3. A nagy világvalláso k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A nagy világvalláso k"

Átírás

1 nevezhessék. Kezetben az uralkoó szembekerült a z egyházzal, mert meg akarta szerezni annak följeit (a XV száza végén a nagy hatalmú kolostorok az álla m területének harmaával renelkeztek). Végül létrejöt t a megegyezés. Az egyház lemonott szabaságáról, s cserében megtarthatta korábbi kiváltságait. Az egyet len igaz hit, a pravoszláv véelmez ője így Moszkva és a cár lett, folytatva a bizánci cezaropapizmus hagyománya it. A világi és egyházi hatalom ilyen összefonóása ne m segítette a tuományok autonömiájának kialakulását Tuomány a középkori Magyarországo n A magyarországi iákok a legmagasabb képzettsége t külföli egyetemeken szerezték meg. Ezt egyházi java almak birtokában tehették. Az artium fakultást ( a szaba művészeteket) elvégezve magisteri címet nyer tek el. Az universitások gyarapoásával Nyugat-Euró pában is n őtt a végzett hallgatók száma, akiket, ha fel is szívott az egyházi bürokrácia, javaalmat már nem tuott biztosítani számukra, csak iegen országokban. Technika a középkori Magyarországon : A középkor egyik legfontosabb technikai eszközét, a vízimalmot már az ókorban is használták, e széles körű alkalmazására csak a középkori Európában került sor. Magyarországon legalábbis a Karoling-uralom alatt lévő Dunántúlon már valószín űleg jóval az ezreforuló előtt ismerték és használták ezt a technikai eszközt. A XL száza Angliájában 40 parasztcsalára jutott egy őrlőmalom. A renelkezésre álló aatok alapján hasonló volt az arány a XII. százai Magyarországon is/a malmok révén vált lehet ővé, hogy hazánkban a lepényt és a kását már a XV százatól a kelesztett kenyér váltott a fel a népélelmezésben. Magyarországon malmokat falvak is építhettek, ennek fejében vízíjat kellett leróni a fölesúrnak Az építkezésekben öntő szerepe volt a molnároknak, akiktól magas szín vonalú technikai tuást követeltek meg..,az malommester... a molnárokkal iejében fogakat, orsókat, ékeket, lapockákat faragjon és faragtasson..." szöl egy ebreceni malomutasítás. Ezért kapott a pápai hivatalok több tagja birtokot Magyarországon, esetenként úgy, hogy az aományozottnak csak a megbízottai voltak jelen. Mivel Magyarországon még így is kevés a tanult klerikus, a XIV. száza végéig nem okozott feszültséget hazánk ban a külföliek jelenléte. Történtek kísérletek magyarországi egyetemek alapítására, ám nem jártak tar tós ereménnyel. Az I. Lajos általalapított pécsi egyetem (1367) röviesen megsz űnt (1390 körül). Ezután Zsigmon kétszer is próbálkozott egyetemalapítássa l Óbuán (1395-t ől), míg Mátyás.1465-ben kapott pápai engeélyt a pozsonyi universitas felállítására (err e 1467-ben került sor). Főiskola Veszprémben volt el őször, mely 1276-ig m űköött. A különböz ő szerzetes renek jártak élen ezen intézmények alapításában, melyek közül a legmagasabb szint ű oktatást a omonkosoké nyújtotta Buán. Itt a facultas artium anyagá t egyházi ismeretekkel kiegészítve oktatták a kolostori rectorok (a jövenő tanárok és elöljárók) számára. FELADAT K 1. Miként érvényesült a keresztény egyház integrál ó szerepe a bomló antikvitás és a kialakuló feualizmus határán? 2. Milyen okok miatt volt fontos az egyház számára a kultúra kézben tartása? 3. Hogyan épült fel a középkori egyház oktatási ren szere? 4. Jellemez a korabeli egyetemek felépítését és m űköését! 5. Milyen társaalmi körülmények között születet t meg a skolasztika? 6. Hogyan alakult a skolasztika különböző képviselőinél filozófia és teológia viszonya? 7. Mennyire nyugoott helyi alapokon a magyarországi oktatás, és mennyiben határozták meg a nyugat európai kapcsolatok? 3. A nagy világvalláso k 3.1. A brahmanizmus A világ öt legnagyobb vallásának Ázsia a szül őhelye: az iniaiak hozták létre a brahmaizmust (hinuizmust) és a buhizmust, a kínaiak a univerzizmust, míg a zsiók vallási tanításaihoz nyúlik vissza a kereszténység és az iszlám. A ma azonos értelemben használt brahmanizmu s és az ebb ől származó hinuizmus több száz éves folyamat ereményeképpen jött létre. Az örök vallás ahogy hívei nevezik a hinuizmust jellemz ője a sokrét űség : minenki szabaon öntheti el, hogy a számtalan hittétel közül melyikhez csatlakozik. Még a minenséget irányító legfőbb hatalom kérésében i s megoszlanak a vélemények : ez lehet a minent átfogó világtörvény vagy egy örökkévaló Isten (általában Visnu, Síva). Létezik olyan felfogás is, amely egy személytelen isteni erő ( Minen-Egy") fels őbbségét hang súlyozza. A brahmanizmusnak és nyomában a hinu izmusnak nincs létrehozója, állanó gazagoásáró l peig minig új igehiret ők gonoskonak. Az eretnekség ismeretlen fogalom. Ugyanakkor vannak olyan hitelvek, amelyek min en hívőre kötelez őek. Ezek nagyrészt társaalmi természetűek. Ilyen a varna-renszer ( kasztren szer"), amely négy főcsoportra osztja a társaalmat : a brahmanok (papok, szellemi munkát végz ők), a 165

2 Brahma, a világ teremtője, a legfő bb isten a hinu mitológiában ksatriják (harcosok, állami vezetők, nagyobb rangú hivatalnokok), a vaisják (kereskeők, iparosok) és a súrák (alantas munkát végz ők) kasztjára. Ezeken kívül vannak az érinthetetlenek (páriák), akik tisztátala n mesterségeket űznek. Az egyes kasztokba csak bele születni lehet ez azt is jelenti, hogy hinunak is születni kell, tehát egyénileg nem felvehet ő a hinu vallás. A kasztok tagjai csak egymással érintkeznek, életüket szigorú el őírások szabályozzák. A Karma (tett) és a reinkarnáció (újjászületés ) központi tana szerint a folytonos újjászületések formáját az határozza meg, hogy korábbi életünkben milyen tetteket hajtottunk végre. A végső cél a világlélekkel való azonosulás, amelyre több út is kínálkozik. Erre minenkinek magának kell rálelnie A buhizmus A buhizmus mint a hinuizmus export formája a Kr. e. VI. százaban alakult ki Buha (a megvilágosoott ) tanításai alapján. Az új hit elveti a szent iratok, a Véák tekintélyét, a kasztrenszert, a brahmanok előjogait, e megtartja a rokon vallásból a karmikus világtörvényt, az újramegtestesülés és a megváltás tanát. Ez az újjászületések körforgásábó l való kiszakaást jelenti, amit az ember lemonással, a vágyak kioltásával ér el. Így jut el a nirvánába, a teljes megnyugvás állapotába. Ez nem azonos a halállal inkább egy megfoghatatlan, magasabb ren ű szellemiség elérése. A hív ők életfelfogását sajátos 166 kett ősség határozza meg : határtalan szeretet, önzetlenség minen élő iránt, s egyúttal egykevűség az önmagukat ér ő történésekkel szemben. Buha tanítása szerint : Kerülni kell minent, ami rossz ; azt kell cselekeni ami jó; és meg kell tisztítani saját szívünket. Így minenki felel ős saját sorsáért. Az emberi felfogóképesség határait felismerve a buhizmus nem vizsgálja a fölöntúli erőket, csak az anyagi létet. A kezeti i őkben inkább filozófiai jellegű vallás nem alkotott ogmákat, nem voltak papjai, szertartásai és egyházi szervezete. Missziós tevékenységet azonban teljesített, és bár hazájába n visszaszorult, más népek között elterjet, s ma is terje. Eközben épp a buhizmust jellemz ő gonolatszabaság révén jelent ősen átformálóott, irányzatokra szakat. Iegen kultuszokat fogaott be, a filozofikussága helyett vallási jellege er ősöött, é s sokistenhitté alakult (ez a mahajana irányzat, míg a régi elveket a hinajana ág őrzi). Létrejött egyház i szervezete, bonyolult szertartásrenje, melynek j ó pélája a tibeti lámaizmus kiformálóása. Hasonló an nagy átalakuláson mentek keresztül a vallásalapító tanai Japánban, míg megszületett bel őlük az előkelő rétegek zen-buhizmusa Kínai valláso k A kínai vallás két alapgonolatra támaszkoik, amelyek közül az egyik a jang és a jin elve. A jang a pozitív (magasság, fény, meleg, megtermékenyítés), a jin a negatív (mélység, árnyék, hieg, befogaás). Kettejük egyensúlyát tartja fenn a tao (út), a világminensé g törvénye, amelynek hatása minenben érvényesül. A taoizmus vallási renszerének alapítója, LA-CE elvetette a cselekvést és a szemlélőő, vágyak nélküli állapot elérését tűzte ki célul. Kortársa KUNG FU-C E (Konfuciusz) is a taot állította középpontba, e figyelmét a föli élet felé forította, s az aktív cselekvé s fontosságát hangsúlyozta (konfucianizmus). lyan erkölcstant alkotott, amely a csalá és az állam életé t egyaránt szabályozza. Minkét renszerre jellemző, hogy filozófiaként jött létre, s lassan vallássá alakult, átvéve az ősi hit számtalan elemét. Iniából kerül át Kínába a buhizmus a Kr. e. I. százaban, és miután alkalmazkoott a helyi követelményekhez (az ősök tiszteletének befogaása, taoista elemek átvétele, állami kultusz stb.) gyorsan elterjet. A taoizmus, a konfucianizmus és a buhizmus tanításai a tömegek hitvilágában egyre inkább egybeolvanak, és így alakult ki a kínai univerzizmus, amelyben az alkotóelemek meg őrizték önállóságukat. A munkamegosztásban a konfuciánus szemlélet szabályozta az állami és társaalmi életet, a taoizmu s véte az embereket az ártó hatalmaktól, míg a buhizmus túlvilági útjukon segítette a lelkeket.

3 3.4. A kereszténysé g A kereszténység olyan egyistenhív ő vallás, amely a föl - i élet szenveéseiért a túlvilágon ígér kárpótlást (üvözülés). Tanításainak középpontjában a Megváltó, Jézus Krisztus áll, akinek életét, gonolatait az Újszövetség szent könyvei őrizték meg. Jézus maga a megtestesült Teremtő. A Szentháromság tana szerint ugyanis az Atya, Fiú, Szentlélek az egy isteni természet három megnyilvánulási formája. Az öröktól fogva létező és minen fölöt t hatalommal bíró Isten saját képmására formálta a z embert, aki az ereen ő bűn által letért a helyes útról. Jézus azonban kínhalálával megváltotta az emberiséget az ereen őbűntől. Áám és Éva utóai is vétkeznek életük során, és vétségeik lehetnek bocsánatos vagy súlyos b űnök, amelyek az isteni mérlegelés utá n jelölik ki az egyén helyét a túlvilágon (mennyország, purgatórium, pokol). A zsió vallás: A monoteista zsió vallás középpontjában az eg y Isten (Jahve) áll, aki a zsiókkal egykoron szövetséget kötött. lyan hit ez, amely elválaszthatatlan a választott nép múlt- é s jelenbéli sorsától, alapelvei is történelmi és kulturális hagyományok. Nem beszélhetünk jól körvonalazott ogmarenszerról, a hívők a minenki által elfogaott alapelveken túl öntés i szabasággal bírnak. A szétszórtságban élőzsiók számára a héber nyelv és Szentírás minen iőben összekötő és erőt aó kapocs. A vallás lényegét a Tóra (Törvény) tartalmazza, amely az ótestamentumi írások összességét jelenti. A Tóra szentségét középpontjában a tízparancsolattal az aja, hogy a hívók számára az isteni akarat közvetlen megnyilvánulása. Miután a zsió vallás isteni kinyilatkoztatás, nem lehet vallásalapítókról beszélni. Ugyanakkor a legnagyobb rabbik értelmezték a Tórát; így született meg a Talmunak nevezett gyűjtemény. A Talmu iránymutatást a arra, hogyan kell viselkeni az élet különböző helyzeteiben. A bűnös ember számára is van b űnbocsánat, üvözülhet, ha hisz Istenben, a megváltásban, és őszintén megbánja bűneit. (A pokol lényege egyébként nem a testi, hanem a lelki szenveések sora, Isten hiánya.) Az ember föli cselekeeteinek megítélése a halál utá n megtörténik. Az utolsó ítélet azonban akkor lesz, amikor el - jön a világvége, amikor Krisztus másoszor is megjelenik a fölön, s a feltámaásban lélek és test újra egyesül. Az ősi magyar hitvilág: A magyarság kereszténység előtti vallási képzetei a különböző népekkel való érintkezés során folyamatosan gazagotak (főleg finnugor, török és szláv hatások). Előe - ink valószín űleg az alvilág-föl--ég hármasságaként látták a minenséget, s e részeket a világfa kötötte össze. Az istenek sorában a legnagyobb hatalmú az égisten lehetett, emellett örögök szellemek, émonok haa népesítette be a világot. Kettős lélekfelfogás jellemezte a korai magyarságot; az,. életlélek" a testtel szoros kapcsolatban állt, míg a szaba lélek horozójától, a testtől ieiglenesen elszakahatott. (Ez utóbbi lélek a halál után tovább élt.) A szaba lélek"-be vetett hit ata az alapját a sámánizmusnak. A sámánok elrévülés ( lélekutazás ) útján léptek kapcsolatba a túlvilággal. Felaatuk elsősorban a gyógyítás, a jóslás, a termékenységvarázslás volt. E táltosok kiválasztottsága külsőségekben is megnyilvánult (foggal születés, több csont). A vallásos élet fontos része volt az álozatok bemutatása; a honfoglalás kori sírok lovas leletei ezt bizonyítják. A temetőkben a mellékletek (étel, ital, fegyverek) a túlvilági élethez szükséges feltételeket biztosították a z elhunyt számára. Az üvözülés feltétele tehát az Isten- és emberszeretet. Ugyancsak az üvözülést szolgálják a szentségek, az egyházi cselekmények összességei. Ezek : a keresztség, a bérmálás (a felnőtt hív ők hitvallását megerősítő szertartás) és a házasság szentsége, az eucharisztia (oltári szentség, úrvacsora), a bűnbánat szentsége (gyónás), a betegek szentsége (utolsó kenet) és a pa- A keresztény egyházak törzsfáj a PRTESTÁNSK ANGLIKÁNKI KATLIKUSK RTDXK RTDX KELETIE K S v Y.~ T. 0 1 N N gh 7 7 m w U n.- U1 Y Ks n. CM mro ) a ro a ~ s E ó ~ ~ ) 'lv U) (D r m á.0 m m w N N ~ ~ L J T N C n ~ : E C T,~p s N TQ) ó ro l W r 0 r ~ ó E N M N N v r N. ~ \ \ CSKERESZTÉNYSÉG ) 167

4 ren. (A protestáns egyházak csak a keresztséget é s az úrvacsorát ismerik el.) A hív ő és az Isten közötti kapcsolattartást szolgálja az ima, míg közösségi szinten ugyanez a felaata az istentiszteletnek (szent mise). A kereszténység számos vallási irányzata közül lélekszámban a római katolikus (latin), az ortoox (görögkeleti) és a protestáns egyházak a legjelent ősebbek. pi 3.5. Az iszlám A Kr. u. VII. százaban jött létre az iszlám az Arab félszigeten, MoFIAMED tevékenysége nyomán. A Próféta egyszerű, könnyen megérthet ő vallási renszert alkotott, melyet követ ői miután Mohame kijavította az ősvallások hibáit a vallásos hit végleges, tökéletes formájának tartanak. Mohame el őzménynek tekintette a zsió és keresztény felfogást, és számos elemet átvett azokból (prófétáit, túlvilág képét stb.). Ugyanakkor az Arab-félsziget korábbi hitvilága ( a nomáok természeti vallása) is részben tovább él az iszlámban (pl. a Kába-k ő tiszteletében). Az így kiformálóó vallás középpontjában a korlátlan hatalm ú egyetlen isten, Allah és a végítélet áll. Az egyén célj a az isteni kegyelem által bejutni a mennyországba (Paraicsom). Ennek érekében a hívőnek föli életében öt fő követelményt kell betartania : I. feltétlen hit Allahban, s prófétájában, Mohameben és a tan igazságában; 2. naponta ötszöri ima, Mekka felé forulva; 3. böjt a Ramaán hónapban ; 4. alamizsna (szegény aó) a rászorulók támogatására ; 5. zaránoklat leg alább egyszer Mekkába. Ezekhez szorosan kapcsolóik a társaalmi élet fő követelménye, az engeelmesség a vezetőkkel szemben, és a közösség legfontosab b kötelessége, a zsiha (szent háború) a hitetlene k ellen. Az iszlámban nincs papság, a közösség mine n tagja közvetlen kapcsolatban van Istennel. Így különösen fontosak a szent iratok, melyek iránymutatás t anak a hitéletben. Ezek közül a Korán a legfontosabb, amely 114 szúrában (fejezetben) írja le Mohame istent ől származó tanításait. A Koránon kívül a Próféta írásban rögzített szent szokásai (szunn a vagy haisz) bírnak nagy jelentőséggel. Az iszlám hívők között alapvet ő vallási kérésekben nincs véleménykülönbség. A két fő irányzat az uralkoó szunnita és a kisebbségben lev ő síita szétválását kalifák (a próféta utóai) utólása körül kirobbant viták váltották ki. Az iszlám vallás a nomá arabok hóító államának megszervezésével párhuzamosan alakult ki, sőt a vallási tanítások jelentették a legfőbb államszervező erőt. Ezért a vallási és a világi hatalom az iszlámban nem különül el, s nincsenek világi törvények sem. A korán lapjai. Az iszlám legfontosabb hitvallása : Nincs Allahon kívül más Isten, és Mohame az Ő prófétája 168

5 3.6. A világvallások összehasonlítás a Ha összehasonlítjuk az elemzett világvallásokat, jellemz ő jegyeik alapján két nagy csoportot különíthetünk el: az egyik olalon Inia és Kína vallási renszerei állnak, a másikon az iszlám és a kereszténység. Míg az előzőek hitviláguk középpontjába egy általános természeti és erkölcsi világtörvényt állítanak, a minenség örökkévalóságát hiretve, aig Mohame és Krisztus követői egy személyes istenség korlátlan hatalmában hisznek. Ő az állítják aki a vi - lágot teremtette és irányítja végs ő célja felé. Az iszlám és a keresztény hív ők az ima segítségével kerülhetne k kapcsolatba a Teremt ővel. Más utat választanak az in - iai és kínai vallások követ ői: a lélek nyugalmi állapotában, önmagukba visszavonulva szemlélőés, meitáció révén azonosulnak a világtörvénnyel. Ugyancsa k e keleti renszerek jellemzője a szoros kapcsolat a természeti vallásokkal (napisten, holisten stb.), és egyáltalán valamennyi hit türelmes kezelése. Sokkal elutasítóbb a másként gonolkoókkal az iszlám és a kereszténység; magát minkett ő egyeül üvözítő vallásnak tartva gyakran rásüti a pogányság bélyegét a kívülállókra. A VILÁG NÉPESSÉGÉNEK VALLÁSI MEGSZLÁSA (1991) A népesség száma 5250,0 milli ó Keresztény 1685,0 millió _ Katolikus 955,0 millió Protestáns 383,0 millió rtoox 185,0 millió Bennszülött keresztény 130,0 millió Egyéb keresztény 32,0 millió Zsió 18,5 millió Iszlám vallású Szunnita Síita Vahabita Szikh Bahái Buhista (hinajána, mahajána, lámaista) Hinu Dzsainista Konfuciánus Taoista Kínai univerzista Sintoista Természetvallású (animista) Sámán hitű Új vallású" Nem vallásos (felekezeten kívüli) Ateista 900,0 (max. 100 millió 600,0 milli ó 100,0 milli ó 105,0 milli ó 18,0 milli ó 5,0 milli ó 325,0 (max. 90 milli ó 710,0 milli ó 3,5 milli ó 5,0 milli ó 31,0 millió 820,0 millió 61,0 millió 100,0 milli ó 12,0 millió 117,0 millió 830,0 milli ó 200,0 millió (D. B. Barret: Worl Christian Encyclopeia, A. D , Der Fischer Weltalmanach '92. és az 1991-es vatikáni statisztika alapján.) Ugyanakkor a főjellegzetességeik alapján egy helyre sorolt vallási renszerek között jelentősek a különbségek is. Amíg Iniára a szemlélőés, az élénk mitológiai fantázia jellemző, aig Kínában a konfucianizmus egy gyakorlatiasabb, a föli életre összpontosító, aktívan cselekvő felfogást képvisel. Ugyanígy jellemzőek az eltérések a másik olalon. Az iszlám csupán prófétának tekinti Jézus Krisztust, elutasítja istenségét és magát a Szentháromság-tant. A kereszténység ugyanezt teszi a vallási és politikai hatalo m egységének mohameán mintájával. FELADAT K 1. Mi jellemzi a brahmanizmus és hinuizmus társaalomképét és hitelveit? 2. Miben tér el a buhizmus a brahmanizmustól? 3. Melyek a kínai vallás alapgonolatai, és legfonto - sabb irányzatai? Hogyan tükrözik a vallásos elkép - zelések Kína társaalmát és politikai életét? 4. Hasonlíts össze a kereszténység és az iszlám taní - tásait, hitelveit! 5. Mi különbözteti meg Inia és Kína vallásait leginkább Mohame és Jézus Krisztus követőinek hitét ől? 6. Jellemez az ősi magyar hitvilágot! 7. Miért nem válhatott világvallássá a görögök vallása? 4. Tuományos megújulási kísérletek a reneszánsztól Einsteinig 4.1. A tapasztalat felértékel őése a természettuományok fejlőése A középkori Európában a tuományok fejl őését öntően befolyásolta a keresztény egyház szemlélete, amely más kultúrák elsősorban az antik kultúra örökségének befogaását és az újítások érvényesülését a vallás érekeinek megfelel ően korlátozta. A kibontakozó reneszánsz továbblépett e szemléleten : a tekintélyelv helyett a bizonyíthatóságot tette követelményként a tuományos állítások elé. A reneszáns z korától kezve követhet ő nyomon az a szemléletváltozás is, amelynek ereményeképpen a figyelem a transzcenens világról a konkrét anyagi világ felé forult. Az aszkétikus-vallásos világnézet azonban lassan ata át helyét az új eszmeiségnek. Savonarola a XV. száza végén három éven keresztül tuta fanatizálni Firenze lakosságát, máglyahalálra ítélve a föli hívságokat. Giorano Bruno száz év múlva ugyanígy végezte: az egyház nem bocsátotta meg neki vallási é s tuományos tévelygéseit. A XVI. száza végéig a tuósok els ősorban az át - fogó nagy kérésekre így a világ keletkezése keres - 169

VILÁGVALLÁSOK A vallások világa

VILÁGVALLÁSOK A vallások világa VILÁGVALLÁSOK A vallások világa A. MODUL NEVE ÉS JELLEGE Név: Világvallások A vallások világa Típus: Kiegészítő modul Csoport: Egyházismeret Cím: Világvallások keresztyén szemmel B. MODUL CÉLRENDSZERE

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) deri.balazs@btk.elte.hu A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők 1 Bük Város Önkormányzat Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-én a Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár színháztermében megtartott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA

A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA Evangélikus Közlöny 45 A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGALEÍRÁSA AZ EVANGÉLIKUS FELEKEZETÛ TANULÓK SZÁMÁRA A HITTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA CÉLJA A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot adjon arról, hogy rendelkezik

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény L3a' zu yule tiih.e t Iromarysrárn :j I Ső ~ EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL- ÉS Érkezett : 2C12 FEBR 1 O. VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁG Bizottsági önálló indítván y 2012. évi.... törvény a lelkiismereti és vallásszabadság

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye

A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye A betlehemi csillag és Jézus születésének rejtélye 2013-12-23 12:13:19 Karácsony közeledte a betlehemi csillagot, Jézus születését, a napkeleti bölcseket juttatja az ember eszébe. De mi is lehetett valójában

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

A bűnbocsánat szentsége

A bűnbocsánat szentsége A bűnbocsánat szentsége 1 A bűnbocsánat szentsége 1. A bűn és az Ószövetség Nincs egységes szó arra, hogy mi is a bűn, HANEM úgy értelmezik, mint: Félrelépés / a helyes útról való letérés a. Ha beismerem

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon

Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára. Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon Laudato si - Áldott légy! Ismertető újságírók számára Megjegyzés: az első két bevezető oldal után ez a tájékoztató egy-egy oldalon feltérképez minden fejezetet, röviden összefoglalja értelmüket és rávilágít

Részletesebben

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok.

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok. Az SZMSZ 1. melléklete A Képviselő-testület tagjai: Név Lakcím E-mail-cím Fogadóóra ideje, helye Alsónémedi Vincze József Kápolna u. 71. polgarmester@alsoneme Minden hónap első szerda polgármester di.hu

Részletesebben

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához H hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához hadzsi (ar.) Mekkába v. Medinába zarándokló vagy ilyen zarándokutat megtett muzulmán háfiz (ar.) az

Részletesebben

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör

10. évfolyam. Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 10. évfolyam Órakeret: 72 óra Az éves óraszám felosztása: Isten-én témakör 10 Én témakör 5 Emberi kapcsolataim témakör 14 Egyház témakör 7 Társadalom témakör 7 Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ar"ûq.yiw: ~t' ªao %rw: ~a'_r"b. hb'þqen>w rk"ïz" WTT Genesis 5:2 s `~a'(r>b")hi ~AyàB. ~d"êa' ~m'v.-ta,

arûq.yiw: ~t' ªao %r<b'äy>w: ~a'_rb. hb'þqen>w rkïz WTT Genesis 5:2 s `~a'(r>b)hi ~AyàB. ~dêa' ~m'v.-ta, Ki szerez nekem nevet? A név jelentısége Mózes Elsı könyvében Suhai György 2009.06.26. Isten a teremtés hajnalán megteremti az elsı emberpárt, akiket együtt embernek (Ádámnak) nevez: Gen 1:27 Teremté tehát

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor:

4. Állapítsd meg, melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak helyesírásakor: 1. Milyen szófajúak az alábbi szavak? olvasva szépség hihetetlen forr leírt (szöveg) ott győri rögtön nézelődő hivatkozván 2. Írjad le helyesen az alábbi szavak melléknévképzős származékait! Arany János

Részletesebben

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása A büntetés-végrehajtási jog kialakulása Buchinger Ágnes Doktoranda, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Email: buchingeragi@gmail.com Bevezetés Ha a büntetőjog területére gondolunk,

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

SZKA_210_29. Animizmus világvallás?

SZKA_210_29. Animizmus világvallás? SZKA_210_29 Animizmus világvallás? TANULÓI ANIMIZMUS VILÁGVALLÁS? 10. ÉVFOLYAM 353 29/1 VALLÁSI MOZAIK CSOPORTOS FELADATLAP Írjátok be az alábbi szavakat a megfelelô helyre! Egy fogalom akár több valláshoz

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Az ind filozófia és vallás alapjai

Az ind filozófia és vallás alapjai Az ind filozófia és vallás alapjai 2 Filozófia kezdetei: gyengébb vallási-politikai hatalom mellett, keleten India és Kína: erős patriarchális és mágikus hagyományok 3 Ind filozófia: szent könyvek Védák

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az egyfejűség félfejűségéről, avagy a kettős egység a taijitutól a kétkamarás országgyűlésig

Az egyfejűség félfejűségéről, avagy a kettős egység a taijitutól a kétkamarás országgyűlésig Az egyfejűség félfejűségéről, avagy a kettős egység a taijitutól a kétkamarás országgyűlésig (Bevezető a Párhuzamos Alkotmányozás 2011. 03. 01-i, 5. előkészítő adásához) Orbán Viktor az államfői hatalom

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége 7 Születés és halálfélelem 10 Az élet iskolája 14 Kibékülni a halandósággal 15 A félelem általános kezeléséről 20 Lefagyás és menekülés 20 Rámenősség

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ASZKÉZIS. BRAHMANIZMUS Hindu

ASZKÉZIS. BRAHMANIZMUS Hindu 1 2 ASZKÉZIS Nyugati aszkézis: a vágyak elnyomását, a kiélés megtiltását, sőt kriminalizálását és bűnné nyilvánítását jelenti. Ehhez nagy akaraterőre van szükség ennek energiáját a bűntudat és a szorongás

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben