Herman Ottó Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Herman Ottó Gimnázium"

Átírás

1 HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM 3525 MISKOLC Tizeshonvéd u. 21. Tel./Fax: /46/ Tel.: /46/ A Herman Ottó Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2005

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény általános jellemzıi, meghatározása, tevékenysége 4. Az alkalmazottak köre, az alkalmazási feltételek II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 1. Az iskola igazgatósága 2. Az iskola vezetısége 3. A gazdasági szervezet felépítése és feladatai 4. A gazdasági szervezet mőködésének rendszere, a szervezeti egységek megnevezése, a pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkakörének meghatározása III. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 1. Alkalmazottak közössége 2. Nevelıtestület 3. Szakmai munkaközösségek 4. Iskolaszék 5. Szülıi választmány 6. A tanulók közösségei 7. Az iskolai közösségek kapcsolattartása IV. Az intézmény külsı kapcsolatai V. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete, ellátása, az intézmény ifjúságvédelmi munkája VI. Az iskola mőködési rendje 1. A mőködés általános rendje 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Belépés, benntartózkodás rendje 4. Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek használatba adása külsı személy részére 5. Intézményi minıségirányítási program 6. Alapvetı szabadságjogok biztosítása 7. Az egyenlı bánásmód követelményének biztosítása 8. A nyilvánosság biztosítása VII. Az intézmény munkarendje, a tanév rendje VIII. Tanórán kívüli foglalkozások 1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 2. Tanórán kívüli foglalkozások, amelyek nem az iskola helyiségében folynak IX. Belsı ellenırzési rendszer 1. Az intézmény gazdálkodásának belsı ellenırzése 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének feladatai 3. Az oktató-nevelı munka belsı ellenırzésére jogosultak 4. Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı-, oktatómunka során X. A mindennapi testedzés formái XI. az iskolai könyvtár mőködési rendje XII. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelızésében, illetve baleset esetén (intézményi védı, óvó elıírások) XIII. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendık XIV. Az intézményi hagyományok ápolása XV. Tankönyvellátás rendje, szociális támogatás XVI. Felnıttoktatás mőködési szabályzata Zárórendelkezések Legitimációs záradék 2

3 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, a mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazokat az intézményt érintı lényeges kérdéseket, amelyeket jogszabályok nem szabályoznak, illetve nem utalnak más szerv vagy személy hatáskörébe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat kialakított célrendszerek, tevékenységi csoportok és folyamatok összehangolt mőködését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb belsı szabályzatok betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelezı érvényő. Hatályba lép a fenntartó jóváhagyásával, ezzel egyidejőleg hatályát veszíti az intézmény elızı Szervezeti és Mőködési Szabályzata. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült: A többször módosított évi LXXIX számú oktatási törvény A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet. A Kormány az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 217/1998. (XII.30. Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl 280/2003. (XII.29) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet módosításáról 16/2004.(V.18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységérıl. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény 2. Alapelvek A közoktatási feladatok végrehajtásában közremőködık döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerősítéséhez, ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára legkedvezıbben választva döntsenek. A közoktatás mőködtetésében, a feladatok végrehajtásában a gyermekekkel, tanulóval kapcsolatos döntések, intézkedések meghozatalakor az egyenlı bánásmód követelményét kötelezı megtartani. 3

4 Az egyenlı bánásmód követelménye alapján minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levı más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. Az egyenlı bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával. 3. Az intézmény általános jellemzıi, meghatározása, tevékenysége Az intézmény tevékenységét az Alapító Okirat szerint végzi. Az Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése III-73/70.694/2005. sz. határozatával hagyta jóvá április 14-én. Az intézmény neve: Herman Ottó Gimnázium Intézmény székhelye: 3525 Miskolc, Tízeshonvéd u. 21. telephelye: 3525 Miskolc, Tízeshonvéd u. (tornacsarnok) Típusa: Tagozat megnevezése: 8 évfolyamos gimnázium 5 évfolyamos (két tanítási nyelvő) 4 évfolyamos gimnázium nappali tagozat esti-levelezı tagozat Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint jogutód) Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1957 Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény TEÁOR besorolása és megnevezése: nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás gimnáziumi felnıtt oktatás oktatási szakmai tervezés, szakértés Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés) 4

5 napközi otthoni és tanulószobai ellátás nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás általános mőveltséget megalapozó, iskolarendszerő felnıttoktatás fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása intézményi vagyon mőködtetése közoktatási intézményben végzett kiegészítı tevékenységek iskolai intézményi étkeztetés oktatási szakmai tervezés, szakértés, szaktanácsadás pedagógiai tájékoztatás, pedagógus továbbképzés, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek város és községgazdálkodási szolgálat iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi vendéglátás Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése Az iskola alaptevékenységét a többször módosított évi LXXIX. számú oktatási törvényben foglaltaknak megfelelıen végzi, figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendeletet Alaptevékenysége: - Nyolc, öt és négy évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely az ötödik és kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik, illetve tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be - Hátrányos helyzető tanulók felkészítését segítı foglalkozás - A képzési idıben az intézmény biztosítja az alapmőveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá felkészít érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra. Az érettségi vizsga részletes követelményeirıl szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet. - Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet. - Magyar-angol két tanítási nyelvő 4 évfolyamos oktatás - Magyar-spanyol két tanítási nyelvő 5 évfolyamos oktatás 26/1997. (VII.10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvő iskolai oktatás irányelvének kiadásáról. - A tanuló érdeklıdése és igénye szerint nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális ismeretek átadása céljából az Oktatási Törvényben meghatározott idıkeretben. - Gyógypedagógiai (konduktív) nevelési- oktatási feladatok ellátása 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. - Szervezett intézményi étkeztetés 5

6 Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya a 473/1998. nyilvántartási száma alapján munkahelyi étkezıvé minısítette. Üzeltköri besorolás: II/4 Munkahelyi vendéglátóipari üzlet; TEÁOR:5524, Az Á.N.T.SZ. Ány.:115/1998 sz. határozatát köteles betartani. - Bejáró tanulók ellátása évfolyamos tanulók részére napközi otthonos ellátás biztosítása - Felnıttoktatás Formája: levelezı tagozat, amelynek mőködési szabályzata a XVI. fejezetben található. - Kulturális, egyéb szabadidıs és egészségfejlesztési feladatok ellátása 16/2004.(V.18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységrıl. Alaptevékenységet kiegészítı, végezhetı tevékenysége: Iskolarendszeren kívüli oktatás: - Tanfolyamok szervezése és lebonyolítása - számítástechnikai szoftver-üzemeltetı / képzés azonosítója: / - számítógép kezelı (-használó) / képzés azonosítója: / A B.A.Z. Megyei Munkaügyi központ nyilvántartásba vételi száma: /2004. (XII.29) OM rendelet a felnıtt képzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. Forrása: pályázati pénz - ECDL tanfolyamok és vizsgáztatás szeptember 13-tól a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által akkreditált ECDL vizsgaközpont az iskola. Forrása: a résztvevık tanfolyam- és vizsgadíja Helyiségek bérbeadása - Sportcsarnok - Osztálytermek - Díszterem - Étterem A helyiségek bérbeadása az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti, az Iskolaszék és a Diákönkormányzat véleményének figyelembevételével történik. Vendégétkeztetés Évente 200 fı részére, elsısorban kihordásos ebédet biztosít az iskola konyhája. Szolgálati lakás fenntartása - Az iskola gondnoka az iskola épületében szolgálati lakásban lakik. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal A bérlakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított évi LXXVIII. tv. Lakások bérletérıl szóló 7/1994 (III.10.) önkormányzati rendelet (az intézményeknek átadott vagyon körébe tartozó, azok épületeiben lévı, szolgálati jogcímen bérbe adott lakások esetében a bérbeadói jogosítványokat az intézményvezetı, az intézményvezetı vonatkozásában pedig a polgármester gyakorolhatja. 6

7 - A két tanítási nyelvő oktatáshoz idegen nyelvi tanárok elhelyezéséhez az iskola a Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.-tıl két lakást bérel. Miskolc, Széchenyi u I/8. sz. lakás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése VI-167/ sz. határozata alapján egy fı lektor elhelyezésére 2002.december 19-tıl a Herman Ottó Gimnázium részére biztosította a lakást évi LXXVIII. Tv. alapján. Miskolc, Zoltán u. 14. I/2. sz. lakás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése IV-59/3.231/2001. sz. határozata alapján az iskola részére egy fı lektor elhelyezésére az évi LXXVIII. Tv. szerint szeptember 24-tıl biztosította a lakást. Felvehetı maximális tanulólétszám: nappali tagozaton: 875 fı Az intézmény körzete: Regionális Az intézmény vezetıje: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése által nyilvános pályázat útján határozott idıre megbízott igazgató A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: A hrsz.-on m2 területő ingatlanon lévı (Tízeshonvéd u. 21.) iskolaépület és a 91/96 hrsz.-on m2-en lévı tornacsarnok A vagyon feletti rendelkezı: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése Az intézmény gazdasági jogállása:önállóan gazdálkodó, elıirányzataival teljes jogkörrel rendelkezı helyi önkormányzati költségvetési intézmény Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alkalmazottak köre, az alkalmazási feltételek Az intézmény munkavállalói, illetıleg közalkalmazottai tekintetében a Munka Törvénykönyvét, illetve a Közalkalmazotti Törvényt kell alkalmazni. Pedagógus munkakörben jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezı személy foglalkoztatható. A pedagógus, valamint a nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı alkalmazott oktatói munkájának ellátása során a tanulókkal összefüggı tevékenységével kapcsolatban, a büntetıjogi védelem szempontjából közfeladatokat ellátó személy. 7

8 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az intézet belsı szervezeti egységeinek, vezetı szintjeinek meghatározásánál alapelv, hogy a feladatokat zavartalanul és a legeredményesebben láthassák el, a szakmai felkészültségüknek megfelelıen. Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: igazgatóság, iskola vezetısége, gazdasági szervezet, nevelıtestület, alkalmazotti közösség, szakmai munkaközösségek, tanulói közösség, szülıi közösség. 1. Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezetı beosztású dolgozók tartoznak: általános igazgatóhelyettes pedagógiai igazgatóhelyettes a felnıttoktatás (levelezı) tagozatvezetı igazgatóhelyettes gazdasági vezetı Az iskola felelıs vezetıje az igazgató, aki munkáját a hatályos jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és idıtartamra történik. Az intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az igazgató felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségirányítási programjának mőködéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelızéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli idıjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény mőködtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentıs veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Az igazgató képviseli az intézményt. Az igazgató az elızıekben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 8

9 Az igazgatónak feladatkörébe tartozik különösen a nevelıtestület vezetése; a nevelı és oktató munka irányítása és ellenırzése; a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-, oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülıi szervezetekkel (közösségekkel) való együttmőködés; a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése; a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást csak az intézmény határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan idıre szól. A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetıi tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezetı munkáját munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. A munkaköri leírást az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmaz. Feladat- és hatáskörük, valamint felelısségük mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Az igazgatót távollétében az alábbi jogkörök kivételével: munkáltatói jogkör (felvétel, elbocsátás) diákok tanulói jogviszonyát érintı kérdés az általános vagy a pedagógiai igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóság rendszeresen (hetente egyszer) megbeszélést tart az aktuális feladatokról. Ezeket a megbeszéléseket az igazgató vezeti. 2. Az iskola vezetısége Az iskola vezetıségének tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettesek a gazdaságvezetı a szakmai munkaközösségek vezetıi a közalkalmazotti tanács elnöke a reprezentatív szakszervezet (ek) vezetıje Az intézmény vezetısége, mint testület konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik. Az aktuális feladatok illetve témák felmerülése esetén megbeszélést tart. A megbeszélést az igazgató készíti elı és vezeti. 9

10 A gazdaságvezetıt a vezetı beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Mőszaki, gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgatót annak akadályoztatása esetén helyettesíti. A pedagógus vezetık távollétében teljes jogkörrel és felelısséggel helyettesíti az igazgatót az iskola mőködésével kapcsolatos, valamint az elızetesen megbeszélt és halaszthatatlan ügyekben. Az intézet gazdálkodását érintı valamennyi témában kötelezettségvállalás esetén ellenjegyzési, kifizetések esetén utalványozási jogkörrel rendelkezik. Munkáját a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi (1. sz. melléklet) 3. A gazdasági szervezet felépítése és feladatai Az intézmény önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési intézmény. Egy gazdasági szervezettel rendelkezik. A gazdasági szervezet feladata megoldani: a tervezéssel, az elıirányzat felhasználással, a saját hatáskörő elıirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetre kiterjedı feladatokat. A gazdasági szervezet feladata továbbá megteremteti a saját bevételek elıirányzott, esetleg azon felüli mértékének megvalósulását, amely az iskola zavartalan mőködéséhez szükséges. A gazdasági szervezet felépítését a folyamatábra szemlélteti. 4. A gazdasági szervezet mőködésének rendszere, a szervezeti egységek megnevezése, a pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkakörének meghatározása A Herman Ottó Gimnázium két épületben, a Miskolc, Tizeshonvéd u. 21., illetve 21/b. szám alatt lévı épületekben folytatja a tevékenységét. (iskolaépület, sportcsarnok). A gimnázium az igazgató mint egyszemélyi felelıs vezetı irányítása alatt mőködik. Az igazgató irányítása alá tartozó gazdasági igazgatóhelyettes a gazdasági szervezet közvetlen irányítója. 10

11 Feladata: vezeti a gazdasági szervezet egységét, a technikai dolgozók feladatellátását, gazdasági és pénzügyi intézkedéseket hoz, a költségvetés pénzügyi fedezetével biztosítja az iskola mőködıképességét. A hozzá tartozó szervezeti egységek: gazdasági iroda feladata a könyvvezetéssel, a beszámolási feladatokkal, a készpénzkezeléssel, a nyilvántartási, ellenırzési tevékenységgel, az adatszolgáltatással, munkaügyi feladatokkal, a menzadíjak kezelésével, számlázással, vagyonnyilvántartással kapcsolatos teendık. A dolgozók száma: 3 fı A pénzügyi elıadó feladata: házipénztár kezelés, számlázás, átutalások bonyolítása finanszírozás elkészítése, a pénztár, bank könyvelésre elıkészítése, nyilvántartások vezetése. A könyvelı, munkaügyi elıadó feladata: a dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi feladatok végzése, könyvelés, egyeztetések, zárlatok elvégzése, beszámolók összeállítása. A gazdasági ügyintézı feladata: vezeti az intézmény vagyonnyilvántartását, nyilvántartja, vezeti és lebonyolítja a selejtezési folyamatot. Konyha feladata: az alaptevékenység körébe tartozó iskolai étkeztetés biztosítása, kiegészítı tevékenységként vendég és a kihordásos étkeztetés, hétvégeken esküvık, egyéb rendezvények lebonyolítása, Az élelmezésvezetı irányítása mellett 10 fı dolgozik a konyhán. Karbantartók feladata: az iskola üzemeltetésével, fenntartással, beruházással, állagmegóvással kapcsolatos teendık ellátása. Ezeket a feladatokat 2 fı látja el. 11

12 Gondnok feladata: az épület nyitása, zárása, a munka és tőzvédelmi elıírások betartatása, a javítások, karbantartások elvégzésének ellenırzése. Az iskola 1 fı gondnokot alkalmaz. Hivatalsegédek feladata: az épületek tisztántartása, takarítása. Ezt a munkát 10 fı látja el. Portások feladata: az iskola nyitva tartása alatt a portaszolgálat ellátása. A sportcsarnok portása végzi a délutáni esti bérbeadásoknál a számlák kiállítását és a pénz beszedését. Az iskola 3 portást foglalkoztat. Kézbesítı feladata: 1 fı látja el a levelek, küldemények kézbesítését. Udvaros feladata: 1 fı végzi az iskola udvarainak és a környezetének tisztántartását. Oktatástechnikus feladata: 1 fı látja el az oktatástechnikai eszközökkel igény szerint az órai és tanórán kívüli foglalkozásokat. Rendszergazda feladata: 1 fı végzi a számítástechnikai eszközökkel az informatikai háttérrel kapcsolatos javítási, bıvítési, elıkészítési stb. tevékenységeket. A Herman Ottó Gimnázium költségvetésének végrehajtására vonatkozó költségvetési számlaszám: OTP Bank Rt

13 Szervezeti vázrajz Igazgató Általános igazgatóhelyettes munkaközösség vezetık beosztott pedagógusok iskolaorvos asszisztens Pedagógiai igazgatóhelyettes osztályfınöki diákönkorm. könyvtáros kórusvezetı munkaköz.vez. vezetısége diákszínpadot vezetı tanárok Levelezı tagozatos igazgatóhelyettes a tagozaton tanító pedagógusok Gazdaságvezetı Iskolatitkár gondnok karbantartók portások takarító élelm.vez. okt. tech. személyzet konyhai alkalm. gazdasági iroda dolgozói (könyvelı, pénzügyi elıadó, ) A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezetı látja el. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a nevelési igazgatóhelyettes feladata, az ı távolléte esetén a levelezı tagozatot vezetı igazgatóhelyettes látja el a helyettesítést. 13

14 III. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a tanulók és a szülık alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat, az e fejezetben felsorolt közösségek révén érvényesíthetik. 1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Jogaikat és kötelezettségeiket, a juttatásokat valamint iskolán belüli érdekegyeztetési lehetıségeiket a jogszabályok (Mt, Kjt és ezekhez kapcsolódó rendeletek), az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata, valamint Kollektív Szerzıdése rögzíti. 2. Az nevelıtestület az oktatási intézmény pedagógusainak közössége, valamint a gazdaságvezetı. Nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény tanácskozó és határozathozó szerve. A Közoktatási Törvény meghatározza azokat a kérdéseket, amelyekben a nevelıtestületnek döntési, véleményezési és javaslattevı jogköre van. A nevelıtestület jogkörébe utalt ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére - az SZMSZ és a pedagógiai program elfogadása kivételével - tagjaiból bizottságot hozhat létre. A bizottság a nevelıtestületnek számol be munkájáról. A nevelıtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása; a szervezeti és mőködési szabályzat és módosításának elfogadása; az intézmény éves munkatervének elkészítése; az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; a nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; a házirend elfogadása; a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés; a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. A nevelıtestület a Közoktatási Törvény által meghatározott véleményezési jogkörén túl véleményt mond: a tantárgyfelosztás elfogadása elıtt az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztásáról az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása elıtt az iskolai felvételi követelmények meghatározásában az intézmény beruházási, fejlesztési terveinek megállapításában az iskola szerkezetében, profiljában, képzési rendjében történı változtatásokban az intézmény költségvetésében, szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében az igazgatói pályázatokról 14

15 A nevelıtestület értekezletei: tanévnyitó, tanévzáró, félévet záró értekezlet félévi, év végi osztályozó értekezlet nevelési értekezlet havi egy alkalommal tantestületi megbeszélés A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról és elfogadásáról. A félévet és a tanévet záró értekezlet az adott idıszakban végzett munka értékelésérıl és a beszámoló elfogadásáról dönt. A nevelıtestületi értekezleteket az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és idıponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén a tanítási idın kívülre rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet vagy a nevelıtestülettel rövid megbeszélést tarthat. Rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívását a nevelıtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Ha az Iskolaszék, a Szülıi szervezet vagy Diákönkormányzat kezdeményezi a nevelıtestületi értekezlet összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelıtestület dönt. Az értekezletet tanítási idın kívül, kezdeményezéstıl számított 10 napon belül össze kell hívni. A nevelıtestületi értekezleteken emlékeztetı feljegyzést kell készíteni az elhangzottakról. A nevelıtestület döntései és határozatai az intézet iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelıtestület mikroértekezletet egy adott osztályközösségben tanító pedagógusok részvételével szükség szerint az osztályfınök megítélése alapján bármikor tarthat. A nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több, mint kétharmada jelen van. A nevelıtestület döntéseit és határozatait a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozhatja. A szavazatok egyenlısége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és a határozatok az intézmény irattárába kerülnek. A nevelıtestület a jogkörébe tartozó ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott idıre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, az iskolaszékre, vagy a diákönkormányzatra- kivétel az SZMSZ, a Pedagógiai Program és a Házirend elfogadása. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestületet tájékoztatni köteles a nevelıtestület által meghatározott idıközönként és módon azokról az ügyekrıl, amelyekben a nevelıtestület megbízásából eljár. 15

16 3. Szakmai munkaközösségek Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hoznak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-, oktatási intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenırzéséhez. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek mőködnek: Magyar szaktárgyi munkaközösség Történelem szaktárgyi munkaközösség Matematika szaktárgyi munkaközösség Angol nyelvi szaktárgyi munkaközösség Német nyelvi szaktárgyi munkaközösség Fizika, technika, számítástechnika, életvitel szaktárgyak munkaközössége Biológia, földrajz, kémia szaktárgyak munkaközössége Testnevelés munkaközösség Osztályfınökök munkaközössége A szakmai munkaközösség meghatározza mőködésének rendjét és elfogadja munkatervét. A munkaközösség vezetıjét az iskola igazgatója bízza meg a munkaközösség kezdeményezése alapján. Szakterületén a szakmai munkaközösség döntési körébe tartoznak: a nevelıtestület által átruházott kérdések a pedagógus továbbképzési programok szakmai értekezleteik témája az iskola tanulmányi versenyeinek programja a szaktárgyi helyi tantervek tartalma Véleményt mond a pedagógiai program elfogadásáról az oktatást segítı eszközök, tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásáról a felvételi követelmények meghatározásáról Feladatai: fejleszteni a szaktárgyi oktatás tartalmát, javaslatot tenni a fakultációs irányokról a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és versenyek lebonyolítása kialakítani az egységes követelményrendszert, felmérni, értékelni a munkaközösség munkáját év végi vizsgák szervezésében részt venni összeállítani az érettségi szóbeli vizsgák feladat- és tételsorát támogatni a pályakezdı pedagógusok munkáját, fejleszteni a munkatársi szakmai közösséget összeállítja és javítja az iskolába jelentkezı tanulók felvételi vizsgájához a szakmai feladatlapokat, részt vesz a szóbeli felvételi vizsgákon gondozza, fejleszti a szertári taneszközöket 16

17 Munkakörébe tartozó feladatok: Tanév indulásakor javaslatot tesz az iskolai munka tervezéséhez, a tantárgyfelosztáshoz. Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját. Ismeri a közoktatás fejlesztési programját, a Közoktatási törvényt, a rendeleteket és jogszabályokat. Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, errıl informálja a munkaközösség tagjait. Szakterületének megfelelıen részt vesz az iskola pedagógiai programjának, a helyi tantervnek a kidolgozásában, illetve módosításában. Képviseli az iskolát, a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai fórumokon, megbeszéléseken. Fokozott figyelemmel segíti a pályakezdı nevelık munkáját. Figyelemmel kíséri a szaktárgyak eszközellátottságát, a szertári rendet és javaslatot tesz a fejlesztésre. Szervezi és bonyolítja az iskolai szaktárgyi versenyeket. Szorgalmazza és szervezi a városi, megyei és országos versenyekre való tehetséges tanulók kiválasztását, felkészítését a versenyre. İ a belsı és külsı szakmai továbbképzések tartalmi és szervezési irányítója. Ellenırzi a tanmenet szerinti haladást, a tanulói teljesítmények rendszeres értékelését. Figyelemmel kíséri a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, órákat látogat, az észlelt problémákról tájékoztatja az iskolavezetést. Az iskolavezetés számára naprakész, megbízható szakmai információt szolgáltat a munkaközösség életérıl. Évente legalább három alkalommal összejövetelt szervez, amely orientáló és továbbképzı jellegő. Teljes jogú tagja a kibıvített iskolavezetésnek, abban elsısorban szakmai szerepet tölt be. A tanítási év végén értékeli a munkaközösség egész évi munkáját. Az év végi vizsgák esetén a témakörök idıbeni ismertetésérıl gondoskodik. 4. Az iskolaszék Az intézmény mőködésében érdekelt személyek és szervezetek együttmőködésének elımozdítására, a nevelı-oktató munka segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek képviseletéért iskolaszék mőködik. Tagjai: A szülıket képviseli: 3 fı, a nevelıtestületet képviseli: 3 fı, az iskolai diákönkormányzatot képviseli: 3 fı. Az iskolaszék tagja még a fenntartó által delegált egy fı. Az iskolaszék a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörrel rendelkezik. 17

18 Egyetértési joga van: az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadásakor a házirend elfogadásakor a vállalkozás alapján folyó oktatással kapcsolatos kérdésekben Véleményezési joga van az intézmény pedagógiai programjának elfogadásakor. A közoktatási törvényben megfogalmazottakon túl kikérjük az iskolaszék véleményét a következı területeken: szülıkkel való kapcsolattartás szülıi és egyéb panaszok vizsgálata a tanév rendje a választható foglalkozások kialakítása tehetséggondozás iskolai pályázatok hagyományápolás, hagyományok kialakítása alapítványok mőködtetése tanulók jutalmazása, felelıségre vonása tanulói segélyek, támogatások odaítélése tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban Az iskolaszék javaslattevı jogkörrel rendelkezik az iskola irányítását, a vezetı személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintı kérdésekben. 5. Az iskolaszék mellett korábbi hagyományok alapján szülıi választmány mőködik. A szülıi választmány tagjait az osztályok szülıi közösségei delegálják. Az iskolaszék jogainak gyakorlásakor támaszkodik a szülıi választmány véleményére. Az iskolai szülıi szervezet (választmány) elnöke közvetlenül az iskola vezetıségével tart kapcsolatot. Az iskolai szülıi választmány tanévenként 3 alkalommal ülésezik, amelyen részt vesz az intézmény igazgatója vagy helyettese tájékoztatást ad az iskola munkájáról, feladatairól. A választmány akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több, mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülıi szervezetet az alábbi jogok illeti meg. megválasztja saját tisztségviselıit megválasztja a szülık képviselıit az iskolaszékbe kialakítja saját mőködési rendjét képviseli a szülıket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülıkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 18

19 6. A tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezetı az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfınökök osztályfınöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. (1. sz. melléklet). Az osztályközösségek az alábbi tisztségviselıket választják meg: osztálytitkár gazdasági felelıs képviselı az iskolai diákönkormányzatba A tanulók, a tanulóközösségek és a diákok érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az önkormányzat vezetısége, illetve a választott tisztségviselık érvényesítik. A diákönkormányzat A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. Az iskolai diákönkormányzat élén a mőködési rendjében meghatározottak szerint választott vezetıség áll. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát maga a diákönkormányzat alkotja meg és a nevelıtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat tevékenységét pedagógus segíti és fogja össze, rajta keresztül is fordulhat az iskola vezetıségéhez. A diákönkormányzat az oktatási törvény által biztosított egyetértési, véleményezési és javaslattevı jogait közvetlenül gyakorolhatja. Ezeken túlmenıen: a diákbizottság véleményezési jogot gyakorol - a viselkedési normák belsı szabályzatát - az ebédelési rendet - a tömegsport foglalkozásokat - a diáktársalgó használatát - a diákhét idıpontját - a tanulmányi kirándulás idıpontját illetıen - az iskolai alapítvány pénzösszegének elosztásában. az iskolaszék révén kikérjük a véleményét az iskolaszéknél felsorolt területeken. Az iskolaszék diákképviselıinek ezekben a kérdésekben a diákbizottság véleményét kell képviselniük. A diákközgyőlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekbıl áll. A diákközgyőlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti észrevételeit, javaslatait. A diákközgyőlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat mőködési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Évente egy alkalommal mindenképpen megrendezésre kerül. 19

20 A diákközgyőlés napirendi pontjait a közgyőlés megrendezése elıtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. Az iskolai életnek azokban az ügyeiben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelezı, illetıleg amelyekben egyeztetési jogot gyakorol, továbbá azokban az esetekben, amelyekben a diákönkormányzat képviselıjét a tárgyalásra meg kell hívni, a meghívót legalább tizenöt nappal a határidı elıtt meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. Rendkívüli diákközgyőlést az iskolai diákönkormányzat vezetıje vagy az iskola igazgatója kezdeményezhet. Az iskola biztosít a diákönkormányzat számára helyiséget munkája végzéséhez. Az osztályközösség mint a diákönkormányzat legkisebb egysége megválasztja az osztály diákbizottságának titkárát küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetıségébe Az osztályközösség így önmaga diákképviseletérıl dönt. 7. Az iskolai közösségek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelıtestület: A kapcsolattartás az igazgató által megjelölt pedagógus vezetı és a választott képviselık útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: igazgatóság ülései az iskola vezetıségének ülései nevelési értekezletek nevelıtestületi megbeszélések szakmai munkaközösségi értekezletek E fórumok konkrét idıpontjait az iskolai munkaterv határozza meg. Az aktuális feladatokról tájékoztatást adhatnak a különbözı közlemények a tanári szobában elhelyezett hirdetıtáblán. A vezetıségi üléseket követıen a jelenlévı vezetıségi tagok kötelesek a nevelıtestület tagjait (az általuk vezetett közösségeket) tájékoztatni az ülés döntéseirıl, határozatairól. A vezetıség feladata a pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság felé. A nevelık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik útján közölhetik az igazgatósággal az iskola vezetıségével és az iskolaszékkel. Az iskolaszék Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. Az iskolaszék tagjai kötelesek tájékoztatni az ıket megválasztókat az iskolaszék tevékenységérıl, valamint kötelesek az ıket megválasztók kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék elé tárni. 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Diákönkormányzat neve, címe: Mikszáth Középiskola Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. ÖNMEGFOGALMAZÁS Az iskola alapvetı feladata, hogy a fiatalokat a társadalomba beilleszkedni tudó, kialakult személyiséggé nevelje. Ehhez a tanórai ismeretátadás, a különbözı szakkörökben végzett munka,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZA- BÁLYZATA 2010. Hatályos: Készítette: Tálas Józsefné ig. h. Búrné Hupi Zsuzsanna ig. h. Kelt:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben