képviselőtestületi tagok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "képviselőtestületi tagok"

Átírás

1 VI évflym 51 szám r 20 fillér Kmárm, 192 deember 17 SZRKSZŐSÉG gesz egyedévre évre Megjeleik Világválság, lé, ej iii helyi J-ÓU P p < gyes s/ i M I : ' j r i l l PH GYUL rszági s ehézség, mid sszefglihtó ebbe z j 11le s z ó b : p é z k é r d é s Lmerik rópától pézt kér, p t i l t k z i k, g y ő z ö k és legj zöttek küzködek sivá rságáb - mgkrhgytt közíi- etek reméyt vesztve kp kdk metőötletek m i r i ádji között, ieiyek z mid mgk viselik hlál b é l y e g e t, m e y i b e sk egy esetbe vlák [ipá é l e t k é p e s e k, í i öilet, z eszme meileit m túljárt tt v l keresz- tülvihetőségek egyetle ^gedhetetle péz is feltétele, és em b i r j k megértei, mit, miért vrt mgr egy ly erélyes itézkedés, mely pézkérdés prblémáják m e g l d á s á v l m e g l d á z ö s s z e s többi k é r d é s e k e t is egyrát? lhisszük, h g y ehéz teidt, de vári meg ehe zebb, k ü l ö ö s e p e d i g k kr, m i k r m é g sk m e g l d á s előmkáltit sem lát jk V g y tlá j ó k r lesz leézük k ö z é l e t e k zürzvrs f r g t g á b, m e g döbbeve állpithtjk meg, hgy z ö s s z e s életjelesé gek, z összes társdlmi, éi, p l i t i k i sőt mg elet p r b l é m á j is tt fldklik p é z t e l e s é g s i vtgáb Ifjúsági k é r d é s, y g d i j kérdés, tisztviselő, k e r e s k e d ő, rkkt, g r á r, d ó z á s és eb számtl k é r d é s em megldhtó közmegeléger, mert i s p é z mkélküliség prólipr ő, z iség s z e m l á tmást i j e s z t ő b b frmát ölt, mert i s p é z i s? K i hiszi el, h g y is? Hgy is tt, hl ie kellee, zt i g e, zt elfgdjk, de, h g y sehl is, zt j ó z ésszel f e l i em b i r j k em b i r j k m e g é r t e i, gy péz élkét k e z e l kkr is, h g z d á k tlsó álltját is kiüitálták z istállóból, vgy h p i r miskb r k v g y ö y ö r k ö d hetik s l á d k b ú t r i b M e r t mst épe eze z t v g y k S z á z h l d f ö l d r e is száz p e g ő k ö l s ö, m k b í r ó besületes em ber em jő tiz pegő ere iéig S m i d e z m i é r t? M e r t elvették, m e g h i ú s í tttk péz fglmát, z eszközből éit k v á s l t k és em számltk és em s z á m l k zzl, h g y t e r mészete e r ö s z k t em l e het elköveti bütetleül Már p e d i g ez z, m i k r z e s z k ö z b ő l élt s i á l k Képviselőtestületi-tgkt Kmárm K m á r m szb k i r it g y e i várs ökrmáyzí t ib jelető* á l l m á s h z é r k e z ü k : válszttt képviselőtestületi tgk megbí ztás s r s l á s tjá f e l e r é s z b e d e e m b e r hó végével m e g s z ű i k, helyeiket várs plgárság t ö b b s é g i v á l s z t á s lpjá tölti be srslást legközelebbi vársi közgyűlése fgják m e g e j t e i s z t á z l i s p á áitl kitűzött, válsztási p fgják m e g v á l s z t i z j k é p v i s e l ő k e t, k i k ht e s z t e d ő keresztül várs ö k r m á y z t i szerveze tébe m i d e k r közérdeket t r t v szem előtt m e d d ő viták é s éltl e l v i küzdelmek elő t é r b e h e l y e z é s e élkül s z e m é l y i é r v é y e s ü l é s m e l l ő z é s é v e l lesz ek hivtv d l g z i vrs előbbrejtásá válsztást megelőzőe r é g e b b idő ót látk tervsze rű k-mkát, mely köz h g l t szitsvi v á r s ö krmáyztát egy ly útr k r j v i i, m e l y tlá egyesek é r d e k e i t kitűőe s z ó i g íiá, á m d e közérdek szemptjából sk v é g z e t e s é s Veszélyes lehet M e r t mide ö k r m á y zl, mely válszt plgárság közigzgtási, gzdsági, k l t rális és társdlmi iráyb h i v t t t k ö z s é g e t v e z e t i, fel dtát sk g y l d h t j m e g, h jm z h bele z s z t á l y é r d e kek ú t v e s z t ő j é b e, h p l i t i k i és pártérdektől mete tdj ygdt, békés lktó mkáját elláti várs képviselőtestüle t é e k helyes ö s s z e á l l í t á s á á l tehát em gyhgú, fráziskkl telt szólmkr kell hllgti ( s z m r ú péld erre z ősziró zsás f r r d l m i idők), hem m e g f t l t, h i g g d t ész sz vár, mely zt p r s l j, h g y képviselőtestületükbe várs lksságák mide rétege, mide fgllkzási ág, mide érdekképviselete megtlálj mg m e g f e l e l ő helyet, h g y mg érdekekeit közérdek r é s z é r e, de s k i s k k e r e t e i belül r á y i g s és siyáhz mérte érvéyesítei is t d j m e l y per z b egyesek z r y i g s m e g s z t t t ér deksprtk fölé h e l y e z k e d v e k r k m g k k h t l m i túl súlyt biztsíti, z i,y iráyú t ö r e k v é s és m i d e e l t l ó d : is KIDÓHIVL: 24 elef ári d í j s z b á s Kézirtkt tessek és házi isteek m ó d jár imádtssék g y b k k es tőkések p á é l s z e k r é y e i be k k r, riki milliók léte, vgy em léte függ ttól, vájj viss/dtik-e eredeti redeltetéséek, h g y t i m i t z élet egyik e s z k ö z e kezeltessék Mert h m é l y e b b e b e - Igmádi-t Hirdetések mide s z m i i ymrúság, zteles g Kmárm, S em d k közérdek sk 61 szerit vissz lktó mkáj kdályzá, em de egyeese l e h e t e t l e é i s teé Kmárm plgárság m i d e k r ///(V/ gy közéleti érett,t tsfttts igy m e g v g y k győződve, h g y l e l k i i s m e r e t i e teibjtók meddő mkát g k végezi válsztásk itt K m á r m v á r s em egyesek rejtett és yílt, p l i t i k i és m gá érdekeit kíváj szlgáli, hem gzdsági, közigzgtási es kltrális s z e m p t b ó l s k i s köz s ebbe z egyesek j g s es méltáys érdekét fgj biztsitt z iség m k á k költségeiek fede zésére házbér- fillér k i v e t é s é t váhgyt jó vár megye 4 vármegye ber hvi ülése tépítkezési hzhtó kisgyüléséek prgrmj téli deem vármegye kpsltb iségmkákkl vármegye kisgyülése e hó 1-á sztergmb v á r m e g y e ház kistás termébe trttt redes h f i v i ü l é s é t, m e l y e d r Liger S á d r főispá e l ö k ö l t tárgysrzt közérdeklődésre s z á m t t r t ó ptjiról k ö v e t kezőkbe d k részletes j e l e tést : lfgdt k i s g y ű l é s z 19 évi közúti k ö l t s é g e l ő i r á y ztt, melyet főispá felkéré s é r e Ujszászy Imre állmépitészeti h i v t l i f ő ö k l e g r é s z l e tesebbe i s m e r t e t t e s s z e m é l y i, d l g i, vegyes r v t i k f e l t á r á sávl r é s z l e t e s e k i f e j t e t t e, h g y z útépítkezés v á r m e g y e t e r ü leté m i k é p lesz m j d l e g é l iráysbb kpsltb hz h t ó téli i s é g m k á k k l k i s g y ű l é s z e l ő d t t k t m e g ygvássl vette t d m á s l ltsíttt kisgyűlés Fehérváry Árpád lábtli jegyző

2 2 ldl Kmármmegyei Hirlp 192 deember 17 ygellátásák újbóli megállpításár iráyló kérését és megállpíttt özv Kvás Gyláé yglmztt trkáyi jegyző özvegyéek, özvegyi ellását vármegyei vedégszb bebútrzásár 700 pegőt szvztt meg közgyűlés Helybehgyták sztergm vársk Szőlgyéi József hegymester, dr Gözy Bél kórházi igzgtó és dr Vádr Ödö kórházi főrvs személyi pótlékik emelése tárgyáb hztt htárztit, gysk jóváhgyt sztergm várs htárztát, mellyel özvegy Igli ádré részére hvi 5 pegő kegydiji szvztt meg, tvábbá jóváhgyt kisgyűlés Kmárm vársk gróf Klebelsberg Kó ösztödijlpitváy ügyébe, vlmit telekköyvi betétszerkesztés mkálti dijik fedezése tárgyáb hztt htárztit ltsíttt kisgyűlés Fdgys ldár és Pthó Gyl kmármi lksk felebbezéset, melyet kmármi levete zeekr ygi támgtásák beszütetése ügyébe hztt vársi htárzt elle dtk be, felldtt Kmárm vársk Győri Gergely és társ feiebbezése tárgyáb hztt htárztát Klpk György-t és gróf Zihy-t között tervezett j t ügyebe es vársi képviselő testületet j htárzt hztlár tsíttt Jóváhgyt Kmárm vársk 191 évi gyámpéztári számdását, vlmit Felsőgll községek egy ljegyzői állás szervese tárgyáb hztt htárztát ltsíttt ellebe t községek fgysztási dójtlék és mrhlevélkezelési vlmit z yköyvikivetk dijik átegedése tárgyáb hztt htárztit, jóváhgyt Ás községek községi elöljárók és tűzltókk közmk teljesítése lól leedő metesítése tárgyáb hztt htárztát, vlmit Dd községek Kvás Jás segélyezése tárgyáb hztt htárztát brmfi teyésztők rszágs egyesületéek évi 25 peg" segélyt szvztk meg Jóváhgyt vrmegye 192 évi háztrtási lp költségvetése keretebe törtéő hiteltrházáskt ltsíttt K Árpád és társik Kmárm vrsk z iségmkák költségeire házbérfillér kivetése tárgyáb hztt htárzt elle bedtt fellebbezését sis György tti községi rvst és László Zsigmd rszláyi községi jegyzőt véglegese yglmb helyezte es Rssz bútrt kr? em! Jó bútrt LÖW Y-él vásárlht GYÖR, Gr isz I tér 5 kifejezte midkettőjükél hsszú idő át, bzgó teljesített szlgltkért elismerését Jóváhgyt Báhid község htárztát z iségmkák költségei és kthliks és refrmáts egyházközségek segélyezése tárgyáb hztt htárztit Végül elhtárzt, hgy vármegye ird és kezelési személyzetéek vsúti rképes igzlváyi megtérítéséért fizetedő dijit fedezi Krásyi és Újévi j á d é k t á r g y k i i k ü r, fésü-kzetták, jádék-dbzk, féyképezőgépek özv Lkesh Dezsöé illtszer és ftkereskedésébe KMÁRM, Uri-t 1 szám lklmi vétel! lsó árk! Heti fthireik Két sprtb gyűjtötte kitűő ftóriprterük heti ftóygát z egyik sprtb zárdáb elődtt gyöyörű műkedvelői szielődás egyes jeleeteit szemlélteti, másik sprtb pedig festői képeivel kmármi részleteket mtt z idei tel jellegzetes fehér kötösébe ) Jeleetek Mg Peetrix" zárdi elődásából ivák Bél felvételei 1 Jézs Debr sszy házáb: 2 Jézs Sim frizesál Mári Mgdl egy rómi társságb B) z idei első hó Kmármb, dr Kis Ljs felvételei 4 Hvsi tájk FILMSZÍHÁZ Kmárm K Mikiós- 11 elef 8 Deember 17-é szmbt 6*5 és fél 9 óri kezdettel Deember 18-é, vsárp 4 4, 6*5 és fel 9 órkr sk 16 éve felüliekek! fi bri mhrdzs pmp, szerelem és izglmk filmje Deember 22-é, sütörtökö 615 és fel 9 órkr sk 16 éve felüliekek! üt mipszáíji Szerelmi törtéet ze p midkét elődás párs elődás, egy jeggyel kettő személy mehet be Péztár yitás elődás lklmávl de fel 12fél l-ig és ke/des előtt 1 órávl z dóbehjtáskál Kmárm vármegye kedvezőbb eredméyről számlht be, mit sztergm vármegye vármegye közigzgtási bizttságák ülése Szórváys fertőző betegségek vármegye vármegye közigzgtási bizttság e hvi ülését deember 1-á d e 10 órkr trttt sztergmb, vármegyeház tástermébe dr Liger Sádr főispá elöklésével bizttsági ülése törvéyhtóság válszttt t igji és htóságk vezetői vettek r\zt gds elkészült lispái hvi jeletésből hgy vármegye lispáj sztergm vársi kiemeljük, plgármesteri hivtláb és z esztergmi járás főszlgbírói hivtláb vizsgáltt trttt és tpsztlt mitszerű red felett elismerését fejezte ki ztá z egyes htóságk vezetői tették meg hvi jeletéseiket közigzgtási bizttságk kmármi kir pézügyigzgtó és pestvidéki pézügyigzgtóság jeletéseiből tdtd meg, hgy sztergm megyébe mlt év vember hváb törtét dófizetésekkel Példátl területé szembe ez év vemberébe pegővel flyt be kevesebb dó Mg sztergm várs dófizetői összes dóhátrlék 91 ezer pegőt tesz ki zzel szembe Kmárm vármegye területé flyó évi kivetés es hátrlékkk 81 százlék flyt be, z ez évi kivetett összegek pedig 92'5 százlékát fizették, élkül, hgy igéybe kellett vl vei z dóbehjtáskr redelkezésre álló szigrúbb eszközöket vármegye tiszti főrvsák jeletése vármegye közegészségügye állsát z elmit vember hóról tütette kedvezőtleek fel Iflezi járváy, tüszős mdllb és kyró veszélyeztették egyes helyeke közegészséget éltdts htósági itézkedések zb elejét vették mideütt veszedelemek gybb közigzgtási bizttsági üiés tá útügyi gyámsági és gdksági lbizttság! ülések trtttk kegyetleséggel meggyilkltk egy bi vlt kereskedőt pstkézbesitő brzlms felfedezése kyh közepé tűzhely mellett vértósáb életteleül feküdt z áldzt öbb htlms ütés kpystt összezúzt Rejtély fedi Brzims kegyetleséggel véghezvitt gyiksságt fedeztek fel péteke reggel virrdór B községbe Berger Mór 65 éves vlt füszerkereskedő mgázó; elvetemült kegyetleséggel r lyes körülméyek között meggyilklták s mire szöryű gyilksságt felfedezték, bestiális gyilksk ymveszett sedőrség gyilkssági ügybe gy eréllyel idíttt meg ymzást, mely sikerrel is járt gyilkst Hrváth Ljs sömörház-pszti lks személyébe letrtzttták gyilksság körülméyeit meggyilklt kereskedő régi óráj vlt dötő bizyíték Beismerte tettét gyilks Berger Mór, miót felhgytt kereskedésével, szeréye élt Bá két szbás lkásáb, melyet, mivel háztrtást em vezetett, egyedül lktt Étkezi flb lkó sógráhz, Drh Jáshz járt, mig rháit fehéreműit rki, legikább ővére özv Keller Lipóté gyigmádi kereskedő trttt redbe z elmit péteke is egy gyigmádról küldött fehéreművel telt smgt krt kikézbesitei pstás fiú, mikr fájdlmk elle

3 192 deember lf Kmármmegyei Hírlp ldl reggeli rákb bekpgtttt Berger Mór kyhjtójá, mjd látv, hgy kls kívülről v rátéve, be is yittt kyháb zb brzlms látváy tárl! eléje merre ézett, midefele sp vér tálk, plf vérfltkkl telve s kyh közepé htlms vértósáb tl feküdt életteleül, rl Jld Jelé frdlv Berger Mór szeesétle öreg kereskedő mr teljese lel vlt öltözve, kezébe görsöse erzát trttt, mellette hlról földö hevert szemüvege összetörve, töl jbbr pedig msdólvf szité löldö felbrítv pstás-küldö, mit rémülettől mgáhz tert, kétségbeesette szldi községházár, hgy szöryű látmását bejeletse községi elöljáróság értesítésére bábli sedőrség járőre zl megjelet helyszíe, mjd telef jeletésiikre győri törvéyszék is megejtette helyszíi vizsgltt Megállpíttták, hgy hlttest yká két kötélhrk is v z egyik egy tüggöyzsiór, melye még rjt vlt 11 drb krik, másik kó zsieg Ugy látszik ezekkel fjtgtt áldzti tettes hltál zb mit blás megállpíttt em íjtgtástól köveikezet be szeresétle kereskedő kpyájá gyis jbb hlátéktői kezdve hátrfele kpyst teljese össze vlt zúz v, tlá hrmi drbr is összetörött zt sérülést vlmely tmp tárggyl, esetleg fejsze fkávl kzhtták és sérülésből rr lehet következteti, hgy (7 tettes leglább Hz ilye htlms ütést méri z áldzt fejére zekivül meg egy súlys sérülés is vlt fejé, mi viszt szúrástól szármztt zsiegelések z lehel mgyrázt, hgy Berger ki szivós védekezett támdójávl szembe, htlms sérülések dr sem hlt meg zl, h mem földö tvább hörgött, mire lettes mst már zsiegei lelt ykár és zzl kezdte fjtgti helyszíi vizsgált t- lbi flymá megállpíttták, hgy szbák iseek felfrgtv, szekréyekbe meg rhák sem lettek megmzdítv z körülméy zb, hgy vlt kereskedő megtkríttt pézéből kölsööket is szktt kidi, melyet kis köyvebe jegyzett midig fel s megtlált köyveskébe egy lp ki v lépve, ly feltevésre dtt kt, hgy tettest z dósi között is kell keresi sedőrség leggybb felkészültseggel fgtt hzz ymzás mkájáhz Értesítették székesfehérvári esedői - ymzó lsztályt, h féyképészeti és dktilszkópii műszerekkel felszerelve jöttek el ymzás flytásár bi gyilksság ügyébe sedőrség őrizetbe vett egy gzdsági selédet, ki bár tgdásb vlt ymzó htóságk véleméye szerit lps gyúsíthtó gyilksság elkövetésével sedőrség megállpíttt, hgy Hrváth Ljs 2 éves gzdsági seléd, ki B községhez trtzó, de ttól körülbelül ket ór járásyir lévő sömörház-psziád lkik, gyilksság pjá B község be trtózkdtt Megállpítttk /l is, hgy kbátjá véres flt v és vérymk lthtók zsebkésé is, sizmáják ptkój pedig körülbelül megfelel k ptkóymk, melyei ve/es meggyilklt Berger Mór kereskedő lkásá egy zsákdrb tláltk Hrváth Ljs bár beismerte, hgy kérdéses p vlób B községbe trtózkdtt, zb letrtózttáskt tgdi iprkdtt, hgy gyilkssághz bármi köze vl zzl védekezett, hgy meysszy, Vrg Mári meglátgtás éljából trtózkdtt Bá flbeliek állítás szerit Hrváth Ljs gyilkss \g felfedezése előtti p délelőtt hármegyed tízkr /, i beszélgetett Berger Mórrl, mjd együttese bemetek lkásb De hgy tt mi törtét, zt em tdják, mert ők tvább metek sedőrség feltevése szerit pedig gyilksságt is deli órákb követhették el s zt sk másp reggel fedezték fel sedőrség egyébkét megállpíttt, hgy em rblógyilksság törtét, mert lkás átkttásáál kiderült, hgy semmi em hiáyzik Megállpíttt tvábbá zt is, hgy Hrváth eve em szerepel Berger dósi között Legföljebb rról lehetett szó, hgy mst krt tőle kölsöt kéri, mert tlá ősüléshez lett vl szüksége pézre véres kbátt, zsebkést felküldtek Bdpestre vegyvizsgáló itézetbe, Hrváth Ljst pedig bevitték győri ügyészség fgházáb ymzás lklmávl meggyilklt kereskedő rkit is kihllgtták sedőrök rr ézve, hgy em hiyzik-e vlmi szeresétle srsú ember lkásából kkr derűit ki, hgy egy régi ór tüt el kereskedőtől, meg pedig egy ly ór, melyek hű más z egyik győri rk birtkáb v Hrváth Ljst szerdá reggel újr kivitték győri fgházból bár, de gzdsági seléd mst is tgdtt, z óráról pedig egyáltlá em krt tdi déltá flymá ztá meglepő frdlt törtét z egyik sedőrjárőr egy igmád községi órásmesterél megtlált Berger Mór eltűt óráját, melyet gyilksság tá dtt el eki Hrváth Ljs dötő bizyítékk s ly ltt ms már megtört z eddig kkl tgdó Hrváth Ljs és sírv, remegve ismerte be, hgy ő gyilklti meg kereskedőt brzlms gyilksság részleteiről még mi hllgttk ki Hrvátht sütörtökö reggel mégegyszer kiviszik szíhelyre, hgy rekstrálják vele gyilksság leflyását gy, Krmer Sádr fűszer- és semegekereskedésébe tél álló lmvásár Kmárm pi és sürgős vásártér redezését sürgeti z élékebb frglm Kmármi Kereskedők árslt is selyemgyár melletti térre kivj helyezi z rszágs vásárt Örvedetes jeleség, hgy Kmármb gy he pi, mim /, rszágs vásár midikább keresettebb les/, vsárk épszerűségét mi sem igzlj jbb, mit téy, hgy heti piikt flsik és pii ársk messzebb vidékről is felkeresik, elhzzák ide brmfi és teriéyárikt, iert álk jbb tdják értékesítei ze emelkedő frglm ztá mégikább sürgősebb feldtkká teszi, hgy pik, rszágs vásárk hely-kérdését véglegese redezzük vásárterük elhelyezéséek kérdését legelőször Kmármmegyei Hírlp vetette fel s több ízbe sürgette, hgy rs/ágs vásárikt selyemgyár melletti elég gy térsége kell megtrti ít és köryékező tákb gy z állt, mit kirkdó vásárt egységese meg lehet trti Lpk kezdeméyezésére ztá kőzgyü lés is fgllkztt e kérdéssel, de véglegese em dötött, mert Kereskedők árslták véleméyét krt előbb meghllgti táss vl heti-pit Pézely-tér szmszéds táivl meghsszbbíti, mert kis tére vló zsúfltság sem várs egyeteméek, sem kereskedő társdlmk, sem z árskk és vásárló közöségek z érdekeit em szlgálj kérdés megvittás immár egy esztedő ót flyik, mi sem állht tehát útjáb, hgy z végleg megldódjék z erdélyi láh erőszkskdásk elle tiltkztt vármegye Zihy rrő gróf gyhtás beszédbe bélyegezte meg kf< s vári mgyrellees tütt U ; st ki7 Kmárm-sztergm UH gy e törvéyhtóságit bizttság deember hó 9-é gy érdeklődés mellett redkívüli közgyűlési trttt, melye leggybb m egdö b be éssel és fe I há b r dáss! tárgylták z erdélyi szmrú eseméyeket vármegye közösége hglták Zihy rő gróf dtt kifejezést közgyűlése, ki pired előtti bejeletések srá tiltkztt rmá erőszkskdásk Zihy rő gróf izzó elle hz Kmármi Kereskedők fis beszédbe tárt fel z erdélyi mgyrság szmrú sr árslt flyó hó 2 á Gylóky Kálmá elöklésével trttt értekezleté tárgylt vásártér sát, hl mst mgyrk elle áthelyezéséek kérdését és helyesléssel vette tdmásl, hgy erővel törtek ki mgyr vérre szíttt gyülöltség lágji újlt vásártér jóvl közelebb kerül és mgyr vgyr váró elrettetőé trgiks srs emzeti várs közptjáhz Felmerült z terv hgy z álltvásár öérzetükbe támd beüket, selyemgyár mellett, kirkdó vsár pedig várs beljebb eső miért is klzsvári, gyvárdi részé legye eihelye/ve zb kérdés lps megvittás kpási elle legerélyesebbe rmá diákság és sőselék túl tá egyhgúlg ly értelmű tiltkzik és mide ilye erőszkskdást mg részéről jvsltt leit z értekezlet vársi htóságk, hgy z rszágs vásárk egységese és legélesebbe elitéi szttll selyemgyár melletti közgyűlés mgyr lelkűterülete trtssk I et é bö I f kdt fölhábrd ásák vásártérrel kpsltb dtt kifejezést z erdélyi eseméyek felett és Zihy Jeő gróf heti pik elhelyezései is redezi kell Pézely-tér mhlp mr kisi lesz z összes idítváyár gy éljezés között heti vá sá rs á rk 1 e f < ig i1 á sá r elhtárzt, htóságk és z érdekképviseletek figyelmét bizyár em szkskdáskt és trii bélyegzi meg drv rmá erő kerülte ki retteetes tlgás, mgyr testvérek iráti együttérzések d kifejezést, mert szí mi kmármi heti-pik v, hl vásársk árikkl ksikkl, ksrikkl lig vük egész melegével sztzk tdk elhelyezkedi, üdvös és ehéz, elymtt srskb leglsóbb árk mellett h g y jt g \ ;, lk) vili g legjbb miőséget kpj Kmárm - divtárüzleteibe s

4 4 ldl ármltkb szbáb HÍRK M e l e g e t Lgys, simgtó úszik kályh melege szb legkedveltebb beredezési tárgy mpság kályh Fázós emberek sietek fgys, kietle hideg tából hz, kályh mellé yár? mire sem besüljük; elfeledtél! áll srkb, skszr ki is dbjk szbábó,: miek is kályh melege, mikr levegő szite izzik frróságtól! Bezzeg egésze más leie! Kályh, tűzhely sziv is DttS idők, bő esztedők bőségébe em yir kiálló melegéek, szeretetek hiáy ; de m, mikr természet fgy, spsz dísztelesége sk öveli társdlm kífsztttságát, öveli mkélküliséget, szegéységet, s/ité működésbe kell álli k vlmiek, mi meleget d, mi tegszil irelitjei hitel 1 didergőkbe, hitet, hgy v igeis szeretet szivekbe! Fütsük be sziv k dyhát és ársszk szeretel melegéi szelte! miiszterelök Kmármi állmás z j győri főispá: felsőeőri gy Pál istlláiójár dr Hszár ldár Bdpest széke fővárs főplgármester és dr Liger Sádr vrmegyék főispáj kíséretébe Gömbös Gyl miiszterelök szmbt reggeli gyrsvttl Győrbe tzik, Kmármb érkeztekr 1) ór 20 perkr z állmás várs közöség-' evébe plgármester távllétébe dr skás mi Istvá főjegyző üdvözölte iszterelököt ztlsó hjli sz mise F hó 2-á lesz kmármi plébái templmb z idei Utlsó hjli sz mise Hlálzás Szmrdtt szívvel vettük liirt, hgy vársk egy derék mkás Fekete Pál főmlár életéek 44-ik évébe rövid betegség tá f hó 12 é elhyt, gyászb brítvá szerető hitvesét Fekete Pálét és kisláyát irékét, vlmit gyszámú rkságát emetése t hó 15-é déltá fél órkr kmármi temetőbe gy részvét mellett met végbe épművelődési elődás Báhidá legtóbbi ismeretterjesztő elődást dr Szemző Kázmér rvs trttt, melye Reszler Sim igzgtó-tító rdélyröl trttt elődást Krslyák, ródlik GYLÓKYÁL! Kltrest Bj Krli Jás kitűőe sikerült krestet redezett Bj vármegye újr lklt bizttsági : vármegye köz gyűlése dr Báthy László, gróf Degefeld Shmbrg ttó, dr Grzly József, dr Frey Vilms, dr Mike Ljs, F Pétek Pál, dr Wippliger Ödö, törvéyhtósági bizttsági tgki v dszttt z igzló bizttság tágjivá testevelési bizttság tgji: sády László, báró Bthmer Árpád, dr Mttysvszky Bél, Mátéffy Viktr, Vetsey de, gróf Zihy rő kijelölő bizttságb : redes tgl Réhlig Krád és Frey Vilms dr, póttg hly Dezső főispá redes tgl: br Bthmer Árpádt és Mátéffy Viktrt, póttgl: Keleti Józsefet, z lispá redes tgl: Shmidt Sádrt és Klzsváry Kálmát, póttgl: Kmjáthy ldárt evezte ki hly Fere emlékére tett lpítváy dítélésére lkíttt bizttság: Gróf sterházy Móri, Báthy László, Lőke Kárly Brelleőrző bizttság: sztergmból: Berkvis György, Resz Fere, esztergmi járásból: Perl József, dr Jármy Istvá Kmármból: Jássy Kárly, Slsik Ljs, gesztesi járásból: Lki Sádr, Vitáris Dáiel, tti járás ból: ll Miklós, Stieber tl özegi szségügyt bizttság: Dr Frey Vilms, df Gözy Bél, Jmrisk Sámel, dr Jey Géz, Keleti József, Lőke Krly, Mjr László, Mátéffy Viktr, F Pétek Pál, Mihl Géz, Székely dre, dr etsh József, Vszry Gyl i-irtesités kmám mi pstfőök értesiti m t közöséget, hgy m kir K 8 kedelemügyi miiszter bból élból, hgy pstszeméiyzel szlgálti lehetőséghez képest krásyestét ttháb tölthesse, deember hó 24-é szlgáltt vezetésem ltt álió kmármi psthivtlr ézve következőképpe krlátzt : 1) Felvétel : redes mide küldeméyre, tehát psttlváy, sekk és smgr is kiterjedd - felvételi szlgált reggeltől megszkítás élkül lő Óráig tit távíró és távbeszél"') sztály zb 16 órától 21 óráig köteles távirtkt felvei, távbeszéléseket elfgdi, jáltt küldeméyekéi felvei és psti értékeikéi ársíti 2) Levélgyüjtés Kmárm várs területé kifüggesztett levélgyüjtőszekréyek kiürítése e pim 2021 ór között elmrd ) Kézbesítés kézbesítés redes hétközpi szlgált szerit törtéik Uri, ői divt-árk, kti ikkek leglsóbb beszerzési frrás HJL Kmármmeg;yei Hirlp 192 deember 17 SZKÁR Közgyűlés Kmárm és Vidéke Iprtestülete f hó 18-á, vsárp d fél 4 órkr z iprtestületi székház gytermébe redkívüli közgyűlést trt közgyűlés tárgysrztá z j iprtestületi törvéy végrehjtás és vele együtt z Iprtestületek rszágs Közpti kiküldöttek megválsztás szerepel gyesitett megyékből jelölve vk mit redes küldöttek : Lá ig Kálmá mézesklássiesi r t, Weizer Kárly kvásmester ó vrs, Herm Ljs ásmester sztergm, ölgyessy Jeő kéméyseprőmester sztergm, Sebestyé tl sizmdimester Kisbér, Ridly Jás sütőmester yergesjfl Pót-kiküldöttek: Mrkó Fere kőművesmester Kmárm, selétles Sádr szbómester t, sákváry Mihály hetesmester sztergm Hszs Krásyi töltőtllk, jádékk iskltáskák, melyek kphtók : HKR DZSŐ köyv- és p i i kereskedésé! K 0 M R 0 M, Igmádi-út 24 Figyelem! Mielőtt krásyi jádékát megveé, tekitse meg gy válsztékú rktármt Spielm Imre fűszer é s s e i e g e ke reskedő K má rm, Igiádi-út lhálysdásál, köszvéyéi és krbetegségél természetes Fere József keserűvíz jvítj gymr és belekmá!:ödését és előmzdítj z emésztést áestély Kmármi Ftbll lb gy felkészültséggel készül gyszbású táestéivel e, melyet f hó 20 (Krásy másdpj ) Ryféle ved glőbe 8 óri kezdettel szigrú zártkörű jelleggel redez meg íestélyre szóló ízléses meghívókt mst bsjtják ki Belépő díj személyekét 1 pegő bál tiszt jövedelmei KF szertárák kiegészítésére frdítják S z é t r t ók, kály h ell e t iző k GYLÓKYÁL! Pályázt községi igzgtás egyszerűsítéséről belügymiiszter pályáztt hirdet községi igzgtás egyszerűsítéséről szóló mkár pályázt részletekbemeő, kellőkép megklt, de rövid mkákkl községi jegyzők és ljegyzők vehetek reszt pálydijk öszszegét belügymiiszter 500, 00 és 200 pegőbe állpíttt meg Részletes feltételek Községi Közlöy legújbb számáb tlálhtók Leszállíttt ár D rsyköli dekáj 24 fiilé Gyári lerkt: Kphtó és megredelhető: özv Lkesh Dezsőé illtszertáráb, Kmárm, Uri-t 2 szám ló összeköttetésekkel redelkező, kereskedelmileg képzett helyi képviselőt keresük Álldó kereseti lehetőség, mgs jtlék jltk kéretek S' H" Építő krék Szövetkezei szervezési sztályéihz' Bdpest, VI, Vilms sászár át 45 z rszág leggybb építő tkrék szövetkezete t kmtmetes kölsöt flyósít hú építésre-, vételre, drág kmtzású kölsö leváltásár Hősi emlékmű leleplezése tbáyi isztiksziób tbáyi Báytisztvíselő Kszió flyó évi deember 11- é vsárp déltá 5 órkr leplezte le világhábrúb hősi hlált hlt hárm kszió tgják Gebe Ljs, Kretzer Ljs és Hfer ldár báymérökökek emlékmüvét tisztikszió épületébe Rehlig Krád m kir báyügyi főtáss, báyigzgtó elökletével megtrttt közgyűlése z emlékmű el«11 Leskó Bél báyfőfelügyelő, kszió ügyvezető lelöke áldztt kegyeletes szvkkl hősi hlált hlt tgtársk emlékéek kszió épület elősrkák fláb elhelyezett figrális tárgyú emlékművet Bkr Róbert báytisztviselő terve tá Shrtt Frigyes bdpesti szbrász művész frgt fehér márváyb Miklás-est lsógllá Miklás pjá z lsóglli épművelési Bizttság kedves és gy élék, kedélyevelő Miklás-estet redezett közösége számár, mely lklmml mide jelelévőt megjádékztk jellegzetes Miklás smgskávl követésre méltó gdl! Stkvis Ljs iskligzgtó érdeme lkbztt tárgyk árverése m kir állmi redőrség kmrmi kpitáyság áltl elkbztt és tlált gzdátl tárgyk (lőfegyverek, rházti ikkek stb) flyó évi deember hó L '-é déli 12 óikr redőrkpitáyság épületébe (I em )( 1 sz szb) yilvávs árverése zli készpézfizetés mellett el fgk dti Fegyvert, pisztlyt sk z vásárlht ki z árverés lklmávl szbályszerűe kiállíttt és érvéyes fegyverviselési egedélyt fel td mtti MID W ^ : - - SZMB íléi MIDÜ gy eméi ál, ketéi Józi gyi meg lemll rv meg JÓZ! hsit serül gérii kpll kmi ár Mh tri mám kért z B z tlmi rett< Im te mri bee: Ljl kmi tárt kes óvói SS bet tes hás\ grí srt hó kezi lesz he óti ség«dáí ) embl igz) Meli 5) tém ti! K] hli szi elüti test, veti bgi rés; gttl ti szé sil hó ter dás tek iv( Mái eri s Heg tái be

5 192 deember 17 Kmármmegyei Hirlp 5 ldl Étvágytlságál, rssz gymrál, bélrekedesél, reyhe emésztésél, ygserezvrkál, slákiütésél é*i Börviszketesel természetes Fere József"keseiüviz rdbehzz gymr és belek működését s megszbdítj testet felgyülemlett rthdó ygktl z rvstdmáy több úttörője megállpíttt, hgy Fere József víz bszlút megbízhtó hshjtó Fere József keserűvíz gyógyszertrkb, drgériákb es füszerzletekbe kphtó Köszöetyilváítás kmármi Kthliks Kör tth r Hker Dezső P es özv Mlár Gyláé kppáymstri lks 2 drb széket dmáyztk szíves dmáykért ezút is köszöetet md z lökség épművelés Kmármb z elmúlt kedde értékes és trtlms elődást trttt z ismeretterjesztő elődásk srá Sáry Imre ref lelkész É vgyk te Urd Isteed" ímmel Kmrmi vtkzású törtéelmi besű felvsásb Slsik Ljs p ü főszmtss kmármi llégim múltjából trt fel eddig em ismert érdekes dtkt, Dby Ly ki óvóő és émedy Mrgit htáss szvlti, Klpszky rzsébet ki óvóő pedig élvezetes éekszám melyet Mhásy Gyl titó kisért zgrá, egészítették ki műsrt legközelebbi elődás f hó 20-á, kedde este 8 óri kezdettel következő műsrrl lesz megtrtv : 1) József kir hereg: emzeti dl" Szvlj: óth László 2) fertőző betegségek ellei védőltáskról elö-,st trt: dr Vámsi Jeő rvs ) Hiszek ádr: Mdár és z ember lődj Hiszek ádr ;gzgtó-titó 4) Várdi tl: Melyiket? Szvlj Ljs Mgd, ) lbeszélés Krásyi törtéet" Fellvss Mhásy Gyl titó Gázlt egy sztrák tó Kmárm keresztül Győr-feié hldv egy 4920 jelzésű i-s/ük ksi várs területe elütötte Szbó László tiszthelyettest, ki súlys sérüléseket szevedett z tó em álltt meg, hgy sebesültet első segélybe részesítse, hem tvább rbtt kmármi redőrség z tó tljdsák kiderítésére széleskörű ymzást idíttt épművelési elődás z ási épművelési Bizttság f hó (2-é községház kltúrtermébe ismeretterjesztő elődást trttt sere Júli és Pétek Mári títóők értékes és eiődst trtttk, Hegedűs Mári Sárkáy Mrgit, Vrg eréz, Dediszky Vilm h ttáss szvltk Szili Mi és Hegedűs Mári kedves dilógj tá egy tlságs film zárt be műsrt Kmrmb egy zer és k ízlel teljes beredezéssel jtáys árért bérbedó ii kidóhivtlb z isklák krásyi vkáiój z isk'ák krásyi szüetéről illetékes helye már megtörtét /, itézkedés z isklák szüete deember 21-étöl jár -áig trt z erről szóló redeletet kltszmiiszter kidj Ismeretterjesztés Felsőgllá Mihel Jeő plgriiskli tár köyű fémekről trttt tlságs eiődást gy érdeklődés mellett Klisek Fere titó mgyr irdlmból ismertetett sgrádi Jás, Blgh Jás és érői telk ügyese szvltk Krásyi vásár eszmélyi Ref őegylet ref iskláb f hó 18-á krásyi vásárt redez Bevják frglmból Szet rzsébet emlék-bélyegeket pstvezérigzgtóság Szet rzsébet emlék-bélyeget ez év végével frglmból kivj kö,öség z esetleg birtkáb mrdt ilye bélyeget 19 jár flymá bármely psthivtlál díjmetese beserélheti gy tlvj piér Gráeb vlt lklmzásb Fábiá Jás kisbéri illetőségű piér, ki z elmúlt szmbt éjszk behtlt z tti szálld egyik vedégszbájáb s z tt Lkó Steier Rihárd gri lks tzóbörödjét felvágv, kétezer shillig készpézt, szbáb tlált egyéb igóságkt, vlmit Steier Rihárd évre kiállíttt útlevelet ellpt, ztá megszökött grái redőrség megállpíttt, hgy Fábiá lptt útlevéllel átszökött Mgyrrszágr s mide vlószíűség szerit kisbéri rkihz meekült ze értesítés lpjá mgyr htóságk is megidítttk ymzást émetül rósszlbeszelö kisbéri piér kézrekeritésére Mrgás Kálmá ötödik ótásköyve mgyr dl hivttt áplóják, méltá épszer ü g y z e e s z e r z ő e k Mrgás Kálmák - kit pr év előtt egy jótéky élú hgversey keretébe Kmármb is üepelhettük, 20 j ótáj és ezzel együtt 100-ik mgyr dl jelet meg művészi ímlppl elláttt keméykötésű köyvbe dllmk száryló ereié, szövegek gds meg válgtás, egyszóvl dlszerzés mesteri tehikáj jellemzi ezeket z jbb Mrgás dlkt is rádió keresztül hllttk mr többet közülük s igy hmr épszerűvé váltk Fehér glmb száll fl felett" imü dliái kezdődik köyv és titáá srkzk szebbél szebb hllgtók, sárdásk ép széles rétegebe elterjedt ótásköyv kidóhivtlkb P-ért megredelhető Legszebb Krásyi Ismert iróö ögyilksság Párkáyb élt Lks dré jóevü íróő, Dmbsi Mór párkáyi ügyvéd leáy, ki ygi gdji mitt egy elkeseredett pilltb lgkö lddtt ivtt szméletle állptb z esztergmi kórházb szállítttk szellemi képességekkel megáldtt szrglms iróőt, ki sk legtóbb szerepelt pzsyi rádiób, em lehetett megmetei z életek, pár pi retteetes kílódás tá kiszevedett trgiks véget ért úrsszyt sztergmb temették el, mely lklmml megszóllt párkáyi rói kth templm hrgj is, bár z elhyt izrelit vllású vlt hrg megszóllttásák mgyrázt z, hgy z ögyilks iróö vlt z első, ki párkáyi kt templm hrglpr elődást redezett és tekitélyes összeget jttttt hrglpr Megígérték eki, hgy hlál eseté megfgjk szólltti gyhrgt Persze mikr ezt z ígéretet tették, seki sem sejtette, hgy eek beváltásár ly krá és ly trgiks körülméyek között kerül sr Lepje meg i mgát és üveg és hzzátrtzóit mttó élküli krórávl, mely legszebb krásyi és újévi jádék ry és ezüst dísztárgyk gy válsztékb, kedvezméyes Ór és pts részletfizetésre is ékszerjvitásk készülek, jtáys árb V R G órás- és ékszerész KMÁRM, Klpk György-út (vlt rszág-út) Ismeretterjesztő elődás tá Plkvis Il plgáriiskli tárő virág szeretetéről dlt elődást és vlób egy virágs kertbe vezette át elődás flymá hllgtóit, kik lelkese üepelték z elődót Virágköiteméyeket szvltk Shik Mrisk és Heitz Któ kipróbált és jó szvlk sztergmi József kellemes és szép éekszólói, vlmit tti Plgári lvsókör dlárdáják kiváló éekszámi emelték műsr keretét krt Bódi József krgy vezette ismert rtijávl Mhási Zltá egy kedves zgrdrbbl mködöt! közre Uj rgjelzés vstskál vsúti tisztiképző tflymt végzett frgimidijkk és üzleti gykrkk ezetúl zbbyhjtók mögött egy rygmbt, z állmásvezetéssel megbíztt kidóőrök pedig gysk hjtóká ezütgmbt viselhetek Kérje mideütt Kmármmegyei Legjbb Hírlpt! jádék gyermekek részére z IFJÚSÁGI KÖYV lsó rkért kphtk HKR DZSŐ köyvkereskedésébe Kmárm kmármi" kir járásbíróság, mit telekköyvi litőság 5700(192 tkv sz Árverési hirdetméy-kivt Kmármi Hitelszövetkezet végrehjttók Keszeg drás és eje Dvrák rzsébet végrehjtást szevedők elle idíttt végrehjtási ügyébe telekköyvi htóság végrehjtási árverést 1125 pegő tökekövetelés és járléki behjtás végett kmármi kir járásbirósg területé levő, Kmármb fekvő, s kmármjszöyi 128 sz telekjegyzököyvbe f 1 sr hrsz ltt fgllt 85 sz ltti Keszeg drás és eje Dvrk rzsébet végrehjtást szevedők evé álló dvr, kert és házr, kmármjszőyi 112 sz tjkvbe f 2, sr hrsz b 1 hrsz fgllt 84 sz ltti Keszeg drás és eje Dvrk rzsébet végrehjtást szevedők evé álló házr és dvrr, z 1881 : L t bekezdése lpjá ezekek z igtlkk együttese fgtsítdó árverés lá bsátásávl 6000 P kikiáltási árb elredelte z árverést 19 évi jár hó 6 pjá déli 1 órkr telekköyvi htóság hivtls helyiségébe fgják megtrti z árverés lá kerülő igtlk kikiáltási ár feléél lsybb ár em dhtók el z árvereli szádékzók kötelesek bátpézül kikiáltási ár 10 százlékát készpézbe, vgy z 1881 : L t 42 -áb meghtárztt árflymml számíttt óvdékképes értékppirsb kiküldöttél letei, vgy bátpézek előleges birói letétbe helyezéséről kiállíttt letéti elismervéyt kiküldöttek átdi és z árverési feltételeket láíri (1881 : L t 147, 150, 170 ; 1908 :L t 21 ) z, ki z igtlért kikiáltási árál mgsbb Ígéretet tett, h többet igéri seki sem kr, köteles ymb kikiáltási ár százlék szerit megállpíttt bátpézt z áltl ígért ár gyyi százlékáig kiegészítei (1908: LI 25 ) Kmárm, 192 évi szeptember hó 6-á Bd sk kir jb elök kidmáy hiteléül: P H KISS MÁYÁS telekköyvezetö próhirdetések Lkás kidást, házeldást vgy egyb hirdeti vlóját gyrs és ereméyese eszközölheti, h eze rvt ltt hirdet rik mérsékeltek és elére fizetedő Vidékről levélbélyegbe is küldhető hirdetési diját Hirdetések tái érdeklődésre vidékről válás - bélyeg beküldése mellett válszlk LIG HSZÁL ötöttvs zmás fürdőkád lsó eldó im kidóhivtlb GYMI HLLGÓ, jelese érettségizeti, kiváló mtemtiks és yelves/, jtáysá elválllj középés plgáriiskli tlók tításit títás esetleges lsóbbá tétele érdekébe több, gyz sztályú th k összevását is válllj Külö émet tflym Berlitz módszerrel gy gyermekek, mit felőttek részére Érdeklődi: Fdr izr lelkészél, Klpk György-út 47 LDÓ egy jó krb lévő ped - ls imblm im kidób GYÖYÖRŰ SZBDÍSZ Zl György mflve, Bdi tivédsz kisiyített m is lsó eldó r i kidób megtdliít" PRHÁ5ZK l 16 kötetbt I álló rztb vgy pedig kötetekét eidó ím kidób HIRDSS kidi vgy eld i vlóját, m : lkását, zgráját, házát, biiklijét, rheműjét, ezüsttárgyit, bútrát, gzdsági felszereléseit stiv stb,\llást keresők részére bizts e/eméyt, sikert wiy érhetek el, h! - pk hirdetik I Személyzssági igzlvá kphtók: Hker Dezső köyv kereskedésébe

6 192 deember 17 Kmármmegyei Hirlp p 'I! s / ágztár: betétek; számlákr É r t é k p p í r k vétele é s e l d á s ő z s d e i megbízásk tőzsdéke delmi lebylítás hitelezések behjtás b e l - é s külföldre midekr Mgyr-Fri és flyó b d p e s t i é s külföldi K ü l - é s belföldi tlváyk beváltás betétköyveskékre mide sekkek é s k e r e s k e és meg Áttlásk Külföldi pézek,1 _ S 19P) W Ifi 5 Ifi Kmármmegyei Részvéytársság Vezérügyöksége t _ ^1 ~ zz gyigmád htárá b z 188 évi t l p já m i t e g y 420 kt h l d gykrlhtó község képviselőtestületéek 25 k g y i 9 2 sz h t á r z t á b megállpíttt feltételek melleit 19 febrár h ó 1-töi k e z d ő d ő 6 évre g y i g m á d község t á s t e r m é b e 19 évi j á r h ó 12 p j á k délelőtti 10 órájkr yilvás árverése hszbérbe f g dti Árverési feltételek j e g y zői i r d á b megtekithetők z gyigmád, ember h ó évi d e s w» f Szátó Géz Pli J ó z s e f 'Ö SS 11^, V ZJ í< jzö tp H ) és - B =5 * i ' - v _r 1 '2 5 rt) si ' i í x! - d ) : - y - f f irt d ~ rr Ó r r Kmárm DZSŐ ppirkereskedésébe, Kmárm, Igmádi-t 24 Sri '* i i I* ^ ' hír, f i ' r - e» m t r i m i i f M 0 t/ 8 S S 2 - * t f } i r ; - ir^i Í f r ; fm Ss, r» M p ew fi e*5 x *-, 1 ' t 4 x tfi 25 -J l if) ( r» «r i i^ i " Z P -0 rrj r L 0 1 j 5 UH - - ' i i *t ] rj r- x i r f 5 J J < «f - l =: f p «f * i f i f S I f ì M i f i i f i f f i f ö 5 Sí S5 fr e r ~ 5 - ^ 0 iz f U S / i i i D kft I i /D r< f ) 0 i 11 f e l é D i, r Ifi Prág Dezső 4 rj l 10 M '5 r - L) i ' - bíró ymttt Hker Dezső köyvymdájáb V - " H: s Sá S Z B kphtók : köyv- ' ^ - 11 s i Ppírszlvéták HKR f kphtk ppirkereskedésébe, i Hegedűhrk, Képeslpk, Hker s; / /5 elöljáróságától *L / Fővársi pilpk, Árverési hirdetméy Pesti Hirlp község regéyek, Levélppírk, vdászti jg D i v t l p k község 'w-~ / / ii r-j 1 1 (fi ^p ^ r l gyigmád - t P hivtls pi á r f l y m Biztsító ~LÍ pi t ír, M ~ i t Állmásk bkszkm t ^ P Mt kiterjed r i h pótló működése szám ^) í J bk GJ Kmárm-Újvárs ss s lptöke és trtléklp: 200 ezer P e 7 Kmármmegyei H i t e l b k R 1 U r - < d r 1 i r ri /5 ri - r i 6 r -* ift!* t r i i d vegyük! Igmádi-út 28 ) Kmárm, ^~ -rf m ' f -<t r 7 K r á s y i é s újévi j á d é k t kereskedésbe 9 i GYLIÍ Y V S I ~ - t M r i x -rf i i r«t t 0 rf - ir; t i i ' i f i - t lmbfürészkészletek, Brtvpegék, sligei eélkések \ l p e v ő e s z k ö z ö k, készletbe is! M m : Mt Róilik, k r s l y á k t M M i k Ői [ ~ * ~ i ^ i r*- - g f P» P 2-50 r ő s, l k k z t t kávéőrlő d r b lmíim lábs, erősített p e r e m m e l 1 készlet 450 Filléres kályhellező, s i s l k k z v k g r - s k y h m é r l e g 2 réztáyérrl 550 Hsőrlőgép, féyese ó z v 8 í- é l k r s l y J itéktzhely, edéyekkel Szies l m j á t é k e d é y k é s z l e t d b z b 2 p ^ (S)» rtós, prktiks jádéktárgyk : I s p M pótló K R S K D É S B z Si Szv G Y L Ó K Y V S - -I t^- I - x i ^f Mt pótló Állmásk «" 'i Állmásk ldl ~ v ^ = ű 5, ^ = = < 2 ü g Z ÜJ - - t fő J x e 0 - *- II Szv 6 r x - -r r «w Ü S :!- «fi»fi i li; - l l h 0 - bj Felelős k i d ó : Hker Dezső

Komárom exportjának. lehetőségek. ban, kulturális, szociális i n. d a l m i, művészi téren állandó

Komárom exportjának. lehetőségek. ban, kulturális, szociális i n. d a l m i, művészi téren állandó i s I. é v f l y m 4. szám. r 20 fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR g é s z évre 10 P. Félévre 5 P. egyedévre gyes szám ár Megjeleik mide fkztt m k, 2*50 P. Felelős szerkesztő: 20 HU. PTHÓ G Y U L g y - g

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre.

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre. Kiértékelés Közvéleméy kuttás élj: A Gudel Károly TISZK közvéleméy kuttásák élj, hogy következő, gykorlti képző helyekkel kpsoltos kérdésekre válszt kpjo: meyire tájékozottk z egyes gykorlti képző helyek

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

LINEÁRISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁRISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOROK. csak úgy teljesül, ha minden 0. úgy is teljesül, hogy van olyan 0

LINEÁRISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁRISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOROK. csak úgy teljesül, ha minden 0. úgy is teljesül, hogy van olyan 0 www.esymths.hu mtek ilágos oll Mosózi Arás LINEÁISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOOK esymths.hu DEFINÍCIÓ: A... ektorok lieáris összefüggők, h... úgy is teljesül, hogy oly i Nézzük ezekre péákt!

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

ľ ľ ő ľ ő ĺ ő ť ő ź ľ ľ Í ő ľ ĺ ź ő ő ĺ ő ü ú ú ű ĺ ő ľ Ű ľú ů Ú Ĺ ľ Ąź ź ź ú ľú ĺ ľ Ł ő Í ľ ĺ Í ú đ ź ľ ľ ľ ű ő ő ĺ ę ľ ü ü ľ ő ő ü ú Í ź ź ľ ź ź ő ź ő ĺ ő ő ő ĺ ő ľ ĺ ő Ĺ ľ ĺ ĺ Íľ É Ü É ő ü ú ĺ ú đ ű

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

ľ Á ą Á É ę Ü Éĺ Á ĺ ĺ ĺ Ü ĺ ĺ ł Á Á É ĺą ĺĺ ą ł É Á É É É ÍľÉ Ü Á Í ĺ É Á É Ü ĺ É Ü ľá Á Á ľ É ĺ ĺ Í ĺĺ Ü ĺ ą ú É Ü Ü Á Ü Ü ĺ Ü ą Ó ĺ Ü É Í É Ü Á ĺ ą ą Á Á Á Ü ľá ĺá Á ą Á ĺ ĺ ĺ ľ ľĺĺé ĺ í ą ł ľ ĺľ ľľľĺé

Részletesebben

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna.

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna. ÍV. é v f l y m 54. s z á m Ár 20 fillér Kmárm, 1932. d e c e m b e r 3 1. t U F) T S l i p. evrc 5 P. Megjelenik A\\ : egyedévre F^yes sz 11 2\ P. íj r 2() fül. Felelős y^k^,..-. y pa'yhó Rzmán Ferenc

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

A~ oldatok összetétele

A~ oldatok összetétele A ldtk összetétele Az ldtk összetételét (töméységét) többféleképpe fejezhetjük k ) Tömegrzázlék (jej tömeg (,) Azt fejez k, hgy 1 g ldtb háy gldtt )'g v PL: 2 g Cl + g víz 1 g ldt, z ldt 1 gjáb 2 g ldtt

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

Í ĺ łť í íľ ł í ł ł ął š Ť ľ ú Ö ľ í É ú ĺ ű Ö ő ü ĺí ö ü ő ő ü ł ö ó ľő ź ő ĺ ú ü Ĺ ő ő ú ő ę ö ö ű ö ő ľ ó ö ű ú ő í ź ő ő ľ ő ö ú ű ť ö ę ő ľ ľ ö í ú ő ľ ĺ Ĺĺ ĺ ű ĺ ź đő ťę ő ú ĺ ő ö ľ ő ľ ó ö í ú ü

Részletesebben

ĺ ú ú Ę ú ĺ ü ó ĺ ü ĺ ú ĺĺ Íö ń ú ó ó ö ĺĺ ĺí í ĺĺ í ę üĺ í ö ĺó ę ę í ó ö ę ĺ ü í ü ö ó ĺ ü ö í ź ĺ í ú í ö ĺ ö ö ó í ú ó ú ü ö ę í ź ó ö ę í ó ö ó ö ö ę í ö ĺ ź ö ĺ ó ű ť í ö ę Í ĺí ö ó ö ü í ź ö ö ź

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

ú ő ö ľ ľ ű ö ľó ú ő ü ö ó ő ö ö ő ő ő ö ł ö ö ő Á ö ú ľ ľ ö ú ľ ö í ö í ö í ľ ő ľ ľ ő ő ő ö ö ź í ú ú ó íĺ ü í ő ü Í ű ó ľ ű ű ľ ű ö ő ű ö í ĺ ü ű ö í í ó í ú ó ö Í ö ľ ĺ ĺľ ö ö ö ó ő ü ę ű ö ő ľ ú í

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ó ľ ľ ĺ ľ ó ü ü ú ľ ĺ ľ úúę Á ľ í ó ľ ö ľ í ü ó É Í É ľ Áľ É ľ É Íľ ľľ ľ Á Éľ Ü Éľľ ľ É Á Ł ľ Ą ľé ł ą Ą ĺá ĺ ľ ĺ ĺ í ľ ü Í ĺ ĺ ü ĺ ľ ľ ü ó ľ ľ Í ö ľ ľ ľ Á ľ ľ ö ľľ ö öľ í ĺ ľ ö í í ú öĺ í ĺ ö í í ú ľ

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

é ó ő Ü Ű ő Á Ü é é ó ü Ö é é é ü é é ő ó ó ó é é é é ó é ó é é é é é é é Á ü é é é é é é Á Í é ó ó é é é é ő é é é é é é é ó é é é é é ű é é ú é ő é ó ó ő ő é é é ó é é é é é ű é ó ü é é é é é ű é ű é

Részletesebben

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön.

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön. IV. évflym 9. s/ám. Lt - F I Z T É S I tgesz e\te Félévre 0 P. 5 P. egjelenk Ár 20 fllér. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre gyes mnden Kmárm. 92. s z e p t e m b e r 24. 2*)0 szám ár 20 P. íl. Pétels szeruesz:

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

ĺ Í ĺ ű ö í í ö í ö É Í É É í ú É Í Ö É Ü É Á ł Ĺ ŕ Á É ĺą Á ł Á ł ĺ ź ź ĺĺ ú ź ĺĺ ű ź ź í ö ö ö ĺ ź Ą ö ź ú í ĺ ö ĺ źĺ ö í ö í í ú í ĺ ź É Ú ää Ĺ ú í ö í ť ę í ö ú í ä ť í í í ö íĺ źů í ť ĺ í ö ö ä í

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

ŕŕ ż ě Ż ŕ í Á ä Ý ý ż Í ż ż ż Ż ľ ĺ ő ľ ő í ĺ ő ü ü ő í ó í ü ľ ö ó ö ľ ü ő í í Ą ő ő ó ú ó ĺ ý í ĺ ö ó ö ó ü ő ü Ú ľ ó đ ĺ ö Í ó Ĺ ö ő ĺ ó ý ű ő đ É

ŕŕ ż ě Ż ŕ í Á ä Ý ý ż Í ż ż ż Ż ľ ĺ ő ľ ő í ĺ ő ü ü ő í ó í ü ľ ö ó ö ľ ü ő í í Ą ő ő ó ú ó ĺ ý í ĺ ö ó ö ó ü ő ü Ú ľ ó đ ĺ ö Í ó Ĺ ö ő ĺ ó ý ű ő đ É ľ í í ŕ ü ú ő ü ó ó óľ ó ü ő íí ť ž ü í Í ö ľ ő ľ ő ü ľ ľ í ő ő É ő í ü ę ę ő ü ő ľ ü ő ľ ľ ľ ő ö ü ę ü ő ö ő ő ľ ęľ ü ő ó ő ó ľ ő ö ő ľ Ó Í ó í ľ ó ö Íő Á ó ó ó ő ú í ű ü ő ő ú í Íĺ ő ö ő ľ ú ľ ü ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli)

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli) Magyarázat o Első karakter, képzési forma o Második karakter, a képzés helyét jelöli o Harmadik negyedik karakter szak megnevezése o Ötödik hatodik karakter szakirány, specializáció, modul megnevezése

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

ő ü ő ę ü ź ź ĺ Ť ĺ ľ ü ű ö ő ő ő í ź ľ í ü ú ü ö ű ú ö ő ýľ Á Á í ĺí ö ű ű ö ő Á ľ í ľ ü ľ ľ í ű ö ö í Ĺ ĺ ú ö ľ ö ĺ ő Ą ö ő í ő ĺ í ő ý ľ ő ö ő í ő ľ ľ ú ö ľ ć í ő ő ü ő ü í ő ĺ ű ł í ő ő ü ö ź ľ ź ü

Részletesebben

ő ľ ü ó Ö ő ü ü ź ő ľ ľ É ü ü ľ ľú ľ ú ľ ú ü ľ ú ó ľ ő ó ü ő ő ľ Ĺ ő ő ö Í ü ź ł ľ ľ ü ú ú ő ź ó ő ú ź ő ó ö ő ő ö ó ľ ö ö ö Í ó ú ö ú ö ö ź ú ť ő ú ő ź ő ľ ó ü ő ó ő ľ ó ľ ź ó ľ Ę ź ü ó ó ę ó ľ ľ ő ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben