ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület május 25-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére"

Átírás

1 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének módosításáról. Ikt. szám: 91-48/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet Határozat-tervezet Beszámoló Tájékoztató Melléklet: Előterjesztés, Szervezeti és Működési Szabályzat, Döntés: minősített többséget igényel (Ötv. 15. (1) bek. alapján, figyelemmel a 10. (1) bek. b) pontjára) Előterjesztő: dr. Széles Szabolcs, jegyző Véleményező testületek: Ügyrendi Bizottság, Törvényességi észrevétel: Nincs dr. Széles Szabolcs s.k.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Tiszaug Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Ügyrendje több ponton módosításra szorul. Változott az önkormányzati képviselők száma, a képviselők személye, a korábbiaktól eltérően egy kötelezően létrehozandó bizottság alakult. Emellett számos kiegészítés, illetve pontosítás történt a Szervezeti és Működési Szabályzatban, melyek a csatolt mellékletben megkülönböztetett formában kerültek feltüntetésre. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 9/2003. (VI.25.) számú rendeletével elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

3 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: június 24-től

4 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2003. (VI. 25.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról A képviselő-testület abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot teremtve történjen, valamint, hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő kereteket biztosítson a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. (6) bekezdésében és a 18. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a többször módosított 1 Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tiszaug Község Önkormányzata a törvény keretei között önállóan igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. 2. (1) Az önkormányzati jogok a választópolgárok közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján közvetetten és a helyi népszavazáson való részvételükkel közvetlenül gyakorolják az önkormányzáshoz való alkotmányos jogaikat. (2) Önkormányzati döntést a képviselőtestület, annak felhatalmazására az általa létrehozott bizottság, a polgármester, illetőleg helyi népszavazás hozhat. 3. A Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben meghatározza szervezetét és működési rendjét, megállapítja az önkormányzati tevékenységében résztvevők jogait és kötelességeit, rögzíti az eljárási szabályokat. 4. A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, valamint szervezeti és működési előírásokat a jelen rendeletben (SZMSZ) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 5. Az SZMSZ hatálya kiterjed Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületére, eltérő rendelkezés hiányában a települési képviselőkre, a tanácsnokokra, a képviselő-testület valamennyi bizottságára, a polgármesterre, alpolgármesterekre, a jegyzőre, aljegyzőre, továbbá a polgármesteri hivatal valamennyi köztisztviselőjére és közszolgálati munkavállalójára. 6. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tiszaug Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). 1 A 14/2004. (III. 26.), a 23/2004. (IV. 30.), a 28/2004.(VII. 21.), a 35/2004. (IX. 29.), a 38/2004.(XII. 15.), a 13/2005. (IX. 30 a 18/2006. (X. 13.), és a 6/2007. (II. 20.), a 19/2007. (XI. 28.), a 20/2007. (XII. 20.), a 29/2007. (XII. 29.), a 11/2008. (VI. 27.), 16/2008. (X. 1.), a 18/2008. (XI. 26.), a 7/2009. (IV. 1.), a 16/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben.

5 (2) Tiszaug község képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület). (3) Az önkormányzat székhelye: 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. szám (4) A képviselő-testület hivatala: TISZAUG KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (5) Az Önkormányzat jelképének, címerét a település névhasználatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg. (6) A polgármester és a jegyző, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjén a Magyar Köztársaság címerét kell használni. Külön rendeletben szabályozott esetekben helyi címerrel ellátott bélyegző is használható. II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE, SZERVEI 7. (1) Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: a településrendezés és a településfejlesztés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés, csapadékvíz- elvezetés és csatornázás, a lakásgazdálkodás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi köztisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól, óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, egészségügyi és szociális ellátás, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, a közművelődési, tudományos, művészeti és a sport tevékenység támogatása, a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása, a településüzemeltetési feladatok ellátása. (2) A helyi önkormányzat a választott helyi képviselő-testület által, vagy a helyi népszavazás döntésével- önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. a) Az önként vállalt feladatok tárgyában, az éves költségvetésben, a gazdálkodást megalapozó pénzügyi tervben a fedezet biztosításával kell dönteni a képviselőtestületnek. b) Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat és hatáskörök ellátását.

6 c) Az önként vállalt feladat és hatáskörök megjelölését és szabályait külön önkormányzati rendeletben állapítja meg, melynek elfogadásához a jelenlevő képviselők 2/3-ának egyetértő szavazata szükséges. (3) A képviselő-testület állást foglal a feladat- és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos ügyekben él. Ezen ügyekben a polgármester indítványára a a képviselő-testület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg meghallgatása után nyilvánít véleményt, illetve tesz kezdeményezést. A Képviselő-testület feladatai, hatásköre 8. (1) A képviselő-testület ellátja a jogszabályban megállapított és az önként vállalt feladatés hatásköröket. (2) A képviselő-testület egyes hatásköreit - a (3) bekezdésben felsoroltakat kivéve - a bizottságaira, illetve a polgármesterre átruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, illetőleg a hatáskört bármikor visszavonhatja. (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az önkormányzati rendeletalkotás, - az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, - önkormányzat feloszlásának kimondása, - a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás, - a helyi népszavazás kiírása, - az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek alapítása, használatuk szabályozása, a díszpolgári cím adományozása, - a gazdasági program, a költségvetés megállapítása és a végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, - helyi adók megállapítása, - megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, - véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő, - a településrendezési terv jóváhagyása, - a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárt meghaladó hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, - önkormányzati alapítvány létrehozása, csatlakozás alapítványhoz, - önkormányzati intézmény által létrehozandó alapítvány, illetve alapítványhoz történő csatlakozás engedélyezése, - önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, szervezethez való csatlakozás,

7 - önkormányzati intézmény (költségvetési szerv), gazdasági vállalkozás céljára gazdasági társaság alapítása, vagy szövetkezet alapításának kezdeményezése, - a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása, - közterület elnevezése, emlékmű és köztéri szoborállítás, - eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, - felterjesztési jog gyakorlása, - állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, a testületet érintően. - települési képviselő, polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, - amit törvény a képviselő-testület át nem ruháztató hatáskörébe utal. (4) Az átruházott hatásköröket a címzettek nem ruházhatják tovább, azok gyakorlásáról a képviselő-testületnek legalább évente egyszer beszámolni kötelesek. (5) Bármely képviselő kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, átruházott hatáskörben önkormányzati ügyben hozott döntését. III. FEJEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE A képviselő-testület 9. A képviselő-testület tagjai a települési képviselők. A megválasztott polgármester a képviselő-testület tagja. A Képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő, amely kiegészül a polgármesterrel. A képviselők névsorát e rendelet 1. számú függeléke 2 tartalmazza. 10. (1) A képviselő-testület üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervi javaslatot egy évi időszakra a bizottságok véleményezésével a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. (2) A munkatervi javaslat indokolt esetben félévi időszakra is előterjeszthető. (3) A munkatervnek tartalmaznia kell: az ülések várható időpontját, a napirendek tárgyát és előadóját, az előkészítésért felelős megjelölését, az előzetes bizottsági állásfoglalás vagy véleményezés szükségességét, az ülésre meghívandó személyeket, a közmeghallgatás tárgyát és időpontját. (4) A munkatervbe évente legalább egyszer fel kell venni: az önkormányzat költségvetését és zárszámadását, 2 Az 1. számú függeléket beiktatta a 38/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelet 8. (1) bekezdése. Hatályba lépett: napján.

8 a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót, a település közrendjének és közbiztonságának az értékelését, az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót, 3 az éves ellenőrzési terv készítése és annak végrehajtása során az SzMSz 1. sz. mellékletében foglaltakat figyelembe kell venni. (5) 4 A munkatervbe kétévente egyszer évi kezdéssel- fel kell venni a képviselő-testület által alkotott rendeletek hatályosságának, hatályosulásának, végrehajtásának felülvizsgálatát. 11. (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. (2) Rendes ülést a képviselő-testület a nyári szünet kivételével legalább 6 alkalommal tart. (3) Indokolt esetben az ülés folytatólagosan- több napra is- összehívható. 12. (1) A képviselő-testület rendkívüli - munkatervben nem szereplő - ülését össze kell hívni a polgármester, bármely az állandó bizottság vagy a képviselők egynegyedének az indítványára. (2) 5 Az indítványban meg kell jelölni az ülés napirendjét, javasolt időpontját és összehívásának indokait. Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni (kezdeményezés), aki a rendkívüli ülést annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles összehívni. Rendkívüli ülést legkorábban a kezdeményezés napját követő legelső munkanapra lehet összehívni (általános szabályok). A polgármester által kezdeményezett rendkívüli ülések esetén is az általános szabályok érvényesek. (3) 6 (4) Rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott: A napirendi pont beterjesztéséről a polgármester gondoskodik. Az indítványozó a rendkívüli ülés összehívását és az indítvány napirendre tűzését köteles előadni és indokolni. 13. (1) A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott alpolgármester, a polgármester és az alpolgármesterek egyidejű akadályoztatása esetén a kijelölt képviselő (tanácsnok) hívja össze. (2) A képviselő-testület összehívását a megyei közigazgatási hivatal vezetője, vagy népi kezdeményezés is indítványozhatja. (3) A képviselőket az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, továbbá a napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. 3 A 10. (4) 5. francia bekezdését módosította a 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: december 20. napján. 4 Beiktatta a 38/2004. (XII.15.) rendelet 4. -a. Hatályba lépett december 15. napján. 5 A 12. (2) bekezdését módosította a 19/2007. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: december 1. napján. 6 A 12. (3) bekezdését törölte a 38/2004. (XII.15.) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos: december 15. napjától.

9 (4) 7, 8 A rendes ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal kell kézbesíteni. A rendkívüli ülésre szóló meghívót és az előterjesztést legalább a képviselő-testület ülésének napját megelőző nappal kell kézbesíteni. (5) A meghívónak a munkatervbe felvett napirenden túl tartalmaznia kell a polgármester, alpolgármesterek, jegyző, a bizottságok által benyújtott, valamint azokat a javaslatokat, amelyek tárgyalását legalább 2 számú képviselő kérte. (6) 9, 10 A képviselő-testület üléseinek időpontjáról, tárgyáról a község lakosságát értesíteni kell, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közhírré tétel formájában. Az ilyen formán történő közhírré tétel a rendes ülést megelőző 5 nap meg kell, történjen. A rendkívüli ülés közhírré tétele legkésőbb az ülést megelőző nap meg kell történjen a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közhírré tétel formájában. (7) A képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében tartja. Célszerűségi szempontból kihelyezett képviselő-testületi ülés is tartható. 14. (1) A képviselő-testület ülésére a képviselőkön, tisztségviselőkön és a jegyzőn kívül tanácskozási joggal meg kell hívni: - a település országgyűlési képviselőjét, - a napirend előadóját, amennyiben egyébként nem kötelezően meghívott, - akinek meghívása jogszabály szerint kötelező, - akiket a polgármester vagy a képviselő-testület a megtárgyalandó napirend témájától függően indokoltnak tart, illetve akik meghívásáról a munkaterv elfogadásakor döntött, - a könyvvizsgálót a véleményezési körbe tartozó témákhoz. 15. (1) A képviselő-testületi meghívóval egyidejűleg kézbesíteni kell az írásos előterjesztéseket is. A Polgármesteri Hivatal napirend szerinti előadójának, a képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjának írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendi ponthoz kapnak, amelyben érintettek. (2) Rendkívül indokolt esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülés megkezdése előtt történő kiosztását. 16. (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. (2) A képviselő-testület: a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, illetőleg visszavonás, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 7 Módosította a 38/2004. (XII.15.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos: december 15. napjától. 8 A 13. (4) bekezdését módosította a 19/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályba lépett: december 1. napján. 9 Módosította a 38/2004. (XII.15.) rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos: december 15. napjától. 10 A 13. (6) bekezdés utolsó mondatát módosította a 19/2007. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályba lépett: december 1. napján.

10 tárgyalásba nem egyezik bele. Zárt ülést tart továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az üzleti érdekeket sértené. (3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, aljegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. 17. (1) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet. (2) Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot az ülésről kiutasíthatja. (3) Az ülésen résztvevő állampolgárok hozzászólási jogáról- annak igénye esetén- a polgármester indítványára a képviselő-testület vita nélkül dönt. 18. (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők több mint fele jelen van. (2) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendek megtárgyalására a képviselőtestületet 8 napon belül újból össze kell hívni. (3) Ismételt határozatképtelenség esetén a polgármester a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó szabályok szerint köteles intézkedni. Az így tartott rendkívüli ülésen tisztázni kell a határozatképtelenség okait. 19. (1) A képviselő-testület akkor tanácskozóképes, ha a képviselők több mint kétnegyede jelen van. (2) Ha a képviselő-testület ülése nem tanácskozóképes, az elnök az ülést meghatározott időre felfüggeszti. Ha az ülés a szünet után sem tanácskozóképes, az elnök az ülést berekeszti. Az ülés folytatására a 10. (3) bekezdése az irányadó. A tanácskozás rendje 20. (1) A képviselő-testület ülésének elnöke a polgármester. (2) A polgármester akadályoztatása esetén az általa kijelölt alpolgármester elnököl. (3) Az ülés megnyitásakor a polgármester a megjelentek létszáma alapján megállapítja, az ülés határozatképességét. (4) A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére (2 képviselő) 21. Az elnök ülésvezetési feladatai, jogköre: - az ülés megnyitása, berekesztése, félbeszakítása, szünet elrendelése, - a határozatképesség, illetve tanácskozóképesség megállapítása, - javaslat a napirendre, a napirend elfogadtatása, - az ülés levezetése, a szó megadása vagy ennek megtagadása, - a napirendi pont tárgyalásának elnapolására javaslattétel, - tartalmilag összefüggő napirendek együttes tárgyalására javaslattétel. 22.

11 Az elnök vitavezetési feladatai: - a vita megnyitása, - szavazás elrendelése, - a szavazás eredményének megállapítása, - a döntés kimondása. 23. Az elnök napirend előtt tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. 24. (1) Az ülés rendjének fenntartásáért az elnök felel. (2) Az elnök - figyelmezteti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása, - rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, - figyelmezteti azt az ülésen jelen lévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja, ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására is kötelezheti. (3) Ha a rendreutasítás eredménytelen, az elnök kezdeményezheti, hogy a képviselőtestület a képviselőt rója meg. Erről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz. 25. Amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja. 26. (1) Az elnök a napirendi pontok felett külön-külön nyit vitát. Tájékoztató jellegű előterjesztések felett nem lehet vitát nyitni. (2) A vita során elsőként az előterjesztőnek és az érintett bizottságoknak kell szót adni. Az előterjesztő a javaslatát a vita során bármikor módosíthatja. (3) Az előterjesztő, a tisztségviselők, a jegyző a napirendhez kapcsolódóan bármikor szót kérhetnek. A szót az elnök a Szabályzatban meghatározott keretek között soron kívül, jelentkezésük sorrendjében köteles megadni. 27. (1) A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a meghívó alapján az elnök tesz javaslatot. A napirendet a képviselő-testület állapítja meg. Munkatervben szereplő napirend elmaradását az ülésen indokolni kell. (2) Rendelet-tervezetet csak önálló napirendi pontként lehet előterjeszteni. (3) Napirendi javaslaton kívül téma csak sürgősségi indítvány esetén tárgyalható. (4)A képviselő-testületi ülések napirendjéről és azok tárgyalási sorrendjéről a testület egyszerű szótöbbséggel határoz. (5)Az előterjesztés megtételére jogosultak: polgármester, képviselő-testület bizottságai,

12 képviselő-testületi tag, jegyző. (6) Előterjesztésnek minősül: a határozat és rendelettervezet, beszámoló, tájékoztató. (7) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést általában írásban, kivételesen szóban kerül benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. (8) A polgármester vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, erről a képviselő-testület vita nélkül- határoz. 28. Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell: az előterjesztés címét és előadóját, a jogszabályi hátteret a korábbi, a tárggyal összefüggő testületi határozatokat, a helyzetértékelést, az alternatívákat, a lefolytatott egyeztetéseket, a döntési javaslatot és indokait, a rendelet-tervezetet, illetve a határozati javaslatot, a határidő, a végrehajtásért és ellenőrzésért felelős megjelölését. 29. (1) A munkatervben nem szereplő napirend megtárgyalására bármely képviselő indítványt tehet. Az önálló indítványt a rendes ülés napját megelőzően legalább 6 nappal kell írásban a polgármesterhez benyújtani. (2) Az írásban be nem terjesztett képviselői indítvány napirendre tűzéséről- vita nélkül- a képviselő-testület dönt. (3) A képviselő-testület akkor köteles napirendre tűzni a képviselői önálló indítványt, ha azt rajta kívül még két képviselő is támogatja. 30. (1) A képviselők a tisztségviselőknek, a bizottságok elnökeinek, a jegyzőnek felvilágosítás kérése céljából kérdést tehetnek fel. A kérdés a képviselő-testület ülése előtt legalább 4 órával írásban, vagy az ülésen szóban tehető fel. (2) A megkérdezett az ülésen szóban válaszol. Ha az erre való felkészüléshez hosszabb idő szükséges, akkor a megkérdezett 15 napon belül írásban adja meg válaszát. 31. (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén magyarázat kérése céljából interpellációt intézhet a tisztségviselőkhöz, a jegyzőhöz, vagy a bármely bizottság elnökéhez, amelyre az ülésen szóban vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. (2) Az interpellációt az ülés előtt írásban kell benyújtani a képviselő-testület elnökéhez és a megkérdezett személyhez. (3) Az ülésen az interpelláció 2 percben összefoglalva szóban is indokolható. (4) Az interpellációra adott írásos választ a képviselőknek meg kell küldeni. (5) Az interpellációra adott választ követően az interpellálónak legfeljebb 2 percben viszontválaszra van joga. Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül határoz a válasz elfogadásáról.

13 (6) Ha a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, a megkérdezett köteles a kérdést újból megvizsgálni és ennek eredményéről az interpellálót 8 napon belül és a képviselőket legközelebbi ülésen tájékoztatni. Ha a képviselő-testület a választ továbbra sem fogadja el, az interpellációt a tárgy szerint illetékes bizottságnak adja ki megvizsgálás és válaszadás céljából. (7) A sürgősség elfogadása esetén az indítványt azonnal tárgyalni kell. Ellenkező esetben egyszerű napirendi javaslatként kell kezelni és napirendre tűzésének időpontjáról a testület dönt. 32. A napirendek tárgyalásának sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni: - polgármesteri beszámoló, - rendelet-tervezet, - beszámoló (jelentés) és határozati javaslat, - sürgősséggel tárgyalandó javaslat, - kérdés és interpelláció, - tájékoztató és egyéb bejelentés. 33. (1) Napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi, nem önálló indítványok nyújthatók be: a) sürgősségi javaslat, b) módosító javaslat, c) bizottsági vélemény. (2) Módosító javaslattal bármely képviselő és a jegyző is élhet. 34. (1) A módosító javaslatokat 2 nappal az ülés előtt írásban lehet előterjeszteni. A sürgősséggel tárgyalt napirendhez módosító javaslat az ülésen előterjeszthető. A módosító javaslatokat indokolni kell. (2) A módosító javaslat ismertetését követően az elnök a napirend előterjesztőjét érdemi nyilatkozattételre hívja fel. 35. (1) A felszólalások lehetnek: - napirend előtti felszólalás, - napirendhez kapcsolódó felszólalás, - ügyrendi felszólalás, - személyes megjegyzés. (2) A meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Azok, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak a meghívásuk szerinti napirend vitájában vehetnek részt. 36. A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésében bármelyik képviselő két percre szót kérhet és javaslatot tehet. A képviselő-testület a javaslat felett vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

14 Határozathozatal 37. (1) A képviselő-testület a napirendi pont vitáját követően döntést igénylő kérdésben rendeletet alkot vagy határozatot hoz. (2) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. (3) Az ülés elnöke az eldöntésre váró kérdést úgy köteles feltenni, hogy a szavazás igen -nel vagy nem -mel történhessen. (4) Az ülés elnöke az előterjesztett és a vitában elhangzott, döntést igénylő javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő döntési javaslatokról kell szavazni. Rendeletalkotás 38. (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. (2) A rendelet megalkotására az SZMSZ rendelkezéseit az ebben a címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 39. (1) A rendelet-tervezetről szóló előterjesztésnek tartalmaznia kell: a rendelet megalkotásának indokait, szükségességét, az elérni kívánt célt, az egyes szabályozási megoldások indokait (részletes indokolás), a tervezetbe beépített, illetve elvetett véleményeket, javaslatokat, a rendelet-tervezet teljes szövegét. (2) Rendelet-tervezet csak akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha azt előzetesen a tárgy szerint érintett Bizottság megtárgyalta. 40. A képviselő-testület a szavazás során először a rendelet-tervezetet módosító javaslatokról, majd a rendelet egészéről dönt. Indokolt képviselői javaslatra a képviselő-testület - egyszerű többségű szavazással - részenkénti szavazást is elrendelhet. 41. (1) A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. (2) A rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell kihirdetni, s hatályba lépéséről a lakosságot a sajtóban megjelentetett közleménnyel is tájékoztatni kell. (3) A rendeletek kihirdetéséről és naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. 42. (1) Az egyszerű többséggel hozható határozat elfogadásához a határozatképes számban jelenlévő képviselők több mint a felének egybehangzó igen szavazata szükséges.

15 (2) Azt a határozati javaslatot, amely nem kapja meg a szükséges többséget, elvetettnek kell tekinteni. A képviselő-testület minősített többséggel dönthet arról, hogy az elvetett javaslatot mikor lehet legközelebb napirendre tűzni. A szavazás módja 43. (1) Szavazni csak személyesen lehet. Szavazás közben a szavazást indokolni nem szabad. (2) A szavazás általában nyíltan, kézfelemeléssel történik. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, az elnök köteles a szavazást megismételni. 44. Ha törvény, vagy SZMSZ rendelkezése alapján az adott ügyben titkos szavazással kell dönteni, azt a szavazógépes szavazás feltételeinek hiányában a képviselő-testület megbízatásának időtartamára választott szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. 45. (1) Név szerint szavazást bármelyik képviselő indítványozhat a szavazás megkezdése előtt. Az indítványról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz. (2) A napirend elfogadása tárgyában, illetve ügyrendi kérdésben név szerinti szavazás nem indítványozható. (3) a) Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét. b) A képviselők a nevük elhangzását követően igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. c) A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és a szavazás eredményéről az elnököt tájékoztatja. d) A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. e) A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. (4) Titkos szavazás az alábbi esetekben kötelező: a) alpolgármester választásakor b) Ha a képviselő-testület indokolt esetben elrendeli. Erről a testület vita nélkül- határoz. 46. Minősített többség szükséges az alábbi ügyek eldöntéséhez: a) Önkormányzati törvény alapján: önkormányzati rendeletalkotáshoz, az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatás-körébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, önkormányzati társulás létrehozásához, csatlakozás érdekvédelmi szervezethez, külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, intézmény, gazdasági társaság alapításához (átszervezéséhez, megszűntetéséhez), a képviselő kizárásához, zárt ülés rendeléséhez, a képviselő-testület megbízásának lejárta előtti feloszlatásához,

16 b) SZMSZ alapján: a polgármester elleni kereset benyújtásához, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, a településnek a területével határos másik megye területének átcsatolás kezdeményezése. - a képviselő-testület éves programjának elfogadása, - rendezési terv elfogadása, - az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés, - hitelfelvétel, - kitüntetés, díszpolgári cím adományozása, - helyi népszavazás kiírása, - tanácsnok megbízása, megbízatásának visszavonása, - interpellációra adott válasz elfogadása, - polgármester (alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása), - hitelfelvétel esetében, - sürgősségi indítvány elfogadása, - közfeladat önkéntes felvállalása, - fegyelmi ügyekben hozott döntés. 47. (1) A rendeletek megjelölése tartalmazza: az önkormányzat megnevezését, a rendelet évente kezdődő arab sorszámát, a tárgyi év megjelölését és a kihirdetésének időpontját. (2) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől külön-külön megjelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza: a képviselő-testület megnevezését, a tárgyévi ülés római sorszámát, a tárgyévben hozott határozatok arab sorszámát, az előterjesztés ügyiratszámát, a tárgyi év megjelölését. A döntések nyilvántartása 48.

17 (1) 11 A döntések végrehajtásának megszervezése érdekében a képviselő-testület által hozott döntésekről a Polgármesteri Hivatalban manuálisan vezetett nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás évenként, nyilvántartó lapokon történik. (2) Külön nyilvántartást kell készíteni az önkormányzati rendeletekről és az önkormányzati határozatokról. (3) 12 A képviselő-testület által hozott határozatokról készült nyilvántartásban a döntések számát, tárgyát a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős személyt, a végrehajtás során szükséges intézkedéseket, feladatokat, a kapcsolódó ügyirat számát, a pénzügyi, költségvetési kihatást kell feltüntetni. (4) 13 A képviselő-testület által hozott rendeletekről készített nyilvántartásban a rendelet számát, megnevezését, a kihirdetés és a hatálybalépés időpontját, továbbá a későbbi módosításra, hatályon kívül helyezésre vonatkozó bejegyzést kell feltüntetni. A jegyzőkönyv 49. (1) A képviselő-testület üléseiről hangszalagon rögzített szószerinti és a tanácskozás lényegét, valamint a hozott döntéseket tartalmazó - szerkesztett - írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) Az írásos jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés számát, helyét és időpontját, a megjelent és távollévő képviselők és meghívottak nevét, a napirend előtti felszólalásokat, a napirendi pontonként a napirend tárgyát, az előadók és felszólalók nevét, a kérdések, szóbeli előterjesztések, illetőleg hozzászólások lényegét, a határozati javaslatokat, a határozathozatal módját, eredményét és a hozott döntés szövegét, az elnök intézkedéseit, továbbá az ülésen történt fontosabb eseményeket, az ülés befejezésének idejét. (3) Az írásos jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletét képezik: (4) 14 meghívó, az írásos előterjesztések, a képviselői önálló indítványok és írásban benyújtott hozzászólások az interpellációk, a nem önálló indítványok, továbbá az önkormányzati rendeletek kihirdetett szövege, a jegyző törvényességi észrevétele, a jelenléti ív, a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv és mellékletei, a név szerinti szavazásról készült névsor, továbbá az ülésen készített hangfelvételek (kazetták). 11 Módosította a 38/2004. (XII.15.) rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos december 15. napjától. 12 Módosította a 38/2004. (XII.15.) rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos december 15. napjától. 13 Módosította a 38/2004. (XII.15.) rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályos december 15. napjától. 14 A 49. (4) bekezdést törölte a 19/2007. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályba lépett: december 1. napján.

18 50. A képviselők vagy más felszólalók a polgármesternél írásban kérhetik a jegyzőkönyv kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik az általuk közöltekkel. 51. (1) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. (2) A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. (3) 15 A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalnak. (4) A képviselő-testület határozatairól készült jegyzőkönyvi kivonatot - intézkedés céljából - haladéktalanul át kell adni a felelősként és végrehajtásban közreműködőként megjelölt személyeknek, illetőleg szerveknek. 52. (1) A választópolgárok a nyilvános ülés képviselő-testületi előterjesztéseibe és az arról készült jegyzőkönyvbe betekinthetnek. (2) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet a titkos ügykezelés szabályai szerint kell elkülönítve tárolni, őrizni. IV. FEJEZET A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI A bizottsági feladatok 53. (1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az alábbi állandó bizottságotkat hozza létre: a) Ügyrendi Bizottság b) 16 c) d) Terület- és Településfejlesztési Bizottság 19 (2) A bizottságok legalább 3 főből állnak. Elnökét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Egy képviselő több bizottság tagjává is választható. (3) A bizottságokban a szolgáltatást nyújtó és az ágazatilag illetékes más szervezetek is delegálhatnak, illetve javasolhatnak nem önkormányzati képviselő személyeket. Bizottsági taggá történő megválasztásukról a képviselő-testület dönt. (4) A képviselő-testület meghatározott feladatkörök ellátására ideiglenes (ad hoc) bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság elnöke minden esetben csak képviselő lehet. 15 Az 51. (3) bekezdést módosította a 19/2007. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályba lépett: december 1. napján. 16 Az 53. (1) bek. b.) pontját törölte a 38/2004.(XII.15.) rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályba lépett: december 15. napján. 17 Beiktatta a 28/2004. (VII. 21.) számú önkormányzati rendelet 1.. (1) bekezdése. Hatályba lépett: július 21-én. 18 Az 53. (1) bek. c.) pontját törölte a 38/2004.(XII.15.) rendelet 3. (1) bekezdése. Hatályba lépett: december 15. napján. 19 Az 53. (1) bekezdés e) pontját beillesztette a 18/2006.(X.13.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályba lépett: október 13. napján.

19 (5) A bizottságok tagjaira javaslatot tehetnek: a polgármester, a bizottságok, bármely képviselő. 54. (1) A bizottságok az általuka meghatározott feladataik ellátására és jogköreik gyakorlására albizottságot hozhatnak létre. (2) Az albizottság létszámának meghatározása, elnökének és tagjainak megválasztása a bizottság hatáskörébe tartozik. Az albizottság elnöke csak képviselő lehet. 55. (1) A képviselő-testület bizottságai A bizottság - feladatkörében - előkészíti, véleményezi a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A bizottság - feladatkörében - ellenőrzi a polgármesteri hivatalnak a képviselőtestület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg a végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmeit, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedést kezdeményezheti. Saját programjuk szerint előkészítő munkát is végezhetnek. (2) 20 A bizottság a képviselő-testület döntése alapján előterjesztéseket készít. Véleményezi azokat az előterjesztéseket, amelyek csak bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a képviselő-testület elé. Véleményezheti azokat az előterjesztéseket, amelyeket a képviselőtestület elé terjesztettek. (3) Minden esetben csak az illetékes bizottság állásfoglalásával terjeszthetők a képviselőtestület elé a következő ügyek: a) Az Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával együtt benyújtható előterjesztések: - az éves pénzügyi terv, - az éves pénzügyi terv módosítása, - az éves pénzügyi terv végrehajtásáról készült zárszámadás, - a helyi adók megállapítása, mérséklésére vonatkozó javaslat, - az önkormányzat anyagi alapjai terhére más szervezeteknek juttatott támogatás, -javaslat a polgármester bérfejlesztésére és egyéb juttatásaira, -javaslat kitüntető, elismerő címre és azzal kapcsolatos díj megállapítása. Az Ügyrendi Bizottság feladata: 21 -az önkormányzati képviselő és vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi - külön jogszabályban meghatározottak szerinti- nyilatkozatok nyilvántartása, ellenőrzése; -a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolítása, szavazatszámlálás; -önkormányzati képviselő összeférhetetlensége megállapításának vizsgálata. 20 Módosította a 38/2004. (XII.15.) rendelet 3. (2) bekezdése. Hatályba lépett: december 15. napján. 21 Az 55. (3) bekezdés a) pontját kiegészítette a 18/2006.(X.13.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályba lépett: október 13. napján.

20 b) A Terület- és Településfejlesztési Bizottság állásfoglalásával együtt benyújtható előterjesztések: 22 - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény; - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - a helyi adókról szóló évi C. törvény; -a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény; - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény; - a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény ; -a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény; -az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény; -a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény; -kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény; felhatalmazása alapján alkotandó önkormányzati rendeletek esetében, továbbá - az éves pénzügyi terv; - az éves pénzügyi terv módosítása; - az éves pénzügyi terv végrehajtásáról készült zárszámadás; - az önkormányzat anyagi alapjai terhére más szervezeteknek juttatott támogatás; - vonalas infrastruktúrával kapcsolatos kérdések, tervezetek, döntések; - a településrendezés eszközeivel kapcsolatos kérdések, tervezetek, döntések (településfejlesztési koncepció, település szerkezeti terv, szabályozási terv helyi építési szabályzat); - környezet- és természetvédelmi tárgyú kérdések, tervezetek, döntések; esetén. (4) A bizottság dönt a képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyekben. (5) 23 24, 25 Az alábbiakban a döntést a Képviselő-testület átruházza a Terület- és Településfejlesztési Bizottságra: - Külön jogszabályban meghatározottak szerinti útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetése, részletfizetés engedélyezése. 56. (1) A bizottságok feladataikat, hatáskörüket testületként ülésükön gyakorolják. (2) A bizottságok szükség szerint, saját munkatervüknek megfelelően üléseznek. A bizottság ülését a polgármesternek, a bizottság elnökének, illetve tagjai többségének az indítványára a bizottság elnöke összehívja. 22 Az 55. (3) bekezdés b) pontját beillesztette a 18/2006.(X.13.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályba lépett: október 13. napján. 23 Beiktatta a 28/2004. (VII. 21.) számú önkormányzati rendelet 1.. (2) bekezdése. Hatályba lépett: július 21-én. 24 Az 55. (5) bekezdését törölte a 38/2004. (XII.15.) rendelet 3. (3) bekezdése. Hatályba lépett: december 15. napján. 25 Az Ör. 55. (5) bekezdését módosította a 16/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályba lépett: november 25. napján.

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADATA, HATÁSKÖRE... 4 1. Az Önkormányzat feladata és hatásköre...

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai

I. fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése és kapcsolatai Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Héreg Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Héreg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

Tard község Önkormányzatának 6 / ( X. 28. ) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Tard község Önkormányzatának 6 / ( X. 28. ) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tard község Önkormányzatának 6 / 2010. ( X. 28. ) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról A képviselő-testület abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése

I. Fejezet. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, a hatáskör átruházás szabályai. 1. Az önkormányzat megnevezése Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(X. 21.) önkormányzati rendelete Neszmély Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Önkormányzati SZMSZ módosítása

Önkormányzati SZMSZ módosítása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 241- /2013. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ádánd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj. tv.) 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2011./IV.14./ önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

Előterjesztés. Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása a polgármester Előzmények: - Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete I. A téma ismertetése:

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület december 16-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. december 16-án tartandó ülésére. Tárgy: Helyi értéktár létrehozása. Tisztelt Képviselő Testület! 2012. április 2-i ülésén

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület előtt ismert okok miatt a képviselő-testület

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 85/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 7/2010. (X. 28.) rendelete. A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról FEJEZET POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2010. (X. 28.) rendelete A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az önkormányzat megnevezése:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. 1 I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi- és Ügyrendi Bizottsága tevékenységét

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2897 Dunaszentmiklós, Petőfi Sándor utca Hatáskör átruházás Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelete Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Dunaszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. április 29.

Murakeresztúr Község Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2011. április 29. Murakeresztúr Község Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2011. április 29. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Murakeresztúr Község Önkormányzatának 13/2011. (IV. 29.) számú rendelete

Részletesebben

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG VÉMÉNDI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tulajdonos VTÉB Véménd Község Önkormányzata Képviselő Testülete által a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma

A képviselő-testület működése. 1. A képviselő-testület üléseinek száma A képviselő-testület működése 1. A képviselő-testület üléseinek száma 10. A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart. 11. (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést

Részletesebben

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGVÁRI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a.)

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 454/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete A RÁKOSMENTI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a 361/2013.

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT 1. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 37-34/2015. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat (1) hivatalos megnevezése: Álmosd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Az önkormányzat (1) hivatalos megnevezése: Álmosd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Alkotmány 44/A. (1). bekezdés e) pontjában és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzatát

Szervezeti és működési szabályzatát A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér (a továbbiakban: Önkormányzat) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontja alapján az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei

A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő évi felülvizsgálat eredményei A régió helyi önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzatait érintő 2007. évi felülvizsgálat eredményei A helyi önkormányzatok SzMSz-eit tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára az Önkormányzati

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (VIII.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete napján tartandó testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: I 342007. Előadó: dr. Kiss Gyula Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf lj2. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága április 21-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2015. április 21-i ülésére ÜB 1. Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Nemti Község önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Nemti Község önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nemti Község önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADATA,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i ülésére 6. napirend: Schulcz József polgármester

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i ülésére 6. napirend: Schulcz József polgármester 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 14-i ülésére 6. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Képviselő Testület 2016. évi munkaterve

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.28.) rendelet módosításáról Szendrő Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

9/2011. (IX.27.) számú KT rendelet

9/2011. (IX.27.) számú KT rendelet 9/2011. (IX.27.) számú KT rendelet Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy a helyi közügyek

Részletesebben

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához

Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához Segédlet a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak felülvizsgálatához 2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. február 20. (Mötv.) 1 Mötv. 53. (1) bekezdése Magyarország helyi önkormányzatiról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja. Jegyzőkönyv 4.számú melléklete Szendrő Városi Német Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nek.tv.) 25..-ban kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1 (egységes

Részletesebben

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Motv.) alapján a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

Részletesebben

Mátraverebély Község önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Mátraverebély Község önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátraverebély Község önkormányzat Képviselő-testületének SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. Fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADATA,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 28-i ülése 5. számú napirendi pontja Javaslat Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjének elfogadására Beszámoló a Megyei Értéktár Bizottság

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben