SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 I. Bevezetés Az SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér Az SZMSZ hatálya...7 II. Intézményi alapadatok...7 b) Szakmai képzés...9 c) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek...9 Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke: A feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje és foglalkoztatási jogviszonyai: Az intézmény képviseletére jogosultak:...9 III. Szervezeti felépítés Nappali tagozat Feladatok, hatáskörök, a hatáskörök gyakorlásának módja, felelısségi és helyettesítési rendje intézményünkben...10 Vezetık, vezetıség...10 Az intézmény vezetıje...10 Hatáskörébıl átruházza:...10 a. az általános helyettesre...10 b. helyettesre...10 Az igazgatóhelyettes...11 Az iskolavezetıség...11 Kibıvített iskolavezetıség...11 A helyettesítés rendje A gazdasági szervezet felépítése és feladatai...11 A gazdasági vezetı feladatai: Az iskola belsı ellenırzési rendszere...15 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés...15 A belsı ellenırzési tevékenység ellátása...16 Az intézmény vezetıje a belsı ellenırzési feladatok ellátásának megvalósítása külsı szakértı, illetve szervezet bevonásával történik...16 A pedagógusok közösségei...16 A nevelıtestület...16 A nevelıtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések...16 A nevelıtestületi feladatok átruházása, a feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolók...17 A szakmai munkaközösségek:...17 Az osztályfınök: Nevelı- oktató munkát segítı alkalmazottak...18 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs...18 A könyvtáros...18 A diákönkormányzatot segítı tanár...18 Szabadidıszevezı...19 Rendszergazda A tanulók közösségei...19 A tanulóközösség létrejötte...19

3 A diákkör...19 Osztályközösségek...20 A diákönkormányzat Szülıi szervezet Vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája...21 a) Vezetık és alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje:...21 b) Kapcsolat a diákönkormányzattal...22 c) Az iskolai sportkör...22 d) Kapcsolat a szülıi szervezettel Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje...23 a) A pedagógusok közössége a tanulóközösségekkel...23 b) A pedagógusok közössége a szülıi szervezetekkel a kapcsolatot az osztályfınökön keresztül a szülıi értekezleten, illetve az év elején megadott, ellenırzıbe beírt fogadóórákon tartja Külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja Az intézmény mőködési rendje, nyitva tartás, vezetık intézményben való benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái...25 A szakkörök...26 Az énekkar...26 Az iskolai sportkör...26 A mindennapi testedzés formái Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok...26 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei:...26 Versenyek és egyéb hagyományos rendezvények:...27 A hagyományápolás külsıségei A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje...27 Az ellenırzés módszerei: A könyvtár mőködése...28 a)a könyvtár igénybevételének és mőködésének általános szabályai A könyvtárra vonatkozó adatok...28 ATomori Pál kézi könyvtár gazdálkodása...28 A könyvtár feladatai Az iskolai könyvtár kiegészítı feladatai:...29 A tankönyvek kölcsönzése és a könyvtártól való megvásárlásának feltételei Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás...29 A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai, a tankönyvellátás és tankönyvtámogatás helyi rendje..29 A könyvtár mőködtetése...30 A könyvtár használói köre...30 Részvétel az iskola oktató-nevelı munkájában...31 Szakmai képzés, továbbképzés

4 Az állomány fejlesztése, a győjtemény szervezése 1. Az állomány gondozása...32 c/ A dokumentumok állományba vétele...32 A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek...34 a/ A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok: Könyvállomány: Audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok b/ A könyvtárhelyiségen kívül elhelyezett dokumentumok: Intézményi védı, óvó elıírások...35 a) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje...35 b) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésében és baleset esetén...35 d) A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esettén szükséges teendık...36 e) Katasztrófa-, tőz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Egyéb kérdések...37 a) A keresetkiegészítés feltételei...37 b) Kéthavi tanítási idıkeret A kéthavi tanítási idıkeret vezetése és elszámolása...37 Kiesı napok:...38 tm = ( tto + tkf + ef + kno + eo ) - tik...38 A rendes munkaidıben végzett tanításért óradíj a tanítási idıkereten felül teljesített többlettanításért állapítható meg c) A teljesítménypótlék összege meghatározásának elvei...39 d) A vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megilletı díjazás megállapításának szabályai...39 e) A munkaruha kihordási idejének, tisztán tartásának jogszabályoktól eltérı szabályozás az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók számára...39 f) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Intézményi dokumentumok nyilvánossága...40 V. Záró rendelkezések...40 Az SZMSZ hatálybalépése...40 A SZMSZ felülvizsgálata...40 Nyilatkozatok

5 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tomori Pál Magyar-Angol Két tanítási nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és mőködési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. (1) bekezdés] 1. Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szőkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendelet elveinek megfelelıen meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, mőködésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelısséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenırzés rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az Alapító Okiratban foglaltak, a Pedagógiai Program, az ennek végrehajtására készült éves Munkatervek, valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és melléklete, valamint az egyéb belsı szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, mőködésének belsı rendjét, kapcsolatait, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Ezt annak érdekében teszi, hogy a pedagógiai programban kidolgozott cél és feladatrendszer megvalósítható legyen. Az intézményi SzMSz-nek a magasabb szintő jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belsı szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek: évi XXXIII. törvény évi CXC. törvény évi I. törvény évi XXXI. törvény évi XXXI. Törvény 368/2011.(XII. 31.) a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) a nemzeti köznevelésről a Munka Törvénykönyvéről, a gyermekvédelemről a tűzvédelemről az államháztartás működési rendjéről 5

6 1999. évi XLII. törvény évi XXXVII. Törvény; évi CXXV. Törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet 328/2008.(XII. 29.) a 138/ (X. 8.) kormányrendelet módosításáról 20/2012.(XII. 31.) EMMI rendelet 3/2010. (I. 14.) Kormányrendelet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól [4. (7)] a tankönyvpiac rendjéről a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl a Kjt. végrehajtásáról a köznevelési törvény végrehajtásáról A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet módosításáról 17/ (II. 8.) kormányrendelet 180/2011. rendelet módosítása 217/ (XII. 30.) kormányrendelet 279/2008. módosítás az ÁH rendjéről a diákigazolványról az államháztartás működési rendjéről (9., 10., 17., 145/ A-B. ) 4/ (II. 26.) OM rendelet 37/ (X. 12.) OM rendelet, 44/2007 (XII. 29) 110/2012.(VI. 4.) kormányrendelet 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 132/2000.(VII. 14.) 26/1997.(IX. 3.) NM rendelet évi LXIII: törvény az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól (6. ) a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól [3. (2)] a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet Az iskola-egészségügyi ellátásról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló tv. 6

7 3. Az SZMSZ hatálya Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és mőködési elıírásokat a jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat és annak mellékletét képezı belsı szabályzat együtt alkotják. Az Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetıire, az intézmény dolgozóira, az intézményben mőködı testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevıkre. A SZMSZ elıírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külsı helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelısséggel tartoznak. Az SZMSZ az alkalmazotti közösség által történt elfogadás, és az intézményvezetı jóváhagyása után lép hatályba. II. Intézményi alapadatok Az intézmény neve: Tomori Pál Magyar-Angol Két tanítási nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola székhelye: 1223 Budapest, Mővelıdés utca típusa: szakközépiskola Alapító okirat kelte: OM azonosító: KSH azonosító: PIR azonosító: nincs A fenntartó neve: Tomori Pál Fıiskola székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. Az intézmény jogi besorolása: önálló jogi személy tevékenység szerinti besorolása: közintézmény 7

8 feladatellátás szerinti besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó 1. A költségvetési szerv tevékenységei 2. a) Alaptevékenységei Szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás A PM 2010-tıl hatályos szakfeladat rendje szerint: Alap szakfeladata: Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) További szakfeladatai: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsıfokú szakképzés Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás Emelt szintő szakközépiskolai felnıtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Alap, illetve speciális feladatai: Sajátos nevelési igényő (látássérült, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı) tanulók integrált oktatása. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: szakközépiskola: középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) középiskolai évfolyamokon nyelvi elıkészítı osztállyal 1 (9-13) szakképzı évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint (kifutó jelleggel) Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: nappali rendszerő képzés, nappali rendszerő felnıtt oktatás férıhelye: 560 nappali munkarend szerint(délelıtti és délutáni oktatással): 400 fı ebbıl évfolyamon szakközépiskolai oktatás:240 fı ebbıl szakközépiskolai oktatás(kizárólag szakképzési évfolyammal) 160 fı 8

9 levelezı munkarend szerint :160fı ebbıl szakközépiskolai oktatás(kizárólag szakképzési évfolyammal) 160 fı b) Szakmai képzés Szakmacsoport: Közgazdaság Oktatás Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének idıszakában dönt. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 67. (5) bekezdése és A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. Törvény 2. (5) bekezdése alapján c) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek A PM 2010-tıl hatályos szakfeladat rendje szerint: Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 3. A feladatellátását szolgáló vagyon: Budapest /1 hrsz-ú 2300 m 2 területő, valóságban Budapest 1223.Mővelıdés utca felépítményes ingatlan használata. Vagyonértékő jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, jármővek) használata leltár szerint. 4. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje és foglalkoztatási jogviszonyai: A közoktatási intézmény vezetıjét (igazgatóját) a fenntartó határozott idıre bízza meg. A foglalkoztatottakat az intézmény vezetıje (igazgatója, munkaviszony illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 5. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetıje (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. III. Szervezeti felépítés Nappali tagozat A jóváhagyott pedagógiai és szakmai program alapján feladata általános és szakmai mőveltséget adó középfokú iskolai oktatás, amely érettségi vizsgával zárul. Lehetıséget nyújt felsıfokú továbbtanulásra, illetve meghatározott munkakörök betöltésére, továbbá érettségire épülı OKJ szerinti képzésre való bekapcsolódásra. 9

10 1. Feladatok, hatáskörök, a hatáskörök gyakorlásának módja, felelısségi és helyettesítési rendje intézményünkben Vezetık, vezetıség Az intézmény vezetıje Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetıi tevékenységét a nappali tagozaton igazgatóhelyettes valamint a gazdasági vezetı közremőködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezetı beosztás ellátásával megbízottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. Ezek: a. / az intézmény személyes képviselete b. / a szakszerő és törvényes mőködés biztosítása c. / a mőködés tervezése, szervezése és ellenırzése d. / a pedagógiai munka koordinálása a nevelıi, osztályfınöki és munkaközösség vezetıi testület vonatkozásában e. / együttmőködés a szülıkkel és diákközösségekkel Kizárólagos jogkörébe tartozik: a./ a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, b. / a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, c. / külön megállapított ügyekben a kiadmányozás Hatáskörébıl átruházza: a. / az általános helyettesre - tantárgyfelosztás készítését, - beiskolázással összefüggı feladatokat, - tanügy-igazgatási feladatokat - sporttal összefüggı feladatokat, - a továbbtanulással kapcsolatos feladatokat. b. / helyettesre - az évközi és éves statisztikák elkészítését - érettségi és szakmai vizsgák szervezése, - a szabadidıs tevékenység irányítását - a szakmai képzés-oktatás, nevelés irányítását, koordinálását, - a mőszaki, az adminisztratív, a konyhai és a takarító dolgozói munkakörökbe tartozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlását - munka és tőzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenırzését - az éves gazdálkodással kapcsolatos munka tervezését, irányítását, ellenırzését - felújítási, karbantartási munkák irányítását - A fenntartó által kijelölt gazdasági vezetı feladatai: 10

11 Az igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan idıre szól, visszavonásáról az igazgató dönt. Az igazgatóhelyettes és egyéb vezetık munkájukat a munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Munkájukért felelısséget viselnek és az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetıi tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el Az iskolavezetıség Az igazgató döntés elıkészítı, véleményezı, javaslattevı testülete, amelynek tevékenysége az iskolai élet egészére kiterjed. A szakmai vezetıség tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettes - gazdasági ügyintézı Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettes heti rendszerességgel a hét elsı munkanapján - megbeszélést tart. Az iskolavezetıség az igazgató által megállapított munkaprogram alapján havonta tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függıen - tanácskozási joggal meg kell hívni -, a diákönkormányzat vezetıjét. A megbeszélésrıl, a határozatokról a tantestületet, illetve az érdekelteket tájékoztatni kell. A tájékoztatás történhet írásban hirdetmények útján, szóban az egész nevelıtestület számára tartott tájékoztatón vagy a vezetıség tagjainak segítségével a hatáskörükbe tartozó szervezeti egységek számára. A tájékoztatásra felhasználható az iskola belsı kommunikációs rendszere is. Kibıvített iskolavezetıség Az elıbbiek, kibıvítve a munkaközösség-vezetıkkel, az ifjúságvédelmi felelıssel illetve a szülıi szervezet elnökével. A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelısséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági ügyintézı látja el. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése az alapító kijelölése alapján történik. 2. A gazdasági szervezet felépítése és feladatai A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó feladatok ellátója, az iskola gazdasági vezetıje.. A gazdasági vezetı feladatai: Összeállítja az intézmény éves költségvetését, és annak végrehajtása során ellenırzi, irányítja a gazdasági részleg munkáját, a költségvetési elıirányzatok betartását, a felhasználások hatékonyságát. - Elkészíti a féléves, éves beszámolót, és felel annak valódiságáért. - Pontos, a határidıket betartó adatszolgáltatást biztosít 11

12 - Ellenırzi az intézmény könyvviteli, elszámolási vagyon nyilvántartási és bizonylati rendjének betartását, az intézmény vagyon védelmét. - Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört. Az igazgató külön felruházhatja az utalványozási jogkör ellátásával. - Gazdasági ügyekben - az igazgatóval történt elızetes egyeztetés után - önállóan dönt, intézkedik. - Gyakorolja a munkáltatói jogkört a gazdasági részlegen dolgozók tekintetében. - Képviseli az intézményt gazdasági ügyekben a fenntartónál és, a felügyeleti szervnél, külsı szerveknél (hatóságoknál) társintézményeknél. - Rendszeresen tájékoztatja az iskola igazgatóját végzett munkájáról. - A testületnek rendszeresen (de legalább félévenként) beszámol az iskola gazdálkodásáról. A beszámolót a nevelıtestületi értekezleteken az igazgató is ismertetheti. A gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival -, valamint az ezeket végzı személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belsı elıírásokat, feltételeket a fenntartó által kiadott: Gazdasági ügyrend és gazdálkodási jogkörök gyakorlása" címő szabályzat tartalmazza - dolgozók ki és beléptetése, - szabadság-nyilvántartások vezetése, - az intézményi dolgozók személyi anyagának karbantartása, - a vonatkozó törvényi elıírások figyelemmel kísérése. - a MÁK által rendszeresített programmal a nem rendszeres kifizetések számfejtése - határidıre a feladások elkészítése napi kapcsolattartás az intézmény és a MÁK között. - szükséges nyomtatványok kitöltése, továbbítása a MÁK felé, - nyugdíjazással kapcsolatos ügyek intézése. - Az iskola házipénztár szabályzatában foglaltak szerint kezeli az iskola pénztárát. - Elvégzi a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat. - Figyelmet fordít arra, hogy a kifizetések, illetve befizetések csak érvényesített, utalványozott és szabályszerően kiállított bizonylatok alapján történjenek. - Gondoskodik arról, hogy a kifizetések fedezetére mindig elegendı készpénz álljon rendelkezésre. - Ügyel arra, hogy a pénztárba csak forgalomképes pénzeszközök kerüljenek. - Nyilvántartás vezet az utólagos elszámolásra kiadott összegekrıl. - Havonta beszedi az étkezési és a kollégiumi díjakat. - Vezeti a kötelezı nyilvántartásokat. - Nyilvántartja az étkezıket (kedvezményes étkezıket), számlát állít ki és kiadja az ebédjegyeket. - Elkészíti a banki és a házipénztári kimenı számlákat és gondoskodik azok kifizetésérıl, illetve átutalásáról. - A bejövı és kimenı számlákról naprakész nyilvántartást vezet. 12

13 - Gondoskodik a bejövı számlák utalványoztatásáról és ellenıriztetésétıl. - Végzi az iktatást. - Munkája során munkafolyamatba épített ellenırzésként végzi a kötelezettségvállalások, utalványozások, érvényesítések jogszerőségének vizsgálatát. Kontírozza és könyveli : - - a bank és a pénztárbizonylatokat, - - a vegyes bizonylatokat. Feladást készít havonta a MÁK felé - Félévkor és év végén elkészíti a zárlati munkákhoz és a beszámolókhoz a megfelelı adatszolgáltatást. - Ellenırzi a bérfeladásokat, a bank és a pénztárszámlák egyenlegeit. Megbízott gazdasági vezetı - Irányítja az iskola technikai dolgozóit a konyhai dolgozók kivételével. - Munkáját közvetve az iskola igazgatója, közvetlenül a gazdasági vezetı irányítja. - Figyelemmel kíséri a bejárásai során észlelt hibák kijavítását - Részt vesz a felújítási, karbantartási munkák irányításában, a számlák ellenırzésében, a munkák átvételében - A raktárból a szükséges anyagokat kiadja (tisztítószer - Rendezvények esetén gondoskodik a helységek berendezésérıl - Elıkészíti a selejtezést, és gondoskodik a selejt anyagok elszállításáról. - Feladatkörébe tartozik a különféle eszközök, anyagok megrendelése, árajánlatok kérése. - A gazdasági vezetıvel történt elızetes megbeszélés alapján a beszerzett anyagokról nyilvántartást vezet. - vezeti a tárgyi eszköznyilvántartást, elvégzi a bevételezéseket, - könyveli az értékcsökkenést, - vezeti a helyiségleltárakat, - ellátja a selejtezési és leltározási feladatokat, - vezeti a készletnyilvántartást, - vezeti a kötelezettségvállalási analítikát, - leltári ütemtervet készít a gazdasági vezetı egyetértésével. Képviseli az intézményt gazdasági ügyekben teljes jogkörrel, egyéb ügyekben az intézet vezetıjének meghatalmazása alapján - a fenntartónál - a felügyeleti szervnél - a bármely külsı szervnél - a társintézménynél - a hatóságoknál A költségvetés tervezése mindig a fenntartó irányelvei, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján történik. Végrehajtásában a vonatkozó Kormányrendeletek az irányadók. 13

14 FFFSS TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE FENNTARTÓ TOMORI PÁL FİISKOLA IGAZGATÓ -IGAZGATÓ H. - NEVELİTESTÜLET - SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK SZÜLİK TANÁCSA - DIÁKÖNKORMÁNYZAT- ISKOLATITKÁR - GAZDASÁGI ÜGYINTÉZİ - RENDSZERGAZDA - GONDNOK

15 3. Az iskola belsı ellenırzési rendszere Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 121. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A -a valamint a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet tartalmazza az intézményünkre vonatkozó belsı ellenırzés megszervezésével, szabálytalanságok kezelésével, az ellenırzési nyomvonal kidolgozásával kapcsolatos elıírásokat valamint a belsı ellenırzési kötelezettség, az ellenırzést végzı személy, egység vagy szervezet jogállását és feladatait. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés A FEUVE a szervezeten belül az elsı szintő ellenırzést jelenti, melynek mőködtetése a vezetés felelısségi körébe tartozik. Az iskola igazgatója felelıs azért, hogy olyan szabályokat alakítson ki és olyan folyamatokat mőködtessen az intézményen belül, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a folyamatok magukban foglalják: - a pénzügyi döntések dokumentumainak elıkészítését (kötelezettségvállalások, szerzıdések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizetése.) - az elızetes pénzügyi kontrollt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi szempontból történı jóváhagyása, ellenjegyzése) - a gazdasági események könyvelését(megfelelı könyvvezetés és beszámolás). A legfontosabb alapelv a FEUVE-ben a vezetıi elszámolhatóság, amely szerint a vezetı felelıs a fenti feladatok megfelelı módon történı ellátásáért, a FEUVE kézikönyv (szabályzat) kidolgozásáért és alkalmazásáért (a hatások, felelısség, beszámolás), a gazdasági eseményekre vonatkozó döntésekért a központi felügyeleti szervvel való kapcsolattartásért, valamint a FEUVE rendszerekrıl történı beszámolásért. Az iskola igazgatója az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás beszámolás) és sajátosságára tekintettel kialakítja, mőködteti és fejleszti a FEUVE rendszerét. A rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló elıirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A rendszer kialakítása és mőködtetése során az intézmény vezetıje figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat, valamint a belsı ellenırzést végzı szerv, illetve személy (belsı ellenır) által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. Az iskola igazgatója felelıs az ellenırzési nyomvonal kialakításáért, mely megfelelı részletezettséggel kitér a tervezési pénzügyi bonyolítási és ellenırzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírására. Az ellenırzési nyomvonal az SZMSZ mellékletét képezi. A FEUVE rendszer mőködtetıje a kockázati tényezık figyelembevételével kockázat elemzést készít, és kockázatkezelési rendszert mőködtet. A kockázatkezelés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlı kockázatokat. Az intézmény vezetıje a törvényi elıírásoknak megfelelıen a FEUVE rendszer mőködését év végén értékeli és az éves költségvetési beszámolóval együttesen a fenntartónak (Fıvárosi Polgármesteri Hivatal) megküldi. 15

16 A belsı ellenırzési tevékenység ellátása A belsı ellenırzés vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerek, vagyis a FEUVE rendszer valamennyi elemének megfelelıségét. Az intézmény vezetıje a belsı ellenırzési feladatok ellátásának megvalósítása külsı szakértı, illetve szervezet bevonásával történik. A pedagógusok közösségei A nevelıtestület Az intézmény pedagógusainak közössége, beleértve mind a nappali, mind a levelezı tagozat pedagógusait. A nevelıtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Közoktatási Törvény paragrafusa, valamint a hatályos jogszabályok tartalmazzák. A nevelıtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelıtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül: a tanévnyitó, a félévi, a tanévzáró, valamint a szükség szerinti nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet feladata az iskola igazgatója által elıterjesztett éves munkaterv javaslat megvitatása és elfogadása. A nevelıtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és idıponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén, tanítási idın kívülre rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet, vagy a nevelıtestülettel rövid megbeszélést tarthat. Az értekezletek, megbeszélések ideje általában a hét elsı napjának délutánja, esetenként meghatározott kezdési idıponttal. (általában 14:20) Nevelıtestületi értekezletet kell összehívni az iskolaigazgató, a kollégiumvezetı, továbbá, ha a nevelıtestület egyharmada kéri. Ha az iskolai szülıi szervezet, iskolai diákönkormányzat vagy a kollégiumi diákönkormányzat kezdeményezi a nevelıtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelıtestület dönt." A nevelıtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések A nevelıtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elı. A nevelıtestület írásos elıterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, a szervezeti és mőködési szabályzat, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az igazgató az elıterjesztést a nevelıtestületi értekezlet elıtt legalább 8 nappal korábban nyilvánosságra hozza a belsı kommunikációs hálózat segítségével. A nevelıtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló szülıi szervezet képviselıjét meg kell hívni. Meg kell hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat képviselıjét is. A nappali tagozat nevelıtestületi értekezletein, valamint megbeszélésein részt vesznek a kollégiumi nevelıtanárok. Ha a nevelıtestület egyszerő szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlıség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelıtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és nyilván kell tartani. A nevelıtestületi értekezlet jegyzıkönyvét a felkért jegyzıkönyvvezetı vezeti. A 16

17 jegyzıkönyvet az értekezletet követı 3 munkanapon belül el kell készíteni. A jegyzıkönyvet az igazgató, a jegyzıkönyvvezetı és a két hitelesítı írja alá. A félévi- illetve év végi nevelıtestületi értekezlet jegyzıkönyvét a fenntartónak meg kell küldeni. A nevelıtestületi feladatok átruházása, a feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolók A nevelıtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogkörébıl a. ) a nappali tagozat nevelıtestületi bizottságára átruházza a kizárólag a nappali tagozatot érintı kérdéseket, b. ) a felnıtt tagozat nevelıtestületi bizottságára a kizárólag ıt érintı kérdéseket, c. ) a kollégium nevelıtestületi bizottságára a kizárólag ıt érintı kérdéseket, d. ) a szakmai munkaközösségekre ruházza: - a tantárgyfelosztás elfogadása elıtti és - a pedagógusok külön megbízásának elosztásával kapcsolatos, a közoktatási törvényben biztosított véleményezési jogkörét e. ) a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben való döntést átruházza a fegyelmi bizottságra f. ) a tanulók továbbhaladását, illetve osztályozó vizsgára való bocsátását az adott osztályban tanító tanárok közösségének jogkörébe utalja. A szakmai munkaközösségek a nevelıtestület elıtt a tanév végén számolnak be tevékenységükrıl és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A szakmai munkaközösségek: Közismereti tárgyak MK. Szakmai tárgyak Mk.3. Osztályfınöki Mk. A szakmai munkaközösségek javaslattételi és véleményezési jogkörük gyakorlásával kapcsolódnak be az iskola vezetésébe. A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi az iskola munkatervét és a nevelıtestület által átruházott feladatok ellátását. A munkaközösség vezetıje az azonos tantárgyat, tantárgycsoportot oktató pedagógusok által megválasztott, és az iskola igazgatója által megbízott pedagógus. A munkaközösség-vezetıi feladatok ellátásának idıtartamáról a választással egyidejőleg a munkaközösség dönt. A munkaközösséget a munkaközösség-vezetı képviseli szakmai megbeszéléseken, értekezleteken: - összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - a munkaközösség éves munkaprogramját, valamint a munkaközösség tevékenységérıl szóló beszámolót, értékelést, a tantárgyfelosztást. - a munkaközösség valamelyik tagjának hosszabb távolléte esetén tervet készít a szakszerő helyettesítésre. - óralátogatásokkal segíti, illetve ellenırzi az oktató munka hatékonyságát, a tanítástanulás folyamatának eredményességét. - megszervezi az évfolyamszintő felméréseket és értékeli azokat. - szervezi a tanulók szaktárgyi versenyét. Az osztályfınöki munkaközösség közvetlenül az igazgató irányítása alá tartozik, tagjai az osztályfınökök. 17

18 Az osztályfınök: - Felelıs vezetıje az osztály közösségének. - Együttmőködik az osztályban mőködı szaktanárokkal, kollégiumi nevelıkkel, gyermekvédelmi felelıssel. - Lehetıség szerint látogatja az osztálya tanítási óráit. - Vezeti az osztály osztályozó értekezleteit. - Gondot fordít az osztályában tanuló tanulók felzárkóztatására, illetve a tehetséggondozásra. - Összehangolja a család és az iskola nevelımunkáját, együttmőködik a tanulók szüleivel. - Fogadóórát, szülıi értekezletet tart, együttmőködik az osztálya szülıi munkaközösségével. - Elvégzi az osztályfınöki ügyviteli teendıket. 6. Nevelı- oktató munkát segítı alkalmazottak A gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs A kerületi önkormányzatok, a vidéki önkormányzatok gyermekjóléti szolgálatával, az iskolaegészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval a kapcsolattartás felelıse a szakmai igazgatóhelyettes. A gyakorlati kapcsolatot, a tanulók irányítását, esetleges kísérését, a folyamat figyelemmel kísérését az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelıse végzi, az igazgatóhelyettes irányításával. - A gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs feladata a tanulók részére rendelkezésre álló hirdetıtáblának, valamint a tanári szobában és a kollégiumban a gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, gyermekek átmeneti otthonának és saját kollégiumunk címének és telefonszámának közzététele, gondozása, figyelése, az iskolapszichológus segítségének igénybevétele. - Intézi a tanulók segélyezési ügyeit. - Kezdeményezi a tanulók tanulószobai elhelyezését, korrepetálásra, fakultációra, szakkörre irányítását, nyári táboroztatásban való részesítését. - Nyilvántartja a veszélyeztetett körülmények között élı és a nehezen nevelhetı tanulókat. A szertárfelelıs - Gondoskodik a szertári felszerelések felelıs megırzésérıl, ápolásáról, fejlesztésérıl. - Javaslatot tesz a meglévı anyag és eszköz fenntartásához, karbantartásához, az új beszerzésekhez szükséges eszközökre. - Vezeti a szakleltárt. - Az elhasználódott szakleltári tárgyak selejtezésére - a háromtagú selejtezési bizottság útján - elıterjesztést tesz az igazgatónak. A könyvtáros Az iskola nevelıtestületének tagja.a közvetlen felettese az általános igazgatóhelyettes. Az iskolai könyvtár fejlesztéséért, rendjéért, mőködéséért, teljes állományáért felel. Kapcsolatot tart a nevelıtestület többi tagjával, a kollégiummal. A könyvtár nyitvatartási, mőködési rendjére javaslatot tesz az igazgatónak. Könyvtári órákat tart, a folyóiratok, egyéb kiadványok megrendelését és terjesztését végzi. A diákönkormányzatot segítı tanár Közvetlen felettese az iskola igazgatója. Feladata kiterjed minden tanórán kívüli tevékenységre. Összefogja a diákönkormányzati szerveket, közvetlen kapcsolatot tart a vezetıséggel. A 18

19 szabadidıszervezıvel és az osztályfınöki munkaközösségvezetıvel együttmőködve bekapcsolódik az iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezésébe. Megbízása az DÖK egyetértésével történik. A levelezı tagozat rendje,vezetıje: Alevelezı tagozat vezetıjét az igazgató bízza meg,a tantestület tagjai közül Mőködési rendjét,a kapacitások.figyelembevételével,a fenntartó határozza meg.. Afelnıttoktatás formáit,mőködésének rendjét,a fenntartó szabályozza,a kapacitások figyelembevételével engedélyezi. Szabadidıszevezı Közvetlen felettese az szakmai igazgatóhelyettes. Az ı irányításával szervezi az iskola és kollégium tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységét. Kiemelt feladatai az iskolai ünnepélyek, megemlékezések szervezése, lebonyolítása. A gyermekvédelmi felelıssel együttmőködve végzi a szenvedélybetegségeket megelızı, prevenciós tevékenységeket. Kapcsolatot tart az osztályfınökökkel, a kollégiumi nevelıtanárokkal és a diákönkormányzattal. Rendszergazda Közvetlen felettese az iskola igazgatója, informatikai munkaközösség tagja. Felügyeli az iskola és kollégium teljes számítógépparkját, a külsı és belsı hálózatot, biztosítja a folyamatos mőködését. Fejlesztéseket, beszerzéseket javasol, beszerzi az árajánlatokat, figyeli az ezzel kapcsolatos pályázatokat, részt vesz azok elkészítésében Iskolatitkár: Közvetlen felettese az igazgató.ellátja a ktv.-ben elıírt feladatait,felelıs a tanulói nyilvántartásokért,az iskolai adminisztrációs,és archiválási feladataiért. 6. A tanulók közösségei A tanulóközösség létrejötte Az iskolába, történı felvétellel a tanuló bekerül egy közösségbe. Minden külön szervezımunka, szervezı tevékenység nélkül meghatározott célból összejövı tanulók közösséget alkotnak. Ezek a közösségek lehetnek alkalmiak, kisebb- és nagyobb létszámúak, létre jöhetnek a nevelı- és oktató munka szervezésével, a tanárok által, illetıleg az iskolai munkarend által vezérelten, vagy spontán módon. Az egyes tanulóközösségek ugyanúgy részei az iskolának,, mint ahogy az iskola, illetve a részét képezi a nevelıtestület, a szülıi munkaközösség. Az egyes tanulóközösségek létrejöttére, mőködésére, szervezettségére nem feltétlenül jellemzı a szervezettség, a szabályozottság. A tanuló azáltal, hogy felvételt nyert az iskolába, a kollégiumba, vagy beosztották meghatározott évfolyamra, osztályba, részévé válik az adott iskola, kollégium, évfolyam, osztály közösségének. E tagságból eredı jogok és kötelezettségek a tanulói jogviszonnyal, a kollégiumi tagsági jogviszonnyal összefüggı jogosítványok, illetıleg kötelezettségek. A diákkör A tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági jogviszonnyal együtt járó felelısség a közösségi életben való részvétel joga és kötelessége. A tanulóközösségben lehetnek spontán feladatok, önként vállalt feladatok, a közösség által átruházott feladatok. A tanulók elfogadhatják az iskola, a kollégium által kialakított közösségi formákat, ugyanakkor joguk van arra is, hogy saját maguk hozzanak létre kisebb vagy nagyobb 19

20 közösségeket. A közösségi élet egyik lehetséges formája a diákkör, amely a közoktatásról szóló törvény 53. -a (2) bekezdésének b.) pontja szerint a tanórán kívüli foglalkozások meghatározott körét öleli fel - szakkör, érdeklıdési kör, önképzı kör, énekkar, mővészeti csoport. A diákkör létrehozásának szabályait az iskola, illetve a kollégium házirendjében kell meghatározni. A diákkör mőködtetése kétféle formában valósulhat meg, az iskola, illetve a kollégium költségvetésének a terhére, vagy az azt létrehozók, illetve szüleik által befizetett költségtérítés terhére. Az ingyenes szolgáltatások körébe akkor tartozik a diákkörön való részvétel, ha megszervezésére a közoktatásról szóló törvény 52. -ának (7) bekezdése alapján rendelkezésre álló idıkeret terhére kerül sor. Osztályközösségek A tanulók alapvetı közösségei az osztályközösségek. Minden osztály élén az osztályfınök áll. Az osztály tagjai megválasztják az osztály képviselıit, - az osztály diákbizottság titkárát - osztály diákbizottság helyettesét - a tanulmányi felelıst - a gazdasági felelıst Az osztályok választott képviselıi vagy közvetlenül, vagy közvetve, az iskolai diákbizottságon keresztül képviselhetik érdekeiket. A diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére önkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. Ha az iskolában, kollégiumban több diákönkormányzat tevékenykedik, az járhat el a nevelésioktatási intézmény egészét érintı ügyekben, amelyik megválasztásában a legtöbb tanuló vett részt, feltéve, hogy ily módon a tanulók több mint ötven százalékának képviselete biztosított. Ilyen diákönkormányzat hiányában az iskolában, kollégiumban mőködı diákönkormányzatok a nevelési-oktatási intézmény egészét érintı ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik diákönkormányzatot (a továbbiakban: iskolai, kollégiumi diákönkormányzat). A diákönkormányzat -a nevelıtestület véleményének kikérésével - dönt saját mőködésérıl, a diákönkormányzat mőködéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, javaslatot tesz egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, kollégiumi diákönkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és mőködtetésérıl, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió stb.) szerkesztısége tanulói vezetıjének (felelıs szerkesztıjének), munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelıtestület hagyja jóvá. A szervezeti és mőködési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértı, vagy ellentétes az iskola szervezeti és mőködési szabályzatával, illetve házirendjével. A szervezési és mőködési szabályzat jóváhagyásáról a nevelıtestületnek a beterjesztést követı harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezési és mőködési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelıtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, kollégium mőködését. Az iskolában, 20

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma 1. Az igazgató kötelezı óraszáma Az igazgató, a kötelezı órája keretében ellátja a tanulók elméleti képzését. Az igazgatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Mottó: Jó ügy csak jó kezekben válik arannyá! (Gordon)

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben