A POMÁZI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POMÁZI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola A POMÁZI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Törvények,rendeletek... 4 II. Szervezeti felépítés... 6 Az iskola munkatársai Az igazgató Az igazgatóhelyettes A szakmai munkaközösségek Könyvtáros tanár Az iskolatitkár... 9 III. A vezetők közti kapcsolattartás, szakmai testületek Szakmai tanács Tanácsadó testület A vezetők helyettesítésének rendje Az intézményi közösségek Tanulók közösségei A nevelőtestület A szülői szervezet IV. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: Az ellenőrzés módszerei: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái V. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje Ruhaviselet A hagyományápolással kapcsolatos feladatok VI. Külső kapcsolatok Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja VII. Működési szabályok* A közalkalmazottak munkarendje

3 Arizona Program A működés rendje Tanulói fegyelmi eljárás Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei Az iskolában folytatható reklámtevékenység A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei* VIII. Az intézményi minőségirányítási program értékelése és nyilvánossá tétele* IX. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formák Napközi otthon Tanulószoba A szakkörök Az énekkar Az iskolai sportkör,tömegsport Tanulmányi kirándulások, versenyek A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap Hitoktatás DÖK X. A tankönyvrendelés szabályai XI. Az iskolai könyvtár működési rendje MELLÉKLETEK számú melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata számú melléklet Adatvédelem

4 I. Bevezetés 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézménymőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal máshatáskörbe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek- csoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 2.A Szervezeti és Mőködési Szabályzat személyi és idıbeli hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı belsı szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára, közalkalmazottjára, intézmény területén tartózkodókra, szülıkre, vendégekre, vonatkozik. A Szervezeti Szabályzat az iskola egész területére érvényes. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a nevelıtestület jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezıdik az intézmény elızı Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Az SZMSZ-t véleményezheti a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat (PNNÖ), a Diákönkormányzat és a Szülıi munkaközösség. Fenntartói egyetértés csak azokhoz a szakaszokhoz kell, amelyekben a fenntartóra többlet kötelezettségek hárulnak. 3. Törvények, rendeletek A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a közoktatási intézmény: a Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011.évi CX C. törvény, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvény 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5-9. ; SZMSZ nyilvános, bárki számára hozzáférhetı. Az SZMSZ egy-egy példányát elhelyezzük az igazgatói irodában, a tanári szobában, és az iskolai könyvtárban, digitális formában feltöltjük az iskola honlapjára. 4

5 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint: Az Alapító Okirat kelte: december. Az intézmény neve: Német Nemzetiségi Általános Iskola Székhelye: 2013 Hrsz.: 1433/1 és 1434 OM azonosítója: Szakágazati száma: Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapítás éve: Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Mőködtetıje: Pomáz Város Önkormányzata Típusa: 8 évfolyammal mőködı német nemzetiségi nyelvoktató iskola Az intézmény államháztartási szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése: Alapfokú oktatás Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthonos nevelés Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 5

6 II. Szervezeti felépítés Az iskola munkatársai Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetıi tevékenységét az igazgatóhelyettes közremőködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezetı beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét a nemzeti köznevelési törvény állapítja meg. Ellátja, továbbá a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. 1. Az igazgató Felelıs: - Az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, - A pedagógiai munkáért, osztályoknál a humán és a nyelvi tantárgyak felügyeletéért, - az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének mőködéséért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelı és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a tanulóbalesetek megelızéséért, - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, - az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért, - a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, - az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, - a jogszabályok által a vezetıhöz utalt feladatok ellátásáért, dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, - a tanügyi dokumentumok naprakészségéért, - az iskolai statisztikákat, beszámolók elkészítéséért. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - átruházott jogkörben a pedagógusok feletti munkáltatói, - átruházott jogkörben az iskolatitkár feletti teljes munkáltatói, - a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás, - harmadik személyekkel való kapcsolattartás, - KIK felé való kiadványozással kapcsolatos ügyek intézése. 6

7 Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettest, valamint a munkaközösség-vezetıket, az iskolatitkár munkáját. A diákönkormányzatot segítı tanár közvetlenül fordulhat hozzá. Az igazgató gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai, amit az osztályfınökök aktív közremőködésével végez: - Az intézményben igénybe vehetı szabadidıs programokról részletes tájékoztatást küld a GYEJÓ részére. - Intézményi, gyermekvédelmi jelentést készít, melyet minden év november 15-ig megküld a Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban GYEJÓ) számára. Jelentés tartalma: tanulók létszáma, veszélyeztetett gyermekek, hátrányos helyzető gyermekek, magántanulók száma, adatai. - A Gyermek veszélyeztetettsége esetén jelzést küld a GYEJÓ-nak írásos formában (fax, formájában vagy postai úton). - Veszélyeztetett gyermek kiiratkozását jelzi a GYEJÓ-nak. - A GYEJÓ által szervezett esetmegbeszélésen (szakmaközi megbeszélés) részt vesz. Az iskolában felmerülı gyermekvédelmi problémákat ezen a fórumon megtárgyalásra javasolja. A GYEJÓ meghívására (elıre egyeztetett idıpontban) esetkonferencián (problémamegoldás a család részvételével) vesz részt, ha szükséges, a veszélyeztetett tanuló osztályfınökével, illetve az iskola képviseletében más pedagógussal. A megbeszélésen feltárja a gyermek, a szülı, és a családdal foglalkozó szakemberek számára a veszélyhelyzet okát, az észlelt problémát. A GYEJÓ-val, a védınıvel, és a többi szakemberrel együtt, részt vesz a veszélyeztetettséget elhárító munkában, segít a lehetséges megoldások kidolgozásában. - A GYEJÓ kérésére az iskola tanulójáról 8 napon belül pedagógiai szakvéleményt készít. - Folyamatos kapcsolatot tart a GYEJÓ-val. meghirdeti, és kifüggeszti fogadóóráját, elérhetıségét. - Közremőködik az intézményben igénybe vehetı szolgáltatások elérésében pl.: korrepetálás, szabadidıs programok. - Az iskolában a tanulók és a szülık által jól látható helyen közzéteszi a GYEJÓ elérhetıségét. - Részt vesz a GYEJÓ által évente rendezett Gyermekvédelmi Tanácskozáson. Kérésre, elızetesen, írásban tájékoztatja a GYEJÓ-t az együttmőködés tapasztalatairól, javaslatairól. - Állandó kapcsolatot tart a veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyerekek családjával. 2. Az igazgatóhelyettes A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetıi tevékenységét az igazgató irányítása mellett végzi, a szervezeti ábrának megfelelıen. - Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését. - Közvetlenül irányítja és ezekrıl az igazgatót rendszeresen tájékoztatja: - az iskolai könyvtár mőködésérıl, - az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységrıl, - a tankönyvrendelésrıl. - Elkészíti az iskolai órarendet. - Segédkezik a tantárgyfelosztás elkészítésében. 7

8 - Megszervezi a túlórák és helyettesítések rendjét. - Elkészíti a napközis statisztikát. Felelıs: osztályokban a reál és részben a természettudományos terület (matematika, technika, fizika, kémia, informatika) felügyeletéért, - a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért, túlóra, helyettesítés megszervezéséért, dokumentálásáért, - átruházott jogkörben a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 3. A szakmai munkaközösségek Döntenek a mőködés rendjérıl és munkaprogramról, szakterületükön a nevelıtestület által átruházott kérdésekrıl, az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. Feladataik: - megválasztják a munkaközösség vezetıjét, - a szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállítják az éves munkatervet, - a munkaközösség vezetık ellenırzési tervet készítenek, - szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, - részt vesznek az iskolai oktató-nevelı munka belsı fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerősítés, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése), - szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelık önképzéséhez, - összeállítják a vizsgák tételsorait, ezeket értékelik, - segítik a pályakezdı pedagógusok munkáját, - további feladatuk még pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása. 4. Könyvtáros tanár A könyvtáros feladata, hogy az iskola oktató-nevelı munkáját a győjtıköri szabályzatban meghatározott információhordozók győjtésével, feldolgozásával és szolgáltatásával segítse. - A megjelenı kiadványokról tájékozódik. - A beszerzéseknél konzultál a munkaközösségek vezetıivel (tagjaival), figyelembe veszi az iskola vezetıségének javaslatait. - A beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezés után azonnal a könyvtári szabályzatban meghatározott módon nyilvántartásba veszi. - A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja. - Rendszeresen (évenként) állománygyarapítást végez. A felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult mőveket a rendeleti elıírásoknak megfelelıen törli az állományból. - A könyvtáros tanár felelıs a könyvtár rendeltetésszerő használatáért. - Állományellenırzés: rendeleti elıírás szerint, az igazgatóhelyettes utasítására elıkészíti a leltározást, (raktári rend, raktári katalógus 8

9 ellenırzése, leltározási ütemterv elkészítése), valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában. - Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. - A rábízott könyvtári állományért anyagi felelısséggel is tartozik. - Kölcsönzés: a mőködési szabályzatban meghatározott módon. - Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat vezet, elıkészíti a könyvtári szakórákat. - Rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeirıl (pl. faliújság). - Az iskola munkatervben meghatározott feladatokat nevelési értekezlet, évfordulós események, tanulmányi verseny, vetélkedı, stb. ajánlójegyzék összeállításával segíti. 5. Az iskolatitkár - Végzi a munkaszerzıdésekkel, kinevezésekkel, átsorolásokkal kapcsolatos feladatokat. - A munka- és adóügyi iratok rendezettségét és naprakészségét biztosítja. - Nyomtatványokat rendel és kezel. - Sokszorosít, scannel, gépel,iktat. - Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor ellenırizhetı állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek. - A szabadság nyilvántartást vezeti. - A hónap végi túlóra és helyettesítési elszámolásokat, változóbéreket, a távolléteket az igazgató jóváhagyása után rögzíti a Köznevelési Információs Rendszerben (KIR). - Az igazgató irányításával elkészíti a KIR-ben a szükséges munkaügyi dokumentumokat és adatszolgáltatásokat, a statisztikákat rögzíti. - Napi kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral (MÁK). - Intézi a dolgozók úti elszámolását, megigényli a szükséges összeget. - Beszerzi, kiadja, nyilvántartja az irodaszereket. - Összeállítja a selejtezési jegyzékeket a szakleltárok jegyzéke alapján. - Igényli, kezeli az ellátmányt, gondoskodik azok elszámolásáról, és napi kapcsolatot tart a fenntartóval. - Kimutatásokat, tájékoztatásokat készít, rendszerez. - Felel a házipénztár kezeléséért. - Elvégzi a diákigazolványok rendelésével, pótlásával kapcsolatos feladatokat. - Elvégzi a tankönyvrendeléssel és tankönyv kiadással kapcsolatos adminisztratív feladatokat tıl az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került, a mőködtetést továbbra is Pomáz Város Önkormányzata végzi, a technikai állomány hozzá tartozik. Az iskola vezetése állandó kapcsolatban az önkormányzattal és folyamatos jelzést ad munkájukról. 9

10 III. A vezetık közti kapcsolattartás, szakmai testületek Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettes heti rendszerességgel a hét elsı munkanapján megbeszélést tart. Szakmai tanács Az igazgató pedagógiai, szakmai ügyekben döntés-elıkészítı, véleményezı, javaslattevı testülete a szakmai tanács. Tagjai: - az igazgató, - az igazgatóhelyettes, - a szakmai munkaközösség-vezetık, - a DIK munkáját segítı tanár. Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján, kéthavonta tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre napirendi ponttól függıen tanácskozási joggal meghívható a diákönkormányzat vezetıje, a közalkalmazotti tanács elnöke. Tanácsadó testület A tanulói jogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának rendszeres felmérése érdekében, a nevelıtestületi döntések és az intézményvezetıi döntések elıkészítéséhez tanácsadó testület mőködik. Tagjai: - az igazgatóhelyettes - az osztályfınökök - a diákönkormányzat munkáját segítı tanár A tanács munkájába belekapcsolódhatnak, a diákönkormányzat képviselıi és a szülıi szervezet képviselıi és a NNÓK. A tanács negyedévenként ülésezik. A vezetık helyettesítésének rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörébe teljes felelısséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt munkaközösség vezetı helyettesíti. Az igazgatóhelyettes öt napot meghaladó helyettesítésérıl az igazgató intézkedik. 10

11 IGAZGATÓ IGAZGATÓ HELYETTES MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ FELSŐS ISKOLA TITKÁR TANÍTÓK SZATANÁROK NYELVTANÁROK NAPKÖZIS NEVELŐK Az intézményi közösségek Tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezetı, az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályközösség tagjaiból megválasztja a DIK képviselıt. A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítı nevelı érvényesítheti. Javaslattétel, véleményezés elıtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetıségének véleményét ki kell kérnie. A DIK mőködését is a Házirend szabályozza. A nevelıtestület Tanácskozó, határozathozó, döntéshozó szerv. A nevelıtestületnek tagja minden pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja. Véleményét kifejti minden intézményt érintı ügyben. Döntési jogköre: - Az alapdokumentumok módosításának elfogadása. - A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének jóváhagyása. - A tantárgyfelosztás elfogadása. - A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. - A továbbképzési program elfogadása. - A nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. - A házirend elfogadása. - A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. 11

12 - A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés. - A tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. - Az intézményvezetıi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggı szakmai vélemény elkészítése. - Döntés egyéb jogszabályban meghatározott ügyekben. Vélemény nyilvánítási jogköre: - Véleménynyilvánítási jogkörét gyakorolhatja vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. - Jutalmazásokat kezdeményezhet. - Fegyelmi eljárást kezdeményezhet tanulókkal szemben. A fegyelmi eljárás menetét a házirend tartalmazza. - Véleményét kifejtheti az igazgató megválasztásával kapcsolatban. - Ki kell kérni a nevelıtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. Értekezletek - Tanévnyitó értekezlet. - Tanévzáró értekezlet. - Félévi és év végi osztályozó értekezlet. - Két alkalommal nevelési értekezlet. - Minden hónap 3. szerdáján az aktualitások megbeszélése miatt értekezlet. - Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelıtestület tagjainak 51 %-a kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetısége ezt indokoltnak tartja. A nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %- a jelen van, A nevelıtestület döntéseit ha errıl magasabb jogszabály, ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. A nevelıtestület személyi kérdésekben a nevelıtestület többségének kérésére- titkos szavazással is dönthet. A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell vezetni. A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten. A szülıi szervezet A szülıi szervezet iskolaszintő képviselıjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülıi szervezetnek a szervezeti és mőködési szabályzat vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. A szülıi munkaközösség képviselıjét a nevelıtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény szülıi szervezete részére az iskola igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülıi közösségeivel az osztályfınökök tartanak kapcsolatot. A szülıi szervezet részére a jogszabályi elıírásokon felül biztosított jogokat a 2011.évi CXC törvény 73. (1) bekezdés tartalmazza. 12

13 Az iskolában a szülık jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében,az intézmény mőködését,munkáját érintı kérdésekben véleményezési,javaslattevı joggal rendelkezı szülıi szervezetet(közösséget) hozhatnak létre. IV. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje A nevelı-oktató munka belsı ellenırzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelezı (választható) tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A pedagógiai munka ellenırzése az igazgató és a szakmai munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel folyik. Tanév elején ellenırzési tervet készítenek, melyet a tantestülettel ismertetnek. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének ütemtervét az igazgató készíti el a szakmai munkaközösségek javaslata alapján. Az ellenırzési tervben nem szereplı, eseti ellenırzések lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenırzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség és a szülıi szervezet (közösség). A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésére jogosultak: - Az igazgató. - Az igazgatóhelyettes. - A szakmai munkaközösség-vezetık. - A munkaközösségi tagok külön megbízás szerint. A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenırizni. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenırizi. A munkaközösség- vezetık az ellenırzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggı területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót, illetve az igazgatóhelyettest. Az ellenırzés módszerei: - A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása. - Írásos dokumentumok vizsgálata. - Tanulói munkák vizsgálata. Az ellenırzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az érintett pedagógus észrevételt tehet. Az egyes szakterületeken végzett belsı ellenırzés eredményeit a szakmai munkaközösségek kiértékelik, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik az iskola vezetésénél. A belsı ellenırzés általánosítható tapasztalatait a feladatok egyidejő meghatározásával nevelı testületi értekezleten összegezni és értékelni kell. A pedagógiai munka belsı ellenırzésével szemben támasztott követelmények: - Fogja át a pedagógiai munka egészét, segítse elı valamennyi pedagógiai munka emelkedı színvonalú ellátását. - A tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére. 13

14 - Támogassa az egyes pedagógiai munkák legcélszerőbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását. - A szülıi közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenırzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplıjének a megfelelı pedagógiai módszer megtalálását. - Biztosítsa, illetve segítse elı a fegyelmezett munkát. - Támogassa a különféle szintő vezetıi utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását. - Hatékonyan mőködjön megelızı szerepe. A pedagógiai munka belsı, valamely témájú, területre vonatkozó ellenırzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének formái A pedagógiai munka belsı ellenırzésének formái különösen a következık lehetnek: - szóbeli beszámoltatás, - írásbeli beszámoltatás, - értekezlet, - óralátogatás, - foglalkozás látogatás, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. V. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlıdı jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pontos idıpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelısöket a nevelıtestület az éves munkatervében határozza meg. Ruhaviselet Az ünnepélyekre ünnepi viselet a kötelezı. A tanulóknak fehér ing, blúz, és sötét alj, a pedagógusoknak fehér blúz, sötét alj, ill. ünnepi ruha, kosztüm, öltöny, bordó nyakkendı, ill. sál. A tanév végi ballagáson a nyolcadik osztályos lányok az iskola által biztosított, általuk kiválasztott nemzetiségi ruhában vannak. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévı hírnevének: megırzése, illetve - növelése. A hagyományápolás elsısorban a nevelıtestület feladata, mely tagjai közremőködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A hagyományápolás eszközei: - ünnepségek, rendezvények, - kulturális versenyek, - interaktív kiállítások, 14

15 - sport versenyek, - on-line és nyomtatott iskolaújság, egyéb kiadványok Az intézmény hagyományai érintik: - az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat), - a felnıtt dolgozókat, - a szülıket, - Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzatot, - Pomázi Német Kulturális Egyesületet, - a német nemzetiségő, illetve programunkkal azonosulni tudó lakosságot. A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézményben: - jelkép használatával (zászló, jelvény, címer, himnusz, népviselet ballagáskor), - tanulók/gyermekek ünnepi viseletével, - az intézmény belsı dekorációjával. A nevelıtestület feladata, hogy a meglévı hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megırzésérıl is. Fontosabb ünnepségeket és hagyományainkat a pedagógiai program részletesen tartalmazza. VI. Külsı kapcsolatok Külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja Az iskolát a külsı kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettes a vezetıi feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külsı szervekkel. Az iskola nemzetiségi jellegébıl fakadóan kiemelt területként kezeli a nemzetiségi hagyományápolást, és a külsı német kapcsolattartást. Az iskola igazgatója a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetıjével napi kapcsolatban van. A nemzetiségi önkormányzati üléseken meghívottként részt vesz. Az iskola nemzetiségi nevelésével kapcsolatos elvárásokat közvetíti a nevelıtestület, és a munkaközösségek felé. Rendszeres kapcsolatot tart a Német Kulturális Egyesülettel. Az iskola, az egyesület ünnepségeit színesíti, ha erre igény van. Az igazgató kapcsolatot tart a németországi testvértelepülés iskolájának igazgatójával, együtt szervezik a levelezıpartneri kapcsolatot. A Gyermekjóléti Szolgálattal való vezetıi szintő kapcsolattartás az igazgató feladata, közvetlen munkakapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálat illetékes munkatársaival. A védınıvel és az iskolaorvossal, való közvetlen kapcsolattartás az igazgatóhelyettes feladata, magasabb vezetıi szintő tárgyalásokon az igazgató képviseli az iskolát. A pedagógiai- szakmai szolgáltató intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgáltató közoktatási intézmények vezetıivel az igazgató tart kapcsolatot, 15

16 de munkatársi szinten kapcsolat van az igazgatóhelyettesek, és a pedagógusok között is. Az iskolai könyvtár kapcsolatait más iskolai könyvtárakkal és a városi nyilvános könyvtárral elsısorban a könyvtáros tanár gondozza, vezetıi szinten az igazgató. Az iskola felsı tagozatos munkaközösség vezetıje, munkája során közvetlen kapcsolatban áll a város közmővelıdési intézményeivel. Az iskola külsı sportkapcsolatait a testnevelı tanárok szervezik. VII. Mőködési szabályok* A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a köznevelési törvény 66., a köznevelésben történı alkalmazás feltételei szabályozzák. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Költségvetési Törvény ill. a köznevelési törvény 64. a pedagógusok elımeneteli rendszere szabályozza. A tantárgyfelosztást az igazgató készíti el. A pedagógus számára a kötelezı óraszámon felüli a nevelı-oktató munkával összefüggı rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az intézmény vezetıje adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetık javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az egyenletes terhelés. A pedagógusok munkaideje heti 40 óra. A tantárgyfelosztás szerinti óráinak idején köteles az iskolában tartózkodni. Ha elsı órát tart, 7.50-kor köteles a sorakozónál részt venni, az ügyeletes nevelıtıl átvenni az osztály felügyeletét. A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint az ügyelet rendjét a házirend határozza meg. A pedagógusok heti beosztásban, a szünetekben ügyeleti munkát látnak el. A pedagógusok beosztás szerint 7.30-tól ügyeletet adnak. A pedagógus köteles az igazgatóhelyettes kiírása alapján helyettesítési feladatokat ellátni. A pedagógus heti órarendjébe beépítve hetente egyszer fogadóórát tart. Ennek idıpontját az osztályfınökök az ellenırzıbe beíratják. A nevelı-oktató munka pedagógusok vezetésével a heti órarend alapján a kijelölt tantermekben folyik. A pedagógusok az igazgató szervezésével az Arizona szobában ügyeletet látnak el. Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézményvezetı állapítja meg az intézmény zavartalan mőködése érdekében. 16

17 Arizona Program Mindenki elıtt ismeretes, hogy az oktatási intézményekben egyre szaporodnak a nevelési, fegyelmezési problémák. Ezek megoldása nagy kihívást jelent mindannyiunk számára, e konfliktushelyzeteket mindenki másképp próbálja megoldani, több-kevesebb sikerrel. Iskolánk nevelıtestülete keresi az új megoldásokat, Kerékgyártó Éva közoktatási szakértı felhívta figyelmünket a pápai Weöres Sándor Általános Iskolában már hatékonyan mőködı Arizona Programra ben az Európai Unió támogatásával, az NFÜ által meghirdetett TÁMOP pedagógusok új szerepben képzés keretében kolléganınk új képesítést szerzett Szocioterápiás eljárások az iskolai agresszió kezelésére szakon az Eszterházy Károly Fıiskolán, Egerben. A képzés befejeztével elindítottuk a nevelési, fegyelmezési problémák, a konfliktushelyzetek kezelésére, az elıször 1994-ben Phoenixben bevezetett Arizona- programot, ami azóta széles körben elterjedt. Mottói: MÁSOK JOGAIT MINDIG TISZTELETBEN TARTOM. MINDEN TANULÓNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANULÁSHOZ. MINDEN TANÁRNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANÍTÁSHOZ. A program lényege a következı: - A programban valamennyi résztvevı érdekeltté válik 3-4 alapszabály elfogadásában. - Amelyik tanuló ezeket az alapszabályokat megsérti, az osztálytermet el kell hagynia, és egy erre kialakított teremben felügyelet mellett szembesülnie kell szabálysértésével. Saját magának, természetesen, ha igényli, segítıvel együtt kell megoldást találnia arra, hogy a viselkedésével ne sértse meg az alapszabályokat. - Mivel a problémát nem a tanórán kell rendezni, így a többi diák tanuláshoz való joga nem sérül, és a rendbontó diákot sem szégyenítjük meg az osztály elıtt, sıt az órát tartó kollégát sem tesszük ki ennek a helyzetnek. A program bevezetésétıl reméljük, hogy a gyerekek önnevelı mechanizmusa jól fog mőködni. Az osztályokban kialakul a felelısségteljes gondolkodás a tanuláshoz való jogról, valamint a mások jogainak tiszteletben tartásáról. Az Arizona szobák helye: B épületben a tanári szoba. Az adminisztrációs feladatok, dokumentálások a következı helyeken történnek: Arizona szoba, osztálynapló, ellenırzı könyv. A segítı beszélgetések fokozatai: 17

18 - Minden Arizona szobában töltött idı után az ıt küldı szaktanárt fel kell keresnie és esetmegbeszélést tartani. - A 3. alkalom után segítı beszélgetésen részt vesz az osztályfınök és egy másik pedagógus. - A 6. alkalom után az elızı pontban megjelölt személyek mellett a szülık és az igazgató is részt vesznek. - A 9. alkalom után csatlakozik egy konfliktuskezelı szakember is. - A 12. alkalom után csatlakozik a nevelési tanácsadó szakembere. - A 15. alkalom után csatlakozik a Rendırség Ifjúságvédelmi Osztályának képviselıje. A mőködés rendje Az iskolai tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni az iskolai szülıi szervezet (közösség), a tanulókat érintı programok vonatkozásában az iskolai diákönkormányzat véleményét. A tanév rendjét az oktatásért felelıs államtitkár határozza meg, ennek ismeretében a helyi tanév rendjét az iskola az éves munkatervében rögzíti és errıl a szülıket is tájékoztatja. Az iskolai tanév helyi rendjében meg kell határozni: - az iskolai tanítás nélküli munkanapok idıpontját, felhasználását, - a szünetek idıtartamát, - a megemlékezések, a nemzeti, az iskolai ünnepek megünneplésének idıpontját, - az évi rendes diákközgyőlés idejét, - a nevelıtestületi értekezletek idıpontját. Az iskolai tanítás nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a tanulók felügyeletérıl. Tanórán kívüli foglalkozások az osztályok kötelezı óráinak megtartása után szervezhetık. Ha a pedagógusok iskolai keretben tanulóinkat, színházba, kirándulásra viszik, kötelesek az irodában leadni a pontos helyszínt, az indulás, és az érkezés várható idıpontját. Az iskolai tanulók étkeztetését külön beosztás szerint 12 és 14 óra között kell lebonyolítani. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti idın kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzık tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. A szorgalmi idı elıkészítése augusztus 15.-tıl kezdıdik, és augusztus 31-ig tart. Ebben az idıszakban kell megszervezni a javító-és osztályozóvizsgákat. Az intézmény tanulóinak munkarendjét a házirend szabályozza. Az iskola szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 7 órától 17 óráig tart nyitva. A szülıi értekezlet és a fogadóóra napjain a nyitva tartás ezek idıpontjaihoz igazodik. 18

19 Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtıl való eltérésre az igazgató ad engedélyt. A vezetık benntartózkodása Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7.00 óra és du óra között az igazgató és helyettese közül egy vezetınek az iskolában kell tartózkodnia. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ı, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a vezetıi, vezetı helyettesi feladatokat ellássák. Ha egyértelmővé válik, hogy a) az intézmény vezetıje a szükséges vezetıi intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetıi feladatokat az intézményvezetı-helyettesnek kell ellátnia; b) az intézményvezetı helyettese a szükséges, vezetı helyettes feladatkörébe tartozó teendıket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezetı helyettesi feladatokat az igazgató átruházhatja az általa kijelölt személyekre. A vezetı, illetve a vezetı helyettes helyettesítésére vonatkozó további elıírások: - a helyettes csak a napi, a zökkenımentes mőködés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezetı helyett, - a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történı ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, - a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belsı szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezetı jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következık szerint történhet: külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a tanuló elvitelére jogosult személy az ehhez szükséges idıtartamig. Ezekben az idıpontokban az intézmény dolgozója, dolgozói a házirendben meghatározott rend szerint tartanak ügyeletet. Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott idıben érkezik az intézménybe, valamint, minden más személy, ha erre engedélyt kapott. A külön engedélyt az iskola valamely dolgozójától lehet kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: - a szülınek, gondviselınek a szülıi értekezletre való érkezéskor, illetve 19

20 - a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Külsı látogatók az iskolában folyó nevelı-oktató munkát nem zavarhatják. A hivatali nyitvatartási idıben ügyintézés miatt a gazdasági iroda és az igazgatói titkárság között fogadja az iskolával jogviszonyban nem álló, külsı személyeket. A fenntartó képviselıit, a pedagógiai-szakmai szolgáltató és a pedagógiai szakszolgáltató szervektıl érkezıket, illetve más hivatalos személyeket elsısorban az igazgató fogadja, abban az esetben is, ha a tárgyalást vagy közös munkát vezetıi feladatmegosztás szerint más vezetıvel kell elvégezni. A tanórák látogatására külsı személyek részére az igazgató ad engedélyt. Az intézményvezetı által engedélyezett rendezvények közönségét a kijelölt helyen kell fogadni. Az engedély tartalmazza a benntartózkodás szabályait, a vagyonvédelemre vonatkozó elıírások megtartásával kapcsolatos kötelezettségeket. Tanulói fegyelmi eljárás A 2011.évi CXC. törvény 58. (3-5.), 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetı. A fegyelmi eljárást egyeztetı eljárás elızheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezetı események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedı közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztetı eljárás során a bizonyítékok feltárása és a tanúk, a sértett és sérelmezı meghallgatása után a sérelem orvoslása következik. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az iskola gondoskodik a tanulók megelızı jellegő, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételérıl. Tanévenként meghatározott idıpontban, heti egy alkalommal iskolaorvos és védını áll a tanulók rendelkezésére. Az általánosítható tapasztalatokról tanévenként tájékoztatja az iskolavezetést. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett javaslatait az iskola lehetıségei függvényében megvalósítja. Az osztályfınökök gyermekvédelmi feladataik ellátása során figyelemmel kísérik az egészségügyileg veszélyeztetett gyermekeket, és fokozottan ügyelnek rendszeres orvosi ellenırzésükre. Intézményi védı, óvó elıírások A köznevelési törvény jogot biztosít a tanulónak arra, hogy az iskolában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák ıket. A nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, a tanulóbalesetek megelızése érdekében teendı intézkedések az igazgató feladatkörébe tartoznak. Az iskolai helyzet értékelését a megelızés érdekében az intézmény vezetıszervei rendszeresen napirendre tőzik. 20

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI- ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Mottó: Jó ügy csak jó kezekben válik arannyá! (Gordon)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma

I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma. 1. Az igazgató kötelezı óraszáma I. A vezetık és a pedagógusok kötelezı óraszáma 1. Az igazgató kötelezı óraszáma Az igazgató, a kötelezı órája keretében ellátja a tanulók elméleti képzését. Az igazgatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Gubányi Károly Általános Iskola, Pilis OM-azonosító: 201192 Székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30. Tel./Fax: 06-29-498-123 Email cím: www.gubanyik@gmail.com Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálybalépés

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZA- BÁLYZATA 2010. Hatályos: Készítette: Tálas Józsefné ig. h. Búrné Hupi Zsuzsanna ig. h. Kelt:

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Barcs Város Önkormányzatának. 9/2008. (III.28.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl 1 Barcs Város Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) a

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készült: 2009. június 15. Hatályba lépett: 2009. szeptember 1. Fenntartó által jóváhagyva: 2009. augusztus Következı felülvizsgálat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL

Általános Iskola. Neumann János SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL A Neumann János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A MUNKAIDİ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI SZABÁLYAIRÓL Készítette: Bakos István Hatályos: 2006.09.01. 2 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben