MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE"

Átírás

1 MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hatályos: december 02. napjától 1

2 BEVEZETÉS A gazdálkodó szervezet gazdasági szervezete a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet ellátja: a gazdálkodó szervezet költségvetésének bevételei és kiadásai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a vállalkozás működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. A MOB gazdasági szervezetének működési szabályairól ezen ügyrendben rendelkezik. A MOB belső szabályzataiban rendezi a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. a gazdasági szervezet ügyrendjében nem kell szabályozni a kiadott szabályzatokban rendezett kérdéseket. A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy gazdálkodó szervezet) kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet és országos közfeladatot ellátó magyarországi köztestület, ezért gazdálkodási tevékenységének ellátása során be kell tartania a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény hatályos rendelkezéseit is. A MOB nem költségvetési szerv, hanem közfeladatot ellátó köztestület, de működéséhez állami költségvetési támogatásokat használ fel, ill. állami sportcélú támogatásokat kezel, ezért a vezetés úgy döntött, hogy az eredményes, hatékony és takarékos gazdálkodás és a kockázatok csökkentése érdekében figyelembe veszi az Áht. és az Ávr. kapcsolódó rendelkezéseit is. Az ügyrendet a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz december 02-án - hatályban lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően állítottuk össze, figyelemmel minden a MOB-nál előforduló (előfordulható) esetre. Mivel a MOB állami költségvetési forrásokat is felhasznál működéséhez, ill. rajta keresztül az egyes sportszakmai programok, sportszervezetek támogatásához, ezért figyelembe vettük az Áht és az Ávr. kapcsolódó rendelkezéseit is. Az ügyrend hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás,és/vagy gazdálkodó szervezet), mint közhasznú köztestületnél a Gazdasági szervezet ügyrendje feleljen meg a jogszabályi előírásoknak, és ezáltal elősegítse a szabályszerűségi követelmények érvényesülését. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az ügyrend célja, tartalma... 5 II. A GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 5 A gazdasági szervezet felépítése A kapcsolattartás módja Értekezletek A gazdasági vezető A Gazdasági vezető megbízása A Gazdasági vezetővel szembeni követelmények... 7 A Pénzügyi csoport feladatai A Pénzügyi vezető feladatai A pénzügyi csoport munkatársainak feladatai A Számviteli csoport feladatai A Számviteli vezető feladatai A Számviteli csoport munkatársainak feladatai Bér- és munkaügyi előadó feladatai III. A MOB GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGÁNAK TERVEZÉSI FELADATAI A Gazdasági Igazgatóságnak a MOB költségvetés tervezésével összefüggő feladata Az előzetes költségvetési terv összeállítása Végleges éves költségvetés jóváhagyása Éves költségvetés adatainak rögzítése a FORRÁS SQL rendszerben IV. A MOB üzemeltetési, fenntartási és működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó feladatok V. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok VI. Munkaerő és bérgazdálkodás VII. A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok Gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök szabályozása Pénzeszközök kezelése VIII. Számviteli nyilvántartások vezetése IX. Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok X. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE)

4 XI. Költségvetésből nyújtott támogatások elszámoltatására, szerződések, támogatások közzétételére vonatkozó előírások Támogatási szerződések, elszámolási kötelezettség Támogatások, szerződések, egyéb gazdálkodási adatok közzététele XII. A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára vonatkozó előírások XIII. A pénzügyi és számviteli rend ellenőrzési nyomvonala A felelősségi szintek: Tervezési szint Végrehajtási szint A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok feladatkörök szerinti elkülönítése Ellenőrzési nyomvonalak folyamatábrája A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 A Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági szervezetének feladatait a számvitelről szóló évi C. törvény, a tevékenységet meghatározó vonatkozó jogszabályok, a MOB Alapszabálya és a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Feladat- és hatásköri Szabályzat előírásait figyelembe véve a MOB Gazdasági szervezetének ügyrendjét a következők szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MOB szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetőinek és munkavállalóinak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység gazdálkodó szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait a Szervezeti és működési szabályzat, a Feladat- és hatásköri Szabályzat, továbbá a munkaköri leírások tartalmazzák Az ügyrend célja, tartalma Az ügyrend célja, hogy a MOB Szervezeti és Működési Szabályzatában nem szabályozott kérdéseket a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza. Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: az éves költségvetés tervezése, az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, beruházás, a vagyon használat, hasznosítás, a munkaerő-gazdálkodás, a pénzkezelés, a pénzellátás, a pénzügyi és számviteli rend betartása, a könyvvezetés, a beszámolási kötelezettség, valamint az adatszolgáltatás. A gazdálkodással összefüggő egyes tevékenységek végrehajtásának részletes helyi előírásait a szabályzat utolsó fejezetében megjelölt szabályzatok rögzítik. II. A GAZDASÁGI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE A gazdasági szervezet felépítése A MOB-nál a gazdasági szervezet feladatait a Gazdasági Igazgatóság látja el. 5

6 A Gazdasági Igazgatóság létszámkerete Gazdasági szervezet ügyrendje A Gazdasági Igazgatóság felépítése a következő: Gazdasági vezető 9 fő 1 fő - Bér- és munkaügyi előadó 1 fő Pénzügyi csoport létszáma pénzügyi vezető pénzügyi munkatársak, pénztáros Számviteli csoport létszáma számviteli vezető számviteli munkatársak 2.1. A kapcsolattartás módja 4 fő 1 fő 3 fő 3 fő 1 fő 2 fő A kapcsolattartás módja: irányultsága szerint lehet szervezeten belüli és szervezeten kívüli. Jellege szerint megkülönböztetünk funkcionális és tanácskozási kapcsolattartást. A MOB a gazdasági szervezetre is vonatkozó a kapcsolattartás rendjét a MOB Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Gazdasági Igazgatóság eseti vagy folyamatos - külső kapcsolatot tart fenn az alábbi szervekkel: a mindenkori sportért felelős államigazgatási szerv (EMMI), Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a számlavezető pénzintézetek, szállítók, vevők, külső ellenőrző szervek (ÁSZ, KEHI), önkormányzatok, sport szervezetek, sportszövetségek, sportegyesületek, sporttámogatások, sport járadékok, ösztöndíjak, kedvezményezettjei, mint magánszemélyek, stb. A Gazdasági Igazgatóság - eseti vagy folyamatos - belső kapcsolatot tart fenn az alábbi szervekkel: a MOB vezető testületei (Elnökség, Közgyűlés, Felügyelő Bizottság), A MOB Iroda belső szervezeti egységei (igazgatóságok, osztályok, munkatársak), könyvvizsgáló, Magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek. 6

7 2.2. Értekezletek Gazdasági szervezet ügyrendje A Gazdasági Igazgatóság munkatársai (Gazdasági vezető, számviteli és pénzügyi vezetők, munkatársak) igény szerint (szóbeli vagy írásbeli meghívás) alapján részt vesznek a MOB vezető testületi ülésein (Közgyűlés, elnökségi ülés, Felügyelő Bizottsági ülés, bizottsági értekezletek). A Gazdasági Igazgatóság munkatársai (Gazdasági vezető, számviteli és pénzügyi vezetők, munkatársak) igény szerint (szóbeli vagy írásbeli meghívás) alapján részt vesznek a MOB Főtitkára által összehívott vezetői értekezleten. A gazdasági vezető szükség szerint - de legalább kéthetente 1 alkalommal - igazgatósági szinten értekezleten tájékoztatja az igazgatóságot az irányítása alá tartozó munkatársak aktuális feladatairól, a szervezeti egység tevékenységét érintő intézkedésekről, információkról A gazdasági vezető A MOB nál a gazdasági vezetői feladatokat az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Gazdasági vezető látja el. A Gazdasági vezető a feladatait a Főtitkár közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A Gazdasági vezető felelőssége nem érinti a Főtitkár vagy az egyes ügyekért felelős munkavállalók felelősségét. A Gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve követelés nem írható elő. A Gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a Főtitkár haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, a Gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a MOB Főtitkára írásban csak felsőfokú szakirányú végzettségű és regisztrált mérlegképes könyvelői végzettséggel és releváns szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazottat jelölhet ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására A Gazdasági vezető megbízása A Gazdasági vezetőt a gazdasági vezetői feladatok ellátásával a munkaszerződése keretében a Főtitkár bízza meg a Munkaügyi Szabályzat előírásai szerint A Gazdasági vezetővel szembeni követelmények A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel és emellett legalább mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy okleveles könyvvizsgálói végzettséggel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló évi C. törvény 151. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban (vállalkozási vagy államháztartási vagy egyéb szervezeti szakon), és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 7

8 Feladatai: Gazdasági szervezet ügyrendje A Magyar Olimpiai Bizottság pénzügyi, számviteli és egyéb gazdasági ügyeinek átfogó irányítása. A kapott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése, kapcsolattartás, egyeztetés, elszámolás az EMMI-vel. Megszervezi a MOB pénzforgalmával és számvitelével kapcsolatos ügyviteli munkát és annak alapjául szolgáló bizonylati rendet, gondoskodik róla, hogy az ügyvitel mindig a legkorszerűbb, a folyamatokon belül körülhatárolt és a felelősség szempontjából ellenőrizhető legyen. Kialakítja a MOB számviteli rendjét, megszervezi a MOB eszköznyilvántartását, könyvelési rendszerét, számlarendjét, az analitikus nyilvántartások rendjét és gondoskodik róla, hogy ezeket az előírásoknak megfelelően vezessék. Felelős a belső szabályzatok (számviteli, bizonylati rend, leltározási, stb.) elkészítéséért. Biztosítja és ellenőrzi, hogy az adatszolgáltatás alapjául szolgáló bizonylatokat helyesen és idejében állítsák ki és a MOB szervezeti egysége, a bizonylati és okmányfegyelmet tartsa be. Véleményezi a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók felvételét, besorolását, beosztásának megállapítását. Szükség esetén beosztottjai vonatkozásában túlmunkát rendelhet el. A MOB vezetőjének jelent minden olyan intézkedést, amely a MOB pénzforgalmi, illetve számviteli rendjét, gazdasági érdekeit sérti. Ellenőrzi, hogy a kiállított bizonylatokat és okmányokat szabályszerűen kezeljék és a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig megőrizzék. Részt vesz a MOB valamennyi tervének kidolgozásában és azok teljesítését a számviteli adatok alapján, különösen a pénzértékben kifejezhető adatok felhasználásával ellenőrzi. Figyelemmel kíséri a MOB béralapjának felhasználását, a bérgazdálkodást, rendszeresen elemzi a béralakulást, megállapításairól tájékoztatja a MOB vezetőjét. Ellenőrzi a bizonylatok helyes kezelését, a helyes bérszámfejtést, a bérkiegészítések és bérfizetések helyességét. Költség-túllépés esetén gondoskodik a túllépés okainak felderítéséről, megállapításairól jelentést, javaslatot tesz a MOB vezetőjének. Elősegíti, hogy a MOB illetékes dolgozói a beszerzésekkel kapcsolatban ismerjék, hogy milyen pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. A kiegyenlítés előtt ellenőrizteti a MOB-hoz beérkezett számlákat, szabályszerűség, számszerűség szempontjából. A MOB terhére felszámított, illetve megítélt kötbér, büntetőkamat, kártérítés, bírság és minden egyéb módon keletkezett kár esetén kezdeményezi és szorgalmazza az előidéző okok kivizsgálását, a felelősök megállapítását és gondoskodik a kártérítési összegek behajtásáról. Ellenőrzi a számlázás munkáját, a számlák naprakész kiállítását, mellékleteinek csatolását, bonyolítását. 8

9 Gondoskodik arról, hogy a MOB a vevőivel, adósaival szembeni számláit, illetve terheléseit pontosan és időben kiállítsa és érvényesítse kinnlevőségeit. Megszervezi és irányítja a MOB készletgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Megszervezi a raktár adminisztrációját, és ellenőrzi a nyilvántartások naprakész, előírás szerinti vezetését. Szakmailag irányítja a Selejtezési bizottság munkáját. Biztosítja a pénzügyi fegyelem és pénzforgalmi szabályok maradéktalan betartását. Irányítja a beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységet. Gondoskodik, hogy a MOB az állammal, hitelezőivel, egyéb szervekkel, valamint a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeit hiánytalanul és időben teljesítse, a fennálló kötelezettség teljesítésére megfelelő fedezet álljon rendelkezésre, a MOB dolgozói részére járó kifizetések (munkadíj, munkabér, jutalom, stb.) pontosan és határidőben megtörténjenek. A kilépő dolgozók MOB-bal szembeni tartozásait levonásba helyezteti járandóságukból, amennyiben arra nincs mód, úgy gondoskodik annak maradéktalan behajthatóságáról, illetve behajtásáról. Gondoskodik a házipénztár rendszeres ellenőrzéséről, biztosítja az értékkezelő munkakörben és munkahelyeken a MOB vagyon védelmét. Figyelemmel kíséri az árképzést és a kalkulációs munkát a felmerült tevékenységi költségek vonatkozásában. Megszervezi, hogy a könyveléshez befutott bizonylatok alapján a kialakított számviteli rendszernek megfelelően nyilvántartás, illetve könyvelés készüljön és gondoskodik azok naprakész vezetéséről. Biztosítja, hogy a belső szabályzatokban rögzített zárási határidőket (havi, negyedévi, évi) pontosan betartsák. Megszervezi, hogy a MOB működése - ezen belül az egyes részlegek - bevétele és kiadása számviteli adatok alapján ellenőrizhető legyen. A kapott állami támogatások figyelemmel kísérése, ezekkel összefüggésben kapcsolattartás az EMMI-vel. Koordinálja a működésre kapott állami támogatás elszámolását. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program pénzügyi, számviteli és egyéb gazdasági vonatkozású feladatainak ellátása. Gondoskodik a pénztárellenőri feladatok ellátásáról a pénzkezelési szabályzatnak megfelelően. A költségvetési támogatások (MOB működési és valamennyi sportszakmai program) módosulásáról, felhasználásának alakulásáról rendszeresen tájékoztatást ad a vezetők részére. A MOB leltározását megszervezi és ellenőrzi, gondoskodik a MOB gazdálkodását és számvitelét érintő beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, elemzi a MOB egész gazdasági tevékenységét. Gondoskodik a MOB év végi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének összeállításáról. 9

10 Gondoskodik a statisztikai adatszolgáltatás megszervezéséről, helyes és naprakész elkészítéséről. Biztosítja a költségvetési kapcsolatok tartását, az adóbevallások helyes elkészítését, a költségvetési befizetések határidőben történő rendezését. Gondoskodik minden olyan intézkedés megtételéről, amelyek a MOB gazdasági érdekeinek védelmére irányulnak. Szükség szerint, de legalább negyedévenként tájékoztatja a MOB vezetőjét a MOB pénzügyi helyzetéről, erre az időpontra összefoglaló gazdasági jelentést készít. Gondoskodik arról, hogy a munkaügyi területen hatályos rendelkezéseket betartsák. Gondoskodik az irányítása alá tartozó dolgozók szakmai képzéséről, továbbképzéséről. Munkavédelmi propagandaanyagok, szakkönyvek, folyóiratok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. Szükséges nyilvántartások, bizonylati rend és információk áramlásának megszervezése, az adatszolgáltatási és információs feladatok ellátása. Az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának megszervezése, ütemezése, a feladatellátás minőségének és hatékonyságának fejlesztése, a szakmai továbbképzés biztosítása. MOB Közgyűlési, illetve Elnökségi határozatok és Főtitkári utasítások teljesítésének, válaszlevelek kiadásának határidőre megbízható tartalommal történő teljesítése. Segíti az ellenőrzés munkáját, a belső ellenőrzés működéséhez a szükséges információkat megadja. Segíti az igénybe vett külső szakértő tevékenységét, a külső ellenőrök munkájához a szükséges bizonylatokat, iratokat előkészítteti és rendelkezésre bocsátja. A belső és külső ellenőrzés részére adatok, információk és dokumentumok biztosítása, intézkedés a feltárt hiányosságokra. Az igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok megfelelő irattározásának megszervezése. A Pénzügyi csoport feladatai A Pénzügyi vezető feladatai Biztosítja a MOB költségvetési pénzgazdálkodással összefüggő feladatai jogszabályoknak megfelelő tervezéséhez szükséges adatszolgáltatásokat, kimutatásokat, a terv előírásoknak megfelelő végrehajtását, beszámolását. A gazdasági vezető irányításával közreműködik a pénzügyi nyilvántartási és bizonylati rend megszervezésében, folyamatos korszerűsítésével kapcsolatos feladatok ellátásában. A pénzügyi feladatokat ellátó munkatársak feladatait, munkáját koordinálja. Biztosítja a költségvetési és pénzügyi fegyelem betartását és betartatását a MOB-on belüli szabályozók alkalmazásával. Kapcsolattartás a MOB számlavezető bankjával. 10

11 A MOB által használt pénzügyi, számviteli ügyviteli rendszer (FORRÁS SQL) alkalmazásával kapcsolatos kulcsfelhasználói feladatok ellátása. Az általa kezelt sportcélú állami támogatások szerződéseinek, felhasználásának nyilvántartása, támogatási részletek utalásához kapcsolódó pénzügyi bizonylatok előállítása, nyilvántartása. Nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat (szerződések, megállapodások, megrendelések) az általa kezelt feladatok vonatkozásában. Az általa kezelt számlák, támogatások vonatkozásában gondoskodik a kifizetésre kerülő bizonylatok teljesítésigazolásának, érvényesítésének, utalványozásának meglétéről. Gondoskodik a kifizetésre kerülő egyéb bizonylatok teljesítésigazolásának, érvényesítésének, utalványozásának meglétéről. Az utalványozott számlák, támogatások, egyéb bizonylatok utalása a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint. Feladata a pénzügyi likviditás folyamatos figyelemmel kísérése, megtartása. Együttműködik a gazdasági vezetővel, a Számviteli vezetővel az Elnökség és a közgyűlés elé terjesztendő költségvetés, mérlegbeszámoló, beszámolók és tájékoztatók előkészítése során, gondoskodik az adatoknak a számviteli csoporttal és a szakmai igazgatóságokkal való összehangolásáról. Közreműködik a MOB közhasznúsági jelentésének elkészítésében a gazdasági vezető által kért pénzügyi adatszolgáltatások vonatkozásában. A pénzügyi feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása és betartása. Munkafolyamatba épített ellenőrzés alkalmazása. Az általa kezelt ügyiratok feldolgozása, a pénzügyi vonatkozású kimenő iratok tartalmi és formai ellenőrzése, a határidők betartása, ill. betartatása. Gondoskodik a vevő számlák kiállításáról. Kapcsolattartás a MOB-on belüli szervezeti egységekkel és a pénzügyi feladatok megfelelő ellátását biztosítóan pedig a külső partnerekkel (szállítók, vevők, támogatott sport- és egyéb szervezetek). A havi ÁFA bevallások elkészítése. Az adóigazolások kiállítása a beérkezett támogatásokról, adományokról. NAV, illetékhivatal, önkormányzat stb. igazolásainak ügyintézése. Gondoskodik a MOB számlavezető bankjánál bejelentett aláírások szerint a MOB banki és pénztári ki-, és befizetések teljesítéséről. A FORRÁS SQL rendszer pénzügyi területet érintő - naprakész Vezetői információs rendszerének működtetése. Közreműködik a működésre kapott állami támogatás elszámolásában. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program pénzügyi vonatkozású feladatainak ellátása. 11

12 A Számviteli vezetővel együttműködve - szükség esetén - elvégzi és egyezteti a költségfelosztásokat. Vezeti a kiadások alapjául szolgáló kötelezettségvállalások (többek között visszaigazolt megrendelés, szerződés, megállapodás) nyilvántartását. Pénzügyi vonatkozású kimutatások, adatszolgáltatások összeállítása, elkészítése A pénzügyi csoport munkatársainak feladatai Pénzügyi munkatársak feladatai: A MOB költségvetésének előkészítése, bázisadatok szolgáltatása a gazdasági vezető és a pénzügyi vezető irányításával. A pénzügyi adatok, információk rögzítése a FORRÁS SQL rendszerben, kapcsolattartás a szakmailag érintett könyvelővel. A gazdasági beszámolók, tájékoztatók összeállításához szükséges pénzügyi vonatkozású előkészítő feladatok elvégzése. A beérkező számlák tartalmi és formai ellenőrzése és az esetleges reklamációk intézése. A bejövő szállítói számlák pénzügyi rendszerben történő iktatása. Az általa kezelt sportcélú állami támogatások szerződéseinek, felhasználásának nyilvántartása, támogatási részletek utalásához kapcsolódó pénzügyi bizonylatok előállítása, nyilvántartása. Az általa kezelt számlák, támogatások vonatkozásában gondoskodik a kifizetésre kerülő bizonylatok teljesítésigazolásának, érvényesítésének, utalványozásának meglétéről. Nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat (szerződések, megállapodások, megrendelések) az általa kezelt feladatok vonatkozásában. Az Életút programban résztvevő sportolók tandíjszámláinak ellenőrzése, nyilvántartása, egyeztetése a MOB koordinátorával. Az Életút programban résztvevő sportolók részére a kötelezettség vállalás igazolása. Közreműködik a működésre kapott állami támogatás elszámolásában. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program pénzügyi feladatainak ellátása. A kártyafedezeti számlákhoz kapcsolódó bizonylatok nyilvántartását elvégzi a FORRÁS SQL rendszerben. A Pénzkezelési szabályzatban előírtak maradéktalan betartása. A pénztáros feladata a valuta ügyintézés, a forint, illetve a valutapénztár kezelése. A pénztáros gondoskodik arról, hogy a forint és a valuta pénztárban megfelelő mennyiségű készpénz (megfelelő címlet értékű bankjegyben) álljon rendelkezésre a házipénztári kifizetések teljesítéséhez. 12

13 A pénztáros a FORRÁS SQL rendszer segítségével kiállítja a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot és az időszaki pénztárjelentést, vezeti a pénztárnaplót. A pénztáros gondoskodik a készpénz biztonságos megőrzéséről és tárolásáról. A pénztáros nyilvántartást vezet a szigorú számadású bizonylatokról. A pénztáros a Forrás SQL rendszerben nyilvántartást vezet a kiadott előlegekről, elvégzi az azok elszámolásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a reprezentációs keretek elszámolásáról, a naprakész nyilvántartás, kapcsolódó elszámolások vezetéséről. Havi rendszerességgel megrendeli a munkavállalók részére az étkezési és egyéb utalványokat, bonyolítja a SZÉP kártyák feltöltését. Pénzügyi vonatkozású kimutatások, adatszolgáltatások összeállítása, elkészítése. A pénzügyi munkatársak munkamegosztását, személyenkénti részletes pénzügyi feladatukat, jogkörüket, a helyettesítés rendjét a munkaköri leírásuk rögzíti Támogatások pénzügyi ellenőrzése A sportcélú támogatások pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Támogatási Szabályzat rögzíti. A Számviteli csoport feladatai A Számviteli vezető feladatai A mindenkor hatályos számvitelre vonatkozó törvények, kormányrendeletek, utasítások betartása, betartatása. A gazdasági vezető irányításával közreműködik a MOB számlarendjének és számlakeretének, és egyéb számviteli vonatkozású belső szabályzatok elkészítésében, valamint azok jogszabályi, továbbá szervezeti változásokból adódó aktualizálásaiban. A gazdasági események Számlarendben előírtak szerinti könyvelése. Közreműködik a MOB éves költségvetésének összeállításában. A gazdasági vezető irányításával közreműködik az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés Számviteli politikában meghatározott határidők szerinti elkészítésében a vonatkozó hatályos jogszabályok, a könyvvizsgáló által meghatározott elvárások és az Elnökség valamint a Közgyűlés által megjelölt információs követelményeknek megfelelően. A Pénzügyi csoporttal és a szakmai szervezeti egységekkel a szükséges egyeztetési feladatok végrehajtása, a felmerülő problémák jogszabályoknak megfelelő, időbeni rendezése. A MOB által használt pénzügyi, számviteli ügyviteli rendszer (FORRÁS SQL) alkalmazásával kapcsolatos kulcsfelhasználói feladatok ellátása. Gondoskodik a gazdasági események folyamatos és naprakész könyveléséről. Meghatározott körű, a pénzügyi csoport által a FORRÁS SQL rendszerben iktatott, 13

14 teljesítés igazolással ellátott számlákat és egyéb fizetési kötelezettséget tartalmazó bizonylatokat könyveli és ezzel előállítja a hozzá kapcsolódó utalványrendeleteket. A Pénzügyi csoport által összeállított, meghatározott bankszámlákhoz tartozó banki anyagot naprakészen lekönyveli a FORRÁS SQL programban. Közreműködik a működésre kapott állami támogatás elszámolásában. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program számviteli feladatainak ellátása. Gondoskodik a számviteli bizonylatok biztonságos, iratkezelési szabályzatnak is megfelelő megőrzéséről. A Számviteli csoportra beérkező ügyiratok határidőre történő elintézése. A bizonylatok feldolgozás előtti alaki és tartalmi helyességének ellenőrzése. Közreműködik a leltározási szabályzatnak megfelelő leltározási eljárás lebonyolításában, az éves leltár megbízható, valós képet tükröző összeállításában. A számviteli területet érintő külső és belső ellenőrök, könyvvizsgáló, vezető testületek, szakmai szervezeti egységek számára adatszolgáltatás. A belső könyvelési bizonylatok, az analitikai nyilvántartás, és a főkönyvi könyvelés egyezőségének folyamatos ellenőrzése. Gondoskodik az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolásáról. A FORRÁS SQL egységes pénzügyi-számviteli programban történő zártkörű pénzügyi és számviteli nyilvántartás, könyvelés és mérlegkészítés biztosítása. A FORRÁS SQL program változó igényeknek megfelelő folyamatos karbantartása, kapcsolattartás a külső üzemeltetővel, részt vesz a FORRÁS törzsek kialakításában. A FORRÁS SQL rendszer számviteli területet érintő - naprakész Vezetői információs rendszerének működtetése. A Pénzügyi vezetővel együttműködve - szükség esetén - elvégzi és egyezteti a költségfelosztásokat A Számviteli csoport munkatársainak feladatai Elvégzi a mérlegszámlák szerinti éves nyitást és zárást, az ehhez kapcsolódó könyvelési feladatokat. Meghatározott körű, a pénzügyi csoport által a FORRÁS SQL rendszerben iktatott, teljesítés igazolással ellátott számlákat és egyéb fizetési kötelezettséget tartalmazó bizonylatokat könyveli és ezzel előállítja a hozzá kapcsolódó utalványrendeleteket. A Pénzügyi csoport által összeállított, meghatározott bankszámlákhoz tartozó banki anyagot naprakészen lekönyveli a FORRÁS SQL programban. A Bér- és munkaügyi előadó által összeállított havi bérfeladások alapján naprakészen 14

15 könyveli a munkabéreket, az egyéb személyi juttatásokat, a járulékokat, az eredményességhez kapcsolódó meghatározott juttatásokat. Ellátja a vegyes típusú könyveléssel kapcsolatos feladatokat. A MOB többi szervezeti egységével együttműködve egyezteti az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat, részt vesz azok rendezésében. A Tárgyi eszközökről, az azokban bekövetkezett változásokról a FORRÁS SQL program segítségével folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. Az érvényben lévő jogszabályok és a MOB értékelési szabályzata alapján negyedévente elszámolja az értékcsökkenési leírásokat. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását negyedévente egyezteti a főkönyvvel. Előkészíti a MOB leltározási szabályzatának megfelelően a leltározási dokumentációt és részt vesz a leltárban. Javaslatot tesz a leltárkörzetekre, nyilvántartja a MOB helyiség és személyi leltárában szereplő eszközöket, az azokban bekövetkező változásokat folyamatosan átvezeti. Közreműködik a selejtezési jegyzőkönyv elkészítésében az érvényben lévő szabályozás alapján. A selejtezett eszközöket az eszköz modulban a nyilvántartásból kivezeti, ill. a főkönyvi modul részére meghatározott időszakok szerinti feladást elindítja. Elkészíti a negyedéves és éves beruházási statisztikai jelentést. Közreműködik az MNV Zrt. részére továbbítandó éves vagyonkataszteri jelentés elkészítésében (szükség esetén ). Adatokat szolgáltat az informatikai eszközökről és információs tevékenységről szóló KSH statisztikai jelentéshez. Közreműködik a működésre kapott állami támogatás elszámolásában. Közreműködik a sportcélú állami támogatások elszámolásainak összeállításában, a sportszakmai vezetőkkel együttműködve. A látvány csapatsport támogatásával kapcsolatos sportfejlesztési program számviteli feladatainak ellátása. A vevő számlák kontírozása és egyeztetése. A készpénzes szállítói számlák kontírozása. Az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés egyeztetési feladatait ellátja a Számlarendben, illetve a Számviteli politikában meghatározott időszakok szerint. A befektetett pénzügyi eszközök könyvelése. A számviteli munkatársak munkamegosztását, személyenkénti részletes pénzügyi feladatukat, jogkörüket, a helyettesítés rendjét a munkaköri leírásuk rögzíti. 15

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék

Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék 1 Hévízgyörk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának / 3.sz.függelék Hévízgyörk Község Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1]

I. A rendelet hatálya. II. A költségvetés bevételei és kiadásai [1] Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlésének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE

Költségvetési szervek ügyrendje Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÜGYRENDJE... igazgató P.H. A szabályzat az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető a felelős.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT

BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 5. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT 2013. 2 BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT Az Andrássy Gyula Szakközépiskola belső ellenőrzésével összefüggő feladatait az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek

Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek Könyvelői szakmai felelősségbiztosítás Kiegészítő biztosítási feltételek A jelen kiegészítő biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben