S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A"

Átírás

1 Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Átdolgozva Pécsett, január

2 A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Az intézmény székhelye, címe: 7622 Pécs, Batthyány u Az intézmény OM azonosító száma: S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á LY Z A T Á T VA L A M I N T A N N A K M E L L É K L E T E I T Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága számú határozatával jóváhagyta. Kelt: Pécsett év. aláírás 2

3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BORÍTÓ A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI 3. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 3.1. Az iskola szervezete 3.2. Az iskola szervezeti egységei 4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 4.1. Az iskolaközösség 4.2. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 4.3. A nevelők közösségei 4.4. A szülői munkaközösség 4.5. A tanulók közösségei 4.6. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 5. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI 6. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 7. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 7.1. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 8. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 9. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 10. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE 3

4 11. A MINDENNAPI TESTEDZÉS FORMÁI 12. A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 13. AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI - ÉS GYERMEKBALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK) 13.1 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján 14. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 15. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 16. A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI 17. A KIEMELT MUNKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET- KIEGÉSZÍTÉS FELTÉTELEI 18. AZ INTÉZMÉNY KÖZALKALMAZOTTAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A MUKAIDŐ PEDAGOGUSOKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOZÁS EGYÉB ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK RENDKÍVÖLI MUNKAVÉGZÉS 19. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 20. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A KÖZOKTATÁSBAN ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1.sz. melléklet: Az iskola könyvtárának szabályzata 2.sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 3.sz. melléklet: Az SZMSZ-t elfogadó nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve 4.sz. melléklet: Az iskolai sportkör alapszabálya 4

5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA Az SZMSZ elfogadásának módja: A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2010 év január hó 25 napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorol az iskolai és kollégiumi diákönkormányzat, a iskolai szülői munkaközösség és a közalkalmazotti tanács. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező. A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza meg intézményünk szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. E dokumentumok a következők: 1. Az iskola tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Alapító okirat Pedagógiai program (nevelési program és a helyi tanterv) 5

6 Házirend Belső szabályzatok (igazgatói utasítások) 2. Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok Közalkalmazotti szabályzat Kollektív szerződés 3. Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok: A közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata A szülői munkaközösség szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzatok (kollégium, iskola) szervezeti és működési szabályzata Az alapító okirat a fenntartó nyilatkozata (határozata) az adott nevelési és oktatási intézmény létrehozásáról, működtetéséről. A fenntartó ebben meghatározza a közoktatási intézmény típusát, feladatait, és dönt a működés feltételeinek biztosításáról. Az alapító okiratban szereplő feladatok alapján az iskola nevelőtestülete készíti el az intézmény pedagógiai programját, amely az iskolában folyó nevelő és oktató munkát szabályozza. A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata, hogy olyan a magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelő iskolai szervezetet és működést hozzon létre, amely a legoptimálisabban biztosítja a pedagógiai programban kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. Az intézmény legfontosabb szabályzata a szervezeti és működési szabályzat. Ezzel egyetlen más belső szabályzat sem állhat ellentétben. A szervezeti és működési szabályzat jelentőségét növeli, hogy a benne foglaltak megtartása nemcsak az iskola dolgozóira nézve kötelezőek, hanem előírásai az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre (tanulókra és szüleikre) is vonatkoznak, sőt befolyásolják az intézmény és a fenntartó kapcsolatát is. 6

7 Jogszabályi háttér: Strukturális szabályozási felhatalmazás: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 40..(1) bekezdése az SZMSZ szabályozási körébe utalja: 1. a közoktatási intézmény működésére, 2. a belső kapcsolatokra, 3. a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. Konkrét szabályozási felhatalmazás: Kt. 12., 59., 84., 118., 122., 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet 6. pont 11/1994. MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4., 6/A, 6/C, 8., 11., 20., 21., 50., 3. sz. melléklet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet 23.. A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8/E., 29.. (3) bekezdés A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet, 7.. (2) bekezdés b) pont január 1-től 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 4.. (7) bekezdés A működés rendje: a) Működési rend, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje. (R.4.. (1) bekezdés a) pont) b) Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok. (R. 4.. (1) bekezdés j) pont) c) A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. (R. 4.. (1) bekezdés b) pont) d) Az intézményi védő, óvó előírások. (R. 4.. (1) bekezdés n) pont) e) Tanulóbalesetek megelőzésében feladatok. (R. 6/A. (3) bekezdés) f) A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái. (R. 4.. (2) bekezdés b) pont) g) Könyvtár igénybevételének és működésének szabályai. (R. 6/C. (2) bekezdés, R. 4.. (2) bekezdés j) pont, R. 3. sz. melléklet 3. pont) h) Tankönyvrendelés szervezésének és a tankönyvtámogatás megállapításának helyi rendje. (A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 29.. (3) bekezdés) i) Tankönyvrendelés elkészítésének rendeletben nem szabályozott kérdései. (A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet 23.. (5) bekezdés) j) Adatkezelési szabályzat- iratkezelési szabályzat hiányában. (Kt. 2. sz. melléklet 6. pont) k) Kereset kiegészítés feltételei-, ha jogszabály vagy kollektív szerződés erről nem rendelkezik. (Kt (10) bekezdés) l) Teljesítménypótlék összege meghatározásának elvei a kollektív szerződés rendelkezésének hiányában. (Kt. 1. sz. melléklet, Kt (11) bekezdés) 7

8 m) 292/2009. (XII.19) kormányrendelet Belső kapcsolatok a) A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. (R. 4.. (1) bekezdés e) pont) b) Vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje. (R. 11.., R. 4.. (1) bekezdés f) pont) c) A helyettesítő közalkalmazott felelősségének, intézkedési jogkörének terjedelme. (A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkező 138/1992 (X.8.) kormányrendelet 7..) d) A vezetők és az iskolaszék, valamint az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája. (R. 4.. (1) bekezdés g) pont) e) A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések. (R. 4.. (1) bekezdés h) pont) f) Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzatvéleményezési, egyetértési joggal ruházza fel. (R. 4.. (1) bekezdés p) pont) g) A szülői szervezet számára további jogok megállapítása. (Kt (1), (6) bekezdés) h) A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás) biztosítása. (R. 4.. (2) bekezdés d) pont) i) Tájékoztatás, kérés módja az iskolai belső jogi normákról. (R. 8.. (3) bekezdés) Külső kapcsolatok a) A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel (R.4..(1) bekezdés c) pont b) A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. (R.4..(1) bekezdés i) pont) c) Reklámtevékenység szabályai a nevelési-oktatási intézményben. (Kt (12) bekezdés) d) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. (R.4..(1) bekezdés m) pont) Egyéb kérdések: A nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni. (R. 4..(1) bekezdés r) pont) Hatálybalépés ideje: A Szervezeti Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a fenntartó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jóváhagyásával válik érvényessé és a kihirdetést követő ötödik napon lép hatályba. 8

9 Az SZMSZ nyilvános dokumentum, kihirdetése alatt azt az időpontot kell érteni, amikor az intézmény oly módon helyezi el, hogy azt az érintettek szabadon megtekinthessék. Érvényességi ideje: Az SZMSZ eltérő rendelkezés hiányában határozatlan ideig érvényes, illetőleg a kihirdetést követő 5. naptól az SZMSZ-ben vagy más magasabb szintű jogszabályban meghatározott időpontig. A jogszabályokon kívül az SZMSZ-t módosítását bárki kezdeményezheti. Személyi hatálya: Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed az intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló valamennyi alkalmazottjára, tehát a közalkalmazotti jogviszonyban állókon kívül a további jogviszonyban állókra, valamint a megbízási jogviszonyban (polgárjogi szerződéssel) foglalkoztatottakra is, és természetesen a tanulói jogviszonyban állókra is. Területi hatálya: Az SZMSZ területi hatálya kiterjed az iskolai élet beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig különböző helyszíneire, valamint az intézmény területén kívüli, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényekre is. A szervezeti és működési szabályzat mellékletei: 1 sz. melléklet: Az iskola könyvtárának szabályzata 2 sz. melléklet: Az iskola adatkezelési szabályzata 3. sz. melléklet: Az SZMSZ elfogadásáról tartott nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve 4 sz. melléklet: Az iskolai sportkör alapszabálya 5 sz. melléklet: Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés /FEUVE/ szabályzat 2. AZ ISKOLA ALAPADATAI 9

10 (A fenntartó által kiadott alapító okirat alapján) Az intézmény neve: Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az intézmény OM azonosító száma: Az intézmény székhelye, címe: 7622 Pécs, Batthyány u Az intézmény telephelyei: 7621 Pécs, Jókai u. 8. /kollégium/ Pécs, Dischka Gy. u. 2. /konyha/ Az intézmény vezetőjének megbízása: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése pályázat útján bízza meg. Az intézmény típus szerinti besorolása: Közszolgáltató közintézmény, önállóan működő (gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált) helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az intézmény fenntartója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Az intézmény alapító okiratának száma: kelte: szeptember 24. Az intézmény alapításának éve: 1943 Az intézmény alaptevékenységei (szakfeladatai): az alapító okiratban foglaltak. A szakfeladat megnevezése Száma Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás ( /13. évfolyam) Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/ évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (

11 évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Az intézmény számlaszáma: Az intézmény adóhatósági azonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 3.1. Az iskola szervezete a.) Az iskola igazgatósága Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: az igazgatóhelyettesek, a kincstárnok, gyakorlati oktatásvezető, gyakorlati oktatásvezető helyettesek kollégiumvezető, tagozatvezető 11

12 Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik: általános igazgatóhelyettes, műszaki igazgatóhelyettes, Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesek és más vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte (két hétnél hosszabb) esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Gazdasági, pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a kincstárnok látja el. A helyettesítendő igazgatói feladatokat az általános és a műszaki igazgatóhelyettes saját működési területükön oldják meg. Amennyiben az általános igazgatóhelyettes is hiányzik, munkáját a műszaki igazgatóhelyettes látja el. b.) Az iskola vezetősége Az iskola vezetőségének tagjai: az igazgató, 12

13 az igazgatóhelyettesek és más vezető beosztású dolgozók, a szakmai munkaközösségek vezetői, a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke, a reprezentatív szakszervezet vezetője, a diákközgyűlésen megválasztott diákképviselő, Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak. c.) Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 3.2 Az iskola szervezeti egységei Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, önálló jogi személy. Közintézmény, önállóan működő (gazdaságilag az Intézmények Gazdasági Szolgálatához integrált.) Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartók által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartó szervnek kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközről. Az intézmény szervezeti egységei, felépítése. A közoktatási intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően, kimagasló színvonalon. Az intézmény az alábbi szakmai szervezeti egységekre tagolódik: Szakközépiskola és szakiskola (Pécs, Batthyány u.1-3.) 13

14 Kollégium (Pécs, Jókai u.8.) 14

15 15

16 Az intézmény irányításával, működésével kapcsolatos legfontosabb munkakörök és feladatkörök, függelmi viszonyok egyszerűsített táblázata: Beosztásmunkakör Igazgató Általános (nevelési) igazgatóhelyette s Műszaki igazgatóhelyettes Feladatkör, követelményrendszer A közoktatási törvényben előírt és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott feladatok ellátása. Az iskolában folyó pedagógiai, szakmai és gazdasági munka irányítása, ellenőrzése és koordinálás. A munkáltatói jogkör gyakorlása. Az iskola menedzselése. Közismereti munkaközösségek összefogása, tantárgyfelosztás elkészítése, ellenőrzése és irányítása Érettségi vizsgák szervezése Rendezvények, iskolai programok szervezési ügyeinek intézése Osztálynaplók és bizonyítványok ellenőrzése Helyettesítés szervezése, túlórák egyeztetése Beiskolázás, kilépés, áthelyezés döntés előkészítése Versenyek (országos, területi vagy házi) szervezése, bonyolítása, Éves program összeállítása, - tanítási hetek meghatározása Havi eseménynaptár elkészítése Megemlékezések szervezésének támogatása, irányítása Tanmenetek ellenőrzése és összegyűjtése Az oktatási-pedagógiai program tárgyi, működési feltételeinek biztosítása. Taneszközök, tankönyvek, jegyzetek beszerzése, biztosítása. Fontos feladata, a humánerőforrás rendelkezésre állásának összehangolása az iskolarendszerű és a felnőttképzés között A szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak tanításának biztosítása, ellenőrzése: A szakképzések szakmai irányítása, szakmai tantárgyi programok gondozása, a saját szakmacsoportjainak felügyelete, irányítása Tantárgyfelosztás elkészítése Munka és tűzvédelmi, balesetvédelmi felügyelet, szervezési feladatok Műszaki tanulmányi versenyek szervezése és bonyolítása Szakmai, képesítő vizsgák szervezése A szakmai vizsgák megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése, a vizsgák rendjének ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Nemzetközi kapcsolatok ápolása, szervezése. Műszaki eszköz, taneszközök, beszerzések koordinálása, biztosítása Rövid és hosszú távú fejlesztések előkészítése, tervezése. Lehetőség szerinti képzési igények felmérése, piackutatás Partneri kapcsolatok ápolása, fejlesztése. Független Függelmi felettese Önkormányzat Igazgató 16

17 Gyakorlati oktatásvezető Kincstárnok Pénztáros, készletnyilvántartó Számítástechnikai munkatársak (rendszergazda A szakképzés gyakorlati feladatainak megoldása, irányítása, ellenőrzése Gyakorlatok beosztása, ütemezése Nyári gyakorlatok szervezése, bonyolítása, adminisztrációs munka elvégzése, gyakorlóüzemeknél tartott foglalkozások szervezése, ellenőrzése A szakképzések szakmai irányítása, szakmai tantárgyi programok gondozása, a saját szakmacsoportjának felügyelete, irányítása Tantárgyfelosztás elkészítése Munka és tűzvédelmi, balesetvédelmi felügyelet, szervezési feladatok Műszaki tanulmányi versenyek szervezése és bonyolítása Szakmai, képesítő vizsgák szervezése A képzés szakirányú követelményeinek meghatározása, betartása, különös tekintettel az OKJ-ban szereplő szakképzések törvényi előírásainak, kötelezettségeinek ellenőrzése A szakmai vizsgák megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése, a vizsgák rendjének ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Gyakorlóhelyi eszközbeszerzések irányítása, intézése Partneri kapcsolatok ápolása, szervezése. Rövid és hosszú távú fejlesztések előkészítése, tervezése. Lehetőség szerinti képzési igények felmérése, piackutatás Gazdasági és pénzügyek szakszerű tervezése, bonyolítása Beszerzések, karbantartások irányítása, szervezése. Pénzügyi és számviteli szabályok betartása, ellenőrzése. Az éves költségvetési terv és a beszámolók elkészítése, az egész gazdálkodás irányítása. Az oktatás kiszolgálása. A gazdaságosság, a pénzügyi fegyelem betartása. Az előirányzat karbantartása és az éves beszámoló keretében az esetleges pénzmaradvány megállapítása. Irányítja és ellenőrzi beosztottjai munkáját. Gazdasági és pénzügyek szakszerű tervezésében, lebonyolításában való aktív közreműködés. Az éves költségvetés tervezési munkáiban és az éves beszámoló elkészítésében aktív közreműködés Készpénz forgalom bonyolítása a pénzkezelési szabályzat betartásával. A gazdálkodáshoz és az egyes képzési programokhoz szükséges adatszolgáltatás biztosítása. A pályázatok során nyert eszközök nyilvántartásba vétele. Az intézményi szakképzési pénzek elszámolásában történő aktív közreműködés. Az oktatás teljes kiszolgálása érdekében a számítástechnikai és kommunikációs hálózat üzemeltetésének biztosítása, az Internet kapcsolat biztosítása. Igazgató Kincstárnok Műszaki igazgató helyettes 17

18 és a hardver felelős szakember Bér ügyi, munkaügyi előadó Feladata még, hogy az oktatás alatt a hardvereszközök biztonságosan működjenek, a szoftvertelepítések, formázások folyamatosak legyenek. Munkaköri kötelezettsége, hogy az intézmény valamennyi szereplője számára megadja a számítógépek üzemeltetéséhez szükséges segítséget. Feladata az igazgató közvetlen irányításával elvégezni mindazokat a munkaügyi feladatokat, pl. közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése, vele kapcsolatos ügyintézés és jelentési kötelezettségek elvégzése stb. Nyilvántartások, személyi anyagok naprakész vezetése. Bér nyilvántartás vezetése. Tartósan távollévő dolgozók ügyeinek intézése. Hó közi bérek számfejtése. A közalkalmazotti törvény és egyéb munkaügyi jogszabályok naprakész nyomon követése. kincstárnok 4. AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL 4.1. Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. Az iskolában iskolaszék nem működik Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik. 18

19 4.3. A nevelők közösségei a.) A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola kincstárnoka, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alábbi felsőfokú végzettségű dolgozók: Szabadidő szervező Gyermek és ifjúságvédelmi felelős A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét a magasabb jogszabályokban megfogalmazott eseteken túl ki kell kérni: A pedagógiai programban szereplő tanév végi vizsgák ütemezéséről A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül a szakmai munkaközösségekre az alábbi jogokat ruházza át: A döntési jogkörök közül: az osztályfőnöki munkaközösségre a szülőkkel való kapcsolattartás rendjének szabályozását, A kötelező véleményezési jogkörök közül: a tantárgyfelosztás és a pedagógusok megbízásai megállapításának véleményezését, az iskolai költségvetésben szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának véleményezését, a pedagógusok továbbképzésekben való részvételének tervezéséhez kapcsolódó jogkörét Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására bizottságot hozhat létre a nevelőtestület hatáskörébe tartozó fegyelmi és más ügyekben. A bizottság feladata a fegyelmi tárgyalás megtartása, az adott ügy kivizsgálása, és javaslattétel a döntésre. A több tanéven keresztül működő állandó bizottság tagjait e tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó bizottság vezetőjét a tantestülettel egyetértésben az igazgató bízza meg. 19

20 Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet, félévi értekezlet tanévzáró értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, javítóvizsga, osztályozó vizsga osztályozó értekezletei nevelési értekezlet, indokolt esetben rendkívüli nevelési értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 30 százaléka kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egyegy értekezleten. Nevelőtestület jogai: A magasabb jogszabályokban megfogalmazottakat is figyelembe véve az alábbi jogkörökkel rendelkezik: Döntési jogkörök: a./ a foglalkozási illetve pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, a házirend elfogadása és módosítása), 20

21 b./ a tanév rendjének (tanítás nélküli munkanapok stb.) meghatározása, az éves munkaterv elkészítése, c./ a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, és a jutalmazása d./ az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása e./ a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása f./ a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása g. az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása h./ a nevelőtestület dönt a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból-meghatározott időre, vagy alkalmilag-bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogkörének gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, a szülői szervezetre, vagy a diákönkormányzatra, (kivéve: a pedagógiai program illetve a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor) Véleményezési jog: A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét - tantárgyfelosztás elfogadása előtt, - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az - igazgatóhelyettesek megbízása, a megbízás visszavonása előtt. b.) A nevelők szakmai munkaközösségei Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 21

22 szakközépiskolai osztályfőnöki munkaközösség otagjai: szakközépiskolai osztályok osztályfőnökei, szakiskolai osztályfőnöki munkaközösség o tagjai: szakiskolai osztályok osztályfőnökei, humán munkaközösség o tagjai: magyar, történelem tantárgyakat tanító tanárok, matematika-fizika munkaközösség o tagjai: matematika, fizika tantárgyakat tanító tanárok, természettudományi munkaközösség o tagjai: biológia, kémia, földrajz tantárgyakat tanító tanárok, idegen nyelvi munkaközösség o tagjai: angol vagy német nyelv tantárgyakat tanító tanárok, testnevelés munkaközösség o tagjai: testnevelés tantárgyat tanító tanárok, szakközépiskolai műszaki munkaközösség o tagjai: szakközépiskolai osztályokban építészet szakmacsoporthoz tartozó tantárgyat tanító tanárok, vegyész-környezetvédelmi műszaki munkaközösség o tagjai: szakközépiskolai osztályokban vegyész szakmacsoporthoz tartozó tantárgyat tanító tanárok, fölmérő és térinformatikai műszaki munkaközösség o tagjai: szakközépiskolai osztályokban földmérő és térinformatikai szakmacsoporthoz tartozó tantárgyat tanító tanárok, szakiskolai műszaki munkaközösség o tagjai: szakiskolai osztályokban építészet szakmacsoporthoz tartozó tantárgyat tanító tanárok, informatika munkaközösség 22

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc 2009. augusztus 31. Összeállította: Harsányi Sándorné igazgató Tartalomjegyzék 1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és endéglátóipari Szakképző Iskola SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések, az SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Baktalórántháza 2013. 0 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu OM azonosító: 037767 SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI

Részletesebben

AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta az Intézmény NEVELŐTESTÜLETE 2014. év május 26. napján AZ ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM,

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Lázár Ervin Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 Módosítva: 2014.09.10. Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: PÁL LÁSZLÓNÉ Intézményvezető

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye Iktatószám:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2 0 1 3 1. Általános rendelkezések... 5 2. Az intézmény szervezeti rendszere, irányítása... 8

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom

2652 Tereske Telefon +35 559002. Tartalom SZMSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA TERESKE 2013 Tartalom 1. Az SZMSZ re vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek 2. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 3. Az intézmény alapadatai 4. Az iskola szervezeti

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT iktatószám: 228-12 /2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. november I. Bevezetés... 4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben