POLGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 POLGÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2014. (II. 6.) számú határozatával, Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. (II. 6.) számú határozatával, Hatályos: február 7. napjától

2 - 2 - I. fejezet A Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete és képviselete 1.) A Közös Hivatal azonosító adatai. A Hivatal megnevezése: Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal. Rövidített megnevezése: Közös Hivatal A Közös Hivatal székhelye: Polgárdi, Batthyány u Postacíme: Polgárdi, Batthyány u A közös hivatal kirendeltsége: Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal Nádasdladányi Kirendeltsége A Kirendeltség címe, postacíme: Nádasdladány, Petőfi S. u. 1. A Közös Hivatal jelzőszámai: 1. törzskönyvi azonosító száma adószáma: bankszámla száma: (OTP Bank) 4. KSH statisztikai számjel: államháztartási szakágazati besorolása: A Közös Hivatal illetékessége és hatásköre - Polgárdi Város és Nádasdladány község közigazgatási területének egészére, - I. fokú építéshatósági ügyekben a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése alapján: Polgárdi, Füle, Jenő, Kisláng, Kőszárhegy, Lepsény, Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy és Nádasdladány Községek közigazgatási területére terjed ki. A Közös Hivatal működési területe: - a Nádasdladány Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás munkaszervezeti feladatai ellátása körében: Nádasdladány és Sárkeszi község közigazgatási területe, - a Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatai ellátása körében a társulási megállapodásban megjelölt települések közigazgatási területe, - a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás munkaszervezeti feladatai ellátása körében Polgárdi város, Füle, Jenő, Kisláng, Kőszárhegy, Mátyásdomb községek közigazgatási területe. 2.) A Közös Hivatal jogállása. A Közös Hivatal jogi személy: - Polgárdi városi - Nádasdladány községi,

3 - 3 - önkormányzatok Képviselő-testületeinek szerve (egységes hivatala), melyet a képviselő-testületek az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására hoztak létre. A Közös Hivatal közreműködik továbbá az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködéseinek összeghangolásában. A Közös Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Közös Hivatal Alapító Okiratának kelte: - Polgárdi Város Önkormányzata 190/2012. (XII.28.) határozata - Nádasdladány Község Önkormányzata 113/2012. (XII.19.) határozata 3.) A Közös Hivatal felügyeleti szervei. A Közös Hivatal a.) irányító, felügyeleti szerve: Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete b.) törvényességi felügyeleti szerve: Fejér Megyei Kormányhivatal (Székesfehérvár, Szent István tér 9.). 4.) A Közös Hivatal képviselete A Közös Hivatalt a jegyző képviseli. A jegyző akadályoztatása esetén a képviseletet az aljegyző látja el. A jegyző és az aljegyző egyidejű tartós akadályoztatása vagy a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a Közös Hivatalt a képviselő-testületek szervezeti és működési szabályzata szerint a jegyzői feladatok ellátásával megbízott személy képviseli A képviselet ellátására a jegyző írásban eseti jelleggel a közös hivatal köztisztviselőjét felhatalmazhatja. Az így képviseleti jogosultsággal rendelkező személy képviseleti jogkörében aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási, kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságokra. II. fejezet A Közös Hivatal gazdálkodása és alapvető feladatai 1.) A Közös Hivatal gazdálkodása. 1.1.) A Közös Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 1.2.) A Közös Hivatal gazdálkodását:

4 a belső ellenőr, - Magyar Államkincstár és az - Állami Számvevőszék ellenőrzi, 1.3.) A Közös Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat a mindenkor hatályos belső szabályzatok, utasítások tartalmazzák: 1.4.) A képviselő-testületek biztosítják és bocsátják rendelkezésre az önkormányzatok tulajdonában lévő feladatvégzéshez szükséges vagyon- és pénzeszközt. 1.5.) A pénzügyi gazdálkodási feladatokat a Közös Hivatal pénzügyi csoportjának gazdálkodási köztisztviselői látják el. 1.6.) A Közös Hivatal az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 1.7.) A feladatellátás forrásai: - normatív állami hozzájárulás, - helyi önkormányzatok költségvetése (önkormányzati támogatás), - átvett pénzeszközök, - saját bevételek. 1.8.) Költségvetés, költségvetési előirányzatok: - A székhely Polgárdi Város Önkormányzata éves költségvetési rendelete magába foglalja a Közös Hivatal elkülönített költségvetési előirányzatait. - a Közös Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzat keretein belül gazdálkodik az államháztartási törvényben, a végrehajtására kiadott kormányrendeletben, az önkormányzati törvényben meghatározott feltételek mellett, a gazdasági-pénzügyi szabályzatokban, a fenntartók, felügyeleti szervek döntéseiben foglaltak szerint. 1.9.) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások: - A költségvetés tervezésére, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználására, a költségvetés végrehajtására, beszámolására vonatkozóan a külön szabályzatok rendelkezései irányadók. - Létszám és személyi juttatás előirányzat: - A hivatal a létszám és személyi juttatások előirányzatával a létszám- és illetmény előirányzat keretei között önállóan gazdálkodik. - A létszám- és illetménygazdálkodásra a vonatkozó központi (államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek) jogszabályokban, az éves költségvetési rendeletben, a külön szabályzatokban foglaltak irányadók ) Operatív gazdálkodás, költségvetés végrehajtásának folyamata: - A kötelezettségvállalás, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjét az erre vonatkozó külön szabályzatok, ill. eseti felhatalmazások tartalmazzák.

5 Felelősségi szabályok: az államháztartási törvényben és az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendeletben meghatározott a költségvetés végrehajtásával összefüggő alapvető felelősségi szabályok, valamint a külön szabályzatok az irányadók. - Gazdálkodási jogosultságok, rendelkezési jogkörök: - A gazdálkodás vitelével összefüggő jogosítványok, egyes gazdálkodási jogosultságok gyakorlására a külön szabályzatokban meghatározottak, a munkaköri leírásban foglaltak vonatkoznak, illetve esetenként névre szólóan kiadott megbízásokban, felhatalmazásokban rögzítettek szerint gyakorolhatók. - A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének és munkakörének részletes meghatározását munkaköri leírás tartalmazza ) A költségvetési szerv általános forgalmi adó alanyisága: ÁFA körbe nem tartozó adóalany. 2.) Vagyon, vagyonnal való rendelkezés. A vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Ingatlanvagyon: - Az önkormányzatok vagyonának gazdálkodási szabályairól szóló rendeletben a törzsvagyon körében elkülönített ingatlan vagyontárgyakat a költségvetési szerv ingyenes használatába adják. - A vagyon kezelésére, használatára, hasznosítására, értékesítésére az önkormányzatok külön rendeletében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. - A használatba adott ingatlan vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására a vagyonrendelet szabályai irányadók. Ingóvagyon: - A könyvviteli nyilvántartásban, valamint az éves vagyonleltárban szereplő ingó vagyontárgyak tekintetében a Közös Hivatalt ingyenes használati jogi illeti meg. 3.) A Közös Hivatal alapvető feladatai. 3.1.) A Közös Hivatal alapvető feladatai az önkormányzatok működésével kapcsolatban: a.) ellátja a Képviselő-testületek és bizottságaik működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a Képviselő-testületek munkáját, c.) közreműködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében, d.) előkészíti és végrehajtja a Képviselő-testületek és bizottságaik döntéseit, (határozatok és rendeletek) a polgármesterek és a jegyző operatív vezetésével.

6 ) Közös Hivatal alapvető feladatai a kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatban: a.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Polgárdi) által igényelt mértékben ellátja a nemzetiségi önkormányzatok testületének működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat, b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti a nemzetiségi önkormányzati képviselők munkáját. 3.3.) A Közös Hivatal feladata a társulásokhoz kapcsolódóan: - pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása, - a társulási tanácsok, bizottságok működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása, - tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az társulási tanács, a bizottságok és a társulási tanács tagjainak munkáját, - közreműködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében, - előkészíti és végrehajtja a társulási tanács és bizottságai döntéseit, (határozatok) a társulási tanács elnöke és a jegyző operatív vezetésével - a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz kapcsolódó fenti feladatait a Projektiroda közreműködésével látja el. 3.4.) A Közös Hivatal feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzatok más intézményeivel-szerveivel, a társhatóságokkal- és szervekkel, valamint a közszolgáltatást végző szervekkel. 3.5.) A Közös Hivatal működésére és az államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladataira vonatkozó további szabályokat a belső szabályzatok tartalmazzák. III. fejezet A Közös Hivatal irányítása, vezetése, vezetői és munkatársai, szervezeti egységei 1.) A Közös Hivatal irányítása. A Közös Hivatalt Polgárdi Város polgármestere irányítja. A Közös Hivatalt a jegyző vezeti. 2.) A Közös Hivatal vezetői és munkatársai. A Közös Hivatal engedélyezett létszámát a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. A Közös Hivatal köztisztviselői állománya 21 fő, melyből a) a székhelyhivatal létszáma 18 fő, b) a kirendeltség létszáma 3 fő.

7 - 7-3.) A Közös Hivatal Szervezeti Egységei polgármester Belső ellenőr jegyző aljegyző műszaki csoport pénzügyi csoport igazgatási csoport - pénzügy - titkárság - adó A műszaki csoport létszáma: 1 fő csoportvezető, 2 fő köztisztviselő (Polgárdi) A pénzügyi csoport létszáma: 1 fő csoportvezető (Polgárdi) 5 fő pénzügy-gazdálkodás (Polgárdi) 1 fő pénzügy-gazdálkodás (Nádasdladány) 2 fő adóigazgatás (Polgárdi) Igazgatási csoport létszáma: 2 fő igazgatási ügyintéző (Nádasdladány) 3 fő igazgatási ügyintéző (Polgárdi) 1 fő ügykezelő (Polgárdi) -Titkárság: 1 fő (Polgárdi) 3.1 Polgármester A Polgármester az alapító önkormányzatok képviselő-testületeinek döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. E körben: - a jegyző, aljegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; - a jegyző, aljegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzatok munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; - dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja A jegyző: - dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket, - gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében, elvégzi az aljegyző teljesítményének értékelését, - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,

8 gondoskodik a fenntartó önkormányzatok működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, - tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testületek és bizottságaik ülésein, - jelzi a képviselő-testületeknek, a képviselő-testületek szerveinek és a polgármestereknek ha a döntésük, működésük jogszabálysértő, - gondoskodik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, az egyéb jogszabály által kötelezően előírt, vagy egyébként szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, szükség esetén módosításáról, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a képviselő-testületek és a polgármesterek adnak át, - dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, - koordinálja az előterjesztések előkészítését, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok betartásáról. A jegyző munkáltatói joggyakorlása keretében a köztisztviselő kinevezéséhez, felmentéséhez, vezetői megbízás adásához, visszavonásához. - a Nádasdladányi kirendeltségen dolgozó köztisztviselő esetében Nádasdladány község polgármesterének, - a Polgárdi székhelyhivatalban dolgozó köztisztviselő esetében Polgárdi Város Polgármesterének egyetértése szükséges Az aljegyző: A polgármester a jegyző javaslatára nevezi ki az aljegyzőt. Az aljegyző látja el a jegyző helyettesítését, valamint a jegyző által meghatározott feladatokat. Az aljegyző feladata: a./ a jegyzőt távolléte, illetőleg akadályoztatása esetén - teljes jogkörrel helyettesíti, b./ ellátja a hivatal köztisztviselőivel, munkavállalóival kapcsolatos személyzeti és munkaügyi feladatokat, elvégzi a csoportvezetők, az igazgatási csoport és a titkárság teljesítményének értékelését, c./ végrehajtja a jegyző által rábízott feladatokat, vezeti az Igazgatási Osztályt A csoportvezetők feladatai a.) A csoportvezetők általános feladataik körében: Gondoskodnak az csoport működéséről, a munkavégzés személyi, tárgyi feltételeiről, valamint a működés helyes módszereinek kialakításáról. E feladatkörben a csoportvezető: - irányítja az osztály munkáját, közreműködik a munkaköri leírások elkészítésében és karbantartásában, rendszeresen beszámoltatja a dolgozókat a feladatok ellátásáról, az ügyintézési határidők betartásáról; elvégzi a dolgozók teljesítményének értékelését, - biztosítja a jogszerűséget, az egységes jogalkalmazási tevékenységet, az ügyintézés, az ügyfélfogadás kulturáltságát és színvonalának emelését; - biztosítja az osztály dolgozói részéről a hivatali szolgálati titokvédelmi szabályok megtartását;

9 folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, azokat ismerteti az osztály dolgozóival és felkészíti őket a helyes jogalkalmazásra; - gondoskodik az osztály feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen jogszabályok, kézikönyvek, nyomtatványok, technikai eszközök biztosításáról; - figyelemmel kíséri az osztály dolgozóinak leterheltségét, szükség esetén gondoskodik a feladatok átcsoportosításáról; - jogosult a dolgozók részére a munkaköri leírásban nem szereplő feladatok meghatározására; - megszervezi a csoporton belül a helyettesítést, a munkakörök átadását, gondoskodik az általa vezetett dolgozók részére a szabadság kiadásáról, - javaslatot tesz az osztály dolgozóinak jutalmazására és béremelésére, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonására; - rendszeresen ellenőrzi az előadói munkakönyveket, - javaslatot tesz a csoport megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek kialakítására. b.) A csoportvezető a képviselő-testületek és bizottságai tevékenységéhez kapcsolódó feladatai körében: - szakértőként részt vesz a jegyző által meghatározott esetekben a képviselőtestület, valamint a bizottságok ülésein; - részt vesz a közmeghallgatáson, a csoport feladatkörét érintő kérdésekben tájékoztatást ad; - felelős az osztály feladatkörét érintő testületi előterjesztések határidőre történő elkészítéséért, a testületi és bizottsági döntések végrehajtásáért, c.) A csoportvezető saját, valamint az általa vezetett csoport tevékenységéért a jegyzőnek és a Polgármesternek tartozik felelősséggel. d.) Szükség szerint, de legalább ½ évente értekezletet tart az általa irányított dolgozók részére, ahol tájékoztatást ad a csoportot érintő aktuális ügyekről A Pénzügyi csoportvezető egyéb, nem általános feladatai : - gondoskodik a költségvetési koncepciók elkészítéséről, a költségvetési rendelettervezetek elkészítéséről és szükség szerinti módosításairól, - felelős a pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, karbantartásáért, - gondoskodik a költségvetések végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítéséről, - közreműködik az önkormányzatokat érintő fejlesztési, beruházási tervek pénzügyi feltételeinek megtervezésében, a beruházások és fejlesztések pénzügyi ellátásáról időben gondoskodik, - gondoskodik az államháztartás számára jogszabályban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőben történő teljesítéséről, - gondoskodik a FEUVE rendszer megszervezéséről megvalósulásáról AZ IGAZGATÁSI CSOPORT Megnevezése: Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoport Létszáma: 7 fő A csoport ellátja az állampolgárokat és jogi személy ügyfeleket közvetlenül érintő önkormányzati, polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések előkészítését, a döntéshozatalt, biztosítja a döntések végrehajtását.

10 Hatósági nyilvántartásokat vezet, hatósági ellenőrzéseket végez, ellátja az ügyiratkezelési teendőket. a.) A csoport köztisztviselőinek feladatai: - anyakönyvi igazgatás - hagyatéki ügyek - állampolgársági ügyek - üzletek működési engedélyével a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés és ellenőrzés, - telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés. - egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, - hatósági bizonyítványok kiállítása. - szociális és egészségügyi igazgatási feladatok, gyermekvédelem, - szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés, - választási feladatok ellátása, - közbiztonsági, esélyegyenlőségi referensi feladatok, - földművelésügyi igazgatási, vadkár, földhaszonbérlet, állattartási ügyek, - birtokvédelem, - közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok, humánpolitikai feladatok, - általános felvilágosítás hatósági ügyekben, - az ügyiratkezelési feladatok ellátása. Az igazgatási csoporton belül a titkárság feladata: - a testületi ülések előkészítése, - képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői, ügyviteli szervezési feladatok ellátása, - döntés előkészítésben és a végrehajtás ellenőrzésében való közreműködés, - testületi jegyzőkönyvek elkészítése, - ellátja a polgármester, jegyző, aljegyző ügyviteli, szervezési feladatait; - közreműködik az általuk tartandó értekezletek, megbeszélések előkészítésében, szükség esetén gondoskodik jegyzőkönyvek vezetéséről, vagy feljegyzések készítéséről; - minden olyan feladat, amely az általános titkársági feladatokból és külön utasításokból adódik, - a nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése körében: - testületi ülések előkészítése, - testületi jegyzőkönyvek elkészítése, - ügyviteli, szervezési feladatok ellátása, - technikai feltételek megszervezése megteremtése, 3.7. A PÉNZÜGYI CSOPORT Megnevezése: Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport Létszáma: 9 fő A csoport feladata az önkormányzatok költségvetési gazdálkodásának operatív végrehajtása, az önkormányzati intézmények gazdálkodásának koordinálása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítése a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó információ-szolgáltatási kötelezettségeknek a határidőben történő teljesítése.

11 Az csoport szervezeti tagozódása: - Pénzügyi csoport - Adócsoport a) A Pénzügyi Csoport feladatai : A Pénzügyi Csoport az alábbiakban felsorolt feladatait Polgárdi Városi Önkormányzat, Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal, a Polgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Nádasdladány Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás, a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vonatkozásában látja el. A KDV esetében a feladatellátás a projektiroda közreműködésével történik. a.a./ Az éves költségvetési javaslat előkészítése körében: - számba veszi a bevételeket, - kidolgozza az előirányzatokat, - kimutatja a felújítási előirányzatokat célonként, - kimutatja a felhalmozási kiadásokat feladatonként, - tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban összeállítja a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, - elkészíti az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet, - pénzellátási tervet készít, - elkészíti a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, - az előre nem valószínűsíthető, illetve nem tervezhető kiadásokra, másfelől az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására lehetőség szerint általános tartalékot, a meghatározott célú és rendeltetésű önkormányzati intézkedések évközi fedezetére pedig céltartalékot képez. a.b./ A költségvetési előirányzatok nyilvántartása és módosítása körében: - gondoskodik az előirányzatok naprakész nyilvántartásáról, - javaslatot készít az előirányzatok szakfeladatonkénti módosítására, illetve átcsoportosítására, - javaslatot készít az intézmények költségvetésének módosítására, - közreműködik a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének módosításában, - gondoskodik a felújítási és fejlesztési előirányzatok naprakész nyilvántartásáról, - javaslatot készít a felújítási és fejlesztési előirányzatok módosítására, valamint célok, illetve feladatok közötti átcsoportosítására. a.c./ A pénzellátással kapcsolatos feladatok körében: - pénzkezelési szabályzatot készít, - a költségvetési rendeletbe beépített pénzellátási terv alapján gondoskodik az önkormányzat által alapított költségvetési szervek finanszírozásáról, - gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról, - ellátja a házipénztárral kapcsolatos valamennyi feladatot, - gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról, - ellátja az önkormányzat finanszírozási bevételeihez, illetve kiadásaihoz kapcsolódó valamennyi feladatot.

12 a.d./ A bérgazdálkodási feladata körében: - javaslatot készít a dolgozói létszám szakmai és foglalkoztatási forma szerinti összetételéhez kapcsolódó béralap tervezéséhez, - folyamatos kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságával a rendszeres, és nem rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási, számfejtési feladatai kapcsán, - gondoskodik a személyi juttatások határidőben történő kifizetéséről, - gondoskodik a bérnyilvántartás pontos vezetéséről. a.e./ A pénzgazdálkodási feladatok körében: - a kötelezettségvállalás előtt meggyőződik a teljesítés feltételeiről, - a kiadás teljesítése és a bevétel beszedése előtt okmányok alapján ellenőrzi és igazolja azok jogosultságát, összegszerűségét, vizsgálja a fedezet meglétét, valamint az alaki előírások betartását, - ellátja a hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos elszámolási feladatokat. a.f./ A számviteli feladatok körében: - pénzértékben számba veszi a gazdasági folyamatokat, - folyamatosan feljegyzi, rendszerezi, feldolgozza, értékeli, kimutatja a vagyoni állapotra, az eszközök és az eszközök forrásainak változására vonatkozó adatokat, - tájékoztatást, adatokat szolgáltat a gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalának elősegítésére, azok alátámasztására, - lehetővé teszi összefoglaló gazdasági számítások készítését, - a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve olyan számlarendet és számviteli politikát készít, amely alkalmas a költségvetési beszámoló, valamint a vezetői döntések megalapozására. b.) Az Adócsoport feladatai: ba.) A helyi adók és központi adók kivetésének körében: - ellátja a magánszemélyek kommunális adójával, helyi iparűzési adóval, gépjárműadóval, termőföld bérbeadásával, talajterhelési díjjal, államigazgatási eljárási illetékkel, késedelmi pótlékkal, bírsággal kapcsolatos beszedési, kivetési feladatokat, - felhívást bocsát ki bevallás benyújtására, a bevallásokat beszedi és felülvizsgálja, - megállapítja az adót, - kivetési iratokat (határozatokat) készít, - méltányossági és részletfizetési, fizetéshalasztási kérelmek döntés előkészítése, - bejelentések kivizsgálása, ügyintézése, - ingatlan-nyilvántartási adatok beszerzése, - az évközi változások (törlések, előírások) határozattal történő helyesbítése, - fellebbezések felterjesztése, - megkeresésre adatközlés, - környezettanulmányok, igazolások, szakvélemények bekérése, - adatgyűjtés adókötelezettség megállapításához, - részt vesz az egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos feladatok elvégzésében.

13 b.b./ A helyi adók és központi adók könyvelésével kapcsolatos feladatok körében - az adószámlákra beérkezett pénzforgalmat egyezteti és könyveli, - a nem azonosítható befizetéseket átfutó nyilvántartásba helyezi, majd rendezi, - költségvetés felé havonta utalja az adószámlákon lévő bevételeket, - a könyvelési helyesbítéseket ellenőrzés után könyveli, - túlfizetéseket visszautalja, a visszautalásról utalványozóként rendelkezik, - kiküldi az adóíveket, - előkészíti a behajthatatlan hátralékok törlését, azokat folyamatosan felülvizsgálja, - elvégzi a zárási feladatokat, negyedévenként információs jelentést, félévenként eredmény-kimutatást készít, elkészíti a vezetés számára szükséges tájékoztatót, - információt szolgáltat az ügyfeleknek számláik állásáról, - számlák egyenlegével való levelezés, - adatot szolgáltat bírósági végrehajtónak, ügyészségnek, bíróságnak más adóhatóságnak megkeresésre, - felel a számítógépes feldolgozással kapcsolatos határidők betartásáért, - feladatkörével kapcsolatos bevételi javaslatot dolgoz ki a költségvetés tervezéséhez, - értékeli az előirányzatok teljesítését. b.c./ A helyi adók és központi adók ellenőrzése körében: - elvégzi a hozzátartozó adóellenőrzéseket, - ellenőrzésekről feljegyzést, jegyzőkönyvet készít, - a feltárt hátralékokat nyilvántartja, a beszedéssel kapcsolatos feladatokat ellátja. b.d./ adó- és értékbizonyítványok kiállítása, b.e./ idegen helyről kimutatott, adók módjára behajtható köztartozások nyilvántartása, behajtása, b.f./ költségmentességi és egyéb adóigazolások kiadása MŰSZAKI CSOPORT Az építésügyi és az építés-felügyeleti hatósági kijelöléséről működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet 1. (1) bekezdésében foglaltak szerinti területi illetékességgel működő, államigazgatási feladatokat ellátó osztály. a.) Műszaki csoport feladatai: - Az építési engedély köteles építmények körében építési, összevont építési, bontási, fennmaradási és használatbavételi engedélyezési eljárások, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezését célzó eljárások lefolytatása. Építési, elvi építési keret, bontási engedélyek tekintetében az engedély hatályának meghosszabbításának eljárása - Jogutódlás tudomásul vételét célzó eljárások - Hatósági bizonyítványok kiállítása - Építésügyi hatósági ellenőrzések végzése: - Engedélyhez kötött építési munka tekintetében az építési engedélyben foglaltak hatályosulásának helyszíni ellenőrzése - Hatósági ellenőrzés az engedély hatályának lejárta előtt - Más hatóságok eljárásában szakhatósági közreműködés,

14 Az újonnan kialakított telkek beépítésekor meghatározza a házszámokat - Szakhatóságként jár el a külön jogszabály szerint az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott telekalakítási eljárásokban - Belföldi jogsegély nyújtása - Illatékességi területén a településrendezési tervek megalkotásában szakértőként részt vesz - Adatszolgáltatást végez: KSH, Országos Dokumentációs Központ, NAV az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést végző hivatal, körzeti földhivatal részére, - Vezeti a jogszabállyal kötelezővé tett nyilvántartásokat (építmény-nyilvántartás, építésügyi bírság, települési rendezési tervek, felvonók nyilvántartása, építésügyi ellenőrzések jegyzőkönyveinek nyilvántartása). - részt vesz a beruházások átadás-átvételében, - ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak, hidak és a saját használatú utak igazgatását, - irányítja a településfejlesztéssel és település-rendezéssel kapcsolatosan a település fejlesztési irányainak meghatározását, előkészítő eljárásokat, irányítja a rendezési tervek készítését, felülvizsgálatát, módosítását, - lebonyolítja a tervkészítés során szükséges szakhatósági egyeztetéseket lakossági és önkormányzati fórumokat, - véleményezi az épületek, építmények, létesítmények építészeti kialakítását, - ellenőrzi a település közterületeinek arculatát, - javaslatot tesz az infrastrukturális fejlesztés irányára, a településfejlesztés feladataira, - Közreműködik és előkészíti - a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó - a települést érintő településrendezési és környezetvédelmi döntéseket; - figyelemmel kíséri a település közlekedési helyzetét és igényeit, javaslatokat dolgoz ki ezek megoldására; - közreműködik a helyi vízgazdálkodással kapcsolatos közfeladatok megoldásában; - javaslatot tesz a Képviselő-testület bizottságának környezetvédelmi szempontból védett területek kijelölésére; - közreműködik a levegőtisztaság védelmével kapcsolatos országos előírások érvényesítésében és a helyi előírások kialakításában; - szervezi és végrehajtja az ár- és belvízvédelmi feladatokat; - közreműködik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásában, megőrzésében, valamint helyreállításában; - elemzi a környezeti hatástanulmányokat; - részt vesz új területek közterületté minősítésének, a beruházóval kötendő szerződések előkészítésében Belső ellenőrzés A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy a közös hivatal működését fejlessze és eredményességét növelje, a közös hivatal tevékenységét céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel értékelje, illetve hozzájáruljon a közös hivatal irányítási és belső kontrollrendszere hatékonyságának növeléséhez. A belső ellenőrzést végző személy/szervezet jogállásának, feladatának meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

15 V. A HIVATAL MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI, MUNKAREND ÜGYFÉLFOGADÁS 1. A hivatal köztisztviselőinek általános feladatai: - A hivatal valamennyi köztisztviselőjének alapvető feladata, és kötelezettsége a kulturált ügyfélfogadás, az ügyfelek államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeinek törvényes, gyors elintézése, szakszerű tájékoztatás nyújtása. - A köztisztviselő feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak és képviselő-testület döntésének megfelelően szakszerűen köteles ellátni. A köztisztviselőnek kinevezésekor esküt, és a jelen szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott munkakörökben vagyonnyilatkozatot kell tennie. - Az ügyintézők feladata az államigazgatási ügyek érdemi döntésre való előkészítése, illetve ilyen irányú felhatalmazás esetén a kiadmányozása. - A köztisztviselő szakértelemmel foglalkozik a rábízott területtel összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős saját tevékenységéért és a munkaterületén a törvényesség betartásáért. Munkaköri leírásában a részére megállapított, illetve a vezetője által kiadott feladatokat a kapott utasítások, és határidők figyelembe vételével végzi. - Az ügykezelő gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, az ügyiratok átvételéről, iktatásáról, és ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, melyekkel a vezetője megbízza. - A köztisztviselők jelentősebb szakmai kérdésekben kötelesek a jegyző, aljegyző véleményét kikérni, illetve részére rendszeres tájékoztatást adni. A felmerülő problémás ügyeket, melyek halasztást nem tűrnek, a köztisztviselő az aljegyzővel naponta megbeszéli, aki szükség esetén segítséget ad az ügy operatív lebonyolításában. - Az ügyintézők a munkaköri leírásokban foglaltak szerint helyettesítik egymást. - A köztisztviselő esküjének megfelelően köteles az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartani, tisztségét a magyar nemzet javára gyakorolni. 2.) A polgármesterek és a jegyző külön-külön (önállóan) és együttesen is utasításokat, intézkedéseket és körleveleket adhatnak ki a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve az önkormányzati rendeletekben szabályozott a Közös Hivatal működésével összefüggő feladatok végrehajtására. 3.) A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egységen belül az egyes munkatársak konkrét, részletes (személyre szóló) feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírást a kinevezési okirattal egyidejűleg kell kiadni. A munkaköri leírások előkészítésében, kidolgozásában a szervezeti egység vezetője is közreműködik.

16 ) A vezetői megbízás határozatlan időre szól, melyet a jegyző indokolás nélkül bármikor visszavonhat. 5.) A továbbképzést, képzést az éves helyi képzési terv tartalmazza. 6.) A munkaköri feladatok, ügyiratok átadás-átvételi eljárási rendjére vonatkozó szabályozást a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza részletesen. 7.) A jegyző a hivatal dolgozói részére havonta apparátusi értekezletet tart, ahol az aktuális feladatokon túl, tájékoztatást ad a képviselő-testületek döntéseiről is. 2.) A munkarend és az ügyfélfogadás rendje A Közös Hivatal munkarendje: - hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon 7.30 órától óráig óra közötti munkaközi szünettel, - pénteki napon - munkaközi szünettel óráig tart. 2.2.) A Közös Hivatal ügyfélfogadási rendje: Polgárdi Nádasdladány Nap Idő Nap Idő Hétfő 08,00-12,00 Hétfő 08,00-12,00 Kedd Kedd 13,00-16,00 Szerda Szerda Csütörtök Csütörtök 13,00 16,00 Péntek Péntek ) A pénztár nyitva tartási rendje: Polgárdi Nádasdladány Nap Idő Nap Idő Hétfő ,00 Hétfő 10,00-12,00 Kedd Kedd Szerda 10,00-12,00 Szerda 10,00-12,00 Csütörtök Csütörtök Péntek Péntek A jegyző és az aljegyző ügyfélfogadása megegyezik a Közös Hivatal ügyfélfogadási idejével. A jegyző és az aljegyző az ügyfélfogadást a Közös Hivatal székhely hivatalában biztosítja. Előre egyeztetett időpontban az ügyfélfogadás a kirendeltségen is biztosított A munkaidő betartásáról jelenléti ívet kell vezetni, amelybe naponta az érkezés, távozás, a távollét pontos idejét be kell jegyezni Munkaidőben a hivatalból eltávozni csak indokolt esetben, akkor is csak a jegyző vagy aljegyző (távollétük esetén a csoportvezetők) engedélyével lehet. Munkaidő alatti eltávozás engedélyezése csak olyan ügyben lehetséges, amely munkaidő után nem intézhető el.

17 A csoportvezetők a munkahelyről történő eltávozást kötelesek előzetesen a jegyzőnek bejelenteni Külszolgálat, illetve kiküldetés teljesítése csak a jegyző előzetes engedélye alapján történhet. A dolgozó kiküldetése során felmerülő költségek (utazási, élelmezési, szállás-) utólagos elszámolással, útiszámla nyomtatványon történik, az útiszámlákat csak a jegyző - huzamosabb ideig történő akadályoztatása esetén az aljegyző- által történt igazolás után lehet számfejteni. 4. Szabadságok igénybevétele 4.1. A dolgozók részére a jogszabályban biztosított szabadságok tervszerű igénybevételére figyelemmel kell lenni. Az igénybe vett szabadságról nyilvántartást kell vezetni, melyhez csatolni kell a szabadság engedélyezését igazoló okmányt Szabadságot a jegyző és az aljegyző engedélyez. A jegyző által történő engedélyezésnél is szükséges a csoportvezető előzetes láttamozása. A jegyző gondoskodik a szabadságok kiadásáról A tanulmányi szabadságot kizárólag a tanulmányi időben lehet kiadni, illetve igénybe venni A kisgyermekes szülőnek járó rendkívüli szabadságot - a szülő külön kérelmére - naponként is igénybe lehet venni A dolgozó betegsége esetén való távolmaradását haladéktalanul köteles a csoportvezetőnek - a csoportvezető pedig a jegyzőnek - bejelenteni és azt utólag táppénzes okmánnyal (orvosi igazolással) igazolni Három hétnél nem hosszabb idejű betegség esetén a dolgozó helyettesítéséről a csoportvezető köteles gondoskodni, ennél hosszabb idejű betegségnél a jegyző átcsoportosítással biztosítja a munka zavartalan menetét. 5. A hivatali helyiség rendje, az iroda felszerelések biztosítása 5.1. Az irodai és közös helyiségek rendjének, tisztaságának biztosítása, a berendezési tárgyak védelme, rendeltetésszerű használata minden dolgozó kötelessége A munkaidő befejezésekor valamennyi dolgozó köteles az ügyiratokat, író- és elzárható eszközöket gondosan elzárni A munkaidő alatt és eltávozáskor ügyelni kell a hivatali helyiség tűzbiztonságára A hivatalból berendezési és felszerelési tárgyakat, eszközöket csak a jegyző engedélyével lehet kivinni A hivatali dolgozók a szükséges irodai eszközöket a gazdálkodási ügyintézőtől igényelhetik Minden dolgozó köteles az irodaszereket, nyomtatványokat rendeltetésszerűen, a takarékosság betartásával használni.

18 Ügyiratkezelés 6.1. A hivatal ügyiratkezelése központosított, az ügyiratok iktatását, kezelését legfontosabb teendőit az egész szervezetre nézve számítógépes nyilvántartással kell végezni. a./ az ügyintéző az ügyet az ügyintézési határidőn belül köteles elintézni b./ a hivatal ügyiratkezelése a titkos iratok kezelését is ideértve a hivatal iratkezelési szabályzat -ában foglaltak szerint történik. 7. Bélyegzőhasználat 7.1. A bélyegzők megrendeléséről a jegyző gondoskodik. A használatba kiadott bélyegzőkről a titkársági iroda nyilvántartást vezet. A nyilvántartó a használatba adott bélyegzők meglétét évente ellenőrizni köteles. A bélyegzőfelelős a használatba történő átadás során a bélyegzőlenyomat mellett az átvétel tényét a köztisztviselővel aláíratja A hivatalos bélyegző leírása: - Közös Hivatal hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyarország címere van, körívén, pedig a következő felirat olvasható: Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal (alatta arab sorszám) - Jegyzői bélyegző leírása: a kör alakú pecséten középen Magyarország címere van, körívén, pedig a következő felirat olvasható: Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (alatta: arab sorszám. ) - Aljegyzői bélyegző leírása: a kör alakú pecséten középen Magyarország címere van, körívén, pedig a következő felirat olvasható: Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője (alatta: arab sorszám. ) A Közös Hivatal hivatalos bélyegző lenyomatát a kiadmányozási jog gyakorlására jogosult aláírásával ellátott iratokon, kiadmányokon lehet használni A bélyegző kezelője anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző jogszerű használatáért. Ha valamely dolgozó a rábízott bélyegzőt elveszíti, erről a jegyzőnek köteles írásban jelentést tenni. A jegyző köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni Az elhasználódott, megrongálódott vagy feleslegessé vált bélyegzőt vissza kell adni és jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíteni. A jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni. Ha megszűnik a bélyegzőt kezelő dolgozó munkaviszonya, a bélyegző visszaadását az átvevő nyilatkozaton igazolni köteles.

19 Kiadmányozás rendje A Közös hivatalban a kiadmányozási jogot főszabályként hatáskörüknek megfelelően a polgármester és a jegyző gyakorolja a vonatkozó előírások szerint. - Az Önkormányzat nevében, illetve polgármester által készített vagy készíttetett iratok kiadmányozására a polgármester jogosult. - A lakosság részéről a polgármesterhez intézett levelek és kérelmek megválaszolása a polgármester aláírásával és nevében lehetséges. - A polgármesteri hivatalból állampolgárokhoz intézett levelek, határozatok kiadmányozására az alábbi kivételekkel a jegyző, az aljegyző jogosult. Kiadmányozási jogot kap: - az építésügyi igazgatási köréhez tartozó iratok tekintetében a műszaki csoportvezető - a pénzügyi igazgatás köréhez tartozó iratok tekintetében a pénzügyi csoport vezetője - a hivatal dolgozói által készített idézés, fizetési felszólítás, letiltás és minden, az adó beszedésével, bevallásával kapcsolatos iratok aláírására az illetékes ügyintéző jogosult. Ugyancsak az ügyintéző írja alá a fizetési meghagyásokat. Az ügy érdemét nem érintő, közbeeső intézkedések aláírására is az ügyintéző jogosult. VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1.) Az osztályvezetői szintnek megfelelő, a képzettségi pótlékra jogosító és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök megjelölését az 1. melléklet tartalmazza. 2.) A közös hivatal alaptevékenységeit szakfeladat rend szerinti bontásban az 1. függelék tartalmazza. 3.) A közös hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

20 VII. fejezet Záró rendelkezések A Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata február 7-én lép hatályba. Polgárdi, február 6. dr. Pahola Tünde jegyző

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SÁRRÉTUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetű szövege A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 84-86.

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Működési Szabályzata (Ügyrendje)

Polgárdi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Működési Szabályzata (Ügyrendje) J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2008. május 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 51/2008. (V. 20.) ÖNK.SZ.

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására

Előterjesztés. Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Előterjesztés Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására Tisztelt Bizottság! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. számú függelék a 3/2011. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelethez KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Hivatal

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1 I. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete, irányítása, vezetése és képviselete...

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016. (V.12.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék I. A Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete, irányítása, vezetése és képviselete...

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Sáránd, 2013. május 31. A Sárándi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata

A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata I. fejezet Rábapatona Önkormányzat Képviselő testülete az SZMSZ 65.. rendelkezése alapján az ában meghatározott feladatok ellátására

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (X.31.) rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (X.31.) rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (X.31.) rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2003.(III.27.) számú rendelete módosításáról Kihirdetve:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 491-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben