Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: ISKOLAI HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: 037215 ISKOLAI HÁZIREND"

Átírás

1 1 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: ISKOLAI HÁZIREND ( tanév) A j k a, augusztus 31.

2 2 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 3. oldal 2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere 3. oldal 3. Általános szabályok 4. oldal 4. Mulasztások igazolása 4. oldal 5. Az ügyintézés és a térítési díj fizetés rendje 5. oldal 6. Szociális támogatások megállapításának és felosztásának elemei 6. oldal 7. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 6. oldal 8. Jutalmazási és fegyelmező intézkedések elvei, formái 6. oldal 9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét. 7. oldal 10. Az iskola munkarendje 10. oldal 11. Tanórán kívüli foglalkozások 10. oldal 12. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések 11. oldal 13. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje 12. oldal 14. Egyéb, nem tanuláshoz szükséges tárgyak behozatala 13. oldal 15. Egyéb rendelkezések 13. oldal 16. Záró rendelkezések 15. oldal

3 3 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1.1. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az iskolai közösségek életének jogszerű és célszerű megszervezését A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezések közül azokat, melyeket az évi LXXIX. törvény (közoktatási törvény) és a követő rendeletek nem szabályoznak. 2. A HÁZIREND HATÁLYA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE 2.1.A házirend előírásait be kell tartaniuk az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és alkalmazottainak A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét Kérjük a házirendünk betartását azoktól a vendégeinktől, látogatóinktól is, akik az iskolánkban bármilyen okból tartózkodnak Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai programja és Minőségirányítási programja A házirend jogforrás, megszegése jogsértésnek minősül A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtekinthető a. az iskola könyvtárában; b. az iskola tanári szobájában; c. az iskola igazgatójánál; d. az iskola igazgatóhelyetteseinél; f. a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, g. az iskola honlapján. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: - tanulókat az első tanítási napon; - szülőket az első szülői értekezleten. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a szülői értekezleteken, fogadóórákon.

4 4 3. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Balesetvédelmi okokból tilos a testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelésórákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, vagy létesítményvezető azt elrendeli. 2. Az iskola minden év elején tanulóbiztosítást köt a biztosítóval. Ezt követően, ha a tanulóval olyan dolog történik, amely biztosítási eljárást von maga után, a tanuló köteles azt az iskola titkárságán jelezni. 3. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola titkárságán kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja. 4. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe bevezetett információkat a szülőkkel havonta alá kell íratni, ennek havonkénti ellenőrzését az osztályfőnök végzi el. 5. Tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt. Amennyiben a tanuló telefonját - bármilyen célból - használja órán, az órát tartó pedagógus felszólítja a tanulót a telefon kikapcsolására, és dönthet fegyelmező intézkedés megtételéről. 6. Az igazgatóságon és a titkárságon található telefonokról csak közérdekű és sürgős hívások kezdeményezhetők. 7. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményekért. 8. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. A fegyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály határozza meg. 4. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 1. Iskolánkban a tanítás 7,20 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 7 óra 10 percre kell beérkezniük. 2. Azon tanulókra, akik órarendje eltér az előző pontban foglaltaktól, a fenti pont nem vonatkozik. Ők kötelesek az első tanóra előtt legalább 5 perccel korábban megérkezni. 3. Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. A szünet felhasználható az iskola más épületeibe való átvonulásra. A tanulók maguk döntik el, hogy a szünetet az iskola udvarán, az aulában, a tanteremben vagy a folyosón töltik-e el. 4. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolai ebédlőben ebédeljenek. Az ebédidő óráig tart. 5. A tanulók szünetekben és lyukasóráikon igénybe vehetik az iskola büféjét, amely naponta 7,00 15,00, pénteken: 7,00 13,00. Az esetleges lyukasórákat a tanulók az iskola aulájában tölthetik el, a tantermekben folyó tanítás zavarása nélkül. 6. Az iskola könyvtára a mindenkori kiírás szerint tart nyitva. 7. Az iskola titkárságán minden tanítási napon , valamint óra között tart ügyfélfogadást. Egyéb időpontokban a titkárság a tanulók és az iskola egyéb adminisztratív ügyeit intézik, ezért nincs ügyfélfogadás. Csengetési rend: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra:

5 5 5. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA 1. A tanórákról és a kötelező iskolai programokról való távolmaradást igazolni kell. 2. A hiányzás első napján a szülő jelezze az iskola felé a távolmaradás várható időtartamát telefonon vagy személyesen. 3. Előre látható hiányzás esetén a szülő vagy a sportegyesület 2 nappal korábban írásban kérje ki a tanulót. A sportegyesületi kikérőt a szülő lássa el aláírásával A mulasztást ebben az esetben is igazolni kell. 3 napnál hosszabb kikérés esetén az elengedésről az igazgató dönt. Engedélyezett távollét esetén a szülői igazolás az egész távollétre vonatkozik. 4. A hiányzások igazolása az ellenőrzőben történik. A szülő hiányzás esetén egy tanévben 3 napot igazolhat. Ezen túlmenően hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által adott eredeti igazolás vagy hivatalos dokumentum eredeti példányának bemutatásával történhet. Az eredeti dokumentumot az osztályfőnök a tanév végéig megőrzi, azt a tanuló nem kapja vissza. 5. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő ötödik munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének, aki a naplóban a hiányzásokat adminisztrálja. 6. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem. 7. Igazolatlan mulasztások. A szülők értesítése igazolatlan mulasztás esetén: - tanköteles korú tanuló esetén az 1., a 10. és 20. igazolatlan óra után - nem tanköteles korú tanuló esetén a 10. és 20. igazolatlan óra után A gyermekjóléti szolgálat és az illetékes kormányhivatal (gyámhivatal) értesítése: - tanköteles korú tanuló esetén a 10. igazolatlan órát követő szülői értesítés eredménytelensége miatt, illetve ismételten a 30. igazolatlan óra elérésekor A gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti kormányhivatal (hatósági osztály) értesítése: tanköteles tanuló esetén az 50. igazolatlan óra elérésekor. Nem tanköteles tanuló esetén: Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót az iskolából ki kell zárni. Késések A becsöngetés után érkező tanuló későnek számít. A késés tényét az órát tartó tanárnak regisztrálnia kell a haladási naplóban. A késő tanuló a foglalkozásról nem zárható ki. A késések összeadódnak, 45 percenként 1 igazolatlan órának minősülnek 1. Ha a tanuló sportversenyen vesz részt, azt úgy kell tekinteni, mintha a tanuló hivatalos ügy miatt maradt volna távol. Hiányzását a tanuló utólag, a sportverseny rendezői által adott eredeti igazolással igazolja. 2. Ha a tanuló közép- vagy felsőfokú, illetve azzal egyenértékű, államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt, tanulmányi versenydolgozatot ír, pályaművet készít el, vagy megyei, regionális, országos tanulmányi versenyre készül, akkor a verseny, illetve a vizsga napján és az azt megelőző két tanítási napon hiányozhat felkészülésre való hivatkozással. A tanuló hiányzását utólag, a vizsgaszervezők által adott eredeti igazolással igazolja úgy, hogy a megelőző két tanítási napot az osztályfőnök szintén igazoltnak tekinti. 3. A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérnie az iskola igazgatójától, ha a tanuló előreláthatólag legalább 2 hétig hiányozni fog. A távolmaradási engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti. 4. Óralátogatás alóli felmentések - A szülő írásos kérvénye és a megfelelő írásbeli dokumentumok alapján (orvosi vagy

6 6 - szakértői vélemény, megszerzett érettségi törzslap-kivonat) az igazgató felmentési engedélyt adhat a mindennapi iskolába járás, illetve az egyes tantárgyak tanulása alól. - A kérvények beadási határideje minden tanév szeptember 15-e (nyelvvizsga illetve orvosi vagy szakértői vélemény esetén folyamatosan). - A teljes felmentéssel rendelkező diák nem köteles részt venni a testnevelés órán, az eseti felmentettnek a tornateremben kell tartózkodnia. 6. AZ ÜGYINTÉZÉS ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉS RENDJE 1. Tanítási napokon hivatalos ügyek intézése és 15 oo óra között történik. 2. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Erről a hirdetőtáblán értesíti a tanulókat, szülőket. 3. Az iskola épületében idegen csak az igazgató engedélyével tartózkodhat, és csak azt követően rendezheti hivatalos ügyeit. 4. Az ebéd befizetése a gazdasági irodában történik, a kijelölt időpontokban. Betegség esetén az ebédet reggel 9 óráig telefonon lehet lemondani, s másnaptól a lemondás végéig jár a visszatérítés. 5. Az iskolavezetés tagjai a nyári szünetben szerdai napokon ig tartanak irodai ügyeletet. Szakmai gyakorlat-ösztöndíj A középfokú tanulmányok folytatása esetén a képesítés megszerzésének feltétele a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése. A szakképzésben résztvevő tanulót szakmai gyakorlat időtartamára díjazás illeti meg. A díj összegének a hónap első napján érvényes havi minimálbér 20 százalékát meg nem haladó rész adómentes juttatásnak minősül. Ha a juttatás összege meghaladja az adómentességi értékhatárként meghatározott összeget, akkor az ezt meghaladó rész az összevont adóalap részeként egyéb jövedelemként adózik, mely után a kifizetőt 27 százalékos mértékű adó fizetési kötelezettség terheli. A járulékokat az általános szabályok szerint kell teljesíteni. A szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók, az általuk előállított termékből (pékáru, cukrászati termékek, stb.) korlátlan mennyiségben fogyaszthatnak, továbbá kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltségtérítés illeti meg őket a törvényi-jogszabályi előírásoknak megfelelően Iskolánkban, a évi LXXXVI. tv., valamint 328/2009 Korm. rendelet alapján, ösztöndíjban részesülnek a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a gazdaság által, az adott régióban igényelt szakképesítésekben részt vevő tanulók. Az ösztöndíj rendszerébe ben kapcsolódtunk be. Az ügyintézés és a térítési díj fizetés rendje A díjak meghatározása az évi LXXIX közoktatási törvény 114., 115., 116., 117. paragrafusai) valamint az ehhez kapcsolódó hatályos törvények, rendelkezések alapján történik. Az iskola igazgatója a tanév megkezdése előtt rendelkezik a díjak mértékéről, meghatározza az érintettek körét, a tanulmányi eredmények alapján járó kedvezményeket. A megállapított díjakat a félév kezdetekor kell megfizetni, az iskola házipénztárába készpénz formájában, valamint a vevő részére kiállított számla alapján. Az iskola biztosítja a díjak részletekben történő fizetését, amelyre kérvény benyújtásával kerül sor. A részlet befizetés határideje az első és második félév utolsó tanítási napja.

7 7 A vizsgadíjak befizetése a 229/2012 korm.rendelet valamint az aktuális törvények, rendeletek alapján történik. A díj befizetése a házipénztárba történik, a vizsga megkezdését megelőző utolsó munkanapig. Az iskola, a mindenkori költségvetési törvény, valamint az évi XXXI. Gyvt a (5) bekezdésnek a-d pontja alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt biztosít tanulóinak. A térítési díjak kidolgozása, átdolgozása a tanév kezdetén, és a gazdasági év elején történik. 7. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA 1. A tanuló részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után a Hátrányos Helyzetű Tehetséges Tanulókért Alapítvány kuratóriuma dönt. 2. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés és tankönyvellátás - A törvényi szabályozás és a rászorultság alapján nyújtható be kedvezmény iránti kérelem, amit kereseti kimutatással és szülői nyilatkozattal kell igazolni. Határidő: az előző tanév. Az elbírálásban a feladattal megbízott gyermekvédelmi felelős vesz részt. - A tanév során szükséges tankönyvekről, felszerelésekről, a kölcsönözhető könyvekről az igazgató és az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket. A beszerzendő taneszközök költségvetését a szülői munkaközösséggel egyezteti az igazgató. Minden év november 15-ig (a belépő osztályoknál a beiratkozás napjáig) kell felmérni, hogy kik kívánnak a következő tanévben kölcsönzött, ill. használt tankönyvet igénybe venni és kik jogosultak normatív és egyéb kedvezményekre. A kedvezmények igénybevételének feltételeiről a szülőket tájékoztatjuk. - A nem normatív alapon adható kedvezmények (étkezés, tankönyv) odaítélésekor, az iskola rendelkezésére álló pénzügyi keret függvényében, a család anyagi helyzetét, az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős véleményét vesszük figyelembe. A jövedelemről hivatalos igazolást kell benyújtani. 3. Ha a család anyagi helyzete indokolja, úgy segélykérelmet nyújthatnak be az állandó lakhely szerinti önkormányzathoz. Erről bővebb felvilágosítást a gyermekvédelmi felelős ad. A gyermekvédelmi felelős nevét és elérhetőségét minden tanév elején nyilvánosságra hozzuk. 4. Indokolt esetben a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriuma is támogatást ad a rászoruló fiataloknak. Térítési díjra és tandíjra vonatkozóan a hatályos rendeletek az irányadóak. 8. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, A TANULÓK/SZÜLŐK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI 1. A tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a diákok tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat (DÖK) működik. a. A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja. b. A diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által megbízott pedagógus segíti. c. A diákönkormányzat javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogot gyakorol a törvény által előírt iskolai ügyekben. e. A DÖK munkáját éves munkaterv alapján végzi. f. Az iskolai diákközgyűlést: tanévenként legalább egy alkalommal kell összehívni, amelyen minden diák részt vehet.

8 8 g. A közgyűlést az igazgató hívja össze. h. A segítő pedagógus beszámol a diákönkormányzat előző évi munkájáról, az igazgató tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, a munkatervről, a diákjogok érvényesüléséről, a házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. i. A diákok részéről felmerülő kérdésekre az igazgató érdemi választ ad, szükség esetén intézkedést hoz. 2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének a témában érintett tanulók 50%-a tekintendő. 3. A tanulókat az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója a diákközgyűlésen (évente), az egyes évfolyamok képviselőinek találkozóján (havonta), az iskolagyűléseken, a hirdetőtáblán keresztül tájékoztatja. 4. A szülőket a szülői munkaközösségi értekezleteken - félévente, nyílt napokon, évfolyamonkénti szülői értekezleteken, szükség esetén körlevélben tájékoztatja az igazgató. 5. A tanulók és a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a pedagógusokkal, ill. a szülői munkaközösséggel, amelyre az illetékesek 30 napon belül reagálni kötelesek. 6. Az osztályfőnökök a tanulókat az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják az őket érintő eseményekről. 7. Az osztályfőnökök és a tanárok a diákokat és a szülőket a tanuló teljesítményéről, egyéni haladásáról folyamatosan szóban és írásban (ellenőrző könyvön keresztül) informálják. 8. Félév és év vége előtt a tanuló gyenge teljesítményéről az osztályfőnökök külön értesítik a szülőket. 9. A szülői tájékoztatás szóbeli formái - szülői értekezletek (időpontjait az éves munkaterv tartalmazza) - évfolyam értekezletek - fogadóórák (időpontjait a munkaterv tartalmazza) - egyéni, napközbeni fogadóórák (előre egyeztetés szükséges) - nyílt tanítási napok - telefonos kapcsolattartás 9. JUTALMAZÁSI ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI, FORMÁI 9.1 A tanulók jutalmazása: Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, - vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, - vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicséret.

9 9 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért, - kiemelkedő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalmáért dicséretben részesíthetők. Az a tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményt ért el oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet iskolagyűlésen/tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések Azt a tanulót, aki a házirendet megsérti, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti, igazolatlanul mulaszt, vagy bármilyen módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái: - Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) - Szaktanári intő (írásbeli) - Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) - Osztályfőnöki intő (írásbeli) - Osztályfőnöki megrovás (írásbeli) - Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) - Igazgatói intő (írásbeli) - Igazgatói megrovás (írásbeli) - Fegyelmi eljárás Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben, a vétség súlyára való tekintettel, el lehet térni. Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - kirívó tanórai magatartást tanúsít - vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, - vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni. - A kötelességmulasztás, kötelességszegés mértékétől függ a fegyelmező intézkedések súlyossága. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: SZÓBELI Hanyagságból, figyelmetlenségből származó fegyelmezetlenségek (pl. egyszeri, hetesi kötelesség elmulasztása, tanóra megzavarása, igazolás elfelejtése, rendzavarás, késés, felszerelés hiánya, kisebb fokú modortalanság, udvariatlanság stb.) A szaktanár és az osztályfőnök adhatja. IRÁSBELI

10 10 - Szaktanári figyelmeztetés szorgalomból, ill. magatartásból (pl. a szaktárgyi munka elhanyagolása, felszereléshiány, az órákon, foglalkozásokon, óraközi szünetekben előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt). - Osztályfőnöki figyelmeztetés magatartásból, ill. szorgalomból kettőnél több szaktanári figyelmeztetés, 1 óra igazolatlan óra után, fegyelmezetlenség, többszöri (5) késés, felszerelés hiánya stb. - Osztályfőnöki intés: rossz szándékú károkozás, 6 késés felett, első igazolatlan órát követő újabb igazolatlan hiányzás miatt, stb. - Osztályfőnöki megrovás: 15 késés felett, 5 óra feletti igazolatlan hiányzás, rendszeres és súlyos tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegés, tudatos félrevezetés, stb. - Igazgatói figyelmeztetés. 8 óra igazolatlan hiányzás felett, 20 késés felett, a Házirend súlyos megsértéséért, ill. az osztályfőnöki fokozatokat követő fegyelmez büntetésként. A fegyelmi intézkedéseket az osztálynaplóba az ok megjelölésével, dátummal és aláírással ellátva az osztályfőnök, szaktanár, igazgató írja be. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: - Az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; - Az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; - A szándékos károkozás; - Az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; - Ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek vallási, kisebbségi vagy kegyeleti jogot sérteni erőszakot alkalmazni, hirdetni vagy arra buzdítani fegyvert vagy a közbiztonságra veszélyes eszközöket behozni önkényuralmi jelképeket használni romboló, anarchista ideológiát propagálni. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. Célja: A kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. (szabályairól az SZMSZ melléklete rendelkezik) A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. (szabályairól az SZMSZ melléklete rendelkezik) A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülőjének a köznevelési törvény szerint kártérítést kell fizetnie. 10. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI, A VIZSGÁRA JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE.

11 11 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE, AZ OSZTÁLYOZÓ A tanévközi vizsgák szabályozását az iskola pedagógiai programja tartalmazza. - Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: a részletes tantárgyi, évfolyamokra bontott követelményeket az iskola helyi tanterve tartalmazza. - Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja: A vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat. - Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat a belső vizsgák szervezéséért felelős igazgatóhelyettesnek adják át. - Tanulmányok alatti vizsgák időpontja: osztályozó vizsga: Félévkor és tanév végén végzős diákoknak április hónapban, nem végzős diákoknak június első hetében az igazgató által meghatározott napon. Különbözeti vizsga: osztályozó vizsgával megegyező időpontban. Javító vizsga: minden év augusztus ig terjedő időszakban, az igazgató által meghatározott időpontban. - Jelentkezések határideje: a kijelölt vizsganapot megelőző hét utolsó munkanapja. 11. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 1. A tanulók javaslatot tehetnek a szabadon választható foglalkozásokra, a diákönkormányzaton keresztül, május 31-ig. A szakközépiskolák 10. évfolyamos tanulói emelt szintű tantárgyakra minden tanév május 31-ig jelentkezhetnek. 2. Az adott tanévben meghirdetésre kerülő szabadon választott foglalkozásokat az osztályfőnök ismerteti szeptember első hetében. Ezekre való jelentkezés szeptember 15-ig a kiadott nyomtatványon történik, amelyet az osztályfőnöknek kell átadni. 3. A választott foglalkozásra történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év időtartamának idejére a foglalkozáson részt venni. 4. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 19 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 1 felnőtt pedagógus felügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapon egyeztetni kell az iskola általános igazgatóhelyettesével a szükséges termeket és felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 19 óránál később is befejeződhet. 5. Hátránykompenzációs programban nyújtott szolgáltatások: tantárgyi korrepetálás, egyéni felzárkóztatás, tanulószoba, feladatlapos felzárkóztatás, mentálhigiénés programok, szabadidős és sport tevékenységek. 6. A hátránykompenzációs programba jelentkezés lehetőségei: - Az iskola azon tanulóknak, akik bármilyen okból hátránnyal kezdenék tanulmányaikat, hátránykompenzációs felzárkóztatást biztosít. A hátránykompenzációs programban azok a tanulók kerülhetnek be, akiknél: - a szülők kérik a programot, - a nagykorú tanuló önként kéri a szolgáltatást, - a szaktanár, osztályfőnök és ifjúságvédelmi felelős javaslata alapján, - egyéb- iskolával együttműködő hivatalos szervek, szakértői bizottság javaslata alapján.

12 12 A foglalkozásokon résztvevő tanulók létszámát és összetételét az igények és a helyi lehetőségek figyelembevételével az iskola igazgatójának egyetértésével határozza meg a nevelőtestület. 7. Szakmai kirándulásokon és kulturális rendezvényeken a lehetőségekhez képest biztosítjuk az útiköltséget, a belépőket és a mozi és színházjegyeket. 8. Minden felzárkóztatási programhoz felügyeletet biztosítunk. 9. Az iskolai sportkör foglalkozásaira a tanulók minden tanév május 15-ig tehetnek javaslatot a testnevelő tanároknál. 10. A minden napos testnevelés biztosítása tömegsport foglalkozásokkal és a DSK foglalkozásokkal történik 12. A TANULÓK TANTÁRGY VÁLASZTÁSÁVAL, MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK Az iskola minden év májusában felméri a tanulók, szülők igényeit a szabadon választható tantárgyakra és foglalkozásokra vonatkozóan. Az iskola vezetése a fenntartóval történt egyeztetés után összeállítja azoknak a tantárgyaknak, foglalkozásoknak a listáját, melynek személyi, tárgyi feltételei biztosíthatóak a következő tanévben. A tanulók és szülők tájékoztatásának módja az iskolában meglévő lehetőségekről: - ellenőrzőben történő tájékoztatás - az iskolai faliújság - az iskola honlapján. A tanulói igények alapján határozza meg az iskola a szabadon választható tantárgyak, foglalkozás körét. A végleges döntés meghozatalánál figyelembe kell venni, hogy milyen az egyes osztályokban milyen arányban szükségesek a csoportbontások a tanulói létszámoknak megfelelőn. Szakkörök, sportköri foglalkozások esetén a diák önkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével készül a következő tanév ajánlata. A tanulók az előzetes jelentkezést május 31-ig adják le az osztályfőnököknek, akik összesítik és jelzik a tanulói igényeket az iskola igazgatójának. A 9. évfolyamos tanulókat a beiratkozás alkalmával tájékoztatja az intézmény a választható tantárgyakról, idegen nyelv tanulási lehetőségekről, akik június 30-ig küldhetik be a jelentkezési lapokat. A tanév elején akkor van lehetőség pótjelentkezésre, ha az adott csoportban van üres hely. A szakkörökre, szabadon választott foglalkozásokra a tanuló végleges jelentkezését minden év szeptember 10-ig adhatja le az osztályfőnöknek, aki ezeket összesíti és átadja az intézmény vezetőjének. Fiatalkorú tanuló esetén a jelentkezést a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írni. Az induló csoportok megnevezését a felvett tanulókat szeptember 15-ig értesíti az iskola. A jelentkezés 1 tanévre szól, a tanuló hiányzását vezetni kell. A hiányzásokat igazolni kell. Indokolt esetben az iskola igazgatója - szülői és tanulói kérésre - mentesítheti a tanulót a szabadon választott foglalkozás látogatása alól. Ennek oka lehet: o a tanuló gyenge tanulmányi eredménye miatt nem javasolt a pluszfoglalkozás, o egészségügyi okok miatt nem vehet részt a sportköri foglalkozásokon. Az emelt szinten tanult tantárgy esetén a tanév végéig részt kell venni a foglalkozásokon. A szabadon választott foglalkozásokról naplót kell vezetni (csoport napló, szakköri- sportköri napló).

13 AZ ISKOLA HELYISÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI, ESZKÖZEI ÉS AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A házirend előírásai az iskola területén (az iskola épületében, udvarán és a bejáratoknál) érvényesek. Magatartási szabályai az iskolán kívül, tanítási időben, illetve ezen túl szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola tanári felügyeletet biztosít. A törvényi előírások alapján az iskola egész területén tilos a dohányzás. 1. Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb olyan megszorító előírásokat, melyek jelen házirendben nincsenek szabályozva, (tornaterem, kollégium, tanműhely) és amelyeket a tanulóknak be kell tartaniuk. Ezen létesítmények szabályait az arra kijelölt személy készíti el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A jóváhagyás során a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. 2. Az iskola területét a tanuló csak osztályfőnöke akadályoztatása esetén az ügyeletes nevelő - engedélyével hagyhatja el. Az iskola épületei között a tanulók az óraközi szünetekben vonulnak át, ehhez külön iskola elhagyási engedély nem szükséges. Mentesül a tanuló a kötelezettség alól, ha olyan esetben hagyja el engedély nélkül az iskola területét, amikor az adott helyzetben elvárható volt tőle. Az elhagyásról az akadály megszűnése után azonnal telefonon tájékoztatni kell az iskola titkárságát, ahol az elhagyás tényét dokumentálják. 3. A tanulók igénybe vehetik az iskolában működő étkezőt, melyben az iskola térítéses ebédet kínál fel. A tanulók minden szerdán , és óráig jelentkezhetnek az iskola gazdasági irodáján befizetési szándékukkal. 4. Az iskolában tilos szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 5. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken élvezeti cikkeket fogyasztani tilos. 6. Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos továbbá a tanítási órákon rágógumizni. 7. A tanulók feladata: saját környezetük rendben tartása. a. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. b. A használók felelősek: i. az iskola tulajdonának, eszközeinek megóvásáért, védelméért, ii. az iskola rendjéért, tisztaságának megőrzéséért, iii. a tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartásáért. c. Minden diák köteles az iskola rendjét, tisztaságát megóvni, valamint ebben a munkában aktívan részt vállalni. 14. EGYÉB, NEM A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES TÁRGYAK BEHOZATALA 1. Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatja magával a tanuló. Egészséget, közerkölcsöt-közérdeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába hozni. 2. A nevelőoktató munkához nem szükséges, a tanuló saját felelősségére behozott tárgyakért, eszközökért az iskola felelősséget nem vállal. 3. Rendkívüli esetben, ha nagyobb értékű tárgy (pl. hangszer, sportszer stb.) vagy nagyobb összeg van nála, azt az iskolába érkezéskor leadhatja az iskolatitkárnak. A leadott tárgyakat

14 14 az iskola elhagyása előtt átveheti. Az iskola csak a leadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget. 4. A mobiltelefon és egyéb elektronikus eszközök (amelyet csak saját felelősségére hozhat be az iskolába) használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. 5. A tanulótársak és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal és egyéb elektronikai eszközökkel képeket, ill. hangfelvételeket a diák nem készíthet, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet. 15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Az iskolai ünnepélyeken az iskola diákjai és tanárai közösen vesznek részt, ünnepi öltözékben. Lányoknak: fehér blúz, fekete szoknya, vagy nadrág, iskolai nyakkendő. 2. Fiúknak: fehér ing, fekete nadrág, iskolai nyakkendő. 3. Mindkét esetben az öltözethez illő lábbeli. (Nem sportcipő.) 4. Egyéb iskolai rendezvényeken a viselkedési szabályok nem térnek el a mindennapi gyakorlattól. Amennyiben mégis, azt a nevelőtestület és a DÖK közösen állapítja meg, és hozza nyilvánosságra. 5. Az iskola munkahely. Ennek megfelelően köteles minden diák öltözékét a jó ízlés határain belül megválogatni! 6. A testnevelésórákon kötelező a Szent-Györgyi emblémás póló, valamint világos talpú tornacipő, tornanadrág. 7. A tanulók a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 8. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnök útmutatásai alapján kell részt venniük. 9. Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában, akkor a jogkörét az igazgató vagy az igazgató helyettes veszi át. 10. A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50%-a + 1 tanulót kell tekinteni 11. Az ingyenes tankönyv igénylő lapot a rászorult tanuló minden tanév január 31-ig adja le osztályfőnökének. 12. A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk, viselkedésük és szorgalmuk alakulását, a magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályzatot az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleménye alapján állapítja meg, vitás esetben az osztályfőnök dönt. A félévi és év végi minősítések az értesítőbe, illetve a bizonyítványba kerülnek. Magatartás értékelése: Példás (5): Szívesen és önállóan tevékenykedik a közösségért, az iskolai házirendet betartja. Tanáraival, a felnőttekkel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias. Iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Segíti társait a közösségi és tanulmányi munkában. Minden megnyilatkozásában kulturált hangnemet használ. Vállalt feladatait felelősségtudattal látja el.

15 15 Az értékelt időszakban maximum 4 igazolatlan órája van. Utóbbi kitételtől a tantestület különleges méltánylást érdemlő esetekben eltekinthet. Nincs intője, megrovása. Késésekért nincs figyelmeztetője. Jó (4): A házirend követelményeit betartja. Tanórai és órán kívüli viselkedése általában kifogástalan. Fegyelmezett, de társai körében nem kezdeményező. Tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget. Nincs intője, megrovása. Maximum 1 figyelmeztetője van késésekért. Változó (3): Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. Tanórai és iskolán kívüli magatartásával kapcsolatban többször merül fel kifogás. Esetenként társai munkáját is károsan befolyásolja. Osztályfőnöki intője van. Tanóráról való önkényes távolmaradás miatt fegyelmi intézkedés történt. Rossz (2): A házirend előírásait rendszeresen megsérti. Magatartásával a közösség fejlődését súlyosan hátráltatja, a közösséget bomlasztja. Fegyelmezetlen az óra alatt és az órán kívül is. Több szaktanári figyelmeztetőt kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. Tanulmányi óráról 1-nél többször önkényesen távolmaradt. 20-nál több igazolatlan órája van. A magatartás elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. Ugyanakkor az igazolatlan órák számának önmagában is minősítő értéke lehet. Az iskola által szervezett, más helyszínen megvalósított rendezvényeken (kirándulás, színház, táborok, terepgyakorlat, kiállítások, szalagavató, stb.) tanúsított viselkedés megítélésében az évente felülvizsgált házirend követelményei az irányadóak. Szorgalom értékelése: Példás (5): Képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítmény nyújt. Tanulmányi feladatait minden tárgyból rendszeresen elvégzi. A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat. Munkavégzése pontos, megbízható. Önként vesz részt tanórán kívüli programon, versenyeken. Írásbeli munkáinak, rajzainak külalakját az igényesség jellemzi.

16 16 Jó (4): Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt. Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. Önálló munkára könnyen motiválható. Óra alatt nem mindig aktív. Írásbeli munkáinak esztétikuma megfelelő. Változó (3): Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. Tanulmányi munkája ingadozó, nem kitartó. Feladatai elvégzését esetenként elmulasztja, s nem is igyekszik azok pótlására. Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. Érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja. Önálló munkájában figyelmetlen, tanórán csak figyelmeztetésre dolgozik. Írásbeli munkáinak külalakja változó. Tanórai felszereléshiány miatt osztályfőnöki fokozata nincs. Hanyag (2): Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatait rendszeresen nem végzi el. Felületesség, érdektelenség jellemzi. Öntevékenysége alacsony szinten áll. Órákon a tananyagból a minimumot sem hajlandó elsajátítani, a tanári segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül. Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. Tanórai felszerelés hiánya miatt osztályfőnöki rovót kapott. 16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A házirend szeptember 1-jén lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 2. Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és a szülői munkaközösségnek át kell adni, az iskola könyvtárában és az aulában ki kell függeszteni, valamint az iskola honlapján közzé kell tenni, úgy, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse. E feladatokért az iskola igazgatója a felelős. 3. A házirendről beiratkozáskor a tanulókat és szülőket tájékoztatni kell. A házirendnek tartalmaznia kell a mellékleteket is, és egységes szerkezetűnek kell lennie 4. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a diákönkormányzatánál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt. 5. A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani, az utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e szabályozási probléma, a diákönkormányzat vagy az iskola más szerve javasolta-e a házirend módosítását bármely kérdésben. 6. Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézmény igazgatójához, helyetteséhez, valamint a diákönkormányzat vezetőjéhez. 7. Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél. 8. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik.

17 17 Elfogadó határozat A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 70. (2) g) pontja értelmében a házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva, a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka házirendjét elfogadjuk. Ajka, augusztus a nevelőtestület nevében A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 122. (9) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka házirendjét annak elfogadása előtt véleményeztük. szülői munkaközösség nevében A évi CXC. törvény a nemzheti köznevelésről 48. (4) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, házirendjét annak elfogadása előtt véleményeztük... diák-önkormányzat elnöke Egyetértés A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83. (2) i) pontja, valamint a 85. (1) bekezdése értelmében kijelentjük, hogy a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka házirendjét annak elfogadása előtt ellenőriztük, az abban foglaltakkal egyetértünk. fenntartó képviselője

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E 1 ZSÁMBÉKI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖPONT HÁZIRENDJE A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola. Házirendje. Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola

A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola. Házirendje. Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola A Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola Házirendje Iskola neve: Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola Iskola székhelye: 3842 Halmaj, Fő út 17. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákok közös akaratából,

Részletesebben

VALKÓI MÓIRA FERENC AILTALAINÓS ISKÓLA ÓM: Valkói Móra Ferenc Általános Iskola. Házirendje HAIZIREND 1

VALKÓI MÓIRA FERENC AILTALAINÓS ISKÓLA ÓM: Valkói Móra Ferenc Általános Iskola. Házirendje HAIZIREND 1 Valkói Móra Ferenc Általános Iskola Házirendje 2015 HAIZIREND 1 I. Bevezető A Valkói Móra Ferenc Általános Iskola házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek.

HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek. HÁZIREND Az intézmény neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Típusa: nyolc évfolyamos általános iskola, alapfokú nevelési-oktatási intézmény Az intézmény alapítója

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön HÁZIREND Az intézmény neve, címe: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2025. Visegrád, Rév u.2. OM azonosító: 032406 Tankerületi azonosító szám: 131001 Alapítója: Visegrád Város Önkormányzata

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben