J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u.38. Jelen vannak: 4 képviselő-testületi tag: Távol maradt: Seszták Ottó Pintér Sándor al Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Okolicsányi Zsolt képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Orbánné Boros Henriett adminisztrációs kisegítő Seszták Ottó köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati Seszták Ottó rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztés módja írásban

2 2. Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás. 3. Javaslat a Sajóivánka községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermekszociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítására. Seszták Ottó Seszták Ottó írásban írásban 4. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Seszták Ottó írásban 5. Javaslat az önkormányzat évi költségvetési Seszták Ottó koncepciójára. írásban Javaslat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Seszták Ottó Seszták Ottó írásban írásban Indítványok, javaslatok: Javaslat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében benyújtott vagyonkezelési igény alapján, vagyonkezelési szerződés megkötésére Javaslat állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére Seszták Ottó szóban 8.3. Javaslat közterület elnevezésre 8.4. Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó javasolta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak létszámát bővítse ki a testület 5 főre, 2 fő nem képviselő bizottsági tag bevonásával. A javaslatát azzal indokolta, hogy az önkormányzat működésébe szeretné, ha a lakosság közvetlen módon is be tudna kapcsolódni, melynek ez lehet az egyik formája. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. 2

3 A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (VI.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az al választására az Mötv. 74. (1) bekezdése, és megbízatásának visszavonására az Mötv.76. d.)pontja szerint titkos szavazással kerül sor. (2) A Rendelet) 32. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 32. (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv, valamint e rendelet határozza meg. (3) A Rendelet) 32. -a (4) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint: 32. (4) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület határozatával a.) első alkalommal 3 havi időtartamra 50 %-os mértékre csökkenti, b.) második alkalommal 6 havi időtartamra 75 %-os mértékre csökkenti, c.) harmadik és további alkalmakkal 12 havi időtartamra megvonja. (4) A Rendelet) 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő összeférhetetlenségére az Mötv ában foglaltak az irányadók. Az összeférhetetlenségi bejelentést az ok megjelölésével az Ügyrendi Bizottsághoz kell előterjeszteni. (5) A Rendelet) 35. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. (1) A képviselő az Mötv. 39. (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza. (6) A Rendelet) 37. (3) bekezdés b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 37. (3) b.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak száma 5 fő. (7) A Rendelet) 45. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3

4 45. (1) A re vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv a állapítja meg. (8) A Rendelet) 48. -a (1a) és (2a) bekezdésekkel egészül ki, az alábbiak szerint: 48. (1a) A Szuhakállói Közös Önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatokhoz, a megállapodás módosításával csatlakozott Dédestapolcsány község Önkormányzata. (2a) A nem hivatali székhely településen Dédestapolcsány az ügyfélfogadást, a (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását állandó kirendeltség biztosítja. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének címe: 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca (1) Hatályát veszti a Rendelet 32. (3) és 45. (2) bekezdése. (2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1. (8) bekezdése január 1. napján lép hatályba Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Seszták Ottó ismertette a képviselő-testülettel Vörös-Szendrei Mariann levelét, melyben november 17-ei hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról. A évi önkormányzati képviselők választásán, soron következő legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt Kissné Gyenes Borbála volt. Mandátumszerzését, a Helyi Választási Bizottság megállapította, a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény alapján. A képviselő az Mötv-ben előírt esküt a december 3-ai együtteses ülésen letette. Seszták Ottó elmondta, hogy Vörös-Szendrei Mariann képviselőt lemondása miatt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségét be kell tölteni. A tisztségre javasolta Kissné Gyenes Borbála képviselőt. A Bizottság külsős tagjainak Mucsicska Istvánné és Juhászné Nagy Emília sajóivánkai képviselőket javasolta. A jelölt személyek a megbízatást nyilatkozatuk szerint elvállalják megválasztásuk esetén és egyiken sem kérték a választás zárt ülés keretei között történő lebonyolítását. Seszták Ottó a Szociális és Egészségügyi Bizottságba javasolt személyek nevét egyenként tette fel szavazásra a képviselő-testületnek. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület valamennyi jelölt esetében egyhangú (4 igen) szavazattal szavazott és ilyen arányban az alábbi határozatot hozta: 59/ 2014.(XII.10.)H AT ÁR O Z AT A S zociális És Egészségügyi Bizottság elnök én ek és tagjain ak megválasztásáról. 1. Sajóivánka községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé megválasztja Kissné Gyenes Borbála képviselőt. 4

5 2. Sajóivánka községi Önkormányzat képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjaivá megválasztja Mucsicska Istvánné és Juhászné Nagy Emília sajóivánkai lakosokat. Felelős: Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az önkormányzat második alkalommal foglalkozik szociális tüzelőanyag támogatás nyújtásával. Elmondta még, hogy 75 m 3 fára nyújtotta be a pályázatot az önkormányzat, de 39 m 3 fára kapta meg a támogatást, melyhez Ft önrészt kell biztosítani. Kissné Gyenes Borbála képviselő elmondta, hogy február közepéig ki kell szállítani a fát. Kérdezte, hogy ha ilyen csapadékos lesz, az idő hogyan fogják tudni megoldani ezt. Seszták Ottó elmondta, hogy abban az esetben is meg kell oldani a szállítást. Pintér Sándor képviselő erdészet? kérdezte, hogy nincs más lehetőség a beszerzésre, csak a nagybarcai Seszták Ottó elmondta, hogy állami cégtől kell a fát megrendelni, az önkormányzat az Észekerdő Zrt.-től fogja. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy erdőgazdálkodótól lehet, aki az erdőfelügyelőségnél nyilvántartott erdőgazdálkodók között szerepel. Az adatbázisból a nyilvántartott erdőgazdálkodók lekérhetők. Seszták Ottó elmondta, hogy a rendeletben szabályozni kell, mennyi fát kapnak a kérelmezők. Kissné Gyenes Borbála képviselő kérdezte, hogy állapítják meg a mennyiséget ha nem tudják mennyi kérelmező lesz? Pintér Sándor képviselő kérdezte, mi lesz ha nem lesz 39 kérelmező? Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a múlt évben is 2 alkalommal lett meghirdetve a szociális tűzifa támogatás lehetősége, így elég kérelmező nyújtotta be a kérelmet. Ha nem lesz elég kérelmező, akkor a ki nem osztott fának az értékét vissza kell fizetni vagy a rendeletet kell módosítani. Seszták Ottó képviselő 26 családot jelent. javasolta, hogy határozzanak meg 1,5 m 3 osztható mennyiséget, az Kissné Gyenes Borbála képviselő elmondta, legyen inkább a rendelettervezetben szereplő 1 m 3. 5

6 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, ha több kérelem érkezik, a feltételek alapján kell eldönteni, ki részesüljön tűzifa támogatásban. Rangsorolni kell a kérelmezőket, az előnybenrészesítési feltételek alapján. Seszták Ottó javasolta, hogy minderre tekintettel, maradjon 1 m 3 mennyiség kérelmezőnként, melyet február 15-ig kiosztanak. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. osztható A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet foglaltakra, a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Sajóivánka Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra. (2) A rendelet alkalmazásában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni. 2. A támogatás feltételei 2. (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tűzifa támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, nem haladja meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni aki a) lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy b) aktív korúak ellátására, vagy c) időskorúak járadékára jogosult vagy d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíthető aki e) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, 6

7 (4) A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. (5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. (6) A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén a támogatás megítélésénél a 2. (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén, a szociális rászorultság elvét érvényre juttatva kell a sorrendet felállítani, melynek során a családban az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kell a jogosultsági sorrendet meghatározni. 3. (1) A tűzifa támogatás mennyisége 1 m 3 háztartásonként. 4. A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető. 5. (1) A rendelet 2. -ában meghatározott feltételek teljesülésétől függetlenül nem állapítható meg tűzifa támogatás a) azon igénylő részére, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett, b) azon ingatlan tulajdonosa vagy használója részére, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be, c) olyan ingatlanra vonatkozóan, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. (2) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel. (3) Amennyiben az ellátásban részesülő a (2) bekezdésben meghatározottakat megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Szt a szerinti előírásait. 3. A támogatás igénylésének menete 6. (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. (2) A kérelemhez minden esetben csatolni kell: a.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat. (3) Az ellátás iránti kérelmeket január 9. napjáig lehet benyújtani a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségén. (4) A Képviselő-testület a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálásának hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. A tűzifa támogatásra való jogosultságról a Bizottság határozattal dönt. (4) A döntést követő 10 munkanapon belül, a gondoskodik a tűzifa kiszállításáról. (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. 7. A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tűzifa támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség 7

8 4. Záró rendelkezések 8. A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba és március 31-én hatályát veszeti. Seszták Ottó sk. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajóivánka községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítására. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy 2015 január 1-jével a gyermekétkeztetés terén, jelentősen változtak a közétkeztetés szabályai. Az EMMI rendelet eredetileg szeptember 1- jével lépett volna hatályba, de az előkészületekre nem volt elegendő idő. Még a nyár folyamán elküldte az élelmezésvezetőnek tanulmányozásra, illetve felkészülésre a rendeletet, hogy időben megismerhesse milyen szakmai normáknak kell a gyermekétkeztetés során megfelelni. Széles körben az a vélemény, hogy drágább lesz az étkeztetés az egészségesebb, korszerűbb alapanyagok miatt. Véleménye szerint, amikor az élelmezésvezető megtette a javaslatot a normára nem kalkulálta a változtatásokból adódó többletköltségeket. Január és február hónapot követően a tapasztalatait az élelmezésvezetőt jelezni fogja, akkor kaphatnak képet arról, hogy a megváltozott szabályok miatt belefér-e a most megállapítandó norma kereteibe. A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés vonatkozásában, a normától eltérően kisebb összegben, bármilyen térítési díjat megállapíthat a képviselő testület, azzal, hogy a térítési díjból be nem folyó bevételt, az önkormányzat saját költségvetéséből kell finanszíroznia. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 6 0 / ( X II ) Ha t á r o z at a Sajóivánka községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazottiszociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapításáról. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- szociális- és vendégéteztetésre 8

9 vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-jei hatállyal: a.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 251 Ft, melyből: tízórai: 62 Ft ebéd: 140 Ft uzsonna:49 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 354 Ft, melyből: ebéd: 354 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. c.) Vendégétkeztetés, alkalmazotti étkeztetés napi nyersanyag normája 354 Ft, melyből: ebéd: 354 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. d) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban állók térítési díja: 354.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. e) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) térítési díja: 455.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. Felelős:, jegyző, élelmezésvezető Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az ellenőrzés tárgyát a jegyző javasolta, mely a házi pénztári pénzkezelés lesz. Az ellenőrzést a Kistérségi Társulás tagjai végzik, 2 fő. Létszámarányosan ezért az önkormányzat tagdíjat fizet, melynek összege 70 ezer Ft. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a közös hivatalban is a házi pénztár lesz az ellenőrzés tárgya. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 9

10 6 1 / ( XI I.1 0.) H at ár o z at A é v i e ll e n ő r z é s i t e r vr ő l Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy január 1-jével az önkormányzati hivatalban az üres ügyintézői álláshelyek betöltésre kerülnek, az eddig közfoglalkoztatottként alkalmazott 3 kolléga, köztisztviselői státuszba kerül. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 62/ (XII. 10.) H A T Á R O Z A T Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen. VI. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás felülvizsgálatára a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. 10

11 A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 6 3 / ( X II.1 0. ) H at á ro z at A S a jó i vá n k a K ö zs é g R o m a N e m z et is é g i Ö n k o rm á n y z atá v al v al ó e g y ü t t mű k öd é si m e g á ll ap od ás r ól Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a Sajóivánka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti felülvizsgált együttműködési megállapodást, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen VII. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Társulás ülésén felmerült annak az igénye, hogy a delegált akadályoztatása esetére, ne egy hanem 2 helyettesítő személynek adjon megbízást a képviselő-testület. Javasolta a 2. személynek Hényel Judit képviselőt. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 6 4 / ( X II.1 0. ) Hat á r o za t A S a j ó- Bó d v a Vö l g y e é s K ö rn y é k e Hu l lad é k k e z e l é si Ö n k or m á n y za t i T á r sulásba t á ru lá s i t an á cs áb a t ö r t én ő d e l e gá l ás r ó l, d e l e gá lt t ag h e l y e t t es ít é s é r ől. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába tagként delegálja Seszták Ottó t. 2. A Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába delegált 11

12 Seszták Ottó akadályoztatása esetén, a Társulási Tanácsban Pintér Sándor al helyettesíti. 3. A Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába a határozat 1. és 2. pontja szerint delegáltakat, együttes akadályoztatásuk esetén, a Társulási Tanácsban Hényel Judit képviselő helyettesíti. Felelős: Határidő: értelemszerűen VIII. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő: Seszták Ottó 8.1. Javaslat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében benyújtott vagyonkezelési igény alapján, vagyonkezelési szerződés megkötésére. Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról szóló 1718/2014. (XII. 5.) Korm. határozat szerint, Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket kapott az önkormányzat igénybejelentés alapján - közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenesen 15 évre vagyonkezelésbe kapja. Az alábbi sajóivánkai ingatlanok igénylésére került sor. Melyet a Kormány döntése nyomán a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötendő vagyonkezelési szerződés alapján kaphat az önkormányzat vagyonkezelésbe. Helyrajzi Művelési ág Terület (AK) szám (ha) 047/11 legelő 0,7484 2,10 047/14 legelő 1,0207 2,86 047/7 legelő 0,6170 1,73 051/12 legelő 0,0917 0,26 051/4 legelő 0,2263 0,63 051/5 legelő 0,5253 1,47 051/9 legelő 0,5086 1,42 06/19 szántó 2, ,01 06/20 szántó 2, ,00 Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 12

13 65/2014. (XII.10.) Határozat Vagyonkezelési szerződés megkötéséről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez közfoglalkoztatási program megvalósítása érdekében benyújtott vagyonkezelési igény alapján, az önkormányzati vagyonkezelésbe adás céljából, az érintett termőföldek vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas vagyonkezelési szerződés megkötésére a t és a jegyzőt felhatalmazza. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen 8.2. Javaslat állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére Seszták Ottó tájékoztatta a képviselőket, hogy tárgyalásokat kezdeményezett a Nemzeti Vagyonkezelő Szervezettel, a Sajóivánka külterületén található 05/16-05/21 és 05/23. hrsz-ú ingatlanok, térítésmentes tulajdonba, vagy kezelésbe vételéről. Az ingatlanokat az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás során lehetne használni. Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény szigorú kritériumokat fogalmaz meg, a nemzeti vagyonnak minősülő, állmi tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházása esetében. A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek az állam kivételével eleget kell tennie a következő feltételeknek: nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé. Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi. A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis. Az Mötv. kötelező feladatként, illetve közfeladatként határozza meg a szociális ellátást, melynek része a közfoglalkoztatás. Az önkormányzat ezen közfeladat ellátásáról, az ellátás biztosítása érdekében megállapodhat a Nemzeti Vagyonkezelővel, majd ezen megállapodás alapján dönthet a közfeladat ellátására szolgáló önkormányzati ingatlan tulajdonjogának ingyenes átvételéről. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 13

14 66/2014. (XII.10.) Határozat Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére irányuló kezdeményezésről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházására vonatkozó rendelkezéseire a Magyar Állam tulajdonát képező, Sajóivánka külterületi tulajdoni lapon 06/16-05/21 és 05/23. hrsz alatti ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes átadását kezdeményezi a Nemzeti Vagyonkezelő Szervezetnél. Az ingatlanok tulajdonjogát közfeladat szociális ellátás, közfoglalkoztatás szervezése - ellátása érdekében kívánja az önkormányzat megszerezni. A képviselő-testület a t felhatalmazza a tulajdonjog ingyenes térítésmentes megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésére. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen 8.3. Javaslat közterület elnevezésre Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselőket, a hatóságához október 28-án érkezett kezdeményezésről, melyben Sajóivánka hrsz. ingatlanhoz kapcsolódóan közterületi elnevezést (lakcím) kezdeményezett az ingatlan tulajdonosa. A kezdeményezést a képviselő-testülete elé terjesztette, mivel a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet értelmében, a közterület elnevezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a tárgyban kialakult vita után, egyhangúan úgy foglalt állást, hogy az a kezdeményező által is lakott ingatlanhoz kapcsolódó és 1238/4. hrsz. ingatlanok (út) közterületi elnevezése - azok külterületi jellegére tekintettel - nem indokolt. A kezdeményezésben foglalt indok a lakcím létesítésének lehetősége volt, azonban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. és végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet alapján lakcím, hrsz-mal megjelölt ingatlanra is létesíthető. Az elhangzottakkal kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 67/2014. (XII.10.) Határozat Közterület elnevezéséről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sajóivánka hrsz. ingatlanhoz kapcsolódó közterületi elnevezésre irányuló kezdeményezést megismerte, és úgy döntött, hogy a Sajóivánka és 1238/4. hrsz. ingatlanok (út) közterületi elnevezése - azok külterületi jellegére tekintettel - nem indokolt. felelős:, jegyző határidő: értelemszerűen 14

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére 1 E LŐ T E R J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 30-i ülésére H A L I MB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1-14/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-én, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendeletek: - 18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet: a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól NAPIRENDI PONTOK:

Rendeletek: - 18/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet: a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól NAPIRENDI PONTOK: Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 30-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án, 15:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben