Az álomfejtés mitikus története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az álomfejtés mitikus története"

Átírás

1 Az álomfejtés mitikus története Az álomfejtés mitikus története KOLTAI MÁRIA Álmodtam én és az álom, az álom én magam voltam. Kertben bolygtam, és magam voltam a kert, ahol bolygtam. (Babits Mihály) Az álom jelensége az emberiség kultúrtörténetének kimeríthetetlen témája. Az ókori filozófusok és egyházatyák mûveiben, a Bibliában, a vallások ôsi emlékeiben, a mesék és mítoszok világában, az irodalomban, a költészetben és a mûvészetekben színpompás gazdagságban jelenik meg. Bár az álmok csalóka képek, de sokszor szoros kapcsolatban vannak az emberi cselekvéssel és gondolkodással, hatással bírnak a tudatos, nappali, éber életre. Ezt már a természeti népek is felismerték, s látnoki és profetikus erôt tulajdonítottak az álomnak. Szinte az emberiség történetével egyidôs a törekvés az álmok megfejtésére, s a magyarázatokban a legrégibb idôk mágikus, vallásos és pszichológiai elképzeléseit lelhetjük fel. Ami az ókori álomfejtô könyvekbôl fennmaradt, ma szellemtudományi forrásként szolgál. Az álmok megértése a pszichológiai kutatás és a pszichoterápia területén SIGMUND FREUD munkássága révén emelkedett tudományos rangra. A 20. század második felében az agykutatás fejlôdésével a természettudományos és a pszichobiológiai-elektrofiziológiai kutatások is egyre kiterjedtebben foglalkoznak az álommal. Talán semmilyen más területen nem vált annyira ketté a humán lelki jelenségek természettudományos és pszichológiai szempontú megközelítése, mint az álomfejtés különbözô megközelítéseiben. Ez a végzetesnek induló dichotomia napjainkban azonban feloldódni látszik. Az álmok mitológiája A görög antikvitás kozmológiája szerint megkonstruálhatjuk az álmok családfáját. Az elsô létezô, melyen a klasszikus görögök a négy elemrôl szóló tanítás bevezetése elôtt nem összevisszaságot értettek, hanem tátongó beláthatatlanságot, ami mindennek az eredetét magában rejtette, Khaosz volt, az elsô mûködô erô pedig Erosz. Gaia és Uránosz nászából származtak a titánok, a titaniszok, a hekatonkheirek, majd Kronosz s az istenek serege. Khaoszból lett vagy talán annál elôbb is létezett Nyx, a félelmetes, fekete éj istennôje. Az ô ikergyermekei Hypnosz és Thanatosz, az alvás és a halál. Kéyx és Alkyoné történetébôl ismerhetjük meg az Éj és az Álmok birodalmát. (Kéyx és Alkyoné boldog házaspár volt, de amikor Zeusznak és Hérának szólították egymást, a fôisten elveszejtette Kéyxet a viharos tengerben. Alkyoné várta-várta férjét, nem véve tudomást annak haláláról. Nyx istennô Íriszt küldte, hogy vigyen neki halott férjérôl álmot vagy látomást. Mondhatnánk, álommal indukálta a megtagadott gyászt.) Írisz sokszínû palástot terített magára, így indult Hypnoszhoz, s a kimérák földjének közelében, egy hegyi barlangban talált rá, ahol nagy csend uralkodott, s a sziklák tövébôl elôkanyargó Léthe vizének csobogása alvásba ringatott. A barlang bejárata elôtt virágzott a mák és sok olyan növény, melyek nedveit az éj összegyûjti, és szendergést hozó cseppekként hinti szét a sötétségbe 24 25

2 A DREAM-TERÁPIA KIALAKULÁSA ÉS HÁTTERE Az álomfejtés mitikus története borult földön. Az alvó Hypnosz körül hevernek az álmok különféle formái, amelyek oly sokfélék, mint a szôlôskert indái, az erdô falevelei vagy a tengerpart homokszemcséi: Morpheusz az emberi lények utánzója, Ikelosz a madarak, a vadállatok és a kígyók, míg Phantaszosz az élettelen dolgok megjelenítôje az alvók álmaiban (KERÉNYI, 1977, CAMPBELL, 1962). E kép után, visszalapozva az idôben mintegy ezer esztendôt, emeljünk ki egy álmokkal kapcsolatos részletet a sumér mitológiából, a Gilgames-eposzból. A fényes szemû Ea, a bölcsesség istene, álom formájában vitt üzenetet arról, hogy az istenek vízözönt készülnek bocsátani a földre, ezért bárkát kell építeni. Utnapisti, a legbölcsebb ember, álmából olvasta ki az isteni üzenetet. Ea bevezette a bárkába az emberpárt, és így szólt: Hozzánk, az istenekhez váljatok hasonlóvá. E mitológiai epizód fontos tanulsága, hogy az álmok üzenetének megértéséhez bölcsesség szükséges, s hogy az emberi lények az istenekhez hasonló szellemüket álom közvetítésével nyerhették el. A Gilgames-eposz hatása a jungi analízis álomértelmezésében is megragadható, ezért érdemes felidézni néhány sorát. Gilgames úgy emelkedhet az istenek sorába, s múló életét úgy cserélheti öröklétre, ha hat egész napon és hét egész éjen át nem alszik el. Ült Gilgames a föld porában s lelkébôl figyelt a szavakra, melyek ôse szájából folytak s az öröklétet jelentették és imé, ülô helyzetében orkánként reá fújt az álom. (RÁKOS S. ford., 1974) Gilgames Enkidu halála után indult útnak, hogy feleletet kapjon az élet és halál kérdésére. A halál rettenete indította el, az öröklét elérésére vágyott. Nyugatnak haladt a hegy gyomrában, ôs sötétségben. 12 mérföldet ment a Nap útján, átkelt a halál tengerén, sok súlyos próbát kiállt az éberség próbáján azonban elbukott: nem válhatott halhatatlanná. A mítoszi történet azt példázza, hogy emberi lény alvás nélkül nem létezhet; az élet és a halál, az alvás és az álom az emberi lét alapvetô attribútumai. A Gilgames-eposzban a döntô eseményeket mindig egy-egy álom vezeti be, az alvás, az álom a létezés és a fejlôdés alapfeltételeként jelenik meg. Nem véletlen, hogy Gilgames mitológiai alakja és története a jungi terápia szemlélete szerint az emberi individuáció, a hôs útja, a férfi fejlôdésének példája (JUNG, 1985). A görög és a sumér mítoszok után vessünk egy pillantást az indiai mitológiára Brahma, a teremtô, Siva, a pusztító, Visnu, a megôrzô hármasára. Visnut a Védák mint univerzális álmodót festik le. Leírják, amint a kozmikus tejóceánon lebeg, s Amanta, a végtelen kígyó tekervényein guggolva megálmodja a világmindenség kezdetét. Az upanisadok a tudat négy szintjét különböztetik meg. Az elsô az éber tudat szintje, ahol egymástól elválasztva, elkülönült testben létezik a te és az én, akik stabil formákat viselnek és világosság szükséges ahhoz, hogy láthatóvá váljanak. Amikor alszunk, az álmok képeiben a tudat egy másik szintjére jutunk. Ez a világ az éber léttôl eltérô, nem arisztotelészi logikával mûködik. Az álmokban én vagyok az alany, aki a tárgyra tekint, de a tárgy is én vagyok. Az alany és a tárgy, amit az éber tudat kettônek érzékel, az álomtudat számára egy. Itt nincs szükség külsô világításra, a testek világosak, saját fényükben ragyognak. Ez az istenségek, istenek és mítoszok birodalma. A tudat harmadik szintje a mély, álomtalan alvás, a negyedik pedig a megvilágosodás, a spirituális szint (CAMPBELL, 1971). Az álmok és a gyógyítás a legôsibb kultúrák óta kapcsolatban állnak egymással. A görög mitológiában a gyógyítás istene Apollón fia, Aszklépiosz. Tiszteletére templomokat (aszklepeionokat) emeltek, ahol a templom papjai, az aszklepiádok gyógyítottak. A gyógyulni 26 27

3 A DREAM-TERÁPIA KIALAKULÁSA ÉS HÁTTERE Az álomfejtés mitikus története vágyó a tisztálkodás és a rituális elôkészületek után lefeküdt a szentélyben és elaludt. A kultikus helyen való alvás az inkubáció. Amikor álmában megjelent a botra támaszkodó, gyógyító istenség gyakran gyermekei, Hügieia és Panakeia kíséretében vagy jelképe, a kígyó, az a megújulást, a gyógyulást jelezte (KELEMEN, KOLTAI, 1994). A Talmud bölcsessége szerint az igazság nem meztelenül érkezik a földre, hanem a jelkép fátylában. Az álmok jelentését a fátyol mögé rejtett gondolatban kell keresni; az álom a mindennapok élményeit egyetlen képbe fordítja. Az álom azonban nemcsak kép, hanem nyelv is. Ugyancsak a Talmudban olvashatjuk: Egy megfejthetetlen álom olyan, mint egy kibetûzhetetlen levél. Az álomszimbólum nyelve jelképek és rejtjelek rendszere, ezek megértése révén érthetjük és fejthetjük meg az álmok jelentését. JOSEPH CAMPBELL mondja, hogy az álmok személyes mítoszok, a mítoszok pedig kollektív álmok, s mint ilyenek, a legmélyebb emberi jelentések hordozói (CAMPBELL, 1971). Az önkényesen kiragadott példákból kiolvashatónak vélem, hogy a mítoszok elmondják mindazt, amit a 21. század embere az alvásról és az álomról tud, de immár tudományos bizonyítékokkal igyekszik pontosabban megközelíteni. Magukban foglalják az éber tudat és az alvás, a születés, az élet és a halál, a betegség és a gyógyulás, az egyén és a közösség, a kép és a szó, a hit és a tudomány, az emberi lény anyagi és spirituális természetének kettôsségét. Az ókori kultúra álomhoz kapcsolódó témáiban, a mitológia gazdag világában az álomhoz fûzôdô történetek és példázatok a költészet nyelvén jelennek meg. Töredékesen fennmaradt az ókori álomfejtés szakirodalma is: a kisázsiai ARTEMIDORUS DALDIANUS Oneirokritikája öt kötetbôl áll, és 1400 álommotívumot tartalmaz. A régi görögök az oneirokritiké kifejezéssel jelölték az álmok olvasá- sának mûvészetét. A krinein ige az ítélôképességre utal, ami az álomfejtés központi kérdése, hiszen az álmok megtévesztôen sokfélék, különbözô forrásokból származnak. Ôsidôk óta különbséget tesznek jelentéses és jelentés nélküli álmok között. A jelentéses álmokat három csoportba sorolták: jelképes álmok, elôérzetszerû látomások és jóslatok. Az utóbbiak valamely felsôbb hatalomtól érkeznek (ARTEMIDORUS, 1975). FREUD álomfejtése sok szempontból az artemidorusi életmû modernkori folytatásának tartható. FREUD az ókori álomelemzésekkel ellentétben azonban nem a jóslásnak, a jövô megismerésének, hanem a múlt archeológiai rekonstruálásának esélyét látta az álmokban. Hatalmas érdeme, hogy az álmokat kiemelte a babonák és rejtelmes jóslások birodalmából. Freud álomfejtése: a királyi út mítosza FREUD forradalmi elmélete történelmi jelentôségû mûvében, ban jelent meg. Az Álomfejtés a pszichoanalízis modern tudományának megalapozása és metapszichológiájának elsô összefoglalása, a személyiség strukturális, dinamikus és ökológiai rendszerének leírása. FREUD különbséget tett az álmok manifeszt tartalma az álomtörténet és a latens tartalom, a pszichoanalitikus folyamatban felfedezhetô jelentés között. Az álmot nem azonosíthatjuk a tudattalannal; az álmodó az álomfejtés révén léphet a tudattalanhoz vezetô királyi útra

4 A DREAM-TERÁPIA MÓDSZERTANA A DREAM-terápia általános jellemzôi VÖRÖS VIKTOR, OSVÁTH PÉTER, ÁBRAHÁM ILDIKÓ, ÁRKOVITS AMARYL Ebben a fejezetben a dinamikus rövidterápiák általános jellemzôit tekintjük át a pszichoterápiák módszertanának szempontjai alapján, valamint tárgyaljuk a DREAM-terápia specifikumait és gyakorlati kérdéseit. Az általános pszichoterápiás ismeretek részleteit illetôen a pszichoterápiás tankönyvekre utalunk, fejezetünkben ezeket csak röviden érintjük, elsôsorban azért, hogy érthetôvé tegyük terápiás módszerünk kontextusát. Elôször az alapfogalmakat és az általános ismereteket tárgyaljuk, kiemelve a dinamikus rövidterápiákkal közös elemeket és hangsúlyozva az eltérô vonásokat. A második részben a DREAM-terápiás folyamat szakaszait követjük végig, különös tekintettel a módszerspecifikus jellemzôkre. Ezeket a sajátosságokat a következô alfejezetben tárgyaljuk részletesen, melyben a speciális terápiás helyzeteket, nehézségeket és ezek megoldásának lehetôségeit tekintjük át. Fejezetünk végén foglalkozunk részletesen módszerünk egyik alapvetô technikájával, az álommunkával. Köszönjük Horti Máriának, Koltai Máriának és Stark Andrásnak a fejezet megírásához nyújtott segítségét! Fogalmi meghatározások A dinamikus rövidterápiák áttekintése elôtt néhány alapfogalom tisztázása szükséges. Ez nem könnyû, hiszen a pszichoterápiáknak nincs egységes definíciójuk; ugyanakkor számos meghatározás létezik, melyek a pszichoterápia más és más aspektusát emelik ki. Osztjuk azt a véleményt, hogy a pszichoterápia kapcsolat, mégpedig egy olyan speciális segítô kapcsolat, melyben érzelmi-lelki problémák pszichológiai eszközökkel végzett gyógyítása történik úgy, hogy egy specifikusan képzett szakember a pácienssel tudatosan szakmai kapcsolatot hoz létre azzal a céllal, hogy megszüntesse, módosítsa, csökkentse a tüneteket, megváltoztassa a zavart viselkedési mintákat és elôsegítse a személyiség fejlôdését. A pszichoterápia további fontos és egyedi jellemzôje, hogy eszköze, tárgya és célja az emberi pszichikum és a társas interakció is megegyezik. Egy-egy pszichoterápiás irányzat önálló létezésének alapfeltétele, hogy rendelkezzen megfelelô, és csak rá jellemzô egyedi elméleti az emberképet, a személyiségfejlôdési elméletet, a személyiségmodellt, a betegségelméletet, a terápiás hatás- és folyamatmodellt is magában foglaló és gyakorlati a kontextuselméletet, az eljáráselméletet, a módszertant és a technikát is felölelô háttéranyaggal és tudással. Ugyanakkor a korszerû pszichoterápiás hatásvizsgálatok eredményeinek ismeretében is szem elôtt kell tartanunk, hogy a pszichoterápia fôként a mindennapi gyakorlatból származó tapaszta

5 A DREAM-TERÁPIA MÓDSZERTANA A DREAM-terápia általános jellemzôi lati tudás, mely megelôzi az elméletet. Továbbá fontos az a tény is, hogy a mai napig sem sikerült és talán nem is lehet egységes, átfogó és integratív pszichoterápiás szemléletet megalkotni. A pszichoterápiák családján belül a dinamikus terápiák a pszichoanalitikusan orientált terápiák körébe sorolhatók. Az ezek alapját jelentô pszichoanalízis mint gyógyító eljárás olyan pszichoterápiás módszer, mely a tudattalan lelki folyamatok feltárása és átdolgozása során segíti a személyiség változását, a tünetek oldódását. A pszichoanalitikus terápiák módszertanilag egy expresszív-szupportív kontinuum mentén értelmezhetôk, melynek egyik pólusán az expresszív (exploratív, feltáró, belátásorientált, mûvészeti analógiával élve szobrász típusú), másik pólusán a szupportív (szuppresszív, elfedô, kapcsolatorientált, vagyis festô jellegû) pszichoterápiák helyezkednek el. A dinamikus rövidterápiák a felvázolt széles spektrum exploratív részén találhatók és aktív terapeutai attitûdöt igényelnek (1. táblázat). A dinamikus rövidterápiák a pszichoanalízis koncepciójára épülnek, azonban metodikailag-tematikailag fókuszáltak, idôben limitáltak és ebbôl következôen a terápiás cél tekintetében behatároltabbak. Ezek a jellemzôk azonban nem jelentenek kisebb terápiás hatékonyságot, hiszen elônyeik révén mind népszerûbbekké és elterjedtebbé váltak, mivel jól illeszthetôk a 21. század követelményeihez (rövid, gyors, egyszerû, költséghatékony kezelések), a betegbiztosítók elvárásainak is megfelelnek és eleget tesznek a bizonyítékon alapuló orvoslás (evidence based medicine) kívánalmainak is. Összefoglalva: a DREAM-módszerrel végzett terápia olyan dinamikusan orientált, egyéni, verbális, idôben behatárolt, feltáró jellegû, rövid dinamikus pszichoterápiát jelent, melyet felnôttek körében, ambuláns körülmények között alkalmazunk és melyben az álommunka technikáját használjuk. A DREAM-módszer sajátosságaival a következô fejezetekben foglalkozunk részletesen. 1. táblázat A különbözô pszichoanalitikus pszichoterápiás irányzatok és jellemzôik összehasonlítása Klasszikus Analitikus expresszív Analitikus szupportív Dinamikus pszichoanalízis terápia terápia rövidterápia Alapvetô A személyiség A személyiség Tünetredukció; A személyiség terápiás célok strukturális részleges átdolgozása; a problémák részleges átdolgozása; tünetredukció; enyhítése; átdolgozása, tünetredukció mint énvédô az énvédôfejlesztése; következmény; mechanizmusok mechanizmusok a tünetek, panaszok a múlt történéseinek átdolgozása; javítása, énerôsítés; enyhítése, és a tudattalan a konfliktusok a funkcionalitás megszüntetése; konfliktusainak feloldása; fenntartása, javítása; önértékelési, feltárása a tárgykapcsolatok a megküzdés kapcsolati, a belátás kialakítása javítása; javítása; életvezetési (intrapszichésen). a belátás kialakítása az alkalmazkodás problémák kezelése; (interperszonálisan). elôsegítése. az önismeret javítása. Terápiás fókusz Ödipális konfliktus; Ödipális fókusz; Támogató közeg, Pszichodinamikus analitikus helyzet és interperszonális kapcsolat. fókusz. az ülésen belüli helyzetek és események. az ülésen kívüli áttételes helyzetek. Fô technikai Az analitikus neurózis Részleges értelmezés. Szupporció. A fókusz átdolgozása; elemek átdolgozása; értelmezés; teljes értelmezés. a terápiás folyamat intenzifikálása

6 A DREAM-TERÁPIA MÓDSZERTANA A DREAM-terápia általános jellemzôi 1. táblázat A különbözô pszichoanalitikus pszichoterápiás irányzatok és jellemzôik összehasonlítása (folytatás) Klasszikus Analitikus expresszív Analitikus szupportív Dinamikus pszichoanalízis terápia terápia rövidterápia Egyéb technikák, Standard, klasszikus Az áttétel, az ellenállás Az áttétel Jó elsô interjú; intenzifikáló elemek; részleges értelmezése; minimalizálása; jól körülhatárolt tényezôk az áttétel, az ellenállás szembesítés az elhárítások pszichodinamikai szisztematikus az elhárító támogatása, elfedése; fókusz; értelmezése; mechanizmusokkal; a regresszió kerülése; az áttétel, az ellenállás az áttételes neurózis a regresszió az álmok elfogadása; értelmezése; facilitálása; megengedett a szorongás álommunka; regresszió az ülésen az ülésen belül; minimalizálása; idôkorlát; belül; álommunka; szuggeszciók; aktív terapeutai álomértelmezés. a szorongás optimális kognitív attitûd; szinten tartása. restrukturálás; konfrontációk; reális a leválás aktív tárgykapcsolatok. kezelése. Terápiás hatás Belátás Belátás Részleges belátás Belátás (deprivált közegben). (empátiás közegben). (megtartó közegben). (frusztrált közegben). Indikációs kör Súlyos neurózisok; Neurózisok; Neurotikus kórképek; Neurotikus zavarok; (diagnosztikus enyhébb közepes súlyosságú súlyosabb reaktív kórképek; szint) személyiségzavarok; személyiségzavarok személyiségzavarok; enyhébb narcisztikus zavarok. (narcisztikus, pszichózisok; személyiségzavarok. borderline zavarok). krízisek; testi betegségek. 1. táblázat A különbözô pszichoanalitikus pszichoterápiás irányzatok és jellemzôik összehasonlítása (folytatás) Klasszikus Analitikus expresszív Analitikus szupportív Dinamikus pszichoanalízis terápia terápia rövidterápia Szelekciós Erôs motiváció és Közepes motiváció és Alacsonyabb Erôs motiváció és kritériumok szenvedésnyomás; szenvedésnyomás; motiváció és megfelelô (dinamikus szint) magas frusztrációs megfelelô frusztrációs szenvedésnyomás; szenvedésnyomás; tolerancia; tolerancia; éndefektusok; megfelelô énerô, intakt intakt alacsony frusztrációs kapcsolódási és realitástesztelés; realitástesztelés. tolerancia; leválási készség; jelentôs gyengébb megfelelô frusztrációs tárgykapcsolatok; realitástesztelés; tolerancia; analógiás, sérült intakt metaforikus tárgykapcsolatok; realitástesztelés; gondolkodás; gyengébb jó reakció regressziós készség; impulzuskontroll; a próbaértelmezésre jó reakció alacsonyabb és az áttételre. a próbaértelmezésre. kognitív nívó. Terapeutai Szabadon lebegô Aktivitás; Támogató; Aktív, direktív, magatartás, figyelem; módosult neutralitás; szupportív; határozott attitûd neutralitás; elfogadó attitûd. szuppresszív célkövetés; teljes elfogadás. hozzáállás. konfrontatív, interpretatív; szuppresszív attitûd a fókuszon kívül

7 A DREAM-TERÁPIA MÓDSZERTANA A DREAM-terápia általános jellemzôi 1. táblázat A különbözô pszichoanalitikus pszichoterápiás irányzatok és jellemzôik összehasonlítása (folytatás) Klasszikus Analitikus expresszív Analitikus szupportív Dinamikus pszichoanalízis terápia terápia rövidterápia Terápiás Klasszikus Szemtôl szemben Szemtôl szemben Szemtôl szemben elrendezés díványhelyzet ülve (esetleg ülve. ülve. (a páciens fekszik, díványhelyzet). a terapeuta mögötte ül). Idôtartam, Több év Hónapok, évek; Napok-évek; Néhány hónap; ülésgyakoriság, (3 5, vagy több); heti 1 3 alkalom; heti 1-2 alkalom; hetente-kéthetente ülésszám, heti 4-5 alkalom; 50 több száz ülés; néhány több száz 1-2 alkalom; üléshossz több száz ülés; perc. ülés; (5 40) ülés; 50 perc perc. 50 perc. Kiegészítô Kerülendô. Szükséges lehet Gyakran javasolt Lehetséges terápiás formák (gyógyszeres (például (gyógyszeres kezelés). gyógyszeres kezelés, kezelés), családterápia, de nem gyakori. hospitalizáció). A DREAM-terápia kontextusa A pszichoterápiák kontextusán azok általános környezetét, körülményeit értjük, melyek több szinten és számos tényezôbôl tevôdnek össze. A pszichoterápiák kontextusa általánosságban két fô elembôl áll: a terápiás helyzetbôl, illetve magából a terápiás folyamatból. A terápiás helyzetet a terápiás elrendezés (setting) és a terápiás munkamód határozza meg. A terápiás elrendezés számos szintjét különböztetjük meg annak alakzata (egyéni, csoportos); formája (ambuláns, osztályos); elhelyezkedése (egyéni, pár-, család-, csoportterápiás rendszer); fizikai körülményei (tér, például a pszichoterápiás rendelô feltételei, az idô, az üléshossz, ülésgyakoriság, ülésszám, idôtartam) és technikai kiegészítései (például finanszírozása) alapján. A terápiás munkamód az adott pszichoterápiás irányzat által alkalmazott lehetôségeket és keretet jelenti, vagyis azokat a specifikus technikákat, melyekkel a terapeuta dolgozik. Ezek között említhetjük például a relaxációt, az imaginációt, vagy a kognitív terápiában az öt oszlop módszer alkalmazását. Ez a DREAM-terápia esetében többek között az álmokkal és a hozzájuk kapcsolódó asszociációkkal való munkát, az áttétel intenzív elemzését, valamint a paradox kommunikációs technikát jelenti

8 Az álom alagútján Az álom alagútján HORTI MÁRIA Esettanulmányomban amelynek címét KOSZTOLÁNYI DEZSÔ Délutáni álom címû versébôl kölcsönöztem egy rövid dinamikus pszichoterápiás folyamatot mutatok be az álomra, azaz a terápiás munka eszközére és az idôhatárra mint a terápia keret- és hatótényezôjére fókuszálva. Az álom elsodor, a szabott idô mederben tart. Az idôhatár mesterséges kerete, a terápiás kapcsolat bensôségessége, az abban megélt idôtlenség (mint az álomban), a múlt megidézése, az idôsíkok átjárhatóságának élménye egyszerre feszít és old, egymással ellentétes erôvonalakat rajzol, szorongat, de meg is tart és erôteljesen dinamizál. Páciensem érett korú, fiatal nô, valódi keresztneve is egy férfinév nôi változata itt Gabriella. Szakmájában független, szabadúszó. Egy kollégám delegálta, aki Gabi ismerôsének baráti köréhez tartozik. A kérésre szívesen mondtam igent. Az elsô találkozás emlékezetes mozzanatai közül azokat emelem ki, melyek a terápia fordulópontjain a megértésben fontossá váltak. Különös kettôséget éreztem. Gabi egyrészrôl önérvényesítônek, határozottnak tûnt. Hangsúlyozottan nôies megjelenésével, gesztusaival, hanghordozásával, választékos modorával, magabiztos fellépésével olyan személyiség benyomását keltette, aki maga szokta meghatározni és ellenôrizni kapcsolataiban a távolságot, és akihez nem lehet könnyû közel kerülni. Másrészt viszont ezzel ellentétes érzést ébresztett bennem a tekintete, amely nyílt, értelmes, érdeklô- dô, csaknem fürkészô volt, pillanatokra azonban úgy tûnt, hogy egy félénk, fázó, éhes és szomjas kislány néz rám, aki törôdést és gondoskodást vár. Története így szólt: öt évvel találkozásunk elôtt szívzörejt és pánikbetegséget állapítottak meg nála. Elôbb egy terapeutanôhöz, majd egy férfi terapeutához került. A második terápia befejezése után férjhez ment. Most válságban van a házassága, szorong, szívpanaszai kiújultak. A szorongása oldására alkoholt iszik, mostanában gyakran és sokat. Fél az italtól és a haláltól. (Apai nagybátyja alkoholista volt, 9 éve meghalt. Anyai nagyapja is ivott.) Úgy érzi, hogy házassága zátonyra futott, férje kihasználta ôt, már nem szereti, és javasolta, hogy éljenek nyitott házasságban. 12 éves volt, amikor szülei, akiknek ô az egyetlen gyermeke, elváltak. Apja akkor hagyta el a családot, amikor neki a legnagyobb szüksége lett volna rá mondja. Úgy emlékszik, hogy már 8 éves korától gyakran hallotta, hogy anyja hûtlenséggel vádolja apját most úgy gondolja, hogy nem alaptalanul. Kisgyermekkorában apjával volt jobb a kapcsolata, apja kényeztette, becézgette, vele lehetett játszani. Apja családjában a legfôbb értéket a gondoskodó szeretet, a családi összetartás képviselte, míg anyjáéknál a dédanyákig visszamenôen a takarékosságot, a tisztaság és a rend szeretetét tartották a nôk fô erényének. Anyja a saját anyja elkényeztetett kislánya maradt. Gabi úgy emlékszik, hogy folyton a takarítással és a féltékenykedéssel volt elfoglalva. Gabi jó tanuló, eleven, fiús alkatú és természetû kislány volt. A vakációkat az apai nagyszülôknél töltötte, ahol a nagynénje törôdött vele igazán, de a nagyanyjával is jó kapcsolatot ápolt. A falusi nyarakról játékok jutnak eszébe, amelyekben a korosztálybeli fiúk vezéreként háborúzott. Szülei válása után anyjával maradt, aki saját

9 A DREAM-TERÁPIA GYAKORLATA: ESETBEMUTATÁSOK Az álom alagútján határoztuk meg. (A válás ütötte mély seb gyógyulása hosszú folyamat, a rövidterápia csupán beindíthatja az át- és újrarendezôdést a legmélyebb rétegekig megrendült identitásban.) Az elsô találkozások mindkettônk számára a bizalom kialakulását és átélését jelentették. Gabi professzionálisnak, hivatalosnak tûnô megnyilvánulásait magamban átértelmeztem. Azt mondta, engem határozott, öntudatos nônek tart, aki tudja, hogy mit akar és azt keresztül is viszi. Kijelentése elgondolkodtatott és eszembe juttatta az elsô benyomásomat. A pozitív áttételben egy, a melegszívû anyáétól alapvetôen eltérô kép alakult ki rólam, egy olyan nô képe, amilyennek anyja szerint Gabinak lennie kellene, és nem a gondoskodó, önzetlen anyáé, aki hiányzott és talán hiányzik neki ma is. Ez azonban a saját érzéseimbôl fakadó hipotézis volt csupán. A szupervíziós megbeszélés nyitotta fel a szemem. Rám szabott anyai áttételt vártam és nem vettem észre, hogy apjához való újraközeledésének megfelelôen inkább az idealizált apa képét fogom felölteni. Az is eszembe jutott, hogy a tizenéves kor legelején éppen ennyi idôsen érte Gabit a válás okozta trauma egy gyereknek megbízható, határozott felnôttre van szüksége, aki el tud igazodni és el is tud igazítani az életben. Ezt a biztonságot abban az idôben apjától nem várhatta. Gabinak most kellene megbékélnie az apjával, és csak ha ez sikerült, tud majd az anyjával is. Ez a feltétele annak, hogy egyoldalú önérvényesítés helyett nôként teljes életet élhessen a kapcsolataiban is. Ehhez elôbb el kell engedni a már soha nem teljesülô vágyakat, amelyek a gyerekkorral örökre elvesztek. Egyik, az elsô szakaszban elmesélt álma is errôl szólt. Egy nagy hídon kell átmennem gyalog. Alatta kristálytiszta víz hömpölyög, mint egy vízesés Elôttem már egy idôsebb nô és egy férfi átért, visszaforkeserûségét a számára csak ekkorra tudatosult önállótlanság terhét úgy enyhítette, hogy folyton az önérvényesítés fontosságát mint a legfôbb nôi értéket és a túlélés egyetlen módját sulykolta Gabiba: Csak magadra számíthatsz! Sok pénzt kell keresned! mondogatta. Azt tanította, hogy a férfiak megbízhatatlanok, kihasználják és cserbenhagyják a nôket. Gimnazista korában Gabi elhatározta, hogy minden tudást megszerez, amit csak lehet. A mûvészetek, a zene és az irodalom vonzották. Szereti a verseket, egyik kedvenc költôje KOSZTOLÁNYI DEZSÔ. Érettségi után azonnal pénzt kellett keresnie, szülôi támogatás híján továbbtanulásra nem is gondolhatott. Keményen dolgozott, a pénzszerzés lett a legfôbb célja. Nem jutott ideje, energiája a diploma megszerzéséhez, ezért tanfolyamokat végzett és gyorsított kurzusokon vett részt olyanokon, amelyek fô törekvését szolgálták. Közben szerelmek, kapcsolatok kezdôdtek és szûntek meg. Rendszerint alulválasztott, majd ô hagyta el a férfiakat egy kivételével. Ekkor kezdôdtek panaszai. Férje volt az elsô, akire felnézett, akirôl azt hitte, hogy társa lesz és mellette biztonságban lehet. Saját családra, gyerekre vágyott. Csak lassan eszmélt rá, hogy férje valójában követelôzô gyerek, aki anyagilag és érzelmileg kihasználja. Most válni készül tôle. Apja akihez anyja tiltása miatt csak felnôtt korában közeledhetett megrendült egészsége miatt betegotthonba került, magányos, elesett, Gabi látogatja. Anyjával, aki máig egyedül él, igen rossz, ellenséges a viszonya. Az elsô interjú objektív és szcenikus információi neurotikus tünettanra, jó szinten mûködô személyiségre, kellô szorongástûrésre, egészében a 12 ülésre tervezett rövidterápiára való alkalmasságra engedtek következtetni. A terápiás szerzôdésben célként a küszöbön álló válással való megküzdést, a kapcsolat lezárásának átdolgozását

10 A DREAM-TERÁPIA GYAKORLATA: ESETBEMUTATÁSOK Az álom alagútján dulnak, hogy bevárjanak engem is. Nekem tele a kezem, az egyikben egy üres üvegpohár meg talán étel, és még cipelek egy gyerekkocsit is. Bár nem tudom kié, azért viszem, hogy segítsek valakinek. Ahogy a híd közepére érek, felcsapnak a hullámok, és elkezd alattam inogni minden. Szorosan fogom a portékákat, de a kocsi mégis leesik és elmerül a vízben egy idô után. Idegen fiatal fiúk ugranak utána és visszahozzák. Azt mondják ez már az övék, legfeljebb visszavásárolhatjuk. Tehetetlennek érzem magam, hogy elvesztettem valamit, amiért én is felelôs voltam, és képtelen vagyok visszaszerezni Az álomtörténethez kapcsolódó képzettársítások a szülôk, az elvesztett gyermekkor, a tiszta víz, a születés-újraszületés fantáziáját és vágyát hívták elô. A mindennapokban munkája és az egyre betegebb édesapjánál tett látogatások töltötték ki minden idejét. Férjétôl külön költözött, és egy ideje nem ivott. Terápiás kapcsolatunkban biztonságot élt át, errôl tudósított egy álma is a terápia középsô szakaszából: Édesapám házában vagyok, csodálkozom, hogy milyen rendezett minden. Külön elámulok a kerten, hol zöldség, virág, fa mintha egyszerre érne. Egy 30 év körüli szôke, gömbölyû fehérnép áll elém és kedvesen üdvözöl. Ôt az édesapám kérte meg, hogy amíg meg nem gyógyul, tartsa rendben a házat és a kertet Arról beszéltünk, hogy apja iránt megváltoztak az érzései. Már nem haragszik rá szüntelenül, szánja és szeretne több idôt vele tölteni és gondoskodni róla, amíg lehet. Szavait hallgatva arra gondolok, hogy haldokló apjával való törôdése az apa mulasztásaiért való jóvátétel. Bíztam abban, hogy a beteg apa ápolásában való részvétel elôhívja majd belôle az ôsi nôi erôt. A néphagyomány szerint ugyanis: ami a haldoklóval és a haldoklás körül történt, az a régiségben mind nôi teendô volt. Viszontáttételemben a lánygyermek alapértékei felôli bizonyosság jelent meg. Az áttételi helyzetre hangolódott az az álma, melyet nem írt le, de vonakodva elmondott. Álmában egy nôvel szeretkezett, az álom zavarba ejtette, és bár a homoszexuális kapcsolatokat nem ítéli el, félt az álom értelmezésétôl. Szeretetrôl, gyengédségrôl, feltétel nélküli elfogadásról, anya és lánya legkoraibb kapcsolatának érzéki oldaláról, kamaszlányok rajongó barátságairól beszélgettünk. Becsültem nyíltságát, ôszinteségét. Nôkkel folytatott rövidterápiáimban, a negatív szakasz elôjeleként is értelmezhetôen, nem ritkán bukkan elô homoerotikus tartalmú vagy szimbolikájú álom. Ez a jelenség az intimitás elmélyülésével, ugyanakkor e mélység veszélyének érzékelésével lehet kapcsolatban. Az anyai gondoskodás hiánya a gondatlan anya negatív képe jelent meg egy álomban a terápia második felében: Az autómat látom a parkolóban, reggel van. Csodálkozom, hogy a vezetô felôli ablakok az éjszaka teljesen lehúzva maradtak. Nem én hagytam nyitva, talán az anyukám. Tele van az autó a személyes dolgaimmal, de nem hiányzik semmi. Az álommal kapcsolatos asszociációi közben egyszer csak így szól: Nem járhatok önhöz örökké! Negatív érzéseirôl, de azonosításos mozzanatról tudósít egy másik álma: Tanterem, éppen vizsgáznak a hallgatók, én a terem végében megállok, nem tartozom a hallgatók közé, bár én is vizsgázni jöttem. Az oktató elém jön, szívélyesen üdvözöl és doktornônek szólít, nem értem, hogy miért

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

A pszichoterápiás kapcsolat. A pszichoterápiás helyzet Pszichoterápiás szemlélet és beállítottság

A pszichoterápiás kapcsolat. A pszichoterápiás helyzet Pszichoterápiás szemlélet és beállítottság Alap-pszichoterápiák Bevezetés Dr. Harmatta János OORI Pszichoszomatikus és pszichoterápiásrehabilitációs Osztály (Tündérhegy) 2012.11.15. Dr. Harmatta János: Alap-pszichoterápiák 1 2012.11.15. Dr. Harmatta

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26.

Alapfogalmak. Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 2010.06.20. Pszichdráma-2006.04.26. Pszichodráma Alapfogalmak Bármennyire is fontos a beszéd, a cselekvés megelőzi és le is zárja azt. (Moreno 1939, Előszó) 1 Mi a pszichodráma? Feltáró és tüneti jellegű csoportpszichoterápiás módszer Az

Részletesebben

A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban

A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban A kognitív viselkedésterápiának megfelelő új szempontok megjelenése a pszichoanalitikus terápiákban Szőnyi Gábor VIKOTE Kongresszus Budapest, 2014. június 6-7. Miről beszélek és miről nem Van-e magatartáslélektan

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

XII./2.1.2. Krízisszupporció

XII./2.1.2. Krízisszupporció XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás a pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei Bevezetés Sorolja fel az akut segítő beavatkozás elemeit! A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

Homeopátia és pszichoterápia. Nárcizmus?

Homeopátia és pszichoterápia. Nárcizmus? Dr. Simon Fiala Ágnes homeopátiás orvos, pszichoterapeuta Nárcizmus? Nárcizmus? Tartalom 28 éves nőbeteg B.Sz. esetének ismertetése 1. Nárcisztikus személyiségzavar - DSM 5 2. Homeopátiás alkati kritériumok

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Serdülők dinamikus terápiája

Serdülők dinamikus terápiája Serdülők dinamikus terápiája SE Klinikai Pszichológus Szakképzés 2014. Farkas Mária Kapcsolat Ambulancia Dinamikus terápia definíciója Pszichoanalitikus elméletekre épül Lehet expresszív és szupportív

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA

BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA BEVEZETÉS A FEJLŐDÉS- LÉLEKTANBA Jean Piaget Dr. Szabó Attila A pszichológiai fejlődés alapkérdései Milyen kölcsönhatás létezik a biológiai tényezők és a környezeti hatások között a fejlődésben? Folyamatos-e

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA

KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA KATATHYM IMAGINATIV PSZICHOTERÁPIA Előadó: Vágyi Petra, 2008 04 10 Személyiséglélektan IV DE, BTK, Pszichológiai Intézet, Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék A KIP helye a transzperszonális pszichológiában

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása

A pszichiátriai rehabilitáció célja. A pszichiátriai rehabilitáció alapelvei. A rehabilitáció folyamata. A diagnózis felállítása A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

PSZICHOTERÁPI DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS. http://psychiatry.pote.hu

PSZICHOTERÁPI DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS. http://psychiatry.pote.hu PSZICHOTERÁPI PIÁK DR.FEKETE SANDOR PTE AOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA, PÉCS http://psychiatry.pote.hu A pszichoterápia definíciója miről beszélünk? A pszichoterápiás elméletek összetevői

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi

Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi Buda Béla dr. II. A segítı kapcsolat nem-specifikus terápiás tényezıi 1. A terápiás hatás kérdése a pszichoterápiában a hatékonyság, mint módszer, az elmélet és az irányzat (képzés) legitimációja az iskolák

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT

IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT IDENTITÁS AZONOSSÁG IDENTITÁS (ÖN)AZONOSSÁG - TUDAT FOBB KÉRDÉSEI KI VAGYOK ÉN? / 0 -? / MERRE TARTOK? / 6-40 / HOVÁ TARTOZOM?/ milyen csoportokhoz/? / 3 -? / MILYEN ÉRTÉKEKET TARTOK FONTOSNAK? / 3-13

Részletesebben

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház A kötődési sérülés meghatározása Intenzív érzelmi stressz helyzetben alakul ki, amikor fokozott az igény a jelentős másik támogatására és ez nem történik meg. Kitüntetett

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi

II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi II./1. fejezet: Az első szakasz. A pszichoterápia indikációi Bevezetés: A pszichoterápiás folyamat az első kapcsolatba lépéstől a terápia lezárásáig tart. A folyamatot három fő szakaszra szokás tagolni.

Részletesebben

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1.

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék A felnőtt tanuló néhány jellemzője és a tanulás eredményessége

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz

Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Reménysugarak vagy zsákutcák? Krónikus betegek viszonya az alternatív terápiákhoz Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Alternatív és/vagy kiegészítő terápiák? Egészségügyi rendszeren

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Mikor születik a tudat?

Mikor születik a tudat? Mikor születik a tudat? Perinatális élmények jelentősége tudatos és tudattalan tartományokban ANDREK ANDREA TUDATOSSÁG ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK VEZETÉSÉBEN 2014 NOVEMBER 21. Csizma az asztalon?!? http://indafoto.hu/azsoltt

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Főbb pszichoterápiás módszerek

Főbb pszichoterápiás módszerek Főbb pszichoterápiás módszerek Dr. Kollár János Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Egyéni pszichoterápiák 1. Lereagáltatlás

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben