2009. évi KÖTELEZİ GÉPJÁRMŐ- FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Ny. sz.: WB /1-10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi KÖTELEZİ GÉPJÁRMŐ- FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Ny. sz.: WB-2008-0004/1-10"

Átírás

1 2009. évi KÖTELEZİ GÉPJÁRMŐ- FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Alkalmazandó: tól Ny. sz.: WB /1-10

2 KGFB AJÁNLAT kitöltési útmutató biztosításközvetítı cégek számára A biztosításközvetítı cég a kitöltött KGFB ajánlatot a kitöltésétıl számított 5 munkanapon belül köteles a Társaságunk Alkusz-kapcsolattartójánál 1211 Budapest, Szabadkikötı út 5-7. leadni. Útmutatónkkal segítséget kívánunk nyújtani Önnek - mint biztosításközvetítı szakembernek - abban, hogy a biztosítandó gépjármő és a szerzıdı/biztosított személy adatai alapján, az ügyfél igényeinek megfelelıen, teljes magabiztossággal töltse ki a WABARD Biztosító Zrt. kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási ajánlatát. A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási ajánlatot elektronikusan vagy tintával (kékkel), nyomtatott betőkkel töltse ki! A WABARD Biztosító Zrt. Biztosítási ajánlata az egyedi gépjármővek kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás -ához (a továbbiakban: Ajánlat) két oldalból épül fel, melynek tıl, visszavonásig használhatók. Az érvényes nyomtatványok számai: WB /1-10; WB /1-10 A kitöltés megkezdése elıtt ellenırizze, hogy minden aktuálisa érvényes nyomtatvány és tájékoztató rendelkezésére áll-e! 1. Közvetítı Közvetítı cég és személy neve. Ajánlatszám Az ajánlatszám maximum 7 karakterbıl állhat. Egyedileg azonosít egy ajánlatot, az egyértelmő visszakereshetıséget segíti, melynek nyomtatott formátuma: a módozat jele, sorszám, 9 kontrollszám program képzi 2. Átadásra kerülı dokumentumok Az ügyfélnek lehetıséget és megfelelı idıt kell biztosítani, hogy az ajánlat elsı oldalát elolvashassa, értelmezhesse és a biztosításközvetítıvel a számára problémát jelentı kérdéseket megbeszélhesse. 2/11

3 3. Tájékoztatást kaptam arról, hogy: Az ügyfélnek lehetıséget és megfelelı idıt kell biztosítani, hogy az ajánlat elsı oldalát elolvashassa, értelmezhesse és a biztosításközvetítıvel a számára problémát jelentı kérdéseket megbeszélhesse. 4. Hárompontos nyilatkozattétel A Hárompontos nyilatkozattétel kitöltése elıtt az ügyféllel pontosan értelmeztetni kell a leírtakat. Az üzembentartó a nyilatkozat tétele során csak egyetlen mezı ikszelhetı be. A választott nyilatkozatrészt a szükséges adatokkal töltse ki, majd aláírásával hitelesítse azt. Ezen nyilatkozat kitöltése befolyásolja az ügyfél további bonus/malus besorolását. Amennyiben az ajánlaton a biztosítás elvállalása szempontjából szükséges adatok különösen évforduló váltás esetén az elızı biztosítási idıszakra vonatkozóan fedezetet nyújtó biztosító megnevezése, illetve kötvényszáma nem kerülnek megadásra, a biztosító a szerzıdést M04-es kategóriába sorolja. 3/11

4 5. Aláírások Az ajánlat kitöltött oldalát, az ügyféllel közösen még egyszer ellenırizze. Írassa alá a Szerzıdıvel/Biztosítottal. Végül, mint biztosításközvetítı, Ön is írja alá, dátumozza és pecsételjen a kijelölt helyen. Az ajánlat kelte, a kitöltés dátumának idıpontja, mely nem lehet késıbbi, mint a kockázatviselés kezdete. 6. Közvetítı Közvetítı cég és személy neve. Közvetítı kódja: A Wabard biztosítótól alkusz PREFIX kód ként kapott 4 jegyő kód. Ajánlatszám Az ajánlatszám max. 7 karakterbıl állhat. Egyedileg azonosít egy ajánlatot, az egyértelmő visszakereshetıséget segíti, melynek nyomtatott formátuma: a módozat jele, sorszám, 9 kontrollszám program képzi Ügyfélszám Az ajánlat rögzítésekor, a biztosító állománykezelıje tölti ki. Befizetıazonosító sorszám A befizetésre szolgáló elsıdíjas csekk befizetıazonosító sorszámát kell beírni. Célja a meglévı szerzıdésekre befolyó befizetések automatikus könyvelésének biztosítása, melynek nyomtatott formátuma: a díj típusa: 01 elsı díj 02 - folyamatos díjként bekért/befizetett díj 03 - hátralékos díjbekérésként befizetett díj 04 reaktivált díj 9999 a biztosításközvetítı PRFEIX kódja, 4 db számjegy, egyedi azonosító a biztosítón belül 99 - termékkód Egyedi szerzıdésszám vezetı nullákkal feltöltve SZ_ID 9 kontrollszám - program képzi 4/11

5 7. Jelen szerzıdés megkötésének oka Azon ok megjelölése, mi alapján köti meg nálunk a szerzıdést. Ezeket okirattal kell bizonyítania. Tulajdonszerzés: a tulajdonjog megszerzése a vagyontárgy felett (történhet pl. adás-vétellel, ajándékozással, örökléssel) Öröklés esetén a jogerıs hagyatéki végzést kell csatolni, ennek jogerıre emelkedésétıl számítódik a tulajdonjog megszerzése. Felmondás: az elızı szerzıdés bármely szerzıdı fél (biztosító, ill. tulajdonos vagy üzemben tartó) részérıl történı, hatályos felmondással történt. Hatályos a felmondás, ha az írásban (faxon) történt, és azt a másik fél legkésıbb tárgyév december 01-én éjfélig (biztosító esetén a személyesen leadásra kerülı felmondások esetén hivatali idıben) kézhez kapja. Újra forgalomba helyezés: ha a gépjármővet korábban véglegesen, vagy ideiglenesen (és ez esetben hat hónapon belül nem helyezték ismételten forgalomba) kivonták a forgalomból, majd ismételten forgalomba helyezik. Üzemben tartó váltás: ha a korábbi nem tulajdonos üzemben tartó személye helyett új üzemben tartó (lehet a tulajdonos is) kerül bejegyzésre a forgalmi engedélybe. Ide tartozik az az eset is, ha a korábbi üzemben tartó maga a tulajdonos volt, de a szerzıdését hatályosan, biztosítási idıszak végére felmondta, és a következı biztosítási idıszakra az új üzemben tartó köt szerzıdést. Tulajdonszerzés esetén, a dátummezı kitöltése minden esetben kötelezı! Kockázatviselés Azonnali kockázat Abban az esetben, ha az új tulajdonos azonnal kockázatviselési kezdetet szeretne, erre úgy van lehetısége, hogy az Ajánlat kockázatviselés kezdete rovatának óra, perc mezıjét kitölti és az elsı díjat a biztosító postai befizetı csekkén, a postán aznap befizeti. Ebben az esetben feltétlenül az ajánlathoz kell csatolni a díjelıleg befizetését igazoló csekkek igazolószelvény részét. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV törvény (a továbbiakban: Ptk.) 539. (1) bekezdése: A biztosítás az azt követı napon lép hatályba, amikor a szerzıdı fél az elsı díjat a biztosító számlájára befizeti, illetıleg amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodnak meg, vagy a biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti. A kockázatviselés Vége : A WABARD Biztosítóhoz megkötött KGFB szerzıdések határozatlan idejőek 8. 5/11

6 Szerzıdı A szerzıdı partner az a személy, akinek az állandó lakhelye és egyéb adatai alapján a díjszámítást el kell végezni. A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás szerzıdıje a tulajdonos vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó lehet (Kormányrendelet 1. b) pontja és 2. (1) bekezdése) A szerzıdı partnert a következı módon kell meghatározni: Ha a biztosítani kívánt gépjármő tulajdonosa természetes személy, akkor a biztosítás szerzıdıje lehet a tulajdonos vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó is. Ha a biztosítani kívánt gépjármő tulajdonosa jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, akkor a biztosítás szerzıdıje lehet a tulajdonos vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó is. Tulajdonos, Üzembentartó Ha a forgalmi engedély, vagy más okirat (adás-vételiszerzıdés, öröklés esetén hagyatéki eljárást lezáró jogerıs határozat, stb...) alapján a gépjármő tulajdonosa vagy üzemben tartója a gépjármőnek, akkor azt a megfelelı mezıben kell X -el megjelölni. Lakcím/Székhely Lakcím vagy székhely a gépjármő forgalmi engedélyében megjelöltek alapján, vagy a tulajdonos adatai (okirattal alátámasztva, pl.: személyi igazolvány, vagy cégkivonat, stb.), ha az nem azonos a forgalmi engedély jogosultjával. Ha a gépjármő nem forgalmi engedélyköteles, akkor a szerzıdınek a gépjármőhöz főzıdı jogviszonyát igazoló okiratban (pl:. adás-vételiszerzıdés) megjelölt címét kell rögzíteni. Természetes személy tulajdonos esetén a személyigazolványban (lakcímkártyán) feltüntetett állandó lakcímre, nem természetes személy esetén a cégadatokat hivatalosan tartalmazó okiratban (cégkivonat, egyéni vállalkozói engedély) szereplı székhelyre kell tarifálni. Levelezési/Postacím Kitöltése abban az esetben szükséges, ha a biztosító értesítéseinek (kötvény, csekk, kárrendezési iratok, stb...) kézbesítését a szerzıdı nem a forgalmiba bejegyzett címre kéri. Amennyiben nem kerül kitöltésre, úgy értelemszerően a lakcím vagy a székhely lesz automatikusan levelezési címként figyelembe véve Gépjármő adatok A biztosított gépjármő adatait tartalmazó részt, a biztosítani kívánt gépjármő érvényes forgalmi engedély alapján kell kitölteni. Amennyiben nem kötelezett a gépjármő rendszám használatára, vagy még nem rendelkezik azzal, mert szalonból értékesített, úgy az alvázszám ideiglenes felhasználásával köthetı meg a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás. A már ismert rendszámot, a szerzıdı 5 munkanapon belül juttassa el a biztosító részére. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) nyilvántartása alapján ellenırzésre kerülnek a gépjármő adatai, és az ajánlat ez alapján kerül kötvényesítésre. Teherbírás A forgalmi engedélyben található adatok alapján számítható ki, mértékegysége (kg). Fajta A 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján meghatározott kategóriák közül a vonatkozó jármő fajtájának jelölése. 6/11

7 Használat módja A használat módját értelemszerően fontos a megjelölése, mert ez alapján kerül a szerzıdés pótdíjazásra. 13. Díjfizetés ütem A szerzıdı által választott gyakoriságot kell megjelölni a megfelelı mezıben elhelyezett x -szel. Fontos, hogy havi díjfizetési gyakoriság csak inkasszós díjfizetés esetén választható! Halasztott díjfizetés esetén a díj esedékességétıl számított 30 nap eltettével megszőnik a szerzıdés, amennyiben a hátralékos díjat nem fizették meg. Halasztott díjfizetés az elsı díjra: Amennyiben az esedékes díjat nem fizették meg, a díj esedékességétıl számított 30 nap elteltével a szerzıdés Érvényesen létre nem jött szerzıdés megjegyzéssel megszőnik. 14. Pótdíjak A Pótdíj mértékének megadását az aktuális tarifatáblázat határozza meg. Pótdíj érvényesítése kötelezı! A megszerzéstıl 2 évnél fiatalabb jogosítvány csak akkor von maga után pótdíjat, ha a jármő vezetése jogosítványhoz kötött. Az szerzıdı által igénybevett kedvezmény(ek) jogosultságát az elsı káresemény bejelentése kapcsán ellenırizni fogja a biztosító. Kedvezmények (1) Az adható Kedvezmények (1) mértékét az aktuális tarifatáblázat határozza meg. A maximálisan figyelembe vehetı Kedvezmények (1) összesen : 30% 7/11

8 On-Line, SMS, Call Center kedvezmény január 01. vagy azt követı kockázatviselés kezdető szerzıdések esetén 10% On-Line, SMS, Call Center kedvezményt alkalmazunk abban az esetben, ha a biztosított gépjármő személygépjármő, és a szerzıdéskötés a oldalon, vagy a WABARD Biztosító Zrt. internetes oldalán felsorolt független biztosítási alkuszok nyilvános, biztosításközvetítésre szolgáló honlapjain keresztül történik. Azok az alkuszok adhatják, akiknek a szerzıdésben rögzítettek szerint, a megkötött ajánlatok adatait minden esetben elektronikus úton bocsájtják a biztosító rendelkezésére Ezt a kedvezményt nem vonjuk vissza a szerzıdés megszőnéséig. Gyermekkedvezmény A gyermekkedvezmény csak természetes személy esetén, egy illetve kettı, vagy több gyermekre jár a szerzıdınek, ha a szerzıdıvel közös háztartásban élı gyermeke még nem töltötte be a 16. életévét (a születési dátum utáni). A kedvezmény abban a naptári évben vehetı igénybe utoljára, amelyben a gyermek a 16. életévét betölti. Közszolgálati jogviszony után járó kedvezmény Azok a szerzıdık jogosultak igénybe venni, akik a szerzıdés megkötésekor közszolgálati munkaviszonyban dolgoznak. Pályakezdı kedvezmény Azok a szerzıdık jogosultak igénybe venni, akik 2006, 2007, 2008 évben végeztek tanulmányaikkal, de még kevesebb, mint 3 éve kezdtek dolgozni. Az elsı igazolt munkaviszony kezdetétıl számított 3. év végén, a kedvezményt automatikusan visszavonjuk a biztosítási év végén Mozgáskorlátozottak részére adható kedvezmény Alkalmazható minden olyan szerzıdés esetén, ahol a szerzıdı vagy a vele egy lakcímen élı rendelkezik új típusú, az okmányiroda által kiállított fényképes mozgáskorlátozott kártyával (MK) és a biztosított jármő fajtája személygépjármő vagy legfeljebb 2 t hasznos terheléső tehergépjármő. A szerzıdés megszőnéséig nem töröljük. A WABARD Zrt. tulajdonosi cégeinek munkavállalóinak, nyugdíjasainak adható kedvezmény A Cégcsoporthoz tartozó cégek, vállalkozások részletes listáját a WABARD Biztosító Zrt. honlapján a - -, oldalon illetve az ügyfél-tájékoztató 1.sz. mellékletében megtalálható. Alkalmazható a következı cégekre, vállalkozásokra: ARDEN Holding Befektetési és Vagyonkezelı Zrt.; AVIA-GEO Ingatlanhasznosító Kft.; ARSUS Investment Befektetési Kft.; BILK-INVEST Ingatlan- és Vagyonkezelı Kft.; Badacsony Invest Ingatlanforgalmazó Kft.; Bilk Logisztikai Zrt.; BSZL Zrt.; Budapesti Szabadkikötı Logisztikai Zrt.; CASCADE Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft.; Container-INVEST Vagyonkezelı Kft.; Delta Airfreight Szállítmányozási Kft.; DELTA-INVEST Vagyonhasznosító Kft.; Delta Trans Kft.; Delta Rent Kft.; Delta Sped.; Szállítmányozási és Szolgáltató Kft.; ERDÉRT Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft.; Eliz Capital,; Horváth-Ház Szolgáltató Kft.; HC INVEST Szállítmányozási Kft.; HUNGAROKOMBI Kft. és Trs. Kombinált Fuvarozást Támogató Bt.; HUNTINGTON Ingatlanfejleszı és Forgalmazó Kft.; Interglob Nemzetközi Fuvarozási Kft.; INTERSZERVIZ Budapest Jármőjavító Fuvarozó és Szállítmányozó Kft.; Jezomme Invest Limited.; Lászlótanya Kft.; KÖZDÜLİ-INVEST Ingatlan- és Vagyonkezelı Kft.; LTD-INVEST Vagyonkezelı Kft.; Mahart Container Center Szolg. Kft.; MSZ-INVEST Vagyonkezelı Kft.; Multicont Hungary Szállítmányozási Kft.; Multicont Nemzetközi Szállítmányozási Logisztikai Zrt.; Multicont Terminal Szolgáltató Kft.; Nagy-Milic Natúrpark Közhasznú Társaság; Orangeways, KFK Invest Holding.; Planet Invest; Révész Eurotrans Deutschland GmbH. REDWOOD-WEST Ingatlanfejleszı és Forgalmazó Kft.; Royal Sped Interszerviz Budapest Kft.; Royal Sped Szállítmányozási Zrt.; RS-Invest Vagyonkezelı Kft.; S.C.Royal Sped Trans romania S.R.L.; SC Waberer's Románia; Waberer's Espana S.A.; Sollers Cégcsoport, Saxum Rt.; Sollers-Investment Kft.; Somogyi Elektronik Kft.; Szabadkikötı Invest Befektetési Kft.; Truck Rent Kft.; TERRASSA-ÉPÍTİ Ingatlanforgalmazó és Fejlesztı Kft.; VÁM SERVICE Vámkezelı Kft.; Vámkapu Vámügynökségi Száll. És Raktározási Zrt.; VBP Logisztikai Szolgáltató Zrt.; VKH Vagyonkezelı Kft.; VKH Zrt.; VN-INVEST Vagyonkezelı Kft.; VOLMIX Közvetítı és Szolgáltató Kft.; VOLÁN HOTEL Szálloda és Vendéglátó Kft.; VN Udvar Ingatlanhasznosító Kft.; VT Plastic gyártó Kft.; VOLÁNSPEC Különleges Szállítmányozó és Szolgáltató Zrt.; VOLÁNSPEC Fuvarozó és Szolgáltató Vállalat; VSP Vámügynökségi Szállítmányozási és Permegelızı Kft.; V-Spec Vagyonkezelı és Kereskedelmi Kft.; Waberer's Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft.; Waberer s Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft.; Waberer s Holding Vagyonkezelı Zrt.; Waberer's International Szállítmányozó és Fuvarozó Zrt.; Waberer's Logisztika Kft.; Waberer's Polska Sp.; Westbay Kft.; Westbay Holiday Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft; WHV-Invest Vagyonkezelı Kft. 8/11

9 Kedvezmények (2) Az adható Kedvezmények (2) mértékét az aktuális tarifatáblázat határozza meg. A maximálisan figyelembe vehetı Kedvezmények (2) összesen : 10% Díjfizetési ütem kedvezmény Éves, ½ éves díjfizetési ütem, díjfizetési mód választása mellet érvényesíthetı. Csoportos díjbeszedési kedvezmény A csoportos díjbeszedési megbízás választható havi díjfizetés is amire ügyfeleknek kedvezmény jár, ha min. a ¼ éves elsı díját csekken befizeti és egyúttal csoportos díjbeszedési megbízást ad Díjfizetés módja Csekk (készpénzátutalási megbízás), banki átutalás, inkasszó (csoportos beszedési megbízás). Éves alapdíj A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás éves alapdíjának meghatározása a mindenkor hatályos meghirdetett tarifatáblázat alapján történik. Bolus/Malus besorolás A Kormányrendelet megváltoztatta a bonus/malus rendszer megfigyelési idıszakát, így ez azonos lett a naptári évvel, azaz december 31-én zárul. Az átállás miatt egy alkalommal egy másfél éves megfigyelési idıszakot írt elı a jogszabály, amely július 01-jén indult és december 31-én ért véget. A fentiekbıl következik, hogy ha az üzembentartó úgy dönt, hogy biztosítót vált, akkor az új szerzıdés megkötésekor még nem fog rendelkezni kártörténeti (bonus-malus) igazolással, ennek kiadására legkorábban január elején kerülhet sor. Ezért az új biztosítójánál A00 besorolással indul az új szerzıdése. Az új szerzıdést megkötı biztosító köteles a korábbi biztosítótól a kockázatviselés kezdetétıl (január 01-jétıl) számított 30 napon belül beszerezni a kártörténeti igazolást. Ahhoz, hogy az új biztosító eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségének az üzembentartónak a szerzıdés megkötéskor meg kell adnia az alábbiakat: 1.) az elızı biztosító neve, 2.) gépjármőve hatósági jelzése (rendszáma), 3.) a megszüntetendı biztosítási kötvény száma. A Kormányrendelet elıírja, hogy a szerzıdéskötéskor az üzembentartó köteles minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, beleértve a szerzıdés besorolásának beszerzéséhez szükséges adatokat is közölni a biztosítóval. 9/11

10 MABISZ díj A KGFB elsı díj és a MABISZ díj összegeit egy postai befizetı csekken fizethetik csak be a biztosításközvetítık! A KGFB elsı díjának + a MABISZ díjbefizetésére használható bankszámlaszám: A biztosításközvetítı az ajánlat megfelelı rovatába minden esetben bejegyzi a szerzıdınek átadott postai befizetı csekkek befizetı azonosítóját. A biztosításközvetítı a szerzıdı részére átadja az Elsı díj+mabisz díj befizetésére szolgáló postai befizetı csekket. A szerzıdı az átvett csekkeken postán feladja az összeget. A beszedendı MABISZ díj idıintervallumának megállapításánál az elsı napként az adásvételt, az elsı forgalomba helyezést, illetve. az elızı szerzıdés megszőnésének napját követı napot, utolsó napként az újólag kötött szerzıdés kockázatviselés kezdetét megelızı napot kell figyelembe venni. Töredékdíj számításakor mindig az adott naptári év pontos napjaival vagy kell számolni (pl.: 2008-ban 366 nap/év, 2009-ban 365 nap/év). A fizetendı MABISZ díj kiszámolása a mindenkori tarifális éves (A00) alapdíjból történik, naptári napra számolva. (X Y) x (Z/366 vagy 365) = MABISZ DÍJ, ahol X = Kockázatviselés kezdetének dátuma Y = Tulajdonszerzés dátuma Z = Tarifális (A00) éves díj A MABISZ díjat minden esetben a beszedendı idıintervallumhoz tartozó hatályos díjszabáson, A00 B/M fokozatnak megfelelıen kell beszedni. Pl.: Adás-vétel kelte november 28., a kockázatviselés kezdete január 05. Ebben az esetben 3 nap novemberre vonatkozó és 31 nap decemberre vonatkozó. A00 díjat kell megállapítani a korábbi év díjszabása szerint, és 4 nap A00 díjat kell megállapítani a kötés évében hatályos díjszabás szerint. Díjadatok Az aktuális tarifa besorolás szerint, a mindenkori A00 -s éves alapdíjat, a Bonus/Malus besorolás szerinti szorzóval, a pótdíjjal növelt, és a kedvezmények (1), illetve kedvezmények (2) szorzókkal csökkentett éves díj. Fizetett díjelıleg A biztosító egyetlen számlaszámon intézi a biztosítási díjak beszedését, ennek értelmében kerültek kialakításra a befizetı azonosítók, melyek megkülönböztetik az elsı díjakat a folytatólagos díjaktól. A díjak MABISZ díj és a biztosítási díj egy csekken kerülnek befizetésre. MABISZ díj és biztosítási díj egy csekken történı befizetésekor a díjkönyvelésnél a MABISZ díj kap elsıdlegesen prioritást. A biztosítási díjak biztosítóhoz történı beérkezése fontos a szerzıdés kockázatviselésének megállapítása szempontjából mind az elsı díj, mind a folyamatos díjak vonatkozásában. 17 Mellékeltek A csatolt dokumentumok a megfelelı helyen X-szel jelölendı, vagy az egyéb mezıben feltüntetendı a csatolásra került dokumentum neve. 10/11

11 18 Aláírások Az ajánlat kitöltött oldalát, az ügyféllel közösen még egyszer ellenırizze. Írassa alá a Szerzıdıvel/Biztosítottal. Végül, mint biztosításközvetítı, Ön is írja alá és pecsételjen a kijelölt helyen. Egyebek Amennyiben ajánlat kitöltés közben hibát vét, úgy a hibás adatot áthúzással javíthatja, és a javítást az ügyfél aláírásával és a javítás dátumával igazolhatja. A biztosítási szerzıdés a szerzıdı és a biztosító írásbeli megállapodása alapján jön létre, melyet a szerzıdı kezdeményez. A kitöltött ajánlatot, az ügyféllel közösen még egyszer ellenırizze! Az ajánlat minden oldalát írassa alá a Szerzıdıvel/Biztosítottal. Végül, mint biztosításközvetítı, Ön is írja alá és pecsételje az ajánlat minden oldalát. A Biztosító részére az Ajánlat elsı, eredeti példányát kell megküldeni! A megkötött szerzıdések Biztosítóhoz történı leadásakor elektronikus adathordozón átadott Excel-táblát is mellékeljen az Alkusz, melyen az ajánlatok azonosítására szolgáló ajánlatszámok (7 karakter) mellett, a befizetıazonosító száma (16 karakter) és az elsı díj összege is fel van tüntetve a szerzıdı neve mellett. Fontos! Az ajánlatot a kötés dátumától számított 5 munkanapon belül le kell adni a Társaságunk Alkusz-kapcsolattartójánál, a WABARD Biztosító Zrt. Központi Adminisztratív Irodájában: 1211 Budapest, Szabadkikötı út 5-7. Tel: 06-1/ ; Fax: 06-1/ /11

AIM Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás általános szerzıdési feltételei

AIM Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás általános szerzıdési feltételei AIM Kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás általános szerzıdési feltételei Köszönjük, hogy az AIM Általános Biztosító Zrt. kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítását választotta. Üdvözöljük ügyfeleink körében!

Részletesebben

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók ÜFTK212 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek ÁVF02 Casco biztosítás Különös Feltételek CASKF212 Alkalmazandó: 2010.11.01-tıl Tisztelt

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt mősorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei

MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt mősorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei Antenna Hungária Magyar Mősorszóró és Rádióhírközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt mősorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési

Részletesebben

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat

Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat Gépjármő zártvégő pénzügyi lízing üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezetı rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a mint lízingbeadó, (továbbiakban: Lízingbeadó) és Ügyfelei, mint lízingbevevık

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Érvényes 2011. július 1-től Nysz.: 14904 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2011. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 14450 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA ( BANKSZÁMLA) VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2012. július 02. Általános rendelkezések A fizetési számlavezetés (bankszámlavezetés) Általános Szerzıdési feltételei,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa

Részletesebben

Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl

Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl Ügyféltájékoztató (Feltételek) A Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltételeirõl és a biztosítási szerzõdésrõl Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos 2009.11.01-tıl) A Kiszombor és Vidéke

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF)

MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF) MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF) Ezen általános feltételek alapján az AIM Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az egyes biztosítások különös feltételei szerint

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei

PostaAutóÔr (1 3021) Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei PostaAutóÔr (1 3021) Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Tartalom A PostaAutóÔr (1 3021 kódszámú) kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási feltételei EGYSZERÛ KÖZELI BIZTOS KEDVEZÔ Bevezetô......................................

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2010. március 16. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

Gépjármőigazgatási ügyintézés

Gépjármőigazgatási ügyintézés Új jármő elsı forgalomba helyezése Az ügy elintézéséhez szükséges okmányok, nyomtatványok: Gépjármőigazgatási ügyintézés A közlekedési felügyelet, illetve a jármő forgalmazó által kiállított Mőszaki adatlap,

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.: 1038V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK CSOKI-NET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005 november 22 Utolsó módosítás kelte: 2007 December 01. Hatályba lépés kelte: 2008 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek csoki-net Oldalak:

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2012. október 30-ától 1/38 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a.hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2013. november 2-ától 1/39 Tartalomjegyzék Köszöntő... 3 Terméktájékoztató...

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt 7800. SIKLÓS, FELSZABADULÁS u. 46-48. sz. L A K Á S C É L Ú Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Határozat száma: 9/8-4/2009. Hatálybalépés idıpontja: 2009.október 01. Módosítva:

Részletesebben