Közel Istenhez, közel az emberhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közel Istenhez, közel az emberhez"

Átírás

1 SÚLYPONT: PASSAUI LELKIPÁSZTORI MUNKATERV Passaui látkép a Szent István bazilikával Az Egyházfórum 2006/6. számában közöltük a német Passaui Egyházmegye lelkipásztori munkatervének 1. részét, amelyet még Franz Xaver Eder püspök hagyott jóvá. A munkatervet az egyházmegye papjai és hívei, több ezren közösen dolgozták ki, de az egyházmegye újonnan kinevezett püspöke gyakorlatilag hatályon kívül helyezte. Jelen számunkban a terjedelmes és figyelemre méltó dokumentum 2. részét közöljük. (A szerk.) Közel Istenhez, közel az emberhez Lelkipásztori munkaterv rész Személyek támogatása, struktúrák kiépítése Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. (1 Kor 12, 11) Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. (Zsolt 127,1) Mivel Jézus Krisztus az egyház feje és középpontja, ezért az egyház centruma a szeretet: Isten szeretete és az emberek szeretete. Az egyház láthatóvá teszi az embernek e bensőséges egységét Istennel, valamint a többi emberrel a mindinkább eggyé váló és mégis oly szétzilált világban, és előre viszi azt. (Lumen gentium 1). Ezáltal nyomokban Isten országa jön el a világba. Miközben az egyház növekszik, a világ is megváltozik. Ahhoz, hogy ezt az Istentől reá szabott feladatot be tudja tölteni, hogy az üdvösség egyetemes szakramentuma legyen (Lumen gentium 48, Ad gentes 1), az egyháznak személyekre és struktúrákra van szüksége. Olyan hozzáértő nőkre és férfiakra, akik mély meggyőződésből eredőn Istenben élnek; olyanokra, kik tudnak papi elhivatottságukról, hogy egyházként éljenek és alkossanak; olyanokra, kik felfedezik magukban a tehetséget, kibontakoztatják és az egyházon belül az emberek üdvére hasznosítják azt. Az egyháznak szüksége van az együttműködés, a munkamegosztás formáira, pénzügyi eszközökre, olyan kommunikációs és döntési folyamatokra, melyek cselekvőképességét biztosítják. Egyszóval, az egyháznak olyan struktúrákra van szüksége, melyek az egyház elé kitűzött feladattal, valamint korunk követelményeivel nagymértékben összhangban vannak. Személyek ösztönzése, támogatása Az egyház gazdagságát az emberek jelentik, különféle képességeikkel és tehetségeikkel együtt. Mindenki tehetséges, senki sem tehetségtelen. A passaui egyház jól teszi, ha sáfárkodik ezzel a gazdagsággal. Ehhez a korai egyház tapasztalataiból meríthet inspirációt (vö. 1 Kor 12). Valamennyiüknek egyenlő méltóság jut osztályrészül, minden egyesnek megvan azonban a maga tehetsége az egyház életének javára: Bár egyeseket Krisztus akarata tanítóknak, a misztériumok sáfárainak és pásztoroknak rendelt mások javára, teljesen egyenlő mindnyájuk méltósága és tevékenysége minden hívő közös 3

2 SÚLYPONT: PASSAUI LELKIPÁSZTORI MUNKATERV feladatában, Krisztus Teste építésében (Lumen gentium 32, vö. c. 208 CIC). Ők valamennyien együtt hordozzák az egyházat és lelkészségét. Még sohasem volt a passaui egyházban ennyi nő és férfi, aki hajlandó erejét, képzelőerejét és idejét az ügy szolgálatába állítani. Ama meggyőződésből teszik ezt, hogy ezzel egy keresztény és így egy emberibb világhoz járulhatnak hozzá. Eközben elismerésre találnak, nem ritkán pedig új értelmes perspektívákra is saját életük számára. A tehetségek és talentumok gazdagsága aközben bontakozik ki, midőn az emberek együtt élnek és felelősséget vállalnak egymásért. Ehhez azonban odafigyelésre van szükség azt illetően, milyen formában kaphatnak a tiszteletbeli munkát végző és a főállású munkatársak megerősítést és támogatást, miként fejleszthetik tovább személyesen saját magukat. A tiszteletbeli és főállású munkatársak komoly igyekezete drága kincs a passaui egyház számára. Azonban ez csak akkor marad eleven, ha teret és lehetőséget nyitunk, hogy tevékenységüket tökéletesítése érdekében. Ez tehermentesítést és újult erőt jelent a felgyorsult változások korában. Az itt javasolt projektek segítenek, hogy ki-ki felfedezhesse személyes erősségeit és tökéletesíthesse azokat. Ama személyek lesznek képesek találékonyabban és elkötelezettebben dolgozni, akik mélységes lojalitásból cselekszenek, és ama meggyőződés vezeti őket, hogy nélkülünk, keresztények nélkül hidegebb és szegényebb lenne az ország. Ellenben aki magában felmond, azon a lemondás vesz erőt; aki csak a siránkozásig jut el, az saját magának és faladatának is árt. A visszásságok feletti minden bírálat mellett is olyan emberekre van szüksége az egyháznak, akik mélyen hívő derűlátásból kiindulva tevékenykednek, és akik örvendeznek. 6. projekt. Tiszteletbeli munkatársak támogatása Értékelés A fiatal és felnőtt emberek társadalmi munkában való elköteleződése a gyermek- és felnőtt munkaközösségekben, az egyes tanácsokban, csoportokban és egyesületekben, a tanácsadó szolgálatokban és a szeretetszolgálat területén az egyházi élet lényeges alkotórésze (vö. 1 Kor 12,4-11). Ugyanakkor mindez a társadalom számára olyan hozzájárulást jelent, amelyről nem mondhat le. E nélkül a hajlandóság nélkül, melyet sok keresztény a tiszteletbeli szolgálat iránt mutat akár rövid, akár hosszú távú az számos tevékenységi terület parlagon maradna. A célok, melyeket el kívánunk érni A passaui egyház célzottan támogatja az olyan intézkedéseket, melyek révén a tiszteletbeli munkatársak tisztázhatják és megerősíthetik indítékaikat, továbbfejleszthetik képességeiket, és lelki elmélyülést nyerhetnek. Mindeközben ügyelünk rá, hogy a tiszteletbeli megbízatás mind időtartamát, mind pedig tartalmi követelményeit tekintve behatárolt legyen. Előmozdítjuk a tiszteletbeli munkatársak főmunkatársakkal való együttműködését. Egyértelműen szabályozzuk az illetékességi és hatásköröket. Intézkedések, melyek e célokhoz vezetnek Az egyes feladatkörök szakszerű támogatása A helyhez alkalmazkodó tanfolyamok szervezése, melyek a vezetői feladatokra képeznek (egyházközségi tanácstagok és csoportok, egyesületek és szövetségek felelős vezetői). Egyházi munkatársak továbbképzése támogatják őket Tiszteletbeli munkatársak támogatása, beiskolázása és figyelemmel kísérése az egyházközséggel együttműködve, különösen ama helyeken, ahol helyben nem állnak rendelkezésre főállásúak a fiatalok pasztorációjához. Új szolgálati feladatok átvétele esetén bevezető tanfolyamok tartása és lehetőség a véleménycserére tapasztaltabb tiszteletbeli munkatársakkal és szakemberekkel. Oázis-napok a feltöltődés érdekében (például kolostorokban és a képzésre rendszeresített épületekben). A feladatok és szerepek továbbfejlesztése, az egyes tiszteletbeli feladatok új arculatának kialakítása érdekében. Az elismerés kultúrájának gyakorlása, valamely tiszteletbeli tevékenység befejezésének esetén is. 7. projekt. Főállású munkatársak képzése és pallérozása Értékelés Az erős indíttatású és jól képzett főállású munkatársak papok és laikusok egyaránt a tiszteletbeli munkatársakkal együtt az egyházi tevékenység gerincét képezik. Ahhoz, hogy a főállású munkatársak hozzáértő módon nézzenek szembe a kihívásokkal, melyek az óvodában, az iskolában, a fiatalok munkaközösségében, a egyházközségben, a különleges lelki gondozásban, a szeretetszolgálatban, a tanácsadó szolgálatokban és a különféle szövetségekben várnak rájuk, állandó szakmai képzésre van szükség. Az élethossziglan tartó tanulás azt jelenti, hogy saját korunknak és a hivatásunkban betöltött helyünknek megfelelő képzést kapunk, amelyben mind a fejnek, mind a szívnek megvan a maga szerepe. A cél, amelyet el kívánunk érni A Passaui Püspökség tanulási lehetőségeket és szolgáltatásokat kínál, hogy képessé tegyék a főállású munkatársakat a céltudatos és az adott helyzetnek megfelelő cselekvésre, lehetőséget ad, hogy begyakorolják a csapatmunkát és az együttműködési készséget és erősíti a lelkilelkipásztori hivatáshoz szükséges lelki indíttatást. Intézkedések, melyek e célhoz vezetnek Lendületet kell adni az innovációnak a főállású munkatársak kiképzése és a hivatásukba való bevezetés terén. Egyházmegyei szintű koncepciót kell kidolgozni a különféle, már meglévő alapképzési, továbbképzési és magasabb szintű tanulmányokra vonatkozó ajánlatok, valamint az 4

3 SÚLYPONT: PASSAUI LELKIPÁSZTORI MUNKATERV alapképzési, továbbképzési és magasabb szintű tanulmányok új útjainak koordinálására. Rendelkezésre kell bocsátani a tanácsadás és a felügyelet lehetőségeit. A vezetői feladatokat ellátó papokat, munkatársakat képezni kell az emberek vezetésére. Ki kell alakítani a pályaválasztási tanácsadás helyeit és formáit. Fel kell ajánlani a lelkipásztori szolgálatot ellátó munkatársak számára a lelkipásztori kíséretet. Támogatni kell a vállalkozói szellemet és az önálló kezdeményezőkészséget. Struktúrák kiépítése A püspökség struktúráinak reformjára a pénzügyi eszközök és a személyi feltételek szűkössé válásának ténye indít. E reformot az egyházi struktúrák továbbfejlesztésének esélyeként hasznosítjuk. Ebben a katolikus társadalmi tanítás következő alapelvei vezetnek minket: A szubszidiaritás elve: mindazt, amit az alacsonyabb szinten, saját felelősségi körben is el lehet végezni, csak szükség esetén szabad egy magasabb szintnek átvennie. Ennélfogva fontosak a lelkipásztori kisvállalkozások (egyházközségek, szerzetesrendek, helyi egyesületek és szövetségek, bázishoz közeli mozgalmak). E kis lelkipásztori egységek a jövőben a jogi lehetőségek keretén belül saját maguk döntenek saját plébánán belüli fejlesztésükről: például arról, hogyan teremtenek elő és használnak fel pénzeszközöket, hogyan nyernek meg és vezetnek munkatársakat. Az egyházmegye és az esperesi kerület szintjei ily módon a szolgáló létesítmény jellegét öltik. Feladataik ellátásában a kis lelkipásztori egységek igényeihez igazodnak. Az egyházmegyei létesítmények regionális szinten a községek közelségét keresve nyújtják szolgáltatásaikat. A szolidaritás elve: a kis lelkipásztori egységek saját felelősségre alkotnak hálózatot egymás között, és ily módon növelik hatékonyságukat. Az olyan feladatokat, melyeket több lelkipásztori kisvállalkozás csak együttesen képes egyáltalán elvégezni (mint például a képzési feladatokat), vagy pedig jobban lehet ellátni azokat (például a helyi politikai kezdeményezéseket) együttesen is kell megtervezni és végrehajtani. A szolidaritás például a lelkipásztorkodásban szerzett jó tapasztalatok kicserélését is jelenti, a közös továbbképzést stb. Az ilyenfajta együttes tevékenység nem csak az egyházon belüli hatékonyságot növeli, hanem a társadalmi jelenlétet is erősíti. 8. projekt. A lelkipásztorkodás struktúráinak továbbfejlesztése Értékelés Elsődlegesen a plébániák ama helyek, ahol püspökségünk hitéletét műveljük, s ahol az otthonra kell, hogy leljen. Ezért a plébániák a püspökség segítségével az egyre súlyosabb gazdasági és személyzeti helyzetre való tekintettel saját maguk tartják fenn életképességüket. Ezzel az egyházmegyére az a felelősség hárul, hogy úgy használja szolgáltatásait és eszközeit, hogy azok hatékonyan szolgálhassák a kisebb egységeket. Az elérni kívánt célok A plébániák ellátottból olyan, önmagukért mindinkább felelősséget vállaló egyházközségekké fejlődnek, melyek képesek rá, hogy kreatívan, helyben gondoskodjanak a szükséges erőkről és eszközökről. Különösen a kis plébániákat kell támogatni ebben, amelyeknek nincs helyi lelkipásztoruk, illetve amelyeket időben fel kell készíteni a fent leírt helyzetre. E támogatást, a szubszidiaritásnak megfelelően, személyek és létesítmények révén az esperesi kerülettől és az egyházmegyétől kapják meg, amelyeket magukat is tovább kell fejleszteni a szubszidiaritás alapelvének megfelelően. A szeretetszolgálat, valamint a lelkipásztorkodás és a Katolikus Akció struktúráit úgy kell kialakítani az egyházmegyében, hogy az együttműködés minden egyes szinten és minden egyes szint között is összehangoltan történjék. Ezenkívül az elkövetkező években a beleszólási jog és a döntések meghozatalában való részvételi jog hatékony formáit fogjuk jogilag is rögzíteni. Minden szinten lehetővé tesszük a részesedést és a részvételt. Mindez a döntési folyamatok nyilvánossá tétele és valamennyi lényeges folyamat átláthatósága révén történik. Intézkedések, melyek a fenti célok megvalósításához vezetnek Plébánia-fejlesztés Minden egyes egyházközségre igaz, hogy vagy megújul, vagy meghal. Ezért a plébániák kreatívan és módszeresen fogják előmozdítani saját fejlesztésüket: Egyházi vezetéssel és külső hozzáértők segítségével keresik a spirituális párbeszéd alapján azt, hogy mi is itt és napjainkban a Krisztus követése szerinti megbízatásuk. Az olyan átmeneti időszakok, mint a plébánosváltás, vagy a plébános nélküli időszakok a plébániától a helyzet alapos végiggondolását követelik meg, valamint azt, hogy saját maguk is elkötelezett részvétellel munkálkodjanak a jövőbe mutató új orientáción. Az egyházmegye Lelkipásztori Munkatervével olyan plébánosi mintaképek és kis projektek jönnek létre, melyek lehetővé teszik a céltudatos és hosszan tartó lépések helyben való megtételét. Az egyházközségi tanács egyre inkább a plébánia fejlesztésének orgánumaként tevékenykedik. A lelkipásztori helyek betöltésénél (plébános, főállású laikusok) szavatolni fogjuk a plébániáknak (egyházközségi tanács) a jelölt meghallgatásának lehetőségét, valamint a megfelelő részvételt. Azok a plébániák, melyeknek nincs plébánosuk, saját személyzeti kereteiken belül olyan vezetői hatásköröket dolgoznak ki a tiszteletbeli munkatársak számára, melyeket a papi közösség és az esperesi kerület is támogat. A fiatalok helybeni pasztorálását megerősítjük azáltal, hogy támogatjuk a plébániákat a fiatalokkal végzett munkájukban. A szövetségek és egyesületek figyelemmel kísérik a fiatalokat és a fiatalok csoportjait a plébániákon, a fiatalokkal végzett munka más képviselőivel együtt, különösen ott, ahol lendületre és szakmai segítségre van szükség. 5

4 SÚLYPONT: PASSAUI LELKIPÁSZTORI MUNKATERV Az egyházközségek felelősnek tekintik magukat a szeretetszolgálatért, amely az egyház egyik alappillére. Ezért felelősöket jelölnek ki a diakónusi feladatok betartásáért, akik a szeretetszolgálat létesítményeivel (például az óvodák vagy a menedékhelyek) való kooperációért is felelősek. Az egyházi felnőttképzés bázisát az egyházközségek, egyesületek és szövetségek alkotják. Ezek a képzésért felelős műhelyekkel együttműködve dolgozzák ki programjukat, helyi és regionális igények szerint. Az esperesi kerület fejlesztése Az esperesi kerület a fő- és tiszteletbeli munkatársakkal együttesen (adott esetben külső segítséggel) kidolgozza a lelkipásztori együttműködés és feladatmegosztás kötelező formáit azzal a céllal, hogy kiemelten támogassa a kicsiny és rosszul felszerelt plébániákat. Különösen az espereseket képezik ki magas szinten e feladatra. Az esperest egy vezetői csapat támogatja. Az egyházmegye vezetősége az esperes javaslatára hozzáértő munkatársakat szabadít fel a kerületből vagy az egyházmegyéből, akik a projektekért felelnek. Egyházmegyei fejlesztés Az egyházmegye a plébánia és az esperesi kerület fejlesztésére összpontosítja lelkipásztori szakszolgálatait. E célból, egyes projektekre vonatkozóan és korlátozott időtartamra, együttműködik egymással a lelkipásztori tanács, a Katolikus Akció és a karitász. E kapcsolattartást egy központi koordináció is segíti, amely a lelkipásztori tanács és az egyházmegye személyzeti fejlesztési részlege között tevékenykedik. Egy, a nők támogatására irányuló terv segítségével utat nyitunk a nőknek a Püspökség vezető pozíciói felé is. A fiatalok lelkészségével kapcsolatos létesítmények, állomások, személyek és szintek kapcsolatba lépnek egymással. A püspökség egyes tanácsainak (például egyházközségi tanács, esperesi tanács, papi tanács) illetékességi köreit felülvizsgálják abból a szempontból, milyen mértékben képesek részt venni a döntésekben az egyházi jog hatékony kihasználása mellett. Tisztázzák az egyes illetékességi köröket is. 9. projekt. Jelenlétet a politikában és a kultúrában! Értékelés Az egyház nem olyan tűzhely, mely saját magát melegíti. Értelmét abból nyeri, hogy az egész társadalomnak meleget és Plébánia-fejlesztés közösen energiát ad. Maga az egyház önmagában véve is a társadalom megváltoztatása. Azzal, hogy az evangéliumot belekeveri a kultúra és a politika alakulásába, az egyház a maga módján hozzájárul a társadalom érték-es voltához. Az egyháznak és tagjainak ez a beavatkozása sokféleképpen történhet: olyan személyek révén, kik közszereplőként, hivatásbeli és családi életükben meggyőződéses keresztényként cselekszenek; azáltal, hogy az egyház részt vesz a következő nemzedék nevelésében az óvodákban, az iskolákban és a fiatalokat szolgáló létesítményekben; azzal, hogy sokféle tanácsadó szolgálatával és a szeretetszolgálat létesítményein (például szociális állomásokon) keresztül nélkülözhetetlen szolgálatot tesz az egész társadalom számára; a szövetségek, egyesületek és tanácsok tevékenysége, valamint az egyházi felnőttképzés révén; valamint azáltal, hogy az egyház a médiák kerekasztalánál szakszerű módon szót kér. A társadalmunkban tapasztalható pluralizmust, a világnézetek, kulturális megjelenési formák és életstílusok sokféleségét a szabadság egyenes következményének tartjuk. A passaui egyház egyik lényeges feladata, hogy orientációval szolgáljon a kereső és kérdező embernek, és segítséget nyújtson számára az életben; mert hiszen az egyház útja az ember (II. János Pál). Az egyháznak a kultúrában és a politikában való jelenléte a keresztény egyházakkal való összjátékban ökumenikus alakot ölt. A célok, melyeket el kívánunk érni A passaui egyház eredményesen vesz részt a társadalom történéseiben. Saját sorain belül és kifelé is gondoskodik a nyitott kommunikációs stílusról és széleskörű média-jelenlétről. Megnyerően és érvelő módon ad számot ama reménységről, amely minket, mint hívő embereket lelkesít. (vö. 1 Pét 3, 15). Az egyház beviszi az evangéliumot a kultúrába és a társadalomba. Ezért kardoskodik az egyház a jövő olyan témái mellett, mint a béke, az igazságosság és a teremtett világ megőrzése. Az egyház az igazságos társadalom- és családpolitika, valamint a munka világa emberhez méltó kialakításának szószólója. Egyetemes (katolikus) egyházként pártolja az egyetlen és közös világról való tudatot és az érte való szolidáris cselekvést. Intézkedések, melyek elvezetnek minket e célokhoz A vallásoktatás és az iskolai pasztoráció támogatást kap minden iskolatípusban, különösen a szakiskolákban és a középiskolákban (továbbtanulást célzó iskolákban). Egyházmegyei szinten koncepciót dolgozunk ki az iskolai pasztoráció számára, hogy az iskolában, amely a tanulásnak és az életnek is színtere, a vallásoktatáson túlmenően a személyes tanácsadásra, az eszmélődésre és a fiatalok figyelemmel kísérésére is meglegyen a lehetőség. Erősítjük az együttműködést a fiatalokkal való foglalkozás és az iskolák között. Különféle megelőző intézkedések révén egyebek között az erőszakhoz való viszonyulás és a konfliktusok megoldása területén, valamint a fiataloknak a szenvedély- 6

5 SÚLYPONT: PASSAUI LELKIPÁSZTORI MUNKATERV Vallások az emberi jogokért az utcán is összefognak betegségektől, a vallási és politikai fundamentalizmustól való védelme terén a fiatalok személyiségfejlődését segítjük. Támogatást kapnak olyan szövetségek, egyesületek, csoportosulások és létesítmények, melyek az egyházi környezetből kiindulva hatnak a társadalomra és korszerű munkamódszereik, valamint struktúrák révén erre képesítve vannak. Ezek hidat képesek verni a közélethez és a politikához, egyszersmind pedig az egyházon belül a társadalmi kérdések szószólói. Az egyházi felnőttképzés a társadalom és az egyház metszéspontjában hoz létre nyitott tereket a találkozás és a párbeszéd számára (például falufejlesztés), amely a globálisan gondolkodni, lokálisan cselekedni alapelvéhez igazodik. A teremtett világ megőrzésének etikája, valamint a természet- és környezetvédelem gyakorlati kérdései szilárd alkotórészét képezik a főállású és tiszteletbeli munkatársak alap-, tovább- és felsőbb képzésének. A püspökség keresi az együttműködési lehetőségeket olyan egyéb társadalmi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel, melyek fellépnek az emberi jogok, a béke, az igazságosság és a teremtett világ megőrzése érdekében. Az egyházmegye együttműködik minden olyan társadalmi erővel (például a szakszervezetekkel), amelyek a munka világának igazságos, humánus és családbarát kialakításáért emelik fel szavukat. Az egyház társadalmi feladatait ahol csak lehet sé ges ökumenikusan kell ellátni, különösen a diakónia és a közé leti tevékenység területén. A püspökség kiáll az erről folytatott társadalmi vitában a vasárnap mellett, amelyet az Úr és a közösség napja gyanánt meg kell védelmezni. A célkitűzések megvalósítása és a megvalósításban való részvétel E projektek bármelyikének megvalósításához hatékony és konzekvens munkára van szükség. Ez elengedhetetlen annak érdekében, hogy a lelkipásztorkodás megújításához behatárolt időn belül összpontosítva és egyesített erővel fogjunk hozzá. Az ilyen munkának az a célja, hogy a mindenkori projektet valamennyi résztvevővel együtt dolgozzuk ki, együtt határozzuk meg, ki mit, milyen keretek között, milyen eszközökkel, mely okokból, mily módon és milyen időben tesz, és miként, milyen ellenőrizhető ismérvek alapján lehet értékelni e tevékenységeket. A Lelkipásztori Munkatervben foglalt előképeknek és céloknak megfelelően a püspök minden egyes projekt megvalósításának folyamán kijelöl egy csoportot, és gondoskodik arról, hogy megfelelő személyek és eszközök álljanak rendelkezésére. Ugyanakkor, amennyire csak lehetséges, ama lelkipásztori kezdeményezések is támogatásra találnak, melyek a Lelkipásztori Fejlesztés során keletkeztek, és még keletkezni fognak. E kezdeményezések a helyi állapotok támasztotta kihívásokra fognak válaszolni, egyszersmind pedig gazdagítani fogják az egyházmegye projektjeit. A projektekkel való munka összehangolására a püspök koordinációs csoportot hoz létre, mely közvetlenül neki van alárendelve. A Lelkipásztori Munkaterv gyakorlatba való átültetése az Isten titkában lakozni és A lelkipásztorkodás struktúráinak továbbfejlesztése című projektekkel veszi kezdetét. Ezeket további projektek követik, oly sorrend szerint, mely a részt vevő csoportok fontosságából és a püspök döntéseiből adódik. Ajánlás Mi, a Passaui Egyházmegye Egyházmegyei Tanácsa és Papi Tanácsa és az egyházmegyei Caritas-szövetség elöljárósága, alapos megvitatás után és egyetértő döntésünk szerint egyhangúlag ajánljuk a Passaui Lelkipásztori Munkaterv évi hatályba léptetését. Passau, május 6. A Katolikusok Egyházmegyei Tanácsa nevében Gerhard Spranger, az Egyházmegyei Tanács elnöke A Papi Tanács nevében Klaus Hoheisel, a Papi Tanács szóvivője Az egyházmegyei Caritas-szövetség elöljárósága nevében Kurt Lenz, a Caritas-szövetség 1. elnöke, Passaui Egyházmegye Tekintettel az élő egyházra és a hároméves reményteli tanácskozási folyamatra, amelyet papok és hívek komoly együttműködése jellemzett, a Püspökség tanácsaival egyetértésben és egységben Isten egész népével örömmel és Isten iránti hálával, valamint azzal a határozott szándékkal, hogy lelkipásztorkodásunkat még jobban sikerül Urunk akaratával összhangba hozni, a Szentévvé nyilvánított év Szentlélek ünnepén hatályba léptetem e Lelkipásztori Munkatervet Passau Püspöksége számára, 2000 pünkösdjén Dr. Franz X. Eder Passau püspöke 7

6 LELKISÉG Csikós Csaba kollégám, barátom, szerzőnk február 1-jén meghalt. Mert vallásos volt, a hatvanas évek közepén nem lehetett filozófus, vegyészmérnöknek kellett lennie, hogy diplomás, majd pedig értelmiségi lehessen. Ezt is elvégezte, kitűnően, ám a mennyiségre összpontosító szocialista vegyipar áldozata lett: egy üzemi baleset következményeit élete végéig cipelte. Nyíri Tamásnál végzett teológiát, majd jobb híján a Veszprémi Egyetem pedagógiai tanszékére került, ahol logikát, filozófiai antropológiát és egyebeket tanított; továbbá a speciális kurzusa keretében tanítványai százaival Hermen Hesse Üveggyöngyjátékával játszott. Közben Bachot játszott orgonán, majd immár félig süketen hallgatta őt, valamint mennyei ihletőjét belülről. Mindennel és mindenkivel megbékélve lépett át a mennyei játék- és hangversenyterembe. (Kamarás István) Jézus Krisztus, a megfeszített A Krisztus utáni 50. esztendőben, amikor az éveket még az Urbs, az Örök Város, Róma alapításától számították, egy vézna, horgas orrú, jelentéktelen külsejű férfiú állt meg a hatalmas metropolisz, Korinthosz kapujában. A tudós zsidó rabbi, Saul, ekkor már Pál, a nemzetek lánglelkű apostola, őszinte megrendüléssel szemlélte az utcákon hömpölygő emberáradatot, s a feslettségéről ekkor már közmondásszerűen híres és hírhedt várost, amely nagyságát és hírnevét tekintve az Impérium legjelentősebb városai közé tartozott. Ez volt Achaia provincia székvárosa, melynek élén szenátusi tartomány lévén proconsul állt, és az isztmoszi tengerszoros partjain két, keletre és nyugatra nyíló kikötőjével (Kenchrea és Lechéum) rendelkezett. De rossz hírét az Akrokorinthoszon tündöklő Aphrodité pandémosz (=Vénusz) templomnak köszönhette, ahol mintegy ezer kultikus prostituált (hierodúlé) látta el az istennő szolgálatát, s ezzel mintegy keresztmetszetét alkotta a hatalmas Római Birodalomnak. Rabszolgák és szabadok, arisztokraták és nyomorúságos kisemberek, kereskedők, nagyhangú kapitányok és matrózok, hetérák és vándorfilozófusok népesítették be a széles utcákat; voltak köztük rómaiak és görögök, a mindenütt jelenlévő zsidók, valamint a tarkaruhás keleti népek képviselői, s mindnyájukat akárcsak napjaink embereit a kettősarcú istenség, a pénz és a gyönyör vágya hajszolt. Érthető volt tehát Pál apostol szorongása, megviselte az athéni kudarc, a magukat oly bölcsnek képzelő gőgös filozófusok részéről elszenvedett visszautasítás és vereség, s most szembetalálta magát ezzel a heterogén népsokasággal, amelyhez a Lélek indíttatása által küldetése szólt. S ekkor szinte villanásszerűen ráérzett az egyetlen lehetséges krisztusi megoldásra, amelynek segítségével ezekből a lelki nyomorban tengődő, szellemi éhségtől és szomjúságtól szenvedő, valami nemesebbet áhítozó emberekből kialakulhat majd az az egyházközösség, mely évek múltán, olykor talán túlzó entuziazmusban valamennyi ősgyülekezetet felülmúlva az Apostol egyik büszkesége lesz. S így ír erről néhány évvel később Efezusból: Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában elfogódva s nagy izgalommal mentem hozzátok (1Kor 1,2-3). Ennek oka pedig a páli evangélium sűrűsödési pontja: Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság. De a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége (1Kor 1,23-24). Krisztus keresztje Krisztus keresztje a világtörténelem leggrandiózusabb paradoxonja, kérdő és egyben felkiáltójel a két világkorszak, a két szövetség demarkációs vonalán, az üdvtörténet magaslati pontján. Egyfelől ugyanis botrány és oktalanság, másfelől keresztény hitünk igazi mélyrétege, misztérium, mely titoknak mélysége Istenben van elrejtve. Krisztus keresztje a zsidóknak botrány, hiszen átkozott az, aki a fán függ (Deut 21,22). S vajon szerezhet-e megváltást az ortodox zsidónak egy holttest, amelynek érintése tisztátalanná tesz, s mely tisztátalanságtól csak hosszadalmas várakozás és rituálé által lehet megszabadulni. A pogányoknak pedig oktalanság a Kereszt, hiszen gondolkodásukba nem fért bele a szenvedő és a rabszolgáknak kijáró, szégyenteljes módon kivégzett Isten képe. Igaz ugyan, hogy az ókori orientális és misztériumvallások tudtak a meghaló és feltámadó istenekről, akiknek halálában és feltámadásában osztozhattak a beavatottak, de míg ezekben misztikus egyesülésről vagy részesedésről volt szó, amely kiemelte résztvevőit a materiális világból egy földöntúli szférába, a kereszt szükségképpen esztelenséggé vált. S ezt kiküszöbölendő jöttek létre a különféle eretnekségek, amelyek a megfeszített Krisztust mint Isten oktalanságát emberi okoskodással próbálták megkerülni. Így pl. Kerinthosz, akinek vélekedése szerint egy mennyei eon (a Salvator) Jézus megkeresztelkedésekor egyesült a pusztán ember názáreti áccsal, majd halálakor újra elhagyta, s visszatért az öröklét, a pléróma dimenziójába. De hasonló a dokéták nézete, mely szerint Jézusnak csupán látszat-(fény) teste volt, s mint ilyen, nem is szenvedhetett kínhalált. Az efféle és hasonló meggondolásokból bontakozott ki azután a gnosztikus eretnekségek tarkabarka világa, mely az isteni oktalanságot fölcserélte az emberi bölcselkedésből fakadó mélyebb ismerettel, a gnózissal. 8

7 Sajnos azonban mi, mai keresztények is hasonló hibába esünk. Szeretjük a nyakláncon függő arany-kereszteket, sőt a templomi, otthoni feszületeinket is bearanyozzuk, fényárba vonjuk, hogy elkendőzzük azt az iszonyatos szenvedést és borzalmat, amelyet az értünk megfeszített Jézus Krisztus elszenvedett. Akik olvasták R. W. Hynek professzor könyvét, (Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál) vagy a napjainkban megjelent terjedelmes, és ugyancsak tudományos igénnyel megírt közleményeket a torinói lepelről (pl. Víz László, A torinói halotti lepel, Budapest, 1998; W. Bulst SJ, A torinói lepel és a mai tudomány, Budapest, 1987) ma már a lepel vizsgálatára külön tudományág épült (szindonológia), azok e művek alapján valamiféle fogalmat alkothatnak Jézus szenvedéséről. Jól kivehetők az ütlegek nyomai, a szörnyű korbácsolás vérözöne, a fejet sapkaszerűen beborító töviskoszorú már eleve olyan megpróbáltatást és vérveszteséget okozott, hogy a hóhérok joggal féltek attól, hogy áldozatuk már a keresztúton belehal sérüléseibe, és így lemaradnak arról a gyönyörűségről, amelyet a zsidók királyának kereszthalála jelent. A keresztre feszítést anatómiai precizitással hajtották végre, a csuklók és a lábak átszegezése, a test végsőkig való kinyújtása, mely a halált siettette; talán ez volt az emberalatti emberek, az elembertelenedett hóhérok egyetlen irgalmas cselekedete, de valójában a végső, szinte emberfeletti kínszenvedések csúcspontja is. S ehhez még hozzájárultak a lelki gyötrelmek, a teljes elvetettség népe részéről, a tanítványok megfutamodása, az Isten Országának hirdetése fölött érzett fiaskó, s végül az Istentől való elhagyatottság átélése. 1 Joggal kiált fel a kereszt teológiájának apostola: Nagy volt a ti váltságdíjatok! (1Kor 6,20) A megváltás módja Ha a megváltásnak lett volna más módja, Jézus nyilván azt választotta volna, és nem a keresztet. De vajon volt-e, lett volna-e más lehetőség? Az egyházatyák korában erre számtalan válaszkísérletet dolgoztak ki. Ezek közös argumentációja valahogy így interpretálható: az ősbűn a végtelen Isten méltóságának olyan súlyos megsértése volt, mely Isten abszolút transzcendenciájából kifolyólag végtelen elégtételt követelt. S amit az Ószövetségben a föláldozott állatok sokaságának vére képtelen volt elérni, azt megvalósította Isten önkéntes szeretet-adománya, a teljes önátadás, Jézus Krisztus halálos, önfeláldozó világszeretete. Pál apostol frazeológiája is erre alludál, jóllehet ő az ember oldaláról Ismeretlen szerző: Krisztus a kereszten (1440 körül) LELKISÉG közelít. Sajnos számos kitétele félreérthető, félre is értelmezték az idők folyamán. Centrális gondolata a Krisztus halála által elnyert kiengesztelődés, a megbékélés, mely Isten szeretetből fakadó adománya volt már akkor, midőn az ember még ellenséges érzülettel viseltetett iránta. De a túláradó kegyelem megmentett minket, midőn Krisztus a terhünkre szóló adóslevelet eltörölte, és a keresztre szegezve megsemmisítette (Kol 2,14). Az autentikus magyarázat napjaink dinamikus világszemléletének fényében valahogy így aposztrofálható: az ember bűnei által és ebbe nemcsak az ősbűn, hanem a világ bűne, és így a mi személyes bűneink is bele tartoznak képtelenné vált Isten kegyelmi adományainak befogadására. S akárcsak egy sáros úton haladó autó szélvédője, elfedte előle a helyes irányt, s ezt az ember történelmét jelképező autó belső teréből már nem lehetett eltávolítani. Isten arca elhomályosult, Isten üzenete már nem hatott el hozzá. Gottesfinsternis (istensötétség) mondja találóan M. Buber. S ekkor lendül energiatelített impulzusba a végtelen szeretet kettősarcú megnyilvánulása: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3, 16) Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. (Jn 15,14) Isten szeretete pedig abban nyilvánult meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. (Róm 5, 9) Tehát belátható, hogy csakugyan nem volt más lehetőség. S mindez kizárólag az emberért, az öröktől fogva akart, és a mindenkor különös dialógust kezdeményező aurába vont emberért történt, attól az órától kezdve, mikor Isten e hasonlatosságára az embert, a széles e világon egyetlen eszes teremtényt végtelen szeretetében a kiváltságok valóságos özönével, a kegyelmi adományok tengerével árasztotta el. Ezért olyan rendkívüli lény az ember, s ezt a különállóságát nem valamely maga-maga által kiharcolt pozíciójának, hanem kizárólag Isten bárá szavának köszönheti. 2 Csakhogy az ember az isteni kegyelem bőséges áradásában adományozott szabad akaratával hatalmat kapott arra is, hogy szemben az állatvilág kódolt viselkedésmintáival állandó döntési szituációban él: lehetősége van arra, hogy Isten rendelése szerint a rend nyugalmában éljen, de arra is, hogy földúlva a Teremtő szándékolta rendet, a külső sötétségbe, a kaotikus rendetlenségbe zuhanjon. S ez a rendetlenség a bűn. Az ember 1 A szenvedéstörténet hiteles képi megfogalmazása Mel Gibson Passió című filmje, mely kissé tán naturalisztikusan, de hitelesen mutatja be azt a gyötrelmet, amelyet a Megváltó értünk elszenvedett (a szerző 2006-os betoldása). 2 A héber szövegben a bárá kifejezés mindenkor Isten különös beavatkozására, alkotó tevékenységére, azaz par excellence teremtés -re utal. Az ember teremtésének elbeszélésében háromszor csendül fel a bárá szó. 9

Közel az Istenhez, közel az emberhez

Közel az Istenhez, közel az emberhez SÚLYPONT: PASSAUI LELKIPÁSZTORI MUNKATERV Melyik egyházmegye vezetését ne foglalkoztatná a korszerű lelkipásztorkodás kérdése? A német Passaui Egyházmegye püspöke, Franz Xaver Eder, úgy döntött, hogy az

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

CSAK IMÁDKOZÓ EMBERISÉG ÉPĺTHET EGY JOBB VILÁGOT

CSAK IMÁDKOZÓ EMBERISÉG ÉPĺTHET EGY JOBB VILÁGOT POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 9. szám (38. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. szeptember A HIT SZENTÉLYE XVI. Benedek pápa valenciai levele a spanyol püspökökhöz CSAK IMÁDKOZÓ

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG.

XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG. XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG. 2 PROGRAM Szerda, május 9. Sao Paulo 9.00 Indulás a római repülőtérről 16.30 1 Megérkezés a Sao Paulo/Guarulhos-i repülőtérre.

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban

A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban A Familiaris consortio üzenete a mai társadalomban Juan Antonio Reig Pla Alcalá de Henares Püspöke, a Spanyol Püspöki Konferencia Családi és Életvédelmi Albizottságának elnöke 2011. november 22-én lesz

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014. A plébánia éve. A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYE PASZTORÁLIS TERVE 2013 2014 A plébánia éve A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42) Verbum Kolozsvár 2013 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

75. Pax et Bonum. Szeretettel: János testvéretek

75. Pax et Bonum. Szeretettel: János testvéretek Pax et Bonum Mottó: Jézus Krisztus vagy semmi Vagy létezik Isten és Jézus Krisztus valóban az Isten Fia, aki emberré lett, emberi sorsunkat magával vitte a keresztre és feltámadásával megnyitotta számunkra

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

Bábel Balázs A hit erejével

Bábel Balázs A hit erejével Bábel Balázs A hit erejével Dr. Bábel Balázs metropolita, Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye érseke 2012 októbere és 2013 februárja között elhangzott beszédeiből szerkesztett válogatás Szerkesztette: Koloh

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983

A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983 1 A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983 A fordítás a német kiadás alapján készült. A német kiadás címe: GRUNDLAGEN DER CURSILLOBEWEGUNG Spanyolból németre fordította és kiadta az ADC és

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2012. JÚLIUS 45. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A TARTALOMBÓL: Emelt fővel járhatsz Isten utolsó kegyelmi üzenete Az Atya Isten arcai Várjon még, vagy jöjjön el mielőbb? A

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 5. szám (38. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. május ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT XVI. Benedek pápa homíliájából Megérteni és elfogadni

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

ERKÖLCSRE ÉPĺTETT JELENT ÉS JÖVŐT

ERKÖLCSRE ÉPĺTETT JELENT ÉS JÖVŐT POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 7-8. szám (37. Jg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. július - augusztus A RELATIVIZMUS DIKTATÚRÁJA Joseph Ratzinger bíboros szentbeszéde a Pro

Részletesebben

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben