BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13."

Átírás

1 BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bicske Városi Óvoda

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemei Az intézmény adatai, jogállása Az intézmény tevékenységei A nevelési év rendje, gyermekek fogadása Szervezeti egységek jellemzői Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Az intézmény képviseletére jogosultak Alkalmazottak létszáma Az intézmény vezetője Az intézményvezetése Az intézményvezető helyettesítése Az általános intézményvezető helyettes, tagóvoda vezetők Alkalmazotti jogok A pedagógusok munkaideje A technikai dolgozók munkaideje Szülői szervezet, szülői közösség Szülők szóbeli tájékoztatása Az intézmény külső kapcsolatai A nevelőtestület és működési rendje A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület döntései A nevelőtestület munkaközösségei A nevelőtestület feladatainak átruházása Nyári zárás Nevelés nélküli munkanapok Az intézmény munkarendje Házirend Egyéb foglalkozások Kirándulások Óvodai felvétel Az óvodai elhelyezés megszűnése A gyermekek fejlődésének nyomon követése A gyermekek mulasztásának, távolmaradásának igazolása Az intézményre vonatkozó szabályok A pedagógiai munka belső ellenőrzése A látogatás rendje A helyiségek és berendezésük használati rendje A hagyományápolás, ünnepek, megemlékezések Jelképek Az egészségügyi ellátás rendje Az intézmény védő-óvó előírásai Rendkívüli esemény, bombariadó A térítési díj fizetésének rendje Gyermekvédelem Óvodáztatási támogatás Bicske Városi Óvoda 1.oldal 1.oldal 2.oldal 8.oldal 10.oldal 10.oldal 11.oldal 11.oldal 11.oldal 13.oldal 14.oldal 15.oldal 15.oldal 15.oldal 16.oldal 17.oldal 17.oldal 19.oldal 19.oldal 20.oldal 20.oldal 21.oldal 21.oldal 22.oldal 22.oldal 23.oldal 23.oldal 23.oldal 24.oldal 25.őldal 25.oldal 26.oldal 27.oldal 28.oldal 28.oldal 30.oldal 31.oldal 32.oldal 32.oldal 32.oldal 33.oldal 34.oldal 35.oldal 35.oldal 36.oldal 36.oldal 37.oldal

3 Elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelése Más jogszabály által az SZMSZ szabályozási körébe utalt kérdések Tájékoztatás az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról Különös közzétételi lista Záró és értelmező rendelkezések Záradék I. Záradék II. III. IV. 37.oldal 38.oldal 39.oldal 40.oldal 41.oldal 41.oldal 42. oldal Melléklet: 1. Alapító okirat Bicske Városi Óvoda

4 BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. (Nkt) törvény, a évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi törvény módosításáról valamint a végrehajtására kiadott 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, és a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, továbbá a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvény módosításokról, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei (Áht.vhr.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és annak módosításai, valamint hatályos jogszabályok alapján a BICSKE VÁROSI ÓVODA intézményi szervezetének felépítését, valamint működésének szabályait az alábbiak szerint állapítom meg. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI ELEMEI 1. (1)A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni: a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, d) ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét, e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, l) az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, m) az intézményi védő, óvó előírásokat, n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, Bicske Városi Óvoda 1

5 o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait, r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás -mintákat, u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelésioktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. (2) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve munkavállalójára. (3) Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása feladata és kötelessége mindazoknak, akik kapcsolatba kerülnek intézményünkkel. HATÁLYBALÉPÉSE: Az SZMSZ-t az intézményvezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó képviselő-testülete hagyja jóvá. Elfogadásakor a Szülői szervezet, véleményezési jogot gyakorol. Az SZMSZ a képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé, és határozatlan időre szól. MÓDOSÍTÁSÁRA akkor kerül sor - ha a fenti jogszabályokban változás áll be, - a Szülői Szervezet kéri, - a nevelőtestület javaslatot tesz rá. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, JOGÁLLÁSA 2. A 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról rendelkezik a költségvetési intézmények alapításáról, amely szerint az önkormányzati intézmények az államháztartás részét képező jogi személyek. A évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól értelmében a fenntartó helyi önkormányzat az intézményalapításról alapító okiratban intézkedik. Alapító okirat: 1.számú melléklet. Alapító okirat kelte, száma: Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012.(VI.28.) számú határozata. Módosítva: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 320//2012. (XI.29.) számú határozatával. Hatálybalépés időpontja a Kincstári bejegyzés napja: 2013.január 1. Bicske Városi Óvoda 2

6 A költségvetési szerv neve: Bicske Városi Óvoda Székhelye, címe: 2060 Bicske, Árpád utca 13. Telefonszáma: Fax száma: címe: Honlap: Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei: a) Szivárvány tagóvoda 2060 Bicske, Árpád utca 13. Telefonszáma: Fax száma: címe: b) József Attila utcai tagóvoda Címe: 2060 Bicske, József Attila u. 9. Telefonszáma: címe: c) Kakas tagóvoda Címe: 2060 Bicske, Rózsa utca 1. Telefonszáma: címe: Az intézmény típusa: Közoktatási nevelő intézmény, óvoda Az intézmény OM azonosító száma: Törzsszám: Felvehető maximális gyermeklétszám: 416 fő Szivárvány tagóvoda 2060 Bicske, Árpád utca fő József Attila utcai tagóvoda 2060 Bicske, József Attila u fő Kakas tagóvoda 2060 Bicske, Rózsa utca Fő Engedélyezett csoportok száma: 18 a) Szivárvány tagóvoda 2060 Bicske, Árpád utca b) József Attila utcai tagóvoda 2060 Bicske, József Attila u.9. 5 c) Kakas tagóvoda 2060 Bicske, Rózsa utca 1. 8 A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, címe: Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2060 Bicske, Hősök tere 4. A költségvetési szerv alapítója: Bicske Város Önkormányzata A költségvetési szerv működési köre: Elsődlegesen Bicske Város közigazgatási területe Másodlagosan Bicske kistérség közigazgatási területe Bicske Városi Óvoda 3

7 A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait önállóan látja el. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8. (1).bek. szerinti óvodáról, alapfokú nevelésről való gondoskodás, a köznevelésről szóló évi CXC. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Nevelési oktatási intézményként gondoskodik az óvodai nevelés ellátásáról a gyermek hároméves korától a gyermek tankötelezettsége teljesítésének megkezdéséig. A közoktatási intézmény feladatainak ellátásáról: Az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik. A közoktatási intézmények fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell előirányozni. A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon: 1) Az Országgyűlés, állami költségvetésről szóló törvény megalkotásával évente meghatározza az önkormányzatok feladatellátásához folyósítandó normatív állami hozzájárulás összegét, annak jogcímeit és mértékét, továbbá az egyéb támogatások jogcímeit és feltételrendszerét. 2) Az önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzati törvényben és a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott feladatait. Az intézmény fenntartási és működési költségét a fenntartó biztosítja. 3) A feladat ellátást szolgáló vagyon: a vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok, tárgyi eszközök és egyéb készletek. 4) Ingatlan vagyon: Bicske, Árpád utca hrsz.: 19. ingatlan alapterülete: 2572 m 2 Bicske, József Attila u hrsz.: 1586/1. ingatlan alapterülete: 1290 m 2 Bicske, Rózsa utca 1. - hrsz.:2359 ingatlan alapterülete: 9063 m 2 Az ingatlanok Bicske Város Önkormányzata vagyonát képezik. Ingó vagyon: Az önkormányzat mindenkori éves költségvetése alapján megállapított leltár szabályzata alapján felvett és nyilvántartott javak, tárgyi eszközök, berendezések. A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, kezelési jogával az intézmény vezetőjét megbízza. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény kötelező feladatainak ellátásához szabadon használhatja egyéb célú hasznosításhoz a fenntartó hozzájárulása szükséges. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Bicske Városi Óvoda 4

8 A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.éviXXXIII.törvényben meghatározott nyilvános pályázati eljárásban Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre bízza meg. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 103. (1) bek. b.) pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya A költségvetési szerv foglalkoztatottjai a.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992.évixxxiii.törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározottak szerinti közalkalmazotti jogviszonyban, b.) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXXII. Törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározottak szerinti munkaviszonyban, c.) munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban foglalkoztathatóak. A munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazásában állók tekintetében az intézményvezető gyakorolja. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak Az intézmény vezetője, valamint az általa meghatalmazott intézményi dolgozó. A költségvetési intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: A Bicskei OTP Bank RT által vezetett: számú számla. Költségvetési szervünk az általános forgalmi adót (ÁFÁT) visszaigénylők körébe tartozik. A Magyar Államkincstár által vezetett nyilvántartásban: Törzskönyvi azonosító szám: Alaptevékenységi szakágazat: Óvodai nevelés Adóigazgatási száma: KSH statisztikai számjel: KSH területi számjel, kód: Szervtípus: 52 Helyi önkormányzati költségvetési szerv Szektor: 1251 Helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek KSH gazdálkodási formakód: 322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv Pénzügyi körzet: 0100 Bicske Létszám, személyi juttatások, illetményszámfejtés A költségvetési szerv engedélyezett létszámát az irányító szerv állapítja meg. A személyi juttatások előirányzatát a foglalkoztatottak jogviszonyait szabályozó jogszabályok alapján kell megállapítani. A költségvetési szerv a számára munkát végző személyek részére a munkabért, illetményt, egyéb juttatást, és az ehhez kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és egyéb, a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségeket a központosított illetmény számfejtés (MÁK) vagy a saját illetményszámfejtése útján végzi. A kincstár központosított illetményszámfejtést működtet, és ellátja az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatokat. A központosított illetményszámfejtéshez a Kormány rendeletében meghatározott körben kötelező a csatlakozás, ezen túl ahhoz a Bicske Városi Óvoda 5

9 kincstárral kötött megállapodás alapján, térítési díj ellenében más szervezetek is csatlakozhatnak. Intézményünk illetményszámfejtését a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága-8000 Székesfehérvár Petőfi S. út 5. látja el. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a fenntartó írja elő és szabályozza. A köznevelési intézmény törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. Térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat: a) az óvodában aa) az óvodai foglalkozás, és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, ab) gyermekek rendeletben meghatározott egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor; e) sajátos nevelési igényű gyermek esetén az állapotának megfelelő intézményi ellátás. Az óvodában térítési díjas igénybe vehető szolgáltatások a) a fent meg nem határozott egyéb foglalkozások; (b) A gyermek, a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A szülői szervezet meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni Bicske Városi Óvoda 6

10 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy-személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az intézményvezető és helyettese, tagintézmény vezetők - minden ügyben, a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintézők az óvodatitkár és az élelmezésvezető a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben. A bélyegzők az óvodavezető, tagóvoda vezetők a gazdasági vezető és az élelmezésvezető irodájában találhatók! AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI 3. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 5., (2) és 26..(1) bekezdése szerint, az óvodai nevelés alapelveit a 137/1996.(VIII. 28.)számú kormányrendelettel kiadott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza meg. A nevelőmunka óvodánkban: - saját készítésű, helyi Pedagógiai Program alapján folyik. Tevékenységi besorolás: A.) Alaptevékenység szakágazati besorolása Óvodai nevelés B.) Alaptevékenység szakfeladatai: Szakfeladat száma: megnevezése: Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermeket, akit a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Vállalkozási tevékenységek: Az intézmény, vállalkozási tevékenységet folytat. A vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 20%-a. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett személyi Bicske Városi Óvoda 7

11 juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és helyettesei kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. Az intézményi étkeztetés biztosítása Az intézmény saját konyhát működtet. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ban meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át fizetik. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: az alapító okirat a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai program a házirend Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belső szabályzatok. Az intézmény szakmai működését, a pedagógiai munka alapját képező dokumentum a 137/1996.(VIII.28.) kormányrendelettel elfogadott Óvodai nevelés országos alapprogramja, és a nevelőtestület által elfogadott, és a fenntartó ill. a nemzeti önkormányzat által jóváhagyott helyi pedagógiai program határozza meg. A HPP nyilvánosságának biztosítása: A helyi pedagógiai programot az intézmény honlapján, - a Szülői tájékoztató szekrényenfalon való elhelyezés biztosítja, az érdeklődők számára az óvoda vezetője, helyettese vagy a tagóvoda vezetője tájékoztatást nyújt. Az óvoda helyi pedagógiai programja tartalmazza és meghatározza a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, Bicske Városi Óvoda 8

12 f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. A házirend tartalmazza, l A gyermek távolmaradásának igazolására vonatkozó előírásokat l A térítési díj visszafizetésére és befizetésére vonatkozó rendelkezéseket l A gyermekek jutalmazásának elveit és formáit l A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit l A Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, melyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges Óvodaszék vagy szülői szervezet, közösség véleménye szükséges az elfogadásakor. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi helyi pedagógiai programot a nevelési oktatási intézmény honlapján, annak hiányában, a helyben szokásos módon szülői tájékoztató dokumentumok, faliújság nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az óvodai nevelés helyi rendjében kell meghatározni - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját - Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének az időpontját - Az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek és fogadóórák időpontját - Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját. - Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdéseket. - 5 nevelésnélküli munkanapot,(7 nap), nyári zárás idejét, (febr. 15.). - Munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, közösség véleményét. - A munkaterv elfogadásáról a nevelőtestület dönt. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, fogadja el. A fejlesztési tartalmakat heti bontásban, részletesen a csoportnapló tartalmazza. A kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű Ficánka csoportban, a csoportnapló német nyelvű tervezéssel egészül ki. Az intézmény jogosult: - Óvodai szakvélemény kiállítására. Bicske Városi Óvoda 9

13 A NEVELÉSI ÉV RENDJE, GYERMEKEK FOGADÁSA 4. A nevelési év: szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 1) A nevelési év helyi rendjét, programjait az óvoda munkaterve tartalmazza. 2) Az óvoda hétfőtől- péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. 3) Napi nyitva tartás: Árpád utca órától 17óráig, József Attila u órától óráig, Rózsa utca 6.15 órától óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, ill. befejezéssel. 4) A gyermekeket érkezéstől óvodapedagógus és dajka fogadja, felügyeletéről hazamenetelig óvodapedagógus és dajka gondoskodik. 5) A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre a fenntartó adhat engedélyt. 6) Az óvoda alkalmazottainak munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. 7) A gyermekek heti és napirendje a csoportnaplóban kerül megtervezésre. A SZERVEZETI EGYSÉGEK JELLEMZŐI 5. A Bicske Városi Óvoda három telephelyen működő intézmény, egy szervezeti egység. Az intézmény egyéb jellemzői, szervezeti egységek, vezetői szintek: Szervezeti felépítés : FENNTARTÓ ÓVODA VEZETŐ ÓVODATITKÁR GAZD.VEZETŐ,.KÖNYVELŐ PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ ÉLELM.VEZ. KONYHAI ALKALM. Ó.VEZ.HELY. TAG.Ó.VEZ. TAGÓVODA ÓVODAPEDAGÓGUSOK PSZICHOLÓGUS, FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK DAJKÁK, TAKARÍTÓ, KARBANTARTÓK. Bicske Városi Óvoda 10

14 1) Az intézmény egységes szervezeti rendszerű, melyet az óvodavezető egyszemélyi felelősként vezet. 2) A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuknak megfelelően részleges önállósággal, ill. sajátos feladatokkal és jogosítványokkal rendelkezik: - a nevelőtestület, - a szakmai munkaközösségek, - gazdasági ügyintézők - a dajkák közössége - egyéb alkalmazottak - az óvodatitkár. 3) Az óvoda alapfeladatát ellátó szervezeti egység, az intézményegység. 4) A tagintézmények a székhellyel azonos alapfeladatot ellátó szervezeti egységek, intézményegységként működnek. 5) Az óvodavezető és az alapfeladat ellátására foglalkoztatott alkalmazottak együttesen alkotják a szakalkalmazottakat. 6) Az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület. 7) A nevelőtestület tagjai a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottak. VEZETŐK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 6. 1) Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt. Ennek keretében ellátja a törvényekből, jogszabályokból rá háruló, a szervezet vezetésével kapcsolatos feladatokat. 2) Az intézményvezető az intézményben dolgozó pedagógusokkal rendszeres kapcsolatot tart a nevelőtestületi értekezleten, ill. az óvodai foglalkozások látogatása kapcsán. 3) A tagóvodák dolgozóinak közösségével kapcsolatos vezetői feladataiban a tagóvoda vezetők segítik. 4) Az óvodapedagógusok, valamint a dajkák közösségének és az egyéb közalkalmazottak közötti kapcsolattartás az intézményi munka egészét, ill. az intézmény valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente összehívott, valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. 5) Az intézmény részegységeiben dolgozók napi kapcsolatban végzik munkájukat. Csoport szinten, az egyes tervezési időszak feladatait az óvodapedagógusok rendszeresen megbeszélik a csoport beosztott dajkájával. Bicske Városi Óvoda 11

15 AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK: 7. Az intézmény vezetője, valamint az általa esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára meghatalmazott intézményi dolgozó. ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA: 8. Az óvodában foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszáma: 73 fő Feladatmegosztás szerint: Óvodavezető Általános helyettes Tagóvoda vezető Óvodapedagógus Pszichológus Fejlesztőpedagógus Óvodatitkár Dajka Gazdasági vezető Mérlegképes könyvelő Pénzügyi, számviteli ügyintéző Élelmezésvezető Szakács Konyhai alkalmazott Takarító Karbantartó (1+ két fő fél-állásban) 1 fő 1 fő 2 fő 33 fő 1 fő 2 fő 1 fő 18 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 3 fő 2 fő 3 fő Óvodai csoportok száma épületenként: Szivárvány tagóvoda: Kakas tagóvoda József Attila utcai tagóvoda: Összesen: 5 gyermekcsoport 8 gyermekcsoport 5 gyermekcsoport 18 gyermekcsoport Nyilvántartott adatok vezetése: Az óvodában nyilvántartott és kezelt adatok vezetése- alkalmazottakról, gyermekekről a Nkt. alapján. A dokumentumok, és statisztikák kezelését az Iratkezelési szabályzat tartalmazza. Bicske Városi Óvoda 12

16 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE 9. 1) Az intézményvezető feladatait, képviseleti és döntési jogkörét Nkt. határozza meg. Ellátja továbbá a más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat. 2) Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 3) Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 4) Az intézményvezető kiemelt feladatai: - a fenntartó által kért jelentések, beszámolók elkészítése, - takarékos gazdálkodás megvalósítása, - a továbbképzési program, beiskolázási terv elkészítéséért - a munkáltatói, továbbá a kiadványozási (aláírási) jogkör gyakorlása 5) Szünetet rendelhet el, rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, a nevelési intézmény működtetése nem biztosítható. Ebben a fenntartóval egyetértésben intézkedik, vagy ha ez nem lehetséges haladéktalanul értesíti a fenntartót intézkedéseiről. 6) Ellátja az intézmény igazgatási feladatait, vezeti a törvények alapján előírt nyilvántartásokat, tanügyi dokumentumokat. 7) Képviseli az intézményt. 8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, e) a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, i) a gyermekbaleset megelőzéséért, j) a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 9) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. Bicske Városi Óvoda 13

17 10) A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az Nkt. 5. mellékletben foglalt foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. 11) A korábban legalább két ciklust intézményvezetőként dolgozó pedagógus címzetes igazgatói pótlékban részesülhet, ha intézményvezetői megbízásának lejártát vagy megszűnését követően továbbra is az intézményben marad alkalmazásban. A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka. 12) Közvetlenül irányítja: a vezető beosztású munkatársakat, - a gazdálkodási feladatokban résztvevők munkáját, - az óvodatitkárt, - az intézmény karbantartását ellátók munkáját. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉSE 10. 1) Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető ezt szükségesnek látja. 2) Az óvoda magasabb vezetői beosztású dolgozói az óvodavezető, óvodavezető helyettes az tagóvoda vezetők és a gazdaságvezető. 3) Az intézményvezetőség tagjai: - az intézményvezető, - az általános vezető helyettes, - a tagintézmény vezetők, - a szakmai munkaközösség vezetők, - a gazdaságvezető, - az intézmény közalkalmazottainak választott képviselője. 4) A vezető-helyettesi és tagóvoda vezetői megbízást- a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja. A megbízás határozott idejű, ill. visszavonásig érvényes. 5) A vezetők értekezleteken beszámolnak a részegységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. 6) Az intézmény vezetője és a tagintézmény vezetők kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelően tartott. 7) Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. Bicske Városi Óvoda 14

18 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTESÍTÉSE 11. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 1) Az intézmény nyitvatartási idején belül az intézményvezetőjének, vagy helyettesének az intézményben kell tartózkodnia. 2) Az intézményvezető teendőit szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén általános helyettese látja el. Tartós távollét esetén teljes hatáskörrel, egyéb esetekben az azonnali döntést igénylő ügyekben az általános helyettes jár el. 3) Vezetők egyidejű távolléte esetén a vezető helyettesítését az általa írásban megbízott, határozatlan időre kinevezett pedagógus látja el. ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES, TAGÓVODA VEZETŐK 12. 1) Munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátják annak helyettesítését. 2) Közreműködnek a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Felelősek: - a házi továbbképzések szervezéséért, - a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, - a szülői szervezet működésének segítéséért, - a helyettesítési beosztás elkészítéséért, - a vezetővel együtt az óvoda szakmai munkájának ellenőrzéséért, - a pedagógiai munka ellenőrzése során gondoskodnak a dajkák munkájának ellenőrzéséről, a helyettesítők munkájának ellenőrzéséről, - ellátják az óvoda gazdasági ügyeivel összefüggő feladatokat, - a szabadságolási terv elkészítéséért, nyilvántartásáért, - a jelenléti ívek napi vezetésének ellenőrzéséért, helyettesítési napló vezetéséért, - tanügy-igazgatási dokumentumok vezetéséért, - a munkaidő beosztás kifüggesztéséért és betartásának ellenőrzéséért, - a szakmai munka, napi irányításáért, jogszabályok szerinti végzéséért a tagóvodában, - a helyes nevelési elvek megvalósulásáért, - az ÁNTSZ előírásainak betartásáért - az óvoda épületekben dolgozó munkatársak közötti információ áramlásáért. 3) Részletes feladataikat a munkaköri leírás határozza meg. ALKALMAZOTTI JOGOK 13. 1) Az intézmény nevelőtestülete pedagógusokból áll. A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény szakmai munkáját. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési és döntési jogok illetik meg. Bicske Városi Óvoda 15

19 2) Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét választott képviselőik segítségével az intézményvezető fogja össze. 3) A kapcsolattartás formái különösen értekezletek, megbeszélések, melyek ideje a munkatervben kerül meghatározásra. A munkaterv épületenként mindenki számára hozzáférhető.(nevelői, vezetői szoba) 4) A különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt(ket) meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 5) A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. PEDAGÓGUSOK, MUNKAIDEJE, KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA, NYILVÁNTARTÁSA 14. 1) Az óvodapedagógusok: munkaköri kötelessége, hogy a jogszabályokban meghatározott, valamint a munkaköri leírásban részletezett feladatait ellássa. Pedagógiai munkájuk végzésére irányt ad az Óvodai Nevelés Alapprogramja, Helyi Pedagógiai programunk, valamint a testület által legitimált mindenkori éves munkaterv. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 2) Az óvónő hatásköre kiterjed a gyermekekkel kapcsolatos feladatokra, a szülőkkel való kapcsolattartásra, és a munkatervben meghatározott egyéni feladatokra. 3) Az óvodapedagógusok munkaidejüket naponta kötelesek nyilvántartani. A munkaidőnyilvántartás vezetésének eljárási szabályait a kiegészítő melléklet tartalmazza. 4) A gyermekcsoportok számát figyelembe véve az intézményvezető heti kötelező óraszáma: 6 óra. Munkaideje: 40 óra Általános vezető helyettes heti kötelező óraszáma: 24 óra. Munkaideje: 40 óra. Tagintézmény vezető heti kötelező óraszáma: 24 óra. Munkaideje: 40 óra. Óvodapedagógusok heti kötelező óraszáma: 32 óra. Munkaideje: 40 óra. Pszichológus heti kötelező óraszáma: 26 óra Munkaideje: 40 óra. Fejlesztőpedagógus heti kötelező óraszáma: 24 óra Munkaideje: 40 óra 5) A pedagógus, kötelező óráját a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokra kell fordítani. 6) Az intézményegységek, tagintézmények biztonságos működése, valamint feladatellátási, szakmai intézményi érdek, ill. dolgozói kérés esetén, az intézményvezető személyi átcsoportosítással élhet. Bicske Városi Óvoda 16

20 7) A nevelőmunkát segítő külső szakemberek családsegítő, logopédus, gyógy testnevelő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó speciális szakemberek. Az óvoda dolgozóinak munkarendje: A munka-időbeosztás tudomásul vételét a dolgozó aláírásával igazolja, és egy példányát átveszi. A dolgozók munkaidő-beosztását, munkarendjét, az óvodavezető-helyettes és a tagóvoda vezető készíti névre szólóan, mindenkor a gyermekek és az intézmény érdekeit előtérbe helyezve. TECHNIKAI DOLGOZÓK, MUNKAIDEJE 15. 1) Dajkák: nevelő munkát közvetlenül segítő munkatársak. Mindazokat a feladatokat végzik, amelyek szükségesek a gyermekek egész napos óvodai ellátásában a nevelési célok érdekében. Feladatuk az óvodapedagógus irányításával: a gyermekek gondozásában, nevelésében való részvétel az óvoda épületének folyamatos, rendszeres tisztántartása Részletes feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza. Munkabeosztásukat a Mt., valamint az óvoda nyitvatartási ideje szabja meg. Munkaidejük heti: 40 óra. 2) Munkarendjük szerint heti váltásban dolgoznak. Eltérésre engedélyt az óvodavezető és helyettese ill. a tagóvoda vezetők adhatnak. 3) Intézményegységek biztonságos működése érdekében, ill. dolgozói kérésre az intézményvezető átcsoportosítással élhet. Dajkák, gazdasági ügyintézők, takarító, karbantartók, konyhai alkalmazottak Elkülönült feladatuk alapján szervezeti egységnek nem minősülő és önálló jogosítványokkal nem rendelkező közösséget alkotnak. Óvodatitkár Az óvodatitkár a nevelőtestülettől és a dajkáktól elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az óvoda rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása (funkcionális feladatkörök), pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személy. Részletes feladatát a munkaköri leírása tartalmazza. A SZÜLŐI SZERVEZET, SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 16. 1) A Nkt. alapján a szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hoznak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és Bicske Városi Óvoda 17

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben