SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI"

Átírás

1 A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 PREAMBULUM Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Alapító okirat Pedagógiai program Éves munkaterv Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai Intézményi bélyegzők használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok: Az intézmény kiadmányozási rendje: Az intézmény gazdálkodási jogköre: A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS Az iskola szervezeti felépítése Az iskola igazgatósága Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevelők közösségei A nevelőtestület értekezletei Nevelők szakmai munkaközösségei Az iskola szülői szervezete (iskolai SZM választmány) A tanulók közösségei: Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelőtestület AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGÉNEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI Munkakapcsolatok A tanulók egészségi állapotának megóvása A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése Az iskola helyiségeinek használata AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Használati lehetőségek Általános szabályok e létesítmények használatához Védő-óvó intézkedések A házirend elfogadásának és módosításának általános szabályai A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A belső ellenőrzés célja: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai: Területei: A belső ellenőrzés rendje:... 28

3 Ellenőrzést végez: Az ellenőrzés módszerei: HELYETTESÍTÉS RENDJE TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE Az iskolai könyvtár feladata: Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: Könyvtári dokumentumok kölcsönzése: Az iskolai könyvtár dokumentumai Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: A könyvtárhasználó, kiskorú tanuló esetén MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA BALESETVÉDELEM, INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ RENDSZABÁLYOK Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén Gyermek- és ifjúságvédelem RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA Az iskolai dokumentumok nyilvánossága Záró rendelkezések.42 Záradékok...43 Nyilatkozatok.43 Iskolai dokumentumok A FOLYAMATBA ÉPÍTETT,ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE)SZABÁLYZATA... 3 A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE I.A kockázati tényezők és értelmezésük Bevezetés Záró rendelkezések KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS Adatkezelési szabályzat... 49

4 5 PREAMBULUM Az SZMSZ célja, feladata, rendelkezései és hatálya: A Szervezeti és Működési Szabályzat feladata meghatározni a Deák Ferenc Általános Iskola szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokat és minden olyan rendelkezést, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a közoktatási intézmény vezetőjének kell elkészíteni és azt a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakoroltak: - Szülői Munkaközösség - Diákönkormányzat. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és ezzel az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné vált. Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása, feladata az iskola egész közösségének. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetében Az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést, A tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, A szülőt, vagy más, az iskolában nem dolgozó személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását is, ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólíthatja, hogy hagyja el az iskola épületét.

5 6 1.SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok Az évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről A évi C. törvény a számvitelről Az l993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról A 138/1992. (X.8.) kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 11/1994. MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (és módosításáról) 20/1997(II.3.)Korm. rendelet 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet 249/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet az Államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendelet a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény Az 5/1988 (II.8) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A VMJV Önkormányzatának rendeletei 1.2. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. Ezek a dokumentumok a következők: - Alapító okirat - Pedagógiai Program (helyi tanterv) - Házirend - Minőségirányítási Program

6 Alapító okirat Alapító okirat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bem József Általános Iskola 61/1994. (II.25.) Kh.sz. határozattal kiadott, a 124/1995. (V.26.) Kh.sz., a 254/1997. (XII.19.) Kh.sz., a 225/1999. (XII.17.) Kh.sz., a 33/2003. (II. 25.) Kh.sz., 247/2003. (XII.18.) Kh.sz., a 147/2005. (III.31.) Kh.sz. 225/2005. (VI. 23.) Kh.sz., 72/2006. (IV. 27.) Kh.sz., 60/2007. (III. 29.) Kh.sz. határozattal módosított alapító okirata egységes szerkezetben: 1.) Az intézmény neve: Deák Ferenc Általános Iskola székhelye: Veszprém, Aradi vértanúk u. 2. alapításának ideje: alapító szerve: Városi Tanács Veszprém típusa: általános iskola évfolyamok száma: 8 maximális tanulólétszám: 912 fő 2.) Az intézmény jogutódja az 1980-ban a veszprémi Városi Tanács által alapított Széchenyi István Általános Iskolának. 3.) Az intézmény fenntartó szerve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Veszprém, Óváros tér 9. felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 4.) Az intézmény jogállása: Jogi személy; önálló költségvetéssel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik 5.) Az intézményvezető: Magasabb vezető beosztású közalkalmazott, akit a vezetői feladatok ellátásával a fenntartó határozott időre bíz meg. Az intézményben a munkáltató jogait gyakorolja.

7 8 6.) Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs nevelés, oktatás, Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása integráltan nevelhető autista az alaptevékenységen belüli további tevékenységek: Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 1-4 évfolyamon egész napos iskolaotthon iskolai intézményi közétkeztetés diáksport Környezetvédelmi Fejlesztő és Oktató Központ működtetése Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási célok és egyéb feladatok kiegészítő tevékenysége: Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként 7.) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: ingatlan hrsz.: 3057/50. alapterület: 4064 m 2 A vagyon felett a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik, az intézménynek használati joga van. 8.) Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2. Debreczenyi János sk. polgármester Dr. Büki Szilvia sk. jegyző, címzetes főjegyző Kapják: 1.) Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém, Aradi vértanúk u ) VMJV Polgármesteri Hivatal, Oktatási és Sport Iroda 3.) MÁK Veszprém, Egyetem u ) Irattár

8 Pedagógiai program 1./ Az iskola pedagógiai programja képezi a nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. 2./ A program részét alkotó nevelési tervet a munkaközösségek és a minőségfejlesztésben résztvevő pedagógusok előkészítő munkája alapján az igazgató, a helyi tanterv vonatkozó részeit a szakmai munkaközösségek, ill. az érintett szaktanárok készítik el. 3./ A programot a Szülői Szervezettel való véleményeztetés után a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó hagyja jóvá Éves munkaterv Az intézmény vezetője az éves munkatervet az OM által kiadott, a tanév rendjére vonatkozó rendelet és az iskola partnereinek javaslatai alapján készíti el, majd a nevelőtestület hagyja jóvá. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az intézményben működő vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. A munkatervnek tartalmaznia kell: - Feladatok konkrét meghatározását - Feladatok végrehajtásáért felelősök nevét - Feladat végrehajtásának határidejét - A tájékoztatási kötelezettségeket 1.3. Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai: Körbélyegző: Középen a Magyar Köztársaság címerével, melyet Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2. felirat vesz körül Lenyomata: Hosszúbélyegző: melyen az iskola neve, címe, telefonszáma található. Lenyomata:

9 10 Érkeztetési bélyegző: melyen az iskola neve, székhelye, érkezési idő, ügyintéző neve, előszám, iktatószám szerepel. Lenyomata: 1.4. Intézményi bélyegzők használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok: Intézményi körbélyegzőt kell használni: - Az igazgatói, vagy annak hiányában igazgatóhelyettesi aláírások hitelesítésére - Az utalványozásra jogosult személyek aláírásának érvényesítéséhez az utalványozáskor - Számlázáskor - Levelek, megrendelések hitelesítésekor - Megbízási szerződések hitelesítésekor Az intézményi körbélyegző használatára jogosultak köre: igazgató, igazgatóhelyettesek, vezető gazdasági ügyintéző, iskolatitkár Intézményi hosszú bélyegzőt kell használni: - postázáskor, a feladó jelölésére - vásárolt áruk átvételére Érkeztetési bélyegzővel kell ellátni valamennyi postai küldeményt, levelet, amely az intézmény irattárába, vagy tagintézmény irattárába, ill. nyilvántartásába kerül. Használatára jogosultak: iskolatitkár 1.5. Az intézmény kiadmányozási rendje: Az intézményben az aláírási, kiadmányozási jogot az igazgató gyakorolja. Távollét esetén az aláírási, kiadmányozási jogot az igazgatóhelyettesek gyakorolják, a helyettesítés rendje szerint.

10 11 A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: Az intézmény gazdálkodási jogköre: Az intézmény önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 3057/50 hrsz. Veszprém, Aradi vértanúk u. 2. cím alatt lévő ingatlan, amely a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában van, Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított, fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elő, a fenntartó gondoskodik a Pedagógiai Programban megfogalmazott, az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. Az intézmény gazdálkodási eseményeit az önállóan gazdálkodó OEPMSZSZ-el együtt, a megkötött Együttműködési Megállapodás alapján végzi. A főkönyvi könyvelést az OEPMSZSZ végzi, melyről kivonatot ad intézményünknek. Előirányzat módosítását az intézmény kérése alapján az OEPMSZSZ végzi saját hatáskörében, illetve a kiemelt előirányzatok módosítását a fenntartótól kéri. Önálló bankszámlával nem rendelkezünk, kisebb kifizetések teljesítésére az OEPMSZSZ készpénzellátmányt biztosít külön a tagintézménynek is, melynek kezelését a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. Költségvetési beszámolók, információs jelentések, mérleg készítése az OEPMSZSZ feladata, ehhez intézményünk adatokat szolgáltat. 2. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 2.1. Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetve a munkamegosztás szerint az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

11 12 Az iskola közösségei Felnőtt dolgozók: Nevelőtestület: - Igazgató - Igazgató helyettesek - Munkaközösség-vezetők - Osztályfőnökök - Szaktanárok, tanítók, napközis nevelők - Könyvtáros Pedagógus munkát segítők: - Rendszergazda - Ifjúságvédelmi felelős - Pedagógiai asszisztens Nem pedagógus állományban dolgozók: - Vezető gazdasági ügyintéző - Gazdasági ügyintéző - Iskolatitkár - Adminisztrátor - Karbantartó, udvaros - Portások - Takarítók, kézbesítő Tanulók közösségei Szülői közösségek Közalkalmazotti Tanács, szakszervezetek Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Közvetlen munkatársai az alábbiak: Felső tagozatos, általános igazgatóhelyettes Alsó tagozatos igazgatóhelyettes Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan időre szól. Az igazgatóhelyettes munkáját munkaköri leírása, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi.

12 13 Az igazgatót távollétében teljes jogkörben az igazgatóhelyettesek a helyettesítési előírásnak megfelelően helyettesíthetik. Az igazgatóság heti rendszerességgel tart megbeszélést az aktuális feladatokról, az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: igazgató felső tagozatos igazgatóhelyettes alsó tagozatos igazgatóhelyettes Közalkalmazotti Tanács elnöke Diákönkormányzat vezetője ifjúságvédelmi felelős szakszervezet képviselője szakmai munkaközösségek vezetői vezető gazdasági ügyintéző Az iskola vezetőség tagjai részt vesznek Az éves munkaterv elkészítésében Javaslatot tesznek az irányításuk alá tartozó területen dolgozóak anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására, Elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkájának értékelését, A tanév rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen (havonta egyszer) tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. A megbeszélésről írásos emlékeztető készül. Az iskola vezetőségének tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola dolgozói Az iskola dolgozói a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökben, a fenntartó által engedélyezett létszámban, az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. A munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan. A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint

13 14 feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: - igazgató, igazgatóhelyettesek. Az iskola szervezeti egységei A szervezeti egységek élén az alábbi felelős beosztású vezetők állnak: A alsó tagozat: igazgatóhelyettes B felső tagozat: igazgatóhelyettes C technikai dolgozók: vezető gazdasági ügyintéző Az iskola közösségei, ezek kapcsolatai egymással és a vezetéssel Az iskolaközösséget az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. Az intézményi közösségek: Alkalmazotti közösség: - nevelőtestület - szakmai munkaközösségek - nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége Tanulói közösségek: - osztályközösségek - diákönkormányzat - diáksport Szülői választmány Közalkalmazotti Tanács Szakszervezet Az intézmény közösségeinek tevékenységét a megbízott vezetők és a közösségek választott képviselőinek segítségével az igazgató koordinálja. Kapcsolattartás rendszeres formái: - értekezletek, fórumok, ülések, nyílt napok, fogadóórák. A különböző fórumokra, nevelési értekezletekre a döntési, egyetértési, véleményezési jogot gyakorló érintett közösségek képviselőit meg kell hívni. Jogaikat a Közoktatási Törvényben és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint gyakorolhatják.

14 Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 15 Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogi, kötelességei, juttatásai, valamint iskolán belül érdekérvényesítési lehetőségei a magasabb jogszabályok, valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata rögzíti. A teljes alkalmazotti közösséget az igazgató hívja össze a jogszabályban előírt esetekben. Ezek a következők: - Közalkalmazotti Tanács választása - Véleménynyilvánítás vezetői pályázattal kapcsolatban - Az intézményi minőségirányítási program elfogadása, módosítása Ugyancsak összehívásra kerül, ha az intézmény egész működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a születő döntések határozatok A nevelők közösségei A nevelőtestület a Közoktatási Törvény 56. és 57. alapján az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Tagja valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazott, a vezető gazdasági ügyintéző, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. A nevelőtestület nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Közoktatási törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig egyetértési, véleményező és javaslattevő jogkörrel bír A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az intézményvezető, a jegyzőkönyvet vezető és a testület két tagja mint hitelesítő ír alá. A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának, magatartásának elemzését, értékelését, az osztályközösségek problémáinak kezelését osztálymegbeszélések keretében végzi el. A megbeszéléseken az osztályban tanító pedagógusok kötelesek részt venni. A lebonyolításért az osztályfőnökök felelnek. A tanév során a nevelőtestület az alábbi rendes értekezleteket tartja: Tanévnyitó értekezlet Félévzáró értekezlet Tanévzáró értekezlet Félévi osztályozó értekezlet

15 Év végi osztályozó értekezlet Őszi nevelési értekezlet Tavaszi nevelési értekezlet 16 Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 20 %-a kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetője ezt indokoltnak tartja. A nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály, illetve az SZMSZ másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza (személyi kérdésekben a többség kérésre titkos szavazással is dönthet). A nevelőtestületi értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni Nevelők szakmai munkaközösségei A nevelőtestület a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának döntési jogát az osztályban tanítók közösségére ruházza át. A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést a fegyelmi bizottsága révén hozza meg. Az iskola költségvetésében a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának tervezését és a fejlesztési tervek jóváhagyásának jogkörét az iskola vezetőségére ruházza át. - Alsó tagozatos (tagjai: az alsó tagozaton tanító pedagógusok) - Felső tagozatos (tagjai: a felső tagozaton tanító pedagógusok) - Matematika és számítástechnikai (tagjai: az alsó és felső tagozaton matematikát és számítástechnikát tanító pedagógusok) - Humán (tagjai: a felső tagozaton Magyar nyelv és irodalmat, történelmet, éneket tanító pedagógusok) - Idegen nyelvi (tagjai: az alsó és felső tagozaton angol, illetve német nyelvet tanító pedagógusok) - Természettudományi (tagjai: a felső tagozaton biológiát, földrajzot, fizikát, kémiát, technika- életvitelt, testnevelést tanító pedagógusok) A szakmai munkaközösségek feladata szakterületükön belül - pedagógiai - szakmai - és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése - A nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése - egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése. - Pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása. - A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése - A költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása.

16 17 - A pályakezdő pedagógusok munkájának segítése. - Javaslattétel az iskola igazgatója felé a munkasközösség-vezető személyére. - A munkaközösség-vezetőt a a munkaközösség tagjainak választása alapján az igazgató bízza meg egy évre, mely megbízás a munkaközösség véleménye alapján meghosszabbítható. - A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve szerint a munkaközösség tagjainak javaslata alapján összeállított tanévre szóló munkaterv alapján tevékenykedik. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak, melynek tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. A szülők közösségei Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében Szülői Munkaközösség működik. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szüleik alkotják. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből kerülnek ki: - elnök - tagok. Az osztályok szülői szervezeti kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez Az iskola szülői szervezete (iskolai SZM választmány) Az iskolai szülői szervezet (SZM) legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet választmánya. Az iskolai szülői szervezet vezetőségének munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei vehetnek részt. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Az iskolai SZM választmánya tagjainak javaslata alapján megválasztja az iskolai SZM alábbi tisztségviselőit: - elnök - elnökhelyettesek. Az iskolai SZM működését - a választmány által kialakított és elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza.

17 18 a/ Véleményezési jog illeti meg: - a tankönyvellátási/rendelési szabályzat elkészítésekor, - intézményvezetői pályázatok vezetői programjának értékelésekor, - a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. b/ Egyetértési jog illeti meg: - az SZMSZ elfogadásakor (miniszteri rendelet által meghatározott témakörben), - a házirend elfogadásakor. c/ A szülői tanács értékeli az intézményi minőségirányítási programban meghatározottak végrehajtását. Az intézmény munkáját segítő közösségek Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény vezetője a közalkalmazotti jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásának, illetve teljesítésének módjáról, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről, az érdekvédelmi szervezetek támogatásának mértékéről, a működési feltételek biztosításáról jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései alapján köt megállapodást. Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik A tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályközösség tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg: képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetősége. Tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök tagjai közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai Diákönkormányzat vezetőségébe. Az iskolai Diákönkormányzat jogosítványait az iskolai Diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. Javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban az iskolai Diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérni. Az iskolai Diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban meghatározott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai Diákönkormányzatot segítő nevelőt a Diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján a nevelőtestület egyetértésével az igazgató bízza meg. Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést. Összehívását a Diákönkormányzat vezetője

18 19 kezdeményezi. A diákközgyűlés a tanulók javaslatai alapján osztályonként egy fő diákképviselőt választ tanévenként. Az iskolai Diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szabályzata szerint alakítja Az iskola közösségeinek kapcsolattartása A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógusvezető és a választott képviselők útján valósul meg. Az osztályfőnök Feladatai: -az osztály tanulóinak megismerése alapján egyéni és közösségi fejlődésük biztosítása, öntevékenységük fejlesztése, -az osztály fejlesztési programjának tervezése, a végrehajtás megszervezése, -az osztályban tanító pedagógusokkal, a szülői közösséggel, a gyermekvédelmi felelőssel, és a diákönkormányzattal való együttműködés kialakítása, -a szülői értekezleten, fogadó órákon tapasztaltakról beszámol az iskola vezetőségének, -képviseli az iskolai tevékenységgel kapcsolatos többségi tanulói véleményeket; A diákönkormányzat tanárelnöke: 1./ Segíti az iskola diákvezetőinek munkáját. Részt vesz a Diáktanács munkájában, tagja az iskolavezetésnek, így ő a kapcsolattartás letéteményese a két szervezet között. 2./ Feladatai: - gondoskodik a diákönkormányzat működési szabályzatának végrehajtásáról, - részt vesz az iskolai hagyományok keretébe tartozó rendezvények előkészítésében, szervezésében, - gondoskodik a DÖK tevékenységének dokumentálásáról, - gondoskodik a diákokat érintő belső pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és teljesítéséről, - együttműködik az osztályfőnökökkel, a gyermekvédelmi felelőssel Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. - Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja.

19 20 - Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján a nevelőtestület egyetértésével - az igazgató bízza meg. - Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen az iskola igazgatójának, vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, sportpályáit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését Az igazgatóság és a nevelőtestület A kapcsolattartás fórumai: - az igazgatóság ülései - az iskolavezetőség ülései - különböző értekezletek - megbeszélések Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a nevelői szobákban elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. A nevelők és a tanulók: Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról: A, Az igazgató Az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen (évente legalább egy alkalommal) iskolagyűléseken keresztül tájékoztat. B, Az osztályfőnökök Az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatnia kell.

20 21 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban, egyénileg, vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, vagy a nevelőtestülettel. C, A nevelők és a szülők: A szülői szervezettel a kapcsolatot az igazgató tartja. A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni arra a nevelőtestületi értekezletre, amelyen a szülőket is érintő ügyeket tárgyalnak. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról: D, Az igazgató: - A szülői munkaközösség választmányi ülésén, vagy iskolai szülői értekezleten - az alkalmanként megjelenő írásbeli tájékoztatón, illetve az iskola internetes oldalán keresztül E, Az osztályfőnökök: Az osztály szülői értekezleten tájékoztatják. A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: - szülői értekezletek - fogadóórák - írásbeli tájékoztató a tájékoztató füzetben - szükség esetén családlátogatások F, Szülő értekezletek: Az osztályok szülői közössége számára az értekezletet az osztályfőnök tartja. A szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a szülők a tanév rendjéről, feladatairól, az osztályfőnök nevelési programjáról. A január-februári értekezlet témája a félévi munka értékelése. Az elsős diákok szüleinek a tanévet megelőző májusban tartunk értekezletet Rendkívüli szülői értekezletet Összehívhatja az intézményvezető, az osztályfőnök, a szülők megbízottja (szülők 25%-ának kérése alapján) a közösségben felmerülő egyedi vagy aktuális problémák tisztázására. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, vagy nevelőtestületével.

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2014. január 15. 2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 I. A szervezeti és működési szabályzat célja és feladata II. 1. A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény számára a struktúra és működés alapvető

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat

Általános Iskola Torony. Szervezeti és Működési Szabályzat Általános Iskola Torony Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 2 Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű jogszabályok Az SZMSZ összeállításánál a következő magasabb szintű jogszabályok előírásait

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 1.Bevezető rész... 3 a) Az intézmény neve,címe, fenntartója,működtetője... 3 b)ellátandó alaptevékenységek:... 3 c) Alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok:...

Részletesebben

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom SZMSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERESKE 2013 Tartalom 1. Az SZMSZ re vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek 2. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 3. Az intézmény alapadatai 4. Az iskola szervezeti

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu OM azonosító: 037767 SZERVEZETI

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalom II. AZ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK ALAPADATAI... 4 III. AZ ISKOLA HASZNÁLATI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 5 III. 1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2 0 1 3 1. Általános rendelkezések... 5 2. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása... 8

Részletesebben

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 14

3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 14 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 5 1.1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja... 5 1.2 A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata és hatálya... 5 1.3 A közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Kalapos Tamás jóváhagyta: Kalapos Tamás igazgató Kalapos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben