A POMÁZI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POMÁZI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola A POMÁZI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Törvények,rendeletek... 4 II. Szervezeti felépítés... 6 Az iskola munkatársai Az igazgató Az igazgatóhelyettes A szakmai munkaközösségek Könyvtáros tanár Az iskolatitkár... 9 III. A vezetők közti kapcsolattartás, szakmai testületek Szakmai tanács Tanácsadó testület A vezetők helyettesítésének rendje Az intézményi közösségek Tanulók közösségei A nevelőtestület A szülői szervezet IV. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: Az ellenőrzés módszerei: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái V. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje Ruhaviselet A hagyományápolással kapcsolatos feladatok VI. Külső kapcsolatok Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja VII. Működési szabályok* A közalkalmazottak munkarendje

3 Arizona Program A működés rendje Tanulói fegyelmi eljárás Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei Az iskolában folytatható reklámtevékenység A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételei* VIII. Az intézményi minőségirányítási program értékelése és nyilvánossá tétele* IX. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formák Napközi otthon Tanulószoba A szakkörök Az énekkar Az iskolai sportkör,tömegsport Tanulmányi kirándulások, versenyek A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap Hitoktatás DÖK X. A tankönyvrendelés szabályai XI. Az iskolai könyvtár működési rendje MELLÉKLETEK számú melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata számú melléklet Adatvédelem

4 I. Bevezetés 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézménymőködés belsı rendjét, a belsı és külsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal máshatáskörbe. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek- csoportok és folyamatok összehangolt mőködését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 2.A Szervezeti és Mőködési Szabályzat személyi és idıbeli hatálya A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és a mellékletét képezı belsı szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi tanulójára, közalkalmazottjára, intézmény területén tartózkodókra, szülıkre, vendégekre, vonatkozik. A Szervezeti Szabályzat az iskola egész területére érvényes. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat a nevelıtestület jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan idıre szól. Ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezıdik az intézmény elızı Szervezeti és Mőködési Szabályzata. Az SZMSZ-t véleményezheti a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat (PNNÖ), a Diákönkormányzat és a Szülıi munkaközösség. Fenntartói egyetértés csak azokhoz a szakaszokhoz kell, amelyekben a fenntartóra többlet kötelezettségek hárulnak. 3. Törvények, rendeletek A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot a közoktatási intézmény: a Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011.évi CX C. törvény, 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvény 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirıl évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5-9. ; SZMSZ nyilvános, bárki számára hozzáférhetı. Az SZMSZ egy-egy példányát elhelyezzük az igazgatói irodában, a tanári szobában, és az iskolai könyvtárban, digitális formában feltöltjük az iskola honlapjára. 4

5 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint: Az Alapító Okirat kelte: december. Az intézmény neve: Német Nemzetiségi Általános Iskola Székhelye: 2013 Hrsz.: 1433/1 és 1434 OM azonosítója: Szakágazati száma: Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapítás éve: Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u Mőködtetıje: Pomáz Város Önkormányzata Típusa: 8 évfolyammal mőködı német nemzetiségi nyelvoktató iskola Az intézmény államháztartási szakágazati (TEÁOR) besorolása és megnevezése: Alapfokú oktatás Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzetiségi tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthonos nevelés Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 5

6 II. Szervezeti felépítés Az iskola munkatársai Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetıi tevékenységét az igazgatóhelyettes közremőködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezetı beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét a nemzeti köznevelési törvény állapítja meg. Ellátja, továbbá a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. 1. Az igazgató Felelıs: - Az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, - A pedagógiai munkáért, osztályoknál a humán és a nyelvi tantárgyak felügyeletéért, - az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és minıségbiztosítási rendszerének mőködéséért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelı és oktató munka biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a tanulóbalesetek megelızéséért, - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - a középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskolázási terv elkészítéséért, és a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, - az iskolai tankönyvellátás rendjének megszervezéséért és a tankönyvrendelés lebonyolításáért, - a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, - az iskola ügyintézésének, iratkezelésének és tanügyi nyilvántartásai kezelésének szabályosságáért, - a jogszabályok által a vezetıhöz utalt feladatok ellátásáért, dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, - a tanügyi dokumentumok naprakészségéért, - az iskolai statisztikákat, beszámolók elkészítéséért. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - átruházott jogkörben a pedagógusok feletti munkáltatói, - átruházott jogkörben az iskolatitkár feletti teljes munkáltatói, - a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás, - harmadik személyekkel való kapcsolattartás, - KIK felé való kiadványozással kapcsolatos ügyek intézése. 6

7 Közvetlenül irányítja az igazgatóhelyettest, valamint a munkaközösség-vezetıket, az iskolatitkár munkáját. A diákönkormányzatot segítı tanár közvetlenül fordulhat hozzá. Az igazgató gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai, amit az osztályfınökök aktív közremőködésével végez: - Az intézményben igénybe vehetı szabadidıs programokról részletes tájékoztatást küld a GYEJÓ részére. - Intézményi, gyermekvédelmi jelentést készít, melyet minden év november 15-ig megküld a Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban GYEJÓ) számára. Jelentés tartalma: tanulók létszáma, veszélyeztetett gyermekek, hátrányos helyzető gyermekek, magántanulók száma, adatai. - A Gyermek veszélyeztetettsége esetén jelzést küld a GYEJÓ-nak írásos formában (fax, formájában vagy postai úton). - Veszélyeztetett gyermek kiiratkozását jelzi a GYEJÓ-nak. - A GYEJÓ által szervezett esetmegbeszélésen (szakmaközi megbeszélés) részt vesz. Az iskolában felmerülı gyermekvédelmi problémákat ezen a fórumon megtárgyalásra javasolja. A GYEJÓ meghívására (elıre egyeztetett idıpontban) esetkonferencián (problémamegoldás a család részvételével) vesz részt, ha szükséges, a veszélyeztetett tanuló osztályfınökével, illetve az iskola képviseletében más pedagógussal. A megbeszélésen feltárja a gyermek, a szülı, és a családdal foglalkozó szakemberek számára a veszélyhelyzet okát, az észlelt problémát. A GYEJÓ-val, a védınıvel, és a többi szakemberrel együtt, részt vesz a veszélyeztetettséget elhárító munkában, segít a lehetséges megoldások kidolgozásában. - A GYEJÓ kérésére az iskola tanulójáról 8 napon belül pedagógiai szakvéleményt készít. - Folyamatos kapcsolatot tart a GYEJÓ-val. meghirdeti, és kifüggeszti fogadóóráját, elérhetıségét. - Közremőködik az intézményben igénybe vehetı szolgáltatások elérésében pl.: korrepetálás, szabadidıs programok. - Az iskolában a tanulók és a szülık által jól látható helyen közzéteszi a GYEJÓ elérhetıségét. - Részt vesz a GYEJÓ által évente rendezett Gyermekvédelmi Tanácskozáson. Kérésre, elızetesen, írásban tájékoztatja a GYEJÓ-t az együttmőködés tapasztalatairól, javaslatairól. - Állandó kapcsolatot tart a veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyerekek családjával. 2. Az igazgatóhelyettes A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetıi tevékenységét az igazgató irányítása mellett végzi, a szervezeti ábrának megfelelıen. - Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja az igazgató helyettesítését. - Közvetlenül irányítja és ezekrıl az igazgatót rendszeresen tájékoztatja: - az iskolai könyvtár mőködésérıl, - az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységrıl, - a tankönyvrendelésrıl. - Elkészíti az iskolai órarendet. - Segédkezik a tantárgyfelosztás elkészítésében. 7

8 - Megszervezi a túlórák és helyettesítések rendjét. - Elkészíti a napközis statisztikát. Felelıs: osztályokban a reál és részben a természettudományos terület (matematika, technika, fizika, kémia, informatika) felügyeletéért, - a közvetlen irányítása alá tartozó feladatok ellátásáért, túlóra, helyettesítés megszervezéséért, dokumentálásáért, - átruházott jogkörben a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 3. A szakmai munkaközösségek Döntenek a mőködés rendjérıl és munkaprogramról, szakterületükön a nevelıtestület által átruházott kérdésekrıl, az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. Feladataik: - megválasztják a munkaközösség vezetıjét, - a szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállítják az éves munkatervet, - a munkaközösség vezetık ellenırzési tervet készítenek, - szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, - részt vesznek az iskolai oktató-nevelı munka belsı fejlesztésében (tartalmi és módszertani korszerősítés, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése), - szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelık önképzéséhez, - összeállítják a vizsgák tételsorait, ezeket értékelik, - segítik a pályakezdı pedagógusok munkáját, - további feladatuk még pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása. 4. Könyvtáros tanár A könyvtáros feladata, hogy az iskola oktató-nevelı munkáját a győjtıköri szabályzatban meghatározott információhordozók győjtésével, feldolgozásával és szolgáltatásával segítse. - A megjelenı kiadványokról tájékozódik. - A beszerzéseknél konzultál a munkaközösségek vezetıivel (tagjaival), figyelembe veszi az iskola vezetıségének javaslatait. - A beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezés után azonnal a könyvtári szabályzatban meghatározott módon nyilvántartásba veszi. - A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja. - Rendszeresen (évenként) állománygyarapítást végez. A felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult mőveket a rendeleti elıírásoknak megfelelıen törli az állományból. - A könyvtáros tanár felelıs a könyvtár rendeltetésszerő használatáért. - Állományellenırzés: rendeleti elıírás szerint, az igazgatóhelyettes utasítására elıkészíti a leltározást, (raktári rend, raktári katalógus 8

9 ellenırzése, leltározási ütemterv elkészítése), valamint részt vesz a leltározás lebonyolításában. - Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást. - A rábízott könyvtári állományért anyagi felelısséggel is tartozik. - Kölcsönzés: a mőködési szabályzatban meghatározott módon. - Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat vezet, elıkészíti a könyvtári szakórákat. - Rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeirıl (pl. faliújság). - Az iskola munkatervben meghatározott feladatokat nevelési értekezlet, évfordulós események, tanulmányi verseny, vetélkedı, stb. ajánlójegyzék összeállításával segíti. 5. Az iskolatitkár - Végzi a munkaszerzıdésekkel, kinevezésekkel, átsorolásokkal kapcsolatos feladatokat. - A munka- és adóügyi iratok rendezettségét és naprakészségét biztosítja. - Nyomtatványokat rendel és kezel. - Sokszorosít, scannel, gépel,iktat. - Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor ellenırizhetı állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek. - A szabadság nyilvántartást vezeti. - A hónap végi túlóra és helyettesítési elszámolásokat, változóbéreket, a távolléteket az igazgató jóváhagyása után rögzíti a Köznevelési Információs Rendszerben (KIR). - Az igazgató irányításával elkészíti a KIR-ben a szükséges munkaügyi dokumentumokat és adatszolgáltatásokat, a statisztikákat rögzíti. - Napi kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral (MÁK). - Intézi a dolgozók úti elszámolását, megigényli a szükséges összeget. - Beszerzi, kiadja, nyilvántartja az irodaszereket. - Összeállítja a selejtezési jegyzékeket a szakleltárok jegyzéke alapján. - Igényli, kezeli az ellátmányt, gondoskodik azok elszámolásáról, és napi kapcsolatot tart a fenntartóval. - Kimutatásokat, tájékoztatásokat készít, rendszerez. - Felel a házipénztár kezeléséért. - Elvégzi a diákigazolványok rendelésével, pótlásával kapcsolatos feladatokat. - Elvégzi a tankönyvrendeléssel és tankönyv kiadással kapcsolatos adminisztratív feladatokat tıl az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került, a mőködtetést továbbra is Pomáz Város Önkormányzata végzi, a technikai állomány hozzá tartozik. Az iskola vezetése állandó kapcsolatban az önkormányzattal és folyamatos jelzést ad munkájukról. 9

10 III. A vezetık közti kapcsolattartás, szakmai testületek Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettes heti rendszerességgel a hét elsı munkanapján megbeszélést tart. Szakmai tanács Az igazgató pedagógiai, szakmai ügyekben döntés-elıkészítı, véleményezı, javaslattevı testülete a szakmai tanács. Tagjai: - az igazgató, - az igazgatóhelyettes, - a szakmai munkaközösség-vezetık, - a DIK munkáját segítı tanár. Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján, kéthavonta tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre napirendi ponttól függıen tanácskozási joggal meghívható a diákönkormányzat vezetıje, a közalkalmazotti tanács elnöke. Tanácsadó testület A tanulói jogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának rendszeres felmérése érdekében, a nevelıtestületi döntések és az intézményvezetıi döntések elıkészítéséhez tanácsadó testület mőködik. Tagjai: - az igazgatóhelyettes - az osztályfınökök - a diákönkormányzat munkáját segítı tanár A tanács munkájába belekapcsolódhatnak, a diákönkormányzat képviselıi és a szülıi szervezet képviselıi és a NNÓK. A tanács negyedévenként ülésezik. A vezetık helyettesítésének rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörébe teljes felelısséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató által kijelölt munkaközösség vezetı helyettesíti. Az igazgatóhelyettes öt napot meghaladó helyettesítésérıl az igazgató intézkedik. 10

11 IGAZGATÓ IGAZGATÓ HELYETTES MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ FELSŐS ISKOLA TITKÁR TANÍTÓK SZATANÁROK NYELVTANÁROK NAPKÖZIS NEVELŐK Az intézményi közösségek Tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus vezetı, az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályközösség tagjaiból megválasztja a DIK képviselıt. A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítı nevelı érvényesítheti. Javaslattétel, véleményezés elıtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetıségének véleményét ki kell kérnie. A DIK mőködését is a Házirend szabályozza. A nevelıtestület Tanácskozó, határozathozó, döntéshozó szerv. A nevelıtestületnek tagja minden pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja. Véleményét kifejti minden intézményt érintı ügyben. Döntési jogköre: - Az alapdokumentumok módosításának elfogadása. - A nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének jóváhagyása. - A tantárgyfelosztás elfogadása. - A nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. - A továbbképzési program elfogadása. - A nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása. - A házirend elfogadása. - A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása. 11

12 - A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés. - A tanulók osztályozóvizsgára bocsátása. - Az intézményvezetıi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggı szakmai vélemény elkészítése. - Döntés egyéb jogszabályban meghatározott ügyekben. Vélemény nyilvánítási jogköre: - Véleménynyilvánítási jogkörét gyakorolhatja vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. - Jutalmazásokat kezdeményezhet. - Fegyelmi eljárást kezdeményezhet tanulókkal szemben. A fegyelmi eljárás menetét a házirend tartalmazza. - Véleményét kifejtheti az igazgató megválasztásával kapcsolatban. - Ki kell kérni a nevelıtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. Értekezletek - Tanévnyitó értekezlet. - Tanévzáró értekezlet. - Félévi és év végi osztályozó értekezlet. - Két alkalommal nevelési értekezlet. - Minden hónap 3. szerdáján az aktualitások megbeszélése miatt értekezlet. - Rendkívüli nevelıtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelıtestület tagjainak 51 %-a kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetısége ezt indokoltnak tartja. A nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %- a jelen van, A nevelıtestület döntéseit ha errıl magasabb jogszabály, ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. A nevelıtestület személyi kérdésekben a nevelıtestület többségének kérésére- titkos szavazással is dönthet. A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell vezetni. A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten. A szülıi szervezet A szülıi szervezet iskolaszintő képviselıjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülıi szervezetnek a szervezeti és mőködési szabályzat vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. A szülıi munkaközösség képviselıjét a nevelıtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény szülıi szervezete részére az iskola igazgatója tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülıi közösségeivel az osztályfınökök tartanak kapcsolatot. A szülıi szervezet részére a jogszabályi elıírásokon felül biztosított jogokat a 2011.évi CXC törvény 73. (1) bekezdés tartalmazza. 12

13 Az iskolában a szülık jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében,az intézmény mőködését,munkáját érintı kérdésekben véleményezési,javaslattevı joggal rendelkezı szülıi szervezetet(közösséget) hozhatnak létre. IV. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje A nevelı-oktató munka belsı ellenırzése a tanítási órákon kívül kiterjed a nem kötelezı (választható) tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A pedagógiai munka ellenırzése az igazgató és a szakmai munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel folyik. Tanév elején ellenırzési tervet készítenek, melyet a tantestülettel ismertetnek. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének ütemtervét az igazgató készíti el a szakmai munkaközösségek javaslata alapján. Az ellenırzési tervben nem szereplı, eseti ellenırzések lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenırzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség és a szülıi szervezet (közösség). A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésére jogosultak: - Az igazgató. - Az igazgatóhelyettes. - A szakmai munkaközösség-vezetık. - A munkaközösségi tagok külön megbízás szerint. A szakmai közösségek a pedagógiai munkát csak az érintett szakmai vonalon jogosultak ellenırizni. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenırizi. A munkaközösség- vezetık az ellenırzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggı területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót, illetve az igazgatóhelyettest. Az ellenırzés módszerei: - A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása. - Írásos dokumentumok vizsgálata. - Tanulói munkák vizsgálata. Az ellenırzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre az érintett pedagógus észrevételt tehet. Az egyes szakterületeken végzett belsı ellenırzés eredményeit a szakmai munkaközösségek kiértékelik, melynek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik az iskola vezetésénél. A belsı ellenırzés általánosítható tapasztalatait a feladatok egyidejő meghatározásával nevelı testületi értekezleten összegezni és értékelni kell. A pedagógiai munka belsı ellenırzésével szemben támasztott követelmények: - Fogja át a pedagógiai munka egészét, segítse elı valamennyi pedagógiai munka emelkedı színvonalú ellátását. - A tantervi követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére. 13

14 - Támogassa az egyes pedagógiai munkák legcélszerőbb, leghatékonyabb, tanulóbarát ellátását. - A szülıi közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenırzéssel segítse az oktatás valamennyi szereplıjének a megfelelı pedagógiai módszer megtalálását. - Biztosítsa, illetve segítse elı a fegyelmezett munkát. - Támogassa a különféle szintő vezetıi utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását. - Hatékonyan mőködjön megelızı szerepe. A pedagógiai munka belsı, valamely témájú, területre vonatkozó ellenırzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének formái A pedagógiai munka belsı ellenırzésének formái különösen a következık lehetnek: - szóbeli beszámoltatás, - írásbeli beszámoltatás, - értekezlet, - óralátogatás, - foglalkozás látogatás, - speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. V. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlıdı jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pontos idıpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelısöket a nevelıtestület az éves munkatervében határozza meg. Ruhaviselet Az ünnepélyekre ünnepi viselet a kötelezı. A tanulóknak fehér ing, blúz, és sötét alj, a pedagógusoknak fehér blúz, sötét alj, ill. ünnepi ruha, kosztüm, öltöny, bordó nyakkendı, ill. sál. A tanév végi ballagáson a nyolcadik osztályos lányok az iskola által biztosított, általuk kiválasztott nemzetiségi ruhában vannak. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévı hírnevének: megırzése, illetve - növelése. A hagyományápolás elsısorban a nevelıtestület feladata, mely tagjai közremőködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak. A hagyományápolás eszközei: - ünnepségek, rendezvények, - kulturális versenyek, - interaktív kiállítások, 14

15 - sport versenyek, - on-line és nyomtatott iskolaújság, egyéb kiadványok Az intézmény hagyományai érintik: - az intézmény ellátottjait (gyermekeket/tanulókat), - a felnıtt dolgozókat, - a szülıket, - Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzatot, - Pomázi Német Kulturális Egyesületet, - a német nemzetiségő, illetve programunkkal azonosulni tudó lakosságot. A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézményben: - jelkép használatával (zászló, jelvény, címer, himnusz, népviselet ballagáskor), - tanulók/gyermekek ünnepi viseletével, - az intézmény belsı dekorációjával. A nevelıtestület feladata, hogy a meglévı hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megırzésérıl is. Fontosabb ünnepségeket és hagyományainkat a pedagógiai program részletesen tartalmazza. VI. Külsı kapcsolatok Külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja Az iskolát a külsı kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettes a vezetıi feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külsı szervekkel. Az iskola nemzetiségi jellegébıl fakadóan kiemelt területként kezeli a nemzetiségi hagyományápolást, és a külsı német kapcsolattartást. Az iskola igazgatója a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetıjével napi kapcsolatban van. A nemzetiségi önkormányzati üléseken meghívottként részt vesz. Az iskola nemzetiségi nevelésével kapcsolatos elvárásokat közvetíti a nevelıtestület, és a munkaközösségek felé. Rendszeres kapcsolatot tart a Német Kulturális Egyesülettel. Az iskola, az egyesület ünnepségeit színesíti, ha erre igény van. Az igazgató kapcsolatot tart a németországi testvértelepülés iskolájának igazgatójával, együtt szervezik a levelezıpartneri kapcsolatot. A Gyermekjóléti Szolgálattal való vezetıi szintő kapcsolattartás az igazgató feladata, közvetlen munkakapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálat illetékes munkatársaival. A védınıvel és az iskolaorvossal, való közvetlen kapcsolattartás az igazgatóhelyettes feladata, magasabb vezetıi szintő tárgyalásokon az igazgató képviseli az iskolát. A pedagógiai- szakmai szolgáltató intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgáltató közoktatási intézmények vezetıivel az igazgató tart kapcsolatot, 15

16 de munkatársi szinten kapcsolat van az igazgatóhelyettesek, és a pedagógusok között is. Az iskolai könyvtár kapcsolatait más iskolai könyvtárakkal és a városi nyilvános könyvtárral elsısorban a könyvtáros tanár gondozza, vezetıi szinten az igazgató. Az iskola felsı tagozatos munkaközösség vezetıje, munkája során közvetlen kapcsolatban áll a város közmővelıdési intézményeivel. Az iskola külsı sportkapcsolatait a testnevelı tanárok szervezik. VII. Mőködési szabályok* A közalkalmazottak munkarendje A közoktatásban alkalmazottak körét a köznevelési törvény 66., a köznevelésben történı alkalmazás feltételei szabályozzák. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Költségvetési Törvény ill. a köznevelési törvény 64. a pedagógusok elımeneteli rendszere szabályozza. A tantárgyfelosztást az igazgató készíti el. A pedagógus számára a kötelezı óraszámon felüli a nevelı-oktató munkával összefüggı rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az intézmény vezetıje adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetık javaslatainak meghallgatása után. A megbízások alapelvei: a rátermettség, a szaktudás, az egyenletes terhelés. A pedagógusok munkaideje heti 40 óra. A tantárgyfelosztás szerinti óráinak idején köteles az iskolában tartózkodni. Ha elsı órát tart, 7.50-kor köteles a sorakozónál részt venni, az ügyeletes nevelıtıl átvenni az osztály felügyeletét. A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idejét, valamint az ügyelet rendjét a házirend határozza meg. A pedagógusok heti beosztásban, a szünetekben ügyeleti munkát látnak el. A pedagógusok beosztás szerint 7.30-tól ügyeletet adnak. A pedagógus köteles az igazgatóhelyettes kiírása alapján helyettesítési feladatokat ellátni. A pedagógus heti órarendjébe beépítve hetente egyszer fogadóórát tart. Ennek idıpontját az osztályfınökök az ellenırzıbe beíratják. A nevelı-oktató munka pedagógusok vezetésével a heti órarend alapján a kijelölt tantermekben folyik. A pedagógusok az igazgató szervezésével az Arizona szobában ügyeletet látnak el. Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézményvezetı állapítja meg az intézmény zavartalan mőködése érdekében. 16

17 Arizona Program Mindenki elıtt ismeretes, hogy az oktatási intézményekben egyre szaporodnak a nevelési, fegyelmezési problémák. Ezek megoldása nagy kihívást jelent mindannyiunk számára, e konfliktushelyzeteket mindenki másképp próbálja megoldani, több-kevesebb sikerrel. Iskolánk nevelıtestülete keresi az új megoldásokat, Kerékgyártó Éva közoktatási szakértı felhívta figyelmünket a pápai Weöres Sándor Általános Iskolában már hatékonyan mőködı Arizona Programra ben az Európai Unió támogatásával, az NFÜ által meghirdetett TÁMOP pedagógusok új szerepben képzés keretében kolléganınk új képesítést szerzett Szocioterápiás eljárások az iskolai agresszió kezelésére szakon az Eszterházy Károly Fıiskolán, Egerben. A képzés befejeztével elindítottuk a nevelési, fegyelmezési problémák, a konfliktushelyzetek kezelésére, az elıször 1994-ben Phoenixben bevezetett Arizona- programot, ami azóta széles körben elterjedt. Mottói: MÁSOK JOGAIT MINDIG TISZTELETBEN TARTOM. MINDEN TANULÓNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANULÁSHOZ. MINDEN TANÁRNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANÍTÁSHOZ. A program lényege a következı: - A programban valamennyi résztvevı érdekeltté válik 3-4 alapszabály elfogadásában. - Amelyik tanuló ezeket az alapszabályokat megsérti, az osztálytermet el kell hagynia, és egy erre kialakított teremben felügyelet mellett szembesülnie kell szabálysértésével. Saját magának, természetesen, ha igényli, segítıvel együtt kell megoldást találnia arra, hogy a viselkedésével ne sértse meg az alapszabályokat. - Mivel a problémát nem a tanórán kell rendezni, így a többi diák tanuláshoz való joga nem sérül, és a rendbontó diákot sem szégyenítjük meg az osztály elıtt, sıt az órát tartó kollégát sem tesszük ki ennek a helyzetnek. A program bevezetésétıl reméljük, hogy a gyerekek önnevelı mechanizmusa jól fog mőködni. Az osztályokban kialakul a felelısségteljes gondolkodás a tanuláshoz való jogról, valamint a mások jogainak tiszteletben tartásáról. Az Arizona szobák helye: B épületben a tanári szoba. Az adminisztrációs feladatok, dokumentálások a következı helyeken történnek: Arizona szoba, osztálynapló, ellenırzı könyv. A segítı beszélgetések fokozatai: 17

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25. (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT / 2014. Ügyintéző: Horváthné László Ibolya A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi utca 49-53. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Szűcs Gergely Zsolt

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Készült: Szikszó,2014. február 10. Jóváhagyva: Szikszó, 2014.

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Herman Ottó Általános Iskola 1214. Budapest Gombos tér 1. Szervezeti és M ködési Szabályzat Bezzeg Judit igazgató 1 Tartalom 1.Általános rendelkezések... 5 1.1

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 7 1.1 A

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A BUDAPEST XIV. KERÜLETI ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Általános szabályok I. rész Bevezető A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben