BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13."

Átírás

1 BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bicske Városi Óvoda

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemei Az intézmény adatai, jogállása Az intézmény tevékenységei A nevelési év rendje, gyermekek fogadása Szervezeti egységek jellemzői Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Az intézmény képviseletére jogosultak Alkalmazottak létszáma Az intézmény vezetője Az intézményvezetése Az intézményvezető helyettesítése Az általános intézményvezető helyettes, tagóvoda vezetők Alkalmazotti jogok A pedagógusok munkaideje A technikai dolgozók munkaideje Szülői szervezet, szülői közösség Szülők szóbeli tájékoztatása Az intézmény külső kapcsolatai A nevelőtestület és működési rendje A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület döntései A nevelőtestület munkaközösségei A nevelőtestület feladatainak átruházása Nyári zárás Nevelés nélküli munkanapok Az intézmény munkarendje Házirend Egyéb foglalkozások Kirándulások Óvodai felvétel Az óvodai elhelyezés megszűnése A gyermekek fejlődésének nyomon követése A gyermekek mulasztásának, távolmaradásának igazolása Az intézményre vonatkozó szabályok A pedagógiai munka belső ellenőrzése A látogatás rendje A helyiségek és berendezésük használati rendje A hagyományápolás, ünnepek, megemlékezések Jelképek Az egészségügyi ellátás rendje Az intézmény védő-óvó előírásai Rendkívüli esemény, bombariadó A térítési díj fizetésének rendje Gyermekvédelem Óvodáztatási támogatás Bicske Városi Óvoda 1.oldal 1.oldal 2.oldal 8.oldal 10.oldal 10.oldal 11.oldal 11.oldal 11.oldal 13.oldal 14.oldal 15.oldal 15.oldal 15.oldal 16.oldal 17.oldal 17.oldal 19.oldal 19.oldal 20.oldal 20.oldal 21.oldal 21.oldal 22.oldal 22.oldal 23.oldal 23.oldal 23.oldal 24.oldal 25.őldal 25.oldal 26.oldal 27.oldal 28.oldal 28.oldal 30.oldal 31.oldal 32.oldal 32.oldal 32.oldal 33.oldal 34.oldal 35.oldal 35.oldal 36.oldal 36.oldal 37.oldal

3 Elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelése Más jogszabály által az SZMSZ szabályozási körébe utalt kérdések Tájékoztatás az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról Különös közzétételi lista Záró és értelmező rendelkezések Záradék I. Záradék II. III. IV. 37.oldal 38.oldal 39.oldal 40.oldal 41.oldal 41.oldal 42. oldal Melléklet: 1. Alapító okirat Bicske Városi Óvoda

4 BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. (Nkt) törvény, a évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi törvény módosításáról valamint a végrehajtására kiadott 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, és a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, továbbá a évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvény módosításokról, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei (Áht.vhr.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és annak módosításai, valamint hatályos jogszabályok alapján a BICSKE VÁROSI ÓVODA intézményi szervezetének felépítését, valamint működésének szabályait az alábbiak szerint állapítom meg. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI ELEMEI 1. (1)A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) kell meghatározni: a) a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét, b) a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, c) a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, d) ha a nevelési-oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik, a tagintézménnyel, intézményegységgel való kapcsolattartás rendjét, e) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, f) az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, g) a vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, h) a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, i) a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást, j) az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, k) a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, l) az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét, m) az intézményi védő, óvó előírásokat, n) bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, Bicske Városi Óvoda 1

5 o) annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, p) azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, q) a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait, r) az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, s) az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, t) az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás -mintákat, u) mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelésioktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, vagy nem lehet szabályozni. (2) A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve munkavállalójára. (3) Az SZMSZ-ben foglaltak megismerése és megtartása feladata és kötelessége mindazoknak, akik kapcsolatba kerülnek intézményünkkel. HATÁLYBALÉPÉSE: Az SZMSZ-t az intézményvezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó képviselő-testülete hagyja jóvá. Elfogadásakor a Szülői szervezet, véleményezési jogot gyakorol. Az SZMSZ a képviselőtestület jóváhagyásával válik érvényessé, és határozatlan időre szól. MÓDOSÍTÁSÁRA akkor kerül sor - ha a fenti jogszabályokban változás áll be, - a Szülői Szervezet kéri, - a nevelőtestület javaslatot tesz rá. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, JOGÁLLÁSA 2. A 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról rendelkezik a költségvetési intézmények alapításáról, amely szerint az önkormányzati intézmények az államháztartás részét képező jogi személyek. A évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól értelmében a fenntartó helyi önkormányzat az intézményalapításról alapító okiratban intézkedik. Alapító okirat: 1.számú melléklet. Alapító okirat kelte, száma: Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012.(VI.28.) számú határozata. Módosítva: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 320//2012. (XI.29.) számú határozatával. Hatálybalépés időpontja a Kincstári bejegyzés napja: 2013.január 1. Bicske Városi Óvoda 2

6 A költségvetési szerv neve: Bicske Városi Óvoda Székhelye, címe: 2060 Bicske, Árpád utca 13. Telefonszáma: Fax száma: címe: Honlap: Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei: a) Szivárvány tagóvoda 2060 Bicske, Árpád utca 13. Telefonszáma: Fax száma: címe: b) József Attila utcai tagóvoda Címe: 2060 Bicske, József Attila u. 9. Telefonszáma: címe: c) Kakas tagóvoda Címe: 2060 Bicske, Rózsa utca 1. Telefonszáma: címe: Az intézmény típusa: Közoktatási nevelő intézmény, óvoda Az intézmény OM azonosító száma: Törzsszám: Felvehető maximális gyermeklétszám: 416 fő Szivárvány tagóvoda 2060 Bicske, Árpád utca fő József Attila utcai tagóvoda 2060 Bicske, József Attila u fő Kakas tagóvoda 2060 Bicske, Rózsa utca Fő Engedélyezett csoportok száma: 18 a) Szivárvány tagóvoda 2060 Bicske, Árpád utca b) József Attila utcai tagóvoda 2060 Bicske, József Attila u.9. 5 c) Kakas tagóvoda 2060 Bicske, Rózsa utca 1. 8 A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, címe: Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2060 Bicske, Hősök tere 4. A költségvetési szerv alapítója: Bicske Város Önkormányzata A költségvetési szerv működési köre: Elsődlegesen Bicske Város közigazgatási területe Másodlagosan Bicske kistérség közigazgatási területe Bicske Városi Óvoda 3

7 A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, pénzügyi gazdasági feladatait önállóan látja el. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 8. (1).bek. szerinti óvodáról, alapfokú nevelésről való gondoskodás, a köznevelésről szóló évi CXC. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározottak szerint. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Nevelési oktatási intézményként gondoskodik az óvodai nevelés ellátásáról a gyermek hároméves korától a gyermek tankötelezettsége teljesítésének megkezdéséig. A közoktatási intézmény feladatainak ellátásáról: Az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik. A közoktatási intézmények fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell előirányozni. A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon: 1) Az Országgyűlés, állami költségvetésről szóló törvény megalkotásával évente meghatározza az önkormányzatok feladatellátásához folyósítandó normatív állami hozzájárulás összegét, annak jogcímeit és mértékét, továbbá az egyéb támogatások jogcímeit és feltételrendszerét. 2) Az önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzati törvényben és a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott feladatait. Az intézmény fenntartási és működési költségét a fenntartó biztosítja. 3) A feladat ellátást szolgáló vagyon: a vagyonleltárban nyilvántartott ingatlanok, tárgyi eszközök és egyéb készletek. 4) Ingatlan vagyon: Bicske, Árpád utca hrsz.: 19. ingatlan alapterülete: 2572 m 2 Bicske, József Attila u hrsz.: 1586/1. ingatlan alapterülete: 1290 m 2 Bicske, Rózsa utca 1. - hrsz.:2359 ingatlan alapterülete: 9063 m 2 Az ingatlanok Bicske Város Önkormányzata vagyonát képezik. Ingó vagyon: Az önkormányzat mindenkori éves költségvetése alapján megállapított leltár szabályzata alapján felvett és nyilvántartott javak, tárgyi eszközök, berendezések. A vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jogot Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, kezelési jogával az intézmény vezetőjét megbízza. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény kötelező feladatainak ellátásához szabadon használhatja egyéb célú hasznosításhoz a fenntartó hozzájárulása szükséges. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Bicske Városi Óvoda 4

8 A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.éviXXXIII.törvényben meghatározott nyilvános pályázati eljárásban Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre bízza meg. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 103. (1) bek. b.) pontjában meghatározott egyéb munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya A költségvetési szerv foglalkoztatottjai a.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992.évixxxiii.törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározottak szerinti közalkalmazotti jogviszonyban, b.) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXXII. Törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározottak szerinti munkaviszonyban, c.) munkavégzésre irányuló megbízási jogviszonyban foglalkoztathatóak. A munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazásában állók tekintetében az intézményvezető gyakorolja. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak Az intézmény vezetője, valamint az általa meghatalmazott intézményi dolgozó. A költségvetési intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: A Bicskei OTP Bank RT által vezetett: számú számla. Költségvetési szervünk az általános forgalmi adót (ÁFÁT) visszaigénylők körébe tartozik. A Magyar Államkincstár által vezetett nyilvántartásban: Törzskönyvi azonosító szám: Alaptevékenységi szakágazat: Óvodai nevelés Adóigazgatási száma: KSH statisztikai számjel: KSH területi számjel, kód: Szervtípus: 52 Helyi önkormányzati költségvetési szerv Szektor: 1251 Helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek KSH gazdálkodási formakód: 322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv Pénzügyi körzet: 0100 Bicske Létszám, személyi juttatások, illetményszámfejtés A költségvetési szerv engedélyezett létszámát az irányító szerv állapítja meg. A személyi juttatások előirányzatát a foglalkoztatottak jogviszonyait szabályozó jogszabályok alapján kell megállapítani. A költségvetési szerv a számára munkát végző személyek részére a munkabért, illetményt, egyéb juttatást, és az ehhez kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és egyéb, a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségeket a központosított illetmény számfejtés (MÁK) vagy a saját illetményszámfejtése útján végzi. A kincstár központosított illetményszámfejtést működtet, és ellátja az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatokat. A központosított illetményszámfejtéshez a Kormány rendeletében meghatározott körben kötelező a csatlakozás, ezen túl ahhoz a Bicske Városi Óvoda 5

9 kincstárral kötött megállapodás alapján, térítési díj ellenében más szervezetek is csatlakozhatnak. Intézményünk illetményszámfejtését a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága-8000 Székesfehérvár Petőfi S. út 5. látja el. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket a fenntartó írja elő és szabályozza. A köznevelési intézmény törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. Térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat: a) az óvodában aa) az óvodai foglalkozás, és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, ab) gyermekek rendeletben meghatározott egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor; e) sajátos nevelési igényű gyermek esetén az állapotának megfelelő intézményi ellátás. Az óvodában térítési díjas igénybe vehető szolgáltatások a) a fent meg nem határozott egyéb foglalkozások; (b) A gyermek, a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A szülői szervezet meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni Bicske Városi Óvoda 6

10 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy-személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az intézményvezető és helyettese, tagintézmény vezetők - minden ügyben, a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintézők az óvodatitkár és az élelmezésvezető a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben. A bélyegzők az óvodavezető, tagóvoda vezetők a gazdasági vezető és az élelmezésvezető irodájában találhatók! AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI 3. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 5., (2) és 26..(1) bekezdése szerint, az óvodai nevelés alapelveit a 137/1996.(VIII. 28.)számú kormányrendelettel kiadott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza meg. A nevelőmunka óvodánkban: - saját készítésű, helyi Pedagógiai Program alapján folyik. Tevékenységi besorolás: A.) Alaptevékenység szakágazati besorolása Óvodai nevelés B.) Alaptevékenység szakfeladatai: Szakfeladat száma: megnevezése: Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása Az intézmény ellátja azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermeket, akit a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Vállalkozási tevékenységek: Az intézmény, vállalkozási tevékenységet folytat. A vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási előirányzatok 20%-a. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja el. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett személyi Bicske Városi Óvoda 7

11 juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és helyettesei kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. Az intézményi étkeztetés biztosítása Az intézmény saját konyhát működtet. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével a jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti. A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ban meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át fizetik. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: az alapító okirat a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai program a házirend Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belső szabályzatok. Az intézmény szakmai működését, a pedagógiai munka alapját képező dokumentum a 137/1996.(VIII.28.) kormányrendelettel elfogadott Óvodai nevelés országos alapprogramja, és a nevelőtestület által elfogadott, és a fenntartó ill. a nemzeti önkormányzat által jóváhagyott helyi pedagógiai program határozza meg. A HPP nyilvánosságának biztosítása: A helyi pedagógiai programot az intézmény honlapján, - a Szülői tájékoztató szekrényenfalon való elhelyezés biztosítja, az érdeklődők számára az óvoda vezetője, helyettese vagy a tagóvoda vezetője tájékoztatást nyújt. Az óvoda helyi pedagógiai programja tartalmazza és meghatározza a) az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, b) azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, c) a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, d) a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, e) a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, Bicske Városi Óvoda 8

12 f) nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, g) az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, h) a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, i) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. A házirend tartalmazza, l A gyermek távolmaradásának igazolására vonatkozó előírásokat l A térítési díj visszafizetésére és befizetésére vonatkozó rendelkezéseket l A gyermekek jutalmazásának elveit és formáit l A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit l A Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, melyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges Óvodaszék vagy szülői szervezet, közösség véleménye szükséges az elfogadásakor. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi helyi pedagógiai programot a nevelési oktatási intézmény honlapján, annak hiányában, a helyben szokásos módon szülői tájékoztató dokumentumok, faliújság nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az óvodai nevelés helyi rendjében kell meghatározni - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját - Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének az időpontját - Az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek és fogadóórák időpontját - Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját. - Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdéseket. - 5 nevelésnélküli munkanapot,(7 nap), nyári zárás idejét, (febr. 15.). - Munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, közösség véleményét. - A munkaterv elfogadásáról a nevelőtestület dönt. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti, fogadja el. A fejlesztési tartalmakat heti bontásban, részletesen a csoportnapló tartalmazza. A kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű Ficánka csoportban, a csoportnapló német nyelvű tervezéssel egészül ki. Az intézmény jogosult: - Óvodai szakvélemény kiállítására. Bicske Városi Óvoda 9

13 A NEVELÉSI ÉV RENDJE, GYERMEKEK FOGADÁSA 4. A nevelési év: szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 1) A nevelési év helyi rendjét, programjait az óvoda munkaterve tartalmazza. 2) Az óvoda hétfőtől- péntekig tartó ötnapos munkarenddel működik. 3) Napi nyitva tartás: Árpád utca órától 17óráig, József Attila u órától óráig, Rózsa utca 6.15 órától óráig lépcsőzetes munkakezdéssel, ill. befejezéssel. 4) A gyermekeket érkezéstől óvodapedagógus és dajka fogadja, felügyeletéről hazamenetelig óvodapedagógus és dajka gondoskodik. 5) A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre a fenntartó adhat engedélyt. 6) Az óvoda alkalmazottainak munkarendjét az éves munkaterv tartalmazza. 7) A gyermekek heti és napirendje a csoportnaplóban kerül megtervezésre. A SZERVEZETI EGYSÉGEK JELLEMZŐI 5. A Bicske Városi Óvoda három telephelyen működő intézmény, egy szervezeti egység. Az intézmény egyéb jellemzői, szervezeti egységek, vezetői szintek: Szervezeti felépítés : FENNTARTÓ ÓVODA VEZETŐ ÓVODATITKÁR GAZD.VEZETŐ,.KÖNYVELŐ PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ ÉLELM.VEZ. KONYHAI ALKALM. Ó.VEZ.HELY. TAG.Ó.VEZ. TAGÓVODA ÓVODAPEDAGÓGUSOK PSZICHOLÓGUS, FEJLESZTŐPEDAGÓGUSOK DAJKÁK, TAKARÍTÓ, KARBANTARTÓK. Bicske Városi Óvoda 10

14 1) Az intézmény egységes szervezeti rendszerű, melyet az óvodavezető egyszemélyi felelősként vezet. 2) A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült feladatuknak megfelelően részleges önállósággal, ill. sajátos feladatokkal és jogosítványokkal rendelkezik: - a nevelőtestület, - a szakmai munkaközösségek, - gazdasági ügyintézők - a dajkák közössége - egyéb alkalmazottak - az óvodatitkár. 3) Az óvoda alapfeladatát ellátó szervezeti egység, az intézményegység. 4) A tagintézmények a székhellyel azonos alapfeladatot ellátó szervezeti egységek, intézményegységként működnek. 5) Az óvodavezető és az alapfeladat ellátására foglalkoztatott alkalmazottak együttesen alkotják a szakalkalmazottakat. 6) Az óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve a nevelőtestület. 7) A nevelőtestület tagjai a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a nevelőmunkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottak. VEZETŐK ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS 6. 1) Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt. Ennek keretében ellátja a törvényekből, jogszabályokból rá háruló, a szervezet vezetésével kapcsolatos feladatokat. 2) Az intézményvezető az intézményben dolgozó pedagógusokkal rendszeres kapcsolatot tart a nevelőtestületi értekezleten, ill. az óvodai foglalkozások látogatása kapcsán. 3) A tagóvodák dolgozóinak közösségével kapcsolatos vezetői feladataiban a tagóvoda vezetők segítik. 4) Az óvodapedagógusok, valamint a dajkák közösségének és az egyéb közalkalmazottak közötti kapcsolattartás az intézményi munka egészét, ill. az intézmény valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben a félévente összehívott, valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. 5) Az intézmény részegységeiben dolgozók napi kapcsolatban végzik munkájukat. Csoport szinten, az egyes tervezési időszak feladatait az óvodapedagógusok rendszeresen megbeszélik a csoport beosztott dajkájával. Bicske Városi Óvoda 11

15 AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉRE JOGOSULTAK: 7. Az intézmény vezetője, valamint az általa esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára meghatalmazott intézményi dolgozó. ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA: 8. Az óvodában foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak létszáma: 73 fő Feladatmegosztás szerint: Óvodavezető Általános helyettes Tagóvoda vezető Óvodapedagógus Pszichológus Fejlesztőpedagógus Óvodatitkár Dajka Gazdasági vezető Mérlegképes könyvelő Pénzügyi, számviteli ügyintéző Élelmezésvezető Szakács Konyhai alkalmazott Takarító Karbantartó (1+ két fő fél-állásban) 1 fő 1 fő 2 fő 33 fő 1 fő 2 fő 1 fő 18 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 3 fő 2 fő 3 fő Óvodai csoportok száma épületenként: Szivárvány tagóvoda: Kakas tagóvoda József Attila utcai tagóvoda: Összesen: 5 gyermekcsoport 8 gyermekcsoport 5 gyermekcsoport 18 gyermekcsoport Nyilvántartott adatok vezetése: Az óvodában nyilvántartott és kezelt adatok vezetése- alkalmazottakról, gyermekekről a Nkt. alapján. A dokumentumok, és statisztikák kezelését az Iratkezelési szabályzat tartalmazza. Bicske Városi Óvoda 12

16 AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE 9. 1) Az intézményvezető feladatait, képviseleti és döntési jogkörét Nkt. határozza meg. Ellátja továbbá a más jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt feladatokat. 2) Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 3) Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 4) Az intézményvezető kiemelt feladatai: - a fenntartó által kért jelentések, beszámolók elkészítése, - takarékos gazdálkodás megvalósítása, - a továbbképzési program, beiskolázási terv elkészítéséért - a munkáltatói, továbbá a kiadványozási (aláírási) jogkör gyakorlása 5) Szünetet rendelhet el, rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, a nevelési intézmény működtetése nem biztosítható. Ebben a fenntartóval egyetértésben intézkedik, vagy ha ez nem lehetséges haladéktalanul értesíti a fenntartót intézkedéseiről. 6) Ellátja az intézmény igazgatási feladatait, vezeti a törvények alapján előírt nyilvántartásokat, tanügyi dokumentumokat. 7) Képviseli az intézményt. 8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a) a pedagógiai munkáért, b) a nevelőtestület vezetéséért, c) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, e) a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, g) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, h) a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, i) a gyermekbaleset megelőzéséért, j) a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 9) A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. Bicske Városi Óvoda 13

17 10) A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, az Nkt. 5. mellékletben foglalt foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. 11) A korábban legalább két ciklust intézményvezetőként dolgozó pedagógus címzetes igazgatói pótlékban részesülhet, ha intézményvezetői megbízásának lejártát vagy megszűnését követően továbbra is az intézményben marad alkalmazásban. A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka. 12) Közvetlenül irányítja: a vezető beosztású munkatársakat, - a gazdálkodási feladatokban résztvevők munkáját, - az óvodatitkárt, - az intézmény karbantartását ellátók munkáját. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉSE 10. 1) Az intézmény vezetősége konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető ezt szükségesnek látja. 2) Az óvoda magasabb vezetői beosztású dolgozói az óvodavezető, óvodavezető helyettes az tagóvoda vezetők és a gazdaságvezető. 3) Az intézményvezetőség tagjai: - az intézményvezető, - az általános vezető helyettes, - a tagintézmény vezetők, - a szakmai munkaközösség vezetők, - a gazdaságvezető, - az intézmény közalkalmazottainak választott képviselője. 4) A vezető-helyettesi és tagóvoda vezetői megbízást- a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja. A megbízás határozott idejű, ill. visszavonásig érvényes. 5) A vezetők értekezleteken beszámolnak a részegységek működéséről, a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. 6) Az intézmény vezetője és a tagintézmény vezetők kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelően tartott. 7) Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. Bicske Városi Óvoda 14

18 AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTESÍTÉSE 11. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 1) Az intézmény nyitvatartási idején belül az intézményvezetőjének, vagy helyettesének az intézményben kell tartózkodnia. 2) Az intézményvezető teendőit szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén általános helyettese látja el. Tartós távollét esetén teljes hatáskörrel, egyéb esetekben az azonnali döntést igénylő ügyekben az általános helyettes jár el. 3) Vezetők egyidejű távolléte esetén a vezető helyettesítését az általa írásban megbízott, határozatlan időre kinevezett pedagógus látja el. ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES, TAGÓVODA VEZETŐK 12. 1) Munkájukat az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátják annak helyettesítését. 2) Közreműködnek a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Felelősek: - a házi továbbképzések szervezéséért, - a szakmai munkaközösség működési feltételeinek biztosításáért, - a szülői szervezet működésének segítéséért, - a helyettesítési beosztás elkészítéséért, - a vezetővel együtt az óvoda szakmai munkájának ellenőrzéséért, - a pedagógiai munka ellenőrzése során gondoskodnak a dajkák munkájának ellenőrzéséről, a helyettesítők munkájának ellenőrzéséről, - ellátják az óvoda gazdasági ügyeivel összefüggő feladatokat, - a szabadságolási terv elkészítéséért, nyilvántartásáért, - a jelenléti ívek napi vezetésének ellenőrzéséért, helyettesítési napló vezetéséért, - tanügy-igazgatási dokumentumok vezetéséért, - a munkaidő beosztás kifüggesztéséért és betartásának ellenőrzéséért, - a szakmai munka, napi irányításáért, jogszabályok szerinti végzéséért a tagóvodában, - a helyes nevelési elvek megvalósulásáért, - az ÁNTSZ előírásainak betartásáért - az óvoda épületekben dolgozó munkatársak közötti információ áramlásáért. 3) Részletes feladataikat a munkaköri leírás határozza meg. ALKALMAZOTTI JOGOK 13. 1) Az intézmény nevelőtestülete pedagógusokból áll. A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény szakmai munkáját. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési és döntési jogok illetik meg. Bicske Városi Óvoda 15

19 2) Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét választott képviselőik segítségével az intézményvezető fogja össze. 3) A kapcsolattartás formái különösen értekezletek, megbeszélések, melyek ideje a munkatervben kerül meghatározásra. A munkaterv épületenként mindenki számára hozzáférhető.(nevelői, vezetői szoba) 4) A különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt(ket) meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 5) A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. PEDAGÓGUSOK, MUNKAIDEJE, KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA, NYILVÁNTARTÁSA 14. 1) Az óvodapedagógusok: munkaköri kötelessége, hogy a jogszabályokban meghatározott, valamint a munkaköri leírásban részletezett feladatait ellássa. Pedagógiai munkájuk végzésére irányt ad az Óvodai Nevelés Alapprogramja, Helyi Pedagógiai programunk, valamint a testület által legitimált mindenkori éves munkaterv. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 2) Az óvónő hatásköre kiterjed a gyermekekkel kapcsolatos feladatokra, a szülőkkel való kapcsolattartásra, és a munkatervben meghatározott egyéni feladatokra. 3) Az óvodapedagógusok munkaidejüket naponta kötelesek nyilvántartani. A munkaidőnyilvántartás vezetésének eljárási szabályait a kiegészítő melléklet tartalmazza. 4) A gyermekcsoportok számát figyelembe véve az intézményvezető heti kötelező óraszáma: 6 óra. Munkaideje: 40 óra Általános vezető helyettes heti kötelező óraszáma: 24 óra. Munkaideje: 40 óra. Tagintézmény vezető heti kötelező óraszáma: 24 óra. Munkaideje: 40 óra. Óvodapedagógusok heti kötelező óraszáma: 32 óra. Munkaideje: 40 óra. Pszichológus heti kötelező óraszáma: 26 óra Munkaideje: 40 óra. Fejlesztőpedagógus heti kötelező óraszáma: 24 óra Munkaideje: 40 óra 5) A pedagógus, kötelező óráját a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásokra kell fordítani. 6) Az intézményegységek, tagintézmények biztonságos működése, valamint feladatellátási, szakmai intézményi érdek, ill. dolgozói kérés esetén, az intézményvezető személyi átcsoportosítással élhet. Bicske Városi Óvoda 16

20 7) A nevelőmunkát segítő külső szakemberek családsegítő, logopédus, gyógy testnevelő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó speciális szakemberek. Az óvoda dolgozóinak munkarendje: A munka-időbeosztás tudomásul vételét a dolgozó aláírásával igazolja, és egy példányát átveszi. A dolgozók munkaidő-beosztását, munkarendjét, az óvodavezető-helyettes és a tagóvoda vezető készíti névre szólóan, mindenkor a gyermekek és az intézmény érdekeit előtérbe helyezve. TECHNIKAI DOLGOZÓK, MUNKAIDEJE 15. 1) Dajkák: nevelő munkát közvetlenül segítő munkatársak. Mindazokat a feladatokat végzik, amelyek szükségesek a gyermekek egész napos óvodai ellátásában a nevelési célok érdekében. Feladatuk az óvodapedagógus irányításával: a gyermekek gondozásában, nevelésében való részvétel az óvoda épületének folyamatos, rendszeres tisztántartása Részletes feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza. Munkabeosztásukat a Mt., valamint az óvoda nyitvatartási ideje szabja meg. Munkaidejük heti: 40 óra. 2) Munkarendjük szerint heti váltásban dolgoznak. Eltérésre engedélyt az óvodavezető és helyettese ill. a tagóvoda vezetők adhatnak. 3) Intézményegységek biztonságos működése érdekében, ill. dolgozói kérésre az intézményvezető átcsoportosítással élhet. Dajkák, gazdasági ügyintézők, takarító, karbantartók, konyhai alkalmazottak Elkülönült feladatuk alapján szervezeti egységnek nem minősülő és önálló jogosítványokkal nem rendelkező közösséget alkotnak. Óvodatitkár Az óvodatitkár a nevelőtestülettől és a dajkáktól elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az óvoda rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása (funkcionális feladatkörök), pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személy. Részletes feladatát a munkaköri leírása tartalmazza. A SZÜLŐI SZERVEZET, SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 16. 1) A Nkt. alapján a szülők jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hoznak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és Bicske Városi Óvoda 17

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig Hatálybalépés időpontja: 2014. december 23. Készítette:Böröczki Zoltánné óvodavezető

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény OM azonosítója: 030275 Készítette: Lantos Tünde óvodavezető 1 Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA ÓVODA Az intézmény OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

JÁszBERÉnY VÁROs óvodai IntÉzMÉnY. szervezeti És MŰKÖDÉsI szabályzata

JÁszBERÉnY VÁROs óvodai IntÉzMÉnY. szervezeti És MŰKÖDÉsI szabályzata 1 OM azonosító 035646 JÁszBERÉnY VÁROs óvodai IntÉzMÉnY szervezeti És MŰKÖDÉsI szabályzata JÁszBERÉnY, BaJcsY zs. u. 10. 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Élő Tamásné intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 4 I. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, vezetésük... 5 I.1. Alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Telepi Óvoda 2011 Budakalász, Mályva u. 1. Tel./Fax: 06/26-340-556 e-mail: tovi01@t-online.hu honlap: www.telepiovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Telepi Óvoda 2011 Budakalász Mályva u.

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

Jászsági Óvodai Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Jászsági Óvodai Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5143 Jánoshida, Fő út 16. Telefon: 06-57-458-009 E-mail: jaszsagi.ovi@gmail.com Jászsági Óvodai Intézmény 5143 Jánoshida, Fő utca 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. január A Jászsági Többcélú

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben