A DUNAVARSÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DUNAVARSÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 A DUNAVARSÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Vas Zoltánné igazgató Hatályba lépés időpontja (a fenntartói jóváhagyás dátuma):

2 Tartalom Bevezető rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 5 Jogok és kötelességek... 5 A tanulók jogai... 5 Tanulói jogok gyakorlása... 6 A tanuló kötelességei... 6 Az iskola munkarendje... 7 Óraközi szünetek...7 Általános működési szabályok... 8 Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok... 8 Egészségvédelem... 9 Balesetvédelem Vagyonvédelem, kártérítés A ruhatári szekrényekre vonatkozó szabályok Az öltözők használatára vonatkozó előírások..10 Egyéb előírások Ellenőrző könyv A hetesek kötelességei Késés Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek Tanulmányi kötelezettségek A tanuló fegyelmi felelőssége Fegyelmező intézkedések A Házirendbe ütköző kötelességszegések 14 Hatáskörök és kiszabható büntetések 15 A tanuló anyagi felelőssége A tanuló munkájának elismerése Tanulmányok értékelése Értékelés osztályzattal..17 Magatartás értékelése A szorgalom értékelése Jutalmazások A jutalmazások formái A jutalmazás és kitüntetés hagyományai..19 Hivatalos ügyek intézésének rendje A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások 21 2

3 Tandíjért, térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások...21 A térítési díj és tandíj befizetésére vonatkozó szabályok...21 A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei.21 Záró rendelkezések Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék Mellékletek

4 Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; a évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről; a 243/2003. (XII. 17.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; a 130/1995. (X. 26.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról; a 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de esetenként a szabályok vonatkozhatnak a pedagógusokra és más alkalmazottakra is. A tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. 4

5 Az Intézmény adatai neve: Árpád Fejedelme Általános Iskola székhelye: Dunavarsány, Árpád u. 12. tagépületek: Kossuth L. u. 33. Kossuth L. u. 35. Bartók B. u. 25. alapító szerve: Dunavarsány Város Önkormányzata felügyeleti szerve: Dunavarsány Város Önkormányzata Az iskola nagyobb tanulóközösségei a tanulók nagyobb közössége egy adott évfolyam, illetve az érintett tanulók létszámának 50 %-a +1 fő. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket. Jogok és kötelességek A tanulók jogai Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az iskola minden tanulójának joga, hogy: színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, tanulószoba kedvezményes étkezés), napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön, részt vegyen tanulmányi versenyeken, naponta csak 2 minősítő, témazáró dolgozatot, írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez, kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, 5

6 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, illetve az iskolavezetés segítségét, családja anyagi helyzetétől függően kérelmére indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, fennmaradó szabadidejében választhat a tanórán kívüli foglalkozások közül, iskolán kívüli foglalkozásokra járhat (kulturális, tömegsport, sportverseny) Tanulói jogok gyakorlása Sérelem esetén az iskola tanulója kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen történik. Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton keresztül érvényesíthetik jogaikat. A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %- át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, 25 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. Diákkör létrehozását minimum 10 fő tanuló kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit. Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11. (1) bekezdése a) d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják. A tanuló kötelességei betartsa az iskolai Házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gyakorlaton, 6

7 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének, érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében, az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, hozza magával a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha), segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, védje saját és társai egészségét (éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás), védje és ápolja az iskola természeti és épített környezetét (éppen ezért tilos az iskolába rágógumit és napraforgót hozni), az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg, az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjen meg. Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. Az iskola munkarendje Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a félév kezdetekor kell meghatározni. A tanítás általában 7.45 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. Az épület 7.40 órakor zárásra kerül, aki ezután érkezik, elkésőnek minősül. A portás az erre a célra rendszeresített füzetbe felírja a későn érkezők nevét. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. Három késés igazolatlan órát von maga után. Óraközi szünetek Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tornaterem), jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületét az utca felé nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki engedéllyel. A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. 7

8 A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a házipénztárban vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Rendkívüli esetben az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket azonnal is megkereshetik. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, akikhez a portás köteles szünetben lehívni a tanulót. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában délelőtt az 1-6. órában, a fakultatív és rendkívüli tárgyak órái délután szerveződnek. A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel. Iskolánkban az étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfé az óraközi szünetekben tart nyitva, az ebédlőt tízóraizásra az első és második szünetben, ebédelésre órától óráig vehetik igénybe a diákok és a pedagógusok. Általános működési szabályok Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként!) Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk. Az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. 8

9 Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás okát és pontos idejét. A számítógép terem sajátos rendje a 3. számú mellékletben szerepel. Étkezések rendje Az étkezések ideje: alsó tagozatosok: órától, felső tagozatosok: órától. Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az ebédlőt. A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. A tanítás ideje alatt az iskola épületét csak osztályfőnök vagy igazgatóhelyettes írásbeli engedélyével lehet elhagyni. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség. Egészségvédelem A tanuló joga különösen, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. ( Ktv /d ) Tanévenként meghatározott időpontban iskolaorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére. Évente minden tanuló általános szűrővizsgálaton vesz részt, valamint megkapja az esedékes védőoltásokat. A tanulók számára bármilyen gyógyszeres ellátást csak az orvos adhat. Az iskolaorvos évente egyszer tájékoztatja tapasztalatairól az iskolavezetést. Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnök kérésére egészségügyi felvilágosító órát tart az osztályokban. Tanévenként egy alkalommal a tanulók szervezett fogorvosi rendelésen és vesznek részt a szakorvosi rendelőintézetekben. A gondnokságon központi mentődoboz található, amelyet kisebb balesetek ellátására lehet igénybe venni. Az azonnali orvosi ellátást igénylő esetben a foglalkozást vezető tanár értesíti az iskolatitkárt, aki intézkedik. Rosszullét esetén az osztályfőnök, vagy az igazgató, illetve helyettesének írásos engedélyével mehet haza a tanuló. Az iskolatitkár értesíti a szülőket. Fertőző betegség gyanúja esetén a tanulót azonnal orvoshoz kell küldeni. Az orvosi vizsgálatra rendelt tanulók tanári felügyelettel mennek a rendelőbe. Abban az esetben, ha az egész osztály, akkor az órát tartó tanár, vagy az osztályfőnök, ha csak az osztály egy csoportja vesz részt a vizsgálaton, akkor valamelyik kijelölt tanár kíséri a tanulókat. 9

10 Balesetvédelem Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra, az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének útmutatásával, az első osztályfőnöki órán kerül sor. Évente egy alkalommal a számítástechnika-, a könyvtári- és a testnevelésórák megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. Vagyonvédelem, kártérítés A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. A ruhatári szekrényekre vonatkozó szabályok A ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni. Mivel nem zárhatók, vagyonvédelmi okokból értéket bennük tartani nem lehet. A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. Az öltözők használatára vonatkozó előírások Az öltözőket az osztályoknak a testnevelésórákhoz igazodó beosztás szerint kell használnia. Mivel nem zárhatók, vagyonvédelmi okokból értéket az öltözőhelyiségekben hagyni nem lehet. Az öltözők épségéért, rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. Egyéb előírások Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. Értéktárgyat indokolt esetben a tanuló kérésére az iskola gondnokságán lehet megőrzésre átadni. Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős. 10

11 A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzés biztosítása érdekében, visszarendezni a termet. A diákok mindig ügyeljenek saját és társaik testi épségére. Minden veszélyforrást és balesetet jelentsenek. Ünnepélyeken a lányoknak sötét szoknya, fehér blúz és az iskola címerével ellátott sötétkék nyaksál; a fiúknak sötét nadrág, fehér ing és az iskola címerével ellátott sötétkék nyakkendő a megfelelő öltözék. Az iskolai rendezvények, klubdélutánok az előkészítés és rendrakás terhe mellett az 1 4 évfolyam számára óráig, míg az 5 8. évfolyam számára óráig tarthatók. A farsangi diákbál óráig tarthat. Az iskolában, továbbá az iskola által az iskolában és azon kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani tilos! A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. Ellenőrző könyv Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni, illetve beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. A hetesek kötelességei A két hetes feladatát megosztva teljesíti. Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a tiszta, kultúrált környezetet. Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. Felírják a táblára a dátumot, az óraszámot és a hiányzók nevét. Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát. Az óra után felelősek a tanterem rendjéért. Távozáskor leoltják a világítást. Az utolsó óra után bezárják az ablakot. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. A hetesi kötelesség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a büntetés módjáról. 11

12 A hetesek csak tanári kérésre vihetik a naplót az osztályterembe, vagy a tanári szobába. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. Késés A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár a naplóba. 45 perc késés esetén írható be egy igazolatlan óra. A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek A tanulók távolmaradása, mulasztása igazolásának jogi szabályozását a 11/1994. MKM rendelet 20. és 28. tartalmazza. Az iskolai foglalkozásokról előre látható távolmaradásra előzetes engedélyt adhat: 1-3 napig az osztályfőnök a szülő írásbeli kérésére, ha a tanuló magatartása és tanulmányi eredménye megfelelő, 3 napnál hosszabb időre az igazgató, az osztályfőnök véleményét is tartalmazó írásbeli szülői kérésre, 3 napnál hosszabb sport és egyéb rendezvényekre az igazgató, ha ahhoz szülő beleegyező nyilatkozatát és az osztályfőnök véleményét is csatolják. A tanulói mulasztások igazolása: Az igazolást a tanuló az osztályfőnöknek adja át. Minden mulasztást az ellenőrző könyvben kell igazolni. A szülő csak három napnál nem hosszabb mulasztást igazolhat. Az osztályfőnök saját hatáskörében, az évfolyamközösséggel egyetértésben határozza meg, hogy évente hány alkalommal fogadja el a fenti szülői igazolásokat. Három napnál hosszabb hiányzás esetén orvosi igazolás és az ellenőrző könyvben szülői igazolás is szükséges Az igazolást a mulasztást követő egy héten belül kell bemutatni. Ha a tanuló a távolmaradást egy héten belül nem igazolja, mulasztását az osztályfőnök igazolatlan óráknak minősítheti. Ha az igazolatlan mulasztás 20 óra felett van, tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet). Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt levélben értesítenie kell. 12

13 Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás igazolatlanságán felül is fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. Háromszori késés egy igazolatlan órának minősül. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét. A hiányzás első napján a tanuló akár közvetve is, pl. szülei révén köteles értesíteni az iskolát telefonon esetleg levélben (telefon: az üzenetrögzítő lehetővé teszi az oktatási időn kívül is az értesítést) a hiányzás okáról és várható időtartamáról. A szülő nagyon indokolt esetben egy tanévben összesen három napot igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell írnia. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után: 1 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés 6 óra esetén osztályfőnöki intés 12 óra esetén igazgatói intés 20 óra esetén tantestületi megrovás, jelentés a jegyző felé Ha a tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a húsz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni. Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót törölni kell az iskola tanulóinak sorából, kivéve a tanköteles korúakat. Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban mérlegelve az összes körülményt dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. Tanulmányi kötelezettségek Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott mértéket: 13

14 A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján úgy dönt, hogy a osztályozó vizsgát tehet. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: félévkor: február a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. A tanuló fegyelmi felelőssége Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: Fegyelmező intézkedések Szóbeli figyelmeztetés Megbízás visszavonása Írásbeli figyelmeztetés és intő a) a szaktanár, b) az osztályfőnök, c) az igazgató részéről, Súlyosabb esetben fegyelmi büntetés, melynek típusai: a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) kedvezmények megvonása d) áthelyezés másik osztályba vagy iskolába e) eltiltás a tanév folytatásától, (nem tanköteles tanuló esetében) f) kizárás az iskolából (nem tanköteles tanuló esetében). A Házirendbe ütköző kötelességszegések 1. Igazolatlan távolmaradás kötelező és választott foglalkozásokról. 2. Tanulmányi munka súlyos elhanyagolása. 3. Saját és mások testi épségének veszélyeztetése. 4. Az iskola létesítményinek és berendezéseinek nem rendeltetésszerű használatából eredő a) gondatlan b) szándékos károkozás 5. Személyi tulajdon elleni vétségek. 6. Az iskolába nem illő ruházat viselése; arc-, köröm- és hajfestés. 7. Mások jogainak vagy emberi méltóságának súlyos megsértése. 14

15 8. Az oktató-nevelő munka akadályozása. 9. Szaktermek engedély nélküli, vagy előírásoktól eltérő használata. 10. Hiányzások igazolásának elmulasztása. 11. Tanítási óráról történő igazolatlan késés. 12. Tanítási időben a Házirendben előírt tartózkodási hely elhagyása. 13. Az épület engedély nélküli elhagyása tanítási időben. 14. Igazolatlan távolmaradás tanítás nélküli munkanapok, ünnepségek programjáról. 15. A Házirendben előírttól eltérő öltözet viselése ünnepélyes alkalmakkor. 16. Igazolatlan távolmaradás kötelező iskolán kívüli programokról. 17. Dohányzás az iskola épületében, területén vagy iskolai rendezvényeken. 18. Alkohol fogyasztása tanítási időben, az iskola épületében, és iskolai rendezvényeken. 19. Kábítószer birtoklása, fogyasztása és terjesztése. 20. Az iskolai munka zavartalanságának akadályozása (pl.: hamis bombariadó) Hatáskörök és kiszabható büntetések az egyes vétségek (az előző pontok) esetén Büntetések o a szaktanár hatáskörében: büntetés: írásbeli figyelmeztetés és intő, megbízás visszavonása o az osztályfőnök hatáskörében: büntetés: írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés és intő, megbízás visszavonása o az igazgató hatáskörében: 3. 4./a., 7. büntetés: írásbeli igazgatói figyelmeztetés és intő o nevelőtestület hatáskörében: Fegyelmi büntetés o az igazgató hatáskörében: 4/b., 18. büntetés: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmények megvonása o a nevelőtestület hatáskörében: büntetés: áthelyezés másik osztályba vagy iskolába, eltiltás a tanév folytatásától, (nem tanköteles tanuló esetében), kizárás az iskolából (nem tanköteles tanuló esetében). Különösen súlyos vagy többször ismétlődő vétség esetén a büntetés magasabb hatáskörbe kerül, és súlyosbodik. A fegyelmi vétségeknek hatása van a félévi és év végi magatartás és szorgalom osztályzatokra. A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során Az évi LXXX. törvény 76. szerint kell eljárni. 15

16 A tanuló anyagi felelőssége Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a gazdasági ügyintéző javaslatára a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az előírásainak megfelelően az iskola pert indít! A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. A tanuló munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. Tanulmányok értékelése Az első-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor és újonnan belépő tantárgyaknál félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. (Az új szöveges értékelés alkalmazása hatályos: IX. 01-jén az első évfolyamon, ezt követően felmenő rendszerben. Az újonnan belépő tantárgyak esetében minden évfolyamon.) 16

17 Értékelés osztályzattal: jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti és tudja a tananyagot, saját szavaival ki tudja fejezni a szabály-, törvényszerűség lényegét. Tud szabadon önállóan beszélni, bátran mer visszakérdezni. ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával eleget tesz. Definíciói szó szerint megtanultak, apróbb bizonytalanságai vannak, kisebb előadási hibákat vét. ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, többször szorul nevelői segítségre, kiegészítésre. Ismeretei felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. ha a tantervi követelményeknek csak súlyos hiányosságokkal tesz eleget, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. Akar, de nem tud önállóan dolgozni. ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással tud eleget tenni, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal. Képtelen (nem akar) az önálló feladatvégzésre. A magatartás értékelése példás (5) ha fegyelmezettsége: nagyfokú, állandó, másokra pozitívan kiható viselkedéskultúrája, hangneme: kifogástalan, példaértékű, tisztelettudó, udvarias hatása a közösségre, társas kapcsolatai: pozitív, aktív, kezdeményező, segítőkész a Házirend betartása: betartja és másokat is arra ösztönöz felelősségérzete: nagyfokú felelősségtudat jellemzi jó (4) ha fegyelmezettsége: megfelelő, még nem teljesen sajátja viselkedéskultúrája, hangneme: kevés kivetnivalót hagy maga után hatása a közösségre, társas kapcsolatai: jóindulatú, részt vesz, de befolyást nem gyakorol a házirend betartása: néha hibázik felelősségérzete: időnként feledékeny 17

18 változó (3) rossz (2) ha fegyelmezettsége: kifogásolható, másokat zavaró, gyenge, ingadozó, igyekszik változni viselkedéskultúrája, hangneme: udvariatlan, nyegle hatása a közösségre, társas kapcsolatai: ingadozó, közömbös, vonakodó, nem árt a házirend betartása: részben tartja be felelősségérzete: ingadozó ha fegyelmezettsége: erősen kifogásolható, másokat erősen zavaró, negatív viselkedéskultúrája, hangneme: durva, romboló, goromba, közönséges, heves, hangoskodó hatása a közösségre, társas kapcsolatai: negatív, goromba, megfélemlítő, ártó a házirend betartása: sokat vét ellene felelősségérzete: felelőtlen, megbízhatatlan A szorgalom értékelése példás (5) jó (4) változó (3) hanyag (2) ha tanulmányi munkája: céltudatos, törekvő, igényes. odaadó munkavégzése: kitartó, pontos, megbízható, önálló kötelességtudata: kifogástalan, precíz többletmunkája: rendszeres ha tanulmányi munkája: figyelmes, igyekvő munkavégzése: rendszeres, többnyire önálló kötelességtudata: megfelelő, néha ösztökélni kell többletmunkája: előfordul ha tanulmányi munkája: ingadozó munkavégzése: rendszertelen, hullámzó, önállótlan kötelességtudata: gyakran megfeledkezik a feladatairól többletmunkája: ritkán van ha tanulmányi munkája: hanyag, nemtörődöm munkavégzése: megbízhatatlan, gondatlan kötelességtudata: nincs feladattudata, közömbös többletmunkája: egyáltalán nincs 18

19 Jutalmazások Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. A jutalmazások formái osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; igazgatói dicséret: városi, megyei, országos tanulmányi versenyen elért helyezésért, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján félévkor és tanév végén adható. A jutalmak formái: könyvjutalom, tárgyjutalom, oklevél A jutalmazás és kitüntetés hagyományai Az a nyolcadikos tanuló, aki a Házirendben előírt követelményeknek megfelelt, és az osztályfőnök általi felterjesztést a nevelőtestület jóváhagyta a ballagási ünnepélyen megkapja az Árpád díjat és emléklapot, mely az iskola legmagasabb elismerése. Az a tanuló (alsó illetve felső tagozatos), aki a tanév során kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, iskolai, körzeti vagy megyei tanulmányi versenyen jelentős eredményt ér el, a tanévzárón Az év tanulója címet s a vele járó jelentős jutalmat kaphatja meg. Az a tanuló, aki a tanév során területi, megyei vagy országos szintű sportversenyen jelentős eredményt ér el, a Kiváló sportoló címet s a vele járó jutalmat kaphatja meg. Az a tanuló, aki jeles vagy kitűnő év végi eredményt ér el, a tanévzárón jutalomkönyvet kaphat. Az az osztály, melynek minden tanulója eredményesen zárja a tanévet a bukásmentes osztály kitüntető címet nyerheti el. Az osztálynak automatikusan jár jutalom szabadnap (időpontját az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok egyeztetik). 19

20 Hivatalos ügyek intézésének rendje A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási időben kereshetik fel. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. 2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni. 4. Az 1. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban résztvevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 20

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS TÁNCMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Házirend Tartalomjegyzék 2 Bevezető rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 5 Jogok

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Dömötörné Papp Hargita... Hatályba lépés időpontja:... Házirend BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 2 A TANULÓK JOGAI... 2 A TANULÓK

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:.

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti

Részletesebben

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008.

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008. MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Házirend 2008. T a r t a l o m Bevezető rendelkezések... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 4 A házirend hatálya...

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend fejezetei 1. Bevezetı rendelkezések 2. A tanulók jogai és kötelességei 3. Az iskola munkarendje 4. Mulasztások és igazolásuk 5. Magatartás és szorgalom

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola

Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola A KOVÁCS MARGIT NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 030523 Házirendje Felülvizsgálat: 2014.

Részletesebben

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 4 1.3. Az intézmény adatai 5 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközössége

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09.

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 HÁZIREND

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. Tel./Fax: 06 (52) 580-562 HÁZIREND

Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. Tel./Fax: 06 (52) 580-562 HÁZIREND Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. Tel./Fax: 06 (52) 580-562 HÁZIREND Készítette: intézményvezető Elfogadta: Az intézmény nevelőtestülete Tartalom I. Bevezetés...

Részletesebben

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24.

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. Készült: 2014. szeptember 15. Készítette: Bertók Krisztina intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12.

AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND. Budapest, 2014. év szeptember 12. AZ ANDOR ILONA ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI BAPTISTA ISKOLA OM azonosító:034840 HÁZIREND Budapest, 2014. év szeptember 12. Budapest 2014 Preambulum Tanulói kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos

Részletesebben

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 I. BEVEZETŐ Az intézmény neve: Bartók Béla Úti Általános Iskola Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 10. Célja: Iskolánkban mindenki

Részletesebben