Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU"

Átírás

1 Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bekezdése beszámolási kötelezettséget rögzít a költségvetési szerv vezetője számára a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, valamint a belső ellenőrzés tapasztalatairól. Ezt a követelményt erősíti és egyben további feladatot ad a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény 92.. (10) bekezdése, melynek értelmében a polgármester kötelezettsége a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a képviselő-testület elé terjesztése. 1./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A belső ellenőr évi ellenőrzési feladatait Dorog Város Képviselő-testület 233/2006. (XII.15.) számú határozat által jóváhagyott kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési terv alapján látta el. A évi belső ellenőrzési terv hat ellenőrzési feladatot tartalmazott. I. Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés keretén belül 1./ A Polgármesteri Hivatal és a Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények normatív állami támogatás elszámolásának helyszíni vizsgálata II. Pénzügyi ellenőrzések 1./ Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 2./ Védőnői Szolgálat pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 3./ Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 4./ Dorogi Szent Borbála Kht. pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 5./ Dorogi Szakorvosi Rendelő pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 2./ Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A évi ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzési feladatokat a belső ellenőr a főjegyző által jóváhagyott ellenőrzési program és megbízólevél alapján végezte. A belső ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzéseket a belső ellenőr évben elvégezte. Terven felüli feladatként a főjegyző utasítására vizsgálta az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő a Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht. Gyógyászati Segédeszközbolt házipénztár állományát, valamint a Központi Háziorvosi Ügyelet beszerzési szükségleteit.

2 2

3 3 3./ Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei Dorog Város Önkormányzata a belső ellenőri feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az önkormányzatnál a belső ellenőri feladatot egy fő köztisztviselő látja el, aki rendelkezik megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és megfelel a szakmai képesítési követelményeknek, rendszeres továbbképzését az önkormányzat biztosította. 4./ Az ellenőrzések fontosabb megállapításai I. 1. Normatív állami támogatások elszámolásával kapcsolatos intézményi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézményeknél a normatív állami támogatások elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzésre szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés keretén belül a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CXXVII. törvény szabályozása, valamint Dorog Város Önkormányzat évi Belső ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés az intézményi étkezésben résztvevők létszámának alakulására, valamint a napközi otthonos ellátásban részesülők adataira terjedt ki. A fenti normatíva támogatásban az önkormányzat az alábbi feladatait ellátó intézmények után részesült: A szoc.tv a alapján nyújtott szociális étkeztetést fenntartó intézmény Időskorúak nappali ellátást biztosító intézmény (I. II. Idősek Klubja) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ) Házi segítségnyújtás Óvodákban, iskolákban szervezett kedvezményes étkeztetés (Dózsa óvoda, Petőfi óvoda, Zrínyi óvoda, Eötvös iskola, Petőfi iskola, Zrínyi iskola) Napközis foglalkozásban résztvevő tanulók után a Közokt. tv ának (4) bekezdése alapján (Eötvös iskola, Petőfi iskola, Zrínyi iskola) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása (Eötvös iskola) A belső ellenőrzés megállapításai A szociális étkeztetésben részesülők létszámának ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az év közben módosított 40 fős létszámmal szemben év végén a tényleges létszám 36 fő, így e tevékenységgel kapcsolatban az önkormányzatnak (4 fő x Ft) Ft visszafizetési kötelezettsége származott. Az időskorúak nappali ellátását biztosító intézmények (I. és II. Idősek Klubja) ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az év közben módosított létszám azonos az év végén kialakult létszámmal, így az önkormányzatnak e tevékenységgel kapcsolatban semmiféle elszámolási feladata nem keletkezett. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézeti ellátás után normatív állami támogatás illeti meg az önkormányzatot, ha időskorúak elhelyezését és a demens betegek ellátását biztosító intézményt tart fenn. Időskorúak bentlakásos elhelyezését biztosító, valamint a dements betegek elhelyezését biztosító Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ helyszíni ellenőrzése során megállapítást nyert: A bentlakásos elhelyezésben az év közben módosított létszám 47 fő, a tényleges létszám 44 fő, így év végén 3 fő után Ft/fő, összesen Ft visszafizetési kötelezettsége származott az intézménynek. A demens betegek után év végén 2 fő után járó Ft/fő, összesen Ft normatíva igénylése származott az önkormányzatnak. Házi segítségnyújtás ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az év közben módosított létszám 32 fő, a jogszabályi előírások szerinti elszámolás: a tényleges létszám 24 fő, így 8 fő után járó (8 fő x Ft) Ft visszafizetési kötelezettsége származott az önkormányzatnak.

4 4 Dorog Város Önkormányzat intézményeiben évben intézményi étkeztetés címen összesen Ft normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetési kötelezettség az óvodás korú gyermekek után (31 fő x Ft) Ft, az iskolákban szervezett étkezésben részesülők után (6 fő x Ft) Ft volt. A helyszínen ellenőriztük az étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetését. Az ELAMEN Rt. által kibocsátott számlákat összehasonlítottuk az intézmények által vezetett nyilvántartásokkal és az alábbiakat állapítottuk meg: az étkezők nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik az intézményekben. az intézményi nyilvántartások és az ELAMEN Rt. számlái között eltérést nem állapítottunk meg. A napközis foglalkozás elszámolásnál a foglalkozási napló szerint nyilvántartott és naponként összesített létszámot ellenőriztük, s az így kapott létszámot osztottuk 185 tanítási nappal. A napközis foglalkozást igénybevevő tanulók száma évben átlagosan 440 fő. A napközis foglalkozás módosított mutatószáma 458 fő. A módosított mutatószám és a tényleges mutatószám közötti eltérés 18 fő, így e feladat után az önkormányzatnak (18 fő x Ft) Ft normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett évre. A különleges helyzetben lévő tanulók, gyermekek után a gyermekeket, a tanulókat a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba tette, legfeljebb 15 fős iskolai osztályba, legalább heti 6 óra foglalkoztatást biztosít, akkor az intézményt normatív támogatás illeti évre e címen a Dorogi Eötvös Általános Iskola igényelt 13 fő után normatív támogatást Ft összegben. Ezzel szemben a tényleges létszám év végén 6 fő, így 7 fő után (7 fő x Ft) Ft visszafizetési kötelezettsége származott az önkormányzatnak Pénzügyi ellenőrzések II. 1./ Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ pénzügyi-gazdasági ellenőrzése Az ellenőrzés megállapította, hogy a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ integrált intézmény, feladatát egy központi és három telephelyen öt szakmai egység keretein belül látja el. A Gondozási Központ szakmai munkáját a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított évi III. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek, valamint a mindenkori érvényben lévő helyi rendeletekben szabályozott előírások szerint végzi. A gazdálkodási rend és fegyelem alakulása az intézményben: A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ részben önálló költségvetési szerv, az intézmény élén az intézményvezető áll, akit nyilvános pályázat útján Dorog Város Képviselő-testülete nevezi ki, felmentése a képviselő-testület hatásköre, munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. A Gondozási Központ Vezetője egyben az Idősek Otthona intézményvezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója. A központ szakmai egységei és annak felelős vezetői egymással mellérendelt viszonyban állnak. Az egyes szakfeladatok önálló költségvetéssel rendelkeznek. Az egységek vezetői felelősek az intézményi részleg zavartalan működéséért, gazdálkodásáért, munkáltatói jogkörrel nem rendelkeznek. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Dorog Város Önkormányzat Kincstári Szervezete látja el. A részben önálló intézmények és a kincstár feladatait az Együttműködési Megállapodásban rögzítették. A kötelezettségvállalást és az utalványozást az intézmény vezetője gyakorolja, ellenjegyző a kincstár vezetője. Az intézmény szabályzatait a jogszabályi és működési feltételek változása alapján készített el, a szabályzatok aktualizálás megtörtént. A pénzügyi-gazdasági tevékenységük végzéséhez segítséget nyújt az intézmény által kidolgozott, a gazdálkodás menetére vonatkozó nyomvonal. Ellenőrzési vizsgálat tárgya a gondozási központ és I. félévi pénzügyi-gazdasági elemzése. A vizsgálat összességében az alábbiakat állapította meg. A Gondozási Központ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények személyi és tárgyi feltételei biztosítottak a vizsgált időszakban, valamennyi telephelyén a költségvetésben meghatározott keretszámok figyelembe vételével, színvonalas, az idős emberek igényeit maximálisan figyelembe vevő ápoló-gondozó tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

5 5 II. 2./ Védőnői Szolgálat pénzügyi-gazdasági ellenőrzése: Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a részben önálló intézmény alapvető feladatainak ellátása során a pénzügyi-gazdasági tevékenységében érvényesül-e a feladatellátás leggazdaságosabb módjára való tervezés, illetve betartották e a működésre, gazdálkodásra vonatkozó előírásokat. Dorogon a Védőnői Szolgálat december 1-től működik. Az ellenőrzés időpontjában 4 területi és 2 iskolavédőnői státusz volt, mind a hat státusz betöltött. A védőnők a munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai végzettséggel rendelkeznek, stabil, megbízható munkaerők. A védőnői szervezet részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény könyvelési feladatait Dorog Város Képviselő-testület Kincstári Szervezete látja el. A részben önálló költségvetési szervként működő védőnői szervezet finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül bonyolódik. A részben önálló intézmény és a Kincstár feladatait az Együttműködési Megállapodásban rögzítették, melyben meghatározták a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét. Az intézmény a működéséhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik, kincstári segítséggel a szabályzatok aktualizálása megtörtént. A Védőnői Szervezet évi gazdálkodásának ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy mindkét évben közel azonos nagyságú pénzeszközzel gazdálkodtak. Az OEP-től kapott pénzeszköz mindkét évben fedezte az intézmény működését, fenntartását. Az intézmény kiadásaik nagy része köze 85 %-a bér és annak járulékaiból adódott. A fennmaradó 15 %-ot a működésükhöz szükséges készletbeszerzésre és szolgáltatásra fordították. Az intézményt már évek óta egyszer sem kellett a fenntartó önkormányzatnak anyagilag megsegítenie. II. 3./ Dr. Magyari Károly Városi Bölcsőde pénzügyi-gazdasági ellenőrzése Az ellenőrzés megállapításai: szeptember 30-ig a tervezett időben és minőségben elkészült Dorog város gyermekvédelmi rendszerének fontos részét képező dr. Magyari Károly Városi Bölcsőde. A bölcsőde 20 férőhelyes, családias hangulatú intézmény. A személyi feltételek megfelelnek a jogszabályban meghatározott létszám minimumnak. Az intézmény valamennyi szakdolgozója rendelkezik a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 3. mellékletében előírt szakképesítéssel. A takarítási és a karbantartási munkákat a Városüzemeltetési Közhasznú Társaság dolgozói végzik. A gyermekek beszoktatás utáni részletes, valamint időszakos orvosi vizsgálatát havi 10 órában, vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja az intézmény. Tárgyi feltételek tekintetében az intézmény mindenben megfelel a 20 férőhelyes intézmény számára meghatározott módszertani előírásoknak. A bölcsőde berendezésénél, játékkészletének összeállításánál, beszerzésénél előnybe részesítették a természetes anyagból készült eszközöket. A gyermekek étkeztetését az ELAMEN Zrt. konyhája biztosítja, kapcsolat a konyhával jó. A konyha vezetője a heti étlapok összeállításánál az intézmény kérését igyekszik figyelembe venni. Az ellátott gyermekek életkori igényeit egyenletesen jó minőségű és biztonság követelményeinek megfelelő ételekkel kell kielégíteni, ezért az intézmény létrehozta, működteti és ellenőrzi a Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszert. A helyszíni ellenőrzés során ellenőriztük az étkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartási rendszert, s az alábbiakat állapítottuk meg. az intézmény gyakorlatilag másfél éve funkcionál, az étkezők pontos létszámának megállapítására megfelelő nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszert dolgoztak ki. az étkezési térítési díj bevétel megállapítása és annak beszedése a jogszabálynak megfelelően történik. a térítési díj megállapítása során figyelembe vették azokat a kedvezményeket, amelyet jogszabály, illetve önkormányzati rendelet egyéni rászorultság alapján biztosított. Az intézményben évben a gondozott gyermekek közül 15 fő nem részesült semmilyen a törvény által előírt kedvezményben, így az önkormányzat által megállapított teljes 100 %-os étkezési térítési díjait fizettek.

6 6 Az étkezési térítési díj 50 %-os támogatására 2 fő volt jogosult, és 2 fő ingyenes normatív térítési díj kedvezményben részesült. A térítési díjak befizetését, illetve annak számlára történő utalását évben helyszíni ellenőrzés útján vizsgáltuk, eltérést a beszedett és a kincstári számlára történő befizetés között nem találtunk. A Városi Bölcsőde pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzése év és I. negyedévére terjedt ki. A bevételek alakulása: évben a bölcsőde összes bevétele e Ft. Ebből a saját bevétel e Ft, mely az öszszes bevétel 6,37 %-át adja, a többi bevétel e Ft működési költségvetési támogatás, normatív állami hozzájárulás, valamint a helyi önkormányzat saját bevétele I. negyedévében a bölcsőde bevétele e Ft. Ebből a saját bevétel 415 e Ft, mely az öszszes bevétel 7,59 %-át adja, a többi bevétel e Ft működési költségvetési támogatás, normatív állami hozzájárulás, valamint a helyi önkormányzat saját bevétele. Kiadások alakulása: összes kiadási előirányzatból a rendszeres és nem rendszeres juttatások és a munkaadót terhelő járulékok költsége közel 84 %-át tette ki, a fennmaradó 16 %-át készletbeszerzésre (ezen belül gyógyszerbeszerzésre, szakmai anyagok beszerzésére, munkaruha, védőruha beszerzésre, anyagbeszerzésre), és szolgáltatásokra (ezen belül vásárolt élelmezés) fordították. A vizsgált időpont gazdálkodása kiegyensúlyozott, az anyagi lehetőségek figyelembe vételével a bölcsőde működése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai útmutatóban meghatározott irányelveknek. A belső ellenőrzés vizsgálta továbbá a bölcsőde építésével kapcsolatos beruházást és megállapította, hogy a beruházás eredményes volt, mivel a megvalósítás a tervezett időben és minőségben elkészült. Az önkormányzat A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXI. törvény 94.. (3) bekezdésében leírtaknak megfelel (az a települési önkormányzat, amelynek a területén nél több állandó lakos él köteles bölcsődét működtetni). A beruházási projekten belül partnerszervezetet kellett az önkormányzatnak megjelölni. A partnerszervezet a Dorog Város Képviselő-testület Kincstári Szervezete Védőnői Szolgálat. A partner szakmai segítséget nyújtott a pályázó számára a projekt megvalósítása során. További elvárások: 1. Védőnői ellátás biztosítása a bölcsődében 2. Egészségnevelés a gyermekek és szüleik számára 3. Bölcsődei étkeztetés felügyelete (menü kialakítás, higiéniai követelmények betartásának ellenőrzése) 4. Felvétel javaslás a bölcsődébe. II. 4./ A Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kft. pénzügyi-gazdasági ellenőrzése A belső ellenőrzés lefolytatását megelőzően a belső ellenőrzés vezető és a belső ellenőr vizsgálta a társaság működésében rejlő kockázatokat. Megállapítást nyert, hogy a vizsgálatot lefolytató belső ellenőr személye és a társaság, valamint annak tulajdonosai, továbbá a társaság ügyvezetése között összeférhetetlenség nem áll fenn, s ennek megfelelően biztosított volt a belső ellenőr függetlensége. Az ellenőrzéshez tartozó belső és külső kockázatok is megállapításra kerültek. Eredendő külső kockázatként kezeltük a jogszabályi környezetváltozásban, a szervezet felépítésében, vezetésének változásaiban, valamint az egészségügyi reformban bekövetkező változások hatásait, az ellenőrzés magas kockázattal minősítette. Belső, kontroll kockázatok között vettük figyelembe a szervezet gazdálkodási, pénzügyi elszámolási rendszerét, engedélyezés, jóváhagyás rendjét és szabályozottságát, közepes kockázatúnak minősítettük. A belső ellenőrzés a külső és belső kockázatok figyelembe vételével a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht. működését összességében közepes kockázatúnak minősítette. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht-t az egészségügy átszervezéssel kapcsolatos rendelkezései előnyösen érintették, mivel a kórház átalakítása az aktív ágyak számának csökkenését, az ápolási ágyak növekedését tűzte ki célul.

7 7 A szakkórház vezetésének fő célja: a bevételek növekedése, a kórház nyereséges működtetése. Ennek megvalósítása érdekében a meglévő 110 kórház ágyszámot 125 ágyszámmá növelte (75 ápolási ágy és 50 krónikus belgyógyászati ágy) év szeptemberéig a 125 kórházi ágy kihasználtsága közelítette a 100 %-ot. A kapacitás teljes körű kihasználtságát segítette az a tény, hogy Dorog és a környező településein a szakkórházhoz hasonló intézmény nem működik. A szakkórház gazdálkodásában lényeges változás következett be. A korábban veszteségesen működő intézmény szeptember végén 35 M Ft nyereséget produkált. A Szent Borbála Kht. nyereségét egyrészt a bevételek időarányos növekedésének és a költségek jelentős mértékű csökkenésének köszönheti. A szakkórház rövid lejáratú, likviditási hitelkeretére a továbbiakban is szüksége van, mivel az Országos Egészségfinanszírozási Pénztár a teljesítményarányos finanszírozási összeget csak 90 napos határidővel teljesíti. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht. szabályozottságának ellenőrzése során a belső ellenőrzés súlyos hiányosságokat tapasztalt. A kórház régi vezetősége a Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül a működésével összefüggő, a számviteli törvényben előírt szabályzatokkal nem rendelkezett. Az ellenőrzés időpontjáig a hiányzó szabályzatok nem készültek el. Javaslat: A szakkórház működését meghatározó szabályzatok (SZMSZ, Számviteli Politika, Értékelési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Önköltségszámítási Szabályzat, Leltárkészítési Szabályzat) elkészítésére a vezetés készítsen intézkedési tervet. A hiányosságok megszüntetését a hivatal belső ellenőre utóellenőrzéssel évben ellenőrzi. II. 5./ A Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht. pénzügyi-gazdasági ellenőrzése A Szakorvosi Rendelő belső ellenőrzésének lefolytatását megelőzően a Szakkórházhoz hasonlóan vizsgáltuk a társaság működésében rejlő kockázatokat. Az ellenőrzéshez tartozó belső és külső kockázatokat megállapítottuk. Belső, kontroll kockázatok között vettük figyelembe a szervezet gazdálkodási, pénzügyi elszámolási rendszerét, engedélyezés, jóváhagyás rendjét és szabályozottságát, az ellenőrzés közepes kockázatúnak minősítette. Eredendő, külső kockázatként a jogszabályi környezetváltozásban, a szervezet felépítésében, vezetésének változásaiban, valamint az egészségügyi reformban bekövetkező változások hatásait magas kockázattal minősítettük. Összességében a Szakorvosi Rendelő Kht. működését közepes kockázatúnak minősítettük. A belső ellenőrzés megállapításai: A belső kontroll kockázatok figyelembe vételével megállapítást nyert, hogy a társaság gazdálkodási rendje, fegyelme a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A szabályozottságának ellenőrzése kapcsán megállapítást nyert, hogy a Szakorvosi Rendelő Kht. a működését biztosító szabályzatokkal rendelkezik, néhány szabályzatnál a jogszabályi változásokból eredő aktualizálást el kell végezni. Gazdálkodási rend és fegyelem megsértése történt, a gyógyászati segédeszköz bolt pénztárában az intézmény pénzkezelés szabályzatában rögzített 500 e Ft készpénzállománnyal szemben napi 800 e Ft szerepelt. A vizitdíj bevezetéséről szóló évi CXV. törvény értelmében az intézmény február 15- től a betegektől a törvényben előírt vizitdíjat szedett be. A szakrendelő bevétele így havonként e Ft-tal nőtt, de az intézmény bevételeit összességében nem növelte, mivel a havi vizitdíj nem fedezte le a beteglétszám csökkenése miatti bevételkiesést, valamint a vizitdíjjal foglalkozó munkatársak bér és annak járulékaira jutó költségeket. A társaság gazdálkodására negatívan ható tény volt továbbá, hogy az OEP által finanszírozott gondozói díjak 50 %-kal csökkentek évben. A Kht. korábbi éveinek gazdálkodásáról megállapítható, hogy kiegyensúlyozott, a bevételeiből minden évben fedezni tudta a közhasznú tevékenységének ellátásához szükséges kiadásokat. A októberi pénzügyi adatai: - az intézmény bevétele: e Ft - az intézmény kiadása: e Ft - az intézmény vesztesége: e Ft A veszteségből igen jelentős a gyógyászati segédeszköz bolt vesztesége e Ft, ezzel szemben október 31-ig az árbevétele e Ft volt.

8 8 A Kht. kiegyensúlyozott, zavartalan működtetése érdekében javaslat: A tulajdonos a térségben élő emberek egészségügyi szükségleteinek ellátása érdekében hozta létre 19 szakrendelővel működő Szakorvosi Rendelő Kht-t. A társaság gondos és kiegyensúlyozott gazdálkodásával eddig biztosítani tudta a tulajdonos elvárásait. A évi egészségügyi reform az intézmény gazdálkodására is kihatott. A veszteség csökkentése érdekében javaslat az évek óta veszteségesen működő, és egyre kisebb árbevételt termelő vállalkozási tevékenységi körben működő gyógyászati segédeszköz bolt megszüntetése. Változások az ellenőrzés óta eltelt időszakban: február 29-én a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht. és a Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht. beolvadással jött létre a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. Dorog Város Képviselő-testülete február 29-én elfogadta a 31/2008. (II.29.) számú képviselőtestületi határozattal a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Közhasznú Társaság évi intézkedési tervét. Az intézkedési tervben a beolvadással kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője meghatározta Felelős és határidő megjelöléssel. 5./ Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény összefoglalása A évben elvégzett ellenőrzésekről készített ellenőrzési jelentések értékelték a rendelkezésre álló információkat, tartalmazták az eredményeket és hiányosságokat összefoglaló értékelést, következtetéseket, javaslatokat. Büntető-, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény az ellenőrzések során a belső ellenőr nem tárt fel. A évben végzett ellenőrzések megállapításaira az ellenőrzöttek észrevételt nem tettek. A belső ellenőr utóvizsgálatot évben nem végzett. A évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzés keretében a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht-nál feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési terv készítését írtuk elő. A belső ellenőr évben utóvizsgálattal győződik meg a hibák kijavításáról. 6./ A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer tapasztalatai Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bekezdése előírja a költségvetési szerv vezető számára a évi költségvetési beszámoló keretében a FEUVE ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolást. Dorog Város Önkormányzat március 31-én elkészített az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 145/A. -a, továbbá a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban közzétett módszertani útmutatói figyelembevételével a helyi önkormányzat FEUVE szabályzatát. A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység azaz a jegyző által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer évben a FEUVE vizsgálta a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságát. A vizsgált időszakban a Polgármesteri Hivatalnál a költségvetés tervezési és zárszámadási készítési folyamatok szabályozottsága kiváló volt, alacsony kockázatot jelentett a feladatok szabályszerű végrehajtásában. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert létrehoztuk, kialakítottuk a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatok ellenőrzési feladatait, kijelöltük a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési feladatok koordinálásáért felelős személyeket. A FEUVE ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzatnál a vizsgált időszakban a költségvetés tervezés és zárszámadás készítés folyamatában a vonatkozó jogszabályokban és a belső szabályozásban foglalt ellenőrzési, egyeztetési feladatokat elvégeztük. Dorog, április 08.

9 9 Tallósi Károly címzetes főjegyző

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE * 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. ( (88) 592-660/166 3 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ

SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ i Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ vj XW\ +&[ 1WJÓ, KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG na ^ 2009 ÁPR. 1 6 1108 Budapest, Újhegyi sétány

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA

Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Rudabánya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA I. Bevezetés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának november 14-i ülésére Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108, E-mail: jegyzo@kismaros.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi,

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 24-i munkaterv szerinti ülésére a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Önköltség-számítási szabályzata

Önköltség-számítási szabályzata Területi Gondozási Központ Püspökladány Önköltség-számítási szabályzata Hatályos: -tól. készítette: Az intézmény adatai: Intézmény neve: Területi Gondozási Központ székhelye: Püspökladány Rákóczi. 4. Törzskönyvi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve

Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei évi belső ellenőrzési munkaterve Hangony Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja Ózd, 2016. november 28. Az államháztartásról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 144/2015.(XII.15.) KT határozata Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. október 15. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 50/2008. (X.15.) számú önkormányzati rendelete a

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112,113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben