elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek,"

Átírás

1 TISZTELET BIZTOSÍTÁSA VALAMENNYI VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS HIT SZÁMÁRA ÉS EZEK BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉSE EGY GLOBALIZÁLT VILÁGBAN A 116. Közgyőlés által egyhangúlag elfogadott határozat * (Nusa Dua, Bali, május 4.) Az Interparlamentáris Unió 116. Közgyőlése, megerısítve, hogy a kulturális, etnikai, vallási és nyelvi sokféleségre vonatkozó tolerancia, elismerés és elfogadás, valamint a civilizációk közötti és ezeken belüli párbeszéd elengedhetetlen a különbözı hitő, kultúrájú és nyelvő egyének és népek tiszteletben tartása, békés egymás mellett élése és együttmőködése érdekében, és, hogy a társadalmakon belüli és az ezek közötti különbözıségektıl nem kell tartani és azokat nem szabad elnyomni, sıt az emberiség értékes kincseként ezeket támogatni kell, aláhúzva a különbözı vallású, hitő, kultúrájú és nyelvő emberek közötti megértés, tolerancia, kölcsönös tisztelet és barátság elımozdításának fontosságát, és felidézve azt, hogy az emberiség családjához tartozó minden személy veleszületett méltósággal, valamint elidegeníthetetlen emberi jogokkal és alapvetı szabadságokkal rendelkezik, melyek egyetemes tiszteletben tartása, figyelembe vétele, védelme és ösztönzése minden Állam kötelessége, elismerve, hogy minden vallás értékekkel járult hozzá a civilizációhoz és léteznek az emberiség egésze által osztott közös értékek, felidézve az Egyesült Nemzetek Chartájában és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, különös tekintettel a gondolat, a lelkiismeret, a vallás és a meggyızıdés szabadságára vonatkozó jogokra, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 18. cikkében védelemben részesített célokat és elveket, felidézve továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Civilizációk közötti Párbeszéd Globális Agendáját és a Kulturális Sokszínőség Egyetemes Nyilatkozatát, valamint az ezekben foglalt elveket, üdvözölve azt, hogy március 18-án hatályba lépett az UNESCO egyezménye a kulturális kifejezésmódok sokszínőségének védelmérıl és elımozdításáról, felidézve, hogy az IPU az általa a 102. (Berlin, 1999) és 103. (Amman, 2000) Interparlamentális Konferenciákon és az IPU 110. Közgyőlésén (Mexikóváros, 2004) elfogadott határozatok útján többek között úgy határozott, hogy támogatja a civilizációk és a kultúrák közötti párbeszédet, hangsúlyozta a parlamentek lehetséges hozzájárulását az etnikai, kulturális, és vallási kisebbségek békés egymás mellett éléséhez és a nemzetközi megegyezéshez, és felhívott minden Államot arra, hogy fogadjanak el megfelelı intézkedéseket az etnikai, kulturális és vallási közösségek közötti kölcsönös tisztelet és együttmőködés biztosítása érdekében, felidézve a évi ENSZ Csúcstalálkozó eredményének elfogadását, amely kinyilvánítja annak fontosságát, hogy világszerte tiszteletben tartsák és értsék meg a vallási és kulturális sokszínőséget, üdvözölve minden olyan nemzeti, regionális és nemzetközi kezdeményezést, amely arra törekszik, hogy kialakítsa vagy gazdagítsa a kölcsönös tudást, a felekezetek közötti párbeszédet és a kölcsönös tiszteletet, elismerve azt az értékes hozzájárulást, melyet az olyan kezdeményezések tettek, mint az Egyesült Nemzetek Civilizációk Szövetsége, a nemzetközi közösségen belül a vallások közötti harmónia építésérıl szóló bali-i nyilatkozat, a Világ és a Hagyományos Vallások Vezetıinek Kongresszusa, a Civilizációk és Kultúrák közötti Párbeszéd, a Felvilágosult Mérséklet Stratégiája, a Vezetık Informális Találkozója a vallások közötti párbeszédrıl és a békét célzó együttmőködésrıl, és az Iszlám- Keresztény Párbeszéd, amelyek kölcsönösen befogadók, megerısítık és egymással összefüggık, elismerve, hogy a vallások gyakran központi szerepet játszanak a társadalomban abban a tekintetben, hogy hozzájárulnak a társadalmi és a családi szervezetek formálásához, és internalizálják azokat az

2 alapvetı értékeket, amelyek képesek és hivatottak arra, hogy hozzájáruljanak egy toleránsabb és tiszteletet tanúsító társadalom kialakításához, elismerve, hogy a vallások közötti párbeszéd és megértés, ideértve a népek és a civilizációk közötti különbségek és azonosságok tudatosítását, hozzájárulnak a konfliktusok és viták békés megoldásához, csökkentik az ellenségeskedések, összecsapások vagy az erıszak lehetıségét, és képessé teszik az embereket arra, hogy az etnikai, kulturális vagy vallási különbségeket a kulturális gazdagodás forrásaként fogják fel, hangsúlyozva, hogy a vallások közötti párbeszédnek a vallások közös elemeire, nem pedig az azokat megosztó kérdésekre kell összpontosítania, a kultúrák és civilizációk közötti kapcsolatok megerısítését kell szolgálnia, és gyakorlati problémákat kell megoldania, míg ugyanakkor el kell kerülnie, hogy mesterséges etnikai, kulturális vagy vallási identitásokat illetve a társadalmak közötti vagy azokon belüli téves elválasztó vonalakat mélyítsen el vagy akár létrehozzon, hangsúlyozva azt, hogy a civilizációk és a kultúrák közötti párbeszédre való összpontosítás nem használható fel a kultúrák és civilizációk közötti megkülönböztetı jogszabályok és gyakorlatok igazolására, különös tekintettel a nıkre, a gyermekekre és az idısekre, valamint azt, hogy a más kultúrák és civilizációk tiszteletének és tolerálásának gyökere minden esetben a nemtıl, fajtól, vallástól vagy politikai hovatartozástól függetlenül valamennyi embert megilletı emberi jogok tiszteletének átfogó elve kell, hogy legyen, hangsúlyozva mindezért, annak szükségességét, hogy a társadalom minden szintjén és a nemzetek között erısíteni kell a szabadságot, az igazságosságot, az emberi jogok tiszteletét, a demokráciát, a toleranciát, a szolidaritást, az együttmőködést, a pluralizmust, a kultúrák és vallások vagy meggyızıdések sokszínőségének tiszteletét, a párbeszédet és a megértést, melyek fontos elemei nemzeti, regionális és nemzetközi szinten a béke és a biztonság megırzésének és megerısítésének, riasztónak tartva a vallási szélsıségesség és az idegengyőlölı megnyilvánulások újbóli megjelenését világszerte, és tudomásul véve, hogy a vallások közötti párbeszéd és a vallásszabadság hatékony eszközei az átkos intolerancia elleni küzdelemnek, komoly aggodalommal tekintve a vallási helyeket, helyszíneket és szentélyeket érı valamennyi támadásra, ideértve a relikviák és mőemlékek szándékos lerombolását, riasztónak tartva, hogy a vallási vagy meggyızıdési alapú intolerancia és hátrányos megkülönböztetés esetei ideértve a vallási intolerancia által motivált erıszakos cselekményeket, megfélemlítéseket és kényszerítéseket a világ minden részén egyre gyakrabban fordulnak elı és fenyegetik az olyan emberi jogok és alapvetı szabadságok élvezetét, mint a gondolati, a lelkiismereti és a vallásszabadság, és felidézve azt, hogy sohasem igazolható az erıszak alkalmazása a vallás nevében, riasztónak tartva azt, hogy megkísérelnek terrorista cselekményeket bármely valláshoz kapcsolni, elítélve a bevándorlók, valamint az etnikai, kulturális vagy vallási kisebbségeket érintı idegengyőlölet, rasszizmus és intolerancia bármely megnyilvánulását, és hangsúlyozva, hogy a vallási vagy kulturális alapú győlölet, elıítéletek, intolerancia és sztereotípiák olyan jelentıs globális kihívást jelentenek, amelyek további cselekvést tesznek szükségessé, felidézve, hogy a parlament az az intézmény amely par excellence megtestesíti a társadalomban meglévı különféle jellemzıket és véleményeket, valamint tükrözi és közvetíti e sokszínőséget a politikai folyamatban, és küldetése az, hogy levezesse a feszültségeket azzal a céllal, hogy erısítse a társadalmi kohéziót és szolidaritást, aláhúzva a parlamentek és a parlamenti képviselık különös kötelezettségét abban a tekintetben, hogy megvédjék és elısegítsék az etnikai, kulturális és vallási kisebbségekhez tartozó személyek jogait, és így teremtsenek egy olyan társadalmat, amelyben minden egyén élvez valamennyi polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogot, különös tekintettel a szabad vallásgyakorlásra és az imádkozás szabadságára, demokratikus elvek és feltételek alapján,

3 meggyızıdve arról, hogy a parlamentek képesek elısegíteni az Államok és a népek közötti megértést és együttmőködést, valamint elımozdítani a civilizációk közötti párbeszédet, toleranciát, kölcsönös tiszteletet és megértést, így elısegítve a fegyveres konfliktusok és a terrorizmus megelızését és leküzdését, felidézve, hogy, Statútuma szerint, az IPU egyik célja az, hogy a népek közötti békéért és együttmőködésért küzdjön, és elismerve azt, hogy az IPU jelentıs szerepet játszhat a társadalmak és népek közötti kapcsolatok erısítésében, továbbá a különbözı civilizációk közötti párbeszéd elısegítésében, aláhúzva továbbá a sajtó növekvı szerepét, különös tekintettel a globális médiára (mőholdas televíziós csatornák és az Internet), annak formálásában, hogy a különbözı civilizációk és vallási közösségek milyen képet alakítanak ki egymásról, megismételve azt, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság, mint megkerülhetetlen alapvetı jogok, a demokrácia két pillérének minısülnek, két olyan régóta áhított szabadságnak, amelyekért a társadalmak és az egyének sok küzdelmet folyattak a zsarnoksággal és az elnyomással szemben, megerısítve, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát olyan módon kell gyakorolni, hogy az ne indítson győlöletre, rasszizmusra, idegengyőlöletre vagy az emberi jogok megsértésére, hangsúlyozva az oktatás kulcsfontosságú szerepét a más kultúrák és civilizációk jobb megértésének, a tolerancia szellemiségének, és a személyek hátrányos megkülönböztetése tilalma elvének elımozdításában, A. A parlamentek szerepe annak biztosításában, hogy nemzeti szinten minden vallási közösséget és meggyızıdést tiszteletben tartsanak és ezek békésen éljenek egymás mellett 1. Felhívja a parlamenteket és ezek képviselıit, hogy a rendelkezésükre álló minden eszközt használjanak fel annak elımozdítására, hogy a különbözı közösségek békésen éljenek egymás mellett, és konstruktívan mőködjenek együtt, továbbá a tolerancia és a párbeszéd szellemében elızzék meg a valamely etnikai, kulturális vagy vallási csoporthoz való tartozáson alapuló bármely hátrányos vagy hátrányosan megkülönböztetı bánásmódot; 2. Elismeri, hogy az etnikai, kulturális és vallási közösségek közötti kölcsönös tisztelet és együttmőködés legnagyobbrészt nem speciális jogszabályokban fejezıdik ki, hanem ennél hatékonyabban egy olyan alkotmány keretében, amely garantálja a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását, az egyéni szabadságjogokat, ideértve a vallásszabadságot is, valamint az etnikai és vallási csoportok és kisebbségek békés egymás mellett élését; 3. Felhívja ezért a parlamenteket, hogy tegyenek hatékony lépéseket a vallási vagy meggyızıdési alapú hátrányos megkülönböztetés megelızésére és felszámolására, a polgári, gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális élet minden területén, elismerve az emberi jogok és alapvetı szabadságok gyakorlását és élvezését, továbbá tegyenek meg minden erıfeszítést olyan jogalkotás meghozatalára, amely megtiltja az ilyen hátrányos megkülönböztetést és helyezzenek hatályon kívül minden ilyen fennálló jogszabályt, valamint tegyék meg a megfelelı intézkedéseket a vallási vagy meggyızıdési alapú intolerancia elleni harc érdekében; 4. Sürget minden parlamentet, hogy összhangban a vonatkozó nemzetközi kötelezettségeikkel tegyenek hatékony lépéseket az olyan kulturális, vallási vagy meggyızıdésbeli alapú győlölet vagy intolerancia által motivált erıszak, megfélemlítés vagy kényszerítés esetei, illetve az ezekre való uszítás, elleni harc érdekében, amelyek ellenségeskedést és széthúzást okozhatnak a vallási és kulturális közösségeken belül vagy ezek között; 5. Megerısíti, hogy az emberek vallásgyakorlása vagy annak mellızése személyes döntésük körébe tartozó kérdés és ezért felhívja a parlamenteket annak biztosítására, hogy e döntésnek ne legyen szankciója, így különösen büntetıjogi következménye;

4 6. Felhív minden parlamentet és ezek képviselıit arra, hogy tegyék meg a megfelelı intézkedéseket annak érdekében, hogy nemzeti politikai és jogi rendszerük tükrözze a társadalom multikulturális sokszínőségét; 7. Hangsúlyozza, hogy a cél a demokratikus politikai intézmények léte, így minden fajta szervezetnek egyre inkább szélesítenie és támogatnia kell a részvételi jellegő gyakorlatokat, és el kell kerülniük az egyes társadalmi rétegek marginalizációját, kizárását és a velük szembeni hátrányos megkülönböztetést; 8. Ösztönzi a parlamenteket annak biztosítására, hogy adott esetben a bőnüldözı szervek és a hadsereg tagjai, a köztisztviselık, a tanárok és más közalkalmazottak hivatali feladataik ellátása során tartsák tiszteletben a különbözı vallásokat és hitbeli meggyızıdéseket, és ne alkalmazzanak hátrányos megkülönböztetést a más vallást vagy meggyızıdést valló személyekkel szemben, valamint biztosítsák a szükséges és megfelelı oktatást és képzést; 9. Sürgeti a parlamenteket annak biztosítására, hogy az etnikai, kulturális és vallási kisebbségek identitásának megırzését célzó nemzetközi és regionális egyezményeket erısítsék meg, illetve írják alá azok az Államok, amelyek ezt eddig nem tették meg, és felügyeljék ezek hatékony végrehajtását; 10. Sürgeti a parlamenteket a különbözı társadalmi közösségek tagjai közötti sokszínőség elfogadására való képesség kialakítását célzó politikai intézkedések és jogszabályok elfogadására; 11. Felhívja a parlamenteket annak biztosítására, hogy a vallási és kulturális helyszínek teljes körő tiszteletben és védelemben részesüljenek, összhangban a nemzetközi kötelezettségekkel, és összhangban nemzeti jogszabályaikkal, továbbá, hogy fogadjanak el az e helyszínek megrongálásával vagy lerombolásával való fenyegetések illetve az ilyen cselekmények megelızését célzó megfelelı intézkedéseket; 12. Felhívja a parlamenteket, hogy tegyenek hatékony intézkedéseket a sajtószabadság és a szabad véleménynyilvánítás védelme érdekében, és felhívja a parlamenteket olyan jogalkotás elfogadására, amely elımozdítja az e szabadságokkal járó erkölcsi felelısségvállalást, különös tekintettel a győlöletre, rasszizmusra, idegengyőlöletre, és az emberi jogok megsértésére történı uszítás tilalmára; 13. Felhívja a parlamenteket, hogy adott esetben támogassák a különbözı vallású, hitő, kultúrájú és nyelvő emberek közötti megértés, tolerancia, kölcsönös tisztelet és barátság elısegítését célzó politikákat, és e politikákba építsék be a nemek egyenlıségének szempontjait is, elismerve, hogy az oktatás minden szinten a béke kultúrája építésének egyik fı eszköze; B. A parlamentek szerepe annak biztosításában, hogy a globalizált világban minden vallási közösséget és meggyızıdést tiszteletben tartsanak és ezek békésen éljenek egymás mellett 14. Elismeri, hogy a vallási és kulturális sokszínőség tiszteletben tartása és a különbözı vallások és kultúrák közti párbeszéd egy egyre inkább globalizálódó világban elısegíti a vallások, kultúrák és civilizációk közötti jobb megértést, valamint hozzájárul a nemzetközi együttmőködéshez, békéhez és biztonsághoz; 15. Elismeri, hogy a vallások és kultúrák sokszínőségének tiszteletben tartása, a tolerancia, a párbeszéd valamint a kölcsönös bizalom és megértés légkörében folytatott párbeszéd és együttmőködés szolgálhatja a hátrányos megkülönböztetésen, intolerancián és győlöleten alapuló ideológiák és gyakorlatok elleni küzdelmet, és segítheti a világbéke, a társadalmi igazságosság és a népek közötti barátság megerısítését; 16. Elismeri továbbá, hogy az országokat és régiókat megosztó intolerancia és konfliktusok ellenére, amelyek egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a békére nézve minden régió, kultúra és civilizáció oszt bizonyos egyetemes értékeket, és mindannyian hozzájárulhatnak az emberiség gazdagításához;

5 17. Üdvözli ezért az Államok, az ENSZ rendszerének illetékes testületei, más kormányközi szervezetek, a civil társadalom ideértve a vallási alapú és az egyéb nem kormányzati szervezeteket és a média azon erıfeszítéseit, hogy kialakítsák a béke kultúráját, és elımozdítsák a különbözı kultúrájú, vallású, hitő és nyelvő emberek közötti megértést és toleranciát, és ösztönzi ıket ezen erıfeszítések folytatására, ideértve a társadalmakon belüli és azok közötti vallásközi és kultúraközi kapcsolatok elısegítését, többek között kongresszusok, konferenciák, szemináriumok, mőhelymunkák, kutatómunka és az ezekhez kapcsolódó folyamatok szervezése útján; 18. Felhívja a parlamenteket arra, hogy összhangban a vonatkozó nemzetközi kötelezettségekkel tegyenek meg minden szükséges lépést a kulturális, vallási vagy meggyızıdésbeli alapú győlölet vagy intolerancia által motivált olyan erıszakos, megfélemlítı és kényszerítı cselekmények, vagy az ezekre való uszítás elleni küzdelem terén, amelyek ellenségeskedést és széthúzást okozhatnak a társadalmakon belül vagy globálisan ezek között; 19. Felhívja a nemzeti parlamenteket és ezek képviselıit, hogy aktívan vegyenek részt az ENSZ és az UNESCO azon programjaiban, melyek a civilizációk és a kultúrák közötti párbeszédet szolgálják, és ösztönözzék kormányaikat az e programokhoz való hozzájárulásra, különös tekintettel a Civilizációk Szövetsége magas szintő csoportjának jelentésében megfogalmazott ajánlások végrehajtására; 20. Felhívja a parlamenteket arra, hogy alkossanak jogszabályokat a kulturális, vallási vagy meggyızıdésbeli alapon győlöletet keltı üzeneteknek a médiában és az Interneten keresztül történı terjesztése megakadályozására; C. Az interparlamentáris együttmőködés szerepe annak biztosításában, hogy a globalizált világban minden vallási közösséget és meggyızıdést tiszteletben tartsanak és ezek békésen éljenek egymás mellett 21. Kifejezi annak szükségességét, hogy legyen intenzívebb az interparlamentáris információ- és tapasztalatcsere az e területen történı hatékony intézkedések végrehajtása tekintetében, és hangsúlyozza az IPU támogató szerepét; 22. Sürgeti a parlamenteket és ezek képviselıit, hogy alakítsák ki és erısítsék meg a civilizációk és kultúrák közötti parlamentáris párbeszédet az IPU keretei között, valamint a részvételükkel mőködı különféle interparlamentáris szervezetek útján, továbbá olyan kétoldalú kezdeményezéseken keresztül, mint az interparlamentáris baráti csoportok létrehozatala; 23. Javasolja, hogy az IPU Titkársága és a nemzeti parlamentek, együttmőködve az Egyesült Nemzetek Titkárságával, az UNESCO-val és más illetékes szervezetekkel járuljanak hozzá egy olyan nemzetközi eszköz kialakításához, melynek célja az IPU 116. Közgyőlése által elfogadott ezen határozat minden rendelkezésének megvalósítása. * Az Arab Csoport fenntartását jelezte az 5. sz. operatív bekezdés tekintetében.

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG CRI(98)29 Version hongroise Hungarian version EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG AZ ECRI ÁLTALÁNOS IRÁNYELV AJÁNLÁSA NO. 3: HARC A ROMÁKAT/CIGÁNYOKAT SÚJTÓ FAJGYŐLÖLET ÉS INTOLERANCIA

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

1994. évi I. törvény

1994. évi I. törvény 1994. évi I. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérıl 1

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG

EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG CRI(97)36 Version hongroise Hungarian version EURÓPAI RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG AZ ECRI ÁLTALÁNOS IRÁNYELV AJÁNLÁSA NO. 2: A RASSZIZMUS, AZ IDEGENGYŐLÖLET, AZ ANTISZEMITIZMUS ÉS AZ INTOLERANCIA

Részletesebben

Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése, MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGA A GLOBALIZÁCIÓ KORÁBAN A 116. közgyőlésen egyhangúlag elfogadott határozat (Nusa Dua, Bali, 2007. május 4.) Az Interparlamentáris Unió 116. közgyőlése,

Részletesebben

A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA:

A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA: CRI(2004)37 Version hongroise Hungarian version A RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA ELLENI EURÓPAI BIZOTTSÁG 9. SZ. ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSA: AZ ANTISZEMITIZMUS ELLENI KÜZDELEMRİL ELFOGADVA : 2004. JÚNIUS 25 Strasbourg,

Részletesebben

A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum. A jelen Egyezmény részes államai

A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum. A jelen Egyezmény részes államai A Fogyatékossággal élı személyek jogairól szóló egyezmény A jelen Egyezmény részes államai Preambulum a) felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság, igazság

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf, 2005. október 19.)

MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf, 2005. október 19.) 1 1 Interparlamentáris Unió 1 Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Geneva, Switzerland MIGRÁCIÓ ÉS FEJLİDÉS A 113. Közgyőlés által teljes egyetértéssel elfogadott határozat * (Genf,

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában (Kalmár-jelentés)

A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában (Kalmár-jelentés) A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában (Kalmár-jelentés) Parlamenti Közgyűlés Határozat 1985 (2014) 1. Az európai történelem azt mutatja, hogy a kisebbségek védelme rendkívül fontos, és hozzájárulhat

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc

Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc Interparlamentáris Unió Chemin du Pommier 5, C.P. 330, CH-1218 Le Grand-Saconnex/Genf, Svájc A NEMZETI PARLAMENTEK SZEREPE A KÉZI- ÉS KÖNNYŐFEGYVER VALAMINT EZEK LİSZEREIVEL VALÓ KERESKEDELEM ELLENİRZÉSÉNEK

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Újságírás és új média európai közszféra létrehozása

Újságírás és új média európai közszféra létrehozása P7_TA(2010)0307 Újságírás és új média európai közszféra létrehozása Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i állásfoglalása az újságírásról és az új médiáról az európai nyilvános szféra kialakítása (2010/2015(INI))

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a

tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság tagállamokhoz intézett (2002)12 sz. ajánlását a A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 10. sz. általános ajánlása: a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről az iskolai oktatásban* A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2229(INI) 30.4.2010. a Jogi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2229(INI) 30.4.2010. a Jogi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 30.4.2010 2009/2229(INI) VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére Az internet szabályozásáról: a következő lépések

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Harmadik jelentés Magyarországról

Harmadik jelentés Magyarországról CRI(2004)25 Version hongroise Hungarian version Európai Rasszizmus és Intolerancia- Ellenes Bizottság Harmadik jelentés Magyarországról Elfogadva: 2003. december 5. Strasbourg, 2004. június 8. Az Európai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Szándéknyilatkozat a magyar-szlovák határon átnyúló együttmőködési csoportosulás

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010.

Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Enying Város Önkormányzatának (8130 Enying, Kossuth L. u. 26.) Esélyegyenlıségi programterve 2010. Esélyegyenlıségi terv Enying Város Önkormányzata - mivel költségvetési szervként 50 fınél több munkavállalót

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

T/2691. számú. törvényjavaslat

T/2691. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2691. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttmőködési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

A fogyasztók különösen a kiskorúak védelme a videojátékok tekintetében

A fogyasztók különösen a kiskorúak védelme a videojátékok tekintetében P6_TA(2009)0126 A fogyasztók különösen a kiskorúak védelme a videojátékok tekintetében Az Európai Parlament 2009. március 12-i állásfoglalása a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

jog Vázlat - A nemzetközi jog strukturális elvei Nemzetközi jog I. 2010. November 25. D. Az állam immunitása

jog Vázlat - A nemzetközi jog strukturális elvei Nemzetközi jog I. 2010. November 25. D. Az állam immunitása 12. Szuverenitás, nonintervenció és önrendelkezési jog Nemzetközi jog I. 2010. November 25. Vázlat - A nemzetközi jog strukturális elvei A. A szuverén egyenlıség elve B. A beavatkozás tilalma Kialakulása

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban Szerződő Felek), abban

Részletesebben

Emberi Jogi Nyilatkozat

Emberi Jogi Nyilatkozat 2009. február Emberi Jogi Nyilatkozat Miben hiszünk a Sodexonál 3 Elkötelezettségeink a Sodexonál 4 Az emberi jogok betartására vonatkozó, formába öntött szabályzat 4 Dolgozóinkkal szemben 5 Az emberek

Részletesebben

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET

AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS. Politikai Ügyek Bizottsága JELENTÉSTERVEZET AKCS EU KÖZÖS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Politikai Ügyek Bizottsága 30.10.2013 JELENTÉSTERVEZET a terrorizmus világméretű terjedéséről: az internet és a közösségi hálózatok szerepe Társelőadók: Moses Y. Kollie

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Fehér Könyv a kultúrák közötti párbeszédről. Egyenlőként együtt élni méltóságban

Fehér Könyv a kultúrák közötti párbeszédről. Egyenlőként együtt élni méltóságban EURÓPA TANÁCS Fehér Könyv a kultúrák közötti párbeszédről Egyenlőként együtt élni méltóságban Az Európa Tanács külügyminisztereinek 118. miniszteri ülésén indított program Strasbourg, 2008. május 7. (Az

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről *

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről * A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 9. sz. általános ajánlása: az antiszemitizmus elleni küzdelemről * A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI), tekintetbe véve az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás

Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás P7_TA(2012)0320 Az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozás Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása az önkéntes és térítésmentes szövet- és sejtadományozásról (2011/2193(INI))

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Esélyegyenlıségi terv Hatályos: 2008. október 15. Józan Judit jegyzı Kunszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben