Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (X.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (X.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról"

Átírás

1 Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (X.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 21/A. (2) és 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya Csopak község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmazóra terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá (a továbbiakban: kibocsátó). 2. (1) A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) szerinti kibocsátó az általa fizetendő talajterhelési díjat a Ktdtv. 3. melléklete alapján állapítja meg. (2) Csopak község közigazgatási területén a külön jogszabályban meghatározott területérzékenységi szorzó mértéke: T=3,0. (3) A kibocsátó a megállapított díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig a jegyzőhöz, mint önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást a rendszeresített bevallási nyomtatványon. (4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező kibocsátónak átutalási megbízással, a pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezőknek belföldi postautalványon kell a bevallással egyidejűleg a számú önkormányzati talajterhelési díj beszedési számla javára teljesíteni. 3. (1) Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot. (2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a szolgáltatott víz és az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyisége tekintetében a tárgyévet követő év február 15. napjáig. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a kibocsátók egyedi azonosításához szükséges adatokat, és a talajterhelési díj megállapításához, ellenőrzéséhez szükséges fogyasztási adatokat a tárgyévre vonatkozóan. 4. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50%-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban: nyugdíjminimum), b) egyedülálló esetén havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át. (2) E alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése. (3) E alkalmazásában a jövedelem számítása esetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmező rendelkezései irányadók.

2 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Csopak, október 17. Ambrus Tibor sk. polgármester Dr. Szántód Anita sk. jegyző A rendelet kihirdetve: Csopak, október 18. Dr. Szántód Anita sk. jegyző A kiadmány hiteléül: Csopak, január 31. Dr. Szántód Anita jegyző 2

3 I N D O K O L Á S Általános indokolás A központi jogszabály változása, és a jogszabályszerkesztésre vonatkozó szabályok érvényesítése miatt indokolt a 2004-ben alkotott talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása. A rendelet-tervezet elfogadásával összhang lesz a helyi és a magasabb szintű jogszabály között. Részletes indokolás 1. -hoz:. a rendelet hatályára vonatkozó rendelkezés. 2. -hoz:. a kibocsátó talajterhelési díj fizetésével kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazza. 3. -hoz: adatszolgáltatási kötelezettség részletezését tartalmazza. 4. -hoz: a 22/2004. (XII. 14.) rendeletben meghatározott díjkedvezmény lehetősége továbbra is fennáll e alkalmazásával. 5. -hoz: hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: a) A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a tervezet helyi társadalmi hatása nem jelentős. A tervezetnek jelentősebb gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatása: esetlegesen magasabb talajterhelési díjból származó bevételre lehet számítani.. b) A tervezet környezeti és egészségi következményei: a magasabb talajterhelési díjnak kényszerítő hatása lehet, melynek következtében többen kötnek rá a közcsatornára. Így kisebb lesz a talaj szennyezésének mértéke. c) A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetben foglaltak adminisztratív terheket nem jelentenek. 3

4 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A tervezet elfogadásával elkerülhető az önkormányzati rendelet és a központi jogszabályok ütközése. A jogalkotás elmaradása esetén törvényellenes helyzet alakul ki. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak, a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4

5 18/2008. (VII. 30.) számú rendelete a közterületek használatáról 1 Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 54. (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Csopak község területén a) a közterületre, b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek. (2) Helyi közutak vonatkozásában a rendelet 9. -át és az 1. számú melléklet helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjat szabályozó részt kell alkalmazni. (3) E rendelet alkalmazásában közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. (Étv pont) II. fejezet A közterület használata 2. (1) A közterületeket és azok építményeit, berendezéseit, felszereléseit állaguk sérelme nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával, mások használatának korlátozása vagy kizárása nélkül bárki ingyenesen használhatja. (2) Rendeltetéstől eltérő a közterület-használat, ha a használat a közterület mások által történő rendeltetésszerű használatát korlátozza, vagy zavarja. 3. (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak közterület-használati engedély birtokában és e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott közterület-használati díj fizetése ellenében lehet a (3) bekezdésben foglaltak kivételével. (2) Közterület-használati engedély szükséges: a) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezése. b) Hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezése. c) Árusító és az árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, mozgó árusítóhely létesítése. d) Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás és iparvágány létesítése. e) Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése, amennyiben azok nem a közút tartozékai. f) A közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítése. g) Szobor, emlékmű, díszkút, medence és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezése. h) Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, levélszekrény, valamint engedélyezett szerencsejáték céljait szolgáló láda elhelyezése, továbbá az utcai árusító automaták (pénz, ital, telefonkártya stb.) felállítása. 1 Egységes szerkezetben a 18/2009. (VII. 22.), 25/2209. (X. 16.), 9/2012. (V. 24.), 21/2012. (XII. 13.), 13/2013. (VI. 20.), 14/2013. (VII. 18.) rendeletekkel. 5

6 i) Építési munkával kapcsolatos építési engedélyhez nem kötött létesítmények, valamint építmények és törmelékek elhelyezése, tárolása. j) Alkalmi és mozgóárusítás, szolgáltató tevékenység végzése. k) Portrérajzolás. l) 2 m) Kiállítás, vásár, sport és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatása. n) A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező üzemképtelen, illetve a közlekedésben részt nem vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek tárolása. o) A közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosítása (pl. vendéglátó-ipari terasz, előkert). (3) Nem kell közterület-használati engedély: a) közületek, magánszemélyek részére szállított dolog (tüzelőanyag, építési anyag, építési eszközök) területfoglalása esetén, ha a közterület-használat a 24 órát nem haladja meg; b) úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez; c) közművek és azok berendezései hibaelhárítása érdekében végzett munkák elvégzéséhez, ha időtartama a 48 órát nem haladja meg; d) az önkormányzat és intézményei alaptevékenységi körébe tartozó rendezvények esetén; e) őstermelők részére 1 m 2 -nél nem nagyobb területfoglalásnál; f) élet- és balesetveszély elhárításához szükséges tevékenység végzésére, az ahhoz szükséges időt meg nem haladó időtartamban. (4) Nem adható ki közterület-használati engedély: a) zöldség-gyümölcs, csomagolt élelmiszer árusítására közintézmények bejáratához; b) népszórakoztató intézmény (cirkusz, körhinta stb.) lakótelkek tömbtelkén és belterjesen művelt zöldterületeken történő elhelyezéséhez; c) I. és II. veszélyességi osztályba sorolt mutatványos eszközök felállítására; d) közintézmények, középületek falára, élő fára, közúti jelzőtáblára történő reklámeszköz kihelyezésére; e) közterületen tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására; f) erotikus termékek bemutatására, értékesítésére, reklámozására, valamint egyéb közízlést sértő tevékenység végzésére; g) külön jogszabályban meghatározott tevékenységre. (5) 3 Kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges közterület-használat a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint engedélyezhető. A közterület-használat engedélyezése 4. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatát átruházott hatáskörben önkormányzati hatósági jogkörben a polgármester engedélyezi. (2) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (3) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) kérelmező nevét, lakhelyének, székhelyének, telephelyének címét; b) a közterület-használat célját és időtartamát; c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását; d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító irat másolatát. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához kell benyújtani. (4) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzését. (5) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. (6) 4 2 Hatályon kívül helyeztea 14/2013. (VII. 18.) rendelet 3. (2) bekezdése. Hatálytalan: július 19-től. 3 Módosította: 25/2009. (X. 16.) rendelet 1. Hatályos: október Hatályon kívül helyezte a 25/2009. (X. 16.) rendelet 2. (2) bekezdés. Hatálytalan: október (1) A közterület-használati engedélyt határozott legfeljebb egy éves időtartamra lehet kiadni. (2) A közterület-használati engedély érvénye a lejárat előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és engedélyezésére az e rendeletben az eredeti hozzájárulás megadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (3) A közterület-használati engedélyben elő kell írni az eredeti állapot megtartására, illetve helyreállítására vonatkozó kötelezettséget, valamint a használt közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettséget.

7 6. (1) A közterület-használati engedély érvényessége a meghatározott időpontig, illetve feltétel bekövetkezéséig tart. (2) A közterület-használati engedély érvényessége megszűnik akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító engedély érvényét veszti. (3) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye a jogosult halálával vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén jogutód nélküli megszűnésével. (4) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a jogosult bejelenti az engedélyező hatóságnak, hogy a közterület használatával felhagy és az engedélyt egyidejűleg visszaadja. (5) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát haladéktalanul helyreállítani. (6) A közterület-használattal járó kötelezettségek így különösen a közterület-használati díj megfizetése szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 7. (1) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha a jogosult az engedélyben, továbbá bármely jogszabályban a tevékenységre meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, illetve, ha az engedély kiadására, meghosszabbítására a jelen rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor. Ebben az esetben a befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. (2) A polgármester átruházott hatáskörben megtiltja a közterület használatát, amennyiben a közterület használatára a jelen rendeletben meghatározott engedély kiadása nélkül került sor. Amennyiben a közterület jogosulatlan használata a közterület állagának sérelmével járt, a közterület jogosulatlan használóját kötelezni kell a közterület helyreállítására. (3) Amennyiben megállapítható, hogy a közterület igénybevétele engedély nélküli és ezen rendelet előírásai szerint engedély adható, úgy a díjat a tényleges igénybevétel napjától kell megfizetni azzal a kiegészítéssel, hogy az engedély nélküli közterület-használat időtartamára az 1. számú melléklet szerinti közterület-használati díj tízszeresét köteles a használó megfizetni. III. fejezet A közterület-használati díj 8. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáért közterület-használati díjat kell fizetni e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nagyságrendben a használat célja és a terület nagysága alapján. (2) Amennyiben a közterület használatára nem kerül sor, az engedély érvénybe lépése előtt legalább három nappal kérelmező írásban visszavonását kezdeményezheti. Ebben az esetben a befizetett közterület-használati díj visszafizetésre kerül. Egyéb esetekben, ha az engedélyben meghatározott időtartam alatt a jogosult saját hibájából nem veszi igénybe a kért közterületet, úgy a díj vissza nem fizethető. (3) A közterület-használati díjat éves használat esetén előre a tárgyév január 15. napjáig; évközi kezdés esetén egy összegben, az engedély kiadását megelőzően teljes összegben be kell fizetni. (4) 5 A közterület-használat szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter egésznek számít. Havidíj esetén tört hónapra a havi díjnak az igénybevett napokra eső részét kell megfizetni (1) Helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott igénybevételi díjat kell fizetni. (2) A közúti közlekedésről szóló évi I. törvényben meghatározott közútkezelői hatásköröket a jegyző gyakorolja. 9/A. 7 5 Módosította: 18/2009. (VII. 22.) rendelet 1. Hatályos: július 22-től. 6 Módosította a 13/2013. (VI. 20.) rendelet 1. -a. Hatályos: június 21-től 7 Megállapította a 14/2013. (VII. 18.) rendelet 1. -a. Hatályos: július 19-től. 7

8 (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételére e rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj: a) forgatási helyszín esetében: 200 Ft/m 2 /nap, b) technikai kiszolgálás esetében: 150 Ft/m 2 /nap, c) stáb parkolás esetében: 100 Ft/m 2 /nap. (3) Mentes a közterület-használati díj megfizetése alól a településről szóló turisztikai, ismeretterjesztő, oktatási vagy tudományos témájú film forgatása. (4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 8 napon belül újra biztosítani kell. (5) A közterület használója a közterület-használat befejezését követő 10 nap alatt köteles gondoskodni a közterület eredeti állapotának helyreállításáról. (6) A mozgóképről szóló törvényben meghatározott, közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos képviselő-testületi hatásköröket a képviselő-testület a polgármesterre átruházza. IV. fejezet Reklám és hirdető berendezések elhelyezésének szabályai 10. (1) Közterületen reklám- és hirdetőtábla felállítása közterület-használati engedély alapján történhet. (2) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát falra, fára, közvilágítási oszlopra, jelzőtáblára, ajtóra, ablakra és egyéb más e célra ki nem jelölt létesítményre elhelyezni. (3) Tilos hirdetményt, plakátot elhelyezni a várótermek, buszmegállók üvegfelületére és minden olyan részére, amely a kijelölt hirdetési felülettől eltér. Ezen előírás megszegői a szabálysértési bírságon túl kártérítésre és helyreállításra is kötelezhetők. (4) A közlekedés biztonságát veszélyeztető, vagy községképet rontó reklámtábla elhelyezésére engedélyt nem lehet kiadni. (5) A község közterületén elhelyezett és a lakosság részére ingyenes hirdetési lehetőséget biztosító hirdető berendezések után közterület-használati díjat nem kell fizetni. V. fejezet A közterület bontására vonatkozó szabályok 11. (1) Közterület bontására az építés, aszfaltszőnyeg készítés befejezését követő ötödik naptári év december 31-ig közterület-használati engedélyt kiadni nem lehet. A bontási tilalom nem vonatkozik a halasztást nem tűrő, veszély elhárítását szolgáló bontásokra, valamint a csak fűvel beültetett zöldfelületekre és játszóterekre. (2) Közterület bontására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát, a kivitelező építésvezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személynek a nevét, a végleges helyreállítás időpontját. (3) A kérelemhez csatolni kell a létesítmény 1:500 méretarányú helyszínrajzát, közműépítés esetén a közmű üzemeltetők által elfogadott műszaki terveket is. 12. (1) Hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Az üzemzavar miatt végzett bontást a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján 24 órán belül, de legkésőbb a bontás megkezdését követő első munkanapon be kell jelenteni. (2) A bejelentéshez mellékelni kell a helyszínrajzot és közölni kell a helyreállítás várható időpontját. A munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről a közmű fenntartója köteles gondoskodni

9 (1) Amennyiben közterület igénybevétele során közútnak nem minősülő útszakasz területének több mint 50 %-át felbontják, az igénybevevőt kötelezni kell az út teljes szélességében és az eredeti burkolattal azonos módon történő újjáépítésére. Ha a bontás a felület %-át érinti, a teljes felület kopórétegének újjáépítése kötelező. (2) Közművezeték építésekor (bővítésével, felújítás, csere) a gerincvezeték építésével egyidejűleg valamennyi ingatlan bekötővezetékét meg kell építeni, legalább az útburkolaton a telekhatárig, ivóvíz esetén az aknáig. Utólagos közműbekötés csak az érintett tulajdonos költségén történhet azzal, hogy a tulajdonos egy összegben és folyó áron köteles megfizetni azt az érdekeltségi hozzájárulást, melyet a gerincvezeték kiépítésekor a beruházó megállapított. (3) Amennyiben az igénybevevőt kötelezni kell a közterület helyreállítására, a helyreállítást csak olyan egyéni vagy társas vállalkozó végezheti, aki arra az egyéni vállalkozói igazolvány, vagy cégbejegyzés szerint jogosultsággal rendelkezik. 14. (1) Ha a közhasználatú zöldterületnek engedélyezett más célú használata folytán a zöldterületen lévő növényzet megsemmisülése várható, a jogosult köteles a helyreállítási költségeken túl a megsemmisült növényzet 2. számú mellékletben részletezett eszmei értékének befizetésére is. A felsorolt költségek előzetes befizetése a közterülethasználati engedély kiadásának feltétele. VI. fejezet Járművek közterületen való tárolásának szabályai 15. (1) Teher- és áruszállításra szolgáló jármű, vontató, munkagép, utánfutó, pótkocsi, lakókocsi, továbbá más személygépkocsinak, motorkerékpárnak, kerékpárnak nem minősíthető jármű közterületen nem tárolható, ilyen célra közterület-használati engedély nem adható. Tárolásnak minősül, ha a jármű óra között folyamatosan, a nap többi részében pedig legalább 1 órát meghaladóan közterületen áll. (2) 3,5 t összsúly alatti üzemképtelen, a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművet főútvonalon, járdán, járdaszigeten, erdőben, zöldterületen egyáltalán nem, más közterületen pedig engedély nélkül tárolni legfeljebb 15 napig lehet. A határidő leteltéig a tulajdonos az üzemképtelen járművet a közterületről saját költségén köteles eltávolítani. (3) Ha a tulajdonos (üzembentartó) nem tesz eleget elszállítási kötelezettségének, vagy ismeretlen, a polgármester jogosult a jármű kijelölt helyre történő elszállítását elrendelni a tulajdonos (üzembentartó) költségére és veszélyére. Az elszállítást megelőzően a jármű helyzetét, leírását, felszereltségét és a járműben található tárgyakat jegyzőkönyvben rögzíteni kell, azokról fényképfelvételt készíteni. (4) Az elszállított jármű vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai irányadók. 16. (1) A kijelölt helyen a jármű tárolásáról a beszállítástól számított 90 napig gondoskodik az önkormányzat által megbízott szervezet. A tárolás a tulajdonos (üzembentartó) költségére és veszélyére történik. (2) Az elszállítás és a tárolás költségei az üzembentartót, hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező jármű esetén a tulajdonost terhelik. Ha az üzembentartó vagy tulajdonos kiléte megállapítható, a polgármester a beszállítás napjától vagy a személy ismertté válásától számított 8 napon belül köteles az üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítani a jármű 30 napon belül történő kiváltására, elszállítására és a költségek megfizetésére. (3) Amennyiben a jármű tulajdonosának (üzembentartójának) személye nem deríthető ki, továbbá a felszólítást követő 30 napon belül ki nem váltott üzemképtelen járműveket az önkormányzat által megbízott szervezet az elszállítás napjától számított 90 nap elteltével értékesítheti, annak eredménytelensége esetén megsemmisítheti. (4) Az üzembentartó vagy tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül tarthat igényt az értékesítés során befolyt költségekkel csökkentett ellenérték összegére. Amennyiben a költségek az értékesítés során befolyt összeget meghaladják, úgy a különbözetet az üzembentartó vagy tulajdonos köteles megfizetni. VII. fejezet Vegyes és záró rendelkezések Hatályon kívül helyezte a 9/2012. (V. 24.) rendelet pontja. Hatálytalan: május 25-től. 9

10 (1) E rendelet augusztus 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet előírásait a rendelet hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről és az üdülőhely rendjéről szóló 19/1996. (XII. 11.) rendelete ai és ai. (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Csopak, július 29. Ambrus Tibor polgármester Dr. Szántód Anita jegyző A rendelet kihirdetve: Dr. Szántód Anita jegyző 1. számú melléklet a 18/2008. (VII. 30.) számú rendelethez 9 KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK A. B. C. Díj Díj szezonon szezonban kívül Közterület-használat célja (V.01.- (X.01.- IX.30.) IV.30.) 1. Közterületbe benyúló kirakatszekrény, árnyékoló szerkezet stb. a felület m 2 -ét számítva, de minimum 1 m Cégér (valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra) a felület m 2 -t számítva, de minimum 1 m Reklám, hirdető vagy útbaigazító tábla szezonális, ill. nem éves elhelyezéssel a felület m 2 -ét számítva, de minimum 1 m 2 4. Reklám, hirdető vagy útbaigazító tábla éves elhelyezéssel Árusító és egyéb pavilonok Árubemutatás, kölcsönzés, üzlet előtti kitelepülés Vendéglátó előkert, terasz Alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás, vásár, göngyöleg elhelyezés, mutatványos tevékenység, cirkusz, utcai zenélés, újságárusítás Jogcím nélküli használat esetén: Építőanyag, tüzelőanyag tárolás Taxi várakozóhely Portrérajzolás, egyéb képzőművészeti tevékenység Közterület-bontás határidőn túli helyreállításból adódó közterület foglalás 500 Ft/m 2/ /nap 500 Ft/m 2/ /nap 13. Üzemképtelen jármű Ft/hó/gk Ft/hó/gk. 14. Önkormányzat által szervezett rendezvényes történő árusítás Egyedileg kerül megállapításra 15. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj Ft/m Ft/m 2 szilárdburkolatú út esetében 9 Módosította a 14/2013. (VII. 18.) rendelet 2. -a. 10

11 16. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj nem Ft/m Ft/m 2 szilárdburkolatú út esetében Fenti összegek ÁFA nélkül értendők. 2. számú melléklet a 18/2008. (VII. 30.) számú rendelethez NÖVÉNYEK MEGSEMMISÜLÉSE, MEGRONGÁLÁSA ESETÉN FIZETENDŐ ESZMEI ÉRTÉK gyep 500 Ft/m 2 évelő virág Ft/m 2 egynyári virág Ft/m 2 kétnyári virág Ft/m 2 kétnyári virág, hagymás növénnyel aláültetve Ft/m 2 felületborító cserje Ft/m 2 a fák, fenyők, szoliter cserjék értékének meghatározása egyedi elbírálás alapján történik Fenti összegek ÁFA nélkül értendők. 11

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya

Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 7/2013. (VII. 19.) rendelete. a közterület használat szabályairól és díjáról. A rendelet hatálya Szátok Községi Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (VII. 19.) rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2002 (XII.12.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(VII.23.) rendelete a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szólád Község Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (X. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2008./X.31./rendelete. a közterületek használatának rendjéről. (egységes szerkezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2008./X.31./rendelete. a közterületek használatának rendjéről. (egységes szerkezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008./X.31./rendelete a közterületek használatának rendjéről (egységes szerkezet) 1 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008./X.31./rendelete

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 32/2003.(XII. 18.) RENDELETTEL, A 32/2004.(X. 28.) RENDELETTEL, A 23/2005.(X.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete a közterületek használatáról 1 Balatonederics Települési önkormányzat képviselő-testülete a településen lévő közterületek

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 133. 8500 Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2009.(V.29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2009.(V.29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) DARNÓZSELI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(V.29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete A közterületek használatáról 1 Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2005. (X. 25.) rendelete a közterületek használatáról - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(...)önkormányzatai rendelete a talajterhelési díjról (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.(...)önkormányzatai rendelete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Tisztelt Képviselőtestület! I. 1.) Előzmények: ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-170/2013. Tárgy: Talajterhelési díjról szóló rendelet Mell: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele

A rendelet hatálya. A közterület használata, igénybevétele Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2004. (III. 31.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Bakonyszentiván község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló 9/2001. (IV.25.) KR. számú R E N D E L E T E A 24/2004. (X.28.) és a 12/2005.(VI.29.) 21/2005. (IX.29.), a 8/2011. (V.18.) és a 10/2012.

Részletesebben

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.27. ) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő használatáról és a használat engedélyezéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben