SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 I. Bevezetés Az SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér Az SZMSZ hatálya...7 II. Intézményi alapadatok...7 b) Szakmai képzés...9 c) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek...9 Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke: A feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje és foglalkoztatási jogviszonyai: Az intézmény képviseletére jogosultak:...9 III. Szervezeti felépítés Nappali tagozat Feladatok, hatáskörök, a hatáskörök gyakorlásának módja, felelısségi és helyettesítési rendje intézményünkben...10 Vezetık, vezetıség...10 Az intézmény vezetıje...10 Hatáskörébıl átruházza:...10 a. az általános helyettesre...10 b. helyettesre...10 Az igazgatóhelyettes...11 Az iskolavezetıség...11 Kibıvített iskolavezetıség...11 A helyettesítés rendje A gazdasági szervezet felépítése és feladatai...11 A gazdasági vezetı feladatai: Az iskola belsı ellenırzési rendszere...15 A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés...15 A belsı ellenırzési tevékenység ellátása...16 Az intézmény vezetıje a belsı ellenırzési feladatok ellátásának megvalósítása külsı szakértı, illetve szervezet bevonásával történik...16 A pedagógusok közösségei...16 A nevelıtestület...16 A nevelıtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések...16 A nevelıtestületi feladatok átruházása, a feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolók...17 A szakmai munkaközösségek:...17 Az osztályfınök: Nevelı- oktató munkát segítı alkalmazottak...18 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs...18 A könyvtáros...18 A diákönkormányzatot segítı tanár...18 Szabadidıszevezı...19 Rendszergazda A tanulók közösségei...19 A tanulóközösség létrejötte...19

3 A diákkör...19 Osztályközösségek...20 A diákönkormányzat Szülıi szervezet Vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája...21 a) Vezetık és alkalmazotti közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje:...21 b) Kapcsolat a diákönkormányzattal...22 c) Az iskolai sportkör...22 d) Kapcsolat a szülıi szervezettel Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje...23 a) A pedagógusok közössége a tanulóközösségekkel...23 b) A pedagógusok közössége a szülıi szervezetekkel a kapcsolatot az osztályfınökön keresztül a szülıi értekezleten, illetve az év elején megadott, ellenırzıbe beírt fogadóórákon tartja Külsı kapcsolatok rendszere, formája és módja Az intézmény mőködési rendje, nyitva tartás, vezetık intézményben való benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái...25 A szakkörök...26 Az énekkar...26 Az iskolai sportkör...26 A mindennapi testedzés formái Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok...26 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei:...26 Versenyek és egyéb hagyományos rendezvények:...27 A hagyományápolás külsıségei A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje...27 Az ellenırzés módszerei: A könyvtár mőködése...28 a)a könyvtár igénybevételének és mőködésének általános szabályai A könyvtárra vonatkozó adatok...28 ATomori Pál kézi könyvtár gazdálkodása...28 A könyvtár feladatai Az iskolai könyvtár kiegészítı feladatai:...29 A tankönyvek kölcsönzése és a könyvtártól való megvásárlásának feltételei Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás...29 A tankönyvrendelés elkészítésének szabályai, a tankönyvellátás és tankönyvtámogatás helyi rendje..29 A könyvtár mőködtetése...30 A könyvtár használói köre...30 Részvétel az iskola oktató-nevelı munkájában...31 Szakmai képzés, továbbképzés

4 Az állomány fejlesztése, a győjtemény szervezése 1. Az állomány gondozása...32 c/ A dokumentumok állományba vétele...32 A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek...34 a/ A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok: Könyvállomány: Audiovizuális és számítógéppel olvasható dokumentumok b/ A könyvtárhelyiségen kívül elhelyezett dokumentumok: Intézményi védı, óvó elıírások...35 a) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje...35 b) A dolgozók feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésében és baleset esetén...35 d) A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esettén szükséges teendık...36 e) Katasztrófa-, tőz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Egyéb kérdések...37 a) A keresetkiegészítés feltételei...37 b) Kéthavi tanítási idıkeret A kéthavi tanítási idıkeret vezetése és elszámolása...37 Kiesı napok:...38 tm = ( tto + tkf + ef + kno + eo ) - tik...38 A rendes munkaidıben végzett tanításért óradíj a tanítási idıkereten felül teljesített többlettanításért állapítható meg c) A teljesítménypótlék összege meghatározásának elvei...39 d) A vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megilletı díjazás megállapításának szabályai...39 e) A munkaruha kihordási idejének, tisztán tartásának jogszabályoktól eltérı szabályozás az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók számára...39 f) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Intézményi dokumentumok nyilvánossága...40 V. Záró rendelkezések...40 Az SZMSZ hatálybalépése...40 A SZMSZ felülvizsgálata...40 Nyilatkozatok

5 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tomori Pál Magyar-Angol Két tanítási nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és mőködési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. (1) bekezdés] 1. Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szőkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrıl és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendelet elveinek megfelelıen meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, mőködésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelısséget a nevelés és gazdálkodás területén, az ellenırzés rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az Alapító Okiratban foglaltak, a Pedagógiai Program, az ennek végrehajtására készült éves Munkatervek, valamint e szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és melléklete, valamint az egyéb belsı szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, mőködésének belsı rendjét, kapcsolatait, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Ezt annak érdekében teszi, hogy a pedagógiai programban kidolgozott cél és feladatrendszer megvalósítható legyen. Az intézményi SzMSz-nek a magasabb szintő jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belsı szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek: évi XXXIII. törvény évi CXC. törvény évi I. törvény évi XXXI. törvény évi XXXI. Törvény 368/2011.(XII. 31.) a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) a nemzeti köznevelésről a Munka Törvénykönyvéről, a gyermekvédelemről a tűzvédelemről az államháztartás működési rendjéről 5

6 1999. évi XLII. törvény évi XXXVII. Törvény; évi CXXV. Törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet 328/2008.(XII. 29.) a 138/ (X. 8.) kormányrendelet módosításáról 20/2012.(XII. 31.) EMMI rendelet 3/2010. (I. 14.) Kormányrendelet a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól [4. (7)] a tankönyvpiac rendjéről a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérıl a Kjt. végrehajtásáról a köznevelési törvény végrehajtásáról A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet módosításáról 17/ (II. 8.) kormányrendelet 180/2011. rendelet módosítása 217/ (XII. 30.) kormányrendelet 279/2008. módosítás az ÁH rendjéről a diákigazolványról az államháztartás működési rendjéről (9., 10., 17., 145/ A-B. ) 4/ (II. 26.) OM rendelet 37/ (X. 12.) OM rendelet, 44/2007 (XII. 29) 110/2012.(VI. 4.) kormányrendelet 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 132/2000.(VII. 14.) 26/1997.(IX. 3.) NM rendelet évi LXIII: törvény az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól (6. ) a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól [3. (2)] a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet Az iskola-egészségügyi ellátásról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló tv. 6

7 3. Az SZMSZ hatálya Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és mőködési elıírásokat a jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat és annak mellékletét képezı belsı szabályzat együtt alkotják. Az Szervezeti és Mőködési Szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetıire, az intézmény dolgozóira, az intézményben mőködı testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevıkre. A SZMSZ elıírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külsı helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. Megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelısséggel tartoznak. Az SZMSZ az alkalmazotti közösség által történt elfogadás, és az intézményvezetı jóváhagyása után lép hatályba. II. Intézményi alapadatok Az intézmény neve: Tomori Pál Magyar-Angol Két tanítási nyelvő Közgazdasági Szakközépiskola székhelye: 1223 Budapest, Mővelıdés utca típusa: szakközépiskola Alapító okirat kelte: OM azonosító: KSH azonosító: PIR azonosító: nincs A fenntartó neve: Tomori Pál Fıiskola székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. Az intézmény jogi besorolása: önálló jogi személy tevékenység szerinti besorolása: közintézmény 7

8 feladatellátás szerinti besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó 1. A költségvetési szerv tevékenységei 2. a) Alaptevékenységei Szakágazati besorolása: Általános középfokú oktatás A PM 2010-tıl hatályos szakfeladat rendje szerint: Alap szakfeladata: Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) További szakfeladatai: Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsıfokú szakképzés Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók emelt szintő nappali rendszerő szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti felnıttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati felnıttoktatás Emelt szintő szakközépiskolai felnıtt szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Alap, illetve speciális feladatai: Sajátos nevelési igényő (látássérült, beszédfogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, vagy vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı) tanulók integrált oktatása. A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: szakközépiskola: középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12) középiskolai évfolyamokon nyelvi elıkészítı osztállyal 1 (9-13) szakképzı évfolyamokon: a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint (kifutó jelleggel) Az intézménybe felvehetı maximális gyermek-, tanulólétszám: nappali rendszerő képzés, nappali rendszerő felnıtt oktatás férıhelye: 560 nappali munkarend szerint(délelıtti és délutáni oktatással): 400 fı ebbıl évfolyamon szakközépiskolai oktatás:240 fı ebbıl szakközépiskolai oktatás(kizárólag szakképzési évfolyammal) 160 fı 8

9 levelezı munkarend szerint :160fı ebbıl szakközépiskolai oktatás(kizárólag szakképzési évfolyammal) 160 fı b) Szakmai képzés Szakmacsoport: Közgazdaság Oktatás Új osztályok, szakmacsoportokon belül indítandó szakmák és létszámok meghatározásáról a fenntartó a tanév tervezésének idıszakában dönt. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 67. (5) bekezdése és A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. Törvény 2. (5) bekezdése alapján c) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek A PM 2010-tıl hatályos szakfeladat rendje szerint: Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke: Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 3. A feladatellátását szolgáló vagyon: Budapest /1 hrsz-ú 2300 m 2 területő, valóságban Budapest 1223.Mővelıdés utca felépítményes ingatlan használata. Vagyonértékő jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, jármővek) használata leltár szerint. 4. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje és foglalkoztatási jogviszonyai: A közoktatási intézmény vezetıjét (igazgatóját) a fenntartó határozott idıre bízza meg. A foglalkoztatottakat az intézmény vezetıje (igazgatója, munkaviszony illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza. 5. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetıje (igazgatója), valamint az általa megbízott intézményi dolgozó. III. Szervezeti felépítés Nappali tagozat A jóváhagyott pedagógiai és szakmai program alapján feladata általános és szakmai mőveltséget adó középfokú iskolai oktatás, amely érettségi vizsgával zárul. Lehetıséget nyújt felsıfokú továbbtanulásra, illetve meghatározott munkakörök betöltésére, továbbá érettségire épülı OKJ szerinti képzésre való bekapcsolódásra. 9

10 1. Feladatok, hatáskörök, a hatáskörök gyakorlásának módja, felelısségi és helyettesítési rendje intézményünkben Vezetık, vezetıség Az intézmény vezetıje Az intézmény élén az igazgató áll, aki vezetıi tevékenységét a nappali tagozaton igazgatóhelyettes valamint a gazdasági vezetı közremőködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezetı beosztás ellátásával megbízottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt - és át nem ruházott - feladatokat. Ezek: a. / az intézmény személyes képviselete b. / a szakszerő és törvényes mőködés biztosítása c. / a mőködés tervezése, szervezése és ellenırzése d. / a pedagógiai munka koordinálása a nevelıi, osztályfınöki és munkaközösség vezetıi testület vonatkozásában e. / együttmőködés a szülıkkel és diákközösségekkel Kizárólagos jogkörébe tartozik: a./ a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása, b. / a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, c. / külön megállapított ügyekben a kiadmányozás Hatáskörébıl átruházza: a. / az általános helyettesre - tantárgyfelosztás készítését, - beiskolázással összefüggı feladatokat, - tanügy-igazgatási feladatokat - sporttal összefüggı feladatokat, - a továbbtanulással kapcsolatos feladatokat. b. / helyettesre - az évközi és éves statisztikák elkészítését - érettségi és szakmai vizsgák szervezése, - a szabadidıs tevékenység irányítását - a szakmai képzés-oktatás, nevelés irányítását, koordinálását, - a mőszaki, az adminisztratív, a konyhai és a takarító dolgozói munkakörökbe tartozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlását - munka és tőzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenırzését - az éves gazdálkodással kapcsolatos munka tervezését, irányítását, ellenırzését - felújítási, karbantartási munkák irányítását - A fenntartó által kijelölt gazdasági vezetı feladatai: 10

11 Az igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan idıre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozatlan idıre szól, visszavonásáról az igazgató dönt. Az igazgatóhelyettes és egyéb vezetık munkájukat a munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Munkájukért felelısséget viselnek és az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetıi tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el Az iskolavezetıség Az igazgató döntés elıkészítı, véleményezı, javaslattevı testülete, amelynek tevékenysége az iskolai élet egészére kiterjed. A szakmai vezetıség tagjai: - az igazgató - az igazgatóhelyettes - gazdasági ügyintézı Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettes heti rendszerességgel a hét elsı munkanapján - megbeszélést tart. Az iskolavezetıség az igazgató által megállapított munkaprogram alapján havonta tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függıen - tanácskozási joggal meg kell hívni -, a diákönkormányzat vezetıjét. A megbeszélésrıl, a határozatokról a tantestületet, illetve az érdekelteket tájékoztatni kell. A tájékoztatás történhet írásban hirdetmények útján, szóban az egész nevelıtestület számára tartott tájékoztatón vagy a vezetıség tagjainak segítségével a hatáskörükbe tartozó szervezeti egységek számára. A tájékoztatásra felhasználható az iskola belsı kommunikációs rendszere is. Kibıvített iskolavezetıség Az elıbbiek, kibıvítve a munkaközösség-vezetıkkel, az ifjúságvédelmi felelıssel illetve a szülıi szervezet elnökével. A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelısséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági ügyintézı látja el. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítése az alapító kijelölése alapján történik. 2. A gazdasági szervezet felépítése és feladatai A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó feladatok ellátója, az iskola gazdasági vezetıje.. A gazdasági vezetı feladatai: Összeállítja az intézmény éves költségvetését, és annak végrehajtása során ellenırzi, irányítja a gazdasági részleg munkáját, a költségvetési elıirányzatok betartását, a felhasználások hatékonyságát. - Elkészíti a féléves, éves beszámolót, és felel annak valódiságáért. - Pontos, a határidıket betartó adatszolgáltatást biztosít 11

12 - Ellenırzi az intézmény könyvviteli, elszámolási vagyon nyilvántartási és bizonylati rendjének betartását, az intézmény vagyon védelmét. - Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört. Az igazgató külön felruházhatja az utalványozási jogkör ellátásával. - Gazdasági ügyekben - az igazgatóval történt elızetes egyeztetés után - önállóan dönt, intézkedik. - Gyakorolja a munkáltatói jogkört a gazdasági részlegen dolgozók tekintetében. - Képviseli az intézményt gazdasági ügyekben a fenntartónál és, a felügyeleti szervnél, külsı szerveknél (hatóságoknál) társintézményeknél. - Rendszeresen tájékoztatja az iskola igazgatóját végzett munkájáról. - A testületnek rendszeresen (de legalább félévenként) beszámol az iskola gazdálkodásáról. A beszámolót a nevelıtestületi értekezleteken az igazgató is ismertetheti. A gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival -, valamint az ezeket végzı személyek kijelölésének rendjével és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belsı elıírásokat, feltételeket a fenntartó által kiadott: Gazdasági ügyrend és gazdálkodási jogkörök gyakorlása" címő szabályzat tartalmazza - dolgozók ki és beléptetése, - szabadság-nyilvántartások vezetése, - az intézményi dolgozók személyi anyagának karbantartása, - a vonatkozó törvényi elıírások figyelemmel kísérése. - a MÁK által rendszeresített programmal a nem rendszeres kifizetések számfejtése - határidıre a feladások elkészítése napi kapcsolattartás az intézmény és a MÁK között. - szükséges nyomtatványok kitöltése, továbbítása a MÁK felé, - nyugdíjazással kapcsolatos ügyek intézése. - Az iskola házipénztár szabályzatában foglaltak szerint kezeli az iskola pénztárát. - Elvégzi a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat. - Figyelmet fordít arra, hogy a kifizetések, illetve befizetések csak érvényesített, utalványozott és szabályszerően kiállított bizonylatok alapján történjenek. - Gondoskodik arról, hogy a kifizetések fedezetére mindig elegendı készpénz álljon rendelkezésre. - Ügyel arra, hogy a pénztárba csak forgalomképes pénzeszközök kerüljenek. - Nyilvántartás vezet az utólagos elszámolásra kiadott összegekrıl. - Havonta beszedi az étkezési és a kollégiumi díjakat. - Vezeti a kötelezı nyilvántartásokat. - Nyilvántartja az étkezıket (kedvezményes étkezıket), számlát állít ki és kiadja az ebédjegyeket. - Elkészíti a banki és a házipénztári kimenı számlákat és gondoskodik azok kifizetésérıl, illetve átutalásáról. - A bejövı és kimenı számlákról naprakész nyilvántartást vezet. 12

13 - Gondoskodik a bejövı számlák utalványoztatásáról és ellenıriztetésétıl. - Végzi az iktatást. - Munkája során munkafolyamatba épített ellenırzésként végzi a kötelezettségvállalások, utalványozások, érvényesítések jogszerőségének vizsgálatát. Kontírozza és könyveli : - - a bank és a pénztárbizonylatokat, - - a vegyes bizonylatokat. Feladást készít havonta a MÁK felé - Félévkor és év végén elkészíti a zárlati munkákhoz és a beszámolókhoz a megfelelı adatszolgáltatást. - Ellenırzi a bérfeladásokat, a bank és a pénztárszámlák egyenlegeit. Megbízott gazdasági vezetı - Irányítja az iskola technikai dolgozóit a konyhai dolgozók kivételével. - Munkáját közvetve az iskola igazgatója, közvetlenül a gazdasági vezetı irányítja. - Figyelemmel kíséri a bejárásai során észlelt hibák kijavítását - Részt vesz a felújítási, karbantartási munkák irányításában, a számlák ellenırzésében, a munkák átvételében - A raktárból a szükséges anyagokat kiadja (tisztítószer - Rendezvények esetén gondoskodik a helységek berendezésérıl - Elıkészíti a selejtezést, és gondoskodik a selejt anyagok elszállításáról. - Feladatkörébe tartozik a különféle eszközök, anyagok megrendelése, árajánlatok kérése. - A gazdasági vezetıvel történt elızetes megbeszélés alapján a beszerzett anyagokról nyilvántartást vezet. - vezeti a tárgyi eszköznyilvántartást, elvégzi a bevételezéseket, - könyveli az értékcsökkenést, - vezeti a helyiségleltárakat, - ellátja a selejtezési és leltározási feladatokat, - vezeti a készletnyilvántartást, - vezeti a kötelezettségvállalási analítikát, - leltári ütemtervet készít a gazdasági vezetı egyetértésével. Képviseli az intézményt gazdasági ügyekben teljes jogkörrel, egyéb ügyekben az intézet vezetıjének meghatalmazása alapján - a fenntartónál - a felügyeleti szervnél - a bármely külsı szervnél - a társintézménynél - a hatóságoknál A költségvetés tervezése mindig a fenntartó irányelvei, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján történik. Végrehajtásában a vonatkozó Kormányrendeletek az irányadók. 13

14 FFFSS TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE FENNTARTÓ TOMORI PÁL FİISKOLA IGAZGATÓ -IGAZGATÓ H. - NEVELİTESTÜLET - SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK SZÜLİK TANÁCSA - DIÁKÖNKORMÁNYZAT- ISKOLATITKÁR - GAZDASÁGI ÜGYINTÉZİ - RENDSZERGAZDA - GONDNOK

15 3. Az iskola belsı ellenırzési rendszere Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 121. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A -a valamint a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet tartalmazza az intézményünkre vonatkozó belsı ellenırzés megszervezésével, szabálytalanságok kezelésével, az ellenırzési nyomvonal kidolgozásával kapcsolatos elıírásokat valamint a belsı ellenırzési kötelezettség, az ellenırzést végzı személy, egység vagy szervezet jogállását és feladatait. A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés A FEUVE a szervezeten belül az elsı szintő ellenırzést jelenti, melynek mőködtetése a vezetés felelısségi körébe tartozik. Az iskola igazgatója felelıs azért, hogy olyan szabályokat alakítson ki és olyan folyamatokat mőködtessen az intézményen belül, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Ezek a folyamatok magukban foglalják: - a pénzügyi döntések dokumentumainak elıkészítését (kötelezettségvállalások, szerzıdések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizetése.) - az elızetes pénzügyi kontrollt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi szempontból történı jóváhagyása, ellenjegyzése) - a gazdasági események könyvelését(megfelelı könyvvezetés és beszámolás). A legfontosabb alapelv a FEUVE-ben a vezetıi elszámolhatóság, amely szerint a vezetı felelıs a fenti feladatok megfelelı módon történı ellátásáért, a FEUVE kézikönyv (szabályzat) kidolgozásáért és alkalmazásáért (a hatások, felelısség, beszámolás), a gazdasági eseményekre vonatkozó döntésekért a központi felügyeleti szervvel való kapcsolattartásért, valamint a FEUVE rendszerekrıl történı beszámolásért. Az iskola igazgatója az intézmény gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás beszámolás) és sajátosságára tekintettel kialakítja, mőködteti és fejleszti a FEUVE rendszerét. A rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, melyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló elıirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A rendszer kialakítása és mőködtetése során az intézmény vezetıje figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat, valamint a belsı ellenırzést végzı szerv, illetve személy (belsı ellenır) által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. Az iskola igazgatója felelıs az ellenırzési nyomvonal kialakításáért, mely megfelelı részletezettséggel kitér a tervezési pénzügyi bonyolítási és ellenırzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírására. Az ellenırzési nyomvonal az SZMSZ mellékletét képezi. A FEUVE rendszer mőködtetıje a kockázati tényezık figyelembevételével kockázat elemzést készít, és kockázatkezelési rendszert mőködtet. A kockázatkezelés során fel kell mérni és meg kell állapítani az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlı kockázatokat. Az intézmény vezetıje a törvényi elıírásoknak megfelelıen a FEUVE rendszer mőködését év végén értékeli és az éves költségvetési beszámolóval együttesen a fenntartónak (Fıvárosi Polgármesteri Hivatal) megküldi. 15

16 A belsı ellenırzési tevékenység ellátása A belsı ellenırzés vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerek, vagyis a FEUVE rendszer valamennyi elemének megfelelıségét. Az intézmény vezetıje a belsı ellenırzési feladatok ellátásának megvalósítása külsı szakértı, illetve szervezet bevonásával történik. A pedagógusok közösségei A nevelıtestület Az intézmény pedagógusainak közössége, beleértve mind a nappali, mind a levelezı tagozat pedagógusait. A nevelıtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Közoktatási Törvény paragrafusa, valamint a hatályos jogszabályok tartalmazzák. A nevelıtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelıtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül: a tanévnyitó, a félévi, a tanévzáró, valamint a szükség szerinti nevelési értekezletek. A tanévnyitó értekezlet feladata az iskola igazgatója által elıterjesztett éves munkaterv javaslat megvitatása és elfogadása. A nevelıtestület értekezleteit az iskola munkatervében meghatározott napirenddel és idıponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató szükség esetén, tanítási idın kívülre rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásáról is intézkedhet, vagy a nevelıtestülettel rövid megbeszélést tarthat. Az értekezletek, megbeszélések ideje általában a hét elsı napjának délutánja, esetenként meghatározott kezdési idıponttal. (általában 14:20) Nevelıtestületi értekezletet kell összehívni az iskolaigazgató, a kollégiumvezetı, továbbá, ha a nevelıtestület egyharmada kéri. Ha az iskolai szülıi szervezet, iskolai diákönkormányzat vagy a kollégiumi diákönkormányzat kezdeményezi a nevelıtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelıtestület dönt." A nevelıtestületi értekezlet lefolytatásával kapcsolatos rendelkezések A nevelıtestületi értekezletet az iskola igazgatója készíti elı. A nevelıtestület írásos elıterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, a szervezeti és mőködési szabályzat, a házirend, a munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a diákönkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az igazgató az elıterjesztést a nevelıtestületi értekezlet elıtt legalább 8 nappal korábban nyilvánosságra hozza a belsı kommunikációs hálózat segítségével. A nevelıtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló szülıi szervezet képviselıjét meg kell hívni. Meg kell hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat képviselıjét is. A nappali tagozat nevelıtestületi értekezletein, valamint megbeszélésein részt vesznek a kollégiumi nevelıtanárok. Ha a nevelıtestület egyszerő szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlıség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelıtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és nyilván kell tartani. A nevelıtestületi értekezlet jegyzıkönyvét a felkért jegyzıkönyvvezetı vezeti. A 16

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK OM:030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK076012 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013. Jogszabályok

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI

BUDAPEST. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november 17-i ülésén Érvényes: visszavonásig FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI FRIGYES KÉTTANNYELVŰ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2010 Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2010. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Tartalom Mellékletek

Tartalom Mellékletek SZMSZ AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító:031810 Készítette:Baranya István Igazgató Elfogadta:Arany János Általános Iskola nevelőtestülete Jóváhagyta:Esztergom

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Elfogadta: a Közalkalmazotti testület 2013.

Részletesebben