Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU"

Átírás

1 Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bekezdése beszámolási kötelezettséget rögzít a költségvetési szerv vezetője számára a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, valamint a belső ellenőrzés tapasztalatairól. Ezt a követelményt erősíti és egyben további feladatot ad a helyi önkormányzatról szóló évi LXV. törvény 92.. (10) bekezdése, melynek értelmében a polgármester kötelezettsége a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a képviselő-testület elé terjesztése. 1./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A belső ellenőr évi ellenőrzési feladatait Dorog Város Képviselő-testület 233/2006. (XII.15.) számú határozat által jóváhagyott kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési terv alapján látta el. A évi belső ellenőrzési terv hat ellenőrzési feladatot tartalmazott. I. Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés keretén belül 1./ A Polgármesteri Hivatal és a Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények normatív állami támogatás elszámolásának helyszíni vizsgálata II. Pénzügyi ellenőrzések 1./ Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 2./ Védőnői Szolgálat pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 3./ Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 4./ Dorogi Szent Borbála Kht. pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 5./ Dorogi Szakorvosi Rendelő pénzügyi-gazdasági ellenőrzése 2./ Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése A évi ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzési feladatokat a belső ellenőr a főjegyző által jóváhagyott ellenőrzési program és megbízólevél alapján végezte. A belső ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzéseket a belső ellenőr évben elvégezte. Terven felüli feladatként a főjegyző utasítására vizsgálta az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő a Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht. Gyógyászati Segédeszközbolt házipénztár állományát, valamint a Központi Háziorvosi Ügyelet beszerzési szükségleteit.

2 2

3 3 3./ Az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei Dorog Város Önkormányzata a belső ellenőri feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az önkormányzatnál a belső ellenőri feladatot egy fő köztisztviselő látja el, aki rendelkezik megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és megfelel a szakmai képesítési követelményeknek, rendszeres továbbképzését az önkormányzat biztosította. 4./ Az ellenőrzések fontosabb megállapításai I. 1. Normatív állami támogatások elszámolásával kapcsolatos intézményi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az intézményeknél a normatív állami támogatások elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e. Az ellenőrzésre szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés keretén belül a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CXXVII. törvény szabályozása, valamint Dorog Város Önkormányzat évi Belső ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés az intézményi étkezésben résztvevők létszámának alakulására, valamint a napközi otthonos ellátásban részesülők adataira terjedt ki. A fenti normatíva támogatásban az önkormányzat az alábbi feladatait ellátó intézmények után részesült: A szoc.tv a alapján nyújtott szociális étkeztetést fenntartó intézmény Időskorúak nappali ellátást biztosító intézmény (I. II. Idősek Klubja) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ) Házi segítségnyújtás Óvodákban, iskolákban szervezett kedvezményes étkeztetés (Dózsa óvoda, Petőfi óvoda, Zrínyi óvoda, Eötvös iskola, Petőfi iskola, Zrínyi iskola) Napközis foglalkozásban résztvevő tanulók után a Közokt. tv ának (4) bekezdése alapján (Eötvös iskola, Petőfi iskola, Zrínyi iskola) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása (Eötvös iskola) A belső ellenőrzés megállapításai A szociális étkeztetésben részesülők létszámának ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az év közben módosított 40 fős létszámmal szemben év végén a tényleges létszám 36 fő, így e tevékenységgel kapcsolatban az önkormányzatnak (4 fő x Ft) Ft visszafizetési kötelezettsége származott. Az időskorúak nappali ellátását biztosító intézmények (I. és II. Idősek Klubja) ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az év közben módosított létszám azonos az év végén kialakult létszámmal, így az önkormányzatnak e tevékenységgel kapcsolatban semmiféle elszámolási feladata nem keletkezett. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézeti ellátás után normatív állami támogatás illeti meg az önkormányzatot, ha időskorúak elhelyezését és a demens betegek ellátását biztosító intézményt tart fenn. Időskorúak bentlakásos elhelyezését biztosító, valamint a dements betegek elhelyezését biztosító Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ helyszíni ellenőrzése során megállapítást nyert: A bentlakásos elhelyezésben az év közben módosított létszám 47 fő, a tényleges létszám 44 fő, így év végén 3 fő után Ft/fő, összesen Ft visszafizetési kötelezettsége származott az intézménynek. A demens betegek után év végén 2 fő után járó Ft/fő, összesen Ft normatíva igénylése származott az önkormányzatnak. Házi segítségnyújtás ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az év közben módosított létszám 32 fő, a jogszabályi előírások szerinti elszámolás: a tényleges létszám 24 fő, így 8 fő után járó (8 fő x Ft) Ft visszafizetési kötelezettsége származott az önkormányzatnak.

4 4 Dorog Város Önkormányzat intézményeiben évben intézményi étkeztetés címen összesen Ft normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetési kötelezettség az óvodás korú gyermekek után (31 fő x Ft) Ft, az iskolákban szervezett étkezésben részesülők után (6 fő x Ft) Ft volt. A helyszínen ellenőriztük az étkezéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetését. Az ELAMEN Rt. által kibocsátott számlákat összehasonlítottuk az intézmények által vezetett nyilvántartásokkal és az alábbiakat állapítottuk meg: az étkezők nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik az intézményekben. az intézményi nyilvántartások és az ELAMEN Rt. számlái között eltérést nem állapítottunk meg. A napközis foglalkozás elszámolásnál a foglalkozási napló szerint nyilvántartott és naponként összesített létszámot ellenőriztük, s az így kapott létszámot osztottuk 185 tanítási nappal. A napközis foglalkozást igénybevevő tanulók száma évben átlagosan 440 fő. A napközis foglalkozás módosított mutatószáma 458 fő. A módosított mutatószám és a tényleges mutatószám közötti eltérés 18 fő, így e feladat után az önkormányzatnak (18 fő x Ft) Ft normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett évre. A különleges helyzetben lévő tanulók, gyermekek után a gyermekeket, a tanulókat a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba tette, legfeljebb 15 fős iskolai osztályba, legalább heti 6 óra foglalkoztatást biztosít, akkor az intézményt normatív támogatás illeti évre e címen a Dorogi Eötvös Általános Iskola igényelt 13 fő után normatív támogatást Ft összegben. Ezzel szemben a tényleges létszám év végén 6 fő, így 7 fő után (7 fő x Ft) Ft visszafizetési kötelezettsége származott az önkormányzatnak Pénzügyi ellenőrzések II. 1./ Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ pénzügyi-gazdasági ellenőrzése Az ellenőrzés megállapította, hogy a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ integrált intézmény, feladatát egy központi és három telephelyen öt szakmai egység keretein belül látja el. A Gondozási Központ szakmai munkáját a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított évi III. törvény és a végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek, valamint a mindenkori érvényben lévő helyi rendeletekben szabályozott előírások szerint végzi. A gazdálkodási rend és fegyelem alakulása az intézményben: A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ részben önálló költségvetési szerv, az intézmény élén az intézményvezető áll, akit nyilvános pályázat útján Dorog Város Képviselő-testülete nevezi ki, felmentése a képviselő-testület hatásköre, munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. A Gondozási Központ Vezetője egyben az Idősek Otthona intézményvezetője, a munkáltatói jogkör gyakorlója. A központ szakmai egységei és annak felelős vezetői egymással mellérendelt viszonyban állnak. Az egyes szakfeladatok önálló költségvetéssel rendelkeznek. Az egységek vezetői felelősek az intézményi részleg zavartalan működéséért, gazdálkodásáért, munkáltatói jogkörrel nem rendelkeznek. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Dorog Város Önkormányzat Kincstári Szervezete látja el. A részben önálló intézmények és a kincstár feladatait az Együttműködési Megállapodásban rögzítették. A kötelezettségvállalást és az utalványozást az intézmény vezetője gyakorolja, ellenjegyző a kincstár vezetője. Az intézmény szabályzatait a jogszabályi és működési feltételek változása alapján készített el, a szabályzatok aktualizálás megtörtént. A pénzügyi-gazdasági tevékenységük végzéséhez segítséget nyújt az intézmény által kidolgozott, a gazdálkodás menetére vonatkozó nyomvonal. Ellenőrzési vizsgálat tárgya a gondozási központ és I. félévi pénzügyi-gazdasági elemzése. A vizsgálat összességében az alábbiakat állapította meg. A Gondozási Központ és a hozzá tartozó részben önálló intézmények személyi és tárgyi feltételei biztosítottak a vizsgált időszakban, valamennyi telephelyén a költségvetésben meghatározott keretszámok figyelembe vételével, színvonalas, az idős emberek igényeit maximálisan figyelembe vevő ápoló-gondozó tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

5 5 II. 2./ Védőnői Szolgálat pénzügyi-gazdasági ellenőrzése: Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a részben önálló intézmény alapvető feladatainak ellátása során a pénzügyi-gazdasági tevékenységében érvényesül-e a feladatellátás leggazdaságosabb módjára való tervezés, illetve betartották e a működésre, gazdálkodásra vonatkozó előírásokat. Dorogon a Védőnői Szolgálat december 1-től működik. Az ellenőrzés időpontjában 4 területi és 2 iskolavédőnői státusz volt, mind a hat státusz betöltött. A védőnők a munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai végzettséggel rendelkeznek, stabil, megbízható munkaerők. A védőnői szervezet részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény könyvelési feladatait Dorog Város Képviselő-testület Kincstári Szervezete látja el. A részben önálló költségvetési szervként működő védőnői szervezet finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron keresztül bonyolódik. A részben önálló intézmény és a Kincstár feladatait az Együttműködési Megállapodásban rögzítették, melyben meghatározták a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjét. Az intézmény a működéséhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik, kincstári segítséggel a szabályzatok aktualizálása megtörtént. A Védőnői Szervezet évi gazdálkodásának ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy mindkét évben közel azonos nagyságú pénzeszközzel gazdálkodtak. Az OEP-től kapott pénzeszköz mindkét évben fedezte az intézmény működését, fenntartását. Az intézmény kiadásaik nagy része köze 85 %-a bér és annak járulékaiból adódott. A fennmaradó 15 %-ot a működésükhöz szükséges készletbeszerzésre és szolgáltatásra fordították. Az intézményt már évek óta egyszer sem kellett a fenntartó önkormányzatnak anyagilag megsegítenie. II. 3./ Dr. Magyari Károly Városi Bölcsőde pénzügyi-gazdasági ellenőrzése Az ellenőrzés megállapításai: szeptember 30-ig a tervezett időben és minőségben elkészült Dorog város gyermekvédelmi rendszerének fontos részét képező dr. Magyari Károly Városi Bölcsőde. A bölcsőde 20 férőhelyes, családias hangulatú intézmény. A személyi feltételek megfelelnek a jogszabályban meghatározott létszám minimumnak. Az intézmény valamennyi szakdolgozója rendelkezik a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 3. mellékletében előírt szakképesítéssel. A takarítási és a karbantartási munkákat a Városüzemeltetési Közhasznú Társaság dolgozói végzik. A gyermekek beszoktatás utáni részletes, valamint időszakos orvosi vizsgálatát havi 10 órában, vásárolt szolgáltatás keretében biztosítja az intézmény. Tárgyi feltételek tekintetében az intézmény mindenben megfelel a 20 férőhelyes intézmény számára meghatározott módszertani előírásoknak. A bölcsőde berendezésénél, játékkészletének összeállításánál, beszerzésénél előnybe részesítették a természetes anyagból készült eszközöket. A gyermekek étkeztetését az ELAMEN Zrt. konyhája biztosítja, kapcsolat a konyhával jó. A konyha vezetője a heti étlapok összeállításánál az intézmény kérését igyekszik figyelembe venni. Az ellátott gyermekek életkori igényeit egyenletesen jó minőségű és biztonság követelményeinek megfelelő ételekkel kell kielégíteni, ezért az intézmény létrehozta, működteti és ellenőrzi a Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszert. A helyszíni ellenőrzés során ellenőriztük az étkeztetéssel kapcsolatos nyilvántartási rendszert, s az alábbiakat állapítottuk meg. az intézmény gyakorlatilag másfél éve funkcionál, az étkezők pontos létszámának megállapítására megfelelő nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszert dolgoztak ki. az étkezési térítési díj bevétel megállapítása és annak beszedése a jogszabálynak megfelelően történik. a térítési díj megállapítása során figyelembe vették azokat a kedvezményeket, amelyet jogszabály, illetve önkormányzati rendelet egyéni rászorultság alapján biztosított. Az intézményben évben a gondozott gyermekek közül 15 fő nem részesült semmilyen a törvény által előírt kedvezményben, így az önkormányzat által megállapított teljes 100 %-os étkezési térítési díjait fizettek.

6 6 Az étkezési térítési díj 50 %-os támogatására 2 fő volt jogosult, és 2 fő ingyenes normatív térítési díj kedvezményben részesült. A térítési díjak befizetését, illetve annak számlára történő utalását évben helyszíni ellenőrzés útján vizsgáltuk, eltérést a beszedett és a kincstári számlára történő befizetés között nem találtunk. A Városi Bölcsőde pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzése év és I. negyedévére terjedt ki. A bevételek alakulása: évben a bölcsőde összes bevétele e Ft. Ebből a saját bevétel e Ft, mely az öszszes bevétel 6,37 %-át adja, a többi bevétel e Ft működési költségvetési támogatás, normatív állami hozzájárulás, valamint a helyi önkormányzat saját bevétele I. negyedévében a bölcsőde bevétele e Ft. Ebből a saját bevétel 415 e Ft, mely az öszszes bevétel 7,59 %-át adja, a többi bevétel e Ft működési költségvetési támogatás, normatív állami hozzájárulás, valamint a helyi önkormányzat saját bevétele. Kiadások alakulása: összes kiadási előirányzatból a rendszeres és nem rendszeres juttatások és a munkaadót terhelő járulékok költsége közel 84 %-át tette ki, a fennmaradó 16 %-át készletbeszerzésre (ezen belül gyógyszerbeszerzésre, szakmai anyagok beszerzésére, munkaruha, védőruha beszerzésre, anyagbeszerzésre), és szolgáltatásokra (ezen belül vásárolt élelmezés) fordították. A vizsgált időpont gazdálkodása kiegyensúlyozott, az anyagi lehetőségek figyelembe vételével a bölcsőde működése megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a szakmai útmutatóban meghatározott irányelveknek. A belső ellenőrzés vizsgálta továbbá a bölcsőde építésével kapcsolatos beruházást és megállapította, hogy a beruházás eredményes volt, mivel a megvalósítás a tervezett időben és minőségben elkészült. Az önkormányzat A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXI. törvény 94.. (3) bekezdésében leírtaknak megfelel (az a települési önkormányzat, amelynek a területén nél több állandó lakos él köteles bölcsődét működtetni). A beruházási projekten belül partnerszervezetet kellett az önkormányzatnak megjelölni. A partnerszervezet a Dorog Város Képviselő-testület Kincstári Szervezete Védőnői Szolgálat. A partner szakmai segítséget nyújtott a pályázó számára a projekt megvalósítása során. További elvárások: 1. Védőnői ellátás biztosítása a bölcsődében 2. Egészségnevelés a gyermekek és szüleik számára 3. Bölcsődei étkeztetés felügyelete (menü kialakítás, higiéniai követelmények betartásának ellenőrzése) 4. Felvétel javaslás a bölcsődébe. II. 4./ A Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kft. pénzügyi-gazdasági ellenőrzése A belső ellenőrzés lefolytatását megelőzően a belső ellenőrzés vezető és a belső ellenőr vizsgálta a társaság működésében rejlő kockázatokat. Megállapítást nyert, hogy a vizsgálatot lefolytató belső ellenőr személye és a társaság, valamint annak tulajdonosai, továbbá a társaság ügyvezetése között összeférhetetlenség nem áll fenn, s ennek megfelelően biztosított volt a belső ellenőr függetlensége. Az ellenőrzéshez tartozó belső és külső kockázatok is megállapításra kerültek. Eredendő külső kockázatként kezeltük a jogszabályi környezetváltozásban, a szervezet felépítésében, vezetésének változásaiban, valamint az egészségügyi reformban bekövetkező változások hatásait, az ellenőrzés magas kockázattal minősítette. Belső, kontroll kockázatok között vettük figyelembe a szervezet gazdálkodási, pénzügyi elszámolási rendszerét, engedélyezés, jóváhagyás rendjét és szabályozottságát, közepes kockázatúnak minősítettük. A belső ellenőrzés a külső és belső kockázatok figyelembe vételével a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht. működését összességében közepes kockázatúnak minősítette. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht-t az egészségügy átszervezéssel kapcsolatos rendelkezései előnyösen érintették, mivel a kórház átalakítása az aktív ágyak számának csökkenését, az ápolási ágyak növekedését tűzte ki célul.

7 7 A szakkórház vezetésének fő célja: a bevételek növekedése, a kórház nyereséges működtetése. Ennek megvalósítása érdekében a meglévő 110 kórház ágyszámot 125 ágyszámmá növelte (75 ápolási ágy és 50 krónikus belgyógyászati ágy) év szeptemberéig a 125 kórházi ágy kihasználtsága közelítette a 100 %-ot. A kapacitás teljes körű kihasználtságát segítette az a tény, hogy Dorog és a környező településein a szakkórházhoz hasonló intézmény nem működik. A szakkórház gazdálkodásában lényeges változás következett be. A korábban veszteségesen működő intézmény szeptember végén 35 M Ft nyereséget produkált. A Szent Borbála Kht. nyereségét egyrészt a bevételek időarányos növekedésének és a költségek jelentős mértékű csökkenésének köszönheti. A szakkórház rövid lejáratú, likviditási hitelkeretére a továbbiakban is szüksége van, mivel az Országos Egészségfinanszírozási Pénztár a teljesítményarányos finanszírozási összeget csak 90 napos határidővel teljesíti. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht. szabályozottságának ellenőrzése során a belső ellenőrzés súlyos hiányosságokat tapasztalt. A kórház régi vezetősége a Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül a működésével összefüggő, a számviteli törvényben előírt szabályzatokkal nem rendelkezett. Az ellenőrzés időpontjáig a hiányzó szabályzatok nem készültek el. Javaslat: A szakkórház működését meghatározó szabályzatok (SZMSZ, Számviteli Politika, Értékelési Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Önköltségszámítási Szabályzat, Leltárkészítési Szabályzat) elkészítésére a vezetés készítsen intézkedési tervet. A hiányosságok megszüntetését a hivatal belső ellenőre utóellenőrzéssel évben ellenőrzi. II. 5./ A Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht. pénzügyi-gazdasági ellenőrzése A Szakorvosi Rendelő belső ellenőrzésének lefolytatását megelőzően a Szakkórházhoz hasonlóan vizsgáltuk a társaság működésében rejlő kockázatokat. Az ellenőrzéshez tartozó belső és külső kockázatokat megállapítottuk. Belső, kontroll kockázatok között vettük figyelembe a szervezet gazdálkodási, pénzügyi elszámolási rendszerét, engedélyezés, jóváhagyás rendjét és szabályozottságát, az ellenőrzés közepes kockázatúnak minősítette. Eredendő, külső kockázatként a jogszabályi környezetváltozásban, a szervezet felépítésében, vezetésének változásaiban, valamint az egészségügyi reformban bekövetkező változások hatásait magas kockázattal minősítettük. Összességében a Szakorvosi Rendelő Kht. működését közepes kockázatúnak minősítettük. A belső ellenőrzés megállapításai: A belső kontroll kockázatok figyelembe vételével megállapítást nyert, hogy a társaság gazdálkodási rendje, fegyelme a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A szabályozottságának ellenőrzése kapcsán megállapítást nyert, hogy a Szakorvosi Rendelő Kht. a működését biztosító szabályzatokkal rendelkezik, néhány szabályzatnál a jogszabályi változásokból eredő aktualizálást el kell végezni. Gazdálkodási rend és fegyelem megsértése történt, a gyógyászati segédeszköz bolt pénztárában az intézmény pénzkezelés szabályzatában rögzített 500 e Ft készpénzállománnyal szemben napi 800 e Ft szerepelt. A vizitdíj bevezetéséről szóló évi CXV. törvény értelmében az intézmény február 15- től a betegektől a törvényben előírt vizitdíjat szedett be. A szakrendelő bevétele így havonként e Ft-tal nőtt, de az intézmény bevételeit összességében nem növelte, mivel a havi vizitdíj nem fedezte le a beteglétszám csökkenése miatti bevételkiesést, valamint a vizitdíjjal foglalkozó munkatársak bér és annak járulékaira jutó költségeket. A társaság gazdálkodására negatívan ható tény volt továbbá, hogy az OEP által finanszírozott gondozói díjak 50 %-kal csökkentek évben. A Kht. korábbi éveinek gazdálkodásáról megállapítható, hogy kiegyensúlyozott, a bevételeiből minden évben fedezni tudta a közhasznú tevékenységének ellátásához szükséges kiadásokat. A októberi pénzügyi adatai: - az intézmény bevétele: e Ft - az intézmény kiadása: e Ft - az intézmény vesztesége: e Ft A veszteségből igen jelentős a gyógyászati segédeszköz bolt vesztesége e Ft, ezzel szemben október 31-ig az árbevétele e Ft volt.

8 8 A Kht. kiegyensúlyozott, zavartalan működtetése érdekében javaslat: A tulajdonos a térségben élő emberek egészségügyi szükségleteinek ellátása érdekében hozta létre 19 szakrendelővel működő Szakorvosi Rendelő Kht-t. A társaság gondos és kiegyensúlyozott gazdálkodásával eddig biztosítani tudta a tulajdonos elvárásait. A évi egészségügyi reform az intézmény gazdálkodására is kihatott. A veszteség csökkentése érdekében javaslat az évek óta veszteségesen működő, és egyre kisebb árbevételt termelő vállalkozási tevékenységi körben működő gyógyászati segédeszköz bolt megszüntetése. Változások az ellenőrzés óta eltelt időszakban: február 29-én a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht. és a Dorogi Szakorvosi Rendelő Kht. beolvadással jött létre a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. Dorog Város Képviselő-testülete február 29-én elfogadta a 31/2008. (II.29.) számú képviselőtestületi határozattal a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Közhasznú Társaság évi intézkedési tervét. Az intézkedési tervben a beolvadással kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetője meghatározta Felelős és határidő megjelöléssel. 5./ Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény összefoglalása A évben elvégzett ellenőrzésekről készített ellenőrzési jelentések értékelték a rendelkezésre álló információkat, tartalmazták az eredményeket és hiányosságokat összefoglaló értékelést, következtetéseket, javaslatokat. Büntető-, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény az ellenőrzések során a belső ellenőr nem tárt fel. A évben végzett ellenőrzések megállapításaira az ellenőrzöttek észrevételt nem tettek. A belső ellenőr utóvizsgálatot évben nem végzett. A évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzés keretében a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht-nál feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési terv készítését írtuk elő. A belső ellenőr évben utóvizsgálattal győződik meg a hibák kijavításáról. 6./ A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer tapasztalatai Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bekezdése előírja a költségvetési szerv vezető számára a évi költségvetési beszámoló keretében a FEUVE ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolást. Dorog Város Önkormányzat március 31-én elkészített az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 145/A. -a, továbbá a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban közzétett módszertani útmutatói figyelembevételével a helyi önkormányzat FEUVE szabályzatát. A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység azaz a jegyző által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer évben a FEUVE vizsgálta a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságát. A vizsgált időszakban a Polgármesteri Hivatalnál a költségvetés tervezési és zárszámadási készítési folyamatok szabályozottsága kiváló volt, alacsony kockázatot jelentett a feladatok szabályszerű végrehajtásában. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert létrehoztuk, kialakítottuk a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatok ellenőrzési feladatait, kijelöltük a költségvetés tervezési és zárszámadás készítési feladatok koordinálásáért felelős személyeket. A FEUVE ellenőrzés megállapította, hogy az önkormányzatnál a vizsgált időszakban a költségvetés tervezés és zárszámadás készítés folyamatában a vonatkozó jogszabályokban és a belső szabályozásban foglalt ellenőrzési, egyeztetési feladatokat elvégeztük. Dorog, április 08.

9 9 Tallósi Károly címzetes főjegyző

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1026 2010. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Pásztó Város Polgármestere 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám:1-61 /2011. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2010.

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1038 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 31. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1011 2010. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/6. Döntéshozatal

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2013. évi ellenőrzési jelentése Készítette: Dr. Batka Brigitta Belső ellenőr Vezetői összefoglaló 1. A belső ellenőrzési

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. április

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 1 A 16/2009. (IV. 28.) Többcélú Társ. hat. melléklete ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben