ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAK ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAK ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAK ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009.

2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Az intézmény A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A vezetők helyettesítési rendje A vezetők feladatai, jogkörei A pedagógusok (tanárok, szakoktatók) munkakörében ellátandó feladatainak elvei A pedagógusok (tanárok, szakoktatók) munkaköri feladatai Szakoktatók sajátos feladatai Az osztályfőnök feladatai Munkaközösség-vezetők, tantárgycsoport-vezetők és szakmaicsoport-vezetők feladatai (továbbiakban munkaközösség) A kollégiumi nevelőtanár feladatai Az oktató-nevelő munkával összefüggő megbízatások A megbízatások elvei A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény működését biztosító értekezletek Az intézményi közösségek kapcsolattartásának formái Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája és módja A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje Az intézmény működésének rendje A kollégium működésének rendje Az intézményben tartózkodás rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az iskolai könyvtár működési rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolása A tankönyvellátás rendje A mindennapi testedzés formái A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A felnőttoktatás formái Az intézményt védő, óvó előírások Bombariadó, rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az intézményi dokumentumok elérhetősége A szülői szervezet, Iskolaszék véleményezési, egyetértési joga, a kapcsolattartás formája A kollégiumi elhelyezés A menzai és kollégiumi étkezéssel kapcsolatos rendelkezések...85 Záró rendelkezések...86

4 2 BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai, valamint az intézmény feladatát, működési rendjét alapvetően meghatározó jogszabályok: évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, és módosításai 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, és módosításai évi LXXIX. törvény a közoktatásról módosításai és végrehajtási rendeletei évi LXXVI. törvény a szakképzésről módosításai és végrehajtási rendeletei évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és módosításai, valamint annak végrehajtási rendelete 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről módosításai (továbbiakban: Ktv., Sztv., Kjt., Rend.) évi XXII. a Munka Törvénykönyve évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi CI. törvény a felnőttképzésről 30/1999. (II. 15.) Korm. rendelet a diákigazolványról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról (pedagógusigazolvány, szakirodalom vásárlása) 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet a szakképzés megkezdéséről és folytatásának feltételeiről 15/1999. (III. 24.) OM rendelet a diákigazolványok előállításának, kiadásának és nyilvántartásának rendjéről

5 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézet működési szabályzatának az a célja, hogy rendelkezéseivel biztosítsa az intézmény előtt álló feladatok optimális megoldását. Meghatározza az intézmény: szervezeti felépítését az intézményi működés belső rendjét a belső és külső kapcsolatokat. Az intézmény működési szabályzatának elsősorban a Rend. 4. -ában foglalt tartalommal az a feladata, hogy az iskolai, a tagintézményi és a kollégiumi élet azon területeire adjon szabályozást, amelyekre vonatkozóan ezt a jogszabályok nem teszik meg, illetve lehetőséget adnak a helyi sajátosságoknak megfelelő szabályozásra. Tekintettel az intézmény azon sajátosságára, hogy szervezetén belül nagy létszámú közös igazgatású kollégium és konyha működik, az intézmény működési szabályzata a kollégium és konyha működési rendjét is magában foglalja. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézmény működési szabályzata olyan átfogó dokumentum, amely a helyi feladatokat, ezek megoldásához rendelkezésre álló feltételeket figyelembe véve az intézmény minden tanulójára és dolgozójára érvényes. Rendelkezéseit mind az egyéb szabályzatok, munkaköri leírások, mind az iskolai munkatervek elkészítésekor figyelembe kell venni. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért: az intézmény minden dolgozójának és tanulójának kötelessége a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve a mellékleteiben meghatározottak szerint tevékenykedni, annak előírásait betartani. Az egyes egységek, munkaterületek esetében a közvetlen vezetők, az intézmény egészére pedig az igazgató felelős a működési szabályzat végrehajtásáért, végrehajtatásáért. az abban foglaltak megtartásáért az intézmény dolgozói fegyelmi felelősséggel tartoznak. az abban foglaltak megszegéséért a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség. szülőt vagy más, az intézménnyel kapcsolatban lévő személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását. Ha a vonatkozó jogszabályok vagy az intézmény feladatai módosulnak, vagy feltételeiben jelentős változás következik be, a működési szabályzatot a változásoknak megfelelően módosítani kell. A módosítás a tantestületi értekezlet feladata. Módosítást az igazgató, a tantestület legalább egyharmada, illetve - összességében, vagy az egyes területeket illetően véleményezési joggal rendelkezők kezdeményezhetnek. A módosítás eljárási rendje megegyezik az elfogadás rendjével. A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

6 4 1. Az intézmény Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Asbóth Térségi Középiskola Asbóth Térségi Középiskola Székhelye, címe: 8360 Keszthely, Gagarin u Tagintézményei: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Az intézmény alapítója: Az alapító jogutódja, címe: Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Az intézmény működési köre: Az intézmény irányító szervének neve, címe: Az intézmény besorolása: a tevékenység jellege alapján feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: évi dokumentum évi dokumentum Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium Munkaügyi Minisztérium Zala Megyei Önkormányzat 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27., 28., 29., 32. -aiban meghatározott középfokú nevelés és oktatás Zala megye területe, egyes szakmákban területi, illetve az egész országra kiterjedő Zala Megyei Közgyűlés 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Közszolgáltató költségvetési szerv típusa: közintézmény többcélú középfokú oktatási intézmény Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv A mindenkor hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, jelenleg az évi XXXIII. törvény és a mindenkor hatályos vonatkozó végrehajtási rendeletek, jelenleg a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet szabályai szerint a Zala Megyei Közgyűlés bízza meg a vezetőt.

7 5 Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony Közalkalmazotti jogviszony Az ingatlan nyilvántartási adatai: 8360 Keszthely, Gagarin u sz. tulajdoni lapon 1495/3 hrsz sz. tulajdoni lapon 1497/4 hrsz. Az ingatlan tulajdonosa: Az intézmény jogállása: Vagyon feletti rendelkezés: Keszthely Város Önkormányzata 8360 Keszthely, Fő tér 1. Önálló jogi személy Ingatlan vagyon esetében az Alapító Okiratban foglaltak felett tulajdonjog nem illeti meg, a vagyon felett a mindenkor hatályos jogszabályok, a fenntartó önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet és a fenntartó döntése alapján illeti meg a rendelkezési jog az intézmény vezetőjét. Az intézmény tevékenységi köre I. Alaptevékenység: Alapvető szakágazati besorolás: Szakmai középfokú oktatás Szakfeladati besorolás, megnevezés: Diákotthoni, kollégiumi szálláshely szolgáltatás Üdültetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Gimnáziumi felnőttoktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai rendszerű felnőttoktatás Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Diáksport A szakfeladatokon belül ellátandó tevékenység: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása. Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelésű igényű tanulók (dysgraphia, dyslexia)

8 6 II. Kiegészítő tevékenység: Szakfeladati besorolás, megnevezés: Intézményi étkeztetés kiegészítő, kisegítő tevékenységként Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Diáksport III. Kisegítő tevékenységek felső aránya: a kiadások összegének 10%-áig terjedhet. Munkaruházat gyártása Felsőruházat gyártása Egyéb ruházat gyártása Épületasztalos-ipari termék gyártása Szabadidő-, sporthajó gyártása Lakó- és nem lakóépület építése Egyéb m. n. s. építés Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Vakolás Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejező építés m. n. s. Tetőfedés, tetőszerkezet építés Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Üdülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb sporttevékenység IV. Vállalkozási tevékenység: a kiadások összegének 10%-áig terjedhet Minden egyéb iskolarendszeren kívüli oktatás és egyéb tevékenység, amely haszonszerzés céljára, nem kapacitáskihasználásként folytatunk. Ilyenek pl.: ECDL vizsgáztatás, különböző tanfolyami oktatások, vizsgáztatások stb., amelyekről költségkalkulációt kell készíteni az önköltség-számítási szabályzatban meghatározott módon. Szakfeladati besorolás, megnevezés: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

9 7 Tagozatok megnevezése (a székhelyintézménynél): Nappali, esti és levelező tagozat, valamint felnőttoktatás (Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai képzés) Évfolyamok száma: Nyelvi előkészítő évfolyam (az idegen nyelvi felkészítést segítő 9. évfolyam) Szakközépiskola (9-12. évfolyam) + szakképző évfolyam (1/13., 2/14., 3/15. évfolyam) Szakiskola (9-10. évfolyam) + szakképző évfolyam (1/11., 2/12., 3/13. évfolyam) Szakközépiskola felnőtt nappali ( évfolyam) Szakközépiskola esti tagozat ( évfolyam) Szakközépiskola levelező tagozat ( évfolyam) A székhelyintézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Nyelvi előkészítő: Szakközépiskola: Szakiskola: A nappali tagozatos képzésre felvehető maximális létszám: Iskolai szakmai gyakorlat: Esti tagozat: Levelező tagozat: Kollégium, externátus 30 fő 340 fő 430 fő 800 fő 700 fő 150 fő 70 fő 148 fő Az osztályok jellege Nyelvi előkészítő (9. évfolyam) évfolyamonként: Felnőtt nappali ( évfolyam) Szakközépiskola: Szakmacsoportos alapozó oktatás (9-12. évfolyamon) a következő szakterületekre: informatika szakmacsoport elektrotechnika-elektronika szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport Szakiskola: Szakmai alapozás (9-10. évfolyamon) a következő szakterületekre: gépészet szakmacsoport elektrotechnika-elektronika szakmacsoport építészet szakmacsoport faipar szakmacsoport közlekedés szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport könnyűipar szakmacsoport kereskedelem és marketing Felnőttoktatás A képzések a helyi tantervek alapján folynak

10 Képezhető szakmák OKJ száma, megnevezése Ápoló Ápolási asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Egészségügyi menedzser Betegszállító Gyógymasszőr Sportmasszőr Fogyatékossággal élők gondozója Szociális gondozó és ápoló Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális asszisztens Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Foglalkozás-szervező Mentálhigiénés asszisztens Szociokulturális animátor Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervező Ifjúságsegítő Gyógypedagógiai asszisztens Családpedagógiai mentor Gyakorlati oktató Fitness-wellness asszisztens Sportedző (sportág megjelölésével) Sportszervező, -menedzser Bútorműves Dekoratőr Díszműkovács Divat- és stílustervező Közművelődési szakember II Közösségfejlesztő Lakberendező Rendezvénytechnikus Segédkönyvtáros Hangtechnikus Alkalmazott grafikus Képgrafikus Építő- és szállítógép-szerelő Épületgépész technikus Energiahasznosító berendezés szerelője Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő Épületlakatos Fegyverműszerész Felvonószerelő Géplakatos Hegesztő 8

11 Hőközpont és -hálózatkezelő Hűtéstechnikai berendezéskezelő Kazánkezelő (2-12 tonna között) Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Kéményvizsgáló Késes, köszörűs, kulcsmásoló Légtechnikai rendszerszerelő Mezőgazdasági gépésztechnikus Szerkezetlakatos Szerszámkészítő Színesfém-feldolgozó Automatikai műszerész Elektrolakatos és villamossági szerelő Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektronikai műszerész Elektronikai technikus Erősáramú elektrotechnikus Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Másoló- és irodagép műszerész Mechatronikai technikus Orvosi elektronikai technikus Távközlési és informatikai hálózatszerelő Távközlési műszerész Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető Villanyszerelő Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló Erősáramú berendezések felülvizsgálója FAM szerelő (a feszültség megjelölésével) Kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével) Robbanásbiztos berendezés kezelője Szakszolgálati FAM szerelő Villamos gép és készülék üzemeltető Villamos hálózat és alállomás üzemeltető Villamos hálózatszerelő Villámvédelmi felülvizsgáló Adatbázistervező Adatelemző Általános rendszergazda Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és -tervező Internetes alkalmazásfejlesztő Szoftverfejlesztő Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető Informatikai műszerész IT biztonság technikus IT kereskedő Számítógéprendszer-karbantartó Szórakoztatótechnikai műszerész Webmester Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

12 Gazdasági informatikus Infostruktúra menedzser Ipari informatikai technikus Műszaki informatikus Távközlési informatikus Telekommunikációs informatikus Térinformatikus IT mentor Közösségi informatikai szolgáltató Oktatási kommunikációtechnikus Designer E-játék fejlesztő E-learning tananyagfejlesztő Multimédiafejlesztő Tartalommenedzser Számítógép-szerelő, -karbantartó Telekommunikációs asszisztens Web-programozó Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus Mezőgazdasági laboratóriumi technikus Vegyipari technikus Vegyipari minőségbiztosítási technikus Ács, állványozó Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Burkoló Építményszigetelő Építményzsaluzat-szerelő Könnyűgépkezelő Nehézgépkezelő Építőanyag-ipari technikus Építőanyag-ipari minőségellenőr Épület- és építménybádogos Festő, mázoló és tapétázó Műemléki díszítő, festő Ingatlanfenntartó, karbantartó Sportterem- és sportlétesítményüzemeltető Kályhás Műemléki díszítőszobrász Kőműves Műemléki helyreállító Tetőfedő Üveges és képkeretező Vízkútfúró Bőrdíszműves Csecsemő- és gyermekruha-készítő Férfiszabó Női szabó Szövő Textilszínező, -kikészítő Vegytisztító, kelmefestő, mosodás Bútorasztalos

13 Műbútorasztalos Épületasztalos Bognár Kádár Kárpitos Járműkárpitos Kiadványszerkesztő Korrektor Nyomdai médiaszerkesztő Tipográfus Nyomtatványfeldolgozó Autóelektronikai műszerész Autószerelő Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó Hajózási technikus Autóbuszvezető Tehergépkocsi-vezető Járműfényező Karosszérialakatos Kishajóépítő, -karbantartó Kishajóépítő és -karbantartó technikus Közlekedésautomatikai műszerész Kerékpárszerelő Motorkerékpár-szerelő Repülőtéri földi kiszolgáló Targonca- és munkagépszerelő Csatornamű-kezelő Fürdőüzemi gépész Hulladékfelvásárló Hulladéktelep-kezelő Energetikai környezetvédő Hulladékgazdálkodó Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője Környezetvédelmi méréstechnikus Vízgazdálkodó Települési környezetvédelmi technikus Természet- és környezetvédelmi technikus Szennyvíztechnológus Víztechnológus Vízkárelhárító Vízműkezelő Vízügyi technikus Informatikai rendszerek szakellenőre Vállalkozási ügyintéző Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs Minőségbiztosítási auditor IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Autó- és motorkerékpár-kereskedő

14 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Bútor- és lakástextil-eladó Műszakicikk eladó Ruházati eladó Logisztikai ügyintéző Nemzetközi szállítmányozási ügyintéző Marketing- és reklámügyintéző Építőanyag-kereskedő Épületgépészeti anyag- és alkatrészkereskedő Járműalkatrész-kereskedő Villamossági anyag- és alkatrészkereskedő Műszakicikk-kereskedő Raktáros Virágkötő, -berendező, virágkereskedő Idegenvezető Biztonsági őr Bankőr Fegyveres biztonsági őr Kutyás őr Kutyavezető biztonsági őr Pénzszállító Rendezvénybiztosító Biztonságszervező I Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Fodrász Ingatlanközvetítő Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kozmetikus Közterületfelügyelő Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Munkavédelmi technikus Parkolóőr Takarító Társasházkezelő Ingatlankezelő Erdészeti gépszerelő, gépjavító Kertészeti gépszerelő, gépjavító Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító Dieseladagoló-javító Erő- és munkagépjavító Hidraulika-javító Járműelektromos szerelő Agrárkörnyezet-gazda Mezőgazdasági vállalkozó Agrárrendész Mezőgazdasági technikus Vidékfejlesztési technikus Dísznövénykertész Erdészeti szakmunkás Lakott-területi fakitermelő 12

15 Földmérő és térinformatikai technikus Térképésztechnikus Földügyi térinformatikai szaktechnikus Gazda Halász, haltenyésztő Elektromos halászgép kezelője Kertészeti gép kezelő Majorgép-kezelő Meliorációs, kert- és parképítő gép kezelő Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő Mezőgazdasági rakodógépkezelő Növényvédelmi gépkezelő Állattenyésztési gépüzemeltető gépkarbantartó Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó Mezőgazdasági munkagépjavító kovács Patkolókovács Kertész és növényvédelmi technikus Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Parképítő és -fenntartó technikus Vadgazdálkodási technikus 13 A 3/13. évfolyamon folytatott, az Országos Képzési Jegyzék szerint folyamatban lévő, kifutó szakképzések: Ács-állványozó Asztalos Épületburkoló Fodrász Kőműves Szobafestő-mázoló és tapétázó Villanyszerelő Tagintézmény neve: A tagintézmény rövid neve: A tagintézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15. Asbóth Térségi Középiskola, Béri Tagintézmény Asbóth, Béri Tagintézmény 797 tulajdoni lapon 742 hrsz. Zalaszentgrót Város Önkormányzata 79 tulajdoni lapon 742 hrsz. Zalaszentgrót Város Önkormányzata Zalaszentgrót 786/2/A hrsz. Zala Megyei Önkormányzat Alapítása: Zala Megyei Tanács V. B. Évfolyamok száma: Gimnázium (9-12. évfolyam) Szakiskola (9-10. évfolyam) Felnőtt nappali ( évfolyam)

16 Tagintézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 14 A nappali tagozatos képzésre felvehető maximális létszám: Iskolai orientációs gyakorlat: Kollégium (működését szünetelteti) Externátusi ellátás 270 fő 100 fő 0 25 fő Tagozatok: Gimnázium (9-12. évfolyam) Felnőtt nappali ( évfolyam) Szakiskola: Szakmai alapozás (9-10. évfolyamon) a következő szakterületekre: faipar szakmacsoport kereskedelem-marketing szakmacsoport Képezhető szakma OKJ száma, megnevezése Élelmiszer- és vegyiáru-eladó Tagintézmény neve: A tagintézmény rövid neve: A tagintézmény rövidített neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/C Asbóth Térségi Középiskola, Nagyváthy Tagintézmény Asbóth, Nagyváthy Tagintézmény sz. tulajdoni lapon 2818, 2818/1 hrsz. Alapítása: Földművelésügyi Minisztérium Az ingatlan tulajdonosa: Keszthely Város Önkormányzata Magyar Sarutlan Karmelita Rend Évfolyamok száma: Szakközépiskola (9-12. évfolyam) + szakképző évfolyam (1/13., 2/14., 3/15. évfolyam) Szakközépiskola levelező tagozat (1/13., 2/14., 3/15.) Tagintézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Szakközépiskola: Iskolai szakmai gyakorlat: Levelező tagozat: Kollégium (működését szünetelteti) 350 fő 180 fő 70 fő 0 Tagozatok: Szakközépiskola: Szakmacsoportos alapozó oktatás (9-12. évfolyamon) a következő szakterületekre: informatika szakmacsoport környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport egészségügyi szakmacsoport egyéb szolgáltatások szakmacsoport mezőgazdasági szakmacsoport sportiskolai tagozat

17 15 Képezhető szakmák OKJ száma, megnevezése Ápoló Ápolási asszisztens Általános asszisztens Fogászati asszisztens Gyógyszertári asszisztens Fizioterápiás szakasszisztens Egészségügyi operátor Egészségügyi menedzser Betegszállító Gyógymasszőr Sportmasszőr Gyógyfoglalkoztató Gyógyúszás foglalkoztató Fogyatékossággal élők gondozója Szociális gondozó és ápoló Rehabilitációs nevelő, segítő Gerontológiai gondozó Szociális asszisztens Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Foglalkoztatás-szervező Mentálhigiénés asszisztens Szociokulturális animátor Szenvedélybeteg-gondozó Szociális gondozó, szervező Ifjúságsegítő Gyógypedagógiai asszisztens Családpedagógiai mentor Fitness-wellness asszisztens Sportedző (sportág megjelölésével) Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) Sportszervező, -menedzser Településüzemeltető és fenntartó Települési környezetvédelmi ügyintéző Hulladékgazdálkodó Vízgazdálkodó Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző Természetvédelmi ügyintéző Szennyvíztechnológus Víztechnológus Bioállat-tartó és tenyésztő Biomasszaelőállító Bionövény-termesztő Ökogazda Mezőgazdasági vállalkozó Agrárrendész Mezőgazdasági technikus Vidékfejlesztési technikus Kertész és növényvédelmi technikus Növénytermesztő és növényvédelmi technikus Parképítő és -fenntartó technikus

18 16 A 2/14. évfolyamon folytatott, az Országos Képzési Jegyzék szerinti képzések, folyamatban lévő, kifutó szakképzések: Fizioterápiás asszisztens Környezetvédelmi technikus Felső szintű, nem felsőfokú oktatás Hulladékgazdálkodási technológus 1. A feladatellátások forrásai: a központi költségvetésből biztosított normatív állami hozzájárulás saját bevételek vállalkozásoktól átvett fejlesztési célú pénzeszközök pályázati források a normatívát meghaladó fenntartói támogatás. 2. Feladatmutatók megnevezése, köre: Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nem fogyatékos gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi elhelyezése (szorgalmi időben) Feladatmutató: kollégiumi és externátusi elhelyezésben részesülők létszáma (fő) Iskolai intézményi étkeztetés Feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) Kollégiumi intézményi étkeztetés Feladatmutató: intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma (fő) Intézményi vagyon működtetése Feladatmutató: a létesítmény szolgáltatásait igénybe vevők létszáma (fő) Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fő), (a magántanulók és a vendégtanulók létszáma is) Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás Feladatmutató: iskolarendszerű felnőttoktatásban részt vevők létszáma (fő) Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fő), (vendégtanulók létszáma is) 3. Költségvetési elszámolási számlaszám: alszámlaszám: (Asbóth) (Béri) (Nagyváthy) (Közgazd.) 4. Az intézmény adóalanyisága: Az általános forgalmi adóról szóló törvény értelmében adóalany. 5. Törzsszám: OM azonosító:

19 17 7. Az iskola bélyegzőinek felirata és lenyomata: Székhelyiskola: hosszú bélyegző: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8361 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf. 57 körbélyegző: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Keszthely Tagintézmény: hosszú bélyegző: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 15. Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/C körbélyegző: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagyváthy János Tagintézmény Keszthely A bélyegzők használatára az intézmény vezetői és az iskolatitkár jogosult. 8. Az intézmény működési területe: A beiskolázás a szakképzés szempontjából elsősorban Zala megye, valamint a szomszédos Veszprém, esetenként Somogy megye, kozmetikus szakmában dunántúli területéről, kishajó- és csónaképítő szakképesítés tekintetében országos beiskolázású. Gyermekélelmezés a város alsó- és középfokú oktatási intézményeiben tanulók és dolgozók, valamint a szociális ellátást biztosító intézmények ellátottjai és dolgozói esetében. 9. Szakképzési Alapítvány (Asbóth-iskola), Béri Balogh Ádám Alapítvány, Nagyváthy Alapítvány: Az oktatás és szakképzés támogatására az intézmény mellett önálló jogi személyekként alapítványok működnek. 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Iskolánkban egy SZMSZ-t, Pedagógiai Programot, IMIP-et és Házirendet, éves munkatervet, közalkalmazotti szabályzatot, feladatellátási tervet, esélyegyenlőségi tervet és gyakornoki szabályzatot alkalmazunk. A gazdasági területen gazdasági ügyrendet és a gazdálkodás egészére vonatkozó kötelező szabályzatokat alkalmazzuk. 1. A többcélú összetett iskola szervezeti egységei 1.1. Intézmény: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.

20 Szervezeti egységei: székhelyiskola tagintézmények kollégium Asbóth Sándor Térségi Középiskola, gazdasági szervezet Szakiskola és Kollégium konyha 1.3. Telephelyek: Béri Balogh Ádám Tagintézmény 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 15. Nagyváthy János Tagintézmény 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/C Keszthely, Csárda u. 13. és 17., iskolai tanműhelyek 2. Részben önálló költségvetési intézmény: Közgazdasági Szakközépiskola A gazdasági feladatok megosztása a részben önálló intézménnyel kötött megállapodás szerint. 3. Iskolánk tagja az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központnak (TISZK). 4. Az intézmény szervezeti tagozódása: 4.1. Elméleti oktatás nappali tagozata 4.2. Iskolai tanműhelyi és vállalkozásoknál folyó gyakorlati oktatás 4.3. Dolgozók szakközépiskolája esti tagozata és felnőtt nappali tagozat 4.4. Szakmai képzés levelező tagozat 4.5. Kollégiumi nevelési feladatok 4.6. Gazdasági feladatok 4.7. Kollégiumi gazdasági feladatok 4.8. Konyhaüzemi feladatok 2. Az intézmény vezetési szerkezete 2.1. Az intézmény vezetői Magasabb vezető az intézmény: igazgatója műszaki igazgatóhelyettese gazdasági vezetője Vezető: tagintézmény-vezetők, tagintézményvezető-helyettes közismereti igazgatóhelyettes gyakorlatioktatás-vezető kollégiumvezető élelmezésvezető műszaki vezető 3. Az intézmény vezetésének általános elvei 3.1. A vezető felelős a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatainak maradéktalan ellátásáért. Ennek érdekében minden vezető köteles a részére meghatározott hatáskörben és jogkörben gondoskodni a feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és szervezési feltételek biztosításáról a feladatok jobb megoldásához szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megtenni, ill. a feletteseihez előterjesztést tenni folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni a feladatok ellátását.

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKO- LA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 31. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény... 6 2. A vezetők és a szervezeti egységek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOM Bevezetés... 5. 1. Szervezeti és Működési szabályzat jogi alapjai... 5. 2. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS

PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGHALOM 2011. ÁPRILIS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 1 TARTALOM I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. szeptember 30-tól Kaposvár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET... 9 1. A Szervezeti és

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 november 03. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32

TARTALOMJEGYZÉK. V. Az intézmény szervezeti felépítése, a munkamegosztás szerinti feladatok... 32 - - 1 - - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon önállóan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA

I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAK- KÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAK- KÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE,

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 VÁC, NASZÁLY ÚT. 8. Módosításokkal egybeszerkesztett SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác, 2011. szeptember Készítette: Imre Zsolt igazgató

Részletesebben

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WEISS MANFRÉDSZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Tartalom: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Az SZMSZ célja, és tartalma... 4 I.2. Az intézmény működésének jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen OM azonosító: 031241 Intézményi kód: 082047 Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2014. év augusztus hó 29 naptól Debrecen, 2014.

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett

Részletesebben

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SERÉNYI BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PUTNOK, 2013 NOVEMBER 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012 T a r t a l o m j e g y z é k 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 1.1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben