A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ÉS Kollégium (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.) OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ÉS Kollégium (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.) OM azonosító: 031934"

Átírás

1 A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ÉS Kollégium (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.) OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata (Egységes szerkezetben) Felülvizsgálta: Jóváhagyta: Készítette: Tokár Imre igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések A működést meghatározó alapvető jogszabályok Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ nyilvánossága Az iskola Alapító Okirata Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az iskola vezetősége Az igazgató Az igazgató helyettesítése Az igazgatóhelyettesek feladatköre, hatásköre A tanulmányi igazgató-helyettes A kollégiumi igazgató-helyettes A gazdasági igazgató-helyettes A gazdasági szervezet felépítése és feladata Az igazgatóhelyettesek helyettesítése A pedagógusok közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek átruházása A Felvételi Bizottság A Fegyelmi Bizottság A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai A munkaközösségek A szakmai munkaközösségek feladatai A munkaközösség-vezetők feladatai és jogai A pedagógusok A pedagógus kötelessége A pedagógus jogai Etikai elvárások a pedagógusokkal szemben Egyéni megbízás alapján végzett nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok Osztályfőnöki feladatok A diákönkormányzatot segítő tanár Iskolai könyvtáros tanár Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Iskolapszichológus Pedagógusok munkájának értékelési alapelvei, szempontjai A tanulók közösségei Az osztályközösség Diákközösségek Diákközgyűlés A diákönkormányzat A diákönkormányzat jogai A döntési jog gyakorlása Az egyetértési jog gyakorlása A véleményezési jog gyakorlása Szülői szervezetek (közösségek) Kapcsolattartás a szülőkkel 28. 2

3 7.2 Az intézményi szék A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolattartás formái A vezetők és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formái A vezetők és a szülők közötti kapcsolattartás formái A szülők szóbeli tájékoztatása A szülők írásbeli tájékoztatása Elektronikus Iskolai Adminisztrációs rendszer Pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás rendje A külső kapcsolatok rendszere, formái Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel A kapcsolattartás formái és módjai A működés rendje Az épület nyitva tartása Az iskolaépület használata A szaktermek használati rendje Karbantartás és kártérítés Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Az intézményi munkarend A kollégiumi hetirend Az óraközi szünetek A tanév helyi rendje A tanulók munkarendje A dolgozók iskolában tartózkodásának rendje Belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Tanulószobai foglalkozások Szakköri foglalkozások Önképzőkörök Énekkar Sportkörök Felzárkóztató foglalkozások A könyvtár Versenyek és bajnokságok Tanulmányi kirándulások Tanfolyamok Egyéb programok, rendezvények szervezése Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolása Jelképek A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzése Ellenőrzést végezhetnek Az ellenőrzés területei Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének formái Az oktató-nevelőmunka belső ellenőrzésének céljai Az ellenőrzés tapasztalatainak értékelése A tankönyvrendelés, értékesítés és tankönyvtámogatás szabályai Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 43. 3

4 20.2 A megelőzés Mindennapi testedzés Kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel Tanulóbalesetekkel kapcsolatos általános szabályok Tanulóbalesetek esetére vonatkozó szabályok Tanulóbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés Egyéb balesetvédelmi szabályok Az ügyeletes tanár/ nevelő feladatai Rendkívüli esemény (bombariadó stb.) esetén szükséges teendők Az intézményre vonatkozó szabályok Egyéb kérdések Intézményi dokumentumok nyilvánossága Záró rendelkezések Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ hatálybalépése 47. Törvényességi eljárás 48. Az SZMSZ mellékletei 49. 4

5 Általános rendelkezések A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) az intézmény működését, külső és belső kapcsolatrendszerét szabályozza. Az intézmény működése szempontjából az SZMSZ jogszabálynak minősül. Az SZMSZ csak utalás szinten tartalmazza a magasabb szinten előírt jogszabályokat, ezek és a helyi sajátosságoknak megfelelő SZMSZ együttesen határozzák meg az intézmény törvényes, szabályozott és hatékony működését. További rendelkezéseket önálló szabályzatok és igazgatói utasítások tartalmaznak. 1.1 A működést meghatározó alapvető jogszabályok: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 20/1997. (II. 3.) Kormányrendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A 138/1992. (X. 8.) a közalkalmazotti törvény végrehajtási rendelete Az évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról Az évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 100/1997 (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) kormányrendelet Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1.2 Az SZMSZ hatálya Személyi hatálya: Kiterjed az intézmény összes alkalmazottjára Az intézménnyel tanulói jogviszonyt létesítő tanulókra és vendégtanulókra A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók és vendégtanulók szüleire, gondviselőire Területi hatálya kiterjed az iskola Bottyán J. u. 10. szám alatti egész területére a Tomori sporttelep (Gesztenye fasor 1.) egész területére a Gerecse Serédi nyaraló egész területére bármilyen más területre, ha hivatalos programon vesznek részt a tanulók és alkalmazottak Időbeli hatálya: Az SZMSZ visszavonásig érvényes Évenkénti felülvizsgálata szükséges 5

6 1.3 Az SZMSZ nyilvánossága Az SZMSZ előírásai nyilvánosak, azt az iskola minden dolgozójának, alkalmazottjának és az iskola használóinak meg kell ismernie. Az intézmény biztosítja az iskolai partnerek és az érdeklődők szóbeli és írásbeli tájékoztatását az SZMSZ-ről. Az SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető: Az iskola honlapján (franka-egom.ofm.hu) Az iskola könyvtárában Az iskola nevelői szobájában Az iskola igazgatójánál Az iskola igazgatóhelyettesénél 2. Az iskola Alapító Okirata Az intézmény elnevezése: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium Az intézmény székhelye: 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Az intézmény telephelyei: 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 1. (sporttelep) 2525 Bajna, Hősök tere 2-4. (felnőttoktatás telephelye) 2524 Nagysáp, Szabadság tér 3. (felnőttoktatás telephelye) Gerecse, Serédi nyaraló (erdei iskola) Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény alapítója: A Szűz Máriáról nevezet Ferences Rendtartomány, 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. Az intézmény fenntartója: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 1024 Budapest, Margit krt. 23. Az intézmény típusa: Egyházi fenntartású, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. Nappali munkarend szerint: 6 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium Esti munkarend szerint: 4 évfolyamos gimnáziumi felnőttoktatás Az intézmény beiskolázási területe: Országos beiskolázású, és a határon túl élő diákokat is fogad. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 6 osztályos gimnáziumi oktatás: 78 fő 4 osztályos gimnáziumi oktatás: 280 fő 4 osztályos gimnáziumi felnőttoktatás: 70 fő Összesen: 428 fő Kollégium: 330 fő Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 6

7 Az intézmény alaptevékenysége: 8520 Alapfokú oktatás - gimnáziumi oktatás 7-8. évfolyamon (általános iskoláskorúak) 8531 Általános középfokú oktatás évfolyamon gimnáziumi oktatás keretén belül általános műveltséget megalapozó, valamint kétszintű érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás. - Felnőtt korúak szervezett oktatása középfokú iskolai végzettséget nyújtó esti képzés keretében. Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb tevékenység: 5590 Kollégiumi elhelyezés 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (a tanítási szünetek idején a kollégiumban szálláshelyek biztosítása vallási és civil igénybevevőknek, a sporttelepen az igényeknek megfelelően folyamatosan) 5629 Egyéb vendéglátás (kollégiumi-, iskolai-, munkahelyi étkeztetés a szabad kapacitások kihasználására szociális és egyéb étkeztetés) 9491 Egyházi tevékenység (iskolai keretben szervezet hitoktatás végzése, szentmisék, imaalkalmak, zarándoklatok és lelki gyakorlatok szervezése, szentség-kiszolgáltatás) 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység (diák és tanári könyvtár működtetése) 8551 Sport, szabadidős képzés (diáksportkör működtetése, szabadidős sporttevékenység szervezése, versenyeken való részvétel) Erdei iskolai tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (- a diákok által nem használt osztálytermek, tornacsarnok bérbeadása - Szolgálati lakások üzemeltetése) Vállalkozási tevékenység: Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény feladatának ellátására szolgálnak az alábbi épület ingatlanok: 1. Esztergom, 17320/1 hrsz. (Bottyán J. u. 10.) - tulajdonos a fenntartó Esztergom, 17320/2 hrsz. (Bottyán J. u. 10.) - tulajdonos a fenntartó 2. Esztergom: hrsz. (Gesztenye fasor 1.) - tulajdonos a fenntartó 7

8 Esztergom: 16432/1 hrsz. (Gesztenye fasor 1.) - tulajdonos a fenntartó Esztergom: 16432/2 hrsz. (Gesztenye fasor 1.) - tulajdonos a fenntartó Esztergom: 16432/3 hrsz. (Gesztenye fasor 1.) - tulajdonos a fenntartó Az intézmény leltárában szereplő ingó vagyontárgyak. Rendelkezés a feladatellátást szolgáló vagyonról: Jelen alapító okirattal a Fenntartó a fentebb megjelölt vagyontárgyakat a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium számára, az alaptevékenység ellátására ingyenesen használatra adja. A vagyonnal való rendelkezéshez a fenntartó előzetes írásbeli engedélye szükséges, amelyet a saját belső szabályai alapján köteles meghozni. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdálkodása szerint önálló. A fenntartó által jóváhagyott, a költségvetésben meghatározott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezhet. A végrehajtásért az igazgató felel. A vagyonnal való rendelkezéshez a fenntartó előzetes írásbeli engedélye szükséges, amelyet a saját belső szabályai alapján köteles meghozni. Az intézmény vezetője: Az intézmény vezetője a fenntartó által határozott időre kinevezett igazgató. 3. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 8

9 TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I F E L É P Í T É S E I G A Z G A T Ó Tanulmány i igazgató helyettes Gazdasági igazgatóhelyettes Kollégiumi igazgató helyettes Iskolatitkár Szakor - vosok Nővére k Munkaközössé g vezető pedagógus Gazdasági hivatal csoportvezető Gondnok Gerecse Gondnok Gimnázium Gondnok Sziget Élelmezésvezető Prefektusok Beosztott pedagógusok Könyvelők Pénztáros Karbantartók Takarítók Raktáros Főszakácsnő k Munkaügyi előadó Portások Konyhai alkalmazotta k 9

10 3.1 Az iskola vezetősége Az igazgató Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a közoktatási törvény sa, a munkaköri leírása és a fenntartó utasításai szerint végzi Kizárólagos jogkörébe tartozik - Az intézmény összes dolgozója feletti munkáltatói jogkör. - Kötelezettségvállalási jogkör. - Kiadványozás a tanulókkal, a gazdálkodással és a munkavállalókkal kapcsolatban Általános feladatai Az igazgató felelős az intézmény - szakszerű és törvényes működéséért, - a pedagógiai munkáért, - az észszerű és takarékos gazdálkodásért, - gyakorolja a munkáltatói jogokat, - dönt minden olyan ügyben, amelyet a törvény nem utal más hatáskörbe. Irányító munkája kiterjed: - a nevelőtestület vezetésére, - a nevelő- és oktatómunka irányítására, ellenőrzésére, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésére, a végrehajtás szakszerű megszervezésére, ellenőrzésére, - az elfogadott költségvetés alapján a nevelési oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, - a szülőkkel, iskolákkal, valamint az intézmény érdekképviseleti szerveivel való kapcsolattartásra, - az intézmény hagyományos rendezvényeinek megszervezésére. Ügyviteli tevékenysége során ellenőrzi a pedagógusok, ügyviteli dolgozók adminisztrációs munkáját, különös tekintettel a jogszabályok betartására; naplók, leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetésére; folyóiratok megrendelésére; a személy és vagyonvédelemre; az intézményi dokumentációk rendezettségére; az iratok selejtezésére. Szervezi és irányítja a továbbképzéseken való részvételt, a beiskolázást és a felvételeket Részletes feladatai - Keresztény, ferences és nemzeti szellemű nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján végzi. - A munkaközösségekkel elkészíti az intézmény pedagógiai programját. - Irányítja, ellenőrzi az intézmény szakmai, nevelési, szervezeti, és gazdasági tevékenységét. - Rendszeresen tájékozódik a tanórai munkáról (óralátogatás). - Jogkörökkel ruházza fel az intézményen belül működő szervezetek vezetőit. - Gondoskodik a szervezeti egységek koordinálásáról. - Felelős a gimnáziumi és a kollégiumi közoktatási feladatok végrehajtásáért. - Gyakorolja a bér-, a létszám-, a munkaerő-gazdálkodási jogkört. - Feladatait a tanulmányi, kollégiumi és a gazdasági igazgató-helyettesek közreműködésével látja el. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét. A heti vezetőségi értekezleten közösen értékelik a folyamatokat, célokat és terveket fogalmaznak meg. 10

11 - Az igazgató értékeli az iskola helyzetét, eredményeit, a szükséges mértékben tájékoztatja erről a nevelőtestületet és az iskolaszéket. - Rendelkezik az intézmény eszközállománya, helyiségei kihasználásának optimális módjáról. - A gazdasági igazgató-helyettes személyén keresztül irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági működését, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és színvonalát, a felszerelési, berendezési tárgyak kihasználtságát. - A kötelező bevétel teljesítését követően önállóan rendelkezik a plusz bevétel felhasználásáról. - Dönt a pénzeszközök felhasználásáról, költségkeretek felosztásáról, a fejlesztésekről és az ezt szolgáló személyi, tárgyi feltételekről; a szükséges előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával. - Szorgalmazza a pályázatokon való részvételt, az alapítványok szervezésének ügyét. - Ösztönzi a dolgozókat a szervezett továbbképzésen való részvételre. - Gondoskodik az intézmény egészségügyi ellátásáról. - Biztosítja a kiváló munka elismertetését és jutalmazását. - A munkáltatói jogkörénél fogva, szükség esetén, él a felelősségre vonás és fegyelmi szankcionálás eszközével. - Megszervezteti a helyi tantárgyi, tanulmányi versenyeket, s ösztönzi a tanulók részvételét a területi és országos versenyeken. - Kiemelt feladata az érettségiztetés és egyéb vizsgáztatás tartalmi, formai és szervezeti rendjének kialakítása, megoldása. - Teljeskörűen képviseli az intézményt a fenntartó előtt. Kiválasztja és meghatalmazza az intézmény képviseletére megbízottak személyét, meghatározza a képviselet mértékét, idejét és gyakorlatának módját. - Az intézményi érdekvédelmi testületekkel egyetértésben kiadja: az intézmény szervezeti működésének szabályzatát, az intézmény éves munkatervét, az intézmény munkavédelmi szabályzatát, az intézmény tűzvédelmi szabályzatát, a dolgozók nagyobb csoportját érintő vezetői utasításokat, - Jóváhagyja a szervezeti egységek szabályzatait. - Gyakorolja az aláírási és utalványozási jogosultságokat. - A munkavédelem területén folyamatos ellenőrzést végez. Gondoskodik az észlelt hiányosságok felszámolásáról, megszüntetéséről, s jóváhagyja az intézmény éves munkavédelmi intézkedési tervét. - Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri vagy egyéb vitákban, ha a döntést jogszabály vagy egyéb szabályzat nem utalja más szerv hatáskörébe. - Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, indoklás alapján jogosult bármely ügyet magához venni és abban személyesen dönteni. Döntéséről tájékoztatnia kell az érintett testületet, dolgozói csoportot. - Dönt a tanítás és a szünetek egységes rendjéről. - Dönt a tanulók felvételéről, a létszám és csoportszám kialakításáról. - Meghatározza a gimnázium tantárgyfelosztását és túlórakeretét. - Megbízza az órarend elkészítésével a tanulmányi igazgató-helyettest. - Gyakorolja a kiadványozási és rendelkezési jogkört. - Felelős a gimnázium helyi, környezeti, testvériskolai, külföldi kapcsolatainak létesítéséért, fejlesztéséért és ápolásáért. - Részt vesz a KPSZTI és a területi igazgatói munkaközösség tevékenységében. 11

12 - Vezeti a pályaválasztási, pályaorientációs munkát, szervezi a végzős tanulók továbbtanulási ügyeit. Az igazgató feladatait a tanulmányi, kollégiumi és a gazdasági igazgató-helyettesek közreműködésével látja el. Az igazgatóhelyettesi megbízást a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával a fenntartó előzetes hozzájárulásával az igazgató adja. A megbízás visszavonásig érvényes. Az intézményvezetés az igazgató döntési hatáskörébe tartozó ügyekben tanácsadási jogkörű vezetői testület, munkáját munkaterv szerint végzi. Hetente egy alkalommal tanácskozik, a különösen fontos kérdésekben az igazgató felkérésére állásfoglalást fogalmaz meg. Az intézményvezetés üléseire meghívást kaphatnak a munkaközösség-vezetők, a Diákönkormányzat (DÖK) munkáját segítő tanár, az ifjúságvédelmi felelős, a gondnok és az élelmezésvezető Az igazgató helyettesítése Az igazgató szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint akadályoztatása esetén a tanulmányi igazgatóhelyettes helyettesíti. A tanulmányi igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a kollégiumi igazgatóhelyettes. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgatóhelyettesek a helyettesítés során az intézményre hosszútávon ható intézkedéseket (munkaviszony létesítése, megszüntetése, szerződéskötések, bérgazdálkodás) nem hozhatnak. 3.2 Az igazgatóhelyettesek feladatköre, hatásköre Az igazgatóhelyettesek feladatait az SZMSZ mellékleteként szolgáló munkaköri leírása határozza meg. Az igazgatóhelyettesek munkájukat az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik A tanulmányi igazgatóhelyettes felelősségei Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója. Főbb tevékenységek és felelősségek: - Az igazgató közvetlen munkatársa a nevelési-oktatási tevékenység vezetésében, szervezésében, felügyeletében. - Az igazgatót távollétében és akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben megfogalmazott helyettesítési és képviseleti rend szerint teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti. - Az igazgató irányításával vele egyetértésben tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az iskola pedagógiai munkáját, ellenőrzi az igazgató utasításainak végrehajtását. - Ellenőrzi az alapdokumentumok előírásainak érvényesülését (Közoktatási Törvény, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend). - Javaslattevő jogkörrel bír a tanárok erkölcsi és anyagi elismerésére. - Észrevételt tehet a technikai dolgozók munkájával kapcsolatosan. - Felelős a kötelezően előírt a pedagógiai munkával összefüggő adminisztráció pontos végzéséért (törzskönyv, statisztikai adatszolgáltatás, nyilvántartások) - Segíti a nevelőtestületet az egyre nagyobb szakmai autonómia gyakorlásában, pedagógiai, módszertani, egyéni, emberi gondjaik megoldásában. 12

13 - Példát mutat és közreműködik az egységes nevelési követelmények és eljárások, a szeretetteljes, védettséget nyújtó tanár-diák viszony kialakításában. - Belső továbbképzéseken előadóként, vitaindítóként közreműködik, részt vesz az iskolavezetési értekezletein, javaslataival, véleményével segíti a hatékony működést. - Szervezi a javító, osztályozó, a különbözeti vizsgákat, segíti az igazgatót az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításában. - Megszervezi a tanulmányi versenyek, külső mérések lebonyolítását. Tervezés - Megtervezi a korrepetálásokat, felzárkóztató és előkészítő foglalkozásokat. - Elkészíti az óra- és ügyeleti rendet, terembeosztásokat. - Segíti az igazgatót a tanmenetek ellenőrzésében. - Naprakész tájékoztatással és aktív közreműködéssel segíti az igazgatót vezetési eljárásainak minél eredményesebb érvényesülésében. - Önállóan és teljes felelősséggel intézi a tanárok munkaidő-beosztásának alkalomszerű módosítását, a helyettesítések és óracserék megoldását, elkészíti az ellenőrzési tervet, szervezi az éves tankönyvrendelést az iskolatitkárral együtt, nyilvántartja a nevelőtestület igazolt távollétét (anyanap, szabadság) - Gondoskodik hagyományaink ápolásáról, új hagyományok teremtéséről - Segíti, ösztönzi szakmai-módszertani segítségadással a tanárokat a rájuk bízott iskolai rendezvények színvonalas és sikeres megszervezésében, - Fenti feladatain kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. Vagyon - Gondoskodik a gimnáziumi épületben a gazdasági vezető útján a hibás, balesetveszélyes eszközök javításáról, a baleseti veszélyforrások megszüntetéséről. Pénzügyi döntések - A szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére javaslatot tesz a gazdasági vezetőnek. - Elkészíti a havi túlórajelentést. Bizalmas információk - A tanulókkal kapcsolatos információkat, bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a nevelőtestület elé. Ellenőrzés foka - Ellenőrző tevékenysége kiterjed az elektronikus napló és a szakköri naplók havonkénti felülvizsgálatára, különösen a hiányzások ellenőrzésére. - Ellenőrzi, értékeli a környezeti kultúrát, az épület rendjét, tisztaságát. - Óralátogatásokkal (heti 2) értékeli és ellenőrzi: a szaktanárok munkáját, a tanári teljesítményt, különös tekintettel a pályakezdő pedagógusokra. Kapcsolatok - Rendszeresen egyeztet a tanulókat érintő kérdésekben az osztályfőnökökkel. - Rendszeres és egyeztető munkakapcsolatot tart az iskola gazdasági vezetőjével. - A külső óraadó és szakkörvezető tanároktól informálódik, és információkat ad át a sikeres nevelő-oktató munka érdekében. 13

14 3.2.2 A kollégiumi igazgatóhelyettes felelősségei A kollégiumvezető igazgatóhelyettesként vezeti a kollégiumi intézményegységet. A kollégiumi intézményegység vezetése elsősorban pedagógiai és operatív szervezési feladatok ellátását jelenti. Munkaügyi, gazdasági kérdésekben a kollégium vezetésével megbízott igazgatóhelyettes nem rendelkezik önálló döntési jogkörrel. Feladatai: - Biztosítja a kollégium ferences szellemiségű pedagógiai arculatának érvényesülését, szervezi, irányítja és ellenőrzi a kollégiumi nevelőtestület pedagógiai munkáját, a szabadidős tevékenységek, a programok végrehajtását, a könyvtár működését. - A tanulmányi igh.-sel együttműködve szervezi az intézmény kötelezően választható és szabadon választható foglalkozásait. A foglalkozások tekintettel vannak a kollégiumi házirendben rögzített stúdiumok időpontjaira. - Az intézmény igazgatójával egyeztetve szervezi és segíti a kollégium hitéleti munkáját (szombat esti gyónási alkalom, vasár- és hétköznapi szentmisék, lelkinapok, lelkigyakorlatok, adventi és nagyböjti programok, házszentelés stb.). - Elkészíti a kollégiumi nevelőmunka éves feladattervét, ellenőrzi annak végrehajtását. - Félévenként értékeli a kollégium pedagógiai helyzetét, a nevelők tevékenységét. - Felelős a kollégium házi- és napirendjének betartásáért, szervezi a nevelők foglalkoztatását, ügyeleti rendjét (ebédlő, háló, szabadnap). - Rendszeresen ellenőrzi a hálók és a tanulók által használt helyiségek tisztaságát, rendjét, fegyelmét, a nevelőtestület tagjainak munkavégzését (pontosság, munkaterv, végrehajtás, ügyeleti tevékenység, szabadidős foglalkozások, munkafegyelem stb.). A működtetéssel kapcsolatos feladatok ellátását minősíti, tapasztalatait közli az intézmény igazgatójával. - Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi, minőségi követelmények meglétét. Tapasztalatairól tájékoztatja az intézmény gazdasági igazgató-helyettesét. - Gondoskodik a tanuló-nyilvántartás, a pedagógiai jellegű adminisztráció ellátásáról, a túlmunka és helyettesítés elszámolásáról, a táppénz miatti hiányzások jelentéséről. - Részt vesz a vezetői értekezleteken, és tájékoztatja a nevelőtestületet döntésekről. Segíti a kollégium fejlesztésének tervezését. - Részt vesz az intézmény belső ellenőrzésében, a kollégiumi tanulókkal kapcsolatos fegyelmi ügyek elbírálásában. - Együttműködik a diákönkormányzat és az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. - Kulturális, esztétikai nevelés érdekében végzett feladatai: segítséget ad a nevelőtanároknak a kulturális programok szervezéséhez, az intézmény esztétikai és tanulmányi program testületi szintű előkészítésében összefogó szerepet vállal. - Gondoskodik a tanulók kollégiumi egészségügyi ellátásáról. - Elősegíti a diákotthon külső és belső kapcsolatainak építését. - Közreműködik az intézmény beiskolázási feladataiban. Vagyon - Gondoskodik a kollégiumi épületben a gazdasági vezető útján a hibás, balesetveszélyes eszközök javításáról, a baleseti veszélyforrások megszüntetéséről. Pénzügyi döntések 14

15 - A szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére javaslatot tesz a gazdasági vezetőnek. - Elkészíti a havi túlórajelentést. Bizalmas információk - A tanulókkal kapcsolatos információkat, bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a nevelőtestület elé. Ellenőrzés foka - Ellenőrző tevékenysége kiterjed a kollégiumi naplók havonkénti felülvizsgálatára, különösen a foglalkozások ellenőrzésére. - Ellenőrzi, értékeli a környezeti kultúrát, az épület rendjét, tisztaságát. - Óralátogatásokkal (havi 2) értékeli és ellenőrzi: a nevelőtanárok munkáját, a tanári teljesítményt, különös tekintettel a pályakezdő pedagógusokra. Kapcsolatok - Rendszeresen egyeztet a tanulókat érintő kérdésekben a nevelő tanárokkal. - Rendszeres és egyeztető munkakapcsolatot tart az iskola gazdasági vezetőjével és a gondnokkal A gazdasági igazgatóhelyettes főbb felelősségei: - Az igazgató gazdasági helyetteseként biztosítja az intézmény tárgyi, pénzügyi, gazdálkodási feltételeit. - Felelős a pénzügyi fegyelem és pénzügyi bizonylati rend betartásáért. - Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, azokat munkakörében alkalmazza. - Gondoskodik a takarékossági szempontok érvényesítéséről az intézmény működése során. - Biztosítja a környezeti kultúra, a tisztaság és a higiénia fenntartását, a lehetőség szerint javítását, gondoskodik a meghibásodások elhárításról. - Feladata az intézmény gazdasági feladatainak irányítása. - Elkészíti az intézmény munkatervének megfelelő költségvetést, annak módosítást, figyelemmel kíséri a költségvetés időarányos alakulását. - Eleget tesz a negyedéves, éves beszámolói kötelezettségeknek. - Elkészíti a kötelező jelentéseket, adatszolgáltatásokat. - Biztosítja a döntésekhez szükséges gazdasági információkat. - Elkészíti és gondozza a belső ellenőrzési, pénztárkezelési, leltározási, selejtezési szabályzatot, a számlarendet, számlatükröt a számviteli politikával egyezően. - Gondoskodik az intézmény folyamatos működéséhez szükséges pénzgazdálkodásról, pénzellátásról. - Kialakítja és ellenőrzi a pénzügyi tartozások és követelések nyilvántartását. - Adóügyekben eljár az illetékes adóhivatalnál. - Koordinálja az intézmény létesítményeinek igénybevételét, hasznosítását, beszedi a bevételeket. - Szervezi a selejtezést és leltározást. - Részt vesz a pályázatok elkészítésében. - Kialakítja és vezeti a bérnyilvántartást, biztosítja az önálló bérgazdálkodás feltételeit. - Elkészíti a munkaszerződéseket, ellenőrzi a soros előrelépéseket, elszámolja a helyettesítéseket, túlórákat, a távollévő dolgozók nyilvántartását ellenőrzi, a megbízási szerződéseket előkészíti és ellenőrzi 15

16 - Ellenőrzi a szabadság nyilvántartását, éves szabadságolási tervet készít, tartja a kapcsolatot a TÁH bérszámfejtőjével, ellátja a felnőttképzés gazdasági teendőit, ellenőrzi a térítési díjak befizetéseit. - Figyelemmel kíséri a felújítási munkálatokat, a külső kivitelezők költségvetéseinek tárgyszerűségét és szabályosságát. - Irányítja és ellenőrzi a takarítás és karbantartás területén dolgozók tevékenységét, elkészíti beosztott dolgozói munkaköri leírását. Bizalmas információk Az intézmény gazdálkodásával, személyzeti munkájával kapcsolatos hivatali titkot megőrzi, bárminemű információt csak a munkaköri leírásban rögzített illetékességi körében szolgáltat ki. Ellenőrzés - Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményi szervezet szabályos gazdasági működtetését a pénzügyi és bizonylati fegyelmet a könyv- és számvitelre vonatkozó szabályok érvényre juttatását. - Ellenőrzi és értékeli a bizonylati fegyelem betartását, beosztottjai munka- és foglalkozási rendjének hatékonyságát. - Ellenőrzi a jelenléti ívek szabályszerű vezetését, a túlmunka elszámolásának szabályosságát. - Gondoskodik a kifizetések időbeni pontosságáról, az utalványozás szabályosságáról. - Megszervezi a belső ellenőrzést, a házipénztár ellenőrzését, ügyel a számlák bizonylatok szabályosságára, havi rendszerességgel ellenőrzi a könyvelési naplókat, nyilvántartásokat. - Folyamatosan vizsgálja a be- és kifizetések alakulását, és megteszi a különböző intézkedéseket a pénzforgalom- és költségfelhasználásra. - Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait: az ellenjegyzések során vizsgálja a pénzügyi lehetőségeket, pénztári jelentéseket készíttet, ellenjegyzi a nyilvántartásokat, célvizsgálatokat végez a feladattervében meghatározottak szerint, - Ellenőrzési jogot gyakorol általában minden olyan területen, amelyet az SZMSZ és egyéb jogszabály, igazgatói utasítás a hatáskörébe utal. Kapcsolatok - A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény vezetőségi ülésein, a nevelőtestületi fórumokon. - A fenntartónak történő adatszolgáltatás tárgyszerűségével magas színvonalú szakmai munkával óvja az intézmény érdekeit a fenntartónál - Kapcsolattartása rendszeres a fenntartó pénzügyi szerveivel, valamint az intézménnyel szerződéses viszonyban álló cégekkel. - Képviseli az intézményt a munkakörében az igazgató felhatalmazása alapján. - Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi. - munkakapcsolatot tart fenn a fenntartó szakapparátusaival. - Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a technikai és ügyviteli dolgozókat A gazdasági szervezet felépítése és feladata Az iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek munkakörét, a munkakörhöz tartozó konkrét feladatokat, hatásköröket és felelősséget a munkaköri leírások tartalmazzák. 16

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. 2013.május Fóti Népművészeti Szakközép-, 2013.május TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA...6 1.1) A célja...6 1.2.) Az alapfeladatokra vonatkozó jogszabályok:...6

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013.

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013. A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013. T a r t a l o m j e g y z é k I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ INTÉZMÉNY... 3 1.1. A TAGINTÉZMÉNYKÉNT

Részletesebben

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOM Bevezetés... 5. 1. Szervezeti és Működési szabályzat jogi alapjai... 5. 2. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kiskunmajsa SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tóthné Kovács Zsuzsanna igazgató 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 2. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI, FELADATELLÁTÁSI RENDJE 4 3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI JELLEMZŐI 5 3.1 Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 I. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Készült: Szikszó,2014. február 10. Jóváhagyva: Szikszó, 2014.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási. Nyelvű Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc 2009. augusztus 31. Összeállította: Harsányi Sándorné igazgató Tartalomjegyzék 1. A szervezeti

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata A Deák Téri Evangélikus Gimnázium (1052 Budapest, Sütő utca 1. OM azonosító: 035321) Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. Tartalomjegyzék 1 Általános Rendelkezések... 3 1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Elöljáróban 4 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.

OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo. Köövveessssii Errzzsséébeett Baapttiissttaa Szzaakköözzéépiisskoollaa,, Szzaakiisskoollaa ééss Giimnáázziium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662 E-mail: titkarsag@neteverest.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben