Történeti áttekintése:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történeti áttekintése:"

Átírás

1 Indus-völgyi civilizációtól-indiáig Hinduizmus Lényege és történelmi hátterérıl A hinduizmus Elı-India ısi "bennszülött" vallása. Hozzá tartozik az Indiai Köztársaság lakosainak közel 83 százaléka. Élnek hinduk Nepálban, Pakisztánban, Bangladesben, Srí Lankán, Hátsó-Indiában, Indonéziában, (fıleg Jáván), Délkelet- Afrikában, Dél-Amerikában és Óceániában is. A világ népességének mintegy 13, 5 százaléka a hinduizmus követıje. A hinduizmus sokistenhivı vallás. Nem vezethetı vissza egy alapítóra. Évszázadok során alakult ki belsı szellemi erıi és a külsı körülmények hatására. A fejlıdés folyamatossága az a kötelék, amely összetartja. Ezért nevezik vallásukat a hinduk "örök vallásnak". Nincsenek szilárdan rögzített, általános érvényő dogmái, sem pedig egyháza, papi hierarchiája. Minden hindu hisz az egyetlen, mindent magába foglaló istenségben (Brahman: világszellem, abszolútom, egyetlen örök valóság), az újjászületésben és a megváltásban. Ami a hinduizmust minden más vallástól megkülönbözteti. a kasztrendszer, továbbá egyes állatok pl. "szent tehén" tisztelete. Nyitott és türelmes más vallások iránt, mindegyiket az üdvösség útjának, az Istenhez jutás lehetıségének tartja Történeti áttekintése: Az India" szó az Indus folyó nevébıl származik, amelynek partjai mentén, a Himaláján keresztül az árják elvándoroltak Közép-Ázsiából az Indus és a Gangesz síkságára Kr. elõtt 1500 körül. Az elsı emberi telepek létrejötte az indiai szubkontinensen vélhetıen Kr. elıtt 6000-re tehetı, majd Kr. elıtt 300 körül jött létre ezekbıl az a kultúra, amelyet ma az Indus-völgyi civilizációként ismerünk, és amely egészen az árják jöveteléig virágzott. Annak ellenére, hogy nem áll rendelkezésre elegendı régészeti bizonyíték, és az indus írást még nem fejtették meg, és így nem lehetséges India történelmének ennek a szakaszáról részletes leírást adni. Indus-völgyi kultúra egy városi civilizáció volt, amelynek alapjául a gabonatermelı földmővelés szolgált, valamint az akkori mezopotámiai és egyiptomi városokkal való kereskedelem. A feltárt adatok arra utalnak, hogy vallási képzeteikben fontos szerepet töltött be a termékenyistennı. Mellette az égitestekhez kapcsolódó, a természeti jelenségeket megszemélyesítı istenek, totemmisztikus állatok kultusza is megvolt. A kultuszt a papok kiváltságos csoportja irányította. A történelem nem ad magyarázatot arra, hogy az Indus-völgyi kultúra miért tőnt el szinte nyomtalanul, hiszen tudjuk, hogy a korai árják egyszerő nomád életmódot folytattak, amelybıl a városi jelleg teljes mértékben hiányzott. Idıvel az árják életvitele is átalakult egyfajta városi kultúrává, amely egyre délebbre terjedt. Az ezzel járó társadalmi, gazdasági és politikai változásokat két nagy indiai mondából, a Ramayanából és a Mahabharatá-ból is ismerhetjük. 1

2 A korai civilizáció megteremtıi India ıslakói, a dravidák voltak (Ezek a ma sötét bırő emberek, India legszegényebb népei, voltak. ) Hozzájuk kapcsolható az Indus völgyi kultúra virágkora (Harappa, Mohendzsodaro) mely a 3. évezred második felétıl a második évezred közepéig tartott. Ezek a Mohendzso-Daro és a Harappa kultúra emlékei, az Indus folyó medencéjébıl. Magas fokú, fejlett kultúra volt ez, amely a földmővelésen alapult; bronzmővességgel, sokoldalú kézmővességgel, városi kıépítményekkel, az írás ismeretével. Tekintve, hogy ennek a kultúrának a virágkora Kr.e közé tehetı a több mint 4000 éves épületek látványa megdöbbentı, hiszen abban a korban a ma elmaradott India, a világ élvonalában járt, és a kultúra kezdetei, Kr. e re tehetjük. Nemcsak a fejlettség a rendkívüli, hanem az, hogy a házak között nincs nagy különbség. Nemcsak az elıkelı paloták lakói éltek komfortosan, hanem a városi polgárok is, olyan szinten, amely messze meghaladja a mai utódaikét Mohendzso Dáro lakói ezt a szintet a természeti erıforrások kizsigerelésével érték el, ami az Indusvölgy sérülékeny erdıségeinek gyors kipusztulásához és a terület kiszáradásához vezetett. Ez eredményezte az Indus völgy városainak hanyatlását, és a civilizációjuk pusztulása Az ıslakók között a hanyatlás korában, alakult ki a kasztrendszer, amit késıbb az árják is átvettek, és még átjárhatatlanabbá tettek. Kr. e körül érkeznek a latinok, szabinok Itáliába, a görögök Hellászba, és a vándorlás tovább a KisÁzsia Perzsia útvonalon egészen Indiáig hat. Az asszírok és a perzsák is indoeurópai, csakúgy, mint az Indiát a Kr.e. II. évezred elején elérı "árja törzsek". Az eredetileg állattenyésztı bevándorlók a II. évezred végén tértek át a földmővelésre. Ezek az új területeiken saját magukhoz képest fejlett, de hanyatló civilizációt találtak, amelynek lakóit India déli részére szorították vissza. A fehérbırő bevándorlók és a sötétbırő ıslakosok közötti elkülönülés ebben az idıszakban az árja társadalomra is kiterjedt. Az indoeurópai árja (elıkelı) törzsek kb. az i. e. 15. században vonultak be az Indus és a Gangesz folyók völgyébe. Katonai fölényük birtokában (harci kocsik, bronzfegyverek) a 7. századig fokozatosan elfoglalták Indiát. A hódítók az ıslakosságtól elkülönült csoportot alkottak. Az indiai társadalom alapja a faluközösség. Bár a rabszolgaságot ismerték, a társadalmi tagozódásnak sajátos válfaja alakult ki: a varna (kaszt)-rendszer. A kaszt olyan zárt csoport, mely a származásnak megfelelı jogállást és foglalkozást jelent. Létrejötte az elsı évezred századaiban az arisztokrácia harcainak köszönhetı, melyben a papság szerezte meg a gyızelmet. Az elsı varnát a brahmanák (papok), a másodikat a ksatriják (a katonai elıkelık), a harmadikat a vaisják (a közrendőek), az utolsót a leigázott ıslakók, a sudrák és dászák alkották. 2

3 Az elsı évezred elsı felében alakultak ki a kis államok, a rádzsaságok, élükön a fejedelmekkel, a rádzsákkal. Az i. e. 4. században Magadha állam uralkodója, Csandragupta Maurya egyesítette Észak- Indiát. Utóda Asóka az i. e. 3. század közepén létrehozta az egységes Indiát. A birodalom a 2. században részfejedelemségekre bomlott. Az újraegyesítést az i. sz. 4. században a Gupta-dinasztia végezte el. India történelme nem más, mint birodalmak felemelkedésének és hanyatlásának története. Volt, amelyet az ıslakosok hoztak létre, másokat az országba betörı más népek, akik hódítani jöttek, de késıbb beleolvadtak az indiai fejlıdés fı vonalába, ilyen módon hozzájárulva a mai indiai kultúra sokszínőségéhez. A mondákban említett birodalmak központja a mai Delhi volt, de ahogy az árják a szubkontinens egyre nagyobb részét meghódították, a hatalom központja eltolódott, és az ısi India nagy dinasztikus birodalmainak fıvárosai a mai Bihar állam területén voltak. Ilyen dinasztia volt a Nanda (Kr. elıtt III. század), amely megakadályozta, hogy Nagy Sándor betörjön a Gangeszi síkságra (Kr. elıtt ) A Maurja (Kr. elıtt II.-I. század), amelynek csúcsát Asóka Birodalma a Maurja dinasztia Asóka király uralkodása idején élte világkorát virágzott a földmővelés, fejlett közigazgatás, adórendszer. Asóka miután felvette a Buddhista hitet felhagyott korábbi politikájával és erkölcsi tanításait az egész kontinensen ott találjuk oszlopokra és sziklafalakra vésve halála után a dinasztia összeomlott. Gupta dinasztia (Kr. után IV. század), amelynek uralkodása alatt Kautilya megírta a híres Arthshastra-t. Olyan városok, mint Magadha és Pataliputra fejlett és virágzó központjai voltak a kereskedelemnek, a kultúrának és a tanulásnak, hírüket távol is ismerték. Az indiai történelem ennek az idıszakának utolsó nagy birodalma a : Harsha Birodalom volt a Kr. utáni VII. században. Az inváziók abban a korban érték el tetıpontjukat, amelyet ma a középkori Indiának nevezünk, amikor is Észak felıl a XI. századtól kezdve a mongolok több hullámban betörtek India területére, és végül létrejött a Nagymogul Birodalom ( ). Ebben az idıszakban fedezték fel a portugálok (Vasco de Gama Calicut-nál (Kozhikode) ban ért partot), a hollandok, a franciák és a britek azokat a tengeri útvonalakat, amelyek segítségével a tenger felıl megközelíthették Indiát, elıször kereskedıkként, majd késıbb gyarmatosítókként. 3

4 2.A védikus kor vallása Ennek az ısi Indus-völgyi civilizációnak a vallási képzetei és szervezeti formái befolyásolták a késıbbiekben az árja népek benyomulása (Kr. e. 16. századtól) után kialakult indiai civilizáció (ún. védikus korszak) vallását is. Az árják behatolása és térnyerése utáni Indiát vallástörténeti szempontból egy korai védikus korra (Kr. e. I. évezred közepéig) A brahman idıszakra (klasszikus korszak, Kr. u. I. évezred közepéig), majd az újkori hinduizmus máig tartó szakaszára oszthatjuk. A Kr. e. II. évezred közepén az Indus völgyébe benyomuló árják törzsi szervezetben élı, nomád állattenyésztı, harcos népek voltak. Vallási hiedelmeik a hasonló civilizációs fokon élı természeti népek vallásához hasonlított. Isteneikrıl, vallási kultuszukról a szájhagyományból, majd ennek a késıbbiekben, írásban is rögzített irataiból sok mindent ismerünk. A vallási nézeteiket kifejezı iratok a védák (szent tudás). Vallásukat ezért "védikus vallásnak" nevezik. Az árja hódítók részben átvették az ıslakosság vallási hiedelmeit, részben megtartották ısi szokás- és hiedelemvilágukat. A Védák elsı és legrégibb győjteménye, a Rigvéda himnuszai ırizték meg a megtelepedést követıen kialakult ısi vallás jellemvonásait. Ez politeista vallás volt. Védák 4 részbıl áll és ık állították össze Véda címő, szanszkrit nyelvő, négy részbıl álló hindu szentírást. A Védák elsı, legrégibb győjteménye a 1.Rig-véda (ısi himnuszok), a mágikus fényhimnusz 1828 himnusza van, tíz mandala, 10 énekkör, tőzisten tőz áldozat 2.Száma-véda (vallásos dalok), a harmadik a 3.Jadzsur-véda (áldozati rítusok), a negyedik, legkésıbbi győjtemény az 4.Atharva-véda (varázsszövegek). Védikus rítusok Ez a rend a természetben, az erkölcsben és a rítusban jut kifejezésre A kultusz egyszerő volt. A családfık végezték a szent tőz elıtt, a lángokba dobálva áldozati ajándékaikat. Az idık során az áldozati szertartás bonyolultabb lett. Szoma áldozat, tőznek szoktak italt áldozni hajnalban és este. Ellátására külön személyek váltak szükségessé, akik az "istenek dolgában" is járatosak voltak, és ily módon papi rendet alkottak. Ezek a brahmanok (törvénytudók) a korábbi varázslókból szervezıdtek. Nagy szerepük volt az új, védikus vallási formáció kialakításában, megszilárdításában. A Védanta szellemisége A védikus vallásnak nem voltak konkrét elképzelései a túlvilágról. Nagy jelentıséget tulajdonítottak viszont az áldozatbemutatásnak. A szabályosan bemutatott áldozat kíséretében elıterjesztett kéréseket az istenek nem tagadják meg szerintük. Mágikus szertartások segítségével a meghaltak lelkei az égbe emelkednek fel, hogy ott az istenek társaságában éljenek. 4

5 Istenpanteon Igen sok és sokféle isten totemmisztikus tiszteletébıl állott. A fölmővelı ıslakosság istenei közül a termékenység és a halál elvét megszemélyesítı földistennı, s a megtermékenyítı férfiistenek tiszteletét vették át. Ekkor terjedt el a "szent állatok" (tehén, elefánt, kígyó, majom, krokodil) és "szent növények" (fügefa) kultusza is. Az árják számára korábban az emberfeletti hatalmak képzetét a természeti erık, természeti jelenségek és égitestek: a Nap, a Hold, a tőz jelentették. A letelepedés idején ezeket személyesítették meg, emberi vonásokkal ruházták fel. A sok száz istenség közül kiemelkedik Indra: a mennydörgés, villámlás és a harc istene, az istenek királya. Termékenység, erı istene. Funkciója: mennydörgés. 250 fohász hozzá szól, bejövı árják fıistene lett. Vadzsrával bíró. Legyızte a szárazság démonát, gyızelemre vitta az árjákat. Vidra démont legyızte. Felesége Sacsi ikertestvére Agni. Legyızte a káoszt, ı hozta a napot és a hajnalt. Adja a hosszú életet, erıt. Ábrázolják emberforma, szakállas, harci szekéren kezében Vadzsrával. Varuna: égistenként, holdistenként, vízistenként, a büntetés istenekért jelentıs. A nappali és éjszakai égbolt benne volt. A kettı változásának a rendnek ırzıje. Mindent látó szeme van. İ irányítja az Isteneket betölti és bevilágítja az eget és földet. Megalkotta és fenntartotta a világot. A varázslás erısen kötıdik hozzá, megszabadítja a betegségtıl az embereket, védelmet ad, a halállal szembe száll. Szimbóluma: pányva, kancsó, krokodilféle lény: makara késıbb nyugatnak lesz istene lefokozva. Szurja: a napisten, Agni: a tőz istene volt. 200 himnusz szól hozzá. Isteni és emberi világok összekötıje. Előzi a sötétséget és a vadakat. Heve a termékenységben, az asszonyoknál. İ segíti a halottakat az Istenekhez. Ég és föld gyermeke. Jana: a halál Istene, holtak királya. İ volt az elsı aki meghalt. A haldoklókat összegyőjti, elkészíti a helyüket, kisérı 2db négyszermő kutya. Birodalma dél, ezért a holtakat dél felé temették. Szimbóluma a tehénszarv, bikaarc (vörös) Varuna és Mitra az: " Örök világrend " törvényének ıreiként tevékenykedtek. ÁRJÁK és a kasztrendszer: Kr. e körül az árják tovább nyomultak a Gangesz völgyében. Meghódították az indiai szubkontinens északi felét, és ott, mint uralkodó réteg letelepedtek az ıslakosok között. A föld addigi tulajdonosai kezében maradt, ık is mővelték tovább. Katonai fölényük tudatában az árják maguknak követelték az uralkodói posztokat. Közülük került ki a király (rádzsa). Kiváltságok illették meg a harcosokat. A köznép összekeveredett. A kétféle papság egyesítése is hamarosan megtörtént. A vezetı társadalmi csoportok közötti több évszázados rivalizálás a hatalomért a: 1. papok (brahmanok) elıtérbe jutását eredményezte. A társadalmi ranglétra következı fokán a: 2. harcosok (ksatriják) állottak, de közülük került ki az uralkodó. 5

6 Ezután következett a : 3. köznép (vaisják).: földmővesek, kézmővesek, kereskedık Végül a szolgák 4. sudrák (páriák) és a rituális okokból tisztátalannak tartott érinthetetlenek jelentették a társadalom alsó régióját. A kasztrendszert a fıisten Brahma rendelésének tartják, és Indiát ma is bráhmin kaszthoz tartozó politikusok vezetik, és a hadseregben, pedig a katonai kaszt tagjai szolgáltak. A kasztok között a házasságkötés kizárt volt, csak egymással házasodhattak, ez és a túl fiatal korban kötött házasságok a nép elkorcsosulásához vezettek. Egy bráhmin nem érinthet meg egy sudrát, nem adhat neki sem ételt, sem tanácsot, ıt sem érinthetik meg. Varnarendszer:Ezzel kialakult az indiai társadalom szerkezetének fı váza, a varnarendszer, amelyet át- meg átszıtt az örökletes születési-foglalkoztatási csoportok, a dzsátik rendszere. Indiának ez " kasztrendszere " a Manu törvényeiben nyert megerısítést. Ezt a győjteményt a feltevés szerint a Kr. e. 5. században állították össze. A következı századokban ez lett India társadalmi rendjének kódexe. Manu törvényei: A Manu kódex szerint az uralkodó kaszt a brahminok varnája, a papság. İk mutatták be az áldozatokat, és ismerıi voltak a szent Védáknak. A Védák szent szövegéhez a tudós brahminok terjedelmes kommentárokat készítettek. Ezek részletesen ismertetik az egyes szertartásokat, feltárják mitikus értelmüket. Ezekben a "brahmanák"-nak nevezett áldozati szövegekben feltőnik, majd mindinkább elıtérbe nyomul a minden létezı végsı egységet hangsúlyozó tendencia. A "Minden-Egy", amely mindennek ısoka, benne rejlik mindenben: ez a "Brahman" ("szent hatalom"), amely az áldozat hatékonyságát biztosítja. A brahman szó elsıdleges jelentése (ima, varázsmondás) transzcendentálódik itt. Az abszolútummal, a személytelen istenséggel, az örök isteni erıvel azonosul. Az embert körülvevı sokféle dolog és esemény ugyanazon végsı valóság megnyilvánulása. Ez a végsı valóság a Brahman, minden dolog lelke és belsı lényege. A hindu felfogás szerint a Brahman végtelen és kezdet nélküli istenség, melynek különbözı megnyilvánulásait személyesítik meg az istenek és istennık, tehát ık az egyetlen végsı valóság különféle "visszatükrözései". Minden isten Brahman teremtménye, és ı önmaga azonos valamennyi istennel. A Brahmannak az emberi lélekben való megnyilvánulása az Átman. A végsı és individuális valóság egy és ugyanaz. A világ teremtése folyamatként szemlélhetı, amelyben az Isten Brahman átalakul világgá, és ismét visszaalakul Istenné. 6

7 Upanisadokban: /Titkos tanítások/ az áldozati szertartási szövegekhez főzött) melyek közül a legrégebbiek Kr. e. 800 körül keletkeztek - a Védákhoz képest új tanítások is találhatók. Lélekvándorlás: Az egyik ilyen a lélekvándorlás eszméje, amely a reinkarnáció ısi totemmisztikus elképzeléseibıl indult ki. A brahmanisztikus felfogás szerint az ember lelke a halál után nem pusztul el, hanem átköltözik valami más anyagi testbe; jó vagy rossz cselekedeteitıl (karma) függıen állatként, emberként, istenként, vagy más módon újjászületik. Az emberi lét értelme és célja : a Brahmannal való végsı egyesülés elérése. Ehhez a felszabadulás útján (móksá) lehet eljutni, ami nem más, mint az élet körforgásából, az újjászületések folyamatából, a szamszárából való kilépés önként vállalása. Az embernek a létkörforgásában való helyét tettei (karmája) határozzák meg. Ezeket a cselekedeteket a dharma (világtörvény) függvényében úgy kell irányítani, hogy az ember újjászületéseiben, magasabb létformában, végül is tiszta élető brahminként átléphessen a Brahmannal való azonosulás örökkévalóságába. A dharma : azoknak a kötelezettségeknek az összessége, amelyek az egyént az istenekhez, a társadalomhoz és más egyénekhez való viszonyában szabályozzák, eligazítják. A legfontosabbak ezek közül a kaszttörvények betartása. Aki ezeket maradéktalanul teljesíti, lehetıséget nyer arra, hogy halála után magasabb kaszthoz tartozó emberbe költözzön a lelke, és végül elérje a Brahman állapotot. Az Upanisadok tanításainak hatására fokozatosan kialakult az egységes brahmanizmus vallása, és megszilárdult és kiteljesedett az Indiában mindmáig létezı kasztrendszer (varna-dzsáti rendszer). Dzsainizmus A brahmanizmus által szentesített és igazolt kasztrendszerrel szembeni szellemi ellenállás hozta létre a Kr. e. 6. századtól kezdve a különbözı "eretnek" irányzatokat. Új üdvtanok keletkeztek, amelyek azután önálló vallásokká fejlıdtek, és Kr. u körülig szellemi küzdelmet folytattak a brahmanizmussal. Ez volt a dzsainizmus és a buddhizmus. A Kr. e. I. évezred második felében Észak-Indiában egy hatalmas asszimilációs folyamat: népek, kultúrák, vallások összeolvadása fejezıdött be. Az asszimilációs folyamat lezárulása nagy fellendülést hozott gazdasági és szellemi téren egyaránt. A vallásosság új elemeiként a kor meghozta a népi kultuszok felélénkülését is. A népi kultuszok nagy eposzokban fogalmazódnak meg. A Mahábhárata és a Rámájana ekkor rögzültek írásban, és bennük formálódtak ki a hinduizmus legfıbb tételei. A Mahábhárata egyik része a Bhagavad Ghítá (A Magasztos éneke) olyan kinyilatkoztatás, amely már a hinduizmus minden lényeges tanítását magába foglalja Istenrıl, a világról és a lélekrıl, és tökéletesen visszatükrözi a hinduizmus szellemét. Olyan "szent irat" ez a hinduk számára, mint a zsidóknak az Ószövetség, a keresztényeknek az Újszövetség, vagy az iszlámnak a Korán. A brahmanizmusban bekövetkezett változás legszembetőnıbben az istenek világának megváltozásában mutatkozik meg. Tisztelik még a védikus isteneket (Indra, Varuna, Agni, Mitra), de mások mindinkább háttérbe szorítják ıket. A három legelıkelıbb helyet most három isten foglalja el a panteonban: Brahma, Visnu és Siva. 7

8 Brahma :a világ keletkezésében döntı szerepet játszott. Visnu: a világ fennmaradásának elve. Siva: a mindenség teremtı és pusztító erıit jelképezi. Puránákban ("Régi történetek") Visnut és Sivát tekintik a hinduk a világ urának, az összes többi istent pedig az ı alárendeltjeiknek. Brahma, Visnu és Siva az istenség három alakja (háromalakúság = trimúrti), aki tevékenysége során mint a világegyetem teremtıje, fenntartója és elpusztítója jelenik meg. Ezeknek az isteneknek a kultusza teljesen eltérı a korábbiakétól. Templomokban, látványos ünnepi szertartásokkal fejezıdik ki. Ebben a korban épültek India legısibb templomai, amelyekben már az istenek szobrai is megtalálhatók. Visnu alakjának, mítoszainak kiteljesítése a Puránákban ("Régi történetek") kísérhetı figyelemmel. Ezek az idıszámításunk körüli évszázadokban lejegyzett teológiai írások a népi vallásosság történetei. Jelentıs szerepük volt a buddhizmus eszmei leküzdésében is. Ebben az idıben jöttek létre a különféle szekták. A szekták középpontjában Visnunak, Sivának, vagy megtestesüléseiknek (avatáráinak) kultuszát állították a középpontba. Visnu avatárái: közül a legnépszerőbb Krisna és Ráma, Siváéi közül :Natarádzsa és Siva "felesége" Sakti, más alakjában Párvatí, vagy Durgá. Matszja: óriáshal Visnu ebben az alakjában mentette ki a hetedig Manut és a világ teremtményeit a nagy vízözönbıl. Varáha vaddisznó alakjában elpusztította a démonokat és megmenttette az óceán mélyére süllyedt földet. Krisna a Mahábhárata címő eposz hıse, ı tárta fel az univerzum titkait a Bhagavad Gitában. Krisna ígéretet tett, hogy újraszületik valahányszor az erény megfogyatkozik a világban. A vaisnavák: Visnu, a saivák Siva, a sákták Sakti kultuszát tartják szektáik számára a legfontosabbnak, elismerve az összes többi istenség létét és szentségét is. A szekták élén szent férfiak, guruk állnak. İk a nép tanítói, vallási életének vezetıi, közvetítık az ember és az istenek között. A szektaszellem és a guruk szerepe a hinduizmusban napjainkig megmaradt. Sankara, a nagy brahmana teológus Kr. u. 800 körül kísérletet tett arra, hogy a sok egymás mellett létezı vallásos nézetet és kultuszt egységes egésszé foglalja össze. Kidolgozta a hinduizmus vallási rendszerének alapjait. Elismerte minden vallási tanítás és kultusz viszonylagos igazságát. Szerinte a különféle vallások a legfıbb egyetemes igazságnak csak részletaspektusai. Az igazság teljes egészében csak a meditatív elmélyülés révén ismerhetı meg. 8

9 A hinduizmus világképe, istenei Minden dologban és lényben örök törvény (dharma) munkálkodik. Ez a törvény megnyilvánul a természet rendjében, továbbá az erkölcsi rendben, amely mindenki számára elıírja a helyes magatartást, végül a mágikus-rituális rendben, amely a szent cselekedetekrıl, áldozatokról gondoskodik. Ez a Törvény (Világalapelv) mindenben és mindenen uralkodik. A hinduizmus néhány filozófiai irányzata (mímánszá, klasszikus szánkhja) valamennyi istent is alárendeli a dharmának. Eszerint az istenek is halandók. Nem tételezik fel egy örökkévaló Isten létét. Mivel a hinduizmus rendkívül szerteágazó, s nincs egységes tanítása, ezért többféle álláspont is elfogadott. A mai uralkodó nézet szerint létezik egy örök és változhatatlan személyes Isten, aki az összes, dharma alá vetett istenség fölött áll, s tılük lényegében különbözik (henoteizmus). Ezt a Mindenség-Istent emberhez hasonló külsejő túlvilági személyként képzelik el. Visnut vagy Sivát tartják a világ egyetlen urának. A hindu panteisták szerint minden a személytelen, örökkévaló Istenre, Brahmanra vezethetı vissza. A világban csak neki van igazi valósága. A sokszínő jelenségvilág nem a valóságban létezik, hanem csak a Brahman által, esetleg a mi "nemtudásunk" által megcsillantott csalóka "látszat" (májá). Brahman a világ ható ısoka, egyben anyagi ısoka is. İ a mindent átfogó, mindenütt és mindig jelenlevı isteni rendezıelv. İ bocsátotta ki magából az örök törvényt. Sankara és követıi (a teopantisták) szerint Brahman az ık, a Minden-Egy, az anyagi valóságon túli megfoghatatlan, határtalan, kezdet és vég nélküli, oszthatatlan, felfoghatatlan örök szellemi lét. Ez az abszolút Brahman azonos az ember belsı, isteni lényegével (lélek), az átmannal is. A Brahman jellemzı sajátosságokkal (attribútumokkal) rendelkezı alakban ísvaraként, mint a hívık imádatának tárgya nyilvánul meg. Isvara: mint "isteni rendezıelv" meghatározott funkciók szerint differenciálódik a Trimurtiban, a három fıisten tevékenységében: Brahma, a teremtı; Visnu a lét fenntartója; és Siva a pusztító és megújító. A hinduizmus alapelvei és tanrendszere A hinduizmus vallási és bölcseleti rendszerét Sankara dolgozta ki (Kr. u. 800 körül) az Upanisadok és a védanta ("A Védák végeredménye") alapján, a buddhizmus és iszlám hatása alatt. A hinduizmus tulajdonképpen nem más, mint reformált és modernizált brahmanizmus, amely a kasztrendszerrel szembehelyezkedı buddhizmus és a hódító iszlám szellemi leküzdését is igyekezett biztosítani. 9

10 Alapvetı tanítások A hinduizmus Alaptétele: a Brahman (világlélek) és a vele azonos átman (emberlélek) bír csak abszolút valósággal. A Brahman személytelen, meg nem nyilvánuló, felfoghatatlan. Egyedül a Brahman tökéletes valóság. Minden egyéb csak járulékos, feltételes, relatív, ami létlátszatát a világlélek létesítı erejének köszönheti. A hindu felfogás megkülönbözteti a lelket (átman), a szellemet és az elmét. 1.A lélek a látó-és tudó. 2.A szellem és elme csupán a látás és tudomásulvétel eszközei. Innen ered a nagy illúzió, a májá, amely az anyagi világnak teljes valósággal nem bíró voltát fejezi ki. A májá eltakarja a határtalan valóságot az anyagvilágba zárt szellem elıl. 3. Az én (ego) csak a szellemnek és elmének a terméke, és ezekkel együtt az anyagi létbe van zárva. Énünk csak önmagában és az általa felfogható anyagvilágban lát valóságot, és ragaszkodik ehhez. Ez a " nagy rabság ", amelybıl a megismerés útja vezet a felszabaduláshoz. Az életakarás hatalmas ereje köti az ént az anyagi léthez. Az életakarás (létakarás) miatt nem szőnhet meg az egyéni élet a test halálával. Az anyagvilág törvényei arra kényszerítik a lények halál után is megmaradó szellemi testét (és a benne rejlı ént), hogy ismételten visszatérjen az anyagi létbe, újjászületések (reinkarnáció) hosszú során át. Lélekvándorlás : Az újjászületések körforgása, a "lélek vándorlás " ("szamszára") nem szőnhet meg addig, amíg az én a léthez ragaszkodik, a létesülést szomjazza. Ez a reinkarnáció tanának lényege. Minden, ami az embert életében éri, csupán önnön elızı magatartásából és tetteibıl ered. A "karma törvénye" ("cselekedet") a sors meghatározója. A szabad akaratnak is szerepe van a karma útján. Az egyéni sors két összetevıje: 1. egyrészt a múlt cselekedeteinek összessége, 2. másrészt a szabad akarat. A sors vonala abba az irányba tolódik el, amelyik összetevı nagyobb erıvel hat. A jó akarat, igyekezet változtathat a sorson, de a jelen akarásának ereje csak a messze jövıben juthat érvényre, miután a múlt tetteinek súlyát leküzdötte. A tetteknek, cselekedeteknek az a lényege, jelentısége: hogy milyen relációban állnak a dharmával. A dharma kötelesség és kötelezettség, ami az istenekkel való kapcsolatra, valamint az ember társadalmi és egyéni kapcsolataira egyaránt vonatkozik. Fontos szabályozó elv ez, törvény értékő. A karma értéke a dharma viszonylatában mérhetı. Minél inkább összhangban van a dharma követelményeivel az emberi cselekedet, annál gyümölcsözıbb a következı élet számára. A dharmával összhangban álló karma pozitív folyamatokat hoz létre: az egyén újjászületésében közelebb kerül végcéljához: a móksához: (felszabadulás), ami a létkörforgásból való kikerülést jelenti. 10

11 A móksa a felhalmozott erényekkel közelíthetı meg. A tökéletesség állapotát - a Brahmannal való egyesülést csak a móksa által lehetséges elérni. Az egyéni léten a születések sorát szabályozó karma, a tettek következményeinek törvénye uralkodik. Ennek értelmében a felszabadulás nem következhet be, míg a karma az embert létforgatagba láncolja. Legfıbb feladat a tettkövetkezmények kötelékének meglazítása, majd megsemmisítése. Ennek útja a helyes tevékenységen átvezet. A végsı felszabadulás, megváltás felé vezetı út az etikailag helyes, jó cselekvés útja, a karma-marga. A hindu vallás legjellemzıbb vonása, hogy a végsı célt a Brahmannal való azonosulásban határozza meg, nem tekinti ezt mindenki számára közvetlen célnak, hanem eszközöket és utakat keres a megközelítésre. Nem ismer merev, megváltozhatatlan dogmát és "egyedül üdvözítı vallást" sem Ritusok, ünnepek A hinduizmus kultuszáról, ünnepeirıl A hindu vallásban megtalálható az istenszeretet áhítata; a megértés és az isteni kegyelem gondolata. A népvallás zajos, látványos, ceremóniadús. A hindu papok (guruk, "szent emberek"): tanítók, lelki vezetık. Hivatott közvetítık az ember és Isten között. Fı feladatuk az embereknek az istenekhez való vezetése és a hinduizmus szertartásainak végzése. A hindu templomok mindenekelıtt azért épültek, hogy fenntarthassák az Isten - egy közösség szellemi pártfogója - eleven jelenlétét. A templomokban sok szent tárgy, istenszobor, képmás található, amelyben az isten jelenléte formát ölt. Kis kamrában helyezik el ezeket. A kamrához imacsarnok kapcsolódik. A pap feladata a szent tárgyak gondozása és az áldozatok bemutatása. Az istentiszteletnek része a rituális zene és a tánc is, amelyet a szentélyhez csatlakozó pavilonban mutatnak be. Az istentiszteletkor leginkább virágokat, gyümölcsöt, egyéb terményeket, néha állatokat áldoznak. A pap az istenséget képviselı szent tárgyhoz érintett - ezáltal megszentelt - áldozati adományokat szétosztja a gyülekezetnek. Szent helyek A mőködı templom elsısorban az ima helye, de egyszersmind a társas élet központja is, ahol a szertartás után megvitatják ügyes-bajos dolgaikat. A legtöbb szentély fölé tornyot építettek. Ez a templom legfontosabb épületeleme, gazdagon díszített, legtöbbször piramis alakú építmény. Érdemszerzı vallásos cselekmény a szent helyekre való zarándoklás. Ilyenek a szent tavak, folyók, különösen a Gangesz, amelynek vize tisztító hatású: "lemossa a bőnöket". 11

12 A hindu vallás központja, szent búcsújáró helye Benáresz (Varanaszi) a szent folyó, a Gangesz partján. Bodhgája India észak-nyugati részén, a túlnépesedett Bihar államban található Gája, a hinduk szent városa, ahová a szubkontinens minden zugából folyamatosan érkeznek a zarándokok, hogy az isteneknek bemutatott áldozatok révén biztosítsanak kedvezı újjászületést elhunyt szeretteiknek. A várostól 13 km-re, a Nairandzsana folyó partján fekszik Bodhgája, a buddhista világ legszentebb, legnagyobb tiszteletnek örvendı zarándokhelye. Bodhgája jelentıségét az adja, hogy valamikor a Kr.e. 530-ik év táján itt érte el a megvilágosodást a buddhizmus megalapítója, Szidhárta Gótama herceg. A vallásalapítóként Sakjamuni Buddhaként ismert Szidhárta, egy fejedelmi család sarja, sok éves, a feltételekhez kötött, szenvedésnek alávetett létezésbıl kivezetı utat keresve érkezett Bodhgájába. Megérkeztekor már túl volt mind az élvezetekben való tobzódás, mind az önsanyargatás idıszakán, és rájött, hogy egyik sem nyújt tartós boldogságot, nem vezet az illúziószerő létbıl való felébredéshez. Bodhgájában szent fogadalmat tett, hogy addig marad meditációs elmélyülésben, míg eléri a teljes megvilágosodást. Szidhárta erıfeszítéseit siker koronázta: sikerült eltávolítania a tudatát elködösítı valamennyi fátylat, felismerte a szenvedés okait és eltávolításának módjait, megvilágosodottá, azaz Buddhává vált. Azt a jelenleg egy vörös homokkı tömbbel jelölt helyet, ahol a hagyomány szerint Szidhárta elérte a megvilágosodást, a buddhisták Vadzsraszánának, Gyémánt Trónusnak nevezik és a világegyetem középpontjaként tisztelik. A bódhifa, mely alatt a herceg állítólag meditált, szintén tisztelet tárgya. Bodhgája fı látványossága egyértelmően a 170 méter magas, elnyújtott gúla alakú Mahabódhi, azaz Nagy Megvilágosodás Templom. A stilizált növény- és állatmotívumokkal, a buddhista mitológiából merített jelenetekkel gazdagon díszített kıfalak egy impozáns Buddha szobrot rejtenek, mely a fı oltáron trónol. A templomot több száz sztupa, a megvilágosodást szimbolizáló, gúla vagy kúp alakú, jellegzetesen buddhista építmény veszi körül. A lenyőgözı épületegyüttes kora és építtetıjének személye nem tisztázott. Egyes kutatók szerint Asóka, az Indiát egyetlen hatalmas birodalomba kovácsoló, a buddhizmust pártfogoló kegyes élető király emeltette a Mahabódhi Templomot. A többség Kr.e Kr.u. 200 közötti idıszakra teszi az építkezést. A gigászi szentélyt elsı ízben a Gupta korból, a századból származó írások említik. Majd ezer éves virágzást követıen, Bodhgája fénykorának a 12. századi muzulmán invázió vetett véget. A Közép-Ázsiából érkezett hódítók elpusztították az észak-indiai buddhista kultúrát, és bár sok más hindu és buddhista szentélytıl eltérıen nem rombolták le, a feledés homályába taszították Bodhgáját. Századokon át, csak egy-egy vándorló tibeti vagy burmai szerzetes kereste fel az egyre inkább romosodó templomot. Bodhgája feltámasztása egy angol orientalistának, Sir Edwin Arnoldnak köszönhetı, aki 1891-ben létrehozta a templom restaurálására hivatott Mahabódhi Társaságot. 12

13 Bodhgáját jelenleg egy a Mahabódhi Templom nevet viselı bizottság igazgatja, melynek tagjai között buddhisták éppúgy vannak, mint hinduk. Ez utóbbiak jelenlétét az magyarázza, hogy Sakjamuni Buddha idıközben bekerült a hindu panteonba, a hívık Visnu, az egyik legfontosabb istenség inkarnációjaként imádják. Benáreszben a templomok, szentélyek, paloták és zarándoktanyák ezrei találhatók. A város szent jellege évezredek hagyományaiban gyökerezik. Mindig a szellemi törekvések központjának tekintették Indiában, bár sohasem tartották hindu vallási központnak. A hindu vallásrendszernek nincs intézményes hierarchiája, nincs tehát vallásfıje sem. Ez a látszólagos szervezetlenség a legnagyobb összetartó ereje a hindu vallásközösségnek. Ez tette lehetıvé, hogy a legkülönfélébb szellemi áramlatok mind beolvadhassanak a hinduizmus kereteibe. A hívı hindu mindennap többször is imádkozik a házi oltárnál vagy a lakásban elhelyezett istenképmás elıtt. A legfontosabb a kora reggeli fohászkodás és elmélkedés (meditáció). A hívı többször hangosan ismétli az általa tisztelt isten nevét, és kéri segítségét. A halotti és megemlékezı szertartásokat, imákat, áldozatokat a családfı és a férfi családtagok végzik. A vallási ünnepek nagyszabásúak, látványosak és népünnepély jellegőek. Nagy ünnepekül szerepelnek: Sivaratri (Siva ünnepe) februárban; Krisna születésnapja augusztusban. Divali a fény ünnepe (Újév), amelyet novemberben tartanak, Laksminak, a jó szerencse istennıjének a tiszteletére mutatnak be áldozatot. Minden házban lámpák gyújtásával emlékeznek meg róla. Holi-ünnep: kora tavasszal (február közepén) tartott vidám népünnepély Krisna tiszteletére. Eredetileg egy termékenységkultusz lehetett. Dasara-ünnepek: október közepén Káli tiszteletére rendezett, tíz napig tartó ünnepségsorozatot jelentenek, áldozat bemutatásával, zenével, tánccal, körmenetekkel. Ezen kívül számos olyan ünnep van még, amelyik csak egy-egy város vagy terület lakosságát érinti. Ezeket vagy valamelyik fıistenség, vagy egy helybéli istenség tiszteletére tartják évente, meghatározott idıpontban. Dzsainizmus A dzsainizmus a buddhizmussal párhuzamos, de teljesen önálló, s nála valamivel régibb vallás. A buddhizmus világvallás lett. A dzsainizmus megmaradt India határain belül, szívós, továbbélı, heterodox vallásként. Ma mintegy 3, 5 millió híve él Indiában. A dzsainizmus kialakulása története: Dzsanaputrára a vallásalapító A dzsainizmus két nagy vallásos személyiség mőködésére vezethetı vissza. Az egyik Pársvanátha, aki a Kr. e. 8. században, Bihar tartományban élt. Királyi nemzetségébıl származott. 30 éves korában visszavonult az élet örömeitıl, és aszkéta lett. Rövidesen a "megváltó ismeret" birtokába jutott, és hirdetni kezdte tanait. Szigorú aszkétarendet alapított. A dzsainista tradíció ıt tekinti az irányzat tulajdonképpeni megalapítójának. 13

14 A másik alapító személyiség Vardhamána (Kr. e ), szintén Bihar tartományából származó, ksatrija (harcos, nemes) eredető vándoraszkéta volt. Tizenkét évi otthontalan vándorlás alatt csak azt ette, amit alamizsnaként kapott, ott aludt, ahol az éjszaka érte. Testét egyetlen ruhadarab fedte, s amikor leszakadt róla, meztelenül maradt haláláig. A "gyızelmét", a megvilágosodást, a boldogító ismeretet a tizenharmadik esztendıben nyerte el. Ettıl kezdve Dzsina, azaz "gyıztes" Mahávira, vagyis "nagy hıs" lett, aki legyızte a világot. Tirthankarának, "ösvénycsináló"-nak is nevezték. Harmincévi igehirdetés, sikeres tanítói mőködés után, 72 éves korában halálra koplalta magát. Élete utolsó évtizedeiben híveit szigorú szerzetesrendbe szervezte. Kidolgozta a világi követıkkel szembeni követelményrendszert is. A dzsainizmus tudatos tiltakozást jelent a brahmanizmus kasztrendszere, vallási-filozófiaietikai tanításai, a brahmanák papi elhivatottsága ellen. A dzsainizmus a Védákat is elvetette, s helyébe a maga kánonját tette. Dzsina vallása: megmaradt nagyjából olyannak, ahogyan az alapító hirdette, és nem alkotott bonyolult dogmákat. A dzsainizmus néhány évszázad alatt elterjedt Indiában. Legnépszerőbb a magasrangúak, a harcos ksatriják és a gazdag kereskedı vaisják körében lett. Két nagy dzsaina centrum alakult ki Indiában, a Kathiávár félszigeten, Gudzsarátban és Rádzsasztán szomszédos területein, valamint Maiszur és Hájderábád környékén. (Bihar tartomány) éhínséget követıen települtek. A kivándorlókat vezetı szerzetesek a hagyományos ruhátlanság mellett döntöttek, a visszamaradottak vezetıi egy fehér lepelruha viselését fogadták el. Így különült el az "égruhájú", azaz mezítlenek (digambarák) és a "fehér ruhájú" (svétanibarák) szektája. A két szekta között nem a tanokban, csupán a rendtartásban mutatkozik lényeges különbség. A digambarák ma már legfeljebb templomaik visszavonultságában mutatkoznak meztelenül. Elhagyott tájakon, barlangokban ma is élnek ilyen "égruhájú" vezeklık. A dzsainista vallási-filozófiai irodalom mővelése a kolostorokban folyt. Kolostoraik, templomaik, szobrászati alkotásaik az indiai mővészet kiemelkedı példái. A dzsainizmus világképe, vallási alapelvei, etikai és szociális tanítása: A dzsainizmus felfogása szerint a világot teremtı, fenntartó és kormányzó isten nem létezik. A világ teremtetlen, öröktıl fogva létezı és örökkévaló; szellemi és anyagi elemek sokasága. A világon kétféle szubsztancia létezik: l. a szellemi (dzsíva) és a 2. nem szellemi (adzsíva). A dzsíva a lelkek megszámlálhatatlan sorozatából áll, amelyek örökkévalók, test nélküliek és tökéletesek. Az adzsíva szintén örökkévaló, de nem szellemi. Öt ilyen adzsíva létezik: a tér, az idı, a mozgás, a nyugalom és az anyag. 14

15 A dzsainizmus kultusza A dzsainizmusnak fejlett kultusza van. E kultusz nem az istenek imádását célozza, hanem a lelket akarja megtisztítani a hozzá tapadó karmától, s ezzel együtt a szenvedéstıl. A kultusz közössége azon alapul, hogy a gyülekezet e cél elérésén közös erıvel, egymás buzgóságából is merítve munkálkodjék. A kultusz példaképei a tirthankarák, elsısorban Dzsina. A kultusz gyakorlatilag a tirthankarák feletti meditációban és a himnuszok általi magasztalásokban nyilvánul meg. A laikus hívık a tirthankara szobrokat megmossák, feldíszítik, áldozati ajándékokkal halmozzák el. A tirthankarák tiszteletén kívül meghonosodtak bizonyos szertartások a születés, házasság, halál eseményével kapcsolatban is, hindu mintára. A dzsainistáknál is van egyfajta emlékhelykultusz, és a sztúpakultusz. A sztúpák - amelyek a buddhistáknál is közismertek vallásos relikviák ırzésére szolgáló, vagy valamely szent eseményre emlékeztetı építmények. A legrégibb és leghatalmasabb szent helyek a barlangtemplomok. A szabadban épült dzsainista templomok fantasztikus szépségőek, mővészi kivitelőek, építıanyaguk gyakran értékes márvány. A templomok belsejében, a szentélyben áll Dzsina szobra, körös-körül kis fülkékben a kisebb tirthankara szobrok. A templomi istentiszteletet szerzetesfunkcionáriusok végzik, akiket a gyülekezet tart el. A templomi kultuszban való részvétel feltétele a tisztaság. E célból a hívık elızetesen megtisztálkodnak, és ünnepi ruhát öltenek. Vannak a hindukkal közös ünnepeik is (pl. a Divali ünnep). A leghíresebb dzsaina templomok az Ábu-hegyen épült Dilvara-templomok, az indiai mővészet csodái. Zarándokhelyeik közül a legismertebb és leghíresebb a Parsnath-hegy, a legendák szerint Pársvanátha nirvánába menetelének helyszíne A Kr. u. I. ezredforduló táján a hinduizmus - a buddhizmus fokozatos meggyengülése, majd teljes kiszorulása következtében - megszerezte a vallási egyeduralmat az egész szubkontinens felett. Hamarosan azonban új és félelmetes hódítóval kerül szembe: az iszlám terjeszkedésével. A 15. századtól kezdve muszlim uralkodók megalapították India területén saját birodalmukat, és számos hindut az iszlám vallásra térítettek. A hinduizmus történetének utolsó ezer esztendeje a szektáknak egymás közötti és Sankara egységesítı vallásfilozófiája elleni, továbbá a muszlimok olykor fanatikus térítési kísérleteivel szembeni küzdelmekkel telt el. A 15. századtól már jelentkeztek a hindu-iszlám egyesülést szorgalmazó szekták és reformátorok is. A legjelentısebb ilyen szekta, amely monoteista célokért és a kasztrendszer ellen küzdött, a szikhek (tanítványok) mozgalma, amely máig tevékeny, önálló vallássá vált. 15

16 Modern hindu szentek Sri Ramakrisna A nyugati eszmék és a kereszténység már a 16. század elejétıl hatottak Indiában. Jelentıs befolyásra csak a 19. század elejétıl kezdve, a brit uralom korában tettek szert. Ezzel egy idıben léptek fel azok a hindu vallási mozgalmak is, amelyek a hinduizmus modernizálását tőzték ki célul. Ilyenek voltak : Brahma-Szamádzs, az "istenhívık gyülekezete", Árja-Szamádzs, az "árják gyülekezete". Néhány hithirdetı-reformátor a hinduizmust az idegen vallásokhoz igyekezett közelíteni. Legismertebb volt Sri Ramakrisna, aki megtisztult panteista vallást próbált létrehozni a Védák alapján. Követıi nagy hatású vallási missziót létesítettek, amely egész Indiát behálózza ben ért véget Indiában a brit uralom. Az indiai szubkontinensen két nagy ország jött létre: az Indiai Köztársaság, amely hindu vallási többségő ország, és Pakisztán iszlám köztársaság. Mindkettıben jelentékeny vallási kisebbségek is élnek: A felosztás után a vallási fanatikusok zavargásokat robbantottak ki, ezeknek sok ezer hindu és muszlim esett áldozatul. Megölték Mahátma Gandhit is, aki mindig a vallási megbékélés érdekében emelt szót. A hinduiszlám ellenségeskedés a mai napig is feszültségekre ad okot a két ország között. Az Indiai Köztársaság kormánya és az ország kormányzó pártja, a Nemzeti Kongresszus Párt minden eszközzel támogatja a hindu vallást, ugyanakkor elısegíti modernizálását is, hogy megszabadítsa legdurvább szokásaitól, kultuszaitól. A kasztszerő diszkriminációt a törvény tiltja. Indiában a deklarált vallásszabadság értelmében minden vallás hívıi egyenjogúak. A hinduizmus korunkban jelentıs hatást gyakorol más népek szellemi életére. Különösen a nyugat-európai és az amerikai értelmiség bizonyos rétegeit befolyásolja az indiai vallás és filozófia. Az indiai guruk és jógik tanítása nagy sikereket ért el, és sok követıre, érdeklıdıre talál a nyugati országokban. Kasza Miklós jegyzet Kelt

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

BUDDHIZMUS KIALAKULÁSA

BUDDHIZMUS KIALAKULÁSA BUDDHIZMUS KIALAKULÁSA 1. Buddha és a buddhizmus kialakulása Az Észak-Indiából származó, Dél- és Kelet-Ázsia számos vidékén elterjedt buddhizmus világvallás, egyike a legelterjedtebb, korokat és kultúrákat

Részletesebben

Mi valójában az áldás?

Mi valójában az áldás? TANTRA A Tantra útjának követéséhez a bizalom, az odaadás és a tisztánlátás elengedhetetlen követelmények. Úgy kezdhetünk neki, hogy tisztának látjuk magunkat, bízunk magunkban és saját Buddha-természetünkben.

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA - A VALLÁS ANCSIN ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

A HINDU VISELKEDÉSKULTÚRA AZ ÜNNEPEK ÉS SZOKÁSOK TÜKRÉBEN

A HINDU VISELKEDÉSKULTÚRA AZ ÜNNEPEK ÉS SZOKÁSOK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A HINDU VISELKEDÉSKULTÚRA AZ ÜNNEPEK ÉS SZOKÁSOK TÜKRÉBEN

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2009 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4

Tartalomjegyzék A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 2 Tartalomjegyzék I. A kereszténységet meghatározó filozófiai és fogalmi alapok... 4 1. Filozófusok: Platón, Arisztotelész, Szt. Ágoston, Aquinói Szt. Tamás... 4 2. Kereszténység és keresztyénség (katolikusok

Részletesebben

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak

Történelem adattár a harmadik évfolyam számára. I. Ókor. 1. Fogalmak Történelem adattár a harmadik évfolyam számára I. Ókor Állam 1. Fogalmak Állattenyésztés Amfiteátrum Apostol Arisztokrácia Barbár Biblia Birodalom Brahmanizmus (hinduizmus) Bronzkor Buddhizmus Colonus

Részletesebben

INDIA ŐSI BÖLCSESSÉGE

INDIA ŐSI BÖLCSESSÉGE 2 Héjjas István INDIA ŐSI BÖLCSESSÉGE Az indiai eredetű vallások filozófiája és létszemlélete INOK Kft. Budapest, 2005 Dr. Héjjas István. Bp., 2005 Az illusztrációk kizárólag a dekorációt szolgálják. Felelős

Részletesebben

Pedagógiai elméletek és irányzatok

Pedagógiai elméletek és irányzatok BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely Pedagógiai elméletek és irányzatok tanulmányi útmutató 2. félév dr.

Részletesebben

A KELETI NEVEK ÉS SZAVAK ÁTÍRÁSÁRÓL

A KELETI NEVEK ÉS SZAVAK ÁTÍRÁSÁRÓL Előszó A BUDDHIZMUS SOKFÉLEKÉPPEN HATÁROZZA MEG ÖNMAGÁT A számos hasonló jelentésű szó közül az ágama (âgama) az, amelyet a legkifejezőbbnek érzek. Ezt a szót az írásos hagyomány megjelölésére alkalmazták,

Részletesebben

AZ ALAPKŐRE ESZMÉLÉS

AZ ALAPKŐRE ESZMÉLÉS BERNARD LIEVEGOED AZ ALAPKŐRE ESZMÉLÉS BESINNUNG AUF DEN GRUNDSTEIN (1. kiadás: 1987, 2. kiadás: 1993.) A XX. század elején Rudolf Steiner megalapította az Antropozófiát. Úgy vezette be, mint egy filozófiát,

Részletesebben

A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják.

A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják. Bevezetı Irányzatok A Taoizmus és a konfucianizmus mindketten az arany középút tanát vallják. A Kr.e. 6 században a kínai filozófia rendszer 2 különféle iskolában testesült meg. Alapelvük, hogy a természetben

Részletesebben

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA Andragógia és szociális munka szakosok számára Összeállította Dr. Barkó Endre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény, 2006. 1 2 BEVEZETÉS Az összeállítás

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

Magyarország új alkotmányossága

Magyarország új alkotmányossága PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Magyarország új alkotmányossága Drinóczi Tímea (szerk.) Pécs 2011 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyarország új alkotmányossága Drinóczi

Részletesebben

A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet)

A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet) Dr. Héjjas István: A Buddhista filózófia kialakulása és fő irányzatai (jegyzet) A buddhi szó jelentése: értelem. Buddha az, aki teljes mértékben rendelkezik a józan, tiszta értelemmel, vagyis tökéletesen

Részletesebben

Tartalom. FORRÁS Bácskay András: Egy mezopotámiai orvosi szöveg 173

Tartalom. FORRÁS Bácskay András: Egy mezopotámiai orvosi szöveg 173 Tartalom TANULMÁNYOK SZENT KÖNYVEK Salát Gergely: Szent könyvek Kínában a konfuciánus kánon 5 Rácz Géza: India szent könyvei és a Bhagavad-gítá kódja 18 Rózsa Huba: Pentateukhosz vallástörténet üdvtörténet

Részletesebben

RADICS PÉTER RAPRAAB.ELTE BULGUKSA

RADICS PÉTER RAPRAAB.ELTE BULGUKSA RADICS PÉTER RAPRAAB.ELTE BULGUKSA Koreai Buddhizmus 2011-06-10 Esszémet a koreai buddhizmus egyik legszebb kolostoráról írom, mely a méltán híres Bulguksa. Mielıtt azonban belekezdenék a templom részletes

Részletesebben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Dr. Héjjas István

Részletesebben

ISTENEMBEREK A FÖLDÖN

ISTENEMBEREK A FÖLDÖN ISTENEMBEREK A FÖLDÖN Az emberiség ma még nehezen képes elfogadni, hogy nálánál sokkalta magasabban fejlett lények, spirituális nyelven szólva lelkek is léteznek, akik olykor-olykor ugyanolyan testet öltenek,

Részletesebben

ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET

ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET Debreceni Református Hittudományi Egyetem ISTENDICSİÍTÉS ISTENTISZTELET Szempontok a református gyülekezeti éneklés istentiszteleti szerepének és lelkigondozói lehetıségeinek újragondolásához DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára

Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára Történelmi fogalomtár a 9. évfolyam számára [Forrás: Száray Miklós: Történelem I. Munkafüzet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.] Jelmagyarázat: és dőlt betű: a fogalomgyűjteményben kikereshető fogalom. ~ tilde-jel,

Részletesebben

1 of 15 09.05.2015 17:55

1 of 15 09.05.2015 17:55 Közösségünkről Kik vagyunk? Ezzel foglalkozunk Hitvallásunk Dzsainizmus Közösségi élet Mi így segítünk ÖN ÍGY SEGÍTHET Gyűjtés Adományozás Adó 1% Felajánlás Galéria Foto galéria Video galéria Jogsegély

Részletesebben

I. Témaválasztás indoklása

I. Témaválasztás indoklása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Témaválasztás indoklása... 2 II. Vallástörténeti kitekintés... 5 II. 1. Sintoizmus... 5 II. 2. A buddhista tanok elterjedése Japánban... 9 II. 3. A zen térhódítása

Részletesebben

EGYHÁZVEZETÉS MÁSKÉNT?

EGYHÁZVEZETÉS MÁSKÉNT? DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.2. (Summer 2013/2 Nyár) EGYHÁZVEZETÉS MÁSKÉNT? TÖRÖK CSABA A TANULMÁNY VÁZLATA Latin-Amerika Messzi tájakon a) İsi modellek

Részletesebben

Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Brahmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Budapest, Gondolat, 1975.

Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Brahmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Budapest, Gondolat, 1975. [47] A new age szerzők a hinduizmusból különösen a szinkretizmust, a Minden-Egy tanát és a lélekvándorlás gondolatát veszik át. A hinduizmus vagy bráhmanizmus magába ölel szinte minden elképzelhető vallási

Részletesebben

AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN. 12. évfolyama számára

AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN. 12. évfolyama számára AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN 12. évfolyama számára Bevezetés 1. Az üdvtörténet apológiájának (apológia = védőbeszéd) fogalma és célja: a katolikus tanítás hihetőségének (credibilitas) igazolása.

Részletesebben