MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE"

Átírás

1 MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hatályos: december 02. napjától 1

2 BEVEZETÉS A gazdálkodó szervezet gazdasági szervezete a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet ellátja: a gazdálkodó szervezet költségvetésének bevételei és kiadásai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a vállalkozás működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. A MOB gazdasági szervezetének működési szabályairól ezen ügyrendben rendelkezik. A MOB belső szabályzataiban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. a gazdasági szervezet ügyrendjében nem kell szabályozni a kiadott szabályzatokban rendezett kérdéseket. A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy gazdálkodó szervezet) kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet és országos közfeladatot ellátó magyarországi köztestület, ezért gazdálkodási tevékenységének ellátása során be kell tartania a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény hatályos rendelkezéseit is. A MOB nem költségvetési szerv, hanem közfeladatot ellátó köztestület, de működéséhez állami költségvetési támogatásokat használ fel, ill. állami sportcélú támogatásokat kezel, ezért a vezetés úgy döntött, hogy az eredményes, hatékony és takarékos gazdálkodás és a kockázatok csökkentése érdekében figyelembe veszi az Áht. és az Ávr. kapcsolódó rendelkezéseit is. Az ügyrendet a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz december 02-án - hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állítottuk össze, figyelemmel minden a MOB-nál előforduló (előfordulható) esetre. Mivel a MOB állami költségvetési forrásokat is felhasznál működéséhez, ill. rajta keresztül az egyes sportszakmai programok, sportszervezetek támogatásához, ezért figyelembe vettük az Áht és az Ávr. kapcsolódó rendelkezéseit is. Az ügyrend hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás,és/vagy gazdálkodó szervezet), mint közhasznú köztestületnél a Gazdasági szervezet ügyrendje feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, és ezáltal elősegítse a szabályszerűségi követelmények érvényesülését. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az ügyrend célja, tartalma... 5 II. A GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 5 A gazdasági szervezet felépítése A kapcsolattartás módja Értekezletek A gazdasági vezető A Gazdasági vezető megbízása A Gazdasági vezetővel szembeni követelmények... 7 A Pénzügyi csoport feladatai A Pénzügyi vezető feladatai A pénzügyi csoport munkatársainak feladatai A Számviteli csoport feladatai A Számviteli vezető feladatai A Számviteli csoport munkatársainak feladatai Bér- és munkaügyi előadó feladatai III. A MOB GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGÁNAK TERVEZÉSI FELADATAI A Gazdasági Igazgatóságnak a MOB költségvetés tervezésével összefüggő feladata Az előzetes költségvetési terv összeállítása Végleges éves költségvetés jóváhagyása Éves költségvetés adatainak rögzítése a FORRÁS SQL rendszerben IV. A MOB üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok V. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok VI. Munkaerő és bérgazdálkodás VII. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök szabályozása Pénzeszközök kezelése VIII. Számviteli nyilvántartások vezetése IX. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok X. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE)

4 XI. Költségvetésből nyújtott támogatások elszámoltatására, szerződések, támogatások közzétételére vonatkozó előírások Támogatási szerződések, elszámolási kötelezettség Támogatások, szerződések, egyéb gazdálkodási adatok közzététele XII. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások XIII. A pénzügyi és számviteli rend ellenőrzési nyomvonala A felelősségi szintek: Tervezési szint Végrehajtási szint A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok feladatkörök szerinti elkülönítése Ellenőrzési nyomvonalak folyamatábrája A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 A Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági szervezetének feladatait a számvitelről szóló évi C. törvény, a tevékenységet meghatározó vonatkozó jogszabályok, a MOB Alapszabálya és a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Feladat- és hatásköri Szabályzat előírásait figyelembe véve a MOB Gazdasági szervezetének ügyrendjét a következők szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MOB szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és munkavállalóinak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység gazdálkodó szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait a Szervezeti és működési szabályzat, a Feladat- és hatásköri Szabályzat, továbbá a munkaköri leírások tartalmazzák Az ügyrend célja, tartalma Az ügyrend célja, hogy a MOB Szervezeti és Működési Szabályzatában nem szabályozott kérdéseket a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza. Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: az éves költségvetés tervezése, az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, a vagyon használat, hasznosítás, a munkaerő-gazdálkodás, a pénzkezelés, a pénzellátás, a pénzügyi és számviteli rend betartása, a könyvvezetés, a beszámolási kötelezettség, valamint az adatszolgáltatás. A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes helyi előírásait a szabályzat utolsó fejezetében megjelölt szabályzatok rögzítik. II. A GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE A gazdasági szervezet felépítése A MOB-nál a gazdasági szervezet feladatait a Gazdasági Igazgatóság látja el. 5

6 A Gazdasági Igazgatóság létszámkerete Gazdasági szervezet ügyrendje A Gazdasági Igazgatóság felépítése a következő: Gazdasági vezető 9 fő 1 fő - Bér- és munkaügyi előadó 1 fő Pénzügyi csoport létszáma pénzügyi vezető pénzügyi munkatársak, pénztáros Számviteli csoport létszáma számviteli vezető számviteli munkatársak 2.1. A kapcsolattartás módja 4 fő 1 fő 3 fő 3 fő 1 fő 2 fő A kapcsolattartás módja: irányultsága szerint lehet szervezeten belüli és szervezeten kívüli. Jellege szerint megkülönböztetünk funkcionális és tanácskozási kapcsolattartást. A MOB a gazdasági szervezetre is vonatkozó a kapcsolattartás rendjét a MOB Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Gazdasági Igazgatóság eseti vagy folyamatos - külső kapcsolatot tart fenn az alábbi szervekkel: a mindenkori sportért felelős államigazgatási szerv (EMMI), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a számlavezető pénzintézetek, szállítók, vevők, külső ellenőrző szervek (ÁSZ, KEHI), önkormányzatok, sport szervezetek, sportszövetségek, sportegyesületek, sporttámogatások, sport járadékok, ösztöndíjak, kedvezményezettjei, mint magánszemélyek, stb. A Gazdasági Igazgatóság - eseti vagy folyamatos - belső kapcsolatot tart fenn az alábbi szervekkel: a MOB vezető testületei (Elnökség, Közgyűlés, Felügyelő Bizottság), A MOB Iroda belső szervezeti egységei (igazgatóságok, osztályok, munkatársak), könyvvizsgáló, Magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek. 6

7 2.2. Értekezletek Gazdasági szervezet ügyrendje A Gazdasági Igazgatóság munkatársai (Gazdasági vezető, számviteli és pénzügyi vezetők, munkatársak) igény szerint (szóbeli vagy írásbeli meghívás) alapján részt vesznek a MOB vezető testületi ülésein (Közgyűlés, elnökségi ülés, Felügyelő Bizottsági ülés, bizottsági értekezletek). A Gazdasági Igazgatóság munkatársai (Gazdasági vezető, számviteli és pénzügyi vezetők, munkatársak) igény szerint (szóbeli vagy írásbeli meghívás) alapján részt vesznek a MOB Főtitkára által összehívott vezetői értekezleten. A gazdasági vezető szükség szerint - de legalább kéthetente 1 alkalommal - igazgatósági szinten értekezleten tájékoztatja az igazgatóságot az irányítása alá tartozó munkatársak aktuális feladatairól, a szervezeti egység tevékenységét érintő intézkedésekről, információkról A gazdasági vezető A MOB nál a gazdasági vezetői feladatokat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Gazdasági vezető látja el. A Gazdasági vezető a feladatait a Főtitkár közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A Gazdasági vezető felelőssége nem érinti a Főtitkár vagy az egyes ügyekért felelős munkavállalók felelősségét. A Gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő. A Gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a Főtitkár haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, a Gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a MOB Főtitkára írásban csak felsőfokú szakirányú végzettségű és regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel és releváns szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazottat jelölhet ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására A Gazdasági vezető megbízása A Gazdasági vezetőt a gazdasági vezetői feladatok ellátásával a munkaszerződése keretében a Főtitkár bízza meg a Munkaügyi Szabályzat előírásai szerint A Gazdasági vezetővel szembeni követelmények A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel és emellett legalább mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy okleveles könyvvizsgálói végzettséggel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló évi C. törvény 151. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban (vállalkozási vagy államháztartási vagy egyéb szervezeti szakon), és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 7

8 Feladatai: Gazdasági szervezet ügyrendje A Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi, számviteli és egyéb gazdasági ügyeinek átfogó irányítása. A kapott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése, kapcsolattartás, egyeztetés, elszámolás az EMMI-vel. Megszervezi a MOB pénzforgalmával és számvitelével kapcsolatos ügyviteli munkát és annak alapjául szolgáló bizonylati rendet, gondoskodik róla, hogy az ügyvitel mindig a legkorszerűbb, a folyamatokon belül körülhatárolt és a felelősség szempontjából ellenőrizhető legyen. Kialakítja a MOB számviteli rendjét, megszervezi a MOB eszköznyilvántartását, könyvelési rendszerét, számlarendjét, az analitikus nyilvántartások rendjét és gondoskodik róla, hogy ezeket az előírásoknak megfelelően vezessék. Felelős a belső szabályzatok (számviteli, bizonylati rend, leltározási, stb.) elkészítéséért. Biztosítja és ellenőrzi, hogy az adatszolgáltatás alapjául szolgáló bizonylatokat helyesen és idejében állítsák ki és a MOB szervezeti egysége, a bizonylati és okmányfegyelmet tartsa be. Véleményezi a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók felvételét, besorolását, beosztásának megállapítását. Szükség esetén beosztottjai vonatkozásában túlmunkát rendelhet el. A MOB vezetőjének jelent minden olyan intézkedést, amely a MOB pénzforgalmi, illetve számviteli rendjét, gazdasági érdekeit sérti. Ellenőrzi, hogy a kiállított bizonylatokat és okmányokat szabályszerűen kezeljék és a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig megőrizzék. Részt vesz a MOB valamennyi tervének kidolgozásában és azok teljesítését a számviteli adatok alapján, különösen a pénzértékben kifejezhető adatok felhasználásával ellenőrzi. Figyelemmel kíséri a MOB béralapjának felhasználását, a bérgazdálkodást, rendszeresen elemzi a béralakulást, megállapításairól tájékoztatja a MOB vezetőjét. Ellenőrzi a bizonylatok helyes kezelését, a helyes bérszámfejtést, a bérkiegészítések és bérfizetések helyességét. Költség-túllépés esetén gondoskodik a túllépés okainak felderítéséről, megállapításairól jelentést, javaslatot tesz a MOB vezetőjének. Elősegíti, hogy a MOB illetékes dolgozói a beszerzésekkel kapcsolatban ismerjék, hogy milyen pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. A kiegyenlítés előtt ellenőrizteti a MOB-hoz beérkezett számlákat, szabályszerűség, számszerűség szempontjából. A MOB terhére felszámított, illetve megítélt kötbér, büntetőkamat, kártérítés, bírság és minden egyéb módon keletkezett kár esetén kezdeményezi és szorgalmazza az előidéző okok kivizsgálását, a felelősök megállapítását és gondoskodik a kártérítési összegek behajtásáról. Ellenőrzi a számlázás munkáját, a számlák naprakész kiállítását, mellékleteinek csatolását, bonyolítását. 8

9 Gondoskodik arról, hogy a MOB a vevőivel, adósaival szembeni számláit, illetve terheléseit pontosan és időben kiállítsa és érvényesítse kinnlevőségeit. Megszervezi és irányítja a MOB készletgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Megszervezi a raktár adminisztrációját, és ellenőrzi a nyilvántartások naprakész, előírás szerinti vezetését. Szakmailag irányítja a Selejtezési bizottság munkáját. Biztosítja a pénzügyi fegyelem és pénzforgalmi szabályok maradéktalan betartását. Irányítja a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységet. Gondoskodik, hogy a MOB az állammal, hitelezőivel, egyéb szervekkel, valamint a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeit hiánytalanul és időben teljesítse, a fennálló kötelezettség teljesítésére megfelelő fedezet álljon rendelkezésre, a MOB dolgozói részére járó kifizetések (munkadíj, munkabér, jutalom, stb.) pontosan és határidőben megtörténjenek. A kilépő dolgozók MOB-bal szembeni tartozásait levonásba helyezteti járandóságukból, amennyiben arra nincs mód, úgy gondoskodik annak maradéktalan behajthatóságáról, illetve behajtásáról. Gondoskodik a házipénztár rendszeres ellenőrzéséről, biztosítja az értékkezelő munkakörben és munkahelyeken a MOB vagyon védelmét. Figyelemmel kíséri az árképzést és a kalkulációs munkát a felmerült tevékenységi költségek vonatkozásában. Megszervezi, hogy a könyveléshez befutott bizonylatok alapján a kialakított számviteli rendszernek megfelelően nyilvántartás, illetve könyvelés készüljön és gondoskodik azok naprakész vezetéséről. Biztosítja, hogy a belső szabályzatokban rögzített zárási határidőket (havi, negyedévi, évi) pontosan betartsák. Megszervezi, hogy a MOB működése - ezen belül az egyes részlegek - bevétele és kiadása számviteli adatok alapján ellenőrizhető legyen. A kapott állami támogatások figyelemmel kísérése, ezekkel összefüggésben kapcsolattartás az EMMI-vel. Koordinálja a működésre kapott állami támogatás elszámolását. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program pénzügyi, számviteli és egyéb gazdasági vonatkozású feladatainak ellátása. Gondoskodik a pénztárellenőri feladatok ellátásáról a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően. A költségvetési támogatások (MOB működési és valamennyi sportszakmai program) módosulásáról, felhasználásának alakulásáról rendszeresen tájékoztatást ad a vezetők részére. A MOB leltározását megszervezi és ellenőrzi, gondoskodik a MOB gazdálkodását és számvitelét érintő beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, elemzi a MOB egész gazdasági tevékenységét. Gondoskodik a MOB év végi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének összeállításáról. 9

10 Gondoskodik a statisztikai adatszolgáltatás megszervezéséről, helyes és naprakész elkészítéséről. Biztosítja a költségvetési kapcsolatok tartását, az adóbevallások helyes elkészítését, a költségvetési befizetések határidőben történő rendezését. Gondoskodik minden olyan intézkedés megtételéről, amelyek a MOB gazdasági érdekeinek védelmére irányulnak. Szükség szerint, de legalább negyedévenként tájékoztatja a MOB vezetőjét a MOB pénzügyi helyzetéről, erre az időpontra összefoglaló gazdasági jelentést készít. Gondoskodik arról, hogy a munkaügyi területen hatályos rendelkezéseket betartsák. Gondoskodik az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai képzéséről, továbbképzéséről. Munkavédelmi propagandaanyagok, szakkönyvek, folyóiratok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. Szükséges nyilvántartások, bizonylati rend és információk áramlásának megszervezése, az adatszolgáltatási és információs feladatok ellátása. Az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának megszervezése, ütemezése, a feladatellátás minőségének és hatékonyságának fejlesztése, a szakmai továbbképzés biztosítása. MOB Közgyűlési, illetve Elnökségi határozatok és Főtitkári utasítások teljesítésének, válaszlevelek kiadásának határidőre megbízható tartalommal történő teljesítése. Segíti az ellenőrzés munkáját, a belső ellenőrzés működéséhez a szükséges információkat megadja. Segíti az igénybe vett külső szakértő tevékenységét, a külső ellenőrök munkájához a szükséges bizonylatokat, iratokat előkészítteti és rendelkezésre bocsátja. A belső és külső ellenőrzés részére adatok, információk és dokumentumok biztosítása, intézkedés a feltárt hiányosságokra. Az igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok megfelelő irattározásának megszervezése. A Pénzügyi csoport feladatai A Pénzügyi vezető feladatai Biztosítja a MOB költségvetési pénzgazdálkodással összefüggő feladatai jogszabályoknak megfelelő tervezéséhez szükséges adatszolgáltatásokat, kimutatásokat, a terv előírásoknak megfelelő végrehajtását, beszámolását. A gazdasági vezető irányításával közreműködik a pénzügyi nyilvántartási és bizonylati rend megszervezésében, folyamatos korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátásában. A pénzügyi feladatokat ellátó munkatársak feladatait, munkáját koordinálja. Biztosítja a költségvetési és pénzügyi fegyelem betartását és betartatását a MOB-on belüli szabályozók alkalmazásával. Kapcsolattartás a MOB számlavezető bankjával. 10

11 A MOB által használt pénzügyi, számviteli ügyviteli rendszer (FORRÁS SQL) alkalmazásával kapcsolatos kulcsfelhasználói feladatok ellátása. Az általa kezelt sportcélú állami támogatások szerződéseinek, felhasználásának nyilvántartása, támogatási részletek utalásához kapcsolódó pénzügyi bizonylatok előállítása, nyilvántartása. Nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat (szerződések, megállapodások, megrendelések) az általa kezelt feladatok vonatkozásában. Az általa kezelt számlák, támogatások vonatkozásában gondoskodik a kifizetésre kerülő bizonylatok teljesítésigazolásának, érvényesítésének, utalványozásának meglétéről. Gondoskodik a kifizetésre kerülő egyéb bizonylatok teljesítésigazolásának, érvényesítésének, utalványozásának meglétéről. Az utalványozott számlák, támogatások, egyéb bizonylatok utalása a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint. Feladata a pénzügyi likviditás folyamatos figyelemmel kísérése, megtartása. Együttműködik a gazdasági vezetővel, a Számviteli vezetővel az Elnökség és a közgyűlés elé terjesztendő költségvetés, mérlegbeszámoló, beszámolók és tájékoztatók előkészítése során, gondoskodik az adatoknak a számviteli csoporttal és a szakmai igazgatóságokkal való összehangolásáról. Közreműködik a MOB közhasznúsági jelentésének elkészítésében a gazdasági vezető által kért pénzügyi adatszolgáltatások vonatkozásában. A pénzügyi feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása és betartása. Munkafolyamatba épített ellenőrzés alkalmazása. Az általa kezelt ügyiratok feldolgozása, a pénzügyi vonatkozású kimenő iratok tartalmi és formai ellenőrzése, a határidők betartása, ill. betartatása. Gondoskodik a vevő számlák kiállításáról. Kapcsolattartás a MOB-on belüli szervezeti egységekkel és a pénzügyi feladatok megfelelő ellátását biztosítóan pedig a külső partnerekkel (szállítók, vevők, támogatott sport- és egyéb szervezetek). A havi ÁFA bevallások elkészítése. Az adóigazolások kiállítása a beérkezett támogatásokról, adományokról. NAV, illetékhivatal, önkormányzat stb. igazolásainak ügyintézése. Gondoskodik a MOB számlavezető bankjánál bejelentett aláírások szerint a MOB banki és pénztári ki-, és befizetések teljesítéséről. A FORRÁS SQL rendszer pénzügyi területet érintő - naprakész Vezetői információs rendszerének működtetése. Közreműködik a működésre kapott állami támogatás elszámolásában. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program pénzügyi vonatkozású feladatainak ellátása. 11

12 A Számviteli vezetővel együttműködve - szükség esetén - elvégzi és egyezteti a költségfelosztásokat. Vezeti a kiadások alapjául szolgáló kötelezettségvállalások (többek között visszaigazolt megrendelés, szerződés, megállapodás) nyilvántartását. Pénzügyi vonatkozású kimutatások, adatszolgáltatások összeállítása, elkészítése A pénzügyi csoport munkatársainak feladatai Pénzügyi munkatársak feladatai: A MOB költségvetésének előkészítése, bázisadatok szolgáltatása a gazdasági vezető és a pénzügyi vezető irányításával. A pénzügyi adatok, információk rögzítése a FORRÁS SQL rendszerben, kapcsolattartás a szakmailag érintett könyvelővel. A gazdasági beszámolók, tájékoztatók összeállításához szükséges pénzügyi vonatkozású előkészítő feladatok elvégzése. A beérkező számlák tartalmi és formai ellenőrzése és az esetleges reklamációk intézése. A bejövő szállítói számlák pénzügyi rendszerben történő iktatása. Az általa kezelt sportcélú állami támogatások szerződéseinek, felhasználásának nyilvántartása, támogatási részletek utalásához kapcsolódó pénzügyi bizonylatok előállítása, nyilvántartása. Az általa kezelt számlák, támogatások vonatkozásában gondoskodik a kifizetésre kerülő bizonylatok teljesítésigazolásának, érvényesítésének, utalványozásának meglétéről. Nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat (szerződések, megállapodások, megrendelések) az általa kezelt feladatok vonatkozásában. Az Életút programban résztvevő sportolók tandíjszámláinak ellenőrzése, nyilvántartása, egyeztetése a MOB koordinátorával. Az Életút programban résztvevő sportolók részére a kötelezettség vállalás igazolása. Közreműködik a működésre kapott állami támogatás elszámolásában. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program pénzügyi feladatainak ellátása. A kártyafedezeti számlákhoz kapcsolódó bizonylatok nyilvántartását elvégzi a FORRÁS SQL rendszerben. A Pénzkezelési szabályzatban előírtak maradéktalan betartása. A pénztáros feladata a valuta ügyintézés, a forint, illetve a valutapénztár kezelése. A pénztáros gondoskodik arról, hogy a forint és a valuta pénztárban megfelelő mennyiségű készpénz (megfelelő címlet értékű bankjegyben) álljon rendelkezésre a házipénztári kifizetések teljesítéséhez. 12

13 A pénztáros a FORRÁS SQL rendszer segítségével kiállítja a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot és az időszaki pénztárjelentést, vezeti a pénztárnaplót. A pénztáros gondoskodik a készpénz biztonságos megőrzéséről és tárolásáról. A pénztáros nyilvántartást vezet a szigorú számadású bizonylatokról. A pénztáros a Forrás SQL rendszerben nyilvántartást vezet a kiadott előlegekről, elvégzi az azok elszámolásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a reprezentációs keretek elszámolásáról, a naprakész nyilvántartás, kapcsolódó elszámolások vezetéséről. Havi rendszerességgel megrendeli a munkavállalók részére az étkezési és egyéb utalványokat, bonyolítja a SZÉP kártyák feltöltését. Pénzügyi vonatkozású kimutatások, adatszolgáltatások összeállítása, elkészítése. A pénzügyi munkatársak munkamegosztását, személyenkénti részletes pénzügyi feladatukat, jogkörüket, a helyettesítés rendjét a munkaköri leírásuk rögzíti Támogatások pénzügyi ellenőrzése A sportcélú támogatások pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Támogatási Szabályzat rögzíti. A Számviteli csoport feladatai A Számviteli vezető feladatai A mindenkor hatályos számvitelre vonatkozó törvények, kormányrendeletek, utasítások betartása, betartatása. A gazdasági vezető irányításával közreműködik a MOB számlarendjének és számlakeretének, és egyéb számviteli vonatkozású belső szabályzatok elkészítésében, valamint azok jogszabályi, továbbá szervezeti változásokból adódó aktualizálásaiban. A gazdasági események Számlarendben előírtak szerinti könyvelése. Közreműködik a MOB éves költségvetésének összeállításában. A gazdasági vezető irányításával közreműködik az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés Számviteli politikában meghatározott határidők szerinti elkészítésében a vonatkozó hatályos jogszabályok, a könyvvizsgáló által meghatározott elvárások és az Elnökség valamint a Közgyűlés által megjelölt információs követelményeknek megfelelően. A Pénzügyi csoporttal és a szakmai szervezeti egységekkel a szükséges egyeztetési feladatok végrehajtása, a felmerülő problémák jogszabályoknak megfelelő, időbeni rendezése. A MOB által használt pénzügyi, számviteli ügyviteli rendszer (FORRÁS SQL) alkalmazásával kapcsolatos kulcsfelhasználói feladatok ellátása. Gondoskodik a gazdasági események folyamatos és naprakész könyveléséről. Meghatározott körű, a pénzügyi csoport által a FORRÁS SQL rendszerben iktatott, 13

14 teljesítés igazolással ellátott számlákat és egyéb fizetési kötelezettséget tartalmazó bizonylatokat könyveli és ezzel előállítja a hozzá kapcsolódó utalványrendeleteket. A Pénzügyi csoport által összeállított, meghatározott bankszámlákhoz tartozó banki anyagot naprakészen lekönyveli a FORRÁS SQL programban. Közreműködik a működésre kapott állami támogatás elszámolásában. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program számviteli feladatainak ellátása. Gondoskodik a számviteli bizonylatok biztonságos, iratkezelési szabályzatnak is megfelelő megőrzéséről. A Számviteli csoportra beérkező ügyiratok határidőre történő elintézése. A bizonylatok feldolgozás előtti alaki és tartalmi helyességének ellenőrzése. Közreműködik a leltározási szabályzatnak megfelelő leltározási eljárás lebonyolításában, az éves leltár megbízható, valós képet tükröző összeállításában. A számviteli területet érintő külső és belső ellenőrök, könyvvizsgáló, vezető testületek, szakmai szervezeti egységek számára adatszolgáltatás. A belső könyvelési bizonylatok, az analitikai nyilvántartás, és a főkönyvi könyvelés egyezőségének folyamatos ellenőrzése. Gondoskodik az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolásáról. A FORRÁS SQL egységes pénzügyi-számviteli programban történő zártkörű pénzügyi és számviteli nyilvántartás, könyvelés és mérlegkészítés biztosítása. A FORRÁS SQL program változó igényeknek megfelelő folyamatos karbantartása, kapcsolattartás a külső üzemeltetővel, részt vesz a FORRÁS törzsek kialakításában. A FORRÁS SQL rendszer számviteli területet érintő - naprakész Vezetői információs rendszerének működtetése. A Pénzügyi vezetővel együttműködve - szükség esetén - elvégzi és egyezteti a költségfelosztásokat A Számviteli csoport munkatársainak feladatai Elvégzi a mérlegszámlák szerinti éves nyitást és zárást, az ehhez kapcsolódó könyvelési feladatokat. Meghatározott körű, a pénzügyi csoport által a FORRÁS SQL rendszerben iktatott, teljesítés igazolással ellátott számlákat és egyéb fizetési kötelezettséget tartalmazó bizonylatokat könyveli és ezzel előállítja a hozzá kapcsolódó utalványrendeleteket. A Pénzügyi csoport által összeállított, meghatározott bankszámlákhoz tartozó banki anyagot naprakészen lekönyveli a FORRÁS SQL programban. A Bér- és munkaügyi előadó által összeállított havi bérfeladások alapján naprakészen 14

15 könyveli a munkabéreket, az egyéb személyi juttatásokat, a járulékokat, az eredményességhez kapcsolódó meghatározott juttatásokat. Ellátja a vegyes típusú könyveléssel kapcsolatos feladatokat. A MOB többi szervezeti egységével együttműködve egyezteti az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat, részt vesz azok rendezésében. A Tárgyi eszközökről, az azokban bekövetkezett változásokról a FORRÁS SQL program segítségével folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. Az érvényben lévő jogszabályok és a MOB értékelési szabályzata alapján negyedévente elszámolja az értékcsökkenési leírásokat. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását negyedévente egyezteti a főkönyvvel. Előkészíti a MOB leltározási szabályzatának megfelelően a leltározási dokumentációt és részt vesz a leltárban. Javaslatot tesz a leltárkörzetekre, nyilvántartja a MOB helyiség és személyi leltárában szereplő eszközöket, az azokban bekövetkező változásokat folyamatosan átvezeti. Közreműködik a selejtezési jegyzőkönyv elkészítésében az érvényben lévő szabályozás alapján. A selejtezett eszközöket az eszköz modulban a nyilvántartásból kivezeti, ill. a főkönyvi modul részére meghatározott időszakok szerinti feladást elindítja. Elkészíti a negyedéves és éves beruházási statisztikai jelentést. Közreműködik az MNV Zrt. részére továbbítandó éves vagyonkataszteri jelentés elkészítésében (szükség esetén ). Adatokat szolgáltat az informatikai eszközökről és információs tevékenységről szóló KSH statisztikai jelentéshez. Közreműködik a működésre kapott állami támogatás elszámolásában. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program számviteli feladatainak ellátása. A vevő számlák kontírozása és egyeztetése. A készpénzes szállítói számlák kontírozása. Az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés egyeztetési feladatait ellátja a Számlarendben, illetve a Számviteli politikában meghatározott időszakok szerint. A befektetett pénzügyi eszközök könyvelése. A számviteli munkatársak munkamegosztását, személyenkénti részletes pénzügyi feladatukat, jogkörüket, a helyettesítés rendjét a munkaköri leírásuk rögzíti. 15

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009.

Ü G Y R E N D. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira. Érvényes: 2009. Ü G Y R E N D A Győri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2009. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyrend célja, tartalma, a gazdasági

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest Arany János utca 1. GAZDASÁGI ÜGYREND Érvényes: 2013.január 1.napjától Jóváhagyta: dr. Monok István főigazgató ph. 2 A Magyar Tudományos

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CORVINA ÓVODA SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 4 1.1. AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI... 4 1.2. AZ SZMSZ HATÁLYA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE

SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodája GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK ÜGYRENDJE 2009. 1 I. Gazdasági ügyrend célja, felhatalmazása Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében:

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ Nonprofit Közhasznú Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2010. november 10. Jóváhagyom: Dr. Fellegi Tamás Nemzeti fejlesztési miniszter 20/2010. (XI.10.) számú Tulajdonosi

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012...-től 1 BEVEZETÉS A gazdálkodó szervezet gazdasági szervezete a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával,

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Előterjesztés a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budaprst f{íváros X. kerület K(íhányai Önkonminp:;:t Képvisel6-testület ülése _r_~~2j 7J J f:j /zo.{1. Buda11est, lm1.. Jú-l.. 1..... Előterjesztés

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben