II. TÖRTÉNELEM II. 1. Az Ószövetség utolsó híradásai: Ezsdrás Nehémiás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. TÖRTÉNELEM II. 1. Az Ószövetség utolsó híradásai: Ezsdrás Nehémiás"

Átírás

1 II. TÖRTÉNELEM II. 1. Az Ószövetség utolsó híradásai: Ezsdrás Nehémiás A bibliai könyvek sorrendje egyetlen kánon szerint sem egyezik meg az azokban tárgyalt események történeti sorrendjével. A héber kánon a szent iratok harmadik csoportjával, az Írásokkal (héberül Kötuvim), és abban is a Krónikák második könyvével zárul. A ma kezünkben lév ószövetségi Szentírás pedig a Kispróféták könyveivel, ezen belül Malakiás próféciáival fejez dik be. A történelmi kutatások azonban azt mondják, hogy a feldolgozott, leírt események sorrendjét tekintve az Ószövetség utolsó történelmi híradásaiként Ezsdrás és Nehémiás könyveit kell tekintenünk. Ebb l a két könyvb l kaphatunk információkat Isten népe életér l a Kr.e közötti évekre vonatkozóan. 1 A korszak történelmi áttekintését a folyamatosság érdekében azonban még egy lépéssel korábbról szeretném kezdeni, a Dániel könyve 5. részében leírtak alapján, ahol Bélsaccar babiloni király lakomájának történetét olvashatjuk. A bortól megmámorosodott király megparancsolta, hogy hozzák el azokat az ezüst és arany edényeket, melyeket se, a Jeruzsálemet meghódító Nebukadneccár rabolt el a szentélyb l. Amikor a király és a vendégek ezekb l a kelyhekb l ittak, megjelent a falon egy írás, melyet a jelenlév k közül senki sem tudott megfejteni. Ekkor hívták el a tudós zsidó férfiút, a Jeruzsálemb l elrabolt, és a babiloni udvarban nevelkedett Dánielt, aki az alábbiak szerint fordította le a titokzatos írást: Ez az az írás, amelyet fölíratott: mené mené tekél ú-parszin. Ez pedig a szavak magyarázata: A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könny nek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. (Dán 5:25-28) 2 Dániel értelmezése Isten szava beteljesedett, Babilóniában lehanyatlott a nap, és Círus 3 perzsa király vezetésével megkezd dött a kétszarvú kos (Dán 8:4), vagyis a méd-perzsa birodalom uralma a térségben. Már Ézsaiás próféta megjövendölte, 4 hogy Círus perzsa királyt Isten saját követévé tette. A fogságban él zsidók ezzel a reménységgel néztek az új uralkodóra, aki hamarosan be is váltotta a hozzá f zött reményeket, és egy évvel Babilóniába való bevonulása után, vagyis Kr.e. 538-ban megadta a zsidóknak az engedélyt, hogy visszatérhessenek hazájukba, és 1 Pálúr László: Táblázatok bibliai korok áttekintéséhez 15. o. 2 Itt és a továbbiakban is a bibliai idézeteket a Biblia Magyarázó jegyzetekkel (Kálvin János Kiadó, Budapest, 1996) alapján közlöm. Ett l való esetleges eltéréseket külön jelzem. 3 II. (Nagy) Kürosz, uralkodott: Kr.e Ézs 45:1-4 8

2 újjáépíthessék a lerombolt várost és a templomot. Ennek a rendeletnek a felidézésével kezd dik Ezsdrás könyve: Ezt mondja Círus perzsa király: A föld minden országát nekem adta az ÚR, a menny Istene. bízott meg engem azzal, hogy felépíttessem templomát a Júdában lev Jeruzsálemben. Aki csak az népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában lev Jeruzsálembe, és építse fel Izráel Istenének, az ÚRnak a házát! az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként él, azt segítsék annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. (Ezsd 1:2-4) Bár ennek a rendeletnek a Biblián kívül nincs nyoma, azonban tartalmában és mondanivalójában teljesen megegyezik azokkal az egyéb rendeletekkel, melyeket Círustól más helyeken följegyezve találunk, s melyek szerint Círus politikájának alapelve így hangzott: szolgálni fogja a legy zött népek Isteneit. Ezt tartalmazza pl. a Kürosz-henger, mely Círus általános politikai elképzeléseit fogalmazza meg. 5 Ezen rendeletnek megfelel en térhetett tehát vissza Kr.e. 537-ben az els nagy csoport Júdeába. A zsidó történelmi források negyven-ötvenezer embert férfi, asszony és gyermek említenek. A Babilóniában maradók akik koruk, testi gyengeségük, vagy mert már megszokták a szám zetés földjét, s ezért nem tartottak velük is hozzájárultak a tervezett építkezéshez, átadták vagyontárgyaikat a hazatér knek. Círus még a babilóniak által zsákmányolt templomi kincseket is visszaadta a zsidóknak, hogy vigyék magukkal, és helyezzék el azokat eredeti helyükön, a szentélyben. A Jeruzsálembe érkez csoport élén Zerubbábel, 6 egy Dávid házából származó férfiú állt, akit Círus Júdea helytartójának nevezett ki. Vele együtt érkezett Józsua ben Jócádák, aki az újjáépül szentélyben a f papi tisztet hivatott betölteni. A hazatér k több hónapos fáradtságos menetelés után érték el az ígéret földjét. Miután megérkeztek, mindenki eredeti származási helyére, ill. családjának volt lakóhelyére tért vissza, így népesült be újra Jeruzsálem és környéke. Fontos megjegyeznünk, hogy itt csak a második fogságba vitelkor megnevezett két törzs utódairól van szó. Az északi tíz törzs, akik Kr.e. 722-ben, Samária pusztulása után kerültek fogságba, szétszóródtak az idegen földön, nem tudták meg rizni zsidó identitásukat, 5 Everett Ferguson: A kereszténység bölcs je 339. o. a Círus-henger fényképe az 1. sz. mellékletben látható 6 Ezsdrás könyve (Ezsd 1:8;11) az els csoport élén visszatér k között Sésbaccart, Júda hercegét nevezi meg. Az írásmagyarázók és Biblia-kutatók véleményei eltérnek Sésbaccar és Zerubbábel személyér l. Van, aki szerint a kett ugyanazt a személyt takarja. Mások véleménye szerint el ször Sésbaccar tért haza, majd mivel már id s korú volt hamarosan bekövetkez halála után unokaöccse, Zerubbábel kapta meg a helytartói kinevezést, és tért vissza Júdeába, vezetni a letelepedés és újjáépítés folyamatát. 9

3 elt ntek a történelem süllyeszt jében. A zsidók kés bbi nemzedékei folyamatosan kutattak utánuk, számos legenda is keletkezett a tíz törzs rejtekhelyér l, életér l és majdani felbukkanásukról, a tény azonban az, hogy fogságba hurcolás óta létezésük nyomait sem sikerült felfedezni, tehát Izrael népe máig a maradék -ból, vagyis Júda és Benjámin törzséb l származókból áll. A hazatér k lelkesedése határtalan volt ezt legérzékletesebben a 126. zsoltár mondja el számunkra. 7 Azonban a hazatér k lelkesedése hamarosan megcsappant, hiszen az egykor tejjel-mézzel folyó ország helyett pusztaságot találtak. A háború pusztításának nyomai várták ket. A gazdátlan földeket felverte a gaz, az egykor virágzó sz l hegyek helyén tövises bozót burjánzott. A f város pedig romokban hevert. Mindent a nulláról kellett kezdeni. Még ezekkel a körülményekkel is megbirkóztak volna, azonban a természet mellett egy másik veszélyes ellenséggel is szembe kellett nézniük: az emberrel. Kr.e. 722-ben, amikor az északi tíz törzset fogságba hurcolták, helyükre a birodalom más részeir l betelepített emberek kerültek. Ezek az ott maradt zsidókkal elkeveredtek, azoknak szokásait átvették, azonban saját szokásaikat is megtartották. Ezt a keverék népet nevezzük samaritánusoknak, mivel legs r bben a korábbi f város, Samária körzetében telepedtek le. Ezek az emberek korábban nem sokat tör dtek Jeruzsálem újjáépítésével, most azonban féltékenyen figyelték a visszatér k tevékenységét. A teljes szembenállás pedig akkor alakult ki, amikor felajánlották segítségüket az újjáépítéshez, ezt azonban a visszatér k akik nem tartották a samaritánus népséget igazi zsidóknak nem fogadták el. Innent l kezdve minden erejüket és politikai befolyásukat latba vetették annak érdekében, hogy a munkálatokat lassítsák, ill. megállítsák. Áskálódásaiknak meg is lett az eredménye, és az építkezés több mint 10 évig szünetelt. Közben a Perzsa Birodalom élén uralkodók váltották egymást, és a trónra lép Dárius 8 ismét nagylelk en és támogatólag lépett fel a zsidókkal szemben. A próféták Zakariás, Haggeus fedd és lelkesít beszédeinek hatására, és a király engedékeny, s t támogató hozzáállásának köszönhet en folytatódott az építkezés, és Kr.e. 516-ban, éppen 70 évvel az els szentély lerombolása után sor kerülhetett a második szentély felavatására. Az ország minden részéb l és a diaszpórából is özönlöttek az emberek, fiatalok és öregek Jeruzsálembe, hogy részt vehessenek a felszentelési ünnepségen, melyet Zerubbábel és Józsua f pap vezetett. 7 Zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, URam, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan! Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva indul, mikor vet magját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza! Zsolt I. Dareiosz, uralkodott: Kr.e

4 A szentélyavatással kapcsolatban megható jelenet folyt le. Sokan, akik még emlékeztek az els szentélyre, könnyezve hasonlították össze a salamoni szentély pompáját a második szentély sz k méreteivel, szegényes berendezésével. De Haggeus próféta megvigasztalta hallgatóit: csak rajtuk múlik, hogy a szegényesebb második szentély dics sége felülmúlja az els ét; mert egy templom dics sége nem a küls pompától függ, hanem a benne fohászkodók lelkének, áhítatának tisztaságától. 9 Sokan abban reménykedtek, hogy a szentély felépülésével megoldódtak a problémák, azonban mindannyiuknak keservesen csalódniuk kellett. Júdea perzsa tartományként, zsidó önkormányzat irányítása alatt m köd terület lett. A határok azonban szinte csak Jeruzsálemet és környékét fogták körül, a tartomány nem rendelkezett tengerparttal, a gazdasági életet a földm velés jelentette. A megélhetés mind nehezebbé vált, mivel rossz esztend k következtek: aszály, sáskajárás, rossz termés tette egyre nehezebbé a visszatértek életét. A kisparaszti rétegek egyre jobban eladósodtak, a nagybirtokosok és városi keresked k hiteleiket könyörtelenül megpróbálván behajtani saját honfitársaikat adták el rabszolgának. Az elkeseredés egyre n tt. A samaritánus közösség gazdaságilag jobb helyzetben volt, hiszen nem a semmib l kellett újat kezdeniük, így a zsidók számára a felemelkedés, az életben maradás lehet ségét jelentette, ha családi kapcsolatba kerülhettek a samaritánusokkal. Elindult a két nép egybeolvadása. A második honfoglalás lelkesedése megtört, fásultság lett úrrá a lelkeken. Ennek híre azonban eljutott a Babilonban maradottakhoz, akik nem nézték tétlenül népük lassú sorvadását. Ezért Kr.e. 458-ban, egy hazájáért és népéért lángoló lelk férfiú, Ezsdrás 10 pap és írástudó vezetésével aki a Biblia tanúsága szerint Áron házából származott 11 újabb csoport indult el Jeruzsálembe, hogy segítsen az ereci zsidóságon. Ezsdrás feladatot kapott Artahsasztá 12 perzsa királytól: vizsgáld meg Júdát és Jeruzsálemet Istened törvénye szerint, amely a kezedben van (Ezsd 7:14), vagyis állítsa helyre a Tóra tekintélyét a hanyatló országban, ill. tanítsa meg ennek parancsait azoknak, akik nem ismerik, vagy elfelejtették azokat. 9 Hahn István: A zsidó nép története 29. o. 10 A Biblia-kutatók és Izrael történelmével foglalkozó tudósok véleménye megoszlik abban a témában, hogy Ezsdrás és Nehémiás milyen sorrendben, mikor tértek vissza Júdeába, melyik perzsa nagykirály uralkodása alatt végezték feladatukat. A többség azt az álláspontot képviseli, melyet a dolgozatban én is átvettem. Vagyis az események I. Artaxerxész (Kr.e ) uralkodása alatt történtek, el ször Ezsdrás érkezett, majd Nehémiás, aki ellátta a helytartói tisztséget is, és aki a dolgozatban leírt események után pár évvel újra visszatért Júdeába, ismét helytartói min ségben. 11 Ezsd 7: I. Artaxerxész, uralkodott: Kr.e

5 Arra a kérdésre, hogy konkrétan mi volt az a törvény, amellyel a kezében Ezsdrás hazatért, nem tudunk egyértelm en válaszolni. Az, hogy egy mindenest l új, a nép el tt teljesen ismeretlen törvényr l lenne szó, értelmetlen állítás lenne. Már a Babilonban él zsidók is Mózes törvényét tartották kötelez nek magukra nézve, így ezt a hazatért emberek is ismerték. A kérdés inkább úgy hangzik, hogy Mózes mind az öt könyvét, tehát a Pentateuchost vitte magával Ezsdrás, vagy csak a Deuteronómiumot, vagyis Mózes ötödik könyvét. S t olyan nézetek is vannak, hogy a nem végleges formába öntött Papi Elbeszélésgy jteményt és az ahhoz f zött különböz kultuszi és egyéb szabályokat vihette magával, és olvasta fel az egész nép el tt Ezsdrás. A vélemények tehát a kutató szakemberek körében is nagyon eltér ek. De igen valószín, hogy az egész Pentateuchus a kezében volt, s ezt tette a gyülekezet hitének és kegyességének kötelez zsinórmértékévé. A Tóra Ezsdrás kora után nemsokára ilyen tekintélyre emelkedett, s kézenfekv annak feltételezése, hogy ez volt az a törvény, amit magával hozott. 13 A hazatér Ezsdrás megállapította, hogy az országban siralmas állapotok uralkodnak. A Tóra törvényeit megszegték, a szombatot megszentségtelenítették, és ebben a zsidó el kel k és a papság sem jelentett kivételt. 14 Ezsdrás tehát el ször az erkölcsök helyreállításának munkájához fogott. Mivel a baj gyökerét az idegen szokások átvételében, ennek okát pedig a samaritánusokkal való keveredésben, a vegyes házasságokban látta, szigorú parancsot adott a samaritánus népt l való teljes különválásra. A Biblia leírja ennek a döntésnek minden fájdalmát. Hiszen családok törtek szét, gyermekek kerültek távol apjuktól. Ma is vannak, akik megkérd jelezik ennek a döntésnek a humanitárius voltát és szükségességét. Tudnunk kell azonban, hogy Ezsdrás ezzel a parancsával csupán Isten törvényének betartására kötelezte a népet, megóvva ezzel ket attól, hogy teljesen elveszítsék hagyományaikat és vallásuk tisztaságát, vagyis zsidó identitásukat. Azonban a vallási élet megtisztítása nem oldotta meg a bajokat. A Babilonba eljutó hírek még mindig arról szóltak, hogy otthon baj van. Így került sor arra, hogy Ezsdrás után évvel a zsidó nép egy másik lánglelk vezet je, Nehémiás is útra kelt erec Izrael felé. Nehémiás nem volt pap, nem volt írástudó, mai fogalmaink szerint politikus volt, a szó nemesebb értelmében. A perzsa királyi udvarban teljesített szolgálatot, a király közvetlen környezetébe tartozott. Ezt a kényelmet és méltóságot hagyta ott, hogy népén segíthessen. Hazatérve felismerte, hogy a bajok közül csak az egyik okot kezelték a vallási tisztogatással. A nép életében azonban legalább ilyen súlyos gondot jelentettek a gazdasági 13 John Bright: Izráel története 378. o. 14 Jacob Allerhand: A zsidóság története Ókor 73. o. 12

6 és politikai problémák. Nehémiás látta, hogy a kis nemzetnek ezeken a területeken is meg kell er södnie, ezért hazatérése után azonnal hozzálátott, hogy Jeruzsálem várfalát újjáépítse, ezáltal a f város biztonságát megteremtse. A környez népek ellenállása, áskálódása, s t fegyveres támadásai ellenére Nehémiás elérte, hogy a nép közös munkával 52 nap alatt felépítette a város falait. Óriási teljesítmény volt ez, hiszen különösen nehéz körülmények között kellett dolgozniuk. 15 Nehémiás következ feladatának a gazdasági élet helyreállítását tekintette. Ebben is jó példával járt el l, hiszen saját helytartói fizetésér l is lemondott, azt felajánlotta a szegények javára. Saját vagyonából tartotta el magát, és egész udvartartását. Azonban ugyanezt a nagylelk séget, testvéri hozzáállást várta el minden honfitársától. Az eladósodott paraszti rétegnek visszaadatta a földjét, és mindenki köteles volt elengedni a felhalmozott adósságokat. Ezentúl egyetlen zsidó sem adhatta el zsidó honfitársát rabszolgának, s t az idegenbe került rabszolgákat is kiváltották. A vidéki lakosság egy tizedét betelepítette Jeruzsálembe, hogy a f város gazdasági élete fellendüljön. A szent város kapui egész nap nyitva voltak a kereskedelem számára a szombati napot kivéve. Számba vette a származásuk szerint szóba jöhet papokat és lévitákat, és kötelezte a népet, hogy újra adja meg mindazt, ami a szentély fenntartásához és a papok és léviták ellátásához szükséges. Nehémiás reformjainak meglett az eredménye. A gazdasági élet felpezsdült, az emberek biztonságérzete megn tt, és nem utolsó sorban a közösen végzett munka felkeltette a népben az együvé tartozás, a testvériség érzését. Nehémiásnak köszönhet tehát, hogy az identitásában meger söd zsidóság el tt Ezsdrás felolvashatta Isten Törvényét, a Tórát. Ez Kr.e. 444-ben történt. Nagy összegyülekezés volt, amikor Ezsdrás pap és írástudó vezetésével az egész nép el tt fejezetr l fejezetre olvasták és magyarázták a Törvényt: Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. (Neh 8:8) A megértett ige az embereket b nbánatra indította, így ennek az eseménynek messze- és mélyreható következményei lettek. A közösség tagjai, vének, papok és léviták aláírtak egy szerz dést, melyben az alábbiakat vállalták: nem kötnek házasságot nem-zsidóval; megtartják a szombatot; betartják a föld szabadságévét; a papoknak és lévitáknak a felajánlást és a tizedet megadják; minden esztend ben beszolgáltatják a szentélynek az els termést. 15 A várfal épít i, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik épít nek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. (Neh 4:11-12) 13

7 Ez az esemény dönt jelent séggel bírt a zsidók további történetében. Ett l kezdve ugyanis a Tóra a mindennapi életet szabályozó törvénnyé lett. Most már nem csak a papok, hanem az egész nép mindennapi életére kihatással bírt, a zsidó nép ekkor lett a Könyv, a Törvény népévé. A vallástörvény, mint valami kemény véd burok borult rá a zsidó nép lelkére. Sokszor látszólag (sohasem igazán!) elzárta a külvilágtól, de mindenkor legalábbis uralmának évszázadaiban biztosította a bels fejl dést, a zsidó szellem és a zsidó nép fennmaradását. A politikus Nechemja segítségével diadalt aratott Ezra, a vallás embere. Hogy a vallásos szellemnek ez a gy zelme ne legyen mulandó, Ezra és Nehemja életre hívták az ú.n. Nagy gyülekezetet 16 (héberül ha-kneszet ha-gdolá). Ez a testület arra volt hivatva, hogy e két vezet férfiú a politikus és az írástudó távozása után is biztosítsa a fejl dés folytonosságát. Álljunk meg egy pillanatra két fogalomnál, hiszen a zsidóság életének jelen dolgozat keretében vizsgált id szakában mindkett újra és újra el bukkan, és jelent séggel bír. Mit is értünk az alatt a szó alatt, hogy írástudó (héberül szófér)? Mint már írtam, a Babilóniába hurcolt két zsidó törzs megtartotta seik szokásait, a Tóra törvényeit. A templom ugyan elveszett számukra, de a fogságban is megtartották az ünnepnapokat és a szombatot. Áldozatok helyett el térbe került a Tóra olvasása, magyarázása, értelmezése. Ahhoz, hogy az egész nép körében hozzáférhet vé váljon az Írás, soksok Tóra-tekercsre volt szükség. A Tóra könyveit tehát folyamatosan másolták. Ez a másolás rendkívül felel sségteljes feladat volt, a zsidók ugyanis nagyon vigyáztak arra, hogy az Isten által diktált szövegeket teljes h ségükben, pontosságukban meg rizzék. A másolással csakis bölcs, a Tórában járatos férfiak foglalkozhattak. Ezeket a férfiakat szóférnak nevezték. Feladatuk tehát a Tóra szövegének minél tökéletesebb megismerésében és meg rzésében állt. Ez pl. azt is jelentette, hogy a Tóra egyes bet it megszámlálták, megolvasták, így is ellen rizve a másolás pontosságát. Ezek a szóférok vezették be az ún. kvadrátírást is, mivel a korábban óhéber írással leírt Tóra-szövegek egyre nehezebben voltak olvashatók. A héber kvadrátírás az a négyzetes írás, mely ma is használatos a zsidóság körében, s eredete az asszír (arámi) írásra vezethet vissza. Érdekesség, hogy a régebbi írásformát csupán a szamaritánus Szentírás rizte meg a ma él k számára. Ezen szóférok, írástudók szerepe a következ századokban egyre jelent sebbé vált. Bel lük alakul ki a vallási vezet k új rétege. Az írástudó fogalma egyenrangúvá válik a bölcs fogalmával, hiszen a legbölcsebb ember a zsidók között az az ember, aki a szent 16 Hahn István: A zsidó nép története 32. o. 14

8 iratok tudósa. Az írástudók veszik át a papok és próféták szerepét, k magyarázzák a törvényt és értelmezik az írásokat. Szerepük fokozatosan alakul, az Újszövetség korában megítélésük már nem volt egyértelm en pozitív (lásd kés bb). A másik jelent s és új fogalom: a Nagy Gyülekezet. Ez egy 71 tagú testület, mely f ként tudósokból állt, akik vallási-jogi-törvénykezési kérdésekr l tanácskoztak, és a második szentély korában végig meghatározó, vezet szereppel bírtak a zsidó nép életében. Ennek a Nagy Gyülekezetnek lesz az utóda a Szanhedrin, mely testülettel az Újszövetség lapjain találkozhatunk. Ezsdrás és Nehémiás m vének bemutatásával végz dik tehát Izrael történetének azon része, melyet az Ószövetség lapjain rögzítve megtalálhatunk. E két embernek és az általuk felállított vezet testület, a Nagy Gyülekezet m ködésének köszönhet, hogy a zsidók parányi csoportját nem nyelték el a következ évszázadok. II. 2. A perzsa birodalom hanyatlása és bukása; az új hódító: Nagy Sándor A történelemnek (is) ura Isten. Maradjunk tehát az útmutatásánál, és következ nagy témánk bevezetésének kiindulópontjául szolgáljon ismét Dániel könyvének látomása. Majd azt vettem észre, hogy egy kecskebak jön napnyugat fel l az egész föld fölött, nem is érintve a földet. Ennek a baknak a két szeme közt egy hatalmas szarv volt. Amikor odaért a kétszarvú koshoz, amelyet a csatorna mellett láttam állni, rárontott teljes er vel. Láttam, hogy mikor a koshoz ért, nekivadulva felöklelte a kost, és letörte a két szarvát. A kosnak pedig nem volt annyi ereje, hogy megálljon vele szemben. A földre terítette, megtaposta, és nem volt, aki a kost megmenthette volna hatalmától. (Dán 8:5-7) A látomás magyarázata pedig így hangzik Gábriel szájából: Az a kétszarvú kos, amelyet láttál, a médek és a perzsák királya. A sz rös bak a görögök királya; a két szeme között lev nagy szarv az els király. (Dán 8:20-21) A történések pedig az isteni szó szerint beteljesedtek. A Babiloni Birodalmat elsöpr Méd- Perzsa Birodalom Kr.e ig uralkodott a térségben, amikor megjelent a színen a görög földr l érkez új hódító, Macedónia, és uralkodója, aki Nagy Sándor néven vonult be a világtörténelembe. A Perzsa Birodalom a Kr.e. IV. századra meggyengült, fölbomlóban volt. A központi hatalommal szemben egyre er södött a tartományok helytartóinak, a szatrapáknak a hatalma. Ez a méltóság a családon belül örökl dött, a tartományok gyakran a birodalmon belüli kis államokként m ködtek, a szatrapák önálló belpolitikát folytattak, és egyre er sebben próbálták külpolitikájukban is függetleníteni magukat a királyi hatalomtól. A 15

9 perzsa hadsereg is felbomlóban volt, mindinkább zsoldoshadseregként m ködött, soraiban jelent s számban megjelentek a jól képzett görög katonák. Görögország ebben az id szakban sok kis városállamból, poliszból állt. Azonban ott is válság alakult ki, mivel a görög társadalom már kimerítette a városállamok politikai rendszere által nyújtott fejl dés lehet ségeit. A túlnépesed görög városok lakóinak egy része Kis-Ázsiába vándorolt, ahol perzsa uralom alá kerültek, más részük zsoldos katonaként próbálta megélhetését biztosítani, pl. a perzsa hadsereg soraiban is. A görög városállamok és a Perzsa Birodalom közötti háborúskodás folyamatossá vált, és többnyire a perzsák gy zelmével végz dött. (Mindenki számára ismeretes kivétel pl. a Kr.e. 490-ben lezajlott marathóni csata.) A görögök további gazdasági fejl dése igényelte a terjeszkedést. Azonban a meggyengült Perzsa Birodalmat is csak közös összefogással lehetett volna legy zni. Az eddig vezet szerepet betöltött poliszok azonban Théba, Spárta, Athén nem akartak sem összefogni, sem pedig kiengedni kezükb l a vezet szerepet. A kialakuló politikai anarchiából kivezet úthoz új módszert, új er t kellett találni. Ez az er a távoli északon, az Olümposz havas csúcsain túl már létezett, úgy hívták: Macedónia. Meger södése és felemelkedése II. Fülöp (Philipposz) király (Kr.e ) uralkodása alatt következett be. II. Fülöp erélyes, nagyra tör férfi volt. Tíz évig túszként élt Thébában, és ott nagyon sok mindent megtanult. Hazatérve el ször is könyörtelenül eltávolította vetélytársait, majd nekiállt megvalósítani katonai reformjait: tökéletesen átszervezte a hadsereget. Célja ugyanis a görög városok összefogásának megvalósításával melyet akár er szakkal is el akart érni a Perzsa Birodalom legy zése volt. A hadseregben végrehajtott reformok közül kett t emelek ki, melyek azonban az egész görög harcmodort megváltoztatták, és ezáltal lehet vé tették az utód, Nagy Sándor világhódító törekvéseinek megvalósítását. II. Fülöp a gyalogság egy részét egy egészen új típusú taktikai egységgé, ún. makedón falanxszá alakította. Ezt a falanxot minden oldalról tizenhat sort számláló zárt egységek alkották, melyeknek tagjai a rövid kardokon és a pajzsokon kívül hat-hét méter hosszú kétkezi lándzsával is fel voltak fegyverkezve. Lándzsáikat a széls sorokban álló katonák ferdén fölfelé tartották, a bels sorokban állók pedig az el ttük álló férfiak vállára fektették. Fülöp falanxa így óriási sündisznóhoz hasonlított; mivel más seregek sokkal rövidebb lándzsákat használtak, a makedón falanxot ha ez támadásba indult egyik 16

10 oldalról sem tudták elérni vagy megállítani. 17 Fülöp másik újítása a harci gépek el állítása és használata volt, melyeket f leg a városok ostrománál tudtak eredményesen használni. Ezeket a faltör kosokat 18 és ostromtornyokat Szicíliából behívott tervez kkel készíttette. Az átszervezett makedón hadsereg alkalmassá vált arra, hogy helyes vezetés mellett minden más hadsereget legy zhessen. II. Fülöp pedig jó hadvezérnek bizonyult, így néhány év alatt valamennyi szembeszegül görög városállamot legy zte; és jó diplomatának is bizonyult, mivel a számára teljes gy zelmet hozó khairóneiai csata (Kr.e. 338) után nem a görög poliszok teljes megsemmisítésére, hanem azok egységbe fogására használta fel erejét. Pánhellén szünmakhia (a görög államok szabad föderációja) kialakítását javasolta, mely szerint a városállamok belpolitikailag függetlenek maradnak, az egymással való háborúskodást beszüntetik, a külpolitika irányítását és a vitás kérdésekben való döntést egy szövetségi tanácsra bízzák, melyben minden tagállam egyformán képviselteti magát. A föderáció közös hadsereget hoz létre, melynek vezére a macedón király lesz. A legy zött városállamok elfogadták Fülöp javaslatát, és Kr.e. 337-ben a korinthoszi kongresszuson megkötötték a szövetséget. Fülöp másik javaslata az volt, hogy a föderációs hadsereg indítson szent háborút a perzsák ellen. Bosszulják meg, hogy Xerxész lerombolta és ezzel megszentségtelenítette a görög templomokat, szabadítsák fel a perzsa iga alatt szenved kisázsiai görög városokat, adjanak munkát az utakon kóborló görög katonáknak. És nem utolsó sorban megemlítette Perzsia végtelen gazdagságát és katonai gyengeségét. A föderáció ismét Fülöp javaslata mellett döntött, és megbízták t a szent háború vezetésével. Azonban ezt a hadjáratot II. Fülöp már nem tudta elindítani, mivel Kr.e. 336-ban udvari intrika áldozata lett, egy lakomán meggyilkolták. Fia, Alexandrosz követte a trónon, aki megvalósította, s t túl is teljesítette apja álmait. Nagy Sándor alakja legendává vált, és f leg a középkori költ knek köszönhet en életét romantikus történetek övezték. Az antik szerz k sokkal kritikusabban, mégis sokszor áradozva írtak róla. Testi szépségével, derekasságával és szellemi fürgeségével t nt ki; rendkívül becsületes, becsvágyó, a veszedelmekben pedig rettenthetetlen volt. Arrianosz Egészen rövid életet élt, de a lehet legtöbb és legnagyobb cselekedettel töltötte ki. Plutarkhosz Megtett mindent, amire halandó egyáltalán képes lehet. Quintus Curtius Rufus Ki is volt Nagy Sándor (Kr.e ), aki 33 év alatt ilyen hírnévre tett szert? 17 Vojtech Zamarovsky: A görög csoda 273. o. 18 Korabeli hadigépek rajzai láthatók az 1. sz. mellékletben (2. kép). 17

11 II. Fülöp macedón király és Olümpiasz, Neoptolemosz épeiroszi király lányának gyermeke volt. Nagy Sándort tizenhárom éves koráig Leonidász, anyjának egyik rokona nevelte. Ekkor Fülöp meghívta hozzá nevel nek Arisztotelészt, a kiváló görög filozófust. Arisztotelész három éven keresztül nevelte az ifjút, 19 és gondoskodott róla, hogy filozófiából, történelemb l és politikából, természettudományból és m vészetb l is elsajátítsa a fontos tudnivalókat. Alexandrosz tehát kora legm veltebb emberei közé tartozott. Arisztotelész neki ajándékozta az Iliász egy sajátosan kommentált példányát is, a történetírók szerint Sándor ezt a könyvet aztán állandóan magánál hordta. A fiatalember tanítója iránt haláláig hálát érzett, s nemegyszer hangsúlyozta, hogy Fülöpnek életét köszönheti, Arisztotelésznek pedig azt, hogy tudja, miként kell élnie. 20 Tizenhat éves korában apja magához hívta, innent l az ifjú a harcászatot kezdte megtanulni él ben. Tizennyolc évesen már részt vett a történelmi jelent ség khairóneiai csatában, ahol a lovasosztagot vezette, s jelent s érdemet szerzett a gy zelem kivívásában. Fülöp halála után nehéz helyzetbe került, mivel többen is áhítoztak a macedón trónra, és a föderációba tömörül görög városállamok is lehet séget láttak arra, hogy kilépjenek a kényszer szövetségb l. Azonban a nem egészen húszéves Sándor elfoglalta a trónt, és könyörtelenül hozzálátott, hogy tartósan biztosítsa is azt a maga számára. Vetélytársait kivégeztette vagy bebörtönöztette, majd a lázadó poliszok ellen vonult. Elrettentésül porig lerombolta Thébát, a mozgalom központját, a város lakóit katonái felkoncolták, vagy eladták rabszolgának. Jellemz Sándorra, hogy a városban egyedül a költ, Pindarosz egykori házát és a szentélyeket kímélte meg. Ez utóbbi a stratégia részét képezte, hiszen apjához hasonlóan is azzal indokolta a perzsák elleni hadjáratot, hogy meg kell torolni a görög templomok hajdani meggyalázását. A megrettent városokat újabb kongresszusra hívta össze Korinthoszba, ahol elérte, hogy a poliszok felújították a föderációt, és t választották meg a perzsaellenes hadjárat f vezérévé. Ilyen el zmények után indította el csapatait a Perzsa Birodalom ellen Kr.e. 334 tavaszán. A hadsereg nehézfegyveresb l és lovas katonából tev dött össze, valamint 160 hajóval rendelkezett. 21 Ostromgépépít k, hidászok és földmér k, történetírók, földrajztudósok és filozófusok kísérték, ami jelzi, hogy Nagy Sándor nem csak háborúban, hanem szellemi hódításban, valamint tudományos felfedezések rögzítésében is gondolkodott. A nagyravágyás és a kíváncsiság hajtotta el re. 19 Az ifjú Nagy Sándorról és nevel jér l készült rajz az 1. sz. mellékletben található (3. kép). 20 Vojtech Zamarovsky: A görög csoda 278. o. 21 Az adatok Vojtech Zamarovsky: A görög csoda c. könyvéb l származnak (279. o.). 18

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG A keresztény történészek által intertestamentális kornak nevezett csaknem 400 év egyaránt óriási jelentőséggel bír a keresztény vallás és az ún. rabbinikus judaizmus kialakulása

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

A zsidó nép történelme

A zsidó nép történelme Jamie Cowen messiáshívő rabbi A zsidó nép történelme a bibliai kinyilatkoztatás fényében II. 30 RÓMA VASMARKÁBAN HERÓDES I.e. 90-80 tájékára a Hasmoneus család, amelynek tagjai korábban tiszta és jó célokért

Részletesebben

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette 2 3 4 Mahmúd Terdzsüman MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Tárih-i Ungürüsz vagyis Üngürüsz története Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi II. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus

Részletesebben

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik

Amit a Bibliáról tudni kell. Siegfried Hermann. Bevezetés az Ószövetségbe. Walter Klaiber. Bevezetés az Újszövetségbe. Keletkezésük és könyveik Amit a Bibliáról tudni kell Siegfried Hermann Bevezetés az Ószövetségbe Walter Klaiber Bevezetés az Újszövetségbe Keletkezésük és könyveik Kiadja a Magyar Bibliatársulat megbízásából a Kálvin János Kiadó

Részletesebben

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára?

Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? avagy Milyen üzenetet hordoz a Krisztus előtti iratok gyűjteménye a keresztyén ember számára? Bibliaismereti előadások a presbiterképzés keretében Készítette: Vető István lelkész Cinkota Révfülöp 2 Vető

Részletesebben

Az európai magyar katolikusok lapja

Az európai magyar katolikusok lapja POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 3. szám (41. Jg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. március A PÁPA FOGADTA AZ ÚJ MAGYAR NAGYKÖVETET Etikai alapokra kell építeni a gazdasági és politikai

Részletesebben

A NAPKELETI BÖLCSEK SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK. Levelező Tagozat. készítette : szaktanár :

A NAPKELETI BÖLCSEK SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK. Levelező Tagozat. készítette : szaktanár : SZENT ATANÁZ GÖRÖG KATOLIKUS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Levelező Tagozat A NAPKELETI BÖLCSEK készítette : szaktanár : PAPP NÓRA GÁNICZ ENDRE Nyíregyháza 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés

Részletesebben

Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1

Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1 Komoróczy Géza Judea története a hellénisztikus korban 1 Mezopotámia történetéhez csak távolabbról kapcsolódnak, ellenben a nyugat-előázsiai térséggel foglalkozó történetírás számára annál érdekesebbek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISZLÁM TÖRTÉNELEM

ÁLTALÁNOS ISZLÁM TÖRTÉNELEM ÁLTALÁNOS ISZLÁM TÖRTÉNELEM ÍRTA ÉS SZERKESZTETTE: BOLEK ZOLTÁN Az igaz úton vezérelt kalifák (Abu Bakr, Omár, Oszmán, Ali) ELŐSZÓ Ma a világon több mint 1 milliárd ember az iszlám hitet követi. Hogyan

Részletesebben

Amit egy török 122 éve írt a zsidókról. A zsidók meghódítják a világot. Osman Bey õrnagy, 1878.

Amit egy török 122 éve írt a zsidókról. A zsidók meghódítják a világot. Osman Bey õrnagy, 1878. Amit egy török 122 éve írt a zsidókról. A zsidók meghódítják a világot. Osman Bey õrnagy, 1878. Elõszó I. A zsidók eredete. II. A zsidók tulajdonságai III Az anyagi érdekek elve IV. Ábrahám korszaka V.

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

Válság és változás. ceo. Dr. Bõgel György Dr. Tomka János

Válság és változás. ceo. Dr. Bõgel György Dr. Tomka János Dr. Bõgel György Dr. Tomka János Válság és változás A tatabányai Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján a múlt év tavaszán öt foglalkozásból álló kísérleti program zajlott le. Minden foglalkozás valamilyen

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

SOPIANAE KÉS ANTIK (ÉSZAKI) TEMET JÉNEK

SOPIANAE KÉS ANTIK (ÉSZAKI) TEMET JÉNEK SOPIANAE KÉS ANTIK (ÉSZAKI) TEMET JÉNEK ÉPÜLETEI ÉS FESTMÉNYEI (Phd. doktori értekezés PTE, 2008) Gábor Olivér I. KÖTET. TARTALOM I. BEVEZET...4 II. PANNONIA ÓKERESZTÉNYSÉGE A HUNOK MEGÉRKEZÉSÉIG..7 III.

Részletesebben

Az állatok teremtése (Genezis 1,20-25)

Az állatok teremtése (Genezis 1,20-25) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2012/7. MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

Rejtélyek és titkok ATLANTISZ. Simon Cox és Mark Foster. Ed Davies, Susan Davies és Jacqueline Harvey közreműködésével

Rejtélyek és titkok ATLANTISZ. Simon Cox és Mark Foster. Ed Davies, Susan Davies és Jacqueline Harvey közreműködésével Rejtélyek és titkok ATLANTISZ Simon Cox és Mark Foster Ed Davies, Susan Davies és Jacqueline Harvey közreműködésével 1 2 [A kötet képei hátul.] A fordítás alapjául szolgáló mű: An A to Z of Atlantis. Fordító:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008/5 2005/2

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008/5 2005/2 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2008/5 2005/2 A mostohagyermek minekutána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegy ltek, és beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten beszédét

Részletesebben

f Luther, a bibliafordító 8. oldal Jézus megkeresztelése a Jordánban a prágai Miasszonyunk-templom mellékoltárának dombormûve

f Luther, a bibliafordító 8. oldal Jézus megkeresztelése a Jordánban a prágai Miasszonyunk-templom mellékoltárának dombormûve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 1. szám 2008. január 6. Vízkereszt ünnepe Ára: 199 Ft A Biblia évének az ünnepélyes megnyitóját január 20-án, vasárnap a fõváros XIII. kerületében, a Pozsonyi úti református

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM

KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM Összeállította: GÁL LÁSZLÓ Hittankönyv az általános iskola 7. osztálya részére Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár, 2005 1 Tartalmi és módszertani szempontból véleményezte: Msgr. Prof.

Részletesebben

1. A SZENTÍRÁSTUDOMÁNY HELYE A TEOLÓGIÁBAN

1. A SZENTÍRÁSTUDOMÁNY HELYE A TEOLÓGIÁBAN 1. A SZENTÍRÁSTUDOMÁNY HELYE A TEOLÓGIÁBAN A teológia Istenről szóló ismereteink rendszeres és módszeres kifejtése. Ismereteink forrása a kinyilatkoztatás, mégpedig a természetes kinyilatkoztatás (Isten

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2010 2008 / 2/ 10. Jonatán. Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2010 2008 / 2/ 10. Jonatán. Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét. MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2010 2008 / 2/ 10...Jonatán Lehet, Jonatán egyesek képe érzelg snek, mögött még Jézus talán képe hihetetlennek áll. lelek egybeforrt is Ahogy találják Jonatán

Részletesebben

Az európai magyar katolikusok lapja

Az európai magyar katolikusok lapja POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 2. szám (41. Jg. Nr. 2) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. február A SZENTATYA ÉVÉRTÉKELÉSE Elég a keresztényekkel szembeni el ítéletekb l, csak azért, mert

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

A Szentek élete július hónap

A Szentek élete július hónap Diós István A Szentek élete július hónap Tartalomjegyzék Július 2.... 4 BAMBERGI SZENT OTTÓ érsek... 4 SZENT KONON vértanú... 5 Július 3.... 6 BOLDOG RAJMUNDUS LULLUS misszionárius... 6 SZENT TAMÁS APOSTOL...

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben

A TARTALOMBÓL. Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben A TARTALOMBÓL Kapronczay Károly: A lengyel egység kérdése az I. világháború éveiben Palkó László András: Keserédes napjaink Ünnepek és ünneplési szokások Magyarországon a kádári puha diktatúra id szakában:

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9.

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. ÁS K Ö RR Z FO Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az õskortól a középkor végéig, 1490-ig

Részletesebben

NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN. Kéri Katalin

NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN. Kéri Katalin NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN Kéri Katalin Iskolakultúra-könyvek 16. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Lektorok: Tüske László Al-Hilál Safa á Mohamed Eisa Shubail NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN KÉRI

Részletesebben