A szemét elöntheti a horizontot, elboríthatja a tárgyakat, eltorlaszolhatja. az utcát, a kilátást, de nem lepheti el az embert, ha az bármivel túl tud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szemét elöntheti a horizontot, elboríthatja a tárgyakat, eltorlaszolhatja. az utcát, a kilátást, de nem lepheti el az embert, ha az bármivel túl tud"

Átírás

1 A szemét elöntheti a horizontot, elboríthatja a tárgyakat, eltorlaszolhatja az utcát, a kilátást, de nem lepheti el az embert, ha az bármivel túl tud emelkedni rajta. Ha a roncstelepen megterem az emberség, és nem adja meg magát a szellem, akkor a szemét nem eszi meg az embert. Losonczi Ágnes

2 TÁRSADALOMKRITIKAI ES KULTURÁLIS FOLYOIRAT egyenlííő 5901 I. évfolyam, 5-6. szám december

3 T m et az arany re lik v iá k k ap tak, mert b eolvasztva pogány jelen tésük m egszűnt, de hasznuk m egm a radt, és szolgálhatták az új gyarm a tosítókat, gazdagították őket és k i rályaikat is. Keletről jöttek a mórok, Észak-Afrikán át Spanyolországig vonultak és fordultak a keresztény vallás és tárgyai ellen. Hadi diadalaik útját felégetett keresztén y tem plom ok romjai jelezték, indulatuk áldozatává lettek a tárgyak is. Előretörésük során, terjeszkedésük útján civilizációjuk nem csak a filozófiát, az orvostudom ányt h ozta az iszlám nagy kultúrájából, hanem építészeti csodáikból is annyit -m e c s e te ket, palotákat, fü g g ő k ertek e t -, hogy a keresztény spanyoloknak, győzelm ük és az arabok k iű zése, m aradványaik lerom bolása után, m áig m aradt m ég csodáln i való. A vallásháborúnak hirdetett területszerző háborúk is taroltak. Nem kellett iszlám vagy pogány harcos a k e re szté n y tem plom ok felé getéséh ez, szen t tá rg y a ik elpusztításához. A keresztény vallás m eghasadása többször is, de különösen Európa vallásháborúi idején, a protestánsok és katolikusok harca, egym ás tem plom ainak, h ív e i nek és p a p ja in a k p u sztítá sa, az egyházi tárgyak töm eges m egsem m isítése felért a tatár vagy török dúlással. A katolikusok az eretnekeket és tem plom aikat p u sztíto t ták, a protestálók, a reform átorok a hamis bálványoktól, fölös cicom áktól szabadították m eg a tem p lomokat, puritán szellem ük és h i tü k szerint (a Ne cainálj m agadnak faragott képet! parancsolatát teljesítve). A több helyen d iad a l maskodó katolikus válasz nem csak felelt a reform átusok tetteire, hanem - m ivel hatalm as düh fordult az eretnekség ellen - szörnyű kín zások m ellett, kerékbe tört, elevenen megnyúzott, máglyán elégetett protestáló papokat szabadítottak meg az eretnekség bűnétől. Az életben maradottakat gályapadhoz láncolták, tem p lom aikat fe lé g e tté k vagy visszafoglalták. Egyik keresztény vallás hithű fa n a tik u sa sem m aradt adós a gyűlölt, eltévelyed ettn ek lá to tt m á sik k ereszté n y vallás fanatikus tetteiért. - II. János Pál pápa a év fordulóján első volt az eg yh ázfő k közül, aki történelmi felelősséget vállalt a katolikus egyház em berpusztító vétkeiért, átérezte és n yilván osan m egvallotta azokat. Okkal kérte az Ú risten b ocsán atát az in k v izíció tetteiért, eretnekek, reform átusok és m ás v a llá sú a k m egkín oztatásáért, kegyetlen üldözésükért. A k eresztén y egyház papjai a gyarm atosítók m ellett az igazi fehér civilizáció érdekében léptek fel erőszakos térítéssel. A pogányok lelkét meg kellett menteni, megkeresztelésükkel, pogány hitü k tá r gyainak elégetésével m egszabadítani őket saját isteneiktől, tehát saját istentelenségüktől. Pusztították ezért a term észeti - korábban prim itívnek mondott - népek isteneit, bálványait is, hogy a pogányságot is együtt pusztítsák el velük. Csak a 19. század látta m eg először az üldözött pogány tá rg y a k ban az emberi kultúra rem ekeit, és a 20. század kezdte el óvni ezeket, törekedett szervezett összegyűjtésükre, m úzeum i elh elyezésü k re, íg y jö tte k létre az an tro p o ló giai m úzeum ok, n agy v ilá g g y ű jte m é nyek etnográfiai részlegeinek k ü lön leges k in csei - hogy am i m ég megmaradt, azt védetté és mindenki szám ára láthatóvá tegyék. Gondolnánk, hogy ha a vallásh á b orúk és a h it fa n a tik u sa i ennyi kínt és pusztulást hoztak a világra, talán a szeku larizálás m egszabadíthat a vallási türelm etlenségtől, az egyedül üdvözítőnek hitt út m á sokra erőltetésétől, a pusztító hata lom ak arástó l. Új sza b a d sá got hoz, türelm et, b elátást terem t, és az emberi élet és értékvédelm ét álta lán o ssá te szi. E zzel szem ben a vallástagadó eszm ék - bárm ennyire racionális fogan tatásúak voltak is - fanatizm usa elérte a vallásos fanatikusok gyűlöletszintjét, náluk sem állt m eg a p u sztítá s, ahogy nem torpant m eg m agabiztosságuk sem saját h itük egyedüli igazságának harcos képviseletében. Ha a hatalom indulata - és biztonságérzetük - ezt kívánta, túltettek a középkori pusztítások borzalmain. A társadalm i eszm ékkel fűtötten rom b o ltá k a régit, és ép ítették az új fanatizm us em lékm űveit. Akár az Ész istennő, a forradalm i szabadsá g jelképe, va g y a k iv á la szto tt nem zet, kiválasztott felsőbbrendű fajta, vagy a k iv á la szto tt o sztály harcos igazsága nevében. A huszad ik szá zad b eli új fan a tizm u so k, eszm éik alapján totális rendszereket építettek fel, katonai hatalom má szerveződve (nem zetiszocializmus, a sztálinizmus, pol-potizmus). * Korábbi századokhoz hasonlóan, kezükben a fejlett technika eszközeivel, ember- és tárgypusztításukban túltettek a korábbi kézm űves p u sztítá so k lassú ság á n, az egyszerre csupán egy embert em észtő tű z h atását m egsokszorozták. A lassú egyedi g yilk o lá so k a t fe l gyorsítva töm eggyilkolássá fejlesztették, ebben is használták és bizonyították a technika és szervezettség fölényét. Egymás után jönnek, egym ás ellen is fordulnak. A pusztítás nagy happeningjéről legutóbb Hrabal így írt: mert az emberszámára nem létezik nagyobb gyönyörűség, mint az, ha isteniga- zában begerjed és rosszat cselekedhet a nagy történelem nevében... és a mennyeket senki nem őrzi...micso- da gyönyörűség, ha az ember cselekvő alanya lehet a tűz, a vér és a nemi erőszak édes apokalipszisének, mert mindez meg van engedve... - idézi Hantát, aki mosolygott...2 Bár nem p u sztították el Magyar- országon a kom m ün idején, ben a kastélyokban összehordott m űtárgyakat, de a jelenségről és a tárgyak új látványáról így ír Esterházy3: Két szobába hordták össze a kastélyban található valamennyi m űkincset. Mégis, amikor ott álltam ezen minden szív nélkül egybehordott tárgyak előtt, amelyek úgy fe k ü d te k egy tömegben, akár egy nagy rakás szén, együtt elválaszthatatlanul, megszűnve egyes tárgynak lenni, mert megszűnt a történetük, ki lettek ragadva önnön idejükből s terükből, önnön struktúrájukból és m integy visszaböfögve, visszaokádva kerültek új helyükre - nos ekkor láttam először, mi lehet undorító a sokban, am ikor a so k nem kápráztató gazdagság, hanem ém elyítő hányadék kastélyom közepén. A kkor m egérteni véltem a vörösöket: ők nyilván ezt mindig így látták, mindig struktúrájukból

4 kivetve, mert h isz nem is ism erték a tfru k tú rá t. A Szovjetunióban történt, ahol sok kolostor, tem plom, k egyh ely szenvedte meg a bolsevizmust a forradalom idején, de m ég hosszú idővel az után is, a hetvenes években is viselték a nyomát a pusztító türelm etlenségnek, ikonégetésre - autodaféra - k é szü lt egy buzgó szovjet párttitkár Szovjet-Karéliában. B egyűjtette az ősi ikonokat, hogy nyilvánosan, a főtéren tűzre vesse azokat. Ennek a tűzn ek k ellett volna hirdetnie a kom m unizmusnak a vallások és az egyházak fölött bekövetkezett diadalát. A környék ősrégi fatem plom ainak táblafestményeit mind a főtérre hordatta: szerencsére aggódó értelm iségeiknek, m űvészettörténészeknek sikerült a központon keresztü l beavatkozni a helyi túlkapás ellen. Sikerült megvédeni és felvásárolni a m ár egyéb kén t is erősen m egfogyatkozott, pótolhatatlan értékű tárgyi emlékeket. Hrabal, aki h osszú id eig egy könyvzúzdában dolgozott, a bezúzásra ítélt könyvekről ír: Gyengédmelankolikus apokalipszis... mondta a doktor, és az arca ragyogott... m ost a saját sorsunkon érthetjük meg mindazokat a forradalmakat, amelyek az összes kultúrát érték, csak éppen abban van s z e rencsénk, hogy minket nem likvidáltak fizikailag, mint ahogyan a könyveket likvidálják, nézze tíz-tizenkét csomagot pakolok össze naponta, mindent, ami már nem megfelelő, de az én garázsomban magzatelhajtás is előfordul, vannak itt könyvek, amiknek ö sszes m egjelent példányát ideszállították, am iket soha senki sem olvasott, ezek a könyvek aprószentek napját ünnepük itt, a halott gyermekek ünnepét....hiába olyan korban élünk, amely szégyellt a múltat, mint az olyan lány, aki elégeti szerelm es leveleit, mert nem ahhoz a férfihoz megy férjhez, aki neki azokat a szép leveleket írta... én jelen vagyok ennél, minden az en kezemen megy át... igazság s z e rint nekem fizetn i kellene ezért az állásért. 4 Önkéntes tűzáld ozatként hordták a firenzeiek Savonarola, a lánglelkű prédikátor szónoklatai hatására m áglyája lángjára az értékeiket. N em csak a h iú sá g ékeit, h a nem könyveket, festm én yeket is, erk ö lcsi rom lottságu k b izo n y íték ait - üdvözülésük érdekében. M áglyára vagy zúzdára ítélt, elítélt könyvek másképp gondolkodásuk miatt váltak tiltottá. A szellem termékeinek égetése, a könyvek bezúzása végigkíséri a civilizációt, illetve azt, amit civilizációnak tartanak. (Könyvégetés a náci szellem érvényesítéséért, könyvzúzdák az osztályharc érdekében működtek.) A közös a b etiltott szellem volt, a vétkes tárgyak, vétkes eszmék megsemmisítése. A tárgy elpusztításával a szellem et akarják m egölni, és ha lehet, örökre m egakadályozni a m egújulás lehetőségét is. Lommá, szem étté, ham uvá tenni rítu ssal vagy rítus nélkül. Látványosan, megfélemlítően. M indenféle fanatizm usnak, barbarizm usnak tárgyi em lékek számlálhatatlan rem ekei estek áldozatul. Olyan alkotások, am elyek emb eri teljesítm ényben és értékben pótolhatatlanul m egsem m isültek. A pusztítók hol a civilizáció áldáshozóiként léptek fel, hol a legszentebb hit védelmében, hol az emberi rom lottság elpusztítását tű zték zászlajukra, de m indig övék volt az e rk ö lcsi fölény, az em beri nem m egm entésének tudata, hogy amit tettek, a tisztasá g nevében, a m a gasabb rendű eszme érdekében tették: ezért gyilkoltak, romboltak, ind ítottak háborúkat. M ég eleven a seb a világon és az em berek emlékezetében is, a tér sebe: New Yorkban a Világkereskedelmi Központ tornyainak lerobbantása. Az ördögien kim ódolt tett Amerika szimbólumát robbantja és Toppantaná össze. A tornyok leomlása a világhatalom jelképeinek, szimbolikus m egtörésének, m egsem m isítésén ek aktusa volt. A New York-i szeptember tizenegyedike is a történelm i fanatizm us pusztító sorozatához tartozik. A legújabb technika, a legpontosabb időzítés, a leghatásosabb közlése a terrorn ak a kettős robbantás. A szimbólum félelem keltő pusztítása. Ezrek égtek el a gyű lölet kicsapó lán gjaiban. Mint a történelemben annyiszor, ártatlan emberek ellenállás és válaszlehetőség nélkül válnak áldozatokká. Szakrális rítus a saját hittel igazolt rombolás. Gyilkolás az egyedül uralkodó m egalázó m egalázásáért, a gyűlölt Amerika világa ellen. A pusztító láng tartós láng. Eddig is, és félő, ezután is, m inden feltám adt hit, új eszme, új fa n a tizmus m eggyújtja a m aga m áglyáját. Az em észtő tűz m inden hitben n em csak pusztít, tis z tít is. É rtelme is, varázsa is ebből ered. Az oltáron az ember, az élőlény, a tárgy, ha elég, az ég felé em elkedő füstté válva ősi áldozathozatal. Aki pedig m eggyújtotta, az m indig tisztító tűzn ek mondta. Egyezm ények - és a k ik fö lé vagy alá, ille tv e k ív ü l h e ly e z ik m agukat A szörnnyé és szörnyűvé vált eszm ékkel szemben m indig felkeltek em beri ellenerők. Az ember- és tárgypusztítással szemben is. Most csak a tárgyakról szólva, a 19. század felismerte, hogy mekkora értékeket pusztítottak el eddig sokfajta gyűlöletből, de csak a 20. század rendelkezett annyi emberi belátással - és új tapasztalattal -, s hozzá nemzetközi intézményekkel is, hogy bár visszafelé már menthetetlen, ami elpusztult, m ég m indig feladat m egvédeni azt, ami maradt, hiszen maradt m ég m indig elég p u sztítá si szándék is. Az emberi kultúrák kincseinek közös óvására hozta létre az UNESCO az egyezm ényt a Világörökség K in csein ek m indenkire kötelező megőrzéséről, pusztítási tilalmáról. (Hogy legutóbb a talibánok a védett ősi Buddha-sziklaszobrokat m égis felrobbantották, ez a döntések bizony korlátozott hatását mutatja.) Ez az értékvédő kezdeményezés az egymás elleni gyűlölet pusztító szándéka fölé akart volna emelkedni a közös megegyezéssel. A világörökség kincseit védené ez a nem zetközi egyezménnyel megerősített közös rendelet. Csak a világ itt is meghasadt, mint másban is. Vannak, akik kitalálják, kezdeményezik és m egvalósítják az egyezm ényt, nem zetközi együttműködésben bíznak. És vannak, akik kivonják m a

5 gukat, nem fogadják el, hogy rájuk is ugyanaz vonatkozzék, mint m á sokra. Kivonj a magát: a legnagyobb hatalom, am elyik nem tűri el a más kontrollját: Amerika nem vesz részt se a környezetvédelmi egyezm ényben, se a Háborús bűnösök kiadatásának nem zetközi törvényszéke munkáj ában. A m ásik oldalon pedig nem fogadják el azok, akiknek nincs hatalmuk, akik úgy vélik, kiszorulnak minden döntéshozatalból, ezért szemben állnak minden nem zetközi intézménnyel, következésképpen semmi megállapodást, amiből kimaradtak, nem tartanak m agukra nézve kötelezőnek. Kivonja m agát az, aki mindenen felül és az, aki mindenen kívül - alul - helyezi el magát. A m agánélet s z e líd tárgyvesztése. A tárgy kiüresedése. A tárgyak lélek v esztése N em csak a történelem fo szth atja meg erőszakkal a tárgyakat a lélektől, hanem a szem élyes idő, a változás, a m ásik halála, az oldások és k ö tések vá lta k o zá sa i, h ű tle n sé g korábbi önm agukhoz, a m últak titkolása vagy egy újonnan m egtalált hűség a korábbi tárgyakhoz-emberekhez való hűséggel szemben. A tárgyak ellom osodása akkor is bekövetkezik, am ikor elvesztik élő kapcsolataikat, kacattá, fölöslegessé válnak. Akkor történik meg, ha a tárgy elveszti jelentőségét, vagy ha m egfosztják tőle. Ha kihal mögüle az érzelem, vagy ha kivész belőle az öröm. Ha kiüresedik az a v i szony, amelynek tárgyi kísérője, k i fejezője volt. Ez történik, ha valaki hagyatékát rendezik el. Ha bevégződött szerelem tárgyai üressé válnak. Ha válással végző d ö tt h á zassá g ro ssz emlékű tárgyaitól szabadulni akarnak. Ha tárgyak jelentése kom promittáló lehet. Ha csalódás után, aki csalódott, mindenképpen szabadulni akar kínos tárgyi em lékektől. És így tovább. Aki felnőtt szem bekerül h agyatékok rendezésével, gyakran ta lálhat olyan értelm etlen n ek lá tszó tárgyakat, am elyeknek csak az adja a fontosságát, hogy egy életen át rejtette, őrizte ezeket valaki. Saját magának, titkos fiókokban, s m indig felid ézh etett á ltalu k valam it, amire fontos volt em lékeznie. Nem a tárgy, hanem az Emlékhez kötöttsége adta a fontosságát. Az átszellem iesített tárgy a lélekadó halála után már senki szám ára nem mond semmit. A rejtegetett értékből - ha nincs transzform álható, h a szn á l ható vagy eladható érték benne - értelm etlen kacat lesz, szem étbe, tűzbe való. A tárgy, ami halott lelkét viselte, lelketlenné válik. Más értelm et is kap h at olyan tárgy, ami használója halála után is fon tos m arad, m ert szem élyes kötőd ésü k fen nm aradt. A tá rg y m egszem élyesedik. Kedves halotta t kedves tá rg ya h a szn á la ta to vább is életben tartja. Feltám aszthatja az eltávo zott szo k ását, tapinthatóvá teszi az em lékét. Majd a következő generáció dobja ki a fölösleges, ócska holm it, ha m ár se emlék, se kötöttség nem tapad hozzá, amikor már az utolsó élő em lékezetét is elvesztette. Ahogyan kacattá válnak a kiürült kapcsolatból m aradt em lékek, az elm últ szerelem relikviái, az érzelm üktől kiürült tárgyak, sose kapják vissza hajdani értéküket. Funkciójuk értelme az érzelem kihunyásával m egszűnt. K ülönösen, ha a sértett emlékezete az őrzött tárgyakon vezetheti le azt a bosszút, amit az indulat okozója érdem elt volna, de nem kapott meg. A tárgyak túlnőhetnek fun kcionális használatukon, nem csak azt fejezik ki, amit szolgálnak, hanem m agukba szívnak és kifejeznek viszonyokat, kapcsolatokat. Létezésük eseményekhez, emberekhez, viszon yokhoz fűződik. Á tv e s zik az em lékek őrzését is, és m egtestesülhet egy esem ény vagy egy ember, egy viszo n y bennük, am elyekh ez kötődött. Kézbevétele újra felidézi és átélhetővé teszi, am i elm últ. A tá rg y esem ények sorában vesz részt, a tárgyba em lékek raktározódnak p u szta fu n kció ju k m ellé, többet jelentenek, mint a használati értelme, mást, mint a külsőt meghatározó anyaguk tárgyi minősége. Mi az ócska, m ikor szebb az új? Hagyományos keretek között a h a gyományos m agatartás, hogy nem dobunk ki sem m it, sok régi holmi a padláson marad. Sok ócskaságot lecserélnek újra, vagy szebbre, vagy

6 jobbra, vagy érdekesebbre. A falusi vagy városi padláson pedig értékek lehetnek. Amikor m egveszik az első villanyvasalót, a vas felkerül a használatlan holm ik közé. A rézüstöt lecserélik a m űanyag habverőre. A rézm ozsarat a villanydarálóra. A régi háziszőttest a nejloncsipkére. Az üvegre festett ikont színes képnyomatra. Ebből néha van viszszaút. Az elavult tárgyak, ha m eghúzódhatnak a padlásokon m int régi vacakok, gyűjtőknek, felvásárlóknak, f elhajtóknak gazdag terepet jelenthetnek, m ég levarázsolhatj ák a padlásról a háziaknak már értéktelen holmikat. Aztán elkerülnek az értéket ismerő gyűjtők, kereskedők kezébe, olykor egészen a belvárosi m éregdrága ü zletekig, ahol vastag pénztárcájú külföldiek meg tudják fizetni ezeket, nosztalgiájukat táplálni a régi, kelet-európai tárgyak és élet iránt. így lehet tárgyi feltám adása a lomból elővarázsolt értéktárgyaknak. Továbblépve: a kultusztárgyak fanatikus harcokból következő elpusztítása és halála, a tárgyak természetes halála - vagy az em lékeket sugalló tárgy jelentésének megszűnése az érzelmi kiürülés miatt - mást jelent a tárgy és a társadalom viszonyában, m int a legújabb kori ipari társadalom term elési versenyéből és a tárgyak mennyiségi haj - szájából következő gyors elévülés és a szem éthalm ok növekvő m ennyisége. A század tá rg yain ak szemétté válásával nézünk szembe. T ú lp örg etett term elés, p a za rló, m ohó fo g y o s z tá s A században fő tém ánk a túlpörgetett term elés, a mohó és pazarló fogyasztás, ami az alig kezelhető hatalmas m ennyiségű szemét, roncs, lom, hulladék felgyülem léséhez vezet.5 Ma a statisztikai adatok szerint m integy tízezerre teszik az egy háztartásban használatos tárgyak szám át a hagyom ányos, para szti otthon tárgyával szemben. A tömérdek tárgy egy része gyorsan romlik, elévül. Át kell adni helyüket az újonnan készü lt tárgyaknak. Továbbadják a korábban h aszn ált javakat, azok kéz a la tti áruvá válnak, leadják vagy kidobják őket, a lomok közé kerülnek, szemétté válhatnak, roncstelepen találnak végső menedéket. Nem csak azért, mert funkciójukat veszte tté k vagy elöregedtek, hanem m ert napvilágra jött valam i új, ami tetszetősebb, divatosabb, jobbnak ígérkezik - ha nem is mindig biztosan jobb s az kerül a korábbi tárgy helyébe. A gyors, pazarló fogyasztás következtében megunt, leváltott, fölöslegessé nyilvánított tárgyakkal zsúfolódik teli a világ, am elyektől m eg kell szabadulni, am iket el kell tüntetni a szem elől. Óriási term éktöm eg hatalm as m ennyiségű hullad ékot terem t. F orgatja a jó léti g a zd a sá g társad alm i tá rg y a in a k an yagcseréjét, a végterm ékig, a szem étig. A felpörgetett fogyasztás serkenti a termelést, a gazdaságot, a kereskedelmet, a reklámipart, foglalkozta k a a tervezőket, m érnököket, munkásokat. Újító elmék serege dolgozik a változtatásokon, jobbításokon, hatékonyabb technológián, sikeresebben m űködő eszközökön. Emberek serege dolgozik a szolgáltatás különböző ágaiban, hogy hogyan lehet az új cikkeket jobbakká, vonzóbbakká tenni, több vásárlónak eladni, szélesebb kör fogyasztására alk alm assá tenni. A tárgyvonzás specialistái, a társadalom-lélektan ism erői a term elés részesévé v á l nak, m ivel nem csak term elni kell jobbat, hanem el is kell tudni adni azt, vagy elhitetni, hogy jobb, m int az előző. A reklám hadviselés technikája már-már stratégiai iparrá változik. A k ö ltségszám ításokb a - s te r m észetesen az árba is - jelentős tétellel kerülnek be a m arketing és a reklám költségei, mivel az nyer, aki m eg tudja fogni a legtöbb vásárlót, aki állja a versen yt a fo g y a sztá s ban. Akkor lehet fen ntartani, sőt n ö veln i a term elés szín vo n alát. A piackutatónak/m arketingesnek n em csak azokat a vá g y a k a t kell felismernie, amelyek most kielégíthetőek, hanem azokat is, am elyeket m ost kell majd felkelteni. A tárgyak vonzerejének kidolgozásáb an - régen tudott tény - a tárgy szimbolikus jelentésének különleges szerepe van. N evezetesen annak, hogy h a szn á lata va g y fo gyasztása mennyire erősítheti meg használójának társadalm i helyzetét - innen a státusszim bólum elnevezés -, hogy az élethez, a ranghoz, a m egjelenéshez, a fiatalsághoz, az önprezentációhoz, a társadalm i jelenléthez m ennyire tartoz ik h o zzá - szin te kötelező en - annak birtoklása, s hogy felhasználója m inél előbb, m ásokat m egelőzve juthasson hozzá. A lépéstartás jele, hogy a legújabb fétisnek reklám o zott tá rg y ért h o zzá k m eg a pénzáldozatot. A tárgyak genetikájába beterv e z ik az ela vu lá su k id ejét is, a haszn álat időbeli korlátait is, neh ogy tú lsá g o sa n ta rtó sa k le g y e nek, hogy a term elés fen n tartása érdekében kiszám ított időben köv etk ezzék be az elavulás és a csere szüksége. Itt kezdődik a tárgyak le c sú szá sa a tá rsad a lm i lejtőn. M ég ha épen őrzi is eredeti fu n k cióját a tárgy, ha már látszik rajta a régi bélyege: tavalyi, elavult, divatjam últ, és ott az új, ami inkább m eg felel h a szn á ló ja tá rsad a lm i státusának, vagy legalábbis az odatartozás látszatát bizonyítja, fontossá teszi a kínált tárgy birtokba vételét. A felgyorsult term elés a használatlan n á vált, egykor vágyo tt tá r gyak gyors hanyatlásához, szem étté, ronccsá, lommá válásához vezet. M essze került a racionalitás a fogyasztástól, a szükségletre term e léstől, ami azt herdálja, amiből él, és abból él, hogy hogyan tudja pörgetni a gazdaságot, hogy gyorsan fogyaszt nagy m ennyiséget - használ, pusztít, hogy újat, jobbat term elh essen. A szü k ség nem elég, m ohósággal kell újram anipulálni. így növekszik a lecserélt, megunt, kivénhedt, fölöslegessé vált tárgyak világa/halmaza, egyre nagyobb a tömege aszerint, ahogyan a verseny d ik tálja a felfokozo tt term elést fen ntartó fogyasztás kén yszerét. A versenyt a termelésben, a versenyt a fogyasztók között. Fétisből m egunt tárgy, m egunt tárgyból másodrendű áru, m ásodrendű áruból hulladék, hulladékból szem ét, a szem éttel pedig valam it kezdeni kell.

7 Gyorsan elh a szn á lt tárgyak, gyorsan elh a szn á lt viszonyok Az Új sü rgető m egszerzésének vágya n em csak tárgyi eredetű kielégületlen ségből táplálkozik, de az új tárgyban keres beteljesülést is. Ezért válik gyakran szinte h iszté rik u ssá a tá rg y a k - a rajon gás tárgyainak - és a divatoknak a cserélgetése is. A csere m egkívánja a szinte állandó izgalm i állapot fenntartását. Ezt fejezik ki és tükrözik a reklámok, a gyors klipváltások, a hadaró beszédmód, az izgató és izgato tt v á ltá so k gyors ritm u ssa l pergő hatásvadászata. Nem áll m eg viszont a tárgyak gyors cseréjénél. Ahogy a tárgyak magukra v e sznek emberi viszonyokat, mintha elhinnék, hogy a tárgy pótolhatja az emberi hiányokat a viszonyokban, talán m ég a szem élyiségben is. A kielégültség haj szólása a tárgyak gyors leváltásában emberi k ara k terré, sőt töm egesen jellem ző k a rakterré válhat, és átragadhat m ásra is. Á th atja a kap csolatok m ás rendszereit is. A gyors m egszabadulás korábbi kedves, már m egunt tárgyaktól, könnyű oldását m utatja néha nehéz kötöttségeknek. Gyors változásokat, gyors oldásokat láth atu n k kap csolatokban, gyorsan leváltott, elhagyott, elfeledett, elfedett nézetekben is, gyorsan cserélt fo g lalatosságo kb an. Szinte rutinszerű technikává válik a gyors csere. Az állandósított és újragenerált hiányérzet új kapaszkodók felé, új dolgok k ereséséh ez visz. A sohakiésm egn em elégedés hajtja a lihegést az új felé, pedig az elégedettség bent, és nem kin t van, ahhoz a külső tárgyi világ m ég kapaszkodónak sem elég. A m i ú jka p ita lizm u su n k polaritása H ozzán k is elérk ezett a tá rg y a k áram lási szabadságának feltétele, a n yitottság, az áruk áram lása, a hiánygazdaság idején vágyott kínála ti piac elk ép esztő gazd a gsá ga. A fogyasztói társadalom szabadságának alapja és kötelme, a pazarló fogyasztás ideje. A már m egvalósult k ap italizm u s b ekövetkezett tényei elég világos választ adtak arra, hogy k ik n ek is adott ez a fo gyasztói szabadság, és hol vannak átléphetetlen társadalm i korlátai. A hiánygazdaság társadalm a m egszűnt, m iközben a szű k ö ssé g to vábbra is úr, és nem csak a szegényeknél gond a m indennapi életvitel, a lakás fenntartása, az evés, a gyerekek iskoláztatása. A polaritás egyre élesebb, m íg az élet egyszerű fen n tartá sa ma m ég a tö b b ség gondja, a m ódosabb rétegek n él fen t közben eluralkodott a tá r gyak eddig nem ism ert p azarlása és a presztízs vezérelte tárgyhasználati mód. Látni lehet mindenapjainkban a tárgyak útját lefelé, fétislétüktől a roncstelepig, a presztízstárgy m utogatásától a szem éttelepig. Ez az út a társadalm i hierarchia lépcsőjén lefelé vezet, a társadalm i lejtő aljáig. Ez a tárg yak karrierjének útja lefelé, a döngetéstől a roncstelepig. S zo cio ló g ia i ú tk ö v e té s: a tárgy ú tja a szem étig - és tovább Ó riási a szem ét m en nyisége. Az ó riá si term éktöm eg h atalm as m en nyiségű h u llad ékot term el. Serkenti a gazdag jóléti társadalom an yagcseréjét. A m ikor először használaton kívül helyezik s halálra ítélve kidobják, a végső b efejezés előtt még van egy vagy több élete. Az első osztályú tárgy útja első fogyasztó játó l m egy tovább, m íg teljesen szemétté, használhatatlan ronccsá válik, és végleg elenyészik a szemét- vagy roncstelepen. Gördül a szemét a társadalom lejtőjén lefelé. Olykor gördül, máskor zuhan, osztályokon, rendeken, rétegeken lefelé. Óceánt repül át, földrészek szakadékait szeli át, de a végső használhatatlanság, a teljes megsem m isülés előtt m ég van élete. Gazdagtól szegényig, gazdag országoktól szegény országokig, átívelve földrészeken. V eszélyes hulladékként hasznot már csak a legszegé

8 nyebb, de ügyes kezű ázsiaiaknak hoz. Nálunk a kukában kutatva, ott számítógépekből veszélyes úton szedik ki az értéket az újguberálók. K ié a Azemetr A történetet egy hajléktalanszálló vezetője mondta el, nagyszerű ember, maga is egy időre a hajléktalanok életét élte, hogy jobban megértse őket. Kukázni kezdett tanulni ő ía. JÓAZÍwel voltak iránta a többiek, ezért jó helyet kapott az eloaztáanál: a RózAadombot. EAte a kukázáa ideje, amikor m ár a kerítéa előtt a Azemét. 0 nyakig a kukában kotorá- Azik, amikor nyílik az automatikua kapu, kijön egy hatalmaa Audi. Az autó megáll, az A udiből kiazáll a megdöbbent vezető, éa birkózni kezd vele éa a kukával: - Menjen innen! Hagyja! Ez az én Azemetem! M iket is dobnak ki? E lőször az ételt. Az étel kidobása, a kenyér pazarlása, a m aradék, ami m ég ehető - a h áztartási hulladékba sok m ég fogyasztható élelem és érték kerül. Gyerekoromban a vidékünkön tilos volt ken yeret va g y ételt kidobni. N em csak azért, m ert a kenyér az élet és szentség, hanem mert sok az éhező, és a pazarlás embertelen. Valakit meg lehetne vele az éhezéstől menteni. Napjainkban jobb, értsd gazdagabb utcákban annyi étel kerül a kukába, hogy egy indiai falu m egélne egy h étig egy budai utca maradékaiból, de jól járna vele valam elyik Borsod m egyei falu is. A hagyom ányos társadalom nem ism eri a hulladékot - ahogy a term észet sem. M indent felh a szn ál valamire. Ami már nem használható arra, amire készült, azt se dobják el: jó lesz ez m ég akárm ire. A lefelé gördülő tárgyak csaknem a családon vagy legalábbis a h á z tartáson belül m aradtak. A tartósság volt a fontos: bútorban, ruhában, cipőben, csizm ában. Egy sokgyerekes családban - és nem csak a szegényeknél - a kisebb gyerekek ritkán k ap ta k új holm it, egym ás után hordták tovább a nagyobbak kinőtt ruháit. Nem volt ez m indig öröm. Egy példa, középosztálybeli, az öltöny metamorfózisára: ügyvéd nagybácsi kitűnő angol szövet ruháját unokaöccse érettségi ruhára megkapja. Ebből később kosztüm öt alakítan ak ifjú feleségének diplom aosztására. A valóban tartós szövet lesz kislányuk szám ára iskolai ünneplő ruha, majd a m ég m indig a la k íth a tó jó szövetből n ad rág szabható a legkisebb fiúnak. A ruha szolgálati ideje m integy húsz év, használója három generáció. A ruha ma divathullám ok fel- és eltű n ésével évről évre válto zik. Csillogástól a ronggyá válásig. Hajdan, a szocializm us idején büszke fogyasztói voltunk a nyugati csom a gok h aszn ált p re sztízsru h á i nak. M ára már ez is piacosodott, a b üszkeség csökkent, bár m egvan a hierarchia a nyugati import ruh a, a second hand, a ruti-butik, a top-topi, a h a szn á lt ruha és az ócskás üzletek között. Ahogyan van m ásik út, a jótékonyság útja, igazi szalonm unka látszik - a Vöröskereszt vagy a M áltai Szeretetszo lg á la t adom ányát d icséri - a M oszkva téri koldus öltönyén, aki kitűnően szabott kabátjában a v illam os utazóitól kéreget. Az autó útja: a gyártó diktálása szerint a legfelsőbb fogyasztói osztályn ak legalább két-három évenkén t le kell cserélnie új k ocsiját. M ajd elindul az útja a h aszn álati lejtőn le fe lé : az első o sztályú használó után a m ég jó m inőségű használt autók piacára. Néhány év m úlva új használójától egy tá rsa dalmi vásárló osztállyal lejjebb kerül. A következő lépés, amikor a civ il au tóso k k ih a szn á lá sa után ügyes szerelők m aguknak vagy barátaiknak használható járgányt buheráln ak belőle. Ha nem m egy to vább, autóbon tóhoz kerül, ott ügyes k ezek k iszed ik belőle, ami m ég használható. Ha már se h asználható alkatrészek, se pótlásra jó karosszériaelem nincs benne, teljesen kibelezve, a roncstelepen döglő d ik au tó k arrierjét b efejezve, am íg be nem olvasztják, hogy elinduljon újra az új körforgásban. A használt tárgyak egy országon b elü l csú szn ak lefelé a k aszto k, osztályok hierarchiáj ának lejtőj én. G azd agoktól szegén yek ig. Az elh a szn á lt, de m ég h a szn o síth a tó tárgyak, e-szemét, kom puterek k i selejtezett milliónyi tonnái viszont fö ld ré szek et szeln ek k eresztü l. Gazdag országoktól szegény országokig. R endszerek között, fejlett ipari országokból elmaradott, tem pózó vagy nehezen küszködő ázsiai országokig. A fejlettségi különbségeket a kiszolgált komputerek döbbenetes útj a mutatj a, valóban nem is a lejtőn, hanem a társadalm i és ipari fejlettség szakadékain át. Ma ta lán a kom putern ek a le g gyorsabb az elévülési ideje. Az újítá so k olyan sebesen k övetik egym ást, hogy a megelőző generációs gépek használhatatlanná válnak az újítások következtében. Ezért is talán a korszak legjellem zőbb hulladékútja, amit az elhasznált komputer a fejlettebb országokból kiselejtezve m egtesz. Am erikai források alapján Újguberálók címmel írja a H ulladékexport Á zsiáb a tém ájú cikkéb en a Heti VilággazdaAág a következőket: Évi három-négymillió tonnányi kim ustrált szám ítógépet szá llíta n ak ú jra h a szn o sítá s céljával az ázsiai kontinensre. Az egészségre, k ö rn y ezetre egyarán t ártalm as elektronikus szemét keresett árucikk Kína, India, Pakisztán bontásra szakosodott falvaiban. Az áruért - amely elsősorban az USA-ból, Ausztráliából, Japánból és Szaúd-Arábiából érk ezik - sokan versengenek a térségben. Az árunak rendszerint két százaléka bizonyul még használhatónak. A helyi kereskedők bontási bérmunkában hozzájutnak a számítógéproncsokból k i szedhető alkatrészekhez, nem esfém ekhez. A 21. századi aranym osás igazi központja Kínában van. Két am erikai civil szervezet, a seattle-i székh elyű B asel A ction Network és a kaliforniai Silicon Valley Toxic Coalition kínai, pakisztáni és indiai környezetvédő társszervezetekkel karöltve igyekezett feltárni a fejlett ipari országokban keletkező e-hulladék útját a fejlődő országokban. A h asznosítás m unkájából napi 1,5 dolláros munkabér jön ki, amiért puszta kézzel, csavarhúzóval, fogóval, minden védőöltözet nélkül bontják, osztályozzák reggeltől estig az alkatrészeket. Rákkeltő anyagok, légzőszervi m egbetegedések, mér-

9 géző fémek valóságos tárháza található meg. A közeli folyó 2400-szor több ólmot tartalmaz, mint amennyi az egészségügyi világszervezet normája szerint az ivóvízben lehet. Az utánpótlás pedig bőaégea, hi- Azen még a legazuperebb m asinákat ía gyoraan utoléri az erkölcai avuláa. B ecslések szerint az 1997 és 2007 közötti évtizedben csak az E gyesült Á llam okban 500 m illió kom puter kerül a szem étdom bra, egyebek m ellett három m illió ton na m ű an yaggal, 700 ezer ton n a ólomm al és 300 m illió tonna h i gannyal szennyezve a környezetet. M indm áig a fejlett ipari o rszá gok közül csak az USA nem írta alá az 1989-ben m egfogalm azott, h á rom évvel később életbe lépett bázeli egyezm én yt, am ely tiltja az e-szemét exportját. (Kilónként három dollárt fizetnek az elszá llítá sért, mai árakon dollárba kerülne, ha k ö rn yezetb a rát h a zai m egoldásokat keresnének.) A piaci erők - törvényi tilalom híján - m indig lefelé, a kiaebb ellenálláa irányába görgetik a m érgező A zem etet - fogalm az a ta n u l mány. (HVG, ) Em lékeztethetünk, hogyan furikáztatták vonaton a veszélyes hulladékot Ném etországból Európán keresztül. Környezetvédők feküdtek Nyugat-Európában a vonat elé. A vonat útban volt felénk, majd Romániába; hogy végül nyughelyét a volt Szovjetunióban találják meg. együtt következett be - sok szem é lyes és környezeti tragédiát hagyva m aguk után. Nem szim bolikus a példa, hanem maga a valóság gazdaság- és társadalom történ ete. A term elésben leállított vasműből először a német m illiom os felvásárló gazd agod ik - például Ózdon -, ami még ott maradt, a meddőből a m unkanélküli rom a guberáló fém szed ők m in dennapi elem i szü k sé g le te ik e t próbálják fedezni. Az se szim bolika, hanem tény, hogy ott á lln a k szemben a rendőrökkel, akik elkergetik őket, m ert szabálysértő, sőt bűnös úton b iztosítanák az utolsó vagy egyetlen m egélhetési lehetőségüket, hogy begyújtsák és eladogassák a hajdani virágzó gazdaság tartóoszlopának, a Vas és Acél országáén ak megmaradt roncsai között talált nemesebb fém eket. (Alm ássy Tam ás Meddő cím ű film je állít ennek kordokumentumot.) A hajléktalanok az európai országokban, az érinthetetlenek Indiában, a romák, a szegény guberálók kutatn ak a szem éttelepeken. Kutatn ak a roncsok között. A p azarlá st fe lfo g já k a h ajléktala n o k. A fénytől az árnyékig, a csillogástól az árnyékvilágig, az élet árnyékos oldaláig követhettük a hulladékot, de a hulladék tovább él, m ég ha visszaköveteli is m agának hirtelen felindulásból, tulajdonjoga sérelm ének érzetében a kukázó hajléktalantól a tulajdonos. De m ég a szem étbúvárkodásnak is van társadalm i h ierarch iája, mert abból is terem het gazdagság. Lom talanításkor előbb a nagyobb teherautók jönnek, majd a k iseb bek, aztán a kézzel tolt kocsik, végül a zsákos guberáló szedi össze, ami a lomokból m egm aradt. V alahol ott van nak a szem éttelep ek Nagyfőnökei, akik a szem ét sorsát in tézik. A szem étben té n y leg v a gyon lehetősége van. (M ondják, Kohl kancellár pártj ának titkos támogatója a szem étszállításra szakosodott milliomos volt.) Hasznot hoz, kinek milyen hasznot: van, hogy roncs egziszten ciákat éltet a roncsból, van, hogy a szemétből milliomost is teremt. L áttu k azokat, a k ik n e k a m ás szem ete az életük forrása, a kik a m ásik eldobott kocsijából - mert nem tudnak járgányöröm et fabrikáln i m aguknak - lakóh ázat c sinálnak; vannak, akik egy volt rendszer ipari büszkeségének a romjai között, rendőri hajszától űzve gyűjtik össze a mindennapit. Láttunk régiókat, falvakat, ahol m egélhetésükhöz csakis önnön eg észségü k kockáztatásával juthatnak az emberek, mivel nincs más mód az életben maradásra, csak ha belepusztulnak. Akkor is így igaz, ha az ő érdekükben is harcolnak j óindulatú környe A füatöa ipar vége. A z ipari AzerkezetváltcÍA éa a z öaazeom- lott renda zerek roncaai Elavult, holdbéli ipari táj. Szerte Európában látni kietlen ipari tájat, a m egszűnt term elés m egm aradt romjait, döglött üzem csarnokokat, gyom lepte síneket, hajdan eleven ipari városok árnyékának m aradvány életét. Olykor egész régiókat ítélt kipusztulásra az ipar gyors fejlődése. A felszám olt, elhagyott ipari üzem ek zóna vidékénél is sivárabb tájképlenyom ata, egy hajdanvolt prosperáló ipari korszak mementói, am elyek rendszerek rom ba dőlésének is em lékei, m ert az ipari elévülés és a rendszerváltozás

10 zetvédők az egyetlen jövedelemforrásuk lehetősége ellen, hiszen csak az ártalmas e-szemétből tudják k i nyerni falvaik és családjuk szükséges mindennapiját - és itt hosszan lehet folytatni, hogy mi terem meg a siker, a civilizáció, a tárgygazdagság árnyékvilágában, és hogy miért nem torpan m eg egy pillanatra az egész hajszás kavalkád. Mi történik - guberálás után - a m egm aradt szem éttel? K ik n ek a gondja? Kiknek az érdeke? A társadalom perem helyzetében és a társadalom alatt élő em berek kiterm elik m aguknak a m egélhetéshez szükséges elem i k iegészítést a kukából, a szem éttelepből - hajdan a dögkútból -, még a szocialista rendszer roncsaiból is, meg az új fogyasztói túlkínálat tárgyainak m ásodhasználatából. M egtalálják az ételt, italt, paplant, lomokat, roncselem eket, amire szükségük lehet. A szem ét teljes m ennyiségének ezredtöredékét sem dolgozh atják fel. A szem étterm elés sok m illió ton n án yi m en n yiségének az elta k a rítá sá ró l sok in té z ménynek, civil szervezetnek, vállalkozásnak összehangoltan kell gondoskodnia. Ezért a szemét karrierje egy nagy kanyart vesz, elem elkedik a társadalmi peremvidékekről, eljut a társadalom m ásik pólusáig. Hatalom, igazgatás és gazdasági érdek dönt a szemét sorsáról. A szemét gyűjtésében, szállításában, elhelyezésében, elégetésében pénz van. Ahol pénz van, ott üzlet van, ahol üzlet van, ott a pénznek nincs szaga - Angliából szárm azik a pöcegödrök m egadóztatása idejéből a mondás, és a szemétre is érvényes. Ha nem lenne gazdasági szempontból érdeke a szemétgazdálkodásban, lenne-e vállalkozó, aki beruházna szállításba, rakodásba, feldolgozásba? Miért teremtené elő a pénzt hozzá? Maradna az önkéntesség, vagy a kényszer és/vagy a bürokrácia. A szemétből azonban nyereség is fakad, elindul tehát a küzdelem a szemétből nyerhető profit megszerzéséért. A szem étbe ásva m agam, k id e rült szégyellni való dilettantizm u som, hogy mi mindent kellene tudni a szem ét gyűjtőn évvel ille te tt halm azokról, és fogalm ilag is mi minden rejlik a szemétben. (Termelési hulladék, kom m unális h u lla dék, bennük a veszélyes hulladék. A hulladékban is ott a különbség: mi feldolgozható, felhasználható, kom posztálható; mit jelent a változás a szemét térfogatának és súlyának arányaiban. Könnyíti vagy neh ezíti a felh aszn álást a szelektív szem étgyűjtés, lehetséges-e és hogyan ebben lakossági közrem űködés, és így tovább.) Laikus át sem tudja tekin tetn i, hogy a szem éttel kapcsolatos legsürgetőbb teendők is m ekkora hálózatát és szervezettségét kívánnák meg az erre szakosodott, anyagi fedezetet biztosító intézményeknek. A legutóbbi szám ítások szerint M agyarországon évente 108 millió ton n a szilárd h u llad ék gyű lik össze. (M unkácsy Béla: A szem éthegyeken innen és túl, Pont Kiadó, B udapest 199.) A fen ti adatot a PHARE-program keretében végzett felm érés alapján a legm egb ízh a tóbb becslésnek tartják. A kommun ális h u llad ék 5-6 m illió tonna: millió köbméter. A hulladék országos m ennyiségéről m ég sincs biztonságos adat, mivel sok kisebb település m aga ásta és kezelte szem éttárolókat épített. Nem jártak sikerrel azok a kezdem ényezések, am elyek a szelektív gyűjtésre és közvetlen hasznosításra szerveződtek. Más és más okokból, de elbuktak. (Lányi András tanulmánya erről szól, A szelektív hulladékkezelés korai korszakáróx, A szag nyomában című könyvben.) Hol a lakosság aktivitásának vagy együttm űködésének hiánya miatt, hol az önkormányzatok bürokratikus kezelési módszere miatt, máskor a gazdasági vállalkozás érdekütközése és önkorm ányzati funkciók keveredése miatt.

11 T Vita van a szem ét lehetséges újrahasznosítása körül. A környezetvédők és hulladékm entők sokan az újrahasznosítás m ellett érveltek, mivel a szem étben több érték van, mint am it kih aszn áln ak. A h u lla dékban lévő nyersanyagok újrafelh a szn á lása n yersa n yagh iá n yos gazdaságban nagy lehetőséget rejthet. Ha m inden szem etet e lé g e t nek, nagy pazarlás vétkébe esnek - az egyik álláspont szerint. Az újrahasznosítás viszont olyan beruházást és feldolgozási technológiát igényel, am elyet csak fejlett technológiájú országok tudnak előállítani. A szegén ység k én yszerít pazarlásra, ki kell dobni azt, amiből jó tech n o ló g iával n yerh etn én ek. Szegénynek lenni ebben is a legráfizetésesebb létforma. Üzleti erők, bel- és külföldi versenyzők m ellett, hierarchikus aláfölé rendeltségi viszonyok közepette döntenek az ésszerű kooperáció szü k ségességérő l. A te le p ü lése k közötti korrekt együttm űködéshez olykor csaknem minden hiányzik, m indenekelőtt a jól in fo rm ált la kosság dem okratikusan kifejezhető akarata, m ás oldalról en nek igénylése és figyelem bevétele. Az együttm űködés m ég a hierarchia szabályai szerint működik, a gyengék nem tudnak szem beszállni az erősekkel, a jó érd ek k ép v iselő k leelőzik a gyenge érdekérvényesítőket. A lakosság bevonása - ez az európai kölcsön felté tele - m ég messze van attól a szinttől, am ely a jobban szerveződő társadalm ak kialakult és ésszerű együttm űködési rutinját jellem zi. Ki hová te szi a m aga szem etét, hol vállalják a más szemetének elhelyezését - tanulságos m utatója lehet a település presztízsén ek és erejének. Életkérdés lenne a térségek együttm űködése. Az ésszerű hulladéktelepítést pedig talán csak a regionális együttműködés oldhatná meg, de - ahogyan másban sem működik nagyobb térségek egymásrautaltságának felismerése - ebben sem tudják m egterem teni a települések összehangolt érdekei alapján a szükséges beruházásokat. Az eurokonform szeméttelepítésre kínált nagy összegű eurómilliókat szinte fenyegető k ecsegtetéssel ajánlják. Az európai kötelezettségvállalás most, úgy tűnik, a regionális együttműködés akadályain bukik el: Elbukjuk a kapható hárommii - liárd forint uniós pénzt, ha nem épül meg idejében az Északkelet-Pest megyei regionális hulladékkezelő rendszer. Folyik a csata a nagy pénzek m egszerzéséért, a kínált költségek megfelelő felhasználásáért. Harc a szemétért és a szemét ellen - írja a N épszabadság. (2003. február 8.) Ugyanezt a témát feszegeti A Nagy kukázás című cikkében a HVG. (2003. jan. 25.) Az uniós összeget akkor se adj ák meg, ha nem tartj ák be a környezetvédelm i előírásokat, vagy nem történik m eg a lakosság bevonása a döntéshozatalba. A la kossági egyetértés az Európai Közösség tám ogatási feltételei közé tartozik Ezek kellenek a jogi és pénzügyi tám ogatások elnyeréséhez. Ki nyer ma és holnap? B ár az ésszerűség és célszerűség győzne, de erre nincs sok esély. Olyan erők vívn ak meg, és olyan érdekek ü t köznek egymással, amelyek nem az ésszerű m eggondolás felé vezetik a megoldásokat. A szem étgazdálkodás m egszervezése sokféle intézmény, különféle szintek együttműködését tételezi: térségi együttm űköd ést, ön ko r mányzati képviseletet, a lakosság és a helyi hatalom együttm űködését, a környezet, a föld és a víz - nem csak az adott területre tartozó - óvni tudását, hozzá még a demokratikus döntési módot is. Mindezt még meg kell(ene) tanulni. Am íg viszont ez a tan u lási folyam at beérik, addig a gyorsabb, hatékonyabb, érdek és kényszer vezérelte, pénz diktálta bürokratiku s és p o litikai gazd asági hatalommal rendelkező erők egyensúlya fog minden fölött érvényesülni. A naiv, tájékozatlan vagy tudatlan, bizonyos esetekben lepénzelt vagy üzletbe bevont, valami pénz ígéretével megnyert települési önkormányzatok, szűkös helyzetükben és küszködve a nagyon hiányzó forrásokért, nem tudnak mindig biztosan dönteni a saját vagy a közös érdekekben. Pénz és információ hiánya nehezíti a lakossági fórum ok eligazodását. Vigyék innen a városiak rohadt szemetét - könnyű és népszerű elutasító döntéssel megakadályozhatnak ésszerű, töbt település szám ára is alkalmas megoldást, máskor az erős nyomás miat: adják fel érdekeiket, és a rossz tájékoztatás miatt maguk, környezetük illen cselekszenek. Szegények va g yu n k nem csak anyagiakban, hanem a társadalm i önkéntességkidolgozottságában, gyengék vagyunk a civil kezdem é nyezésekben, nagyon szűk a hatósugaruk a latossági polgári képviseleteknek m ég alig élnek, nemhogy mozgalommá szerveződnének a szemétkezelésnek is gazdáivá váló civil szervezetek. Ha van nak is egyes esetekés talán elterjeszthető megoldások (mint am ilyeneket idézett műveben példaként Lányi bemutat), a társadalmi nehézkedési nyom aték lágy, lassan indulnak be e kezdem ényezések, ehhez k é pest érdeket és kén yszerek sodró diktátum a gyorsan érvényesül. A tá rg yairk m utatta ú jg a zd a g ság m ásik oldalán - tíze ze r tá r gyunk, gyors fogyasztási cikkeink m ellékterm ékein ek m indennapi szemetéből -, azon a bizonyos árnyékos oldalon túl is, a szem ét hatalm asra növekszik. Hogy a társadalom töredékének, fél- és álgazdagságánaktárgyszerző tülekedésébe vagy a szegény korm ányzatok tehetetlenségébe, kisszerű m egoldásaiba fullad-e bele a tárgypazarló fogyasztás s:eméttermelése - m ég nem lá ts z ik C sak rem éln i lehet, hogy ha nehezen is, de előbb-utóbb m egszületik a m egoldás legkevésbé ártó, kimunkálható módja. A praktikum után: van-e a Ázem étnez eszté tik á ja? A m ű vészetérzékeléséről A tárgyak ko'látlan halmozása egyfelől, míg a n ásik oldalon a növekvő szeméthalmok, a szem etesedés - mondhatn. - okozta globális riadalom megragadta a m űvészfantáziát, és m egszólította a m űvészek felelősségérzetét is. L átják a szemétből élő enbereket, érzékelik a viszolygást velük szemben, tapasztalják a zavart ís a társadalm i tehetetlenség érzetét. Roncsok, romok, lom ok és vízió uk lép látóterükbe. Látják, ani elválasztja az új tárgyaknál szemkápráztató rendet és

12 csillogást attól a rendetlenségtől, sötétségtől, káosztól és k u szaságtól, amiben a tárgy szem étté válik. Érzékelik a polaritást a társadalomban, látjá k a fölö slegességet és a szűkösséget. A polaritást földrészek, gazdag és szegény országok között. Talán a legkorábban a képzőm ű vészek hozták kiállítóterm ekbe és emelték m űvészetükbe a szemetet, az elhasznált tárgyak, a roncsok kikerülhetetlen ittlétét. M egjelenik a szemét mint a kép tárgya, de létrejönnek roncsokból konstruált szobrok, sőt a roncs maga is m űalkotásként látható (roncsautókból alkotott szoborformációk vagy a roncsalkatrészekből felépített installációk). De m egjelenik a szó és a színpad m űvészetében is: Sámuel B eckett AzaAzépfényeA nap című darabjában a színen két kukába bújt ember ~ csak a fejük látszik ki - beszélget az élet kérdéseiről, és vár. M indkettő vár valam ire, ami sose jön el. Kelet-Európában érzék en yek a művészek a határhelyzetekre. A polaritás itt élesebben szem et szúr, ahogy az is, hogy k ik élnek a szemétből, a guberálásból, a lom talanításból. K inek jut a hulladék, és hogyan lehet a gazdagok szem etéből m eg a m egm aradt szo cialista romokból, a szocializm us hulladékából élni. A film esztéta Schubert G usztáv összegzését idézem: Rejtőzködő évtized című tanulmányában a magyar film elmúlt éveit elemzi. Külön fejezetet ír a RoncAfilmekről. Szomjas, Grunwalsky, Szőke film jeire utal. Nyomor, reményveaztéa, kannibál tülekedéa, a boldogtalan békeidők e i rozadált roncaorazága. Reméltük, m egszabadulunk. A ronca nem ereazt - írja, ugyanis egzisztenciaroncsok nőnek ki a roncsokból. AKrasznahorkai László regényéből készü lt Tarr Béla-film, a WerkmeiAter harmóniák m éltatásakor a szövegből is idéz. Itt már mindent elborító veszedelem víziója a szemét: Ameddig caak ellátott, a já r dák, útteatek egéaz hálózatát a hulladékok Azinte egybefüggő páncélja borította el...(ez volna hát) az utolsó ítélet? Hogy Ae haraonaazó, Ae lovaaok, m inden afféle handabandázáa nélkül, Azépen caendben elnyel bennünket a Azemét?. E szter úr, a film m egvilágoso d ottja kérdezi m agától ezt. A lm ássy Tam ás ózdi film jeiben Ózd életét és utóéletét vette végig, az üzem d icsőségétő l a m eddő p u sztu lá sig. L átjuk a h a n yatlás kezd etét, ahogy a felv ásá rlá sb ó l m eggazdagodott n agytőkés kivonul, és látjuk a véget, ami m egm a radt a rom okból. A fém kereső rom ák és rendőrök állnak egym ással szemben, az egyik a rom rendjét védi, a m á sik a renddel szem ben a romból keresi a m egélhetését. Még m indig Kelet-Európában vagyunk, de már nem M agyarországon. Kusturica több filmjében is ott vannak a guberálók, kukabúvárok történetei, akik falvakban vagy/és szem éttelepeken élnek, kiválogatják a hasznosítható anyagokat, és továbbadják gazdáiknak, akik igazgatják a szemét és az ő sorsukat, és viszik a Nagy Üzletet. H rabal-m enzel PacAirták céma- Azálon című filmjében az ócskavastelepen d olgo zn ak b urzsoá létü k vétke m iatt - ötvenes évek - roncsv á lo g a tá ssa l m egn em esíten d ő em berek, az erre ítélt filozófu s, ügyész, fodrász, tejes, szaxofonos. Itt az ócskavas rom halm ai között em elk ed ik n em csak a k an ti sze l lem csillagos ege és belső erkölc se, hanem a tudás, a hum or, a vonzalom és a szerelem is.

13 Nem kelet-európai különlegesség a szakadt társadalom, a polarizált gazdagság-szegénység. A Távol-Keleten m ég nagyobb töm egét adja a rem ényteleneknek, még lehetetlenebbnek látszik, hogy közelíthessenek egym áshoz az átléphetetlen és átláthatatlan társadalm i szakadékokon át. India, Irán film jeiből képek m aradnak meg: egyik Indiáról szóló filmben hatalmas, szinte freskószerű képek m utatják a nagy szeméttelepet, ahol az Érinthetetlenek ragyogó szárijukban dolgozzák fel a bűzös szemetet, hátha valam it találnak maguknak. Hosszabban utalunk Kuroszava régebbi filmjére, a DodeAkadenre. A bádogvárosban, a roncson élő emberekről szól. Mint Hrabal-Menzel filmjében, itt is a roncsok között terem m eg minden, ami em berrel m egtörténhet, jó és rossz. Mikrodrám ákkal vezet végig a bádogváros mindennapjain, a m egoldhatatlan tragéd iáko n és a talán létező feloldások esélyén is. Képek, drámák, szobrok, irodalmi szövegek erről a világról, erősebb hullám zással, m int am it a békés polgárok közöm bösségének fala valaha is átengedhet. A tanulság? Lehet praktikus és cselekvéscentrikus, lehet m orális, lehet filo zó fiai, lehet szociális, dem onstratív, mindenirányú erkölcsi prédikációra alkalm azható. M indezt m e llő z z ü k -m é g is: G ondolatilag, ese tleg p réd ikáció szintjén az ember és terem tett tárgyainak világa mennyire és hogyan véges. Hogy a tárgyban m egtestesült vágyak pazarló útja hogy vezet a pusztulás felé. Ad örömöt a tárgy, de túlságosan tünékeny ez az öröm, és soha nem fedheti el a csak tá r gyakkal zsúfolt élet ürességeit. Társadalm ilag látható: m egosztja a társadalm at és az egész világot is a napfényes, ellátott oldal és az onnan lehulló szemét m entén szerveződő életvite l között. Iszonyú szakadékokat tár fel, gazdagok és szegén yek, szegén y g a zd a g o k és szegény országok, gazdag föld részekés szegény világrészek között. M egm utatja, hogy a világ kisebb felének pazarlásából, sőt hulladékaiból, ha hagyják, hogyan élh etnek régiók, elmaradott világrészek szegény, lenullázott emberei. Morálisan: hol a felelősség a saját szem etünkért, a roncsainkért, hol az egyén szem élyes felelőssége és a köz felelőssége a ronccsá vált egzisztenciákért. Adódik a praktikus teendők sorozata, a városgazdálkodás, a környezetvédelem, a civil faluvédő, a környezetvédő, a tervező, az építő m ozgalm ak, az összefogás, az önés a közvédelem. Ebben a gondhalm azban van a közegészség, az ép környezet közelről sem m egoldott kérdése, a város és a falu különbségeinek problémáj a, hogy túl a megértésen hogyan lehet a köz és az egyén felelősségét m egosztani a teendőknél is. És ebben a gondhalm azban to vábbi kérdés a közterhek intézm é nyes viselőinek és a civil aktivitás képviselőinek a lehetséges egym ásra épülő együttm űködése. A szemétre rátekint a városgazdálkodó, a szemételhordó, az újrafeld olgozásra vállalkozó, és rátek in tenek az elh elyezésért küzdő vagy az elhelyezés ellen lázongó települések, de akárhogy n ézzük is, a szem ét egyre nagyobb halm okban gyűlik. Mint Tilmann J. A. idézte Jochen Gertz gondolatát: Azt hiazem, hamaroaan azok az em berek lesznek megfizetve, akik képesek m egmutatni, hogyan Azabaduljunk meg a dolgainktól,a kényazerea új kultúráját követően i. m. És m égis, két roncstelepről forgatott film képeivel fejezem be előadásomat: a DodeAkaden, Kuroszava film jének egyik m ikrodrám ájában a megbomlott építészmérnök roncsautóban él a szem éttelepen k is fiával. Ételmaradékokból. Egy romlott haltól mérgezést kapnak, a gyerek nem éli túl. De m íg él, folytatják játékukat: az apa házat épít kettőjüknek a rózsaszínt szürkével tört égre, ott, a roncsautóban, a roncstelepen mutatja a házat, ahol majd élni fognak. A fiú haldoklik, a házat tovább építik. Európai konyha lesz benne, skót bútorok a n appaliban. Medence nem lehetne a h áznál? - kérdezi a gyerek. Lesz - így az apja, és m egépíti neki. A gyerek meghal. Apja kis gödörbe temeti a cseppnyi urnát, az im ánál csillogó medence tükre nő a gödör fölé. PacAirták cémaazálon. H rabal- M enzel filmjében a vastelepi kényszermunkát börtönbüntetés és bányam unka vá ltja fel. E gyütt szoronganak a liftben az elítéltek, egyre mélyebbre zuhan lefelé, ahogy viszi őket az aknába. A filozófu s - aki a vastelepen kanti szövegek em lékezetével élt - felnéz az égre, az az idézett csillagos ég egyre távolodik, egyre kisebb kocka látszik m ár csak, de ha körülöttük a világból hiányzik is, m égis ott van velük az em berségnek az a bizonyos erkölcsi rendje. Ez vigasz. A szemét elöntheti a horizontot, elboríthatja a tárgyakat, eltorlaszolhatja az utcát, akilátást, de nem lepheti el az embert, ha az bármivel túl tud emelkedni rajta. Ha a roncstelepen megterem az emberség, és nem adja meg m agát a szellem, akkor a szem ét nem eszi meg az embert. De ha az érzelm i és gondolatszemét önti el a fejeket, a gondolatot, a szellemet és a képi világot, akkor a szeméthalmok kint és bent ö sszeére k, és elzárul a kiút. HIVATKOZÁSOK 1 Jelen tanulmány a Tárgyak éa táraüdalom II. Kapcsolatok: A tér, a tárgy éa a képi kultúra öaazefüggéaei cím mel tartott konferencia, ill. kötet alapján készült. Szerk. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor, M agyar Iparm űvészeti Egyetem, A tárgy szimbolikus m egjelenésének társada mi értelmét Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor - több ismert mun kájuk ír ellett - legutóbb Tárgyak éa iáraaddom I. Tárgykultúra éa tárgy kultua zc. kötetükben, Tárgyak szim bolikája c. kitűnő tanulm ányukban fejtik ki, Magyar Iparművészeti Egye tem, Budapest Bohumil Hrabal: Házimurik, Európa, Budapest, Esterházy Péter: Harmónia CeleAtü 405.0, 4 Bohumil Hrabal: i. m A témáról megjelent kritikai irodalom óriási tömege felsorolhatatlan, csu pán két műre utalok: Jean Baudrillard: A tárgyak rendazere, Gondolat, Budapest 3987; A roaaz tram zparen ciája, Balassi K iadó-t artóshullám - Intermedia, Budapest 1997 uillazrracioi: icny Minaiy Az ember tragédiájához készített rézmetszetei

14 ALOM ES FILOZOFIA Madách remekművének; Az ember tragédiájának BÍRÓ BÉLA van egy olyan paradoxana, amelyre eddig különöa módon Aenki nem figyelt fö l S ez Éva álmával kapcaolatoa.1 A dolog annál is különösebb, mert a kérdés már az első alaposabb Madách-elemzésben, Szász Károly kritikájában m egjelenik: Világos tehát - írja Szász -, hogy a költő első eszméje az vala: mindkettővel láttatni az álmot, életük, jövendőjük tragédiáját. Ennek azonban tovább semmi nyomát nem találjuk. M íg Ádám m indenütt nem csak a látások sarkpontja, s azokban részin t cselekvő főszereplő, részint azon szemlélő, kiért az egész panoráma felállítva látszik, sőt több helyütt némi - majd világosb, majd homályosb öntudatával bír annak, hogy ő tulajdonképpen nem Pharao vagy Miltiades, nem Tankréd vagy Kepler, hanem csak Ádám, aki éppen álm odik... - addig Éva az egész Tragédiában csak úgy szerepel, mint a többi m ellékszem élyek bármelyike... Álomkép, aki semmi öntudattal nem bír... Végre, amikor az ébredés jő - Ádám mindazt, amin átment, tudja, Éva m it sem abból, ő csak aludt a lugasban, s még azt is elfeledte, mi vággyal aluvék el. Látni való, hogy itt különös dualizmus van, éspedig nem csak a k i vitelben, netán eszm ei nehézségei miatt, hanem egyenesen a concepció gyökerében. Vagy Évának nem kellene az egész jövőbe pillan tási vágyról tudni, nem kellene elaludnia - hanem az egészben kizárólag Adámról volna szó; vagy (ami kétségtelenül sokkal nehezebb, s már eszm éjében ellen tm ondást rejtő) Adámnak és Évának egy s ugyanazt az álm ot kellene álmodnia, s mint Ádám egy ízben felism eri Évában Évát, úgy ennek is sejtelemmel kellene bírnia Ádám kilétéről, s hozzá való viszonyáról, - m indenek fölött p ed ig az ébredés után É vának is ugyanazon öntudattal kellene bírnia, m ellyel Ádám bír. E gyetlen esetben van m égis Éva ily sejtelm é nek nyoma. A hatodik színben, m i dőn m int Júliát, Sergiolus énekre szó lítja fel, mond többek közt ennyit:»úgy érzem, m intha álomban feküdném...«de ezt erre vonatkozónak venni nem m erjük. Ha igen, csak növeli az em líte tt dualizm us za v a rá t. (Szász, 1889, ) A kérdésfelvetés érvényét nem kisebbíti, hogy Évában, mint arra Horváth Károly rámutat1 (Horváth, 1984, 245.), valójában több helyütt is földereng az Éden halvány emléke. A kérdés a későbbi értelm ezőknek m égsem okoz már gondot. Annak ellenére sem, hogy (mint Horváth n ál láttuk) nem m erül (teljesen) feledésbe. A probléma negligálása annál is különösebb, mert az eljárást dramaturgiai okokkal sem lehet indokolni. Éva a történelmi színek tanulságainak ism eretében is közölhetné

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az középiskola 14-18 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete, mun

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A Helyi Esélyegye lőségi Progra I tézkedési Terve HEP IT Az i tézkedési terv a egjelölt hátrá yos helyzetű soportokra irá yul, akik szá ára a sikeres élet és társadal i i tegrá ió esélye a hátrá yaikat

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szep tem ber 7. T A R T A L O M Szám Tárgy Ol dal Kormányrendelet 215/2007. (VIII. 14.) Korm. r. A Nem ze ti Föld alap pal kapcsolatos egyes kormányrendeletek

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben