Rendelet hatálya 1. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet hatálya 1. 1"

Átírás

1 Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1997.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodásról ( módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, valamint az évi III. törvény és az évi XXXI. Törvény felhatalmazása alapján a kapcsolódó kormányrendeletek figyelembe vételével a szociális gondoskodásról az alábbi rendeletet alkotja: Rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed: 1. 1 a) a Rudabányán élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre, b) hajléktalan személyek rászorultsága esetén függetlenül attól, hogy van-e bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, c) a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, d) az évi III. törvény 3. (3) bekezdésében felsorolt személyekre (2) 2 Hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül - az átmeneti segély, az étkeztetés és a szállás biztosításának vonatkozásában, élet és testi épséget fenyegető veszély esetén - a rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed bármely rászoruló személyekre Rendszeres szociális segély Az aktív korúak ellátására jogosultak körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő ellátás megállapítására Rudabánya Város Önkormányzata az Szt. rendelkezéseit alkalmazza. 3. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére meghatározott feltételek teljesülése esetén rendszeres szociális segély kerül megállapításra. (2) 4 Az Szt. 37. (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú személy az ellátás folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, melyet nyilatkozatában vállal. (3) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében a Szociális Szolgáltató Központot jelöli ki. 1 A rendelet 1. -át a 11/2004. (VI. 25.) sz. rendelet módosította, hatályos től 2 Az 1. (2) bekezdését a 11/1997(XI.6) sz. rendelet módosította. Hatályos tól. 3 A rendelet ait a 4/2009.(IV.27) sz. rendelet módosította. Hatályos től. 4 A rendelet 3. (2) bekezdését a 4/2011.(II.14) sz. rend. módosította. Hatályos től.

2 2 (4) Az együttműködés tartalmazza: a nem foglalkoztatott személy köteles: a) nyilvántartásba vetetni magát a Szociális szolgáltató Központban történő megjelenésekor, b) eleget tenni a beilleszkedést segítő program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak. (5) A beilleszkedést segítő program típusai: a) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, b) egyéni készség és képességfejlesztő foglalkozás, c) élelmezési tanácsadás, d) személyiségfejlesztő tréning. (6) A nem foglalkoztatott személy a Szociális Szolgáltató Központtal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) meg kell jelennie a Szociális Szolgáltató Központban a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, és nyilvántartásba vetetni magát, b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) megállapodást kell kötnie írásban a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak, e) meg kell jelennie három havonta a Szociális Szolgáltató Központban. (7) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének 2 ében belül ismételten nem tesz eleget, a Szociális Szolgáltató Központ értesíti a megállapító szervet, és az megszünteti az ellátást. 3/A. 5 (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt ában foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, és lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) a lakáshoz és a társasházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét eltávolítása, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, e) a lakás rendeltetésszerű használata, folyamatos tisztán tartása, takarítása, illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 5 A rendelet a 3/A. -al kiegészült a 4/2011(II.14) sz.rend.alapján. Hatályos től.

3 3 (2) A bérpótló juttatásban részesülő köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az Szt 34. (2), valamint 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 3/A. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) 6 (5) A bérpótló juttatás újbóli megállapítására kérelem alapján az Szt ában foglalt feltételek megléte, valamint a 3/A. (1) bekezdésében szabályozott kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség. (6) A jogosultság feltételeként e rendelet 3/A. (1) bekezdésében foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi. Időskorúak járadéka (1) Rudabánya Város Önkormányzata az Szt. időskorúak járadékára vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. 4. (2)Az időskorúak járadékának havi összege az Szt.-ben kötelezően előírt minimális öszszeg. Lakásfenntartási támogatás 5. 7 (1) Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás megállapításánál az Szt. 38. (1) (8) bekezdéseit, valamint a 39. -át alkalmazza. 8 (2) Amennyiben a lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek, illetve családnak az önkormányzat vagy valamely közüzemi szolgáltató felé tartozása van, a támogatás összege közvetlenül az önkormányzat, illetve a szolgáltató részére kerül átutalásra A 10/2011.(IV.28) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte től. 7 Az 5. -t a 9/2007(IV.20) sz. rendelet módosította. Hatályos tól. 8 A rendelet 5. (1) bekezdését a 6/2009.(VI.29.) sz. rend. módosította. Hatályos től. 9 A 6. és 7. -okat a 11/2004.(VI.25.) sz. rendelet hatályon kívül helyezte.

4 4 Ápolási díj A jegyző az ápolási díj folyósítását az Szt-ben meghatározott feltételek szerint biztosítja, amennyiben a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk b)pont), állandó és tartós gondozásra szoruló a) súlyosan fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Átmeneti segély (1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködő személyek részére átmeneti segély nyújtható: a) egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, b) élelmiszerre, ruházati cikkek vásárlására fordítható utalvány, illetve más természetbeni juttatások formájában. (2) Átmeneti segély annak a kérelmezőnek adható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. (3) Az átmeneti segély összege alkalmanként Ft-tól Ft-ig terjedhet. (3) Egy család részére átmeneti segély 1 éven belül maximum Ft adható. (4) Amennyiben a kérelemből, vagy az eljárás során kiderül, hogy az átmeneti segélyre közüzemi díjak rendezése, élelmiszer, ruhanemű, gyógyszer vagy tüzelő beszerzése céljából van szükség, döntés születhet a fizetési kötelezettség önkormányzat részéről történő közvetlen átvállalásáról, illetve természetbeni ellátás nyújtásáról a segély összegének mértékéig. (5) Azon családok, amelyek az e rendeletben foglalt bármely szociális rászorultságból eredően rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek az élet és testi épséget veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet kivéve átmeneti segélyben egy évben csak egy alkalommal részesülhetnek. (6) Nem részesülhet átmeneti segélyben az a család, illetve személy, mely ugyanazon, vagy hasonló élethelyzetre való hivatkozással rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, te- 10 A 8. -t a 2/2006(I.20) sz. rendelet módosította. Hatályos tól. 11 A rendelet ait, valamint a 13. (1) és (5) bekezdését a 9/2007.(IV.20) számú rendelet módosította. Hatályos: tól.

5 5 metési segélyben részesült, illetve közeli hozzátartozója eltemetéséről köztemetés formájában az önkormányzat gondoskodott. 10. (1) Az átmeneti segély összege az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig terjedhet, ezen túlmenően csak élet és testi épséget veszélyeztető élethelyzetben nyújtható. (2) Aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen, valótlan adatok szolgáltatásával veszi igénybe az átmeneti segélyt, kötelezni kell annak megtérítésére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Ha a gyermeket gondozó család időszakosan tétfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető: a) pénzbeli támogatás, b) élelmiszer, ruházati cikkek, tankönyv, tanszer vásárlására fordítható utalvány, illetve más természetbeni juttatások formájában. (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak, illetve gyermeket egyedül nevelő kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a gyermek illetve gyermekek eltartása, gondozása, étkeztetése, iskoláztatása, gyógykezeltetése nehézséget okoz. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként 1000 Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4) Amennyiben a kérelemből, vagy az eljárás során kiderül, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás élelmiszer, ruházati cikkek, tankönyv, tanszer vagy gyógyszer beszerzése céljából van szükség, döntés születhet természetbeni ellátás nyújtásáról a segély összegének mértékéig. (5) Azon családok, amelyek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek az élet és testi épséget veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kivételével rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban egy évben csak egy alkalommal részesülhetnek A gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/1997(XI.07) sz. rendeletet a 9/2007.(IV.20) sz. rendelet hatályon kívül helyezte

6 6 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig terjedhet, ezen túlmenően csak élet és testi épséget veszélyeztető élethelyzetben nyújtható. (2) Aki jogosulatlanul rosszhiszeműen, valótlan adatok szolgáltatásával veszi igénybe a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, kötelezni kell annak megtérítésére. Temetési segély 13. (1) Temetési segély állapítható meg annak a részére, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott, vagy gondoskodnia kell jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül, amenynyiben az Szt. 46. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellátásban nem részesült. (2) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére kiállított számlák eredeti példányát. A számlákat a temetési segély összegének, a határozat számának és keltének, vagy az elutasítás tényének feltüntetése után a kérelmezőnek vissza kell adni. (3)Temetési segély a temetés költségeit igazoló számlák hiányában is megállapítható - utólagos elszámolás mellett. Az elszámolás módjáról és határidejéről a megállapító határozatban rendelkezni kell. Az elszámolás elmaradása esetén a temetési segély visszafizetését el kell rendelni. (4) A temetési segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező rudabányai lakos legyen. (5) A temetési segély összege Ft, mely az eltemettetőt illeti meg.. (6) Amennyiben a temetési szertartás hamvasztásos eljárással történik, az eltemettetőt az (5) bekezdésben foglaltakon túl további Ft támogatás illeti meg. Köztemetés (1) A polgármester köteles gondoskodni azon elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, akinek halálesete az önkormányzat illetékességi területén következett be, és nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 13 A 14. és 15. -t a 7/2000.(V.26.) sz. rendelet módosította. Hatályos tól.

7 7 (2) A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési szertartás szerint kell eljárni, lehetőség szerint az elhalt felekezeti hovatartozása figyelembe vételével. 15. (1) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított 60 napon belül kell bejelenteni. (2) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (3) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő önkormányzat a (2) bekezdés szerint jár el. Közgyógyellátás Rudabánya Város Önkormányzata az Szt. közgyógyellátásra vonatkozó rendelkezéseit az 50. (3) bekezdése kivételével változtatás nélkül alkalmazza. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 17. A jegyző az Szt ban foglaltak szerint társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító igazolványt állít ki. Házi segítségnyújtás (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (2) A házi segítségnyújtás igénybevételére a 340/2007(XII.15) Korm.rendelet figyelembe vételével a gondozási szükséglet mértékét megállapító bizottsági szakvélemény alapján van lehetőség. (3) Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszi szük- 14 A 16. -t a 16/2006.(IX.15.) sz. rendelet módosította. Hatályos től t a 4/2008(III.31) sz.ren. valamint a 10/2008(VI.30) sz.rend.módosította. H-os 2008.III.31. ill.vi.30-al.

8 8 ségessé, a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is igénybe vehető a házi segítségnyújtás legfeljebb három hónapos időtartamra. (4) A házi segítségnyújtás a Szociális Szolgáltató Központ alkalmazásában álló gondozónő bevonásával történik. (5) A házi segítségnyújtás igénybevétele ingyenes. 18/A. 16 A családsegítést és az idősek nappali ellátását (idősek klubját) az Szt. illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendelet figyelembevételével a Szociális szolgáltató Központ biztosítja. Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Szociálisan rászorult személyek: a) akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt fizikailag önmaguk ellátására nem képesek, és nincs olyan közeli hozzátartozójuk, aki gondozásukról, ill. ezáltal étkeztetésükről gondoskodna, b) súlyosan fogyatékos vagy súlyos pszichiátriai betegek orvosi igazolás alapján, c) szenvedélybetegek, d) hajléktalanok. (3) Amennyiben a szociális rászorultság egészségi állapotra való hivatkozással történik, ennek bizonyítására a háziorvos igazolása szükséges. (4) A szociálisan rászorult személyek az étkeztetést teljes térítés ellenében vehetik igénybe, mely összeg attól függően változik, hogy az ételt helyben fogyasztják, ill. saját maguk gondoskodnak az étel elszállításáról vagy a házi segítségnyújtás keretén belül történik annak házhoz szállítása. (5) Kedvezményes étkeztetést vehetnek igénybe, akik szociálisan rászorultak, de jövedelmi viszonyaik alapján kedvezményben részesülhetnek az alábbiak szerint: Egy főre jutó havi jövedelem az öregségi Intézményi térítési díj nyugdíj legkisebb összegének arányában %-a 150 % alatt 50 % 150 %+1 Ft 200 % 80 % 200 %+1 Ft felett 100 % 16 A rendelet 18/A. -al kiegészül. Hatályos III.31-el t a 4/2008(III.31.sz.r és a 10/2008(VI.31) sz.r.mód.hatályos 2008.III.31. ill.vi.30-al.

9 9 (6) Akik nem szociálisan rászorult személyek, valamint jövedelmi viszonyaik alapján kedvezményben sem részesülhetnek, teljes térítés ellenében vehetik igényben az étkeztetés. (7) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni, a szociálisan rászorult, valamint a kedvezményesen étkező személyek esetében a Szociális Szolgáltató Központ irodájában, az (6) bekezdésben foglalt személyek esetében pedig a helyi Bóbita Tagóvoda irodájában.. Eljárási szabályok 20 (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások iránti kérelmet a rudabányi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott megfelelő formanyomtatványokon, a nyomtatványban megjelölt adatok kitöltésével. (2)Az igénylő lakóhelyén a (3) bekezdésben meghatározott kivételek esetén a kérelem elbírálása előtt az 5. számú melléklet szerinti környezettanulmányt kell elkészíteni. (3) Mellőzhető a környezettanulmány készítése, ha szociális ellátással, illetve gyermek- és ifjúságvédelemmel, továbbá nevelési oktatási feladatokat ellátó intézmény munkatársainak egy évnél nem régebbi a környezettanulmány tartalmi elemeivel rendelkező feljegyzése, illetve hivatali tudomása áll rendelkezésre. (4) E rendeletben foglalt ellátások tekintetében: a) családnak kell tekintetni az egy háztartáson belül életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozókat, b)háztartás az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek. (5) E rendeletben szabályozott rendszeres pénzbeli ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a jogosultság megállapítása és a felülvizsgálata, valamint a két felülvizsgálat között eltelt időszakban, a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultság feltételeként meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 10 %-al meghaladja. Ezen rendelkezés a felülvizsgálat során nem alkalmazható. 21. (1) Ha az átmeneti segély iránti kérelem indoka az igénylőket ért váratlan esemény, illetve az igénylő életét, testi épségét, a gondozásra, nevelésre biztosított személy megélhetését veszélyeztető krízishelyzet, a kérelmet 3 munkanapon belül el kell bírálni. (2) Az e rendeletben biztosított ellátásokról a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartásokat kell vezetni A rendelet 22. -át a 9/2007(IV.24) sz. rendelet módosította. Hatályos től.

10 10 (1) Az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a temetési segély kifizetése a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a házipénztárból történik a segélyezett részére. (2) A rendszeres szociális segélyek kifizetése minden hónap 5. napjáig utólag a házipénztárból történik a jogosult részére. (3) Az ápolási díj és a lakásfenntartási támogatások kifizetése, illetve külön kérelem alapján folyószámlára utalása minden hónap 5. napjáig utólag történik a jogosult részére. (4) A természetben nyújtott átmeneti segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az igénylő átvételi elismervény ellenében veszi át. 23. (1) A Képviselő-testület elrendeli a jogtalanul felvett, e rendeletben szabályozott juttatások, valamint a Ptk (2) bek. meghatározott kamat visszafizetését. Amennyiben a jogtalanul felvett ellátás nem kerül visszafizetésre, a Gulyás és Társa Végrehajtó Irodával kötött megállapodás alapján történik az összeg behajtása. 19 (2) Indokolt esetben mentesítést adhat az e rendeletben szabályozott juttatások és/vagy kamatainak részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettsége alól. 24. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket: - átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását, - személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatokat A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköröket: - lakásfenntartási támogatás megállapítását és megszüntetését, - temetési segély megállapítását, - köztemetés elrendelését. Átmeneti rendelkezések A rendelet 23. (1) bekezdését a 6/2009.(VI.29)sz.rend.módosította. Hatályos től. 20 A 24. és 25. -t az 25/2006.(XII.15.) sz. rendelet módosította. Hatályos től 21 A 24. és 25. -t a 13/2009(XII.14) sz. rendelet módosította. Hatályos től

11 11 (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a végrehajtására kiadott rendeletek megfelelően irányadók. (2) E rendelet, a kihirdetésének napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Rudabánya Nagyközségi Önkormányzat 11/1995.(X.26.) számú rendelete. Rudabánya, december 5. Szobota Lajos polgármester Dr. Sallai Árpád jegyző 1. számú melléklet számú melléklet 23 Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24.) sz. önkormányzati rendeletéhez. A legolcsóbb temetési szolgáltatás (köztemetés) összege: - hamvasztás és urnás temetkezési szolgáltatás esetén Ft, melynek 10 %-a Ft, - koporsós temetkezési szolgáltatás esetén, Ft, melynek 10 %-a Ft. 3. számú melléklet 24 Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24.) számú önkormányzati rendeletéhez. Az étkeztetés intézményi térítési díja az évi III. törvény 115. (1) bekezdése, 116. (2) bekezdése, valamint a 29/1993.(II.17) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése alapján valamennyi normatív kategóriában az alábbiak szerint alakul: - szociálisan rászorult személyek: helyben fogyasztása esetén 100 Ft/adag szállítás esetén 190 Ft/adag - kedvezményes, ill. nem szoc.rászorult személyek: helyben fogyasztása esetén 450Ft/adag szállítás esetén 540 Ft/adag Az 1. számú mellékletet a 25/2006.(XII.15) sz. rendelet hatályon kívül helyezte A 2. számú mellékletet a 4/2008(III.31) sz. rendelet módosította. 24 A rend. 3.sz. mellékletét a 6/2009.(VI.29) sz.rend módosította. Hatályos től.

12 12 4. számú melléklet (kérelem nyomtatványok) 5. számú melléklet (környezettanulmány) 6. számú melléklet (nyilvántartások) 7. számú melléklet 25 Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24) számú önkormányzati rendeletéhez. Az Szt. 58/B. (2) bekezdése alapján az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztal -t hoz létre, mely a szociális törvény alapján látja el feladatait és tartja üléseit. A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: polgármester, jegyző, kisebbségi önkormányzat elnöke, háziorvosok, védőnők, intézményvezetők, iskola és óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelősei, szociális bizottság elnöke, szociális és gyámügyi ügyintéző. 25 A 2/2005. (XII.19.) számú rendelet alapján. Hatályos től.

Rendelet hatálya 1. 1

Rendelet hatálya 1. 1 Rudabánya Városi Önkormányzat képviselő-testületének 4/1997.(II.24.) számú rendelete a szociális gondoskodásról ( módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. 1. Rendszeres szociális segély 2.. 3

1. 1. Rendszeres szociális segély 2.. 3 Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1997.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodásról ( módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011 (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

(1)Az Ör. 4. -a az alábbiak szerint módosul:

(1)Az Ör. 4. -a az alábbiak szerint módosul: Füzesabony Város Önkormányzatának 1/2011.(II.08.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2009.(II.24.) rendelet módosításáról Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 13) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Gáborján Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajókápolna Község Önkormányzat

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013.(II.01) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 14.) KT. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Buj Község Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben