Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: ISKOLAI HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: 037215 ISKOLAI HÁZIREND"

Átírás

1 1 Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4. OM azonosító: ISKOLAI HÁZIREND ( tanév) A j k a, augusztus 31.

2 2 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 3. oldal 2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere 3. oldal 3. Általános szabályok 4. oldal 4. Mulasztások igazolása 4. oldal 5. Az ügyintézés és a térítési díj fizetés rendje 5. oldal 6. Szociális támogatások megállapításának és felosztásának elemei 6. oldal 7. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 6. oldal 8. Jutalmazási és fegyelmező intézkedések elvei, formái 6. oldal 9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét. 7. oldal 10. Az iskola munkarendje 10. oldal 11. Tanórán kívüli foglalkozások 10. oldal 12. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések 11. oldal 13. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje 12. oldal 14. Egyéb, nem tanuláshoz szükséges tárgyak behozatala 13. oldal 15. Egyéb rendelkezések 13. oldal 16. Záró rendelkezések 15. oldal

3 3 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1.1. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az iskolai közösségek életének jogszerű és célszerű megszervezését A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezések közül azokat, melyeket az évi LXXIX. törvény (közoktatási törvény) és a követő rendeletek nem szabályoznak. 2. A HÁZIREND HATÁLYA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE 2.1.A házirend előírásait be kell tartaniuk az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és alkalmazottainak A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét Kérjük a házirendünk betartását azoktól a vendégeinktől, látogatóinktól is, akik az iskolánkban bármilyen okból tartózkodnak Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai programja és Minőségirányítási programja A házirend jogforrás, megszegése jogsértésnek minősül A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtekinthető a. az iskola könyvtárában; b. az iskola tanári szobájában; c. az iskola igazgatójánál; d. az iskola igazgatóhelyetteseinél; f. a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, g. az iskola honlapján. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: - tanulókat az első tanítási napon; - szülőket az első szülői értekezleten. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a szülői értekezleteken, fogadóórákon.

4 4 3. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Balesetvédelmi okokból tilos a testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelésórákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, vagy létesítményvezető azt elrendeli. 2. Az iskola minden év elején tanulóbiztosítást köt a biztosítóval. Ezt követően, ha a tanulóval olyan dolog történik, amely biztosítási eljárást von maga után, a tanuló köteles azt az iskola titkárságán jelezni. 3. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola titkárságán kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja. 4. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe bevezetett információkat a szülőkkel havonta alá kell íratni, ennek havonkénti ellenőrzését az osztályfőnök végzi el. 5. Tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt. Amennyiben a tanuló telefonját - bármilyen célból - használja órán, az órát tartó pedagógus felszólítja a tanulót a telefon kikapcsolására, és dönthet fegyelmező intézkedés megtételéről. 6. Az igazgatóságon és a titkárságon található telefonokról csak közérdekű és sürgős hívások kezdeményezhetők. 7. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményekért. 8. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. A fegyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály határozza meg. 4. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 1. Iskolánkban a tanítás 7,20 órakor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanulóknak legkésőbb 7 óra 10 percre kell beérkezniük. 2. Azon tanulókra, akik órarendje eltér az előző pontban foglaltaktól, a fenti pont nem vonatkozik. Ők kötelesek az első tanóra előtt legalább 5 perccel korábban megérkezni. 3. Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. A szünet felhasználható az iskola más épületeibe való átvonulásra. A tanulók maguk döntik el, hogy a szünetet az iskola udvarán, az aulában, a tanteremben vagy a folyosón töltik-e el. 4. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolai ebédlőben ebédeljenek. Az ebédidő óráig tart. 5. A tanulók szünetekben és lyukasóráikon igénybe vehetik az iskola büféjét, amely naponta 7,00 15,00, pénteken: 7,00 13,00. Az esetleges lyukasórákat a tanulók az iskola aulájában tölthetik el, a tantermekben folyó tanítás zavarása nélkül. 6. Az iskola könyvtára a mindenkori kiírás szerint tart nyitva. 7. Az iskola titkárságán minden tanítási napon , valamint óra között tart ügyfélfogadást. Egyéb időpontokban a titkárság a tanulók és az iskola egyéb adminisztratív ügyeit intézik, ezért nincs ügyfélfogadás. Csengetési rend: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra:

5 5 5. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA 1. A tanórákról és a kötelező iskolai programokról való távolmaradást igazolni kell. 2. A hiányzás első napján a szülő jelezze az iskola felé a távolmaradás várható időtartamát telefonon vagy személyesen. 3. Előre látható hiányzás esetén a szülő vagy a sportegyesület 2 nappal korábban írásban kérje ki a tanulót. A sportegyesületi kikérőt a szülő lássa el aláírásával A mulasztást ebben az esetben is igazolni kell. 3 napnál hosszabb kikérés esetén az elengedésről az igazgató dönt. Engedélyezett távollét esetén a szülői igazolás az egész távollétre vonatkozik. 4. A hiányzások igazolása az ellenőrzőben történik. A szülő hiányzás esetén egy tanévben 3 napot igazolhat. Ezen túlmenően hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által adott eredeti igazolás vagy hivatalos dokumentum eredeti példányának bemutatásával történhet. Az eredeti dokumentumot az osztályfőnök a tanév végéig megőrzi, azt a tanuló nem kapja vissza. 5. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő ötödik munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének, aki a naplóban a hiányzásokat adminisztrálja. 6. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem. 7. Igazolatlan mulasztások. A szülők értesítése igazolatlan mulasztás esetén: - tanköteles korú tanuló esetén az 1., a 10. és 20. igazolatlan óra után - nem tanköteles korú tanuló esetén a 10. és 20. igazolatlan óra után A gyermekjóléti szolgálat és az illetékes kormányhivatal (gyámhivatal) értesítése: - tanköteles korú tanuló esetén a 10. igazolatlan órát követő szülői értesítés eredménytelensége miatt, illetve ismételten a 30. igazolatlan óra elérésekor A gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti kormányhivatal (hatósági osztály) értesítése: tanköteles tanuló esetén az 50. igazolatlan óra elérésekor. Nem tanköteles tanuló esetén: Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót az iskolából ki kell zárni. Késések A becsöngetés után érkező tanuló későnek számít. A késés tényét az órát tartó tanárnak regisztrálnia kell a haladási naplóban. A késő tanuló a foglalkozásról nem zárható ki. A késések összeadódnak, 45 percenként 1 igazolatlan órának minősülnek 1. Ha a tanuló sportversenyen vesz részt, azt úgy kell tekinteni, mintha a tanuló hivatalos ügy miatt maradt volna távol. Hiányzását a tanuló utólag, a sportverseny rendezői által adott eredeti igazolással igazolja. 2. Ha a tanuló közép- vagy felsőfokú, illetve azzal egyenértékű, államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt, tanulmányi versenydolgozatot ír, pályaművet készít el, vagy megyei, regionális, országos tanulmányi versenyre készül, akkor a verseny, illetve a vizsga napján és az azt megelőző két tanítási napon hiányozhat felkészülésre való hivatkozással. A tanuló hiányzását utólag, a vizsgaszervezők által adott eredeti igazolással igazolja úgy, hogy a megelőző két tanítási napot az osztályfőnök szintén igazoltnak tekinti. 3. A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérnie az iskola igazgatójától, ha a tanuló előreláthatólag legalább 2 hétig hiányozni fog. A távolmaradási engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti. 4. Óralátogatás alóli felmentések - A szülő írásos kérvénye és a megfelelő írásbeli dokumentumok alapján (orvosi vagy

6 6 - szakértői vélemény, megszerzett érettségi törzslap-kivonat) az igazgató felmentési engedélyt adhat a mindennapi iskolába járás, illetve az egyes tantárgyak tanulása alól. - A kérvények beadási határideje minden tanév szeptember 15-e (nyelvvizsga illetve orvosi vagy szakértői vélemény esetén folyamatosan). - A teljes felmentéssel rendelkező diák nem köteles részt venni a testnevelés órán, az eseti felmentettnek a tornateremben kell tartózkodnia. 6. AZ ÜGYINTÉZÉS ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉS RENDJE 1. Tanítási napokon hivatalos ügyek intézése és 15 oo óra között történik. 2. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Erről a hirdetőtáblán értesíti a tanulókat, szülőket. 3. Az iskola épületében idegen csak az igazgató engedélyével tartózkodhat, és csak azt követően rendezheti hivatalos ügyeit. 4. Az ebéd befizetése a gazdasági irodában történik, a kijelölt időpontokban. Betegség esetén az ebédet reggel 9 óráig telefonon lehet lemondani, s másnaptól a lemondás végéig jár a visszatérítés. 5. Az iskolavezetés tagjai a nyári szünetben szerdai napokon ig tartanak irodai ügyeletet. Szakmai gyakorlat-ösztöndíj A középfokú tanulmányok folytatása esetén a képesítés megszerzésének feltétele a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése. A szakképzésben résztvevő tanulót szakmai gyakorlat időtartamára díjazás illeti meg. A díj összegének a hónap első napján érvényes havi minimálbér 20 százalékát meg nem haladó rész adómentes juttatásnak minősül. Ha a juttatás összege meghaladja az adómentességi értékhatárként meghatározott összeget, akkor az ezt meghaladó rész az összevont adóalap részeként egyéb jövedelemként adózik, mely után a kifizetőt 27 százalékos mértékű adó fizetési kötelezettség terheli. A járulékokat az általános szabályok szerint kell teljesíteni. A szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók, az általuk előállított termékből (pékáru, cukrászati termékek, stb.) korlátlan mennyiségben fogyaszthatnak, továbbá kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltségtérítés illeti meg őket a törvényi-jogszabályi előírásoknak megfelelően Iskolánkban, a évi LXXXVI. tv., valamint 328/2009 Korm. rendelet alapján, ösztöndíjban részesülnek a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a gazdaság által, az adott régióban igényelt szakképesítésekben részt vevő tanulók. Az ösztöndíj rendszerébe ben kapcsolódtunk be. Az ügyintézés és a térítési díj fizetés rendje A díjak meghatározása az évi LXXIX közoktatási törvény 114., 115., 116., 117. paragrafusai) valamint az ehhez kapcsolódó hatályos törvények, rendelkezések alapján történik. Az iskola igazgatója a tanév megkezdése előtt rendelkezik a díjak mértékéről, meghatározza az érintettek körét, a tanulmányi eredmények alapján járó kedvezményeket. A megállapított díjakat a félév kezdetekor kell megfizetni, az iskola házipénztárába készpénz formájában, valamint a vevő részére kiállított számla alapján. Az iskola biztosítja a díjak részletekben történő fizetését, amelyre kérvény benyújtásával kerül sor. A részlet befizetés határideje az első és második félév utolsó tanítási napja.

7 7 A vizsgadíjak befizetése a 229/2012 korm.rendelet valamint az aktuális törvények, rendeletek alapján történik. A díj befizetése a házipénztárba történik, a vizsga megkezdését megelőző utolsó munkanapig. Az iskola, a mindenkori költségvetési törvény, valamint az évi XXXI. Gyvt a (5) bekezdésnek a-d pontja alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt biztosít tanulóinak. A térítési díjak kidolgozása, átdolgozása a tanév kezdetén, és a gazdasági év elején történik. 7. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA 1. A tanuló részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről az ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után a Hátrányos Helyzetű Tehetséges Tanulókért Alapítvány kuratóriuma dönt. 2. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés és tankönyvellátás - A törvényi szabályozás és a rászorultság alapján nyújtható be kedvezmény iránti kérelem, amit kereseti kimutatással és szülői nyilatkozattal kell igazolni. Határidő: az előző tanév. Az elbírálásban a feladattal megbízott gyermekvédelmi felelős vesz részt. - A tanév során szükséges tankönyvekről, felszerelésekről, a kölcsönözhető könyvekről az igazgató és az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket. A beszerzendő taneszközök költségvetését a szülői munkaközösséggel egyezteti az igazgató. Minden év november 15-ig (a belépő osztályoknál a beiratkozás napjáig) kell felmérni, hogy kik kívánnak a következő tanévben kölcsönzött, ill. használt tankönyvet igénybe venni és kik jogosultak normatív és egyéb kedvezményekre. A kedvezmények igénybevételének feltételeiről a szülőket tájékoztatjuk. - A nem normatív alapon adható kedvezmények (étkezés, tankönyv) odaítélésekor, az iskola rendelkezésére álló pénzügyi keret függvényében, a család anyagi helyzetét, az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős véleményét vesszük figyelembe. A jövedelemről hivatalos igazolást kell benyújtani. 3. Ha a család anyagi helyzete indokolja, úgy segélykérelmet nyújthatnak be az állandó lakhely szerinti önkormányzathoz. Erről bővebb felvilágosítást a gyermekvédelmi felelős ad. A gyermekvédelmi felelős nevét és elérhetőségét minden tanév elején nyilvánosságra hozzuk. 4. Indokolt esetben a Szent-Györgyi Albert Alapítvány Kuratóriuma is támogatást ad a rászoruló fiataloknak. Térítési díjra és tandíjra vonatkozóan a hatályos rendeletek az irányadóak. 8. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, A TANULÓK/SZÜLŐK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI 1. A tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a diákok tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat (DÖK) működik. a. A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló vezetőség irányítja. b. A diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által megbízott pedagógus segíti. c. A diákönkormányzat javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogot gyakorol a törvény által előírt iskolai ügyekben. e. A DÖK munkáját éves munkaterv alapján végzi. f. Az iskolai diákközgyűlést: tanévenként legalább egy alkalommal kell összehívni, amelyen minden diák részt vehet.

8 8 g. A közgyűlést az igazgató hívja össze. h. A segítő pedagógus beszámol a diákönkormányzat előző évi munkájáról, az igazgató tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, a munkatervről, a diákjogok érvényesüléséről, a házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. i. A diákok részéről felmerülő kérdésekre az igazgató érdemi választ ad, szükség esetén intézkedést hoz. 2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének a témában érintett tanulók 50%-a tekintendő. 3. A tanulókat az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója a diákközgyűlésen (évente), az egyes évfolyamok képviselőinek találkozóján (havonta), az iskolagyűléseken, a hirdetőtáblán keresztül tájékoztatja. 4. A szülőket a szülői munkaközösségi értekezleteken - félévente, nyílt napokon, évfolyamonkénti szülői értekezleteken, szükség esetén körlevélben tájékoztatja az igazgató. 5. A tanulók és a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a pedagógusokkal, ill. a szülői munkaközösséggel, amelyre az illetékesek 30 napon belül reagálni kötelesek. 6. Az osztályfőnökök a tanulókat az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják az őket érintő eseményekről. 7. Az osztályfőnökök és a tanárok a diákokat és a szülőket a tanuló teljesítményéről, egyéni haladásáról folyamatosan szóban és írásban (ellenőrző könyvön keresztül) informálják. 8. Félév és év vége előtt a tanuló gyenge teljesítményéről az osztályfőnökök külön értesítik a szülőket. 9. A szülői tájékoztatás szóbeli formái - szülői értekezletek (időpontjait az éves munkaterv tartalmazza) - évfolyam értekezletek - fogadóórák (időpontjait a munkaterv tartalmazza) - egyéni, napközbeni fogadóórák (előre egyeztetés szükséges) - nyílt tanítási napok - telefonos kapcsolattartás 9. JUTALMAZÁSI ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI, FORMÁI 9.1 A tanulók jutalmazása: Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, - vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, - vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, - vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicséret.

9 9 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért, - kiemelkedő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalmáért dicséretben részesíthetők. Az a tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményt ért el oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet iskolagyűlésen/tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések Azt a tanulót, aki a házirendet megsérti, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti, igazolatlanul mulaszt, vagy bármilyen módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái: - Szaktanári figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) - Szaktanári intő (írásbeli) - Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) - Osztályfőnöki intő (írásbeli) - Osztályfőnöki megrovás (írásbeli) - Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) - Igazgatói intő (írásbeli) - Igazgatói megrovás (írásbeli) - Fegyelmi eljárás Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben, a vétség súlyára való tekintettel, el lehet térni. Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - kirívó tanórai magatartást tanúsít - vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, - vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni. - A kötelességmulasztás, kötelességszegés mértékétől függ a fegyelmező intézkedések súlyossága. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: SZÓBELI Hanyagságból, figyelmetlenségből származó fegyelmezetlenségek (pl. egyszeri, hetesi kötelesség elmulasztása, tanóra megzavarása, igazolás elfelejtése, rendzavarás, késés, felszerelés hiánya, kisebb fokú modortalanság, udvariatlanság stb.) A szaktanár és az osztályfőnök adhatja. IRÁSBELI

10 10 - Szaktanári figyelmeztetés szorgalomból, ill. magatartásból (pl. a szaktárgyi munka elhanyagolása, felszereléshiány, az órákon, foglalkozásokon, óraközi szünetekben előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt). - Osztályfőnöki figyelmeztetés magatartásból, ill. szorgalomból kettőnél több szaktanári figyelmeztetés, 1 óra igazolatlan óra után, fegyelmezetlenség, többszöri (5) késés, felszerelés hiánya stb. - Osztályfőnöki intés: rossz szándékú károkozás, 6 késés felett, első igazolatlan órát követő újabb igazolatlan hiányzás miatt, stb. - Osztályfőnöki megrovás: 15 késés felett, 5 óra feletti igazolatlan hiányzás, rendszeres és súlyos tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegés, tudatos félrevezetés, stb. - Igazgatói figyelmeztetés. 8 óra igazolatlan hiányzás felett, 20 késés felett, a Házirend súlyos megsértéséért, ill. az osztályfőnöki fokozatokat követő fegyelmez büntetésként. A fegyelmi intézkedéseket az osztálynaplóba az ok megjelölésével, dátummal és aláírással ellátva az osztályfőnök, szaktanár, igazgató írja be. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: - Az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; - Az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; - A szándékos károkozás; - Az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; - Ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek vallási, kisebbségi vagy kegyeleti jogot sérteni erőszakot alkalmazni, hirdetni vagy arra buzdítani fegyvert vagy a közbiztonságra veszélyes eszközöket behozni önkényuralmi jelképeket használni romboló, anarchista ideológiát propagálni. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. Célja: A kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. (szabályairól az SZMSZ melléklete rendelkezik) A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. (szabályairól az SZMSZ melléklete rendelkezik) A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülőjének a köznevelési törvény szerint kártérítést kell fizetnie. 10. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI, A VIZSGÁRA JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE.

11 11 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE, AZ OSZTÁLYOZÓ A tanévközi vizsgák szabályozását az iskola pedagógiai programja tartalmazza. - Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: a részletes tantárgyi, évfolyamokra bontott követelményeket az iskola helyi tanterve tartalmazza. - Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja: A vizsgára az osztályfőnökök jelentkeztetik a tanulókat. - Az osztályfőnökök a kitöltött jelentkeztetési lapokat a belső vizsgák szervezéséért felelős igazgatóhelyettesnek adják át. - Tanulmányok alatti vizsgák időpontja: osztályozó vizsga: Félévkor és tanév végén végzős diákoknak április hónapban, nem végzős diákoknak június első hetében az igazgató által meghatározott napon. Különbözeti vizsga: osztályozó vizsgával megegyező időpontban. Javító vizsga: minden év augusztus ig terjedő időszakban, az igazgató által meghatározott időpontban. - Jelentkezések határideje: a kijelölt vizsganapot megelőző hét utolsó munkanapja. 11. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 1. A tanulók javaslatot tehetnek a szabadon választható foglalkozásokra, a diákönkormányzaton keresztül, május 31-ig. A szakközépiskolák 10. évfolyamos tanulói emelt szintű tantárgyakra minden tanév május 31-ig jelentkezhetnek. 2. Az adott tanévben meghirdetésre kerülő szabadon választott foglalkozásokat az osztályfőnök ismerteti szeptember első hetében. Ezekre való jelentkezés szeptember 15-ig a kiadott nyomtatványon történik, amelyet az osztályfőnöknek kell átadni. 3. A választott foglalkozásra történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év időtartamának idejére a foglalkozáson részt venni. 4. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 19 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 1 felnőtt pedagógus felügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti 5. munkanapon egyeztetni kell az iskola általános igazgatóhelyettesével a szükséges termeket és felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 19 óránál később is befejeződhet. 5. Hátránykompenzációs programban nyújtott szolgáltatások: tantárgyi korrepetálás, egyéni felzárkóztatás, tanulószoba, feladatlapos felzárkóztatás, mentálhigiénés programok, szabadidős és sport tevékenységek. 6. A hátránykompenzációs programba jelentkezés lehetőségei: - Az iskola azon tanulóknak, akik bármilyen okból hátránnyal kezdenék tanulmányaikat, hátránykompenzációs felzárkóztatást biztosít. A hátránykompenzációs programban azok a tanulók kerülhetnek be, akiknél: - a szülők kérik a programot, - a nagykorú tanuló önként kéri a szolgáltatást, - a szaktanár, osztályfőnök és ifjúságvédelmi felelős javaslata alapján, - egyéb- iskolával együttműködő hivatalos szervek, szakértői bizottság javaslata alapján.

12 12 A foglalkozásokon résztvevő tanulók létszámát és összetételét az igények és a helyi lehetőségek figyelembevételével az iskola igazgatójának egyetértésével határozza meg a nevelőtestület. 7. Szakmai kirándulásokon és kulturális rendezvényeken a lehetőségekhez képest biztosítjuk az útiköltséget, a belépőket és a mozi és színházjegyeket. 8. Minden felzárkóztatási programhoz felügyeletet biztosítunk. 9. Az iskolai sportkör foglalkozásaira a tanulók minden tanév május 15-ig tehetnek javaslatot a testnevelő tanároknál. 10. A minden napos testnevelés biztosítása tömegsport foglalkozásokkal és a DSK foglalkozásokkal történik 12. A TANULÓK TANTÁRGY VÁLASZTÁSÁVAL, MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK Az iskola minden év májusában felméri a tanulók, szülők igényeit a szabadon választható tantárgyakra és foglalkozásokra vonatkozóan. Az iskola vezetése a fenntartóval történt egyeztetés után összeállítja azoknak a tantárgyaknak, foglalkozásoknak a listáját, melynek személyi, tárgyi feltételei biztosíthatóak a következő tanévben. A tanulók és szülők tájékoztatásának módja az iskolában meglévő lehetőségekről: - ellenőrzőben történő tájékoztatás - az iskolai faliújság - az iskola honlapján. A tanulói igények alapján határozza meg az iskola a szabadon választható tantárgyak, foglalkozás körét. A végleges döntés meghozatalánál figyelembe kell venni, hogy milyen az egyes osztályokban milyen arányban szükségesek a csoportbontások a tanulói létszámoknak megfelelőn. Szakkörök, sportköri foglalkozások esetén a diák önkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének kikérésével készül a következő tanév ajánlata. A tanulók az előzetes jelentkezést május 31-ig adják le az osztályfőnököknek, akik összesítik és jelzik a tanulói igényeket az iskola igazgatójának. A 9. évfolyamos tanulókat a beiratkozás alkalmával tájékoztatja az intézmény a választható tantárgyakról, idegen nyelv tanulási lehetőségekről, akik június 30-ig küldhetik be a jelentkezési lapokat. A tanév elején akkor van lehetőség pótjelentkezésre, ha az adott csoportban van üres hely. A szakkörökre, szabadon választott foglalkozásokra a tanuló végleges jelentkezését minden év szeptember 10-ig adhatja le az osztályfőnöknek, aki ezeket összesíti és átadja az intézmény vezetőjének. Fiatalkorú tanuló esetén a jelentkezést a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írni. Az induló csoportok megnevezését a felvett tanulókat szeptember 15-ig értesíti az iskola. A jelentkezés 1 tanévre szól, a tanuló hiányzását vezetni kell. A hiányzásokat igazolni kell. Indokolt esetben az iskola igazgatója - szülői és tanulói kérésre - mentesítheti a tanulót a szabadon választott foglalkozás látogatása alól. Ennek oka lehet: o a tanuló gyenge tanulmányi eredménye miatt nem javasolt a pluszfoglalkozás, o egészségügyi okok miatt nem vehet részt a sportköri foglalkozásokon. Az emelt szinten tanult tantárgy esetén a tanév végéig részt kell venni a foglalkozásokon. A szabadon választott foglalkozásokról naplót kell vezetni (csoport napló, szakköri- sportköri napló).

13 AZ ISKOLA HELYISÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI, ESZKÖZEI ÉS AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE A házirend előírásai az iskola területén (az iskola épületében, udvarán és a bejáratoknál) érvényesek. Magatartási szabályai az iskolán kívül, tanítási időben, illetve ezen túl szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola tanári felügyeletet biztosít. A törvényi előírások alapján az iskola egész területén tilos a dohányzás. 1. Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb olyan megszorító előírásokat, melyek jelen házirendben nincsenek szabályozva, (tornaterem, kollégium, tanműhely) és amelyeket a tanulóknak be kell tartaniuk. Ezen létesítmények szabályait az arra kijelölt személy készíti el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A jóváhagyás során a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. 2. Az iskola területét a tanuló csak osztályfőnöke akadályoztatása esetén az ügyeletes nevelő - engedélyével hagyhatja el. Az iskola épületei között a tanulók az óraközi szünetekben vonulnak át, ehhez külön iskola elhagyási engedély nem szükséges. Mentesül a tanuló a kötelezettség alól, ha olyan esetben hagyja el engedély nélkül az iskola területét, amikor az adott helyzetben elvárható volt tőle. Az elhagyásról az akadály megszűnése után azonnal telefonon tájékoztatni kell az iskola titkárságát, ahol az elhagyás tényét dokumentálják. 3. A tanulók igénybe vehetik az iskolában működő étkezőt, melyben az iskola térítéses ebédet kínál fel. A tanulók minden szerdán , és óráig jelentkezhetnek az iskola gazdasági irodáján befizetési szándékukkal. 4. Az iskolában tilos szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. 5. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken élvezeti cikkeket fogyasztani tilos. 6. Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos továbbá a tanítási órákon rágógumizni. 7. A tanulók feladata: saját környezetük rendben tartása. a. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. b. A használók felelősek: i. az iskola tulajdonának, eszközeinek megóvásáért, védelméért, ii. az iskola rendjéért, tisztaságának megőrzéséért, iii. a tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartásáért. c. Minden diák köteles az iskola rendjét, tisztaságát megóvni, valamint ebben a munkában aktívan részt vállalni. 14. EGYÉB, NEM A TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES TÁRGYAK BEHOZATALA 1. Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatja magával a tanuló. Egészséget, közerkölcsöt-közérdeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába hozni. 2. A nevelőoktató munkához nem szükséges, a tanuló saját felelősségére behozott tárgyakért, eszközökért az iskola felelősséget nem vállal. 3. Rendkívüli esetben, ha nagyobb értékű tárgy (pl. hangszer, sportszer stb.) vagy nagyobb összeg van nála, azt az iskolába érkezéskor leadhatja az iskolatitkárnak. A leadott tárgyakat

14 14 az iskola elhagyása előtt átveheti. Az iskola csak a leadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget. 4. A mobiltelefon és egyéb elektronikus eszközök (amelyet csak saját felelősségére hozhat be az iskolába) használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. 5. A tanulótársak és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal és egyéb elektronikai eszközökkel képeket, ill. hangfelvételeket a diák nem készíthet, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet. 15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Az iskolai ünnepélyeken az iskola diákjai és tanárai közösen vesznek részt, ünnepi öltözékben. Lányoknak: fehér blúz, fekete szoknya, vagy nadrág, iskolai nyakkendő. 2. Fiúknak: fehér ing, fekete nadrág, iskolai nyakkendő. 3. Mindkét esetben az öltözethez illő lábbeli. (Nem sportcipő.) 4. Egyéb iskolai rendezvényeken a viselkedési szabályok nem térnek el a mindennapi gyakorlattól. Amennyiben mégis, azt a nevelőtestület és a DÖK közösen állapítja meg, és hozza nyilvánosságra. 5. Az iskola munkahely. Ennek megfelelően köteles minden diák öltözékét a jó ízlés határain belül megválogatni! 6. A testnevelésórákon kötelező a Szent-Györgyi emblémás póló, valamint világos talpú tornacipő, tornanadrág. 7. A tanulók a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 8. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnök útmutatásai alapján kell részt venniük. 9. Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában, akkor a jogkörét az igazgató vagy az igazgató helyettes veszi át. 10. A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 50%-a + 1 tanulót kell tekinteni 11. Az ingyenes tankönyv igénylő lapot a rászorult tanuló minden tanév január 31-ig adja le osztályfőnökének. 12. A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk, viselkedésük és szorgalmuk alakulását, a magatartás és szorgalom félévi és év végi osztályzatot az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleménye alapján állapítja meg, vitás esetben az osztályfőnök dönt. A félévi és év végi minősítések az értesítőbe, illetve a bizonyítványba kerülnek. Magatartás értékelése: Példás (5): Szívesen és önállóan tevékenykedik a közösségért, az iskolai házirendet betartja. Tanáraival, a felnőttekkel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias. Iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Segíti társait a közösségi és tanulmányi munkában. Minden megnyilatkozásában kulturált hangnemet használ. Vállalt feladatait felelősségtudattal látja el.

15 15 Az értékelt időszakban maximum 4 igazolatlan órája van. Utóbbi kitételtől a tantestület különleges méltánylást érdemlő esetekben eltekinthet. Nincs intője, megrovása. Késésekért nincs figyelmeztetője. Jó (4): A házirend követelményeit betartja. Tanórai és órán kívüli viselkedése általában kifogástalan. Fegyelmezett, de társai körében nem kezdeményező. Tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget. Nincs intője, megrovása. Maximum 1 figyelmeztetője van késésekért. Változó (3): Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be. Tanórai és iskolán kívüli magatartásával kapcsolatban többször merül fel kifogás. Esetenként társai munkáját is károsan befolyásolja. Osztályfőnöki intője van. Tanóráról való önkényes távolmaradás miatt fegyelmi intézkedés történt. Rossz (2): A házirend előírásait rendszeresen megsérti. Magatartásával a közösség fejlődését súlyosan hátráltatja, a közösséget bomlasztja. Fegyelmezetlen az óra alatt és az órán kívül is. Több szaktanári figyelmeztetőt kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. Tanulmányi óráról 1-nél többször önkényesen távolmaradt. 20-nál több igazolatlan órája van. A magatartás elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. Ugyanakkor az igazolatlan órák számának önmagában is minősítő értéke lehet. Az iskola által szervezett, más helyszínen megvalósított rendezvényeken (kirándulás, színház, táborok, terepgyakorlat, kiállítások, szalagavató, stb.) tanúsított viselkedés megítélésében az évente felülvizsgált házirend követelményei az irányadóak. Szorgalom értékelése: Példás (5): Képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítmény nyújt. Tanulmányi feladatait minden tárgyból rendszeresen elvégzi. A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat. Munkavégzése pontos, megbízható. Önként vesz részt tanórán kívüli programon, versenyeken. Írásbeli munkáinak, rajzainak külalakját az igényesség jellemzi.

16 16 Jó (4): Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt. Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. Önálló munkára könnyen motiválható. Óra alatt nem mindig aktív. Írásbeli munkáinak esztétikuma megfelelő. Változó (3): Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől. Tanulmányi munkája ingadozó, nem kitartó. Feladatai elvégzését esetenként elmulasztja, s nem is igyekszik azok pótlására. Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. Érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja. Önálló munkájában figyelmetlen, tanórán csak figyelmeztetésre dolgozik. Írásbeli munkáinak külalakja változó. Tanórai felszereléshiány miatt osztályfőnöki fokozata nincs. Hanyag (2): Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatait rendszeresen nem végzi el. Felületesség, érdektelenség jellemzi. Öntevékenysége alacsony szinten áll. Órákon a tananyagból a minimumot sem hajlandó elsajátítani, a tanári segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül. Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. Tanórai felszerelés hiánya miatt osztályfőnöki rovót kapott. 16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A házirend szeptember 1-jén lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 2. Az elfogadott vagy módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni. A házirend elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát a mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és a szülői munkaközösségnek át kell adni, az iskola könyvtárában és az aulában ki kell függeszteni, valamint az iskola honlapján közzé kell tenni, úgy, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse. E feladatokért az iskola igazgatója a felelős. 3. A házirendről beiratkozáskor a tanulókat és szülőket tájékoztatni kell. A házirendnek tartalmaznia kell a mellékleteket is, és egységes szerkezetűnek kell lennie 4. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a diákönkormányzatánál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt. 5. A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani, az utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e szabályozási probléma, a diákönkormányzat vagy az iskola más szerve javasolta-e a házirend módosítását bármely kérdésben. 6. Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézmény igazgatójához, helyetteséhez, valamint a diákönkormányzat vezetőjéhez. 7. Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél. 8. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik.

17 17 Elfogadó határozat A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 70. (2) g) pontja értelmében a házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat egyetértését beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva, a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka házirendjét elfogadjuk. Ajka, augusztus a nevelőtestület nevében A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 122. (9) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka házirendjét annak elfogadása előtt véleményeztük. szülői munkaközösség nevében A évi CXC. törvény a nemzheti köznevelésről 48. (4) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, házirendjét annak elfogadása előtt véleményeztük... diák-önkormányzat elnöke Egyetértés A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83. (2) i) pontja, valamint a 85. (1) bekezdése értelmében kijelentjük, hogy a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka házirendjét annak elfogadása előtt ellenőriztük, az abban foglaltakkal egyetértünk. fenntartó képviselője

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

A Kodolányi János Középiskola és Kollégium

A Kodolányi János Középiskola és Kollégium A Kodolányi János Középiskola és Kollégium Házirendje Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 2 A HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 3 A házirend hatálya... 4 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9 HÁZIREND Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 4 II. A házirend hatálya... 4 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók jogai... 5 V. A tanuló kötelessége, hogy... 5 VI. Az iskola által

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata; A házirend hatálya; A házirend nyilvánossága 3. oldal

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/462-155 Fax: 76/560-120 www.kfsz.hu e-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 4 1.3. Az intézmény adatai 5 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközössége

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák.

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák. HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartó

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje

HÁZIREND. A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje HÁZIREND A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7) házirendje A házirendben alkalmazott jogszabályok: a közoktatásról szóló

Részletesebben

Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az intézménybe

Részletesebben

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01.

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Gábor Zsuzsanna igazgató Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Bevezető rendelkezések A Házirend a Gyermelyi Általános Iskola belső életét szabályozza.

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben