Rendelet hatálya 1. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rendelet hatálya 1. 1"

Átírás

1 Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1997.(II.24.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodásról ( módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, valamint az évi III. törvény és az évi XXXI. Törvény felhatalmazása alapján a kapcsolódó kormányrendeletek figyelembe vételével a szociális gondoskodásról az alábbi rendeletet alkotja: Rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed: 1. 1 a) a Rudabányán élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre, b) hajléktalan személyek rászorultsága esetén függetlenül attól, hogy van-e bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, c) a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, d) az évi III. törvény 3. (3) bekezdésében felsorolt személyekre (2) 2 Hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül - az átmeneti segély, az étkeztetés és a szállás biztosításának vonatkozásában, élet és testi épséget fenyegető veszély esetén - a rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed bármely rászoruló személyekre Rendszeres szociális segély Az aktív korúak ellátására jogosultak körének meghatározására, megszüntetésére, összegére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő ellátás megállapítására Rudabánya Város Önkormányzata az Szt. rendelkezéseit alkalmazza. 3. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére meghatározott feltételek teljesülése esetén rendszeres szociális segély kerül megállapításra. (2) 4 Az Szt. 37. (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú személy az ellátás folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, melyet nyilatkozatában vállal. (3) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása érdekében a Szociális Szolgáltató Központot jelöli ki. 1 A rendelet 1. -át a 11/2004. (VI. 25.) sz. rendelet módosította, hatályos től 2 Az 1. (2) bekezdését a 11/1997(XI.6) sz. rendelet módosította. Hatályos tól. 3 A rendelet ait a 4/2009.(IV.27) sz. rendelet módosította. Hatályos től. 4 A rendelet 3. (2) bekezdését a 4/2011.(II.14) sz. rend. módosította. Hatályos től.

2 2 (4) Az együttműködés tartalmazza: a nem foglalkoztatott személy köteles: a) nyilvántartásba vetetni magát a Szociális szolgáltató Központban történő megjelenésekor, b) eleget tenni a beilleszkedést segítő program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak. (5) A beilleszkedést segítő program típusai: a) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, b) egyéni készség és képességfejlesztő foglalkozás, c) élelmezési tanácsadás, d) személyiségfejlesztő tréning. (6) A nem foglalkoztatott személy a Szociális Szolgáltató Központtal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni: a) meg kell jelennie a Szociális Szolgáltató Központban a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, és nyilvántartásba vetetni magát, b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c) megállapodást kell kötnie írásban a beilleszkedést segítő program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül, d) eleget kell tennie a beilleszkedést segítő program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak, e) meg kell jelennie három havonta a Szociális Szolgáltató Központban. (7) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségének 2 ében belül ismételten nem tesz eleget, a Szociális Szolgáltató Központ értesíti a megállapító szervet, és az megszünteti az ellátást. 3/A. 5 (1) Az aktív korúak ellátását kérelmező személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, az Szt ában foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, és lakókörnyezetének rendben tartására az alábbiak szerint: a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata, b) a lakáshoz és a társasházhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét eltávolítása, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, e) a lakás rendeltetésszerű használata, folyamatos tisztán tartása, takarítása, illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése, g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása. 5 A rendelet a 3/A. -al kiegészült a 4/2011(II.14) sz.rend.alapján. Hatályos től.

3 3 (2) A bérpótló juttatásban részesülő köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az Szt 34. (2), valamint 36. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 3/A. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. (4) 6 (5) A bérpótló juttatás újbóli megállapítására kérelem alapján az Szt ában foglalt feltételek megléte, valamint a 3/A. (1) bekezdésében szabályozott kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség. (6) A jogosultság feltételeként e rendelet 3/A. (1) bekezdésében foglalt szabályok betartását az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi. Időskorúak járadéka (1) Rudabánya Város Önkormányzata az Szt. időskorúak járadékára vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. 4. (2)Az időskorúak járadékának havi összege az Szt.-ben kötelezően előírt minimális öszszeg. Lakásfenntartási támogatás 5. 7 (1) Az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás megállapításánál az Szt. 38. (1) (8) bekezdéseit, valamint a 39. -át alkalmazza. 8 (2) Amennyiben a lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek, illetve családnak az önkormányzat vagy valamely közüzemi szolgáltató felé tartozása van, a támogatás összege közvetlenül az önkormányzat, illetve a szolgáltató részére kerül átutalásra A 10/2011.(IV.28) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte től. 7 Az 5. -t a 9/2007(IV.20) sz. rendelet módosította. Hatályos tól. 8 A rendelet 5. (1) bekezdését a 6/2009.(VI.29.) sz. rend. módosította. Hatályos től. 9 A 6. és 7. -okat a 11/2004.(VI.25.) sz. rendelet hatályon kívül helyezte.

4 4 Ápolási díj A jegyző az ápolási díj folyósítását az Szt-ben meghatározott feltételek szerint biztosítja, amennyiben a jegyes kivételével a hozzátartozó (Ptk b)pont), állandó és tartós gondozásra szoruló a) súlyosan fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Átmeneti segély (1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködő személyek részére átmeneti segély nyújtható: a) egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, b) élelmiszerre, ruházati cikkek vásárlására fordítható utalvány, illetve más természetbeni juttatások formájában. (2) Átmeneti segély annak a kérelmezőnek adható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. (3) Az átmeneti segély összege alkalmanként Ft-tól Ft-ig terjedhet. (3) Egy család részére átmeneti segély 1 éven belül maximum Ft adható. (4) Amennyiben a kérelemből, vagy az eljárás során kiderül, hogy az átmeneti segélyre közüzemi díjak rendezése, élelmiszer, ruhanemű, gyógyszer vagy tüzelő beszerzése céljából van szükség, döntés születhet a fizetési kötelezettség önkormányzat részéről történő közvetlen átvállalásáról, illetve természetbeni ellátás nyújtásáról a segély összegének mértékéig. (5) Azon családok, amelyek az e rendeletben foglalt bármely szociális rászorultságból eredően rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek az élet és testi épséget veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet kivéve átmeneti segélyben egy évben csak egy alkalommal részesülhetnek. (6) Nem részesülhet átmeneti segélyben az a család, illetve személy, mely ugyanazon, vagy hasonló élethelyzetre való hivatkozással rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, te- 10 A 8. -t a 2/2006(I.20) sz. rendelet módosította. Hatályos tól. 11 A rendelet ait, valamint a 13. (1) és (5) bekezdését a 9/2007.(IV.20) számú rendelet módosította. Hatályos: tól.

5 5 metési segélyben részesült, illetve közeli hozzátartozója eltemetéséről köztemetés formájában az önkormányzat gondoskodott. 10. (1) Az átmeneti segély összege az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig terjedhet, ezen túlmenően csak élet és testi épséget veszélyeztető élethelyzetben nyújtható. (2) Aki jogosulatlanul és rosszhiszeműen, valótlan adatok szolgáltatásával veszi igénybe az átmeneti segélyt, kötelezni kell annak megtérítésére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (1) Ha a gyermeket gondozó család időszakosan tétfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető: a) pénzbeli támogatás, b) élelmiszer, ruházati cikkek, tankönyv, tanszer vásárlására fordítható utalvány, illetve más természetbeni juttatások formájában. (2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak, illetve gyermeket egyedül nevelő kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a gyermek illetve gyermekek eltartása, gondozása, étkeztetése, iskoláztatása, gyógykezeltetése nehézséget okoz. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként 1000 Ft-tól Ft-ig terjedhet. (4) Amennyiben a kérelemből, vagy az eljárás során kiderül, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás élelmiszer, ruházati cikkek, tankönyv, tanszer vagy gyógyszer beszerzése céljából van szükség, döntés születhet természetbeni ellátás nyújtásáról a segély összegének mértékéig. (5) Azon családok, amelyek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek az élet és testi épséget veszélyeztető rendkívüli élethelyzet kivételével rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban egy évben csak egy alkalommal részesülhetnek A gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/1997(XI.07) sz. rendeletet a 9/2007.(IV.20) sz. rendelet hatályon kívül helyezte

6 6 (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig terjedhet, ezen túlmenően csak élet és testi épséget veszélyeztető élethelyzetben nyújtható. (2) Aki jogosulatlanul rosszhiszeműen, valótlan adatok szolgáltatásával veszi igénybe a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, kötelezni kell annak megtérítésére. Temetési segély 13. (1) Temetési segély állapítható meg annak a részére, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott, vagy gondoskodnia kell jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül, amenynyiben az Szt. 46. (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellátásban nem részesült. (2) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó nevére kiállított számlák eredeti példányát. A számlákat a temetési segély összegének, a határozat számának és keltének, vagy az elutasítás tényének feltüntetése után a kérelmezőnek vissza kell adni. (3)Temetési segély a temetés költségeit igazoló számlák hiányában is megállapítható - utólagos elszámolás mellett. Az elszámolás módjáról és határidejéről a megállapító határozatban rendelkezni kell. Az elszámolás elmaradása esetén a temetési segély visszafizetését el kell rendelni. (4) A temetési segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező rudabányai lakos legyen. (5) A temetési segély összege Ft, mely az eltemettetőt illeti meg.. (6) Amennyiben a temetési szertartás hamvasztásos eljárással történik, az eltemettetőt az (5) bekezdésben foglaltakon túl további Ft támogatás illeti meg. Köztemetés (1) A polgármester köteles gondoskodni azon elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, akinek halálesete az önkormányzat illetékességi területén következett be, és nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 13 A 14. és 15. -t a 7/2000.(V.26.) sz. rendelet módosította. Hatályos tól.

7 7 (2) A közköltségen történő eltemetésnél a helyben szokásos legolcsóbb temetési szertartás szerint kell eljárni, lehetőség szerint az elhalt felekezeti hovatartozása figyelembe vételével. 15. (1) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított 60 napon belül kell bejelenteni. (2) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (3) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő önkormányzat a (2) bekezdés szerint jár el. Közgyógyellátás Rudabánya Város Önkormányzata az Szt. közgyógyellátásra vonatkozó rendelkezéseit az 50. (3) bekezdése kivételével változtatás nélkül alkalmazza. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 17. A jegyző az Szt ban foglaltak szerint társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító igazolványt állít ki. Házi segítségnyújtás (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (2) A házi segítségnyújtás igénybevételére a 340/2007(XII.15) Korm.rendelet figyelembe vételével a gondozási szükséglet mértékét megállapító bizottsági szakvélemény alapján van lehetőség. (3) Amennyiben a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszi szük- 14 A 16. -t a 16/2006.(IX.15.) sz. rendelet módosította. Hatályos től t a 4/2008(III.31) sz.ren. valamint a 10/2008(VI.30) sz.rend.módosította. H-os 2008.III.31. ill.vi.30-al.

8 8 ségessé, a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is igénybe vehető a házi segítségnyújtás legfeljebb három hónapos időtartamra. (4) A házi segítségnyújtás a Szociális Szolgáltató Központ alkalmazásában álló gondozónő bevonásával történik. (5) A házi segítségnyújtás igénybevétele ingyenes. 18/A. 16 A családsegítést és az idősek nappali ellátását (idősek klubját) az Szt. illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendelet figyelembevételével a Szociális szolgáltató Központ biztosítja. Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Szociálisan rászorult személyek: a) akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt fizikailag önmaguk ellátására nem képesek, és nincs olyan közeli hozzátartozójuk, aki gondozásukról, ill. ezáltal étkeztetésükről gondoskodna, b) súlyosan fogyatékos vagy súlyos pszichiátriai betegek orvosi igazolás alapján, c) szenvedélybetegek, d) hajléktalanok. (3) Amennyiben a szociális rászorultság egészségi állapotra való hivatkozással történik, ennek bizonyítására a háziorvos igazolása szükséges. (4) A szociálisan rászorult személyek az étkeztetést teljes térítés ellenében vehetik igénybe, mely összeg attól függően változik, hogy az ételt helyben fogyasztják, ill. saját maguk gondoskodnak az étel elszállításáról vagy a házi segítségnyújtás keretén belül történik annak házhoz szállítása. (5) Kedvezményes étkeztetést vehetnek igénybe, akik szociálisan rászorultak, de jövedelmi viszonyaik alapján kedvezményben részesülhetnek az alábbiak szerint: Egy főre jutó havi jövedelem az öregségi Intézményi térítési díj nyugdíj legkisebb összegének arányában %-a 150 % alatt 50 % 150 %+1 Ft 200 % 80 % 200 %+1 Ft felett 100 % 16 A rendelet 18/A. -al kiegészül. Hatályos III.31-el t a 4/2008(III.31.sz.r és a 10/2008(VI.31) sz.r.mód.hatályos 2008.III.31. ill.vi.30-al.

9 9 (6) Akik nem szociálisan rászorult személyek, valamint jövedelmi viszonyaik alapján kedvezményben sem részesülhetnek, teljes térítés ellenében vehetik igényben az étkeztetés. (7) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni, a szociálisan rászorult, valamint a kedvezményesen étkező személyek esetében a Szociális Szolgáltató Központ irodájában, az (6) bekezdésben foglalt személyek esetében pedig a helyi Bóbita Tagóvoda irodájában.. Eljárási szabályok 20 (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások iránti kérelmet a rudabányi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott megfelelő formanyomtatványokon, a nyomtatványban megjelölt adatok kitöltésével. (2)Az igénylő lakóhelyén a (3) bekezdésben meghatározott kivételek esetén a kérelem elbírálása előtt az 5. számú melléklet szerinti környezettanulmányt kell elkészíteni. (3) Mellőzhető a környezettanulmány készítése, ha szociális ellátással, illetve gyermek- és ifjúságvédelemmel, továbbá nevelési oktatási feladatokat ellátó intézmény munkatársainak egy évnél nem régebbi a környezettanulmány tartalmi elemeivel rendelkező feljegyzése, illetve hivatali tudomása áll rendelkezésre. (4) E rendeletben foglalt ellátások tekintetében: a) családnak kell tekintetni az egy háztartáson belül életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozókat, b)háztartás az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek. (5) E rendeletben szabályozott rendszeres pénzbeli ellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a jogosultság megállapítása és a felülvizsgálata, valamint a két felülvizsgálat között eltelt időszakban, a jogosult családjában az egy főre jutó havi jövedelem a jogosultság feltételeként meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 10 %-al meghaladja. Ezen rendelkezés a felülvizsgálat során nem alkalmazható. 21. (1) Ha az átmeneti segély iránti kérelem indoka az igénylőket ért váratlan esemény, illetve az igénylő életét, testi épségét, a gondozásra, nevelésre biztosított személy megélhetését veszélyeztető krízishelyzet, a kérelmet 3 munkanapon belül el kell bírálni. (2) Az e rendeletben biztosított ellátásokról a 6. számú melléklet szerinti nyilvántartásokat kell vezetni A rendelet 22. -át a 9/2007(IV.24) sz. rendelet módosította. Hatályos től.

10 10 (1) Az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a temetési segély kifizetése a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a házipénztárból történik a segélyezett részére. (2) A rendszeres szociális segélyek kifizetése minden hónap 5. napjáig utólag a házipénztárból történik a jogosult részére. (3) Az ápolási díj és a lakásfenntartási támogatások kifizetése, illetve külön kérelem alapján folyószámlára utalása minden hónap 5. napjáig utólag történik a jogosult részére. (4) A természetben nyújtott átmeneti segélyt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az igénylő átvételi elismervény ellenében veszi át. 23. (1) A Képviselő-testület elrendeli a jogtalanul felvett, e rendeletben szabályozott juttatások, valamint a Ptk (2) bek. meghatározott kamat visszafizetését. Amennyiben a jogtalanul felvett ellátás nem kerül visszafizetésre, a Gulyás és Társa Végrehajtó Irodával kötött megállapodás alapján történik az összeg behajtása. 19 (2) Indokolt esetben mentesítést adhat az e rendeletben szabályozott juttatások és/vagy kamatainak részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettsége alól. 24. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szociális Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköröket: - átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását, - személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatokat A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköröket: - lakásfenntartási támogatás megállapítását és megszüntetését, - temetési segély megállapítását, - köztemetés elrendelését. Átmeneti rendelkezések A rendelet 23. (1) bekezdését a 6/2009.(VI.29)sz.rend.módosította. Hatályos től. 20 A 24. és 25. -t az 25/2006.(XII.15.) sz. rendelet módosította. Hatályos től 21 A 24. és 25. -t a 13/2009(XII.14) sz. rendelet módosította. Hatályos től

11 11 (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a végrehajtására kiadott rendeletek megfelelően irányadók. (2) E rendelet, a kihirdetésének napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Rudabánya Nagyközségi Önkormányzat 11/1995.(X.26.) számú rendelete. Rudabánya, december 5. Szobota Lajos polgármester Dr. Sallai Árpád jegyző 1. számú melléklet számú melléklet 23 Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24.) sz. önkormányzati rendeletéhez. A legolcsóbb temetési szolgáltatás (köztemetés) összege: - hamvasztás és urnás temetkezési szolgáltatás esetén Ft, melynek 10 %-a Ft, - koporsós temetkezési szolgáltatás esetén, Ft, melynek 10 %-a Ft. 3. számú melléklet 24 Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24.) számú önkormányzati rendeletéhez. Az étkeztetés intézményi térítési díja az évi III. törvény 115. (1) bekezdése, 116. (2) bekezdése, valamint a 29/1993.(II.17) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése alapján valamennyi normatív kategóriában az alábbiak szerint alakul: - szociálisan rászorult személyek: helyben fogyasztása esetén 100 Ft/adag szállítás esetén 190 Ft/adag - kedvezményes, ill. nem szoc.rászorult személyek: helyben fogyasztása esetén 450Ft/adag szállítás esetén 540 Ft/adag Az 1. számú mellékletet a 25/2006.(XII.15) sz. rendelet hatályon kívül helyezte A 2. számú mellékletet a 4/2008(III.31) sz. rendelet módosította. 24 A rend. 3.sz. mellékletét a 6/2009.(VI.29) sz.rend módosította. Hatályos től.

12 12 4. számú melléklet (kérelem nyomtatványok) 5. számú melléklet (környezettanulmány) 6. számú melléklet (nyilvántartások) 7. számú melléklet 25 Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodásról szóló 4/1997.(II.24) számú önkormányzati rendeletéhez. Az Szt. 58/B. (2) bekezdése alapján az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztal -t hoz létre, mely a szociális törvény alapján látja el feladatait és tartja üléseit. A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: polgármester, jegyző, kisebbségi önkormányzat elnöke, háziorvosok, védőnők, intézményvezetők, iskola és óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelősei, szociális bizottság elnöke, szociális és gyámügyi ügyintéző. 25 A 2/2005. (XII.19.) számú rendelet alapján. Hatályos től.

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (VII. 31.)

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

4. 5. 6. Hatáskör átruházás

4. 5. 6. Hatáskör átruházás Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Pusztazámor Község

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2007.(V.22.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Varsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007.(V.22.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Varsány

Részletesebben

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet. az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Sárkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (III.31.), 7/2015. (IV.22.), 9/2015. (VII.21.), 12/2015. (VIII.5.) és 13/2015. (VIII.10.) önkormányzati rendeleteivel módosított 3/2015. (II.19.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) számú rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályzásáról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. ( I.31. ) KT. sz. rendelet Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben