WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010."

Átírás

1 WESLEY Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladata, képzési formái Az intézmény jogállása és képviselete Az intézmény gazdálkodása Az intézmény vezetése, szervezeti rendje Az intézmény felelős vezetője Az intézmény vezetőjének feladatköre Helyettesítés rendje: Az igazgató közvetlen munkatársai, főbb feladataik Az intézmény vezetősége Az intézmény dolgozói: Az intézmény szervezeti egységei Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény működését meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai Az alapító okirat A pedagógiai program Az éves munkaterv További intézményi meghatározó dokumentumok Az intézmény munkarendje A nevelő-oktató munkát végzők munkarendje A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje Az intézmény tanulóinak munkarendje A tanév helyi rendje A tanítási órák, foglalkozások, óraközi szünetek rendje, időtartama Az intézményben tartózkodás rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyba az intézménnyel Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A tankönyvellátás rendje A térítési díj A diákigazolványok és az ezzel kapcsolatos nyomtatványok kezelésének rendje Reklámtevékenység szabályozása II.. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés célja A belső ellenőrzés alapelvei Az ellenőrzés szintjei Vezetői látogatások, ellenőrzések Osztályfőnökök

3 2. Önellenőrzés Az ellenőrzés formái Az ellenőrzési program Az ellenőrzés írásba foglalása Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés Az értékelés mechanizmusa, szempontjai Értékelési tényezők a minőségi bérezéshez A kereset kiegészítésben való részesülés Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület döntése, határozatai A nevelőtestület által átruházott feladatkörök A szakmai munkaközösségek Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje Az intézményi közösség Az alkalmazotti közösség A tanulói közösség A diákönkormányzat Minőségirányítási csoport: A szülői munkaközösség A szülők tájékoztatásának formái Az intézmény külső kapcsolatai A tanulók felvételének, jogviszonyának, tanulmányi előmenetelének elvei, a tanulói hiányzás A tanulók felvétele A tanulói jogviszony A tanulói jogviszony megszűnése A tanuló jogai és kötelességei A felvételi és a tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelességek Az osztályozó, a javító és az egyéb vizsgák lebonyolítása A tanulók ellenőrzése és értékelése A tanulók távolmaradásának igazolása A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje A tanórán kívüli foglalkozások általános szabályai A tanórán kívüli szervezett foglalkozások formái Az intézmény hagyományainak ápolása A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai A hagyományápolás külsőségei

4 I. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a magasabb jogszabályi előírásoknak (kiemelten a Munka Törvénykönyve, a Közoktatási törvény és végrehajtási rendeleti, a Szakképzési törvény és végrehajtási rendeletei) megfelelően meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. Az SZMSZ a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az intézmény más belső szabályaihoz, alapdokumentumaihoz: az intézmény tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi szabályok (alapító okirat, pedagógiai program, házirend, egyéb belső szabályzatok), munkaügyi jogszabályok az intézmény egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek), működését meghatározó szabályok (szülői munkaközösség, diákönkormányzatok szervezeti és működési szabályzata), az intézményi élet egyes területeire vonatkozó belső szabályok (igazgatói utasítások) A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi dolgozójára, illetve az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévőkre nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata hatályát veszti. 2. Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve, címe, típusa, alapfeladata, képzési formái Az intézmény neve: Wesley Kincsei Általános Iskola, Szakiskola, Felzárkóztató Tagozat és Gimnázium Az intézmény székhelye: 1188 Budapest, Podhorszky u

5 Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény, amelyben általános iskola, szakiskola, felzárkóztató tagozat és gimnázium működik. Alapfeladata: a jóváhagyott pedagógiai program célkitűzéseinek, követelményeinek megfelelően: ellátja a tanköteles korú tanulók nyolc évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi nevelését, oktatását, biztosítja a tanköteles korú sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő) tanulók nyolc évfolyamos általános iskolai és gimnáziumi oktatását, nevelését, a tanórai foglalkozásokon túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat biztosít a KT-ben meghatározott időkeretben, a tanulók igénye szerint tanulószobai foglalkozásokat szervez, ellátja a gimnáziumi általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás feladatait, valamint az érettségi megszerzésére irányuló oktatását, a tankötelezettség megszűnése után az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók részére felzárkóztató képzést szervez, a tanulók érdeklődése, igénye szerint, nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, egészségügyi-és pedagógiai célú rehabilitáció, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítő ismerek átadása céljából a közoktatási törvényben meghatározott időkeretben, egyéni egy-három tanuló részére felzárkóztató, fejlesztő foglalkozást szervez a közoktatási törvényben meghatározott időkeretben, biztosítja az iskolai oktatásban részesülők étkeztetését, biztosítja a tanulók kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatainak ellátását, a diáksportot, biztosítja a tanulói tankönyvvásárlásához az általános hozzájárulást, valamint az ingyenes tankönyvellátáshoz a kiegészítő hozzájárulást, ellátja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, a különleges helyzetben lévő tanulók részére személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerinti foglalkoztatását, biztosítja az esélyegyenlőség jegyében- a különleges helyzetben lévő tanulók képesség kibontakoztató felkészítését (integrációs felkészítési formában is) a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D 39/E. -ai alapján, a képesség kibontakoztató felkészítés érdekében az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal együttműködési megállapodást köthet, biztosítja a minőségfejlesztési feladatok ellátást, igénybe vesz pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatást biztosítja a pedagógusok felkészülését a kétszintű érettségi vizsgák lebonyolításához biztosítja a cigány kisebbségi oktatást a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet 2. számú melléklete szerint, együttműködési megállapodás keretében biztosítja a logopédiai ellátást, a képzési kötelezettségre utalt tanulók oktatását, a korai fejlesztést, fejlesztőpedagógusi tanácsadást és foglalkozást 5

6 Kiegészítő tevékenységek: a neveléshez és oktatáshoz kapcsolódó az alapfeladat ellátását nem veszélyeztetve végezhető tevékenységek: továbbképzések, tanfolyamok, önköltséges tanórán kívüli foglalkozások szervezése, az intézményi vagyon működtetése a fenntartó előzetes hozzájárulása alapján a teljes kapacitás kihasználása érdekében, Vállalkozási tevékenység: az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat, amelynek mértéke az intézményi bevétel 30%-át nem haladhatja meg. A vállalkozási tevékenység az intézmény működését nem veszélyeztetheti Az intézmény jogállása és képviselete Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő, egyházi fenntartású közoktatási intézmény Az intézmény alapítója: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 11. sz. Az intézmény fenntartója: Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 11. sz. Az intézmény alapításának ideje: július 12. Az intézmény működési területe: országos Az intézmény képviselete: Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény igazgatója, akadályoztatása esetén képviselőről a fenntartó gondoskodik Az intézmény gazdálkodása Részben önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező intézmény. Gazdálkodását a fenntartó elkülönítetten végzi. A fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján működik. 3. Az intézmény vezetése, szervezeti rendje Az intézmény felelős vezetője Az intézmény vezetője a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke által megbízott igazgató. Az igazgató képviseli az intézményt, és gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört. Az igazgató a felelős a KT 54. -a alapján az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, 6

7 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, az intézmény szervezeti egységei tevékenységének optimális összehangolásáért, az intézmény tevékenységének folyamatos fejlesztéséért. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében a tagozatvezető(k)re vagy más alkalmazottaira átruházhatja. Az intézményvezető át nem ruházható hatáskörei: gyakorolja a munkaviszony létesítése, munkaszerződés módosítása és a munkaviszony megszüntetése, a jutalmazás és soron kívüli béremelés körébe tartozó munkáltatói jogokat az intézmény összes alkalmazottja felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe, egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében Az intézmény vezetőjének feladatköre Az intézmény vezető kiemelt feladatai: a nevelőtestület vezetése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a diákönkormányzattal, illetve szülői szervezetekkel (közösségekkel) való együttműködés, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló-és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Felelős: a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, rendkívüli szünetek elrendelése, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működése nem biztosítható, képviseli az intézményt a közigazgatási, igazságszolgáltatási szervezetek, valamint intézmények és gazdálkodó szervezetek előtt. 7

8 3. 3. Helyettesítés rendje: A KT a alapján az igazgatót akadályoztatása esetén azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az általa megbízott tagozatvezető helyettesíti. A tagozatvezető, a fenntartó egyetértésével, megbízásával az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét Az igazgató közvetlen munkatársai, főbb feladataik Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el: tagozatvezető(k) munkaközösség-vezetők A tagozatvezető(k) megbízását a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat. A megbízás határozatlan időre szól. A tagozatvezető(k) feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Részletes feladataikat az SZMSZ egyéb részei, a belső szabályzatok és munkaköri leírásuk határozzák meg Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségének tagjai: igazgató tagozatvezető(k) szakmai munkaközösség vezetők diákönkormányzat vezetője Feladatuk: az intézmény munkájának megtervezése, szervezése, ellenőrzése, értékelése. A cél megvalósítása érdekében rendszeresen (kéthetenként) megbeszélést tartanak, döntéseikről tájékoztatják az érintetteket. 8

9 3. 6. Az intézmény dolgozói: Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik Az intézmény szervezeti egységei Az intézmény szervezeti egységei Általános iskola 1-8. évfolyam Gimnázium évfolyam Szakiskola évfolyam A szervezeti egység élén az alábbi felelős beosztású vezető áll Tagozatvezető munkaközösség vezető Szakképzés évfolyam Tagozatvezető munkaközösség vezető Tanulószobai és napközis foglalkozás Tagozatvezető munkaközösség vezető Technikai személyzet Igazgató Az iskola szervezeti felépítése Igazgató Általános iskolai Gimnáziumi Szakiskolai, szakképzési tagozatvezető tagozatvezető tagozatvezető - munkaközösség vez. - munkaközösség vez. - munkaközösség vez. - tanulószobai és - technikai személyzet - technikai személyzet napközis csop. vez. - DÖK segítő - DÖK segítő - DÖK segítő - technikai személyzet 9

10 4. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: alapító okirat pedagógiai program éves munkaterv, jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékleti, szabályzatok Az alapító okirat A KT 37. -a rendelkezik a közoktatási intézmények létesítéséről alapításáról. Az intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírás biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését A pedagógiai program Az intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A KT 39. -a biztosítja az intézmény szakmai önállóságát. A KT a ad iránymutatást az intézmények pedagógiai programjáról. Az intézmény pedagógiai programja meghatározza: az iskola nevelési programját, az iskola helyi tantervét, a szakmai programot, A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megnevezésével. Az intézmény éves munkatervét a vezetőség készíti el, véglegesítésére, elfogadásra a tanév elején a nevelőtestület egyetértésével kerül sor További intézményi meghatározó dokumentumok Házirend 10

11 Belső ellenőrzési szabályzat Házipénztár és pénzkezelési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Selejtezési és hasznosítási szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Vészhelyzeti cselekvési terv Kulcskezelési szabályzat Bélyegző használati szabályzat Esélyegyenlőségi terv Adatvédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat Beiskolázási terv Továbbképzési program Különös közzétételi lista Házirend 1. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az iskolai közösségek életének jogszerű és célszerű megszervezését. 2. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezések közül azokat, melyeket az évi LXXIX. Törvény (közoktatási törvény) és a követő rendeletek nem szabályoznak. 3.A házirend előírásait be kell tartaniuk az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és alkalmazottainak. 4. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 5. Kérjük a házirendünk betartását azoktól a vendégeinktől, látogatóinktól is, akik az iskolánkban bármilyen okból tartózkodnak. A házirend jogforrás. Megszegése jogsértésnek minősül. 6. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtekinthető a) az iskola könyvtárában; b) az iskola nevelői szobájában; c) az iskola igazgatójánál; d) a tagozatvezető(k)nél; e) az osztályteremben kifüggesztve; (rövidített változat) f) a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, A házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor, ill. annak lényegi változásakor a szülőnek átadjuk. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásiról minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat az első tanítási napon; a szülőket az első szülői értekezleten. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, tagozatvezető(k)től, valamint az osztályfőnököktől a szülői értekezleteken, fogadóórákon. Belső ellenőrzési szabályzat Az ellenőrzés eredményességét az alábbi alapelvek megvalósulása biztosítja: 11

12 teljes körűség. megalapozottság rendszeresség-tervszerűség folytonosság törvényesség jogszerűség megalapozottság hatékonyság A belső ellenőrzés célja: a vezetői döntések megalapozása A szabályszerű működés és gazdálkodás biztosítása A belső rend és fegyelem megtartása Az intézményi vagyon védelme Az intézmény minőségügyi rendszerének kialakítása, működése Anyagi és humán erőforrások célszerű és hatékony felhasználása Házipénztár és pénzkezelési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Selejtezési és hasznosítási szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat Kulcskezelési szabályzat Bélyegző használati szabályzat Esélyegyenlőségi terv Adatvédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat Beiskolázási terv Továbbképzési program Különös közzétételi lista 5. Az intézmény munkarendje A nevelő-oktató munkát végzők munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a KT a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a KT a rögzíti. Ezen alkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az intézményben alkalmazott munkaszerződése tartalmazza, összhangban a MT-vel A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus alkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az igazgató állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében A pedagógusok munkarendje a. A pedagógusok jogait és kötelességeit a KT 19. -a rögzíti. A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a munkaszerződésük tartalmazza. 12

13 b. A KT a szerint a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, amely a kötelező órákból, valamint a nevelő illetve a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal, a szakfeladatok megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. c. A pedagógusok felügyeleti és helyettesítési rendjét a felelős tagozatvezető állapítja meg az intézmény órarendjének, foglalkozási rendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását, a pedagógiai és gazdaságossági szempontok érvényesítését kell figyelembe venni. d. A pedagógus köteles legalább 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni, a tanórákat az órarendben, az egyéb foglalkozásokat a foglalkozási rendben előírtak szerint időben pontosan megkezdeni és megtartani. e. A pedagógus szorgalmi időben csak betegszabadság, táppénz, hivatalos elfoglaltság, engedélyezett tanulmányok folytatása, továbbképzés miatt maradhat távol munkahelyétől. A betegszabadság és táppénzkivételével a távollétet előzetesen írásban be kell jelenten, illetve engedélyezését előzetesen írásban kell kérni. f. A pedagógus munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon még a munkavégzés kezdete előtt köteles jelenteni az igazgatónak vagy valamelyik tagozatvezetőnek. g. Szükség esetén a pedagógus a tagozatvezetőtől kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására illetve elcserélésére. h. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén csak szakszerű helyettesítést szabad tartani. A helyettesítést úgy kell kiírni, hogy a helyettesítő pedagógus arra fel tudjon készülni. Ha a helyettesítő pedagógust legalább 1 nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni. i. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízás vagy kijelölést a tagozatvezető(k) és a munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után az igazgató adja Az intézmény tanulóinak munkarendje Az iskolai házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint a tanulók belső munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelező. Erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és az ügyeletes, illetve hetes tanulók ügyelnek. Az iskolai házirendet az igazgató előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el, a KT-ben meghatározottak figyelembe vételével. 13

14 5. 5. A tanév helyi rendje A tanév kezdetét és végét minden évben a miniszteri rendelet szabályozza. A tanítási év szorgalmi ideje a KT alapján 181 tanítási napból áll. A szorgalmi idő csak azokon az évfolyamokon rövidebb, ahol a szorgalmi időszakot vizsgák követik. A szorgalmi idő a tanévnyitóval kezdődik és a tanévzáró ünnepéllyel fejeződik be. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és az éves munkatervben rögzíti. Ennek megfelelően a tantestület legkésőbb szeptemberben az alábbiakról dönt: a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól (pedagógiai program módosítása, az új tanév feladatai), az intézményi szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról, a vizsgák rendjéről, a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól, az éves munkaterv jóváhagyásáról, a házirend módosításáról A tanítási órák, foglalkozások, óraközi szünetek rendje, időtartama Elméleti oktatás rendje: Az iskolai munka ig tart. A tanulók 7.00-től érkeznek az iskolába. Az elméleti órák 40 percesek. Az egyes tanítási órákat perces szünetek választják el egymástól. A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatóak, kivételt indokolt esetben az igazgató és a tagozatvezető(k) tehetnek. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza től szakkör jellegű foglalkozások is vannak. A tanulószoba rendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és óráig tart tól tartandó programok csak igazgatói engedéllyel történhetnek Az elméleti oktatás rendjét és beosztását az órarend tartalmazza, melyet a tantárgyfelosztás alapján kell elkészíteni. A megtartott órákat sorszámmal ellátva a megfelelő naplóba vezeti a szaktanár. A tanuló tanítási idő alatt csak (a tagozatvezető(k) vagy az osztályfőnök) írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát, illetve a szülő előzetes írásbeli kérelme alapján. Gyakorlati oktatás rendje: A mindenkori helységigény szerint beosztott és évente kidolgozott munkarendhez igazodva határozzuk meg. A munkaidő kezdete: hétfőtől péntekig 7 00 óra Időtartama: hétfőtől csütörtökig 7 tanóra pénteken 6 tanóra 14

15 Munkaközi szünetet kell biztosítani: A gyakorlati foglalkozásra vonatkozó mindenkori csengetési rend szerint. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje időbeosztása: Az iskolán belüli, tanórán kívüli foglalkozások általában től ig tartanak. Az iskolán belüli, tanórán kívüli foglalkozások lehetnek: Állandó heti foglalkozások: szakkör, tömegsport, felzárkóztatás, Időszakos foglalkozások: házi bajnokság, tanulmányi verseny, színház, mozi, tanulmányi kirándulások. Időtartamuk: A foglalkozás jellegétől változik, attól eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. Az iskolán kívüli foglalkozások: sportrendezvényekre történő felkészítés a testnevelő tanárok feladata, kulturális rendezvényekre, intézményekbe történő látogatásokat az osztályfőnökök szervezik és végzik, iskolai szinten a koordinációt a munkatervben kijelölt pedagógusok végzik. Óraközi szünetek rendje, időtartama: (10 ) (15 ) (10 ) (10 ) (10 ) (30 ) Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perec. A szünetek ideje alatt a tantermekben szellőztetni kell. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére. Az étkezés ideje: től ig. Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rendszerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el. Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért a feladattal megbízott pedagógus a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. 15

16 5. 7. Az intézményben tartózkodás rendje Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7 30 óra és délután óra között az iskola igazgatójának vagy a tagozatvezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. Ügyelet idején a nyitva tartáson túl az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. Amennyiben az igazgató vagy a tagozatvezető rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tudnak az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyba az intézménnyel a. Az iskola bármely dolgozójának joga és kötelessége, hogy az idegenek számára tájékoztatást adjon, érdeklődjön az itt tartózkodás céljáról. Amennyiben az ismeretlen elfogadható ok nélkül tartózkodik az iskola területén, úgy az iskola dolgozójának kötelessége, hogy az iskola igazgatójához kísérje. b. Az osztályfőnököt, szaktanárt (szakoktatót) kereső szülők, hozzátartozók az alábbi helyeken tartózkodhatnak: Iskola: földszint tanári előtt c. Az ünnepélyekre, szülői értekezletekre külön kiírás készül. d. Az ügyeletes tanár joga és kötelessége, hogy tájékozódjon a vendégek jövetelének céljáról. Tájékoztassa a belépőt arról, hogy a keresett személyt, irodát, stb. hol találja meg, hol várakozhat. A vendéget ha igényli egy megbízott tanuló elkíséri a keresett helyre. e. A hivatalos ügyben belépők tartózkodási helyéről, illetve tevékenységéről az ügyintézőknek tudniuk kell, a felelősséget ők vállalják. f. Amennyiben az iskola vezetősége, tanára látogatót vár, az ügyeletes tanárt előzetesen informálnia kell. g. Ügynökök, kereskedők, stb. tevékenységét az igazgató engedélyezheti és csak a kijelölt helyen tartózkodhat. h. A termet bérlők csak az általuk használt termekben, illetve szociális helyiségekben tartózkodhatnak. 6. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni. Az iskola helyiségeinek használati rendjét a házirend tartalmazza. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért az iskola rendjének, tisztaságának megóvásáért a tűz és balesetvédelem valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért az iskolai SZMSZ ben és a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 16

17 Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével átvételi elismervény ellenében lehet. Az üresen hagyott termeket zárni kell Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje Az iskola helyiségeit elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. A KT38. (4). -a alapján a nevelési-oktatási intézmény (tagintézmény) helyiségeiben területén párt vagy létesítő okirata szerint párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amelyben az iskola ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. Az iskola helyiségeit használó külső igénybevevő csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhat az épületben. Az iskola helyiségeinek bérbeadását a fenntartó beleegyezésével az igazgató engedélyezi. 7. Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézmény orvosi ellátást biztosít a tanulók és az alkalmazottak részére. Ugyancsak rendelési időben (kéthetente) védőnő fogadja a tanulókat egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. Az iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki: a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata a gyermekek kötelező védőoltásokban való részvétele színlátás és látásélesség vizsgálat tüdőszűrés megszervezése fogászati kezelés megszervezése. A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja. Az orvosi vizsgálatokról nyilvántartást kell vezetni. Az osztályfőnökök feladata, hogy osztályuk tanulói az orvosi vizsgálatokon megjelenjenek. 8. Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Az iskola minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatban: 17

18 Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ mellékleteiben található munka biztonsági szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozni kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal. A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a házirend balesetvédelmi előírásai, a rendkívüli esemény (bombariadó, tűzriadó, természeti katasztrófa) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, tanulmányi kirándulások, túrák előtt a balesetveszélyes helyzetekre fel kell hívni a figyelmet, a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) és a gyakorlati oktatást vezető nevelők baleset megelőzési feladatait a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén: A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek - a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén - haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: a sérült tanulót elsősegélyben kell részesíteni, ha szüksége orvost kell hívnia a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni kell az iskola igazgatójának. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelen lévő többi nevelőnek is részt kell vennie. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak. (kiskorú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg. 18

19 A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásában legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskolai munkabiztonsági szabályzat (munkavédelmi) szabályozza. 9. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz,) a tűz a robbantással történő fenyegetés. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős személyek: igazgató tagozatvezető(k) karbantartó A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: a fenntartót tűz esetén a tűzoltóságot, robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget, személyi sérülés esetén a mentőket, egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szakaszos csengetéssel értesíteni kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található kiürítési terv alapján kell elhagyniuk. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozási alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 19

20 A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: ha az épületből minden tanulónak távoznia kell, azért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a tantermen kívül (pl. mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekre is gondolnia kell! A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell! A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezésekor a nevelőnek meg kell számolnia! Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg felelős dolgozók kijelölésével gondoskodni kell az alábbi feladatokról: a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról, a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, a vízszerelési helyek szabaddá tételérők, az elsősegélynyújtás megszervezéséről, a rendvédelmi illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) fogadásáról. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell intézkedni a további biztonsági intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati napokon be kell pótolni. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a tűzriadó terv c. igazgatói utasítás tartalmazza. A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. A tűzriadó tervben és bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 10. A tankönyvellátás rendje Az iskola tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója és tankönyvfelelőse felelős. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján a munkaközösségek és a szaktanárok véleménye alapján választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás felhasználásáról évente a tantestület dönt. 20

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (kiegészített) 2009.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (kiegészített) 2009. WESLEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (kiegészített) 2009. Abaújkér, 2009. augusztus 31. Budai Sándor igazgató

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Felvehető létszám (fő) Gimnázium 0001 nappali Képzési forma

Felvehető létszám (fő) Gimnázium 0001 nappali Képzési forma A Wesley János óvoda, Általános iskola és Középiskola, Szeged közzétételi listája a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 II. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 III. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben