Herman Ottó Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Herman Ottó Gimnázium"

Átírás

1 HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM 3525 MISKOLC Tizeshonvéd u. 21. Tel./Fax: /46/ Tel.: /46/ A Herman Ottó Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2005

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény általános jellemzıi, meghatározása, tevékenysége 4. Az alkalmazottak köre, az alkalmazási feltételek II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 1. Az iskola igazgatósága 2. Az iskola vezetısége 3. A gazdasági szervezet felépítése és feladatai 4. A gazdasági szervezet mőködésének rendszere, a szervezeti egységek megnevezése, a pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkakörének meghatározása III. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 1. Alkalmazottak közössége 2. Nevelıtestület 3. Szakmai munkaközösségek 4. Iskolaszék 5. Szülıi választmány 6. A tanulók közösségei 7. Az iskolai közösségek kapcsolattartása IV. Az intézmény külsı kapcsolatai V. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete, ellátása, az intézmény ifjúságvédelmi munkája VI. Az iskola mőködési rendje 1. A mőködés általános rendje 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Belépés, benntartózkodás rendje 4. Az intézmény helyiségeinek, létesítményeinek használatba adása külsı személy részére 5. Intézményi minıségirányítási program 6. Alapvetı szabadságjogok biztosítása 7. Az egyenlı bánásmód követelményének biztosítása 8. A nyilvánosság biztosítása VII. Az intézmény munkarendje, a tanév rendje VIII. Tanórán kívüli foglalkozások 1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 2. Tanórán kívüli foglalkozások, amelyek nem az iskola helyiségében folynak IX. Belsı ellenırzési rendszer 1. Az intézmény gazdálkodásának belsı ellenırzése 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének feladatai 3. Az oktató-nevelı munka belsı ellenırzésére jogosultak 4. Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı-, oktatómunka során X. A mindennapi testedzés formái XI. az iskolai könyvtár mőködési rendje XII. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelızésében, illetve baleset esetén (intézményi védı, óvó elıírások) XIII. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendık XIV. Az intézményi hagyományok ápolása XV. Tankönyvellátás rendje, szociális támogatás XVI. Felnıttoktatás mőködési szabályzata Zárórendelkezések Legitimációs záradék 2

3 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, a mőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazokat az intézményt érintı lényeges kérdéseket, amelyeket jogszabályok nem szabályoznak, illetve nem utalnak más szerv vagy személy hatáskörébe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat kialakított célrendszerek, tevékenységi csoportok és folyamatok összehangolt mőködését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı egyéb belsı szabályzatok betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára nézve kötelezı érvényő. Hatályba lép a fenntartó jóváhagyásával, ezzel egyidejőleg hatályát veszíti az intézmény elızı Szervezeti és Mőködési Szabályzata. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült: A többször módosított évi LXXIX számú oktatási törvény A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet. A Kormány az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 217/1998. (XII.30. Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl 280/2003. (XII.29) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet módosításáról 16/2004.(V.18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységérıl. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény 2. Alapelvek A közoktatási feladatok végrehajtásában közremőködık döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe. A közoktatásban a gyermek mindenek felett álló érdeke különösen, hogy a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelı színvonalon biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára aránytalan terhet, a közoktatási törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerősítéséhez, ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényezı figyelembevételével, a többi gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetıségek közül számára legkedvezıbben választva döntsenek. A közoktatás mőködtetésében, a feladatok végrehajtásában a gyermekekkel, tanulóval kapcsolatos döntések, intézkedések meghozatalakor az egyenlı bánásmód követelményét kötelezı megtartani. 3

4 Az egyenlı bánásmód követelménye alapján minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levı más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. Az egyenlı bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával. 3. Az intézmény általános jellemzıi, meghatározása, tevékenysége Az intézmény tevékenységét az Alapító Okirat szerint végzi. Az Alapító Okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése III-73/70.694/2005. sz. határozatával hagyta jóvá április 14-én. Az intézmény neve: Herman Ottó Gimnázium Intézmény székhelye: 3525 Miskolc, Tízeshonvéd u. 21. telephelye: 3525 Miskolc, Tízeshonvéd u. (tornacsarnok) Típusa: Tagozat megnevezése: 8 évfolyamos gimnázium 5 évfolyamos (két tanítási nyelvő) 4 évfolyamos gimnázium nappali tagozat esti-levelezı tagozat Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint jogutód) Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az alapítás éve: 1957 Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény TEÁOR besorolása és megnevezése: nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás gimnáziumi felnıtt oktatás oktatási szakmai tervezés, szakértés Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás pedagógiai szakszolgálat (gyógytestnevelés) 4

5 napközi otthoni és tanulószobai ellátás nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás általános mőveltséget megalapozó, iskolarendszerő felnıttoktatás fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása intézményi vagyon mőködtetése közoktatási intézményben végzett kiegészítı tevékenységek iskolai intézményi étkeztetés oktatási szakmai tervezés, szakértés, szaktanácsadás pedagógiai tájékoztatás, pedagógus továbbképzés, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek város és községgazdálkodási szolgálat iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi vendéglátás Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése Az iskola alaptevékenységét a többször módosított évi LXXIX. számú oktatási törvényben foglaltaknak megfelelıen végzi, figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI.8.) MKM rendeletet Alaptevékenysége: - Nyolc, öt és négy évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely az ötödik és kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik, illetve tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be - Hátrányos helyzető tanulók felkészítését segítı foglalkozás - A képzési idıben az intézmény biztosítja az alapmőveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá felkészít érettségi vizsgára, valamint felsıfokú továbbtanulásra, illetve munkába állásra. Az érettségi vizsga részletes követelményeirıl szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet. - Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet. - Magyar-angol két tanítási nyelvő 4 évfolyamos oktatás - Magyar-spanyol két tanítási nyelvő 5 évfolyamos oktatás 26/1997. (VII.10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvő iskolai oktatás irányelvének kiadásáról. - A tanuló érdeklıdése és igénye szerint nem kötelezı (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális ismeretek átadása céljából az Oktatási Törvényben meghatározott idıkeretben. - Gyógypedagógiai (konduktív) nevelési- oktatási feladatok ellátása 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. - Szervezett intézményi étkeztetés 5

6 Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya a 473/1998. nyilvántartási száma alapján munkahelyi étkezıvé minısítette. Üzeltköri besorolás: II/4 Munkahelyi vendéglátóipari üzlet; TEÁOR:5524, Az Á.N.T.SZ. Ány.:115/1998 sz. határozatát köteles betartani. - Bejáró tanulók ellátása évfolyamos tanulók részére napközi otthonos ellátás biztosítása - Felnıttoktatás Formája: levelezı tagozat, amelynek mőködési szabályzata a XVI. fejezetben található. - Kulturális, egyéb szabadidıs és egészségfejlesztési feladatok ellátása 16/2004.(V.18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységrıl. Alaptevékenységet kiegészítı, végezhetı tevékenysége: Iskolarendszeren kívüli oktatás: - Tanfolyamok szervezése és lebonyolítása - számítástechnikai szoftver-üzemeltetı / képzés azonosítója: / - számítógép kezelı (-használó) / képzés azonosítója: / A B.A.Z. Megyei Munkaügyi központ nyilvántartásba vételi száma: /2004. (XII.29) OM rendelet a felnıtt képzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. Forrása: pályázati pénz - ECDL tanfolyamok és vizsgáztatás szeptember 13-tól a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által akkreditált ECDL vizsgaközpont az iskola. Forrása: a résztvevık tanfolyam- és vizsgadíja Helyiségek bérbeadása - Sportcsarnok - Osztálytermek - Díszterem - Étterem A helyiségek bérbeadása az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti, az Iskolaszék és a Diákönkormányzat véleményének figyelembevételével történik. Vendégétkeztetés Évente 200 fı részére, elsısorban kihordásos ebédet biztosít az iskola konyhája. Szolgálati lakás fenntartása - Az iskola gondnoka az iskola épületében szolgálati lakásban lakik. Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal A bérlakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított évi LXXVIII. tv. Lakások bérletérıl szóló 7/1994 (III.10.) önkormányzati rendelet (az intézményeknek átadott vagyon körébe tartozó, azok épületeiben lévı, szolgálati jogcímen bérbe adott lakások esetében a bérbeadói jogosítványokat az intézményvezetı, az intézményvezetı vonatkozásában pedig a polgármester gyakorolhatja. 6

7 - A két tanítási nyelvő oktatáshoz idegen nyelvi tanárok elhelyezéséhez az iskola a Miskolci Ingatlangazdálkodó Rt.-tıl két lakást bérel. Miskolc, Széchenyi u I/8. sz. lakás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése VI-167/ sz. határozata alapján egy fı lektor elhelyezésére 2002.december 19-tıl a Herman Ottó Gimnázium részére biztosította a lakást évi LXXVIII. Tv. alapján. Miskolc, Zoltán u. 14. I/2. sz. lakás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése IV-59/3.231/2001. sz. határozata alapján az iskola részére egy fı lektor elhelyezésére az évi LXXVIII. Tv. szerint szeptember 24-tıl biztosította a lakást. Felvehetı maximális tanulólétszám: nappali tagozaton: 875 fı Az intézmény körzete: Regionális Az intézmény vezetıje: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése által nyilvános pályázat útján határozott idıre megbízott igazgató A feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: A hrsz.-on m2 területő ingatlanon lévı (Tízeshonvéd u. 21.) iskolaépület és a 91/96 hrsz.-on m2-en lévı tornacsarnok A vagyon feletti rendelkezı: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése Az intézmény gazdasági jogállása:önállóan gazdálkodó, elıirányzataival teljes jogkörrel rendelkezı helyi önkormányzati költségvetési intézmény Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az alkalmazottak köre, az alkalmazási feltételek Az intézmény munkavállalói, illetıleg közalkalmazottai tekintetében a Munka Törvénykönyvét, illetve a Közalkalmazotti Törvényt kell alkalmazni. Pedagógus munkakörben jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezı személy foglalkoztatható. A pedagógus, valamint a nevelı és oktató munkát közvetlenül segítı alkalmazott oktatói munkájának ellátása során a tanulókkal összefüggı tevékenységével kapcsolatban, a büntetıjogi védelem szempontjából közfeladatokat ellátó személy. 7

8 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az intézet belsı szervezeti egységeinek, vezetı szintjeinek meghatározásánál alapelv, hogy a feladatokat zavartalanul és a legeredményesebben láthassák el, a szakmai felkészültségüknek megfelelıen. Az intézmény az alábbi szervezeti egységekre tagolódik: igazgatóság, iskola vezetısége, gazdasági szervezet, nevelıtestület, alkalmazotti közösség, szakmai munkaközösségek, tanulói közösség, szülıi közösség. 1. Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezetı beosztású dolgozók tartoznak: általános igazgatóhelyettes pedagógiai igazgatóhelyettes a felnıttoktatás (levelezı) tagozatvezetı igazgatóhelyettes gazdasági vezetı Az iskola felelıs vezetıje az igazgató, aki munkáját a hatályos jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és idıtartamra történik. Az intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerzıdés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Az igazgató felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségirányítási programjának mőködéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelızéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli idıjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény mőködtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentıs veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell. Az igazgató képviseli az intézményt. Az igazgató az elızıekben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. 8

9 Az igazgatónak feladatkörébe tartozik különösen a nevelıtestület vezetése; a nevelı és oktató munka irányítása és ellenırzése; a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásuk szakszerő megszervezése és ellenırzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-, oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülıi szervezetekkel (közösségekkel) való együttmőködés; a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése; a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást csak az intézmény határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa kaphat. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan idıre szól. A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetıi tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az igazgatóhelyettesek és a gazdasági vezetı munkáját munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. A munkaköri leírást az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmaz. Feladat- és hatáskörük, valamint felelısségük mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Az igazgatót távollétében az alábbi jogkörök kivételével: munkáltatói jogkör (felvétel, elbocsátás) diákok tanulói jogviszonyát érintı kérdés az általános vagy a pedagógiai igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóság rendszeresen (hetente egyszer) megbeszélést tart az aktuális feladatokról. Ezeket a megbeszéléseket az igazgató vezeti. 2. Az iskola vezetısége Az iskola vezetıségének tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettesek a gazdaságvezetı a szakmai munkaközösségek vezetıi a közalkalmazotti tanács elnöke a reprezentatív szakszervezet (ek) vezetıje Az intézmény vezetısége, mint testület konzultatív, véleményezı és javaslattevı joggal rendelkezik. Az aktuális feladatok illetve témák felmerülése esetén megbeszélést tart. A megbeszélést az igazgató készíti elı és vezeti. 9

10 A gazdaságvezetıt a vezetı beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Mőszaki, gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgatót annak akadályoztatása esetén helyettesíti. A pedagógus vezetık távollétében teljes jogkörrel és felelısséggel helyettesíti az igazgatót az iskola mőködésével kapcsolatos, valamint az elızetesen megbeszélt és halaszthatatlan ügyekben. Az intézet gazdálkodását érintı valamennyi témában kötelezettségvállalás esetén ellenjegyzési, kifizetések esetén utalványozási jogkörrel rendelkezik. Munkáját a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi (1. sz. melléklet) 3. A gazdasági szervezet felépítése és feladatai Az intézmény önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési intézmény. Egy gazdasági szervezettel rendelkezik. A gazdasági szervezet feladata megoldani: a tervezéssel, az elıirányzat felhasználással, a saját hatáskörő elıirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetre kiterjedı feladatokat. A gazdasági szervezet feladata továbbá megteremteti a saját bevételek elıirányzott, esetleg azon felüli mértékének megvalósulását, amely az iskola zavartalan mőködéséhez szükséges. A gazdasági szervezet felépítését a folyamatábra szemlélteti. 4. A gazdasági szervezet mőködésének rendszere, a szervezeti egységek megnevezése, a pénzügyi gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkakörének meghatározása A Herman Ottó Gimnázium két épületben, a Miskolc, Tizeshonvéd u. 21., illetve 21/b. szám alatt lévı épületekben folytatja a tevékenységét. (iskolaépület, sportcsarnok). A gimnázium az igazgató mint egyszemélyi felelıs vezetı irányítása alatt mőködik. Az igazgató irányítása alá tartozó gazdasági igazgatóhelyettes a gazdasági szervezet közvetlen irányítója. 10

11 Feladata: vezeti a gazdasági szervezet egységét, a technikai dolgozók feladatellátását, gazdasági és pénzügyi intézkedéseket hoz, a költségvetés pénzügyi fedezetével biztosítja az iskola mőködıképességét. A hozzá tartozó szervezeti egységek: gazdasági iroda feladata a könyvvezetéssel, a beszámolási feladatokkal, a készpénzkezeléssel, a nyilvántartási, ellenırzési tevékenységgel, az adatszolgáltatással, munkaügyi feladatokkal, a menzadíjak kezelésével, számlázással, vagyonnyilvántartással kapcsolatos teendık. A dolgozók száma: 3 fı A pénzügyi elıadó feladata: házipénztár kezelés, számlázás, átutalások bonyolítása finanszírozás elkészítése, a pénztár, bank könyvelésre elıkészítése, nyilvántartások vezetése. A könyvelı, munkaügyi elıadó feladata: a dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi feladatok végzése, könyvelés, egyeztetések, zárlatok elvégzése, beszámolók összeállítása. A gazdasági ügyintézı feladata: vezeti az intézmény vagyonnyilvántartását, nyilvántartja, vezeti és lebonyolítja a selejtezési folyamatot. Konyha feladata: az alaptevékenység körébe tartozó iskolai étkeztetés biztosítása, kiegészítı tevékenységként vendég és a kihordásos étkeztetés, hétvégeken esküvık, egyéb rendezvények lebonyolítása, Az élelmezésvezetı irányítása mellett 10 fı dolgozik a konyhán. Karbantartók feladata: az iskola üzemeltetésével, fenntartással, beruházással, állagmegóvással kapcsolatos teendık ellátása. Ezeket a feladatokat 2 fı látja el. 11

12 Gondnok feladata: az épület nyitása, zárása, a munka és tőzvédelmi elıírások betartatása, a javítások, karbantartások elvégzésének ellenırzése. Az iskola 1 fı gondnokot alkalmaz. Hivatalsegédek feladata: az épületek tisztántartása, takarítása. Ezt a munkát 10 fı látja el. Portások feladata: az iskola nyitva tartása alatt a portaszolgálat ellátása. A sportcsarnok portása végzi a délutáni esti bérbeadásoknál a számlák kiállítását és a pénz beszedését. Az iskola 3 portást foglalkoztat. Kézbesítı feladata: 1 fı látja el a levelek, küldemények kézbesítését. Udvaros feladata: 1 fı végzi az iskola udvarainak és a környezetének tisztántartását. Oktatástechnikus feladata: 1 fı látja el az oktatástechnikai eszközökkel igény szerint az órai és tanórán kívüli foglalkozásokat. Rendszergazda feladata: 1 fı végzi a számítástechnikai eszközökkel az informatikai háttérrel kapcsolatos javítási, bıvítési, elıkészítési stb. tevékenységeket. A Herman Ottó Gimnázium költségvetésének végrehajtására vonatkozó költségvetési számlaszám: OTP Bank Rt

13 Szervezeti vázrajz Igazgató Általános igazgatóhelyettes munkaközösség vezetık beosztott pedagógusok iskolaorvos asszisztens Pedagógiai igazgatóhelyettes osztályfınöki diákönkorm. könyvtáros kórusvezetı munkaköz.vez. vezetısége diákszínpadot vezetı tanárok Levelezı tagozatos igazgatóhelyettes a tagozaton tanító pedagógusok Gazdaságvezetı Iskolatitkár gondnok karbantartók portások takarító élelm.vez. okt. tech. személyzet konyhai alkalm. gazdasági iroda dolgozói (könyvelı, pénzügyi elıadó, ) A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági vezetı látja el. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése a nevelési igazgatóhelyettes feladata, az ı távolléte esetén a levelezı tagozatot vezetı igazgatóhelyettes látja el a helyettesítést. 13

14 III. Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a tanulók és a szülık alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat, az e fejezetben felsorolt közösségek révén érvényesíthetik. 1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Jogaikat és kötelezettségeiket, a juttatásokat valamint iskolán belüli érdekegyeztetési lehetıségeiket a jogszabályok (Mt, Kjt és ezekhez kapcsolódó rendeletek), az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata, valamint Kollektív Szerzıdése rögzíti. 2. Az nevelıtestület az oktatási intézmény pedagógusainak közössége, valamint a gazdaságvezetı. Nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény tanácskozó és határozathozó szerve. A Közoktatási Törvény meghatározza azokat a kérdéseket, amelyekben a nevelıtestületnek döntési, véleményezési és javaslattevı jogköre van. A nevelıtestület jogkörébe utalt ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére - az SZMSZ és a pedagógiai program elfogadása kivételével - tagjaiból bizottságot hozhat létre. A bizottság a nevelıtestületnek számol be munkájáról. A nevelıtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása; a szervezeti és mőködési szabályzat és módosításának elfogadása; az intézmény éves munkatervének elkészítése; az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; a nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; a házirend elfogadása; a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés; a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. A nevelıtestület a Közoktatási Törvény által meghatározott véleményezési jogkörén túl véleményt mond: a tantárgyfelosztás elfogadása elıtt az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztásáról az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása elıtt az iskolai felvételi követelmények meghatározásában az intézmény beruházási, fejlesztési terveinek megállapításában az iskola szerkezetében, profiljában, képzési rendjében történı változtatásokban az intézmény költségvetésében, szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében az igazgatói pályázatokról 14

15 A nevelıtestület értekezletei: tanévnyitó, tanévzáró, félévet záró értekezlet félévi, év végi osztályozó értekezlet nevelési értekezlet havi egy alkalommal tantestületi megbeszélés A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról és elfogadásáról. A félévet és a tanévet záró értekezlet az adott idıszakban végzett munka értékelésérıl és a beszámoló elfogadásáról dönt. A nevelıtestületi értekezleteket az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és idıponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén a tanítási idın kívülre rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet vagy a nevelıtestülettel rövid megbeszélést tarthat. Rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívását a nevelıtestület is kezdeményezheti tagjai egyharmadának aláírásával, valamint az ok és a cél megjelölésével. Ha az Iskolaszék, a Szülıi szervezet vagy Diákönkormányzat kezdeményezi a nevelıtestületi értekezlet összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelıtestület dönt. Az értekezletet tanítási idın kívül, kezdeményezéstıl számított 10 napon belül össze kell hívni. A nevelıtestületi értekezleteken emlékeztetı feljegyzést kell készíteni az elhangzottakról. A nevelıtestület döntései és határozatai az intézet iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelıtestület mikroértekezletet egy adott osztályközösségben tanító pedagógusok részvételével szükség szerint az osztályfınök megítélése alapján bármikor tarthat. A nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több, mint kétharmada jelen van. A nevelıtestület döntéseit és határozatait a jogszabályokban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozhatja. A szavazatok egyenlısége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és a határozatok az intézmény irattárába kerülnek. A nevelıtestület a jogkörébe tartozó ügyek elıkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott idıre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, az iskolaszékre, vagy a diákönkormányzatra- kivétel az SZMSZ, a Pedagógiai Program és a Házirend elfogadása. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestületet tájékoztatni köteles a nevelıtestület által meghatározott idıközönként és módon azokról az ügyekrıl, amelyekben a nevelıtestület megbízásából eljár. 15

16 3. Szakmai munkaközösségek Az intézmény pedagógusai szakmai munkaközösséget hoznak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-, oktatási intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenırzéséhez. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek mőködnek: Magyar szaktárgyi munkaközösség Történelem szaktárgyi munkaközösség Matematika szaktárgyi munkaközösség Angol nyelvi szaktárgyi munkaközösség Német nyelvi szaktárgyi munkaközösség Fizika, technika, számítástechnika, életvitel szaktárgyak munkaközössége Biológia, földrajz, kémia szaktárgyak munkaközössége Testnevelés munkaközösség Osztályfınökök munkaközössége A szakmai munkaközösség meghatározza mőködésének rendjét és elfogadja munkatervét. A munkaközösség vezetıjét az iskola igazgatója bízza meg a munkaközösség kezdeményezése alapján. Szakterületén a szakmai munkaközösség döntési körébe tartoznak: a nevelıtestület által átruházott kérdések a pedagógus továbbképzési programok szakmai értekezleteik témája az iskola tanulmányi versenyeinek programja a szaktárgyi helyi tantervek tartalma Véleményt mond a pedagógiai program elfogadásáról az oktatást segítı eszközök, tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásáról a felvételi követelmények meghatározásáról Feladatai: fejleszteni a szaktárgyi oktatás tartalmát, javaslatot tenni a fakultációs irányokról a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és versenyek lebonyolítása kialakítani az egységes követelményrendszert, felmérni, értékelni a munkaközösség munkáját év végi vizsgák szervezésében részt venni összeállítani az érettségi szóbeli vizsgák feladat- és tételsorát támogatni a pályakezdı pedagógusok munkáját, fejleszteni a munkatársi szakmai közösséget összeállítja és javítja az iskolába jelentkezı tanulók felvételi vizsgájához a szakmai feladatlapokat, részt vesz a szóbeli felvételi vizsgákon gondozza, fejleszti a szertári taneszközöket 16

17 Munkakörébe tartozó feladatok: Tanév indulásakor javaslatot tesz az iskolai munka tervezéséhez, a tantárgyfelosztáshoz. Összeállítja a munkaközösség éves munkaprogramját. Ismeri a közoktatás fejlesztési programját, a Közoktatási törvényt, a rendeleteket és jogszabályokat. Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, errıl informálja a munkaközösség tagjait. Szakterületének megfelelıen részt vesz az iskola pedagógiai programjának, a helyi tantervnek a kidolgozásában, illetve módosításában. Képviseli az iskolát, a munkaközösséget az iskolán kívüli szakmai fórumokon, megbeszéléseken. Fokozott figyelemmel segíti a pályakezdı nevelık munkáját. Figyelemmel kíséri a szaktárgyak eszközellátottságát, a szertári rendet és javaslatot tesz a fejlesztésre. Szervezi és bonyolítja az iskolai szaktárgyi versenyeket. Szorgalmazza és szervezi a városi, megyei és országos versenyekre való tehetséges tanulók kiválasztását, felkészítését a versenyre. İ a belsı és külsı szakmai továbbképzések tartalmi és szervezési irányítója. Ellenırzi a tanmenet szerinti haladást, a tanulói teljesítmények rendszeres értékelését. Figyelemmel kíséri a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, órákat látogat, az észlelt problémákról tájékoztatja az iskolavezetést. Az iskolavezetés számára naprakész, megbízható szakmai információt szolgáltat a munkaközösség életérıl. Évente legalább három alkalommal összejövetelt szervez, amely orientáló és továbbképzı jellegő. Teljes jogú tagja a kibıvített iskolavezetésnek, abban elsısorban szakmai szerepet tölt be. A tanítási év végén értékeli a munkaközösség egész évi munkáját. Az év végi vizsgák esetén a témakörök idıbeni ismertetésérıl gondoskodik. 4. Az iskolaszék Az intézmény mőködésében érdekelt személyek és szervezetek együttmőködésének elımozdítására, a nevelı-oktató munka segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek képviseletéért iskolaszék mőködik. Tagjai: A szülıket képviseli: 3 fı, a nevelıtestületet képviseli: 3 fı, az iskolai diákönkormányzatot képviseli: 3 fı. Az iskolaszék tagja még a fenntartó által delegált egy fı. Az iskolaszék a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörrel rendelkezik. 17

18 Egyetértési joga van: az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadásakor a házirend elfogadásakor a vállalkozás alapján folyó oktatással kapcsolatos kérdésekben Véleményezési joga van az intézmény pedagógiai programjának elfogadásakor. A közoktatási törvényben megfogalmazottakon túl kikérjük az iskolaszék véleményét a következı területeken: szülıkkel való kapcsolattartás szülıi és egyéb panaszok vizsgálata a tanév rendje a választható foglalkozások kialakítása tehetséggondozás iskolai pályázatok hagyományápolás, hagyományok kialakítása alapítványok mőködtetése tanulók jutalmazása, felelıségre vonása tanulói segélyek, támogatások odaítélése tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban Az iskolaszék javaslattevı jogkörrel rendelkezik az iskola irányítását, a vezetı személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintı kérdésekben. 5. Az iskolaszék mellett korábbi hagyományok alapján szülıi választmány mőködik. A szülıi választmány tagjait az osztályok szülıi közösségei delegálják. Az iskolaszék jogainak gyakorlásakor támaszkodik a szülıi választmány véleményére. Az iskolai szülıi szervezet (választmány) elnöke közvetlenül az iskola vezetıségével tart kapcsolatot. Az iskolai szülıi választmány tanévenként 3 alkalommal ülésezik, amelyen részt vesz az intézmény igazgatója vagy helyettese tájékoztatást ad az iskola munkájáról, feladatairól. A választmány akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több, mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülıi szervezetet az alábbi jogok illeti meg. megválasztja saját tisztségviselıit megválasztja a szülık képviselıit az iskolaszékbe kialakítja saját mőködési rendjét képviseli a szülıket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülıkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 18

19 6. A tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezetı az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfınökök osztályfınöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. (1. sz. melléklet). Az osztályközösségek az alábbi tisztségviselıket választják meg: osztálytitkár gazdasági felelıs képviselı az iskolai diákönkormányzatba A tanulók, a tanulóközösségek és a diákok érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az önkormányzat vezetısége, illetve a választott tisztségviselık érvényesítik. A diákönkormányzat A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. Az iskolai diákönkormányzat élén a mőködési rendjében meghatározottak szerint választott vezetıség áll. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát maga a diákönkormányzat alkotja meg és a nevelıtestület hagyja jóvá. A diákönkormányzat tevékenységét pedagógus segíti és fogja össze, rajta keresztül is fordulhat az iskola vezetıségéhez. A diákönkormányzat az oktatási törvény által biztosított egyetértési, véleményezési és javaslattevı jogait közvetlenül gyakorolhatja. Ezeken túlmenıen: a diákbizottság véleményezési jogot gyakorol - a viselkedési normák belsı szabályzatát - az ebédelési rendet - a tömegsport foglalkozásokat - a diáktársalgó használatát - a diákhét idıpontját - a tanulmányi kirándulás idıpontját illetıen - az iskolai alapítvány pénzösszegének elosztásában. az iskolaszék révén kikérjük a véleményét az iskolaszéknél felsorolt területeken. Az iskolaszék diákképviselıinek ezekben a kérdésekben a diákbizottság véleményét kell képviselniük. A diákközgyőlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanulóközösségek által megválasztott küldöttekbıl áll. A diákközgyőlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti észrevételeit, javaslatait. A diákközgyőlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat mőködési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Évente egy alkalommal mindenképpen megrendezésre kerül. 19

20 A diákközgyőlés napirendi pontjait a közgyőlés megrendezése elıtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. Az iskolai életnek azokban az ügyeiben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelezı, illetıleg amelyekben egyeztetési jogot gyakorol, továbbá azokban az esetekben, amelyekben a diákönkormányzat képviselıjét a tárgyalásra meg kell hívni, a meghívót legalább tizenöt nappal a határidı elıtt meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. Rendkívüli diákközgyőlést az iskolai diákönkormányzat vezetıje vagy az iskola igazgatója kezdeményezhet. Az iskola biztosít a diákönkormányzat számára helyiséget munkája végzéséhez. Az osztályközösség mint a diákönkormányzat legkisebb egysége megválasztja az osztály diákbizottságának titkárát küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetıségébe Az osztályközösség így önmaga diákképviseletérıl dönt. 7. Az iskolai közösségek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelıtestület: A kapcsolattartás az igazgató által megjelölt pedagógus vezetı és a választott képviselık útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: igazgatóság ülései az iskola vezetıségének ülései nevelési értekezletek nevelıtestületi megbeszélések szakmai munkaközösségi értekezletek E fórumok konkrét idıpontjait az iskolai munkaterv határozza meg. Az aktuális feladatokról tájékoztatást adhatnak a különbözı közlemények a tanári szobában elhelyezett hirdetıtáblán. A vezetıségi üléseket követıen a jelenlévı vezetıségi tagok kötelesek a nevelıtestület tagjait (az általuk vezetett közösségeket) tájékoztatni az ülés döntéseirıl, határozatairól. A vezetıség feladata a pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság felé. A nevelık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik útján közölhetik az igazgatósággal az iskola vezetıségével és az iskolaszékkel. Az iskolaszék Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. Az iskolaszék tagjai kötelesek tájékoztatni az ıket megválasztókat az iskolaszék tevékenységérıl, valamint kötelesek az ıket megválasztók kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék elé tárni. 20

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc 2009. augusztus 31. Összeállította: Harsányi Sándorné igazgató Tartalomjegyzék 1. A szervezeti

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

Tartalom Mellékletek

Tartalom Mellékletek SZMSZ AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:031810 Készítette:Baranya István Igazgató Elfogadta:Arany János Általános Iskola nevelőtestülete Jóváhagyta:Esztergom

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.26. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben