A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ÉS Kollégium (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.) OM azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ÉS Kollégium (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.) OM azonosító: 031934"

Átírás

1 A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium ÉS Kollégium (2500 Esztergom, Bottyán J. u. 10.) OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata (Egységes szerkezetben) Felülvizsgálta: Jóváhagyta: Készítette: Tokár Imre igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések A működést meghatározó alapvető jogszabályok Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ nyilvánossága Az iskola Alapító Okirata Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az iskola vezetősége Az igazgató Az igazgató helyettesítése Az igazgatóhelyettesek feladatköre, hatásköre A tanulmányi igazgató-helyettes A kollégiumi igazgató-helyettes A gazdasági igazgató-helyettes A gazdasági szervezet felépítése és feladata Az igazgatóhelyettesek helyettesítése A pedagógusok közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek átruházása A Felvételi Bizottság A Fegyelmi Bizottság A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai A munkaközösségek A szakmai munkaközösségek feladatai A munkaközösség-vezetők feladatai és jogai A pedagógusok A pedagógus kötelessége A pedagógus jogai Etikai elvárások a pedagógusokkal szemben Egyéni megbízás alapján végzett nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok Osztályfőnöki feladatok A diákönkormányzatot segítő tanár Iskolai könyvtáros tanár Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Iskolapszichológus Pedagógusok munkájának értékelési alapelvei, szempontjai A tanulók közösségei Az osztályközösség Diákközösségek Diákközgyűlés A diákönkormányzat A diákönkormányzat jogai A döntési jog gyakorlása Az egyetértési jog gyakorlása A véleményezési jog gyakorlása Szülői szervezetek (közösségek) Kapcsolattartás a szülőkkel 28. 2

3 7.2 Az intézményi szék A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolattartás formái A vezetők és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formái A vezetők és a szülők közötti kapcsolattartás formái A szülők szóbeli tájékoztatása A szülők írásbeli tájékoztatása Elektronikus Iskolai Adminisztrációs rendszer Pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás rendje A külső kapcsolatok rendszere, formái Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel A kapcsolattartás formái és módjai A működés rendje Az épület nyitva tartása Az iskolaépület használata A szaktermek használati rendje Karbantartás és kártérítés Az intézményben folyó reklámtevékenység szabályai Az intézményi munkarend A kollégiumi hetirend Az óraközi szünetek A tanév helyi rendje A tanulók munkarendje A dolgozók iskolában tartózkodásának rendje Belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Tanulószobai foglalkozások Szakköri foglalkozások Önképzőkörök Énekkar Sportkörök Felzárkóztató foglalkozások A könyvtár Versenyek és bajnokságok Tanulmányi kirándulások Tanfolyamok Egyéb programok, rendezvények szervezése Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolása Jelképek A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzése Ellenőrzést végezhetnek Az ellenőrzés területei Az oktató-nevelő munka belső ellenőrzésének formái Az oktató-nevelőmunka belső ellenőrzésének céljai Az ellenőrzés tapasztalatainak értékelése A tankönyvrendelés, értékesítés és tankönyvtámogatás szabályai Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 43. 3

4 20.2 A megelőzés Mindennapi testedzés Kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel Tanulóbalesetekkel kapcsolatos általános szabályok Tanulóbalesetek esetére vonatkozó szabályok Tanulóbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés Egyéb balesetvédelmi szabályok Az ügyeletes tanár/ nevelő feladatai Rendkívüli esemény (bombariadó stb.) esetén szükséges teendők Az intézményre vonatkozó szabályok Egyéb kérdések Intézményi dokumentumok nyilvánossága Záró rendelkezések Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ hatálybalépése 47. Törvényességi eljárás 48. Az SZMSZ mellékletei 49. 4

5 Általános rendelkezések A Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) az intézmény működését, külső és belső kapcsolatrendszerét szabályozza. Az intézmény működése szempontjából az SZMSZ jogszabálynak minősül. Az SZMSZ csak utalás szinten tartalmazza a magasabb szinten előírt jogszabályokat, ezek és a helyi sajátosságoknak megfelelő SZMSZ együttesen határozzák meg az intézmény törvényes, szabályozott és hatékony működését. További rendelkezéseket önálló szabályzatok és igazgatói utasítások tartalmaznak. 1.1 A működést meghatározó alapvető jogszabályok: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 20/1997. (II. 3.) Kormányrendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény A 138/1992. (X. 8.) a közalkalmazotti törvény végrehajtási rendelete Az évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyvéről Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról Az évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 100/1997 (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) kormányrendelet Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1.2 Az SZMSZ hatálya Személyi hatálya: Kiterjed az intézmény összes alkalmazottjára Az intézménnyel tanulói jogviszonyt létesítő tanulókra és vendégtanulókra A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók és vendégtanulók szüleire, gondviselőire Területi hatálya kiterjed az iskola Bottyán J. u. 10. szám alatti egész területére a Tomori sporttelep (Gesztenye fasor 1.) egész területére a Gerecse Serédi nyaraló egész területére bármilyen más területre, ha hivatalos programon vesznek részt a tanulók és alkalmazottak Időbeli hatálya: Az SZMSZ visszavonásig érvényes Évenkénti felülvizsgálata szükséges 5

6 1.3 Az SZMSZ nyilvánossága Az SZMSZ előírásai nyilvánosak, azt az iskola minden dolgozójának, alkalmazottjának és az iskola használóinak meg kell ismernie. Az intézmény biztosítja az iskolai partnerek és az érdeklődők szóbeli és írásbeli tájékoztatását az SZMSZ-ről. Az SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető: Az iskola honlapján (franka-egom.ofm.hu) Az iskola könyvtárában Az iskola nevelői szobájában Az iskola igazgatójánál Az iskola igazgatóhelyettesénél 2. Az iskola Alapító Okirata Az intézmény elnevezése: Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium Az intézmény székhelye: 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Az intézmény telephelyei: 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 1. (sporttelep) 2525 Bajna, Hősök tere 2-4. (felnőttoktatás telephelye) 2524 Nagysáp, Szabadság tér 3. (felnőttoktatás telephelye) Gerecse, Serédi nyaraló (erdei iskola) Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény alapítója: A Szűz Máriáról nevezet Ferences Rendtartomány, 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. Az intézmény fenntartója: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 1024 Budapest, Margit krt. 23. Az intézmény típusa: Egyházi fenntartású, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. Nappali munkarend szerint: 6 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium Esti munkarend szerint: 4 évfolyamos gimnáziumi felnőttoktatás Az intézmény beiskolázási területe: Országos beiskolázású, és a határon túl élő diákokat is fogad. Az intézménybe felvehető maximális létszám: 6 osztályos gimnáziumi oktatás: 78 fő 4 osztályos gimnáziumi oktatás: 280 fő 4 osztályos gimnáziumi felnőttoktatás: 70 fő Összesen: 428 fő Kollégium: 330 fő Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 6

7 Az intézmény alaptevékenysége: 8520 Alapfokú oktatás - gimnáziumi oktatás 7-8. évfolyamon (általános iskoláskorúak) 8531 Általános középfokú oktatás évfolyamon gimnáziumi oktatás keretén belül általános műveltséget megalapozó, valamint kétszintű érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás. - Felnőtt korúak szervezett oktatása középfokú iskolai végzettséget nyújtó esti képzés keretében. Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb tevékenység: 5590 Kollégiumi elhelyezés 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (a tanítási szünetek idején a kollégiumban szálláshelyek biztosítása vallási és civil igénybevevőknek, a sporttelepen az igényeknek megfelelően folyamatosan) 5629 Egyéb vendéglátás (kollégiumi-, iskolai-, munkahelyi étkeztetés a szabad kapacitások kihasználására szociális és egyéb étkeztetés) 9491 Egyházi tevékenység (iskolai keretben szervezet hitoktatás végzése, szentmisék, imaalkalmak, zarándoklatok és lelki gyakorlatok szervezése, szentség-kiszolgáltatás) 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység (diák és tanári könyvtár működtetése) 8551 Sport, szabadidős képzés (diáksportkör működtetése, szabadidős sporttevékenység szervezése, versenyeken való részvétel) Erdei iskolai tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (- a diákok által nem használt osztálytermek, tornacsarnok bérbeadása - Szolgálati lakások üzemeltetése) Vállalkozási tevékenység: Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: Az intézmény feladatának ellátására szolgálnak az alábbi épület ingatlanok: 1. Esztergom, 17320/1 hrsz. (Bottyán J. u. 10.) - tulajdonos a fenntartó Esztergom, 17320/2 hrsz. (Bottyán J. u. 10.) - tulajdonos a fenntartó 2. Esztergom: hrsz. (Gesztenye fasor 1.) - tulajdonos a fenntartó 7

8 Esztergom: 16432/1 hrsz. (Gesztenye fasor 1.) - tulajdonos a fenntartó Esztergom: 16432/2 hrsz. (Gesztenye fasor 1.) - tulajdonos a fenntartó Esztergom: 16432/3 hrsz. (Gesztenye fasor 1.) - tulajdonos a fenntartó Az intézmény leltárában szereplő ingó vagyontárgyak. Rendelkezés a feladatellátást szolgáló vagyonról: Jelen alapító okirattal a Fenntartó a fentebb megjelölt vagyontárgyakat a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium számára, az alaptevékenység ellátására ingyenesen használatra adja. A vagyonnal való rendelkezéshez a fenntartó előzetes írásbeli engedélye szükséges, amelyet a saját belső szabályai alapján köteles meghozni. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdálkodása szerint önálló. A fenntartó által jóváhagyott, a költségvetésben meghatározott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezhet. A végrehajtásért az igazgató felel. A vagyonnal való rendelkezéshez a fenntartó előzetes írásbeli engedélye szükséges, amelyet a saját belső szabályai alapján köteles meghozni. Az intézmény vezetője: Az intézmény vezetője a fenntartó által határozott időre kinevezett igazgató. 3. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása 8

9 TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I F E L É P Í T É S E I G A Z G A T Ó Tanulmány i igazgató helyettes Gazdasági igazgatóhelyettes Kollégiumi igazgató helyettes Iskolatitkár Szakor - vosok Nővére k Munkaközössé g vezető pedagógus Gazdasági hivatal csoportvezető Gondnok Gerecse Gondnok Gimnázium Gondnok Sziget Élelmezésvezető Prefektusok Beosztott pedagógusok Könyvelők Pénztáros Karbantartók Takarítók Raktáros Főszakácsnő k Munkaügyi előadó Portások Konyhai alkalmazotta k 9

10 3.1 Az iskola vezetősége Az igazgató Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a közoktatási törvény sa, a munkaköri leírása és a fenntartó utasításai szerint végzi Kizárólagos jogkörébe tartozik - Az intézmény összes dolgozója feletti munkáltatói jogkör. - Kötelezettségvállalási jogkör. - Kiadványozás a tanulókkal, a gazdálkodással és a munkavállalókkal kapcsolatban Általános feladatai Az igazgató felelős az intézmény - szakszerű és törvényes működéséért, - a pedagógiai munkáért, - az észszerű és takarékos gazdálkodásért, - gyakorolja a munkáltatói jogokat, - dönt minden olyan ügyben, amelyet a törvény nem utal más hatáskörbe. Irányító munkája kiterjed: - a nevelőtestület vezetésére, - a nevelő- és oktatómunka irányítására, ellenőrzésére, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésére, a végrehajtás szakszerű megszervezésére, ellenőrzésére, - az elfogadott költségvetés alapján a nevelési oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, - a szülőkkel, iskolákkal, valamint az intézmény érdekképviseleti szerveivel való kapcsolattartásra, - az intézmény hagyományos rendezvényeinek megszervezésére. Ügyviteli tevékenysége során ellenőrzi a pedagógusok, ügyviteli dolgozók adminisztrációs munkáját, különös tekintettel a jogszabályok betartására; naplók, leltárak, elszámolások, nyilvántartások vezetésére; folyóiratok megrendelésére; a személy és vagyonvédelemre; az intézményi dokumentációk rendezettségére; az iratok selejtezésére. Szervezi és irányítja a továbbképzéseken való részvételt, a beiskolázást és a felvételeket Részletes feladatai - Keresztény, ferences és nemzeti szellemű nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján végzi. - A munkaközösségekkel elkészíti az intézmény pedagógiai programját. - Irányítja, ellenőrzi az intézmény szakmai, nevelési, szervezeti, és gazdasági tevékenységét. - Rendszeresen tájékozódik a tanórai munkáról (óralátogatás). - Jogkörökkel ruházza fel az intézményen belül működő szervezetek vezetőit. - Gondoskodik a szervezeti egységek koordinálásáról. - Felelős a gimnáziumi és a kollégiumi közoktatási feladatok végrehajtásáért. - Gyakorolja a bér-, a létszám-, a munkaerő-gazdálkodási jogkört. - Feladatait a tanulmányi, kollégiumi és a gazdasági igazgató-helyettesek közreműködésével látja el. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét. A heti vezetőségi értekezleten közösen értékelik a folyamatokat, célokat és terveket fogalmaznak meg. 10

11 - Az igazgató értékeli az iskola helyzetét, eredményeit, a szükséges mértékben tájékoztatja erről a nevelőtestületet és az iskolaszéket. - Rendelkezik az intézmény eszközállománya, helyiségei kihasználásának optimális módjáról. - A gazdasági igazgató-helyettes személyén keresztül irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági működését, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és színvonalát, a felszerelési, berendezési tárgyak kihasználtságát. - A kötelező bevétel teljesítését követően önállóan rendelkezik a plusz bevétel felhasználásáról. - Dönt a pénzeszközök felhasználásáról, költségkeretek felosztásáról, a fejlesztésekről és az ezt szolgáló személyi, tárgyi feltételekről; a szükséges előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával. - Szorgalmazza a pályázatokon való részvételt, az alapítványok szervezésének ügyét. - Ösztönzi a dolgozókat a szervezett továbbképzésen való részvételre. - Gondoskodik az intézmény egészségügyi ellátásáról. - Biztosítja a kiváló munka elismertetését és jutalmazását. - A munkáltatói jogkörénél fogva, szükség esetén, él a felelősségre vonás és fegyelmi szankcionálás eszközével. - Megszervezteti a helyi tantárgyi, tanulmányi versenyeket, s ösztönzi a tanulók részvételét a területi és országos versenyeken. - Kiemelt feladata az érettségiztetés és egyéb vizsgáztatás tartalmi, formai és szervezeti rendjének kialakítása, megoldása. - Teljeskörűen képviseli az intézményt a fenntartó előtt. Kiválasztja és meghatalmazza az intézmény képviseletére megbízottak személyét, meghatározza a képviselet mértékét, idejét és gyakorlatának módját. - Az intézményi érdekvédelmi testületekkel egyetértésben kiadja: az intézmény szervezeti működésének szabályzatát, az intézmény éves munkatervét, az intézmény munkavédelmi szabályzatát, az intézmény tűzvédelmi szabályzatát, a dolgozók nagyobb csoportját érintő vezetői utasításokat, - Jóváhagyja a szervezeti egységek szabályzatait. - Gyakorolja az aláírási és utalványozási jogosultságokat. - A munkavédelem területén folyamatos ellenőrzést végez. Gondoskodik az észlelt hiányosságok felszámolásáról, megszüntetéséről, s jóváhagyja az intézmény éves munkavédelmi intézkedési tervét. - Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri vagy egyéb vitákban, ha a döntést jogszabály vagy egyéb szabályzat nem utalja más szerv hatáskörébe. - Mint az intézmény egyszemélyi vezetője, indoklás alapján jogosult bármely ügyet magához venni és abban személyesen dönteni. Döntéséről tájékoztatnia kell az érintett testületet, dolgozói csoportot. - Dönt a tanítás és a szünetek egységes rendjéről. - Dönt a tanulók felvételéről, a létszám és csoportszám kialakításáról. - Meghatározza a gimnázium tantárgyfelosztását és túlórakeretét. - Megbízza az órarend elkészítésével a tanulmányi igazgató-helyettest. - Gyakorolja a kiadványozási és rendelkezési jogkört. - Felelős a gimnázium helyi, környezeti, testvériskolai, külföldi kapcsolatainak létesítéséért, fejlesztéséért és ápolásáért. - Részt vesz a KPSZTI és a területi igazgatói munkaközösség tevékenységében. 11

12 - Vezeti a pályaválasztási, pályaorientációs munkát, szervezi a végzős tanulók továbbtanulási ügyeit. Az igazgató feladatait a tanulmányi, kollégiumi és a gazdasági igazgató-helyettesek közreműködésével látja el. Az igazgatóhelyettesi megbízást a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával a fenntartó előzetes hozzájárulásával az igazgató adja. A megbízás visszavonásig érvényes. Az intézményvezetés az igazgató döntési hatáskörébe tartozó ügyekben tanácsadási jogkörű vezetői testület, munkáját munkaterv szerint végzi. Hetente egy alkalommal tanácskozik, a különösen fontos kérdésekben az igazgató felkérésére állásfoglalást fogalmaz meg. Az intézményvezetés üléseire meghívást kaphatnak a munkaközösség-vezetők, a Diákönkormányzat (DÖK) munkáját segítő tanár, az ifjúságvédelmi felelős, a gondnok és az élelmezésvezető Az igazgató helyettesítése Az igazgató szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint akadályoztatása esetén a tanulmányi igazgatóhelyettes helyettesíti. A tanulmányi igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén a kollégiumi igazgatóhelyettes. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgatóhelyettesek a helyettesítés során az intézményre hosszútávon ható intézkedéseket (munkaviszony létesítése, megszüntetése, szerződéskötések, bérgazdálkodás) nem hozhatnak. 3.2 Az igazgatóhelyettesek feladatköre, hatásköre Az igazgatóhelyettesek feladatait az SZMSZ mellékleteként szolgáló munkaköri leírása határozza meg. Az igazgatóhelyettesek munkájukat az igazgató közvetlen irányítása mellett végzik A tanulmányi igazgatóhelyettes felelősségei Közvetlen felettese: az intézmény igazgatója. Főbb tevékenységek és felelősségek: - Az igazgató közvetlen munkatársa a nevelési-oktatási tevékenység vezetésében, szervezésében, felügyeletében. - Az igazgatót távollétében és akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben megfogalmazott helyettesítési és képviseleti rend szerint teljes felelősséggel és jogkörrel helyettesíti. - Az igazgató irányításával vele egyetértésben tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az iskola pedagógiai munkáját, ellenőrzi az igazgató utasításainak végrehajtását. - Ellenőrzi az alapdokumentumok előírásainak érvényesülését (Közoktatási Törvény, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend). - Javaslattevő jogkörrel bír a tanárok erkölcsi és anyagi elismerésére. - Észrevételt tehet a technikai dolgozók munkájával kapcsolatosan. - Felelős a kötelezően előírt a pedagógiai munkával összefüggő adminisztráció pontos végzéséért (törzskönyv, statisztikai adatszolgáltatás, nyilvántartások) - Segíti a nevelőtestületet az egyre nagyobb szakmai autonómia gyakorlásában, pedagógiai, módszertani, egyéni, emberi gondjaik megoldásában. 12

13 - Példát mutat és közreműködik az egységes nevelési követelmények és eljárások, a szeretetteljes, védettséget nyújtó tanár-diák viszony kialakításában. - Belső továbbképzéseken előadóként, vitaindítóként közreműködik, részt vesz az iskolavezetési értekezletein, javaslataival, véleményével segíti a hatékony működést. - Szervezi a javító, osztályozó, a különbözeti vizsgákat, segíti az igazgatót az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításában. - Megszervezi a tanulmányi versenyek, külső mérések lebonyolítását. Tervezés - Megtervezi a korrepetálásokat, felzárkóztató és előkészítő foglalkozásokat. - Elkészíti az óra- és ügyeleti rendet, terembeosztásokat. - Segíti az igazgatót a tanmenetek ellenőrzésében. - Naprakész tájékoztatással és aktív közreműködéssel segíti az igazgatót vezetési eljárásainak minél eredményesebb érvényesülésében. - Önállóan és teljes felelősséggel intézi a tanárok munkaidő-beosztásának alkalomszerű módosítását, a helyettesítések és óracserék megoldását, elkészíti az ellenőrzési tervet, szervezi az éves tankönyvrendelést az iskolatitkárral együtt, nyilvántartja a nevelőtestület igazolt távollétét (anyanap, szabadság) - Gondoskodik hagyományaink ápolásáról, új hagyományok teremtéséről - Segíti, ösztönzi szakmai-módszertani segítségadással a tanárokat a rájuk bízott iskolai rendezvények színvonalas és sikeres megszervezésében, - Fenti feladatain kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza. Vagyon - Gondoskodik a gimnáziumi épületben a gazdasági vezető útján a hibás, balesetveszélyes eszközök javításáról, a baleseti veszélyforrások megszüntetéséről. Pénzügyi döntések - A szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére javaslatot tesz a gazdasági vezetőnek. - Elkészíti a havi túlórajelentést. Bizalmas információk - A tanulókkal kapcsolatos információkat, bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a nevelőtestület elé. Ellenőrzés foka - Ellenőrző tevékenysége kiterjed az elektronikus napló és a szakköri naplók havonkénti felülvizsgálatára, különösen a hiányzások ellenőrzésére. - Ellenőrzi, értékeli a környezeti kultúrát, az épület rendjét, tisztaságát. - Óralátogatásokkal (heti 2) értékeli és ellenőrzi: a szaktanárok munkáját, a tanári teljesítményt, különös tekintettel a pályakezdő pedagógusokra. Kapcsolatok - Rendszeresen egyeztet a tanulókat érintő kérdésekben az osztályfőnökökkel. - Rendszeres és egyeztető munkakapcsolatot tart az iskola gazdasági vezetőjével. - A külső óraadó és szakkörvezető tanároktól informálódik, és információkat ad át a sikeres nevelő-oktató munka érdekében. 13

14 3.2.2 A kollégiumi igazgatóhelyettes felelősségei A kollégiumvezető igazgatóhelyettesként vezeti a kollégiumi intézményegységet. A kollégiumi intézményegység vezetése elsősorban pedagógiai és operatív szervezési feladatok ellátását jelenti. Munkaügyi, gazdasági kérdésekben a kollégium vezetésével megbízott igazgatóhelyettes nem rendelkezik önálló döntési jogkörrel. Feladatai: - Biztosítja a kollégium ferences szellemiségű pedagógiai arculatának érvényesülését, szervezi, irányítja és ellenőrzi a kollégiumi nevelőtestület pedagógiai munkáját, a szabadidős tevékenységek, a programok végrehajtását, a könyvtár működését. - A tanulmányi igh.-sel együttműködve szervezi az intézmény kötelezően választható és szabadon választható foglalkozásait. A foglalkozások tekintettel vannak a kollégiumi házirendben rögzített stúdiumok időpontjaira. - Az intézmény igazgatójával egyeztetve szervezi és segíti a kollégium hitéleti munkáját (szombat esti gyónási alkalom, vasár- és hétköznapi szentmisék, lelkinapok, lelkigyakorlatok, adventi és nagyböjti programok, házszentelés stb.). - Elkészíti a kollégiumi nevelőmunka éves feladattervét, ellenőrzi annak végrehajtását. - Félévenként értékeli a kollégium pedagógiai helyzetét, a nevelők tevékenységét. - Felelős a kollégium házi- és napirendjének betartásáért, szervezi a nevelők foglalkoztatását, ügyeleti rendjét (ebédlő, háló, szabadnap). - Rendszeresen ellenőrzi a hálók és a tanulók által használt helyiségek tisztaságát, rendjét, fegyelmét, a nevelőtestület tagjainak munkavégzését (pontosság, munkaterv, végrehajtás, ügyeleti tevékenység, szabadidős foglalkozások, munkafegyelem stb.). A működtetéssel kapcsolatos feladatok ellátását minősíti, tapasztalatait közli az intézmény igazgatójával. - Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi, minőségi követelmények meglétét. Tapasztalatairól tájékoztatja az intézmény gazdasági igazgató-helyettesét. - Gondoskodik a tanuló-nyilvántartás, a pedagógiai jellegű adminisztráció ellátásáról, a túlmunka és helyettesítés elszámolásáról, a táppénz miatti hiányzások jelentéséről. - Részt vesz a vezetői értekezleteken, és tájékoztatja a nevelőtestületet döntésekről. Segíti a kollégium fejlesztésének tervezését. - Részt vesz az intézmény belső ellenőrzésében, a kollégiumi tanulókkal kapcsolatos fegyelmi ügyek elbírálásában. - Együttműködik a diákönkormányzat és az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. - Kulturális, esztétikai nevelés érdekében végzett feladatai: segítséget ad a nevelőtanároknak a kulturális programok szervezéséhez, az intézmény esztétikai és tanulmányi program testületi szintű előkészítésében összefogó szerepet vállal. - Gondoskodik a tanulók kollégiumi egészségügyi ellátásáról. - Elősegíti a diákotthon külső és belső kapcsolatainak építését. - Közreműködik az intézmény beiskolázási feladataiban. Vagyon - Gondoskodik a kollégiumi épületben a gazdasági vezető útján a hibás, balesetveszélyes eszközök javításáról, a baleseti veszélyforrások megszüntetéséről. Pénzügyi döntések 14

15 - A szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére javaslatot tesz a gazdasági vezetőnek. - Elkészíti a havi túlórajelentést. Bizalmas információk - A tanulókkal kapcsolatos információkat, bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárja a nevelőtestület elé. Ellenőrzés foka - Ellenőrző tevékenysége kiterjed a kollégiumi naplók havonkénti felülvizsgálatára, különösen a foglalkozások ellenőrzésére. - Ellenőrzi, értékeli a környezeti kultúrát, az épület rendjét, tisztaságát. - Óralátogatásokkal (havi 2) értékeli és ellenőrzi: a nevelőtanárok munkáját, a tanári teljesítményt, különös tekintettel a pályakezdő pedagógusokra. Kapcsolatok - Rendszeresen egyeztet a tanulókat érintő kérdésekben a nevelő tanárokkal. - Rendszeres és egyeztető munkakapcsolatot tart az iskola gazdasági vezetőjével és a gondnokkal A gazdasági igazgatóhelyettes főbb felelősségei: - Az igazgató gazdasági helyetteseként biztosítja az intézmény tárgyi, pénzügyi, gazdálkodási feltételeit. - Felelős a pénzügyi fegyelem és pénzügyi bizonylati rend betartásáért. - Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, azokat munkakörében alkalmazza. - Gondoskodik a takarékossági szempontok érvényesítéséről az intézmény működése során. - Biztosítja a környezeti kultúra, a tisztaság és a higiénia fenntartását, a lehetőség szerint javítását, gondoskodik a meghibásodások elhárításról. - Feladata az intézmény gazdasági feladatainak irányítása. - Elkészíti az intézmény munkatervének megfelelő költségvetést, annak módosítást, figyelemmel kíséri a költségvetés időarányos alakulását. - Eleget tesz a negyedéves, éves beszámolói kötelezettségeknek. - Elkészíti a kötelező jelentéseket, adatszolgáltatásokat. - Biztosítja a döntésekhez szükséges gazdasági információkat. - Elkészíti és gondozza a belső ellenőrzési, pénztárkezelési, leltározási, selejtezési szabályzatot, a számlarendet, számlatükröt a számviteli politikával egyezően. - Gondoskodik az intézmény folyamatos működéséhez szükséges pénzgazdálkodásról, pénzellátásról. - Kialakítja és ellenőrzi a pénzügyi tartozások és követelések nyilvántartását. - Adóügyekben eljár az illetékes adóhivatalnál. - Koordinálja az intézmény létesítményeinek igénybevételét, hasznosítását, beszedi a bevételeket. - Szervezi a selejtezést és leltározást. - Részt vesz a pályázatok elkészítésében. - Kialakítja és vezeti a bérnyilvántartást, biztosítja az önálló bérgazdálkodás feltételeit. - Elkészíti a munkaszerződéseket, ellenőrzi a soros előrelépéseket, elszámolja a helyettesítéseket, túlórákat, a távollévő dolgozók nyilvántartását ellenőrzi, a megbízási szerződéseket előkészíti és ellenőrzi 15

16 - Ellenőrzi a szabadság nyilvántartását, éves szabadságolási tervet készít, tartja a kapcsolatot a TÁH bérszámfejtőjével, ellátja a felnőttképzés gazdasági teendőit, ellenőrzi a térítési díjak befizetéseit. - Figyelemmel kíséri a felújítási munkálatokat, a külső kivitelezők költségvetéseinek tárgyszerűségét és szabályosságát. - Irányítja és ellenőrzi a takarítás és karbantartás területén dolgozók tevékenységét, elkészíti beosztott dolgozói munkaköri leírását. Bizalmas információk Az intézmény gazdálkodásával, személyzeti munkájával kapcsolatos hivatali titkot megőrzi, bárminemű információt csak a munkaköri leírásban rögzített illetékességi körében szolgáltat ki. Ellenőrzés - Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményi szervezet szabályos gazdasági működtetését a pénzügyi és bizonylati fegyelmet a könyv- és számvitelre vonatkozó szabályok érvényre juttatását. - Ellenőrzi és értékeli a bizonylati fegyelem betartását, beosztottjai munka- és foglalkozási rendjének hatékonyságát. - Ellenőrzi a jelenléti ívek szabályszerű vezetését, a túlmunka elszámolásának szabályosságát. - Gondoskodik a kifizetések időbeni pontosságáról, az utalványozás szabályosságáról. - Megszervezi a belső ellenőrzést, a házipénztár ellenőrzését, ügyel a számlák bizonylatok szabályosságára, havi rendszerességgel ellenőrzi a könyvelési naplókat, nyilvántartásokat. - Folyamatosan vizsgálja a be- és kifizetések alakulását, és megteszi a különböző intézkedéseket a pénzforgalom- és költségfelhasználásra. - Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait: az ellenjegyzések során vizsgálja a pénzügyi lehetőségeket, pénztári jelentéseket készíttet, ellenjegyzi a nyilvántartásokat, célvizsgálatokat végez a feladattervében meghatározottak szerint, - Ellenőrzési jogot gyakorol általában minden olyan területen, amelyet az SZMSZ és egyéb jogszabály, igazgatói utasítás a hatáskörébe utal. Kapcsolatok - A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény vezetőségi ülésein, a nevelőtestületi fórumokon. - A fenntartónak történő adatszolgáltatás tárgyszerűségével magas színvonalú szakmai munkával óvja az intézmény érdekeit a fenntartónál - Kapcsolattartása rendszeres a fenntartó pénzügyi szerveivel, valamint az intézménnyel szerződéses viszonyban álló cégekkel. - Képviseli az intézményt a munkakörében az igazgató felhatalmazása alapján. - Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi. - munkakapcsolatot tart fenn a fenntartó szakapparátusaival. - Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a technikai és ügyviteli dolgozókat A gazdasági szervezet felépítése és feladata Az iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek munkakörét, a munkakörhöz tartozó konkrét feladatokat, hatásköröket és felelősséget a munkaköri leírások tartalmazzák. 16

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Igazgató munkaköri leírása

Igazgató munkaköri leírása Igazgató munkaköri leírása I. RÉSZ A.) MUNKÁLTATÓ NÉV, CÍM: :... JOGGYAKORLÓ:... B.) MUNKAVÁLLALÓ NÉV:... FIZETÉSI OSZTÁLY: :... KULCSSZÁM:... FEOR SZÁMA:... C.) MUNKAKÖR BEOSZTÁS: IGAZGATÓ CÉL: Egyéni

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben