SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet"

Átírás

1 SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZAŰÁLYZAT 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 I.1. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja... 5 I.2. Az SzMSz elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 5 II. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA, FELADATAI... 6 II.1. Az intézmény neve, alapító okirata... 6 III. AZ INTÉZMÉNY M KÖDÉSI RENDJE... 9 III.1. A törvényes működés alapdokumentumai... 9 III.2. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága III.3. Az elektronikus úton el állított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje11 IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE IV.1. Az intézmény vezet je IV.1.1. Az intézményvezet által átadott feladat- és hatáskör IV.1.2. A vezet k helyettesítési rendje IV.2. Az intézményvezet közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre IV.2.1. Általános intézményvezet -helyettes IV.2.2. Szakmai intézményvezet -helyettes IV.2.3. Gazdasági vezet IV.3. Az intézmény szervezeti felépítése IV.4. A pedagógiai munka bels ellen rzése V. AZ INTÉZMÉNY NEVEL TESTÜLETE ÉS SZAKMAI KÖZÖSSÉGEI V.1. Az intézmény nevel testülete V.2. A szakmai munkaközösségek V.3. A pedagógusok feladata V.4. Az osztályf nök feladatai V.5. A min ségi munkavégzés értékelésének szempontjai VI. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE VI.1. Az intézmény vezet i munkarendjének szabályozása VI.2. A pedagógusok munkarendje VI.3. Munkaköri leírás minták VI.Ő. A nevel -oktató munkát közvetlenül segít és más alkalmazottak munkarendje VI.ő. Az intézmény tanulóinak munkarendje (a Házirend) VI.6. A tanév helyi rendje

3 VI. 7. Az intézményben tartózkodás rendje VI. 8. A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, id tartama VI. 9. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje VI. 10. Az intézmény használatának rendje VI. 11. A mindennapi testedzés formái VI. 11. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgák VII. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK ÉS A KAPűSOLATTARTÁS FORMÁI, RENDJE VII.1. A tanulók közösségei VII. 2. Feln ttoktatás VII. 3. A feln ttek közösségei VII. Ő. Az iskolán belüli kapcsolattartás formái VIII. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA VIII.1. A tanulók ünnepi viselete VIII.2. Nemzeti ünnepeink, emléknapjaink VIII.3. Egyházi ünnepek, iskolai szentmisék, lelki napok IX. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPűSOLATOS SZAŰÁLYOK IX.1. A tanuló által elkészített dologért járó díjazás IX.2. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai IX.3. A fegyelmi eljárást megel z egyeztet eljárás részletes szabályai IX.4. A tanulók kártérítési felel ssége IX.5. Tájékoztatás, a szül behívása, értesítése X. AZ INTÉZMÉNYI VÉD -ÓVÓ EL ÍRÁSOK X.6. Gyermek- és ifjúságvédelem X.7. Az iskola katasztrófa-, tűz- és bombariadó terve X.8. Általános balesetvédelmi oktatás X.9. A tanulóbalesetekr l X.10. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére hozott intézkedések XI. A SZERVEZET GAZDASÁGI ÜGYRENDJE XI.1. Az intézmény gazdálkodásának jellemz i XI.1.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre XI.1.2. A gazdasági szervezet feladatköre

4 XII. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR M KÖDÉSÉNEK JOGI SZAŰÁLYOZÁSA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK ZÁRADÉK, LEGITIMÁCIÓ

5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja S)ÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖ)ÉPISKOLA A közoktatási intézmény működésére, bels és küls kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat, továbbiakban SzMSz határozza meg. Megalkotása a Nemzeti Köznevelésr l szóló évi CXC. Törvény 2ő. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésr l évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmér l évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjér l 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésér l 23/200Ő. (VIII.27.) OM rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjér l 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról. I.2. Az SzMSz elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az SzMSz hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézménnyel tanulói jogviszonyba álló valamennyi tanulóra, az intézmény területén tartózkodó szül kre, és minden olyan személyre, aki az intézmény szolgáltatásait igénybe veszi, vagy azzal kapcsolatba kerül. Az SzMSz-t a közoktatási intézmény vezet je készíti el, a nevel testület fogadja el, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Elfogadása és módosítása a szül i munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével történik. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartói jóváhagyásnak id pontjával lép hatályba és határozatlan id re szól. A szervezeti és működési szabályzat, az intézmény pedagógiai programja, házi rendje az intézmény honlapján és munkaid ben 8-16 óráig a titkárságon megtekinthet. A törvényi változások függvényében az intézmény vezet jének felel ssége a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 5

6 II. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA, FELADATAI II.1. Az intézmény neve, alapító okirata 6

7 7

8 8

9 III. AZ INTÉZMÉNY M KÖDÉSI RENDJE III.1. A törvényes m ködés alapdokumentumai A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai. Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: az alapító okirat a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai program a házirend. Az intézmény tervezhet és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), egyéb bels szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje) Az alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemz it, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja. A pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevel -oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 2Ő. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatározottakat. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelez, kötelez en választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az el írt tananyagot és követelményeket. 9

10 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és min sítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, min sítésének formáját. a közösségfejlesztéssel, az iskola szerepl inek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályf nöki munka tartalmát, az osztályf nök feladatait, a kiemelt figyelmet igényl tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, a középszintű érettségi vizsga témaköreit. a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdekl d k a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. A pedagógiai programot a nevel testület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthet az intézmény vezet jének irodájában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezet i munkaid ben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok id re beosztott cselekvési tervét a felel sök és a határid k megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevel testület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az iskolaszék, a szül i szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhet en a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdet táblán is el kell helyezni. 10

11 III.2. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága Az intézmény alapvet dokumentumai az alábbiak: alapító okirat, pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend. A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az intézmény vezet jének irodájában szabadon megtekinthet k, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat a honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról munkaid ben az intézmény vezet je vagy az intézményvezet helyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. III.3. Az elektronikus úton el állított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan el állított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet el írásainak megfelel en. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezet je alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton el állított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az intézmény vezet je aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben 11

12 korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezet által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az intézményvezet helyettesek) férhetnek hozzá. Az elektronikus úton el állított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan el állított, papíralapon tárolt adatként kezelend, mert a rendszer nem rendelkezik az ágazat irányításáért felel s miniszter engedélyével. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezet i, tanárai és az adminisztrációért felel s alkalmazottak. Az adatok tárolása ideiglenesen az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szül k értesítését. Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által bejegyzett órákat, azokat els dlegesen pedagógusonként, másodsorban dátum szerint sorba rendezve ki kell nyomtatni. A pedagógusok a havonta megtartott óráikat kötelesek aláírni, az aláíráskor nem kell minden megtartott órát külön aláírni, de az aláírásnak át kell nyúlnia az aláírt tartományon. Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, túlórák, helyettesítések, stb. számáról készített kimutatást, azt az intézmény vezet jének vagy oktatási intézményvezet helyettesének alá kell írnia, az intézmény körbélyegz jével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni. Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló el bb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályf nöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegz jével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szül nek. A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvb l papír alapú törzskönyvet kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben. 12

13 IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE IV.1. Az intézmény vezet je Az intézmény vezet je vezet i tevékenységét az intézményvezet helyettesek, a spirituális vezet a gazdasági vezet, valamint az intézményben különböz feladatot ellátó munkatársak közreműködésével látja el. Feladatkörébe tartozik a nevel testület vezetése, a nevel és oktató munka irányítása és ellen rzése. A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. A nemzeti, egyházi és iskolai ünnepeket a munkarendhez igazodva megszervezi; irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a tanulóbaleset-megel zéssel kapcsolatos tevékenységet. Gondoskodik a biztonságos munkakörülmények kialakításáról, a berendezések rendeltetésszerű használatáról, a szükséges biztonsági, hatósági vizsgálatok megrendelésér l, a munka- és balesetvédelmi oktatás lebonyolításáról, a tűz- és vagyonvédelemr l. Ellen rzi a gazdálkodás törvényességét, szabályosságát, hatékonyságát. A tanév végén az intézmény működésér l beszámolót készít. Az intézmény munkáját egyezteti és összehangolja a településünkön működ más közoktatási, kulturális, közgyűjteményi és pedagógiai szolgáltatásokat ellátó intézményekkel. Kapcsolatot tart az egyéb szakmai intézményekkel, a helyi vállalatokkal, civil szervezetekkel, az egyesületekkel. Felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellen rzési, mérési, értékelési és min ségirányítási, esélyegyenl ségi programjának működéséért, a nevel és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbaleset megel zéséért. Irányítja és ellen rzi az intézményben folyó oktató és nevel munkát a gyakorlati oktatásvezet segítségével. El készíti a nevel testület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellen rzi azok szakszerű végrehajtását. Feladata a felvételi eljárás lebonyolítása. Gondoskodik az intézmény nyitvatartási ideje alatt és az intézmény által szervezett küls helyszíni programokon a tanulók biztonságos körülményeir l. Felel s a tanulók jogainak biztosításáért, a hátrányos megkülönböztetés megakadályozásáért. Látogatja a tanítási órákat, iskolai foglalkozásokat. Tapasztalatait megbeszéli az érintettekkel, írásos dokumentációt vezet. Kiemelt felel ssége van a közoktatás országos mérési feladatainak intézményi zavartalan megszervezésében. Felel a közoktatási intézmény gazdálkodásának rendjéért, az intézmény éves költségvetésének betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért, a központi támogatások igénylésének valós tervezéséért, felhasználásáért és elszámolásáért. Felel az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért. 13

14 Az intézmény vezet je munkáját az intézményvezet helyettesek segítik. Az intézményvezet helyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az intézmény vezet je adja. Az intézményvezet helyettesek és a többi vezet beosztású dolgozó munkáját a munkaköri leírások, valamint az intézmény vezet je közvetlen irányítása alapján végzi. IV.1.1. Az intézményvezet által átadott feladat- és hatáskör Az intézményvezet a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreib l átadja az alábbiakat. az szakmai intézményvezet -helyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, az szakmai intézményvezet -helyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, az általános intézményvezet -helyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, a gazdaságvezet számára a szóbeli egyeztetést követ en a terembérleti és más bérleti szerz dések megkötését, a gazdaságvezet számára a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. IV.1.2. A vezet k helyettesítési rendje Az intézmény vezet je tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén a teljes vezet i jogkör gyakorlására külön írásbeli intézkedés útján ad felhatalmazást. Tartós távollétnek min sül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Írásos felhatalmazás hiányában az azonnali döntést nem igényl, kizárólagos hatáskörét érint, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felel sséggel az intézményvezet -helyettesek helyettesítik. Gazdálkodási kérdésekben az intézmény vezet je helyettesítését minden esetben a gazdasági vezet látja el. Az intézmény vezet je és helyettesek együttes akadályoztatása esetén a gazdasági vezet feladata a helyettesítés. Mindhárom vezet ségi egyidejű távolléte esetén az intézmény vezet jét az általa megbízott alkalmazott helyettesíti. Az intézményvezet helyettesek helyettesítése az intézmény vezet je által adott írásos meghatalmazás alapján történik. 14

15 IV.2. Az intézményvezet közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre IV.2.1. Általános intézményvezet -helyettes Az intézmény vezet jét tartós távolléte, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felel sséggel helyettesíti. Közvetlenül irányítja a munkaközösség-vezet k, a könyvtárostanár, a diákönkormányzatot vezet tanár és a gyermek- és ifjúságvédelmi felel s munkáját. Munkaköri feladatai közé tartozik az iskola bels rendjének alakítása, irányítja a évfolyamon folyó nevel -oktató munkát, gyakorolja az intézmény vezet jének jogköréb l átruházott feladatokat, ellátja a tanügyigazgatás teend ib l hatáskörébe utalt feladatokat. A törvények, jogszabályok változásait folyamatosan figyelemmel kíséri, és tájékoztatja az érintetteket. A tanítási órákon a távolmaradó pedagógusok helyettesítését megszervezi. Ellen rzi az adminisztrációs feladatok ellátását. Megszervezi az iskolai nyílt napot és pályaválasztási tájékoztatást tart. IV.2.2. Szakmai intézményvezet -helyettes Az intézményben folyó szakmai képzést, vizsgáztatást, az azokhoz tartozó fejlesztési, pályázati munkákat irányítja és ellen rzi, szükség szerint segíti az általános helyettes munkáját. Koordinálja, felügyeli és ellen rzi a szakmai munkaközösségek tevékenységét, a szakmai program gyakorlati megvalósítását. A szakképz évfolyamok szakmai vizsgakövetelményeihez szükséges tantárgyi feltételeket biztosítja, a tanulmányi és vizsgaszabályzatot folyamatosan aktualizálja. Folyamatosan kapcsolatot tart a Budapesti Gazdasági F iskolával, továbbképzéseket szervez a tanárok számára. Kialakítja a tanév rendjét. Rendszeresen figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, és tájékoztatja az érintetteket. Kapcsolatot tart a szakmai gyakorlati helyet biztosító intézményekkel, cégekkel. Megszervezi és lebonyolítja a szakmai gyakorlatot, el készíti az együttműködési megállapodásokat, megszervezi a záródolgozatokhoz szükséges küls és bels konzultációt. A nyári gyakorlatról készült munkanaplókkal kapcsolatos teend ket koordinálja. Kapcsolatot tart a Magyar Bankszövetséggel, a Magyar Könyvvizsgáló Kamarával, a Heves megyei Kereskedelmi Kamara Hatvani Képviseletével. Megszervezi az OKJ vizsgát, lebonyolítja a modulzáró vizsgákat, a szükséges adatokat szolgáltatja a BGF és az NSZFI felé. Látogatja a szakmai órákat és ellen rzi a szakképzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Hatáskörébe tartozik a szakmai nyílt napok szervezése és lebonyolítása, illetve intézményünk érettségi utáni továbbtanulási lehet ségeit pályaválasztási kiállításon mutatja be. Kapcsolatot tart 15

16 a térség közgazdasági szakközép- és f iskoláival. Szakmai rendezvényeket szervez a régió intézményeivel, bankfiókjaival és vállalkozásaival. Félév és évvégén beszámol a nevel testületnek a szakképz évfolyamok tevékenységér l. IV.2.3. Gazdasági vezet Közvetlen hatáskörébe tartoznak az ügyviteli dolgozók, a rendszergazda, a portás, a takarító és a karbantartó személyzet. Részt vesz az intézményvezet ség munkájában, irányítja, megszervezi, koordinálja az intézmény gazdálkodásával és a vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, illetve azok végrehajtását. IV.3. Az intézmény szervezeti felépítése 16

17 I téz é yvezető Nevelési i téz é yvezetőhelyettes Gazdasági vezető Szakmai i téz é yvezetőhelyettes Társadalo tudo á yi u kaköz. vezető Ter észettudo á yi u kaköz. vezető Idegen nyelvi u kaköz. vezető Osztályfő öki mu kaköz. vezető Közgazdaság szakmacsoport ágazat vezető Ügyvitel szakmacsoport ágazat vezető Informatika szakmacsoport ágazat vezető Esti tagozat vezető Szakta árok - iskolatitkár - szakképzési ad i isztrátor - kö yvtáros ta ár - iskolapszi hológus - rendszergazda - gazdasági ügyi tézők - kar a tartó - portás - takarító ők

18 IV.4. A pedagógiai munka bels ellen rzése Az iskola munkájának pedagógiai egységét, a pedagógiai programban meghatározott célkitűzését, megvalósítását abban az esetben lehet megvalósítani, ha működik a pedagógiai munka bels ellen rzésének rendszere. Az iskola nevel -oktató munkája folyamatos fejl désének egyik meghatározó eleme a rendszeres ellen rzés, értékelés. Ellen rizni, értékelni kell az intézmény dokumentumaiban megfogalmazott célok teljesíthet ségét, végrehajtásának módját és hatékonyságát, a kiadott vezet i utasítások teljesítésének színvonalát, az iskola dolgozóinak munkáját, mely a teljesítményértékelés alapja. Az ellen rzés, értékelés mindig írásban dokumentáltan történik. A nevel -oktató munka bels ellen rzésének rendjét az intézmény vezet je vagy helyettese szervezi meg. A bels ellen rzés félévenként elkészítend nyilvános ellen rzési terv szerint történik. Az intézményvezet -helyettes és az intézmény vezet je elrendelhet, az ellen rzési tervben nem szerepl eseti ellen rzéseket is. Az intézmény vezet je közvetlenül ellen rzi az intézményvezet -helyettesek nevel -oktató munkáját. A nevel -oktató munka bels ellen rzésére jogosultak az intézmény vezet je, az intézményvezet helyettes, a szakmai munkaközösségek vezet i. Az ellen rzés módszerei: tanórai és tanórán kívüli óralátogatások, a tanulók írásbeli munkáinak vizsgálata, beszámoltatás szóban vagy írásban, a tanmenet szerinti el rehaladás ellen rzése, a tanulók értékelésének ellen rzése. Az ellen rzések tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, illetve szükség szerint az illetékes szakmai munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat nevel testületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

19 V. AZ INTÉZMÉNY NEVEL TESTÜLETE ÉS SZAKMAI KÖZÖSSÉGEI V.1. Az intézmény nevel testülete A nevel testület a köznevelési törvény 70. alapján a nevelési oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevel testület tagja: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betölt munkavállalója, valamint a nevel és oktató munkát közvetlenül segít egyéb fels fokú végzettségű dolgozója. A nevelési és oktatási intézmény nevel testülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményez és javaslattev jogkörrel rendelkezik. A nevel testületek döntési jogkörébe utalt kérdések az iskolai élet és munka leglényegesebb kérdéseire terjednek ki. A nevel testület dönt: a pedagógiai program elfogadásáról, az SZMSZ elfogadásáról, a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, a továbbképzési program elfogadásáról, a házirend elfogadásáról, a nevel testület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizs-gára bocsátásáról, a tanulók fegyelmi ügyeiben, az intézményvezet i, intézményegység-vezet i pályázathoz készített vezetési programmal összefügg szakmai vélemény tartalmáról, üzemi megbízottnak delegál tagot, meghatározza a tankönyvtámogatás módját, jogszabályban meghatározott más ügyekben A nevel testület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben

20 Ki kell kérni a nevel testület véleményét: az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, a tantárgyfelosztás, kollégiumi feladatmegosztás elfogadása el tt, az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során, az igazgatóhelyettesek megbízása, megbízásának visszavonása el tt, külön jogszabályban meghatározott ügyekben A nevel testület jogkörátruházása: a nevel testület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, vagy a diákönkormányzatra. (Kivéve: PP és SZMSZ elfogadásánál) A nevel testületi értekezlet: A nevel testület joggyakorlásának színtere a nevel testületi értekezlet. Nevel testületi értekezletet kell összehívni: a vezet k, illetve igazgatók, és a nevel testület tagjainak egyharmada kezdeményezésére az üzemi megbízott, szül i szervezet, közösség, az iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére. A nevel testület értekezletei: nevelési értekezlet: témája lehet bármely nevelési kérdés, amelyben egységes, nevel i, nevelési követelmények kialakítása szükséges (pl. pedagógus továbbképzés). munkaszervezési, beszámoló, a feladatokat áttekint értekezlet: tanévnyitó értekezlet: az elmúlt tanév rövid összegzése, az új tanév feladatainak el terjesztése, megvitatása, a tanévkezdéssel kapcsolatos szervezési kérdések megvitatása és a tantárgyfelosztás megvitatása félévi értekezlet: az els félév fontosabb tanulmányi és nevelési kérdéseinek elemzése, a második félév tervének el terjesztése tanévzáró értekezlet: az egész éves munka elemzése, az eredmények és a tapasztalt hiányosságok számbavétele, a tanítási órán kívüli nevelés értékelése, a nyári feladatok, az ügyeleti beosztás ismertetése. Tájékoztatás a következ tanév el készítésér l, a tantárgyfelosztásról, és a munkaterv legf bb célkitűzéseir l. Rendkívüli értekezlet: Az igazgatónak össze kell hívnia, ha ezt valamilyen fontos ok szükségessé teszi: pl. alapdokumentum elfogadása, fegyelmi ügy, vagy sürg s feladat megbeszélése. A rendkívüli értekezlet összehívását a nevel testület egyharmada is kérheti

21 A nevel testületi értekezletekr l jegyz könyvet kell vezetni. A jegyz könyv tartalmazza: a napirendet a viták lényegének tömör összefoglalását a jegyz könyvhöz csatolt beszámolókat az igazgatói elemzését a nevel testület határozatait. A jegyz könyvvezet t: a testületi ülésen a nevel testület választja meg, aki azt egy héten belül két példányban elkészíti, s az igazgatóval együtt aláírja. V.2. A szakmai munkaközösségek Az azonos műveltségi területen tevékenyked pedagógusok a közös szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellen rzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre, legalább ő f s létszámmal. Az intézmény szakmai munkaközösségei az alábbiak: Társadalomtudományi, Természettudományi, Idegen nyelvi, Közgazdasági, Ügyviteli, Informatikai, Osztályf nöki. A szakmai munkaközösség tevékenységének irányítására, koordinálására háromévenként a munkaközösség javaslata alapján az intézmény vezet je munkaközösség-vezet t bíz meg. A szakmai munkaközösségek feladatai: fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai el irányzatainak felhasználására, szervezi a pedagógusok továbbképzését, támogatja a pályakezd pedagógusok munkáját, felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét,

22 összeállítja a vizsgák (felvételi-, érettségi, különbözeti-, osztályozó-, javító-, helyi vizsga) feladatait és tételsorait, pályázatokat és a tanulmányi versenyeket szervez, végzi a nevel testület által átruházott feladatokat. A szakmai munkaközösség-vezet feladatai: irányítja a munkaközösség tevékenységét, felel s a szakmai munkáért, értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó tanmeneteit, ellen rzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, munkafegyelmét, a tanmenetek szerinti el rehaladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezet felé, összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, beszámol a nevel testületnek a munkaközösség tevékenységér l, javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül is, elbírálja és jóváhagyásra javasolja az érettségi vizsga tételsorait. V.3. A pedagógusok feladata A pedagógus nevel oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával. Mint nevel testületi tag köteles részt venni a testületi értekezleteken, megbeszéléseken; véleményével segíti a közös határozatok meghozását. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket. A tanév elején a követelmények, és az el z évi mérési eredmények alapján tanmenetet készít, melynek alapján felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja a tanítási és foglalkozási órákat. Szemléltet eszközöket használ. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdekl dés felkeltésével, az életkoruknak megfelel kifejezésmóddal, képességek folyamatos fejlesztése mellett adja át

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Szervezeti és működési szabályzat 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Szervezeti és működési szabályzat 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Szervezeti és működési szabályzat 2014. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató Tartalomjegyzék 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta a Klebelsberg

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám:126-II/93/2014 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben