2009. évi KÖTELEZİ GÉPJÁRMŐ- FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Ny. sz.: WB /1-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. évi KÖTELEZİ GÉPJÁRMŐ- FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Ny. sz.: WB-2008-0004/1-10"

Átírás

1 2009. évi KÖTELEZİ GÉPJÁRMŐ- FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Alkalmazandó: tól Ny. sz.: WB /1-10

2 KGFB AJÁNLAT kitöltési útmutató biztosításközvetítı cégek számára A biztosításközvetítı cég a kitöltött KGFB ajánlatot a kitöltésétıl számított 5 munkanapon belül köteles a Társaságunk Alkusz-kapcsolattartójánál 1211 Budapest, Szabadkikötı út 5-7. leadni. Útmutatónkkal segítséget kívánunk nyújtani Önnek - mint biztosításközvetítı szakembernek - abban, hogy a biztosítandó gépjármő és a szerzıdı/biztosított személy adatai alapján, az ügyfél igényeinek megfelelıen, teljes magabiztossággal töltse ki a WABARD Biztosító Zrt. kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási ajánlatát. A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítási ajánlatot elektronikusan vagy tintával (kékkel), nyomtatott betőkkel töltse ki! A WABARD Biztosító Zrt. Biztosítási ajánlata az egyedi gépjármővek kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás -ához (a továbbiakban: Ajánlat) két oldalból épül fel, melynek tıl, visszavonásig használhatók. Az érvényes nyomtatványok számai: WB /1-10; WB /1-10 A kitöltés megkezdése elıtt ellenırizze, hogy minden aktuálisa érvényes nyomtatvány és tájékoztató rendelkezésére áll-e! 1. Közvetítı Közvetítı cég és személy neve. Ajánlatszám Az ajánlatszám maximum 7 karakterbıl állhat. Egyedileg azonosít egy ajánlatot, az egyértelmő visszakereshetıséget segíti, melynek nyomtatott formátuma: a módozat jele, sorszám, 9 kontrollszám program képzi 2. Átadásra kerülı dokumentumok Az ügyfélnek lehetıséget és megfelelı idıt kell biztosítani, hogy az ajánlat elsı oldalát elolvashassa, értelmezhesse és a biztosításközvetítıvel a számára problémát jelentı kérdéseket megbeszélhesse. 2/11

3 3. Tájékoztatást kaptam arról, hogy: Az ügyfélnek lehetıséget és megfelelı idıt kell biztosítani, hogy az ajánlat elsı oldalát elolvashassa, értelmezhesse és a biztosításközvetítıvel a számára problémát jelentı kérdéseket megbeszélhesse. 4. Hárompontos nyilatkozattétel A Hárompontos nyilatkozattétel kitöltése elıtt az ügyféllel pontosan értelmeztetni kell a leírtakat. Az üzembentartó a nyilatkozat tétele során csak egyetlen mezı ikszelhetı be. A választott nyilatkozatrészt a szükséges adatokkal töltse ki, majd aláírásával hitelesítse azt. Ezen nyilatkozat kitöltése befolyásolja az ügyfél további bonus/malus besorolását. Amennyiben az ajánlaton a biztosítás elvállalása szempontjából szükséges adatok különösen évforduló váltás esetén az elızı biztosítási idıszakra vonatkozóan fedezetet nyújtó biztosító megnevezése, illetve kötvényszáma nem kerülnek megadásra, a biztosító a szerzıdést M04-es kategóriába sorolja. 3/11

4 5. Aláírások Az ajánlat kitöltött oldalát, az ügyféllel közösen még egyszer ellenırizze. Írassa alá a Szerzıdıvel/Biztosítottal. Végül, mint biztosításközvetítı, Ön is írja alá, dátumozza és pecsételjen a kijelölt helyen. Az ajánlat kelte, a kitöltés dátumának idıpontja, mely nem lehet késıbbi, mint a kockázatviselés kezdete. 6. Közvetítı Közvetítı cég és személy neve. Közvetítı kódja: A Wabard biztosítótól alkusz PREFIX kód ként kapott 4 jegyő kód. Ajánlatszám Az ajánlatszám max. 7 karakterbıl állhat. Egyedileg azonosít egy ajánlatot, az egyértelmő visszakereshetıséget segíti, melynek nyomtatott formátuma: a módozat jele, sorszám, 9 kontrollszám program képzi Ügyfélszám Az ajánlat rögzítésekor, a biztosító állománykezelıje tölti ki. Befizetıazonosító sorszám A befizetésre szolgáló elsıdíjas csekk befizetıazonosító sorszámát kell beírni. Célja a meglévı szerzıdésekre befolyó befizetések automatikus könyvelésének biztosítása, melynek nyomtatott formátuma: a díj típusa: 01 elsı díj 02 - folyamatos díjként bekért/befizetett díj 03 - hátralékos díjbekérésként befizetett díj 04 reaktivált díj 9999 a biztosításközvetítı PRFEIX kódja, 4 db számjegy, egyedi azonosító a biztosítón belül 99 - termékkód Egyedi szerzıdésszám vezetı nullákkal feltöltve SZ_ID 9 kontrollszám - program képzi 4/11

5 7. Jelen szerzıdés megkötésének oka Azon ok megjelölése, mi alapján köti meg nálunk a szerzıdést. Ezeket okirattal kell bizonyítania. Tulajdonszerzés: a tulajdonjog megszerzése a vagyontárgy felett (történhet pl. adás-vétellel, ajándékozással, örökléssel) Öröklés esetén a jogerıs hagyatéki végzést kell csatolni, ennek jogerıre emelkedésétıl számítódik a tulajdonjog megszerzése. Felmondás: az elızı szerzıdés bármely szerzıdı fél (biztosító, ill. tulajdonos vagy üzemben tartó) részérıl történı, hatályos felmondással történt. Hatályos a felmondás, ha az írásban (faxon) történt, és azt a másik fél legkésıbb tárgyév december 01-én éjfélig (biztosító esetén a személyesen leadásra kerülı felmondások esetén hivatali idıben) kézhez kapja. Újra forgalomba helyezés: ha a gépjármővet korábban véglegesen, vagy ideiglenesen (és ez esetben hat hónapon belül nem helyezték ismételten forgalomba) kivonták a forgalomból, majd ismételten forgalomba helyezik. Üzemben tartó váltás: ha a korábbi nem tulajdonos üzemben tartó személye helyett új üzemben tartó (lehet a tulajdonos is) kerül bejegyzésre a forgalmi engedélybe. Ide tartozik az az eset is, ha a korábbi üzemben tartó maga a tulajdonos volt, de a szerzıdését hatályosan, biztosítási idıszak végére felmondta, és a következı biztosítási idıszakra az új üzemben tartó köt szerzıdést. Tulajdonszerzés esetén, a dátummezı kitöltése minden esetben kötelezı! Kockázatviselés Azonnali kockázat Abban az esetben, ha az új tulajdonos azonnal kockázatviselési kezdetet szeretne, erre úgy van lehetısége, hogy az Ajánlat kockázatviselés kezdete rovatának óra, perc mezıjét kitölti és az elsı díjat a biztosító postai befizetı csekkén, a postán aznap befizeti. Ebben az esetben feltétlenül az ajánlathoz kell csatolni a díjelıleg befizetését igazoló csekkek igazolószelvény részét. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló évi IV törvény (a továbbiakban: Ptk.) 539. (1) bekezdése: A biztosítás az azt követı napon lép hatályba, amikor a szerzıdı fél az elsı díjat a biztosító számlájára befizeti, illetıleg amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodnak meg, vagy a biztosító díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti. A kockázatviselés Vége : A WABARD Biztosítóhoz megkötött KGFB szerzıdések határozatlan idejőek 8. 5/11

6 Szerzıdı A szerzıdı partner az a személy, akinek az állandó lakhelye és egyéb adatai alapján a díjszámítást el kell végezni. A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás szerzıdıje a tulajdonos vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó lehet (Kormányrendelet 1. b) pontja és 2. (1) bekezdése) A szerzıdı partnert a következı módon kell meghatározni: Ha a biztosítani kívánt gépjármő tulajdonosa természetes személy, akkor a biztosítás szerzıdıje lehet a tulajdonos vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó is. Ha a biztosítani kívánt gépjármő tulajdonosa jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, akkor a biztosítás szerzıdıje lehet a tulajdonos vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó is. Tulajdonos, Üzembentartó Ha a forgalmi engedély, vagy más okirat (adás-vételiszerzıdés, öröklés esetén hagyatéki eljárást lezáró jogerıs határozat, stb...) alapján a gépjármő tulajdonosa vagy üzemben tartója a gépjármőnek, akkor azt a megfelelı mezıben kell X -el megjelölni. Lakcím/Székhely Lakcím vagy székhely a gépjármő forgalmi engedélyében megjelöltek alapján, vagy a tulajdonos adatai (okirattal alátámasztva, pl.: személyi igazolvány, vagy cégkivonat, stb.), ha az nem azonos a forgalmi engedély jogosultjával. Ha a gépjármő nem forgalmi engedélyköteles, akkor a szerzıdınek a gépjármőhöz főzıdı jogviszonyát igazoló okiratban (pl:. adás-vételiszerzıdés) megjelölt címét kell rögzíteni. Természetes személy tulajdonos esetén a személyigazolványban (lakcímkártyán) feltüntetett állandó lakcímre, nem természetes személy esetén a cégadatokat hivatalosan tartalmazó okiratban (cégkivonat, egyéni vállalkozói engedély) szereplı székhelyre kell tarifálni. Levelezési/Postacím Kitöltése abban az esetben szükséges, ha a biztosító értesítéseinek (kötvény, csekk, kárrendezési iratok, stb...) kézbesítését a szerzıdı nem a forgalmiba bejegyzett címre kéri. Amennyiben nem kerül kitöltésre, úgy értelemszerően a lakcím vagy a székhely lesz automatikusan levelezési címként figyelembe véve Gépjármő adatok A biztosított gépjármő adatait tartalmazó részt, a biztosítani kívánt gépjármő érvényes forgalmi engedély alapján kell kitölteni. Amennyiben nem kötelezett a gépjármő rendszám használatára, vagy még nem rendelkezik azzal, mert szalonból értékesített, úgy az alvázszám ideiglenes felhasználásával köthetı meg a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás. A már ismert rendszámot, a szerzıdı 5 munkanapon belül juttassa el a biztosító részére. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) nyilvántartása alapján ellenırzésre kerülnek a gépjármő adatai, és az ajánlat ez alapján kerül kötvényesítésre. Teherbírás A forgalmi engedélyben található adatok alapján számítható ki, mértékegysége (kg). Fajta A 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján meghatározott kategóriák közül a vonatkozó jármő fajtájának jelölése. 6/11

7 Használat módja A használat módját értelemszerően fontos a megjelölése, mert ez alapján kerül a szerzıdés pótdíjazásra. 13. Díjfizetés ütem A szerzıdı által választott gyakoriságot kell megjelölni a megfelelı mezıben elhelyezett x -szel. Fontos, hogy havi díjfizetési gyakoriság csak inkasszós díjfizetés esetén választható! Halasztott díjfizetés esetén a díj esedékességétıl számított 30 nap eltettével megszőnik a szerzıdés, amennyiben a hátralékos díjat nem fizették meg. Halasztott díjfizetés az elsı díjra: Amennyiben az esedékes díjat nem fizették meg, a díj esedékességétıl számított 30 nap elteltével a szerzıdés Érvényesen létre nem jött szerzıdés megjegyzéssel megszőnik. 14. Pótdíjak A Pótdíj mértékének megadását az aktuális tarifatáblázat határozza meg. Pótdíj érvényesítése kötelezı! A megszerzéstıl 2 évnél fiatalabb jogosítvány csak akkor von maga után pótdíjat, ha a jármő vezetése jogosítványhoz kötött. Az szerzıdı által igénybevett kedvezmény(ek) jogosultságát az elsı káresemény bejelentése kapcsán ellenırizni fogja a biztosító. Kedvezmények (1) Az adható Kedvezmények (1) mértékét az aktuális tarifatáblázat határozza meg. A maximálisan figyelembe vehetı Kedvezmények (1) összesen : 30% 7/11

8 On-Line, SMS, Call Center kedvezmény január 01. vagy azt követı kockázatviselés kezdető szerzıdések esetén 10% On-Line, SMS, Call Center kedvezményt alkalmazunk abban az esetben, ha a biztosított gépjármő személygépjármő, és a szerzıdéskötés a oldalon, vagy a WABARD Biztosító Zrt. internetes oldalán felsorolt független biztosítási alkuszok nyilvános, biztosításközvetítésre szolgáló honlapjain keresztül történik. Azok az alkuszok adhatják, akiknek a szerzıdésben rögzítettek szerint, a megkötött ajánlatok adatait minden esetben elektronikus úton bocsájtják a biztosító rendelkezésére Ezt a kedvezményt nem vonjuk vissza a szerzıdés megszőnéséig. Gyermekkedvezmény A gyermekkedvezmény csak természetes személy esetén, egy illetve kettı, vagy több gyermekre jár a szerzıdınek, ha a szerzıdıvel közös háztartásban élı gyermeke még nem töltötte be a 16. életévét (a születési dátum utáni). A kedvezmény abban a naptári évben vehetı igénybe utoljára, amelyben a gyermek a 16. életévét betölti. Közszolgálati jogviszony után járó kedvezmény Azok a szerzıdık jogosultak igénybe venni, akik a szerzıdés megkötésekor közszolgálati munkaviszonyban dolgoznak. Pályakezdı kedvezmény Azok a szerzıdık jogosultak igénybe venni, akik 2006, 2007, 2008 évben végeztek tanulmányaikkal, de még kevesebb, mint 3 éve kezdtek dolgozni. Az elsı igazolt munkaviszony kezdetétıl számított 3. év végén, a kedvezményt automatikusan visszavonjuk a biztosítási év végén Mozgáskorlátozottak részére adható kedvezmény Alkalmazható minden olyan szerzıdés esetén, ahol a szerzıdı vagy a vele egy lakcímen élı rendelkezik új típusú, az okmányiroda által kiállított fényképes mozgáskorlátozott kártyával (MK) és a biztosított jármő fajtája személygépjármő vagy legfeljebb 2 t hasznos terheléső tehergépjármő. A szerzıdés megszőnéséig nem töröljük. A WABARD Zrt. tulajdonosi cégeinek munkavállalóinak, nyugdíjasainak adható kedvezmény A Cégcsoporthoz tartozó cégek, vállalkozások részletes listáját a WABARD Biztosító Zrt. honlapján a - -, oldalon illetve az ügyfél-tájékoztató 1.sz. mellékletében megtalálható. Alkalmazható a következı cégekre, vállalkozásokra: ARDEN Holding Befektetési és Vagyonkezelı Zrt.; AVIA-GEO Ingatlanhasznosító Kft.; ARSUS Investment Befektetési Kft.; BILK-INVEST Ingatlan- és Vagyonkezelı Kft.; Badacsony Invest Ingatlanforgalmazó Kft.; Bilk Logisztikai Zrt.; BSZL Zrt.; Budapesti Szabadkikötı Logisztikai Zrt.; CASCADE Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft.; Container-INVEST Vagyonkezelı Kft.; Delta Airfreight Szállítmányozási Kft.; DELTA-INVEST Vagyonhasznosító Kft.; Delta Trans Kft.; Delta Rent Kft.; Delta Sped.; Szállítmányozási és Szolgáltató Kft.; ERDÉRT Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft.; Eliz Capital,; Horváth-Ház Szolgáltató Kft.; HC INVEST Szállítmányozási Kft.; HUNGAROKOMBI Kft. és Trs. Kombinált Fuvarozást Támogató Bt.; HUNTINGTON Ingatlanfejleszı és Forgalmazó Kft.; Interglob Nemzetközi Fuvarozási Kft.; INTERSZERVIZ Budapest Jármőjavító Fuvarozó és Szállítmányozó Kft.; Jezomme Invest Limited.; Lászlótanya Kft.; KÖZDÜLİ-INVEST Ingatlan- és Vagyonkezelı Kft.; LTD-INVEST Vagyonkezelı Kft.; Mahart Container Center Szolg. Kft.; MSZ-INVEST Vagyonkezelı Kft.; Multicont Hungary Szállítmányozási Kft.; Multicont Nemzetközi Szállítmányozási Logisztikai Zrt.; Multicont Terminal Szolgáltató Kft.; Nagy-Milic Natúrpark Közhasznú Társaság; Orangeways, KFK Invest Holding.; Planet Invest; Révész Eurotrans Deutschland GmbH. REDWOOD-WEST Ingatlanfejleszı és Forgalmazó Kft.; Royal Sped Interszerviz Budapest Kft.; Royal Sped Szállítmányozási Zrt.; RS-Invest Vagyonkezelı Kft.; S.C.Royal Sped Trans romania S.R.L.; SC Waberer's Románia; Waberer's Espana S.A.; Sollers Cégcsoport, Saxum Rt.; Sollers-Investment Kft.; Somogyi Elektronik Kft.; Szabadkikötı Invest Befektetési Kft.; Truck Rent Kft.; TERRASSA-ÉPÍTİ Ingatlanforgalmazó és Fejlesztı Kft.; VÁM SERVICE Vámkezelı Kft.; Vámkapu Vámügynökségi Száll. És Raktározási Zrt.; VBP Logisztikai Szolgáltató Zrt.; VKH Vagyonkezelı Kft.; VKH Zrt.; VN-INVEST Vagyonkezelı Kft.; VOLMIX Közvetítı és Szolgáltató Kft.; VOLÁN HOTEL Szálloda és Vendéglátó Kft.; VN Udvar Ingatlanhasznosító Kft.; VT Plastic gyártó Kft.; VOLÁNSPEC Különleges Szállítmányozó és Szolgáltató Zrt.; VOLÁNSPEC Fuvarozó és Szolgáltató Vállalat; VSP Vámügynökségi Szállítmányozási és Permegelızı Kft.; V-Spec Vagyonkezelı és Kereskedelmi Kft.; Waberer's Consulting Gazdasági Tanácsadó Kft.; Waberer s Trans Fuvarozási és Szolgáltató Kft.; Waberer s Holding Vagyonkezelı Zrt.; Waberer's International Szállítmányozó és Fuvarozó Zrt.; Waberer's Logisztika Kft.; Waberer's Polska Sp.; Westbay Kft.; Westbay Holiday Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft; WHV-Invest Vagyonkezelı Kft. 8/11

9 Kedvezmények (2) Az adható Kedvezmények (2) mértékét az aktuális tarifatáblázat határozza meg. A maximálisan figyelembe vehetı Kedvezmények (2) összesen : 10% Díjfizetési ütem kedvezmény Éves, ½ éves díjfizetési ütem, díjfizetési mód választása mellet érvényesíthetı. Csoportos díjbeszedési kedvezmény A csoportos díjbeszedési megbízás választható havi díjfizetés is amire ügyfeleknek kedvezmény jár, ha min. a ¼ éves elsı díját csekken befizeti és egyúttal csoportos díjbeszedési megbízást ad Díjfizetés módja Csekk (készpénzátutalási megbízás), banki átutalás, inkasszó (csoportos beszedési megbízás). Éves alapdíj A kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítás éves alapdíjának meghatározása a mindenkor hatályos meghirdetett tarifatáblázat alapján történik. Bolus/Malus besorolás A Kormányrendelet megváltoztatta a bonus/malus rendszer megfigyelési idıszakát, így ez azonos lett a naptári évvel, azaz december 31-én zárul. Az átállás miatt egy alkalommal egy másfél éves megfigyelési idıszakot írt elı a jogszabály, amely július 01-jén indult és december 31-én ért véget. A fentiekbıl következik, hogy ha az üzembentartó úgy dönt, hogy biztosítót vált, akkor az új szerzıdés megkötésekor még nem fog rendelkezni kártörténeti (bonus-malus) igazolással, ennek kiadására legkorábban január elején kerülhet sor. Ezért az új biztosítójánál A00 besorolással indul az új szerzıdése. Az új szerzıdést megkötı biztosító köteles a korábbi biztosítótól a kockázatviselés kezdetétıl (január 01-jétıl) számított 30 napon belül beszerezni a kártörténeti igazolást. Ahhoz, hogy az új biztosító eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségének az üzembentartónak a szerzıdés megkötéskor meg kell adnia az alábbiakat: 1.) az elızı biztosító neve, 2.) gépjármőve hatósági jelzése (rendszáma), 3.) a megszüntetendı biztosítási kötvény száma. A Kormányrendelet elıírja, hogy a szerzıdéskötéskor az üzembentartó köteles minden, a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges körülményt, beleértve a szerzıdés besorolásának beszerzéséhez szükséges adatokat is közölni a biztosítóval. 9/11

10 MABISZ díj A KGFB elsı díj és a MABISZ díj összegeit egy postai befizetı csekken fizethetik csak be a biztosításközvetítık! A KGFB elsı díjának + a MABISZ díjbefizetésére használható bankszámlaszám: A biztosításközvetítı az ajánlat megfelelı rovatába minden esetben bejegyzi a szerzıdınek átadott postai befizetı csekkek befizetı azonosítóját. A biztosításközvetítı a szerzıdı részére átadja az Elsı díj+mabisz díj befizetésére szolgáló postai befizetı csekket. A szerzıdı az átvett csekkeken postán feladja az összeget. A beszedendı MABISZ díj idıintervallumának megállapításánál az elsı napként az adásvételt, az elsı forgalomba helyezést, illetve. az elızı szerzıdés megszőnésének napját követı napot, utolsó napként az újólag kötött szerzıdés kockázatviselés kezdetét megelızı napot kell figyelembe venni. Töredékdíj számításakor mindig az adott naptári év pontos napjaival vagy kell számolni (pl.: 2008-ban 366 nap/év, 2009-ban 365 nap/év). A fizetendı MABISZ díj kiszámolása a mindenkori tarifális éves (A00) alapdíjból történik, naptári napra számolva. (X Y) x (Z/366 vagy 365) = MABISZ DÍJ, ahol X = Kockázatviselés kezdetének dátuma Y = Tulajdonszerzés dátuma Z = Tarifális (A00) éves díj A MABISZ díjat minden esetben a beszedendı idıintervallumhoz tartozó hatályos díjszabáson, A00 B/M fokozatnak megfelelıen kell beszedni. Pl.: Adás-vétel kelte november 28., a kockázatviselés kezdete január 05. Ebben az esetben 3 nap novemberre vonatkozó és 31 nap decemberre vonatkozó. A00 díjat kell megállapítani a korábbi év díjszabása szerint, és 4 nap A00 díjat kell megállapítani a kötés évében hatályos díjszabás szerint. Díjadatok Az aktuális tarifa besorolás szerint, a mindenkori A00 -s éves alapdíjat, a Bonus/Malus besorolás szerinti szorzóval, a pótdíjjal növelt, és a kedvezmények (1), illetve kedvezmények (2) szorzókkal csökkentett éves díj. Fizetett díjelıleg A biztosító egyetlen számlaszámon intézi a biztosítási díjak beszedését, ennek értelmében kerültek kialakításra a befizetı azonosítók, melyek megkülönböztetik az elsı díjakat a folytatólagos díjaktól. A díjak MABISZ díj és a biztosítási díj egy csekken kerülnek befizetésre. MABISZ díj és biztosítási díj egy csekken történı befizetésekor a díjkönyvelésnél a MABISZ díj kap elsıdlegesen prioritást. A biztosítási díjak biztosítóhoz történı beérkezése fontos a szerzıdés kockázatviselésének megállapítása szempontjából mind az elsı díj, mind a folyamatos díjak vonatkozásában. 17 Mellékeltek A csatolt dokumentumok a megfelelı helyen X-szel jelölendı, vagy az egyéb mezıben feltüntetendı a csatolásra került dokumentum neve. 10/11

11 18 Aláírások Az ajánlat kitöltött oldalát, az ügyféllel közösen még egyszer ellenırizze. Írassa alá a Szerzıdıvel/Biztosítottal. Végül, mint biztosításközvetítı, Ön is írja alá és pecsételjen a kijelölt helyen. Egyebek Amennyiben ajánlat kitöltés közben hibát vét, úgy a hibás adatot áthúzással javíthatja, és a javítást az ügyfél aláírásával és a javítás dátumával igazolhatja. A biztosítási szerzıdés a szerzıdı és a biztosító írásbeli megállapodása alapján jön létre, melyet a szerzıdı kezdeményez. A kitöltött ajánlatot, az ügyféllel közösen még egyszer ellenırizze! Az ajánlat minden oldalát írassa alá a Szerzıdıvel/Biztosítottal. Végül, mint biztosításközvetítı, Ön is írja alá és pecsételje az ajánlat minden oldalát. A Biztosító részére az Ajánlat elsı, eredeti példányát kell megküldeni! A megkötött szerzıdések Biztosítóhoz történı leadásakor elektronikus adathordozón átadott Excel-táblát is mellékeljen az Alkusz, melyen az ajánlatok azonosítására szolgáló ajánlatszámok (7 karakter) mellett, a befizetıazonosító száma (16 karakter) és az elsı díj összege is fel van tüntetve a szerzıdı neve mellett. Fontos! Az ajánlatot a kötés dátumától számított 5 munkanapon belül le kell adni a Társaságunk Alkusz-kapcsolattartójánál, a WABARD Biztosító Zrt. Központi Adminisztratív Irodájában: 1211 Budapest, Szabadkikötı út 5-7. Tel: 06-1/ ; Fax: 06-1/ /11

KGFB - Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK101> Ny. sz.: WB-2008-0002/1-10

KGFB - Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK101> Ny. sz.: WB-2008-0002/1-10 KGFB - Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók Alkalmazandó: 2008. 10. 28-tól Ny. sz.: WB-2008-0002/1-10 A WABARD Biztosító Zrt. KGFB - Ügyfél-tájékoztatója Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát,

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Általános Feltételek HU 0601-ENG I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Általános Feltételek HU 0601-ENG I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az EuroInsurances Ltd. (a továbbiakban: a biztosító) a felek között létrejött CASCO Biztosítási szerzıdés alapján magyar forintban, önrész levonása mellett

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS B4108 * B4108* Ajánlatszám: Gyak. díj HUF

KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS B4108 * B4108* Ajánlatszám: Gyak. díj HUF www.agent24.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@3ai.hu / tel.: +36 (1) 4609677 / fax: +36 (1) 3410351 Díjszámítás - 1 / 1.oldal KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS Ajánlatszám: 12799439-B4108 Díjkalkuláció időpontja:

Részletesebben

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat

UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat UNION-Casco biztosítások Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Ajánlatszám: Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS *2866* Ajánlatszám: Biztosító Éves díj HUF Gyak. Díj HUF Ft

KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS *2866* Ajánlatszám: Biztosító Éves díj HUF Gyak. Díj HUF Ft Díjszámítás - 1 / 1.oldal KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS Ajánlatszám: 2866 Díjkalkuláció időpontja: 2010. 10. 14. 15:02 Rendszám: G T V 9 6 0 Díjkalkuláció oka: Tulajdonszerzés Kockázatviselés kezdete: 2010. 10. 14.

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News április

Grant Thornton Hungary News április Grant Thornton Hungary News 2014 április Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy megjelent a Nemzetgazdasági Miniszter rendelete a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. / / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27)

Chipmunk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fót, Rét utca 22. /   / tel.: +36 (27) / fax: +36 (27) Díjszámítás - 1 / 1.oldal KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS Ajánlatszám: 13011543-B290 Díjkalkuláció időpontja: 2012. 10. 8. 12:13 Rendszám: X L 2 4 1 Díjkalkuláció oka: Díjnemfizetés miatti újrakötés Kockázatviselés

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

p. Szerződő neme: q. Szerződő születési éve: r. Életkora: év s. Szerződő irányítószáma: Biztosító Éves díj HUF Gyak.

p. Szerződő neme: q. Szerződő születési éve: r. Életkora: év s. Szerződő irányítószáma: Biztosító Éves díj HUF Gyak. Díjszámítás - 1 / 1.oldal KGFB - DÍJSZÁMÍTÁS Ajánlatszám: 3466 Díjkalkuláció időpontja: 2011. 1. 3. 21:48 Rendszám: K X C 6 5 6 Díjkalkuláció oka: Biztosító váltása évforduló esetén Kockázatviselés kezdete:

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének bankszámla termékei Terméktájékoztató Hatályos 2009. december 15-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása Jogosultak köre A külföldi hatóság által kiállított vezetıi engedély akkor tekinthetı érvényesnek: ha a vezetıi engedély jogosítottja nyilatkozik

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Elızmény száma: Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Név: (Nıknél leánykori név is!) Születési helye: Születési idı: év hó nap Bejelentett lakóhelye: Tartózkodási helye: utca házszám em. ajtó helység

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az elidegenítésre kijelölt szekszárdi 5794/14, illetve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

Egyéni Casco. Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK211>

Egyéni Casco. Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK211> Egyéni Casco Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók Alkalmazandó: 2009. 02. 01-tıl Ny. sz.: WB-2009-0002/1-21 Tisztelt Partnerünk! A WABARD Biztosító Zrt. Egyéni Casco - Ügyfél-tájékoztatója

Részletesebben

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

12/1990. (VI. 13.) IM rendelet. az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

KGFB Ügyfél-tájékoztató és Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF112)

KGFB Ügyfél-tájékoztató és Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF112) KGFB Ügyfél-tájékoztató és Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF112) Alkalmazandó: 2010.04.01-tıl Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy biztosítási szerzıdés megkötésére irányuló ajánlatával hozzánk

Részletesebben

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája

A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája A Wabard Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012. január 1-től érvényes díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ajánlatszám: JAQUAZOL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Ajánlatszám: JAQUAZOL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 3A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 1076 Budapest, Garay út 32. Adó: 12799439-1-42 www.agent24.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@3ai.hu / tel.: +36 (1) 4609677 / fax: +36 (1) 3410351 Program verzió:014-4-0153.001

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

1.2. Rövid neve:... 1.3. Neve:...

1.2. Rövid neve:... 1.3. Neve:... Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Okmányiroda 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42. Tel.: 83/505-573; Fax.: 83/505-575 E-mail:okmanyiroda@keszthely.hu Üzletszerően végzett

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET

A jelû díjtábla. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) KöZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET Baranya megye ( kivételével) Fejér megye ( kivételével) Heves megye ( kivételével) Komárom-Esztergom megye ( kivételével) Nógrád megye ( kivételével) Vas megye ( kivételével) Zala megye ( kivételével)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (1054 Budapest, V. kerület, Bajcsy-

Részletesebben

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Jelen szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. mint Biztosító (a továbbiakban: biztosító),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás

Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás Kedvezmények, pontgyűjtés, pontbeváltás 2014.09.15.-től az alábbi kedvezmények vehetők igénybe érvényes Posta Hűségkártya birtokában: 1. Díjmentes csoportos balesetbiztosítás minden Posta Hűségkártya birtokos

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

AJÁNLAT A HATÁROZATLAN IDŐSZAKRA SZÓLÓ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

AJÁNLAT A HATÁROZATLAN IDŐSZAKRA SZÓLÓ KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ Jármű adatai Tulajdonos adatai Szerződő/üzembentartó adatai Születési név: Születési hely: Anyja neve: Személyi okmány: Levelezési cím: E-mail cím: info@frontdent.hu 1. sz. példány: a Közlekedési Biztosító

Részletesebben

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását.

Ajánlatszám: Kijelentem, hogy a díjfizetés kezdetének megjelölése nem jelenti a Ptk (1) bekezdésében jelzett halasztás megvalósulását. A Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. 076 Budapest, Garay út. Adószáma: 79949--4 www.agent4.hu www.maklernet.hu / e-mail: office@ai.hu / tel.: +6 () 4609677 / fax: +6 () 405 Program verzió:09-a-09.00

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás aján a következıket

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Vagyonbiztosítási változásbejelentő lap Ügyféladatok módosítása, adatkezelési nyilatkozat

Vagyonbiztosítási változásbejelentő lap Ügyféladatok módosítása, adatkezelési nyilatkozat 1/6 Ügyféladatok módosítása, adatkezelési nyilatkozat Szerződő adatai Név:... Születési hely és idő:... Lakcím/székhely/telephely:... Ügyfélszám(ok):... Szerződésszám(ok):... Az adatmódosítást................................

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rász szánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják.

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják. Tájékoztatás az új típusú diákigazolványoknak, valamint a rendeletben meghatározott egyéb dokumentumoknak az utazási kedvezmények igazolására történı elfogadásával kapcsolatos tudnivalókról (362/2011 (XII.30.)

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben