A szemét elöntheti a horizontot, elboríthatja a tárgyakat, eltorlaszolhatja. az utcát, a kilátást, de nem lepheti el az embert, ha az bármivel túl tud

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szemét elöntheti a horizontot, elboríthatja a tárgyakat, eltorlaszolhatja. az utcát, a kilátást, de nem lepheti el az embert, ha az bármivel túl tud"

Átírás

1 A szemét elöntheti a horizontot, elboríthatja a tárgyakat, eltorlaszolhatja az utcát, a kilátást, de nem lepheti el az embert, ha az bármivel túl tud emelkedni rajta. Ha a roncstelepen megterem az emberség, és nem adja meg magát a szellem, akkor a szemét nem eszi meg az embert. Losonczi Ágnes

2 TÁRSADALOMKRITIKAI ES KULTURÁLIS FOLYOIRAT egyenlííő 5901 I. évfolyam, 5-6. szám december

3 T m et az arany re lik v iá k k ap tak, mert b eolvasztva pogány jelen tésük m egszűnt, de hasznuk m egm a radt, és szolgálhatták az új gyarm a tosítókat, gazdagították őket és k i rályaikat is. Keletről jöttek a mórok, Észak-Afrikán át Spanyolországig vonultak és fordultak a keresztény vallás és tárgyai ellen. Hadi diadalaik útját felégetett keresztén y tem plom ok romjai jelezték, indulatuk áldozatává lettek a tárgyak is. Előretörésük során, terjeszkedésük útján civilizációjuk nem csak a filozófiát, az orvostudom ányt h ozta az iszlám nagy kultúrájából, hanem építészeti csodáikból is annyit -m e c s e te ket, palotákat, fü g g ő k ertek e t -, hogy a keresztény spanyoloknak, győzelm ük és az arabok k iű zése, m aradványaik lerom bolása után, m áig m aradt m ég csodáln i való. A vallásháborúnak hirdetett területszerző háborúk is taroltak. Nem kellett iszlám vagy pogány harcos a k e re szté n y tem plom ok felé getéséh ez, szen t tá rg y a ik elpusztításához. A keresztény vallás m eghasadása többször is, de különösen Európa vallásháborúi idején, a protestánsok és katolikusok harca, egym ás tem plom ainak, h ív e i nek és p a p ja in a k p u sztítá sa, az egyházi tárgyak töm eges m egsem m isítése felért a tatár vagy török dúlással. A katolikusok az eretnekeket és tem plom aikat p u sztíto t ták, a protestálók, a reform átorok a hamis bálványoktól, fölös cicom áktól szabadították m eg a tem p lomokat, puritán szellem ük és h i tü k szerint (a Ne cainálj m agadnak faragott képet! parancsolatát teljesítve). A több helyen d iad a l maskodó katolikus válasz nem csak felelt a reform átusok tetteire, hanem - m ivel hatalm as düh fordult az eretnekség ellen - szörnyű kín zások m ellett, kerékbe tört, elevenen megnyúzott, máglyán elégetett protestáló papokat szabadítottak meg az eretnekség bűnétől. Az életben maradottakat gályapadhoz láncolták, tem p lom aikat fe lé g e tté k vagy visszafoglalták. Egyik keresztény vallás hithű fa n a tik u sa sem m aradt adós a gyűlölt, eltévelyed ettn ek lá to tt m á sik k ereszté n y vallás fanatikus tetteiért. - II. János Pál pápa a év fordulóján első volt az eg yh ázfő k közül, aki történelmi felelősséget vállalt a katolikus egyház em berpusztító vétkeiért, átérezte és n yilván osan m egvallotta azokat. Okkal kérte az Ú risten b ocsán atát az in k v izíció tetteiért, eretnekek, reform átusok és m ás v a llá sú a k m egkín oztatásáért, kegyetlen üldözésükért. A k eresztén y egyház papjai a gyarm atosítók m ellett az igazi fehér civilizáció érdekében léptek fel erőszakos térítéssel. A pogányok lelkét meg kellett menteni, megkeresztelésükkel, pogány hitü k tá r gyainak elégetésével m egszabadítani őket saját isteneiktől, tehát saját istentelenségüktől. Pusztították ezért a term észeti - korábban prim itívnek mondott - népek isteneit, bálványait is, hogy a pogányságot is együtt pusztítsák el velük. Csak a 19. század látta m eg először az üldözött pogány tá rg y a k ban az emberi kultúra rem ekeit, és a 20. század kezdte el óvni ezeket, törekedett szervezett összegyűjtésükre, m úzeum i elh elyezésü k re, íg y jö tte k létre az an tro p o ló giai m úzeum ok, n agy v ilá g g y ű jte m é nyek etnográfiai részlegeinek k ü lön leges k in csei - hogy am i m ég megmaradt, azt védetté és mindenki szám ára láthatóvá tegyék. Gondolnánk, hogy ha a vallásh á b orúk és a h it fa n a tik u sa i ennyi kínt és pusztulást hoztak a világra, talán a szeku larizálás m egszabadíthat a vallási türelm etlenségtől, az egyedül üdvözítőnek hitt út m á sokra erőltetésétől, a pusztító hata lom ak arástó l. Új sza b a d sá got hoz, türelm et, b elátást terem t, és az emberi élet és értékvédelm ét álta lán o ssá te szi. E zzel szem ben a vallástagadó eszm ék - bárm ennyire racionális fogan tatásúak voltak is - fanatizm usa elérte a vallásos fanatikusok gyűlöletszintjét, náluk sem állt m eg a p u sztítá s, ahogy nem torpant m eg m agabiztosságuk sem saját h itük egyedüli igazságának harcos képviseletében. Ha a hatalom indulata - és biztonságérzetük - ezt kívánta, túltettek a középkori pusztítások borzalmain. A társadalm i eszm ékkel fűtötten rom b o ltá k a régit, és ép ítették az új fanatizm us em lékm űveit. Akár az Ész istennő, a forradalm i szabadsá g jelképe, va g y a k iv á la szto tt nem zet, kiválasztott felsőbbrendű fajta, vagy a k iv á la szto tt o sztály harcos igazsága nevében. A huszad ik szá zad b eli új fan a tizm u so k, eszm éik alapján totális rendszereket építettek fel, katonai hatalom má szerveződve (nem zetiszocializmus, a sztálinizmus, pol-potizmus). * Korábbi századokhoz hasonlóan, kezükben a fejlett technika eszközeivel, ember- és tárgypusztításukban túltettek a korábbi kézm űves p u sztítá so k lassú ság á n, az egyszerre csupán egy embert em észtő tű z h atását m egsokszorozták. A lassú egyedi g yilk o lá so k a t fe l gyorsítva töm eggyilkolássá fejlesztették, ebben is használták és bizonyították a technika és szervezettség fölényét. Egymás után jönnek, egym ás ellen is fordulnak. A pusztítás nagy happeningjéről legutóbb Hrabal így írt: mert az emberszámára nem létezik nagyobb gyönyörűség, mint az, ha isteniga- zában begerjed és rosszat cselekedhet a nagy történelem nevében... és a mennyeket senki nem őrzi...micso- da gyönyörűség, ha az ember cselekvő alanya lehet a tűz, a vér és a nemi erőszak édes apokalipszisének, mert mindez meg van engedve... - idézi Hantát, aki mosolygott...2 Bár nem p u sztították el Magyar- országon a kom m ün idején, ben a kastélyokban összehordott m űtárgyakat, de a jelenségről és a tárgyak új látványáról így ír Esterházy3: Két szobába hordták össze a kastélyban található valamennyi m űkincset. Mégis, amikor ott álltam ezen minden szív nélkül egybehordott tárgyak előtt, amelyek úgy fe k ü d te k egy tömegben, akár egy nagy rakás szén, együtt elválaszthatatlanul, megszűnve egyes tárgynak lenni, mert megszűnt a történetük, ki lettek ragadva önnön idejükből s terükből, önnön struktúrájukból és m integy visszaböfögve, visszaokádva kerültek új helyükre - nos ekkor láttam először, mi lehet undorító a sokban, am ikor a so k nem kápráztató gazdagság, hanem ém elyítő hányadék kastélyom közepén. A kkor m egérteni véltem a vörösöket: ők nyilván ezt mindig így látták, mindig struktúrájukból

4 kivetve, mert h isz nem is ism erték a tfru k tú rá t. A Szovjetunióban történt, ahol sok kolostor, tem plom, k egyh ely szenvedte meg a bolsevizmust a forradalom idején, de m ég hosszú idővel az után is, a hetvenes években is viselték a nyomát a pusztító türelm etlenségnek, ikonégetésre - autodaféra - k é szü lt egy buzgó szovjet párttitkár Szovjet-Karéliában. B egyűjtette az ősi ikonokat, hogy nyilvánosan, a főtéren tűzre vesse azokat. Ennek a tűzn ek k ellett volna hirdetnie a kom m unizmusnak a vallások és az egyházak fölött bekövetkezett diadalát. A környék ősrégi fatem plom ainak táblafestményeit mind a főtérre hordatta: szerencsére aggódó értelm iségeiknek, m űvészettörténészeknek sikerült a központon keresztü l beavatkozni a helyi túlkapás ellen. Sikerült megvédeni és felvásárolni a m ár egyéb kén t is erősen m egfogyatkozott, pótolhatatlan értékű tárgyi emlékeket. Hrabal, aki h osszú id eig egy könyvzúzdában dolgozott, a bezúzásra ítélt könyvekről ír: Gyengédmelankolikus apokalipszis... mondta a doktor, és az arca ragyogott... m ost a saját sorsunkon érthetjük meg mindazokat a forradalmakat, amelyek az összes kultúrát érték, csak éppen abban van s z e rencsénk, hogy minket nem likvidáltak fizikailag, mint ahogyan a könyveket likvidálják, nézze tíz-tizenkét csomagot pakolok össze naponta, mindent, ami már nem megfelelő, de az én garázsomban magzatelhajtás is előfordul, vannak itt könyvek, amiknek ö sszes m egjelent példányát ideszállították, am iket soha senki sem olvasott, ezek a könyvek aprószentek napját ünnepük itt, a halott gyermekek ünnepét....hiába olyan korban élünk, amely szégyellt a múltat, mint az olyan lány, aki elégeti szerelm es leveleit, mert nem ahhoz a férfihoz megy férjhez, aki neki azokat a szép leveleket írta... én jelen vagyok ennél, minden az en kezemen megy át... igazság s z e rint nekem fizetn i kellene ezért az állásért. 4 Önkéntes tűzáld ozatként hordták a firenzeiek Savonarola, a lánglelkű prédikátor szónoklatai hatására m áglyája lángjára az értékeiket. N em csak a h iú sá g ékeit, h a nem könyveket, festm én yeket is, erk ö lcsi rom lottságu k b izo n y íték ait - üdvözülésük érdekében. M áglyára vagy zúzdára ítélt, elítélt könyvek másképp gondolkodásuk miatt váltak tiltottá. A szellem termékeinek égetése, a könyvek bezúzása végigkíséri a civilizációt, illetve azt, amit civilizációnak tartanak. (Könyvégetés a náci szellem érvényesítéséért, könyvzúzdák az osztályharc érdekében működtek.) A közös a b etiltott szellem volt, a vétkes tárgyak, vétkes eszmék megsemmisítése. A tárgy elpusztításával a szellem et akarják m egölni, és ha lehet, örökre m egakadályozni a m egújulás lehetőségét is. Lommá, szem étté, ham uvá tenni rítu ssal vagy rítus nélkül. Látványosan, megfélemlítően. M indenféle fanatizm usnak, barbarizm usnak tárgyi em lékek számlálhatatlan rem ekei estek áldozatul. Olyan alkotások, am elyek emb eri teljesítm ényben és értékben pótolhatatlanul m egsem m isültek. A pusztítók hol a civilizáció áldáshozóiként léptek fel, hol a legszentebb hit védelmében, hol az emberi rom lottság elpusztítását tű zték zászlajukra, de m indig övék volt az e rk ö lcsi fölény, az em beri nem m egm entésének tudata, hogy amit tettek, a tisztasá g nevében, a m a gasabb rendű eszme érdekében tették: ezért gyilkoltak, romboltak, ind ítottak háborúkat. M ég eleven a seb a világon és az em berek emlékezetében is, a tér sebe: New Yorkban a Világkereskedelmi Központ tornyainak lerobbantása. Az ördögien kim ódolt tett Amerika szimbólumát robbantja és Toppantaná össze. A tornyok leomlása a világhatalom jelképeinek, szimbolikus m egtörésének, m egsem m isítésén ek aktusa volt. A New York-i szeptember tizenegyedike is a történelm i fanatizm us pusztító sorozatához tartozik. A legújabb technika, a legpontosabb időzítés, a leghatásosabb közlése a terrorn ak a kettős robbantás. A szimbólum félelem keltő pusztítása. Ezrek égtek el a gyű lölet kicsapó lán gjaiban. Mint a történelemben annyiszor, ártatlan emberek ellenállás és válaszlehetőség nélkül válnak áldozatokká. Szakrális rítus a saját hittel igazolt rombolás. Gyilkolás az egyedül uralkodó m egalázó m egalázásáért, a gyűlölt Amerika világa ellen. A pusztító láng tartós láng. Eddig is, és félő, ezután is, m inden feltám adt hit, új eszme, új fa n a tizmus m eggyújtja a m aga m áglyáját. Az em észtő tűz m inden hitben n em csak pusztít, tis z tít is. É rtelme is, varázsa is ebből ered. Az oltáron az ember, az élőlény, a tárgy, ha elég, az ég felé em elkedő füstté válva ősi áldozathozatal. Aki pedig m eggyújtotta, az m indig tisztító tűzn ek mondta. Egyezm ények - és a k ik fö lé vagy alá, ille tv e k ív ü l h e ly e z ik m agukat A szörnnyé és szörnyűvé vált eszm ékkel szemben m indig felkeltek em beri ellenerők. Az ember- és tárgypusztítással szemben is. Most csak a tárgyakról szólva, a 19. század felismerte, hogy mekkora értékeket pusztítottak el eddig sokfajta gyűlöletből, de csak a 20. század rendelkezett annyi emberi belátással - és új tapasztalattal -, s hozzá nemzetközi intézményekkel is, hogy bár visszafelé már menthetetlen, ami elpusztult, m ég m indig feladat m egvédeni azt, ami maradt, hiszen maradt m ég m indig elég p u sztítá si szándék is. Az emberi kultúrák kincseinek közös óvására hozta létre az UNESCO az egyezm ényt a Világörökség K in csein ek m indenkire kötelező megőrzéséről, pusztítási tilalmáról. (Hogy legutóbb a talibánok a védett ősi Buddha-sziklaszobrokat m égis felrobbantották, ez a döntések bizony korlátozott hatását mutatja.) Ez az értékvédő kezdeményezés az egymás elleni gyűlölet pusztító szándéka fölé akart volna emelkedni a közös megegyezéssel. A világörökség kincseit védené ez a nem zetközi egyezménnyel megerősített közös rendelet. Csak a világ itt is meghasadt, mint másban is. Vannak, akik kitalálják, kezdeményezik és m egvalósítják az egyezm ényt, nem zetközi együttműködésben bíznak. És vannak, akik kivonják m a

5 gukat, nem fogadják el, hogy rájuk is ugyanaz vonatkozzék, mint m á sokra. Kivonj a magát: a legnagyobb hatalom, am elyik nem tűri el a más kontrollját: Amerika nem vesz részt se a környezetvédelmi egyezm ényben, se a Háborús bűnösök kiadatásának nem zetközi törvényszéke munkáj ában. A m ásik oldalon pedig nem fogadják el azok, akiknek nincs hatalmuk, akik úgy vélik, kiszorulnak minden döntéshozatalból, ezért szemben állnak minden nem zetközi intézménnyel, következésképpen semmi megállapodást, amiből kimaradtak, nem tartanak m agukra nézve kötelezőnek. Kivonja m agát az, aki mindenen felül és az, aki mindenen kívül - alul - helyezi el magát. A m agánélet s z e líd tárgyvesztése. A tárgy kiüresedése. A tárgyak lélek v esztése N em csak a történelem fo szth atja meg erőszakkal a tárgyakat a lélektől, hanem a szem élyes idő, a változás, a m ásik halála, az oldások és k ö tések vá lta k o zá sa i, h ű tle n sé g korábbi önm agukhoz, a m últak titkolása vagy egy újonnan m egtalált hűség a korábbi tárgyakhoz-emberekhez való hűséggel szemben. A tárgyak ellom osodása akkor is bekövetkezik, am ikor elvesztik élő kapcsolataikat, kacattá, fölöslegessé válnak. Akkor történik meg, ha a tárgy elveszti jelentőségét, vagy ha m egfosztják tőle. Ha kihal mögüle az érzelem, vagy ha kivész belőle az öröm. Ha kiüresedik az a v i szony, amelynek tárgyi kísérője, k i fejezője volt. Ez történik, ha valaki hagyatékát rendezik el. Ha bevégződött szerelem tárgyai üressé válnak. Ha válással végző d ö tt h á zassá g ro ssz emlékű tárgyaitól szabadulni akarnak. Ha tárgyak jelentése kom promittáló lehet. Ha csalódás után, aki csalódott, mindenképpen szabadulni akar kínos tárgyi em lékektől. És így tovább. Aki felnőtt szem bekerül h agyatékok rendezésével, gyakran ta lálhat olyan értelm etlen n ek lá tszó tárgyakat, am elyeknek csak az adja a fontosságát, hogy egy életen át rejtette, őrizte ezeket valaki. Saját magának, titkos fiókokban, s m indig felid ézh etett á ltalu k valam it, amire fontos volt em lékeznie. Nem a tárgy, hanem az Emlékhez kötöttsége adta a fontosságát. Az átszellem iesített tárgy a lélekadó halála után már senki szám ára nem mond semmit. A rejtegetett értékből - ha nincs transzform álható, h a szn á l ható vagy eladható érték benne - értelm etlen kacat lesz, szem étbe, tűzbe való. A tárgy, ami halott lelkét viselte, lelketlenné válik. Más értelm et is kap h at olyan tárgy, ami használója halála után is fon tos m arad, m ert szem élyes kötőd ésü k fen nm aradt. A tá rg y m egszem élyesedik. Kedves halotta t kedves tá rg ya h a szn á la ta to vább is életben tartja. Feltám aszthatja az eltávo zott szo k ását, tapinthatóvá teszi az em lékét. Majd a következő generáció dobja ki a fölösleges, ócska holm it, ha m ár se emlék, se kötöttség nem tapad hozzá, amikor már az utolsó élő em lékezetét is elvesztette. Ahogyan kacattá válnak a kiürült kapcsolatból m aradt em lékek, az elm últ szerelem relikviái, az érzelm üktől kiürült tárgyak, sose kapják vissza hajdani értéküket. Funkciójuk értelme az érzelem kihunyásával m egszűnt. K ülönösen, ha a sértett emlékezete az őrzött tárgyakon vezetheti le azt a bosszút, amit az indulat okozója érdem elt volna, de nem kapott meg. A tárgyak túlnőhetnek fun kcionális használatukon, nem csak azt fejezik ki, amit szolgálnak, hanem m agukba szívnak és kifejeznek viszonyokat, kapcsolatokat. Létezésük eseményekhez, emberekhez, viszon yokhoz fűződik. Á tv e s zik az em lékek őrzését is, és m egtestesülhet egy esem ény vagy egy ember, egy viszo n y bennük, am elyekh ez kötődött. Kézbevétele újra felidézi és átélhetővé teszi, am i elm últ. A tá rg y esem ények sorában vesz részt, a tárgyba em lékek raktározódnak p u szta fu n kció ju k m ellé, többet jelentenek, mint a használati értelme, mást, mint a külsőt meghatározó anyaguk tárgyi minősége. Mi az ócska, m ikor szebb az új? Hagyományos keretek között a h a gyományos m agatartás, hogy nem dobunk ki sem m it, sok régi holmi a padláson marad. Sok ócskaságot lecserélnek újra, vagy szebbre, vagy

6 jobbra, vagy érdekesebbre. A falusi vagy városi padláson pedig értékek lehetnek. Amikor m egveszik az első villanyvasalót, a vas felkerül a használatlan holm ik közé. A rézüstöt lecserélik a m űanyag habverőre. A rézm ozsarat a villanydarálóra. A régi háziszőttest a nejloncsipkére. Az üvegre festett ikont színes képnyomatra. Ebből néha van viszszaút. Az elavult tárgyak, ha m eghúzódhatnak a padlásokon m int régi vacakok, gyűjtőknek, felvásárlóknak, f elhajtóknak gazdag terepet jelenthetnek, m ég levarázsolhatj ák a padlásról a háziaknak már értéktelen holmikat. Aztán elkerülnek az értéket ismerő gyűjtők, kereskedők kezébe, olykor egészen a belvárosi m éregdrága ü zletekig, ahol vastag pénztárcájú külföldiek meg tudják fizetni ezeket, nosztalgiájukat táplálni a régi, kelet-európai tárgyak és élet iránt. így lehet tárgyi feltám adása a lomból elővarázsolt értéktárgyaknak. Továbblépve: a kultusztárgyak fanatikus harcokból következő elpusztítása és halála, a tárgyak természetes halála - vagy az em lékeket sugalló tárgy jelentésének megszűnése az érzelmi kiürülés miatt - mást jelent a tárgy és a társadalom viszonyában, m int a legújabb kori ipari társadalom term elési versenyéből és a tárgyak mennyiségi haj - szájából következő gyors elévülés és a szem éthalm ok növekvő m ennyisége. A század tá rg yain ak szemétté válásával nézünk szembe. T ú lp örg etett term elés, p a za rló, m ohó fo g y o s z tá s A században fő tém ánk a túlpörgetett term elés, a mohó és pazarló fogyasztás, ami az alig kezelhető hatalmas m ennyiségű szemét, roncs, lom, hulladék felgyülem léséhez vezet.5 Ma a statisztikai adatok szerint m integy tízezerre teszik az egy háztartásban használatos tárgyak szám át a hagyom ányos, para szti otthon tárgyával szemben. A tömérdek tárgy egy része gyorsan romlik, elévül. Át kell adni helyüket az újonnan készü lt tárgyaknak. Továbbadják a korábban h aszn ált javakat, azok kéz a la tti áruvá válnak, leadják vagy kidobják őket, a lomok közé kerülnek, szemétté válhatnak, roncstelepen találnak végső menedéket. Nem csak azért, mert funkciójukat veszte tté k vagy elöregedtek, hanem m ert napvilágra jött valam i új, ami tetszetősebb, divatosabb, jobbnak ígérkezik - ha nem is mindig biztosan jobb s az kerül a korábbi tárgy helyébe. A gyors, pazarló fogyasztás következtében megunt, leváltott, fölöslegessé nyilvánított tárgyakkal zsúfolódik teli a világ, am elyektől m eg kell szabadulni, am iket el kell tüntetni a szem elől. Óriási term éktöm eg hatalm as m ennyiségű hullad ékot terem t. F orgatja a jó léti g a zd a sá g társad alm i tá rg y a in a k an yagcseréjét, a végterm ékig, a szem étig. A felpörgetett fogyasztás serkenti a termelést, a gazdaságot, a kereskedelmet, a reklámipart, foglalkozta k a a tervezőket, m érnököket, munkásokat. Újító elmék serege dolgozik a változtatásokon, jobbításokon, hatékonyabb technológián, sikeresebben m űködő eszközökön. Emberek serege dolgozik a szolgáltatás különböző ágaiban, hogy hogyan lehet az új cikkeket jobbakká, vonzóbbakká tenni, több vásárlónak eladni, szélesebb kör fogyasztására alk alm assá tenni. A tárgyvonzás specialistái, a társadalom-lélektan ism erői a term elés részesévé v á l nak, m ivel nem csak term elni kell jobbat, hanem el is kell tudni adni azt, vagy elhitetni, hogy jobb, m int az előző. A reklám hadviselés technikája már-már stratégiai iparrá változik. A k ö ltségszám ításokb a - s te r m észetesen az árba is - jelentős tétellel kerülnek be a m arketing és a reklám költségei, mivel az nyer, aki m eg tudja fogni a legtöbb vásárlót, aki állja a versen yt a fo g y a sztá s ban. Akkor lehet fen ntartani, sőt n ö veln i a term elés szín vo n alát. A piackutatónak/m arketingesnek n em csak azokat a vá g y a k a t kell felismernie, amelyek most kielégíthetőek, hanem azokat is, am elyeket m ost kell majd felkelteni. A tárgyak vonzerejének kidolgozásáb an - régen tudott tény - a tárgy szimbolikus jelentésének különleges szerepe van. N evezetesen annak, hogy h a szn á lata va g y fo gyasztása mennyire erősítheti meg használójának társadalm i helyzetét - innen a státusszim bólum elnevezés -, hogy az élethez, a ranghoz, a m egjelenéshez, a fiatalsághoz, az önprezentációhoz, a társadalm i jelenléthez m ennyire tartoz ik h o zzá - szin te kötelező en - annak birtoklása, s hogy felhasználója m inél előbb, m ásokat m egelőzve juthasson hozzá. A lépéstartás jele, hogy a legújabb fétisnek reklám o zott tá rg y ért h o zzá k m eg a pénzáldozatot. A tárgyak genetikájába beterv e z ik az ela vu lá su k id ejét is, a haszn álat időbeli korlátait is, neh ogy tú lsá g o sa n ta rtó sa k le g y e nek, hogy a term elés fen n tartása érdekében kiszám ított időben köv etk ezzék be az elavulás és a csere szüksége. Itt kezdődik a tárgyak le c sú szá sa a tá rsad a lm i lejtőn. M ég ha épen őrzi is eredeti fu n k cióját a tárgy, ha már látszik rajta a régi bélyege: tavalyi, elavult, divatjam últ, és ott az új, ami inkább m eg felel h a szn á ló ja tá rsad a lm i státusának, vagy legalábbis az odatartozás látszatát bizonyítja, fontossá teszi a kínált tárgy birtokba vételét. A felgyorsult term elés a használatlan n á vált, egykor vágyo tt tá r gyak gyors hanyatlásához, szem étté, ronccsá, lommá válásához vezet. M essze került a racionalitás a fogyasztástól, a szükségletre term e léstől, ami azt herdálja, amiből él, és abból él, hogy hogyan tudja pörgetni a gazdaságot, hogy gyorsan fogyaszt nagy m ennyiséget - használ, pusztít, hogy újat, jobbat term elh essen. A szü k ség nem elég, m ohósággal kell újram anipulálni. így növekszik a lecserélt, megunt, kivénhedt, fölöslegessé vált tárgyak világa/halmaza, egyre nagyobb a tömege aszerint, ahogyan a verseny d ik tálja a felfokozo tt term elést fen ntartó fogyasztás kén yszerét. A versenyt a termelésben, a versenyt a fogyasztók között. Fétisből m egunt tárgy, m egunt tárgyból másodrendű áru, m ásodrendű áruból hulladék, hulladékból szem ét, a szem éttel pedig valam it kezdeni kell.

7 Gyorsan elh a szn á lt tárgyak, gyorsan elh a szn á lt viszonyok Az Új sü rgető m egszerzésének vágya n em csak tárgyi eredetű kielégületlen ségből táplálkozik, de az új tárgyban keres beteljesülést is. Ezért válik gyakran szinte h iszté rik u ssá a tá rg y a k - a rajon gás tárgyainak - és a divatoknak a cserélgetése is. A csere m egkívánja a szinte állandó izgalm i állapot fenntartását. Ezt fejezik ki és tükrözik a reklámok, a gyors klipváltások, a hadaró beszédmód, az izgató és izgato tt v á ltá so k gyors ritm u ssa l pergő hatásvadászata. Nem áll m eg viszont a tárgyak gyors cseréjénél. Ahogy a tárgyak magukra v e sznek emberi viszonyokat, mintha elhinnék, hogy a tárgy pótolhatja az emberi hiányokat a viszonyokban, talán m ég a szem élyiségben is. A kielégültség haj szólása a tárgyak gyors leváltásában emberi k ara k terré, sőt töm egesen jellem ző k a rakterré válhat, és átragadhat m ásra is. Á th atja a kap csolatok m ás rendszereit is. A gyors m egszabadulás korábbi kedves, már m egunt tárgyaktól, könnyű oldását m utatja néha nehéz kötöttségeknek. Gyors változásokat, gyors oldásokat láth atu n k kap csolatokban, gyorsan leváltott, elhagyott, elfeledett, elfedett nézetekben is, gyorsan cserélt fo g lalatosságo kb an. Szinte rutinszerű technikává válik a gyors csere. Az állandósított és újragenerált hiányérzet új kapaszkodók felé, új dolgok k ereséséh ez visz. A sohakiésm egn em elégedés hajtja a lihegést az új felé, pedig az elégedettség bent, és nem kin t van, ahhoz a külső tárgyi világ m ég kapaszkodónak sem elég. A m i ú jka p ita lizm u su n k polaritása H ozzán k is elérk ezett a tá rg y a k áram lási szabadságának feltétele, a n yitottság, az áruk áram lása, a hiánygazdaság idején vágyott kínála ti piac elk ép esztő gazd a gsá ga. A fogyasztói társadalom szabadságának alapja és kötelme, a pazarló fogyasztás ideje. A már m egvalósult k ap italizm u s b ekövetkezett tényei elég világos választ adtak arra, hogy k ik n ek is adott ez a fo gyasztói szabadság, és hol vannak átléphetetlen társadalm i korlátai. A hiánygazdaság társadalm a m egszűnt, m iközben a szű k ö ssé g to vábbra is úr, és nem csak a szegényeknél gond a m indennapi életvitel, a lakás fenntartása, az evés, a gyerekek iskoláztatása. A polaritás egyre élesebb, m íg az élet egyszerű fen n tartá sa ma m ég a tö b b ség gondja, a m ódosabb rétegek n él fen t közben eluralkodott a tá r gyak eddig nem ism ert p azarlása és a presztízs vezérelte tárgyhasználati mód. Látni lehet mindenapjainkban a tárgyak útját lefelé, fétislétüktől a roncstelepig, a presztízstárgy m utogatásától a szem éttelepig. Ez az út a társadalm i hierarchia lépcsőjén lefelé vezet, a társadalm i lejtő aljáig. Ez a tárg yak karrierjének útja lefelé, a döngetéstől a roncstelepig. S zo cio ló g ia i ú tk ö v e té s: a tárgy ú tja a szem étig - és tovább Ó riási a szem ét m en nyisége. Az ó riá si term éktöm eg h atalm as m en nyiségű h u llad ékot term el. Serkenti a gazdag jóléti társadalom an yagcseréjét. A m ikor először használaton kívül helyezik s halálra ítélve kidobják, a végső b efejezés előtt még van egy vagy több élete. Az első osztályú tárgy útja első fogyasztó játó l m egy tovább, m íg teljesen szemétté, használhatatlan ronccsá válik, és végleg elenyészik a szemét- vagy roncstelepen. Gördül a szemét a társadalom lejtőjén lefelé. Olykor gördül, máskor zuhan, osztályokon, rendeken, rétegeken lefelé. Óceánt repül át, földrészek szakadékait szeli át, de a végső használhatatlanság, a teljes megsem m isülés előtt m ég van élete. Gazdagtól szegényig, gazdag országoktól szegény országokig, átívelve földrészeken. V eszélyes hulladékként hasznot már csak a legszegé

8 nyebb, de ügyes kezű ázsiaiaknak hoz. Nálunk a kukában kutatva, ott számítógépekből veszélyes úton szedik ki az értéket az újguberálók. K ié a Azemetr A történetet egy hajléktalanszálló vezetője mondta el, nagyszerű ember, maga is egy időre a hajléktalanok életét élte, hogy jobban megértse őket. Kukázni kezdett tanulni ő ía. JÓAZÍwel voltak iránta a többiek, ezért jó helyet kapott az eloaztáanál: a RózAadombot. EAte a kukázáa ideje, amikor m ár a kerítéa előtt a Azemét. 0 nyakig a kukában kotorá- Azik, amikor nyílik az automatikua kapu, kijön egy hatalmaa Audi. Az autó megáll, az A udiből kiazáll a megdöbbent vezető, éa birkózni kezd vele éa a kukával: - Menjen innen! Hagyja! Ez az én Azemetem! M iket is dobnak ki? E lőször az ételt. Az étel kidobása, a kenyér pazarlása, a m aradék, ami m ég ehető - a h áztartási hulladékba sok m ég fogyasztható élelem és érték kerül. Gyerekoromban a vidékünkön tilos volt ken yeret va g y ételt kidobni. N em csak azért, m ert a kenyér az élet és szentség, hanem mert sok az éhező, és a pazarlás embertelen. Valakit meg lehetne vele az éhezéstől menteni. Napjainkban jobb, értsd gazdagabb utcákban annyi étel kerül a kukába, hogy egy indiai falu m egélne egy h étig egy budai utca maradékaiból, de jól járna vele valam elyik Borsod m egyei falu is. A hagyom ányos társadalom nem ism eri a hulladékot - ahogy a term észet sem. M indent felh a szn ál valamire. Ami már nem használható arra, amire készült, azt se dobják el: jó lesz ez m ég akárm ire. A lefelé gördülő tárgyak csaknem a családon vagy legalábbis a h á z tartáson belül m aradtak. A tartósság volt a fontos: bútorban, ruhában, cipőben, csizm ában. Egy sokgyerekes családban - és nem csak a szegényeknél - a kisebb gyerekek ritkán k ap ta k új holm it, egym ás után hordták tovább a nagyobbak kinőtt ruháit. Nem volt ez m indig öröm. Egy példa, középosztálybeli, az öltöny metamorfózisára: ügyvéd nagybácsi kitűnő angol szövet ruháját unokaöccse érettségi ruhára megkapja. Ebből később kosztüm öt alakítan ak ifjú feleségének diplom aosztására. A valóban tartós szövet lesz kislányuk szám ára iskolai ünneplő ruha, majd a m ég m indig a la k íth a tó jó szövetből n ad rág szabható a legkisebb fiúnak. A ruha szolgálati ideje m integy húsz év, használója három generáció. A ruha ma divathullám ok fel- és eltű n ésével évről évre válto zik. Csillogástól a ronggyá válásig. Hajdan, a szocializm us idején büszke fogyasztói voltunk a nyugati csom a gok h aszn ált p re sztízsru h á i nak. M ára már ez is piacosodott, a b üszkeség csökkent, bár m egvan a hierarchia a nyugati import ruh a, a second hand, a ruti-butik, a top-topi, a h a szn á lt ruha és az ócskás üzletek között. Ahogyan van m ásik út, a jótékonyság útja, igazi szalonm unka látszik - a Vöröskereszt vagy a M áltai Szeretetszo lg á la t adom ányát d icséri - a M oszkva téri koldus öltönyén, aki kitűnően szabott kabátjában a v illam os utazóitól kéreget. Az autó útja: a gyártó diktálása szerint a legfelsőbb fogyasztói osztályn ak legalább két-három évenkén t le kell cserélnie új k ocsiját. M ajd elindul az útja a h aszn álati lejtőn le fe lé : az első o sztályú használó után a m ég jó m inőségű használt autók piacára. Néhány év m úlva új használójától egy tá rsa dalmi vásárló osztállyal lejjebb kerül. A következő lépés, amikor a civ il au tóso k k ih a szn á lá sa után ügyes szerelők m aguknak vagy barátaiknak használható járgányt buheráln ak belőle. Ha nem m egy to vább, autóbon tóhoz kerül, ott ügyes k ezek k iszed ik belőle, ami m ég használható. Ha már se h asználható alkatrészek, se pótlásra jó karosszériaelem nincs benne, teljesen kibelezve, a roncstelepen döglő d ik au tó k arrierjét b efejezve, am íg be nem olvasztják, hogy elinduljon újra az új körforgásban. A használt tárgyak egy országon b elü l csú szn ak lefelé a k aszto k, osztályok hierarchiáj ának lejtőj én. G azd agoktól szegén yek ig. Az elh a szn á lt, de m ég h a szn o síth a tó tárgyak, e-szemét, kom puterek k i selejtezett milliónyi tonnái viszont fö ld ré szek et szeln ek k eresztü l. Gazdag országoktól szegény országokig. R endszerek között, fejlett ipari országokból elmaradott, tem pózó vagy nehezen küszködő ázsiai országokig. A fejlettségi különbségeket a kiszolgált komputerek döbbenetes útj a mutatj a, valóban nem is a lejtőn, hanem a társadalm i és ipari fejlettség szakadékain át. Ma ta lán a kom putern ek a le g gyorsabb az elévülési ideje. Az újítá so k olyan sebesen k övetik egym ást, hogy a megelőző generációs gépek használhatatlanná válnak az újítások következtében. Ezért is talán a korszak legjellem zőbb hulladékútja, amit az elhasznált komputer a fejlettebb országokból kiselejtezve m egtesz. Am erikai források alapján Újguberálók címmel írja a H ulladékexport Á zsiáb a tém ájú cikkéb en a Heti VilággazdaAág a következőket: Évi három-négymillió tonnányi kim ustrált szám ítógépet szá llíta n ak ú jra h a szn o sítá s céljával az ázsiai kontinensre. Az egészségre, k ö rn y ezetre egyarán t ártalm as elektronikus szemét keresett árucikk Kína, India, Pakisztán bontásra szakosodott falvaiban. Az áruért - amely elsősorban az USA-ból, Ausztráliából, Japánból és Szaúd-Arábiából érk ezik - sokan versengenek a térségben. Az árunak rendszerint két százaléka bizonyul még használhatónak. A helyi kereskedők bontási bérmunkában hozzájutnak a számítógéproncsokból k i szedhető alkatrészekhez, nem esfém ekhez. A 21. századi aranym osás igazi központja Kínában van. Két am erikai civil szervezet, a seattle-i székh elyű B asel A ction Network és a kaliforniai Silicon Valley Toxic Coalition kínai, pakisztáni és indiai környezetvédő társszervezetekkel karöltve igyekezett feltárni a fejlett ipari országokban keletkező e-hulladék útját a fejlődő országokban. A h asznosítás m unkájából napi 1,5 dolláros munkabér jön ki, amiért puszta kézzel, csavarhúzóval, fogóval, minden védőöltözet nélkül bontják, osztályozzák reggeltől estig az alkatrészeket. Rákkeltő anyagok, légzőszervi m egbetegedések, mér-

O. P. KRIZSANOVSZKIJ O. O. HIRNA A KOZEPKOR TÔRTÉNETE. Tankönyv az általános oktatási rendszerú tanintézetek 7. osztálya szám ára

O. P. KRIZSANOVSZKIJ O. O. HIRNA A KOZEPKOR TÔRTÉNETE. Tankönyv az általános oktatási rendszerú tanintézetek 7. osztálya szám ára f O. P. KRIZSANOVSZKIJ O. O. HIRNA i A KOZEPKOR TÔRTÉNETE r 11 Tankönyv az általános oktatási rendszerú tanintézetek 7. osztálya szám ára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos M inisztérium a 'S

Részletesebben

MAGYAR POLITIKA MOHÁCSI VÉSZ UTÁN

MAGYAR POLITIKA MOHÁCSI VÉSZ UTÁN MAGYAR POLITIKA A MOHÁCSI VÉSZ UTÁN IRTA BÁRDOSSY LÁSZLÓ db B U D A P E S T, 1943 K I R Á L Y I M A G Y A R E G Y E T E M I N Y O M D A ÉDESANYÁMNAK ELŐSZÓ Minden, ami történik, következm ényeiben találja

Részletesebben

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József

Nyíracsádi # e. E n g e d j é t e k, h o g y k im entsü n k b e n n etek et ebből a rom lott nem zed é k b ő l (L k 3 3 7-4 1 ) Csík József i # e e XIV. évfolyam 4. szám N yíracsád havonta m egjelenő lapja 2005. április Pünkösd - az egyház születésnapja A zsidó nép m ár az ószövetségben m egünnepelte, mint sátoros ünnepet. A nyári betakarítást,

Részletesebben

MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN?

MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN? NYIRŐ JÓZSEF: MI AZ IGAZSAG ERDELY ESETEBEN? Erdély a délkeleteurópai térségnek talán legszebb, legértékesebb s az utóbbi években m inden esetre egyik legtöbbet v ita to tt területe. Bizonyára ékes drágaköve

Részletesebben

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2007-ben:

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2007-ben: Keskeny palló TARTALOM Most kellett?......... 2, 4 Az európai és a hazai gyermek-alapellátás közös konferenciája több ok miatt volt nagy jelentôségû. Elsô alkalommal rendeztünk nemzetközi kongresszust.

Részletesebben

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám F e b r u á r i III. évfolyam 5. szám ÜNNEP Már nagyon várom a tavaszt Már nagyon várom a tavaszt, a legszívesebben látott év szako mat. Nehezen tudom lerázni a tél hosszan tartó hidegét. Ke res ném az

Részletesebben

Nyíl ccs Mi. v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom

Nyíl ccs Mi. v á ló k k ö z b e n ajándékká. - Legnagyobb karácsonyi ajándékom Nyíl ccs Mi e XVII. évfolyam 8. szám N yíracsád havonta megjelenő lapja 2008. novem ber-decem ber Kedves Nyíracsádi Lakosok! K özeledik az év vége, k é sz ü lü n k k a rácso n y ü n n e p é re, az óév

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

Egészségkártyával az érdiekért

Egészségkártyával az érdiekért ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 7. szám 2013. április 11. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Egészségkártyával az érdiekért Együtt mû kö dé si meg ál la po dást

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

http://misszio.lutheran.hu Híd 2011. III. szám evangélikus missziói magazin

http://misszio.lutheran.hu Híd 2011. III. szám evangélikus missziói magazin Híd evangélikus missziói magazin http://misszio.lutheran.hu 2011. III. szám Jézus Krisztus a híd a menny és a föld, az Örökkévaló és az em - ber kö zött! szerkesztõi üzenet: Még egyszer a szabadságról

Részletesebben

A hét mottója: Egyházi hírek

A hét mottója: Egyházi hírek 27. (LVII.) évfolyam 1463. szám 2015. május 29. 12+8 oldal Ára 2 lej Bérletes előadás A Szatmárnémeti Harag György Társulat harmadik bérletes előadására június 3-án, szerdán, 18.00 órától kerül sor a Városi

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE:

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: G L O C K K U $R.(^r A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. Az iskola fennállásának 54. évében. KÖZZÉTE1TE: Dr. BÁNKÚTI DEZSŐ IGAZGATÓ BUDAPEST, 1938 KIADJA AZ ISKOLA

Részletesebben

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Petőfi emlékünnep - Koltó. Felsőbányán a Gutinului utcában 200 m 2 -es központi. Tel.: 0742220806.

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Petőfi emlékünnep - Koltó. Felsőbányán a Gutinului utcában 200 m 2 -es központi. Tel.: 0742220806. 27. (LVII.) évfolyam 1476. szám 12+8 oldal Ára 2 lej A Németh László Elméleti Líceum sátra a tavalyi Főtér Fesztiválon A Németh László Elméleti Líceum a 10. Főtér Fesztiválon Szombat, szeptember 19. 13.00

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/361-215 Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13 50 féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr www.albertbutor.hu Pizzarendelés:

Részletesebben

תשע"ב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4.

תשעב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4. תשע"ב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4. ב"ה 2012. 08. 28. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה AZ ŐSZI ÜNNEPEK

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

tartalom Tisztújítás a VORSZ-ban 2010 14Családias hangulatban 28Gyôriek országjárása

tartalom Tisztújítás a VORSZ-ban 2010 14Családias hangulatban 28Gyôriek országjárása Egészségturizmus magyar módra tartalom 2011. január 15-én indul útjára az Új Széchenyi Terv, amely hét fejlesz - tési területre koncentrál. A kormány - zat szándéka szerint teljes egészében uniós forrásokból

Részletesebben

Boldogan szeretni! Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Boldogan szeretni! Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és Istentől áldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Olvasónknak! 2013. December - XVIII. évfolyam 4. (135.) szám TARTALOM Újabb érmek a szőlőfürtben!...2-4 Karitászos lelkigyakorlat........5 Mit jelent számomra a hit?......6 Az emeritus pápa sikerkönyve..7 Séta az őszi

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Bábel Balázs A hit erejével

Bábel Balázs A hit erejével Bábel Balázs A hit erejével Dr. Bábel Balázs metropolita, Kalocsa Kecskeméti Főegyházmegye érseke 2012 októbere és 2013 februárja között elhangzott beszédeiből szerkesztett válogatás Szerkesztette: Koloh

Részletesebben

IV. évfolyam 6. szám

IV. évfolyam 6. szám i s i l i r p Á IV. évfolyam 6. szám Az Olajfák hegyén Van egy mondat Csontváry híres önéletrajzában, amely ha nem lenne, az egész dolgot, hogy csoda történt, mert egy hang meg szólalt és közölte az üzenetet:

Részletesebben

ELADÓ. Újra lesz nyári tábor a Hollósy Mag yar Házban. 26. (LVI.) évfolyam 1420. szám 2014. július 25. 12+8 oldal Ára 2 lej

ELADÓ. Újra lesz nyári tábor a Hollósy Mag yar Házban. 26. (LVI.) évfolyam 1420. szám 2014. július 25. 12+8 oldal Ára 2 lej 26. (LVI.) évfolyam 1420. szám 2014. július 25. 12+8 oldal Ára 2 lej ELADÓ a Bányavidéki Új Szó Máramaros megyei mag yar hetilap Felszerelt szerkesztőség, mű kö - dőképes nyomda, lap- és könyvkiadási engedély,

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30.

Magyar Polgári Együttműködés. Egyén és társadalom. Konferencia, 2001. június 30. Magyar Polgári Együttműködés Egyén és társadalom Konferencia, 2001. június 30. Kopp Mária Bizonyára mindnyájan emlékeznek Andorka Rudolf professzorra, sokunk mesterére és barátjára, aki élete utolsó tíz

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás. Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy szent szíved bús könnyeimre még mindig figyel, s áldott szavad hangzik még felém Hogy utamon nem hagysz magamra, nem ölsz meg, mint halálra méltót, de megtapostad ama régi kígyót, mely tönkretette

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben