Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a április 26-i képviselı-testületi ülés napirendi elıterjesztéseihez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a 2012. április 26-i képviselı-testületi ülés napirendi elıterjesztéseihez"

Átírás

1 - 1 Pálmások Szövetsége és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szirbik Imre Úr polgármester részére Szentes Tárgy: A Pálmások Szövetsége és a CSMKIK Kistérségi Elnöksége véleménye a április 26-i képviselı-testületi ülés napirendi elıterjesztéseihez Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Imre! Tisztelt Képviselık! Köszönettel véve a jelen testületi ülés megküldött anyagát, azt a Pálmások Szövetségének tagjaival és a CSMKIK Szentesi Kistérségi Elnökség tagjaival áttekintve az alábbi észrevételeket tesszük: Mint önkormányzati képviselı kérem, hogy ezen írásos vélemény legyen az ülés jegyzıkönyvéhez csatolva, pálmás és kamarai vélemény címmel. Véleményünk, észrevételeink a mai ülés elıterjesztéseihez: Ad 2: Szentes Város Önkormányzata évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Köszönjük az alapos, sok információt tartalmazó beszámolót. Kérdéseink: - 2. old: az intézményszerkezet megváltoztatása milyen számszerő hatással volt a évi önkormányzati bevételek és kiadások alakulására? - 2. old: a pályázati eredmények következtében jelentkezı férıhely, il-

2 - 2 letve létesítmény átadás miatti feladat bıvülés hol és milyen összegben jelentkezett? - 2. old: a pályázati források utalásának több hónapos késése miatt a likviditási gondok, a fizetési kötelezettségek teljesítésében jelentkezı folyamatos feszültségek mennyi többlet folyószámla hitelkamatot okoztak? old: a helyi iparőzési adó jelentıs évi növekedése alapvetıen mibıl származott? Egy két nagy adófizetı többletébıl vagy széles körbıl jött össze? old: mennyi volt a Szigligeti üdülı évi mőködési és fenntartási költsége a kiszámlázott 14,6 mft szolgáltatási díjjal szemben? old: milyen hatással volt a költségvetésre az általános iskolák átszervezése? old: rendezıdött-e és hogyan a Silver SE-vel az elszámolás a Dózsa-ház használatát és az egyesület által ott elvégzett munkák költségét illetıen? old: mi a magyarázata a személyi juttatások és munkadót terhelı járulékok együttes összegénél az eredeti elıirányzat és a teljesítés közötti nagy különbségnek? Az eredeti elıírányzat mft, a teljesítés pedig mft. A különbség 308 mft, +12 %? old: mi a magyarázata, hogy az otthonteremtési támogatás államháztartáson belüli bevétele 8,35 mft, az adott támogatás pedig 5,86 mft? Véleményünk: A beszámoló jól tükrözi a évi nagyon feszített költségvetési helyzetet. Ilyen körülmények között a mőködési egyensúly megtartása nagy és elismerésre méltó eredmény. De ez azt is bizonyítja, hogy következetes, szisztematikus munkával kézben lehet tartani a folyamatokat, továbbá azt is, hogy ha a helyzet azt kívánja, a népszerőtlen döntéseket is vállalni kell a cél, jelen esetben az egyensúly érdekében. Köszönjük mindazoknak, akiknek az erıfeszítése lehetıvé tette az egyensúly megtartását. Indítványozzuk ennek határozatba foglalását old: örömmel nyugtázzuk, hogy a helyi adó prognózisaink megalapozottak voltak. a február 25-i véleményünkben írtuk a helyi iparőzési adó bevétel évi tervszámáról: A tervezett 932 millió Ft-al szemben szerintünk millió Ft tervezhetı.. a november 28-i ülés véleményezésében írtuk: az iparőzési adó szerintünk alultervezett...számításaink szerint a évi várható érték mft lesz. A évi tény: 1087 M Ft old: figyelemre méltó és dícsérendı a különbözı támogatásokból, pályázati forrásokból származó mőködési ( 61,8 m Ft ) és felhalmozási célú ( 645,1 m Ft) pénzeszközök széles köre és jelentıs összege.

3 old: a Városi Visszhang nem havi Ft-ot kap a Soroló -ért, hanem évi ennyi összeget, old: Nem kellene többet költeni az Ipar fejlesztésének támogatása jogcímen? Szerintünk sokkal többet egy ilyen stratégiailag fontos célra! old: rendkívül alacsonynak tartjuk a stratégiai fontosságú, jövıt megalapozó területekre fordított összegeket: gazdaságmarketing 2,6 mft, idegenforgalom 5,1 mft, kommunikáció 0 Ft!!!, testvérvárosi kapcsolatok és partnerség 0 Ft!!!, Ipari Park gazdaságfejlesztés 159 eft, Ipari Park üzemeltetés 1,1 mft. Tényleg a gazdaságfejlesztés a várossstratégia elsı számú prioritása? A számok nem ezt mutatják! Sıt! A határozati javaslatot kiegészítésünkkel javasoljuk elfogadni. Ad 3: 2011 évre vonatkozó éves ellenırzési jelentés és összefoglaló ellenırzési jelentés A jelentés nagyon alapos, szakszerően összeállított. Kiemelésre érdemes, hasznos részének értékeljük az 1 5 oldalakon található elméleti, módszertani összefoglalót is. Az egész jelentésbıl a feladat iránti elkötelezettség és a precizitás tükrözıdik. Ez a belsı ellenırzés funkciójából is fakadóan természetes, de mégis nagyra értékelendı pozitívum. A határozati javaslat elfogadását támogatjuk. Ad 4: 2012.évi közbeszerzési terv Kérdés: Mi a funkciója a jelen napirendnek? A közbeszerzési terv jóváhagyása megtörtént, már közzé is lett téve. Mi a feladata a képviselı-testületnek most? Mi történne, ha testület nem fogadná el a határozatot? Ad 5: Beszámoló a Sportközpont évi munkájáról Kérdések: - 4. old: nem túlzás, hogy a sportközpont összes létszámából ( 17 fı ) 5 fı a takarító? Napi 40 óra takarítási feladat van? Érdeklıdtek már, kértek már ajánlatot vállalkozótól, hogy mennyi idı alatt, illetve menynyiért vállalná a takarítási feladatokat? - 5. old: vannak-e adatok a felsorolt rendezvények, versenyek résztvevıinek és látogatóinak számáról? Egy éves beszámolóban ezeknek szerepelnie kell old: rendezıdött-e és hogyan a Silver SE-vel az elszámolás a Dó-

4 - 4 zsa-ház használatát és az egyesület által ott elvégzett munkák költségét illetıen? - 7. old: mit jelent konkrétan a következı mondat: A évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott negatív pénzmaradvány rendezése az intézmény egyéb saját bevételének (1.514 eft) és az egyéb dologi kiadások elıirányzatának (27 eft) csökkenését eredményezte old: miért kell a hétvégenként megtartott rendezvények után rendkívüli munka pótlékot elszámolni? Az természetes hogy a rendezvények hétvégeken vannak, tehát a munkatársak munkarendjét úgy kell megállapítani, hogy a hétvégi munkavégzés eleve benne legyen a rendes munkarendben old: a létesítményhasználat táblázatok adatai a tényleges használatot vagy a Sportbizottság által meghatározott keretszámokat tartalmazzák? Mindkettıt tartalmazniuk kellene, hogy látható legyen a tervezett és tényleges állapot. Véleményünk: old: a gazdasági adatokat elızı évi tény, tervezett tárgyévi és tényleges összevetésben kellett volna bemutatni, hogy látható legyen a változás és a tervhez képesti állapot old: a bevételek rendezvények, sportágak, stb. szerinti megoszlását is be kellene mutatni egy éves beszámolóban old: miután a tervadatokat nem mutatja be a beszámoló, minden tényadat tervhez képesti eltérésérıl írt megállapítás a levegıben lóg, nem értelmezhetı old: elentmondás van az ezen oldalon szereplı adatok és a 10. oldal adatai között. Az önkormányzati támogatás ( közvetlen + közvetett együtt ) a 10. oldal szerint 27,7 mft, a 23. oldalon pedig 14,5 mft szerepel. Szerintünk a beszámoló az intézmény évi tevékenységét és gazdasági helyzetét nem mutatja be megfelelıen. Sok megállapítása általános, hiányoznak belıle a rendezvényi adatok. Az intézmény létszáma különösen a takarítóké túlzott, sok. Gyakran tapasztaljuk, hogy a Pusztai László sporttelep külsı pályáján villanyfényes világítás mellett néhány fı tart edzést. Túl sokba kerül ez. Indítványozzuk, hogy az intézményvezetı kapja feladatul a beszámoló adatokkal való kiegészítését, a létesítmények, a rendezvények használatának, látogatottságának folyamatos adatgyőjtését, hogy értékelhetı információk álljanak rendelkezésre. Kapja feladatul a létszám csökkentését. Ad 6: Szentes város települési szilárdhulladék-győjtési, -kezelési tevékenységének és köztisztasági helyzetének értékelése Gondosan összeállított, sok információt adó elıterjesztést kaptunk. Köszönjük.

5 - 5 Különösen tetszik a beszámoló közvetlen hangvétele és a különbözı próbálkozások, tervek elbeszélés szerő ismertetése. Véleményünk: - 4. old: a hulladékátrakó létesítésére vonatkozó, az összes szempontot figyelembe vevı megvalósíthatósági és gazdasági elemzést mielıbb el kell végezni. Indítványozzuk annak megvizsgálását, hogy a kukás győjtés-ürítés és a díjfizetés rendszerének továbbfejlesztése hogyan lenne lehetséges. A hulladék győjtı edények chipes azonosítására és az ürített hulladék mennyisége alapján történı számlázás bevezetésére gondolunk. Ismereteink szerint már vannak az országban települések, ahol ilyen módszereket alkalmaznak, sikeresen. A határozati javaslat elfogadását indítványunkkal kibıvítve támogatjuk. Ad 7: Önkormányzati rendeletek módosítása Tudomásul vesszük, elfogadjuk. Ad 8: A gazdaságélénkítésrıl szóló 1/2010. (II.15.) rendelet módosítása A rendelet módosítást maximálisan támogatjuk. Ad 9: Képviselıi tájékoztató Köszönjük az idítványunkra készült kiegészítı elıterjesztést. Az elsı oldal elsı bekezdés utolsó mondatához és a második oldal 1., pontjához megjegyzésünk, hogy az éves prognózis bemutatását nem a jogszabályban elıírt költségvetési struktúra helyett, hanem annak kiegészítéseként kértük és annak szükségességét továbbra is indokoltnak tartjuk. Az 1., ponthoz: Továbbra is fenntartjuk azt a véleményünket, hogy a képviselı-testületnek és a város vezetésének kell lennie összegzett információjának arról, hogy a fıbb, stratégiai területekre mennyit költ. Ez összefügg azzal is, hogy azt is kellene látnia, hogy mennyibe kerülnek a kötelezı és mennyibe az önként vállalt feladatok. A felelıs döntéshozás és gazdálkodás álláspontunk szerint ezek nélkül nem lehetséges. Arról, hogy a visszatérıen hivatkozott, jogszabályban elıírt költségvetési struktúra erre nem alkalmas, nem tehetünk. Többször hoztuk példaként azt, hogy nem annyit költ a város a sportra, amennyi a Sporttámogatás tétel mellett szereplı szám a költségvetésben, hanem többszörösét, de nem tudjuk, hogy mennyit. Ezzel együtt gyakori kritika éri a város vezetését, hogy egy Sportvárosnak illene többet fordítani a sportra. Úgy hangzanak el a kritikák, hogy nem is tudják az érintettek a valós adatokat. Csupán egyetlen, talán nem is a legfontosabb, de gyakran elıforduló vitatéma. Másik példa a évi zárszámadási beszámolóból. A 180. oldalon a

6 - 6 marketingre, kommunikációra, gazdaságfejlesztésre stb. fordított összegek szerepelnek. Vagy jogszabályi elıírás folytán vagy mert ezeket is már többször hiányoltuk. Most, hogy bemutatásra kerültek, nagyon tanúlságosak. Látható belılük, hogy milyen minimálisat költünk ezekre, szemben azzal amit hangoztatunk. Nevezetesen, hogy ezek ( pl. a gazdaságfejlesztés, idegenforgalom ) az önkormányzat kiemelt, elsı számú stratégiai céljai, ugyanakkor alig költ rá valamit. Hát ezért kellene azokat is látni a költségvetésbıl vagy az mellett, amelyeket most nem látunk. Azért, hogy szembesüljünk a tényekkel. Nem vitatjuk a munkatársak leterheltségét, értjük, hogy sok a változás, de úgy gondoljuk, hogy a mi érveink is jogosak. Elıbb-utóbb szembesülni kell azzal, hogy az általunk szorgalmazott adattokra szükség van a tudatos stratégiai döntéshozatalhoz és gazdálkodáshoz. Inkább elıbb, mint utóbb. A 2., ponthoz: Köszönjük a tájékoztatást, értjük a helyzetet és várjuk az adatokat a májusi ülésre. Ad 10: Szentes Város Önkormányzat geotermikus energiafelhasználásának fejlesztése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése A témát messzemenıen támogatjuk, a határozati javaslatot elfogadjuk. Ad 11: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévı társaságai ügyvezetıinek és felügyelıbizottsági tagjainak évi díjazására Idıszerő lenne már dönteni. Lassan eltelik az év fele és még nem tudják az ügyvezetık, hogy mi a velük szembeni elvárás és mi az érte járó díjazás 2012-ben. Ha az elıterjesztésben szereplı javaslat nem felel meg valakinek, tegyen alternatív javaslatot. Eddig, már háromszor csak halogatás történt, anélkül, hogy lett volna konkrét más javaslat, mint amit az elıterjesztés tartalmaz. Baj lenne, ha az eddigi ellenzıknek nem lenne konkrét más javaslata, mert nem tudnak adni, még nagyobb csak az lenne, ha nem is akarnak, csak a halogatás lenne a céljuk. A határozati javaslat B., változatát, azon belül a 7. pont b., változatát támogatjuk. Ad 12: Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására A javaslatot mi, pálmások tettük, a benne foglaltak elfogadását a Kossuth u ügyében folytatott vizsgálat során tapasztaltak miatt is nagyon szükségesnek tarjuk. Lehet különbözı jogi csőrés-csavarással kibújni az elfogadás alól, de

7 - 7 meggyızıdésünk, hogy késıbb keményen vissza fog ütni az a merev elzárkózás, ami eddig tapasztalható volt. A belsı ellenırzés által végzett ellenırzésen túl szükségesnek tartjuk megteremteni szabályzatban rögzített lehetıségét annak, hogy a képviselı-testület döntésével felhatalmazott, a hivataltól független bizottság is végezhessen ellenırzést közbeszerzési ügyben. Ad 18: Szentes város helyi közösségi közlekedésének önkormányzati támogatása A határozati javaslat 1/A változatát támogatjuk. Sürgetjük, hogy mielıbb legyen kiírva a pályázat a közösségi közlekedés január 01-tıl történı megoldására. Szentes, április 25. Horváth István önkormányzati képviselı, elnök

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11- TARTALOMJEGYZÉK 11/2009.(II.24.) PBH.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. április 28-án a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 12-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság Saláta László

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 26-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben