Történeti áttekintése:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történeti áttekintése:"

Átírás

1 Indus-völgyi civilizációtól-indiáig Hinduizmus Lényege és történelmi hátterérıl A hinduizmus Elı-India ısi "bennszülött" vallása. Hozzá tartozik az Indiai Köztársaság lakosainak közel 83 százaléka. Élnek hinduk Nepálban, Pakisztánban, Bangladesben, Srí Lankán, Hátsó-Indiában, Indonéziában, (fıleg Jáván), Délkelet- Afrikában, Dél-Amerikában és Óceániában is. A világ népességének mintegy 13, 5 százaléka a hinduizmus követıje. A hinduizmus sokistenhivı vallás. Nem vezethetı vissza egy alapítóra. Évszázadok során alakult ki belsı szellemi erıi és a külsı körülmények hatására. A fejlıdés folyamatossága az a kötelék, amely összetartja. Ezért nevezik vallásukat a hinduk "örök vallásnak". Nincsenek szilárdan rögzített, általános érvényő dogmái, sem pedig egyháza, papi hierarchiája. Minden hindu hisz az egyetlen, mindent magába foglaló istenségben (Brahman: világszellem, abszolútom, egyetlen örök valóság), az újjászületésben és a megváltásban. Ami a hinduizmust minden más vallástól megkülönbözteti. a kasztrendszer, továbbá egyes állatok pl. "szent tehén" tisztelete. Nyitott és türelmes más vallások iránt, mindegyiket az üdvösség útjának, az Istenhez jutás lehetıségének tartja Történeti áttekintése: Az India" szó az Indus folyó nevébıl származik, amelynek partjai mentén, a Himaláján keresztül az árják elvándoroltak Közép-Ázsiából az Indus és a Gangesz síkságára Kr. elõtt 1500 körül. Az elsı emberi telepek létrejötte az indiai szubkontinensen vélhetıen Kr. elıtt 6000-re tehetı, majd Kr. elıtt 300 körül jött létre ezekbıl az a kultúra, amelyet ma az Indus-völgyi civilizációként ismerünk, és amely egészen az árják jöveteléig virágzott. Annak ellenére, hogy nem áll rendelkezésre elegendı régészeti bizonyíték, és az indus írást még nem fejtették meg, és így nem lehetséges India történelmének ennek a szakaszáról részletes leírást adni. Indus-völgyi kultúra egy városi civilizáció volt, amelynek alapjául a gabonatermelı földmővelés szolgált, valamint az akkori mezopotámiai és egyiptomi városokkal való kereskedelem. A feltárt adatok arra utalnak, hogy vallási képzeteikben fontos szerepet töltött be a termékenyistennı. Mellette az égitestekhez kapcsolódó, a természeti jelenségeket megszemélyesítı istenek, totemmisztikus állatok kultusza is megvolt. A kultuszt a papok kiváltságos csoportja irányította. A történelem nem ad magyarázatot arra, hogy az Indus-völgyi kultúra miért tőnt el szinte nyomtalanul, hiszen tudjuk, hogy a korai árják egyszerő nomád életmódot folytattak, amelybıl a városi jelleg teljes mértékben hiányzott. Idıvel az árják életvitele is átalakult egyfajta városi kultúrává, amely egyre délebbre terjedt. Az ezzel járó társadalmi, gazdasági és politikai változásokat két nagy indiai mondából, a Ramayanából és a Mahabharatá-ból is ismerhetjük. 1

2 A korai civilizáció megteremtıi India ıslakói, a dravidák voltak (Ezek a ma sötét bırő emberek, India legszegényebb népei, voltak. ) Hozzájuk kapcsolható az Indus völgyi kultúra virágkora (Harappa, Mohendzsodaro) mely a 3. évezred második felétıl a második évezred közepéig tartott. Ezek a Mohendzso-Daro és a Harappa kultúra emlékei, az Indus folyó medencéjébıl. Magas fokú, fejlett kultúra volt ez, amely a földmővelésen alapult; bronzmővességgel, sokoldalú kézmővességgel, városi kıépítményekkel, az írás ismeretével. Tekintve, hogy ennek a kultúrának a virágkora Kr.e közé tehetı a több mint 4000 éves épületek látványa megdöbbentı, hiszen abban a korban a ma elmaradott India, a világ élvonalában járt, és a kultúra kezdetei, Kr. e re tehetjük. Nemcsak a fejlettség a rendkívüli, hanem az, hogy a házak között nincs nagy különbség. Nemcsak az elıkelı paloták lakói éltek komfortosan, hanem a városi polgárok is, olyan szinten, amely messze meghaladja a mai utódaikét Mohendzso Dáro lakói ezt a szintet a természeti erıforrások kizsigerelésével érték el, ami az Indusvölgy sérülékeny erdıségeinek gyors kipusztulásához és a terület kiszáradásához vezetett. Ez eredményezte az Indus völgy városainak hanyatlását, és a civilizációjuk pusztulása Az ıslakók között a hanyatlás korában, alakult ki a kasztrendszer, amit késıbb az árják is átvettek, és még átjárhatatlanabbá tettek. Kr. e körül érkeznek a latinok, szabinok Itáliába, a görögök Hellászba, és a vándorlás tovább a KisÁzsia Perzsia útvonalon egészen Indiáig hat. Az asszírok és a perzsák is indoeurópai, csakúgy, mint az Indiát a Kr.e. II. évezred elején elérı "árja törzsek". Az eredetileg állattenyésztı bevándorlók a II. évezred végén tértek át a földmővelésre. Ezek az új területeiken saját magukhoz képest fejlett, de hanyatló civilizációt találtak, amelynek lakóit India déli részére szorították vissza. A fehérbırő bevándorlók és a sötétbırő ıslakosok közötti elkülönülés ebben az idıszakban az árja társadalomra is kiterjedt. Az indoeurópai árja (elıkelı) törzsek kb. az i. e. 15. században vonultak be az Indus és a Gangesz folyók völgyébe. Katonai fölényük birtokában (harci kocsik, bronzfegyverek) a 7. századig fokozatosan elfoglalták Indiát. A hódítók az ıslakosságtól elkülönült csoportot alkottak. Az indiai társadalom alapja a faluközösség. Bár a rabszolgaságot ismerték, a társadalmi tagozódásnak sajátos válfaja alakult ki: a varna (kaszt)-rendszer. A kaszt olyan zárt csoport, mely a származásnak megfelelı jogállást és foglalkozást jelent. Létrejötte az elsı évezred századaiban az arisztokrácia harcainak köszönhetı, melyben a papság szerezte meg a gyızelmet. Az elsı varnát a brahmanák (papok), a másodikat a ksatriják (a katonai elıkelık), a harmadikat a vaisják (a közrendőek), az utolsót a leigázott ıslakók, a sudrák és dászák alkották. 2

3 Az elsı évezred elsı felében alakultak ki a kis államok, a rádzsaságok, élükön a fejedelmekkel, a rádzsákkal. Az i. e. 4. században Magadha állam uralkodója, Csandragupta Maurya egyesítette Észak- Indiát. Utóda Asóka az i. e. 3. század közepén létrehozta az egységes Indiát. A birodalom a 2. században részfejedelemségekre bomlott. Az újraegyesítést az i. sz. 4. században a Gupta-dinasztia végezte el. India történelme nem más, mint birodalmak felemelkedésének és hanyatlásának története. Volt, amelyet az ıslakosok hoztak létre, másokat az országba betörı más népek, akik hódítani jöttek, de késıbb beleolvadtak az indiai fejlıdés fı vonalába, ilyen módon hozzájárulva a mai indiai kultúra sokszínőségéhez. A mondákban említett birodalmak központja a mai Delhi volt, de ahogy az árják a szubkontinens egyre nagyobb részét meghódították, a hatalom központja eltolódott, és az ısi India nagy dinasztikus birodalmainak fıvárosai a mai Bihar állam területén voltak. Ilyen dinasztia volt a Nanda (Kr. elıtt III. század), amely megakadályozta, hogy Nagy Sándor betörjön a Gangeszi síkságra (Kr. elıtt ) A Maurja (Kr. elıtt II.-I. század), amelynek csúcsát Asóka Birodalma a Maurja dinasztia Asóka király uralkodása idején élte világkorát virágzott a földmővelés, fejlett közigazgatás, adórendszer. Asóka miután felvette a Buddhista hitet felhagyott korábbi politikájával és erkölcsi tanításait az egész kontinensen ott találjuk oszlopokra és sziklafalakra vésve halála után a dinasztia összeomlott. Gupta dinasztia (Kr. után IV. század), amelynek uralkodása alatt Kautilya megírta a híres Arthshastra-t. Olyan városok, mint Magadha és Pataliputra fejlett és virágzó központjai voltak a kereskedelemnek, a kultúrának és a tanulásnak, hírüket távol is ismerték. Az indiai történelem ennek az idıszakának utolsó nagy birodalma a : Harsha Birodalom volt a Kr. utáni VII. században. Az inváziók abban a korban érték el tetıpontjukat, amelyet ma a középkori Indiának nevezünk, amikor is Észak felıl a XI. századtól kezdve a mongolok több hullámban betörtek India területére, és végül létrejött a Nagymogul Birodalom ( ). Ebben az idıszakban fedezték fel a portugálok (Vasco de Gama Calicut-nál (Kozhikode) ban ért partot), a hollandok, a franciák és a britek azokat a tengeri útvonalakat, amelyek segítségével a tenger felıl megközelíthették Indiát, elıször kereskedıkként, majd késıbb gyarmatosítókként. 3

4 2.A védikus kor vallása Ennek az ısi Indus-völgyi civilizációnak a vallási képzetei és szervezeti formái befolyásolták a késıbbiekben az árja népek benyomulása (Kr. e. 16. századtól) után kialakult indiai civilizáció (ún. védikus korszak) vallását is. Az árják behatolása és térnyerése utáni Indiát vallástörténeti szempontból egy korai védikus korra (Kr. e. I. évezred közepéig) A brahman idıszakra (klasszikus korszak, Kr. u. I. évezred közepéig), majd az újkori hinduizmus máig tartó szakaszára oszthatjuk. A Kr. e. II. évezred közepén az Indus völgyébe benyomuló árják törzsi szervezetben élı, nomád állattenyésztı, harcos népek voltak. Vallási hiedelmeik a hasonló civilizációs fokon élı természeti népek vallásához hasonlított. Isteneikrıl, vallási kultuszukról a szájhagyományból, majd ennek a késıbbiekben, írásban is rögzített irataiból sok mindent ismerünk. A vallási nézeteiket kifejezı iratok a védák (szent tudás). Vallásukat ezért "védikus vallásnak" nevezik. Az árja hódítók részben átvették az ıslakosság vallási hiedelmeit, részben megtartották ısi szokás- és hiedelemvilágukat. A Védák elsı és legrégibb győjteménye, a Rigvéda himnuszai ırizték meg a megtelepedést követıen kialakult ısi vallás jellemvonásait. Ez politeista vallás volt. Védák 4 részbıl áll és ık állították össze Véda címő, szanszkrit nyelvő, négy részbıl álló hindu szentírást. A Védák elsı, legrégibb győjteménye a 1.Rig-véda (ısi himnuszok), a mágikus fényhimnusz 1828 himnusza van, tíz mandala, 10 énekkör, tőzisten tőz áldozat 2.Száma-véda (vallásos dalok), a harmadik a 3.Jadzsur-véda (áldozati rítusok), a negyedik, legkésıbbi győjtemény az 4.Atharva-véda (varázsszövegek). Védikus rítusok Ez a rend a természetben, az erkölcsben és a rítusban jut kifejezésre A kultusz egyszerő volt. A családfık végezték a szent tőz elıtt, a lángokba dobálva áldozati ajándékaikat. Az idık során az áldozati szertartás bonyolultabb lett. Szoma áldozat, tőznek szoktak italt áldozni hajnalban és este. Ellátására külön személyek váltak szükségessé, akik az "istenek dolgában" is járatosak voltak, és ily módon papi rendet alkottak. Ezek a brahmanok (törvénytudók) a korábbi varázslókból szervezıdtek. Nagy szerepük volt az új, védikus vallási formáció kialakításában, megszilárdításában. A Védanta szellemisége A védikus vallásnak nem voltak konkrét elképzelései a túlvilágról. Nagy jelentıséget tulajdonítottak viszont az áldozatbemutatásnak. A szabályosan bemutatott áldozat kíséretében elıterjesztett kéréseket az istenek nem tagadják meg szerintük. Mágikus szertartások segítségével a meghaltak lelkei az égbe emelkednek fel, hogy ott az istenek társaságában éljenek. 4

5 Istenpanteon Igen sok és sokféle isten totemmisztikus tiszteletébıl állott. A fölmővelı ıslakosság istenei közül a termékenység és a halál elvét megszemélyesítı földistennı, s a megtermékenyítı férfiistenek tiszteletét vették át. Ekkor terjedt el a "szent állatok" (tehén, elefánt, kígyó, majom, krokodil) és "szent növények" (fügefa) kultusza is. Az árják számára korábban az emberfeletti hatalmak képzetét a természeti erık, természeti jelenségek és égitestek: a Nap, a Hold, a tőz jelentették. A letelepedés idején ezeket személyesítették meg, emberi vonásokkal ruházták fel. A sok száz istenség közül kiemelkedik Indra: a mennydörgés, villámlás és a harc istene, az istenek királya. Termékenység, erı istene. Funkciója: mennydörgés. 250 fohász hozzá szól, bejövı árják fıistene lett. Vadzsrával bíró. Legyızte a szárazság démonát, gyızelemre vitta az árjákat. Vidra démont legyızte. Felesége Sacsi ikertestvére Agni. Legyızte a káoszt, ı hozta a napot és a hajnalt. Adja a hosszú életet, erıt. Ábrázolják emberforma, szakállas, harci szekéren kezében Vadzsrával. Varuna: égistenként, holdistenként, vízistenként, a büntetés istenekért jelentıs. A nappali és éjszakai égbolt benne volt. A kettı változásának a rendnek ırzıje. Mindent látó szeme van. İ irányítja az Isteneket betölti és bevilágítja az eget és földet. Megalkotta és fenntartotta a világot. A varázslás erısen kötıdik hozzá, megszabadítja a betegségtıl az embereket, védelmet ad, a halállal szembe száll. Szimbóluma: pányva, kancsó, krokodilféle lény: makara késıbb nyugatnak lesz istene lefokozva. Szurja: a napisten, Agni: a tőz istene volt. 200 himnusz szól hozzá. Isteni és emberi világok összekötıje. Előzi a sötétséget és a vadakat. Heve a termékenységben, az asszonyoknál. İ segíti a halottakat az Istenekhez. Ég és föld gyermeke. Jana: a halál Istene, holtak királya. İ volt az elsı aki meghalt. A haldoklókat összegyőjti, elkészíti a helyüket, kisérı 2db négyszermő kutya. Birodalma dél, ezért a holtakat dél felé temették. Szimbóluma a tehénszarv, bikaarc (vörös) Varuna és Mitra az: " Örök világrend " törvényének ıreiként tevékenykedtek. ÁRJÁK és a kasztrendszer: Kr. e körül az árják tovább nyomultak a Gangesz völgyében. Meghódították az indiai szubkontinens északi felét, és ott, mint uralkodó réteg letelepedtek az ıslakosok között. A föld addigi tulajdonosai kezében maradt, ık is mővelték tovább. Katonai fölényük tudatában az árják maguknak követelték az uralkodói posztokat. Közülük került ki a király (rádzsa). Kiváltságok illették meg a harcosokat. A köznép összekeveredett. A kétféle papság egyesítése is hamarosan megtörtént. A vezetı társadalmi csoportok közötti több évszázados rivalizálás a hatalomért a: 1. papok (brahmanok) elıtérbe jutását eredményezte. A társadalmi ranglétra következı fokán a: 2. harcosok (ksatriják) állottak, de közülük került ki az uralkodó. 5

6 Ezután következett a : 3. köznép (vaisják).: földmővesek, kézmővesek, kereskedık Végül a szolgák 4. sudrák (páriák) és a rituális okokból tisztátalannak tartott érinthetetlenek jelentették a társadalom alsó régióját. A kasztrendszert a fıisten Brahma rendelésének tartják, és Indiát ma is bráhmin kaszthoz tartozó politikusok vezetik, és a hadseregben, pedig a katonai kaszt tagjai szolgáltak. A kasztok között a házasságkötés kizárt volt, csak egymással házasodhattak, ez és a túl fiatal korban kötött házasságok a nép elkorcsosulásához vezettek. Egy bráhmin nem érinthet meg egy sudrát, nem adhat neki sem ételt, sem tanácsot, ıt sem érinthetik meg. Varnarendszer:Ezzel kialakult az indiai társadalom szerkezetének fı váza, a varnarendszer, amelyet át- meg átszıtt az örökletes születési-foglalkoztatási csoportok, a dzsátik rendszere. Indiának ez " kasztrendszere " a Manu törvényeiben nyert megerısítést. Ezt a győjteményt a feltevés szerint a Kr. e. 5. században állították össze. A következı századokban ez lett India társadalmi rendjének kódexe. Manu törvényei: A Manu kódex szerint az uralkodó kaszt a brahminok varnája, a papság. İk mutatták be az áldozatokat, és ismerıi voltak a szent Védáknak. A Védák szent szövegéhez a tudós brahminok terjedelmes kommentárokat készítettek. Ezek részletesen ismertetik az egyes szertartásokat, feltárják mitikus értelmüket. Ezekben a "brahmanák"-nak nevezett áldozati szövegekben feltőnik, majd mindinkább elıtérbe nyomul a minden létezı végsı egységet hangsúlyozó tendencia. A "Minden-Egy", amely mindennek ısoka, benne rejlik mindenben: ez a "Brahman" ("szent hatalom"), amely az áldozat hatékonyságát biztosítja. A brahman szó elsıdleges jelentése (ima, varázsmondás) transzcendentálódik itt. Az abszolútummal, a személytelen istenséggel, az örök isteni erıvel azonosul. Az embert körülvevı sokféle dolog és esemény ugyanazon végsı valóság megnyilvánulása. Ez a végsı valóság a Brahman, minden dolog lelke és belsı lényege. A hindu felfogás szerint a Brahman végtelen és kezdet nélküli istenség, melynek különbözı megnyilvánulásait személyesítik meg az istenek és istennık, tehát ık az egyetlen végsı valóság különféle "visszatükrözései". Minden isten Brahman teremtménye, és ı önmaga azonos valamennyi istennel. A Brahmannak az emberi lélekben való megnyilvánulása az Átman. A végsı és individuális valóság egy és ugyanaz. A világ teremtése folyamatként szemlélhetı, amelyben az Isten Brahman átalakul világgá, és ismét visszaalakul Istenné. 6

7 Upanisadokban: /Titkos tanítások/ az áldozati szertartási szövegekhez főzött) melyek közül a legrégebbiek Kr. e. 800 körül keletkeztek - a Védákhoz képest új tanítások is találhatók. Lélekvándorlás: Az egyik ilyen a lélekvándorlás eszméje, amely a reinkarnáció ısi totemmisztikus elképzeléseibıl indult ki. A brahmanisztikus felfogás szerint az ember lelke a halál után nem pusztul el, hanem átköltözik valami más anyagi testbe; jó vagy rossz cselekedeteitıl (karma) függıen állatként, emberként, istenként, vagy más módon újjászületik. Az emberi lét értelme és célja : a Brahmannal való végsı egyesülés elérése. Ehhez a felszabadulás útján (móksá) lehet eljutni, ami nem más, mint az élet körforgásából, az újjászületések folyamatából, a szamszárából való kilépés önként vállalása. Az embernek a létkörforgásában való helyét tettei (karmája) határozzák meg. Ezeket a cselekedeteket a dharma (világtörvény) függvényében úgy kell irányítani, hogy az ember újjászületéseiben, magasabb létformában, végül is tiszta élető brahminként átléphessen a Brahmannal való azonosulás örökkévalóságába. A dharma : azoknak a kötelezettségeknek az összessége, amelyek az egyént az istenekhez, a társadalomhoz és más egyénekhez való viszonyában szabályozzák, eligazítják. A legfontosabbak ezek közül a kaszttörvények betartása. Aki ezeket maradéktalanul teljesíti, lehetıséget nyer arra, hogy halála után magasabb kaszthoz tartozó emberbe költözzön a lelke, és végül elérje a Brahman állapotot. Az Upanisadok tanításainak hatására fokozatosan kialakult az egységes brahmanizmus vallása, és megszilárdult és kiteljesedett az Indiában mindmáig létezı kasztrendszer (varna-dzsáti rendszer). Dzsainizmus A brahmanizmus által szentesített és igazolt kasztrendszerrel szembeni szellemi ellenállás hozta létre a Kr. e. 6. századtól kezdve a különbözı "eretnek" irányzatokat. Új üdvtanok keletkeztek, amelyek azután önálló vallásokká fejlıdtek, és Kr. u körülig szellemi küzdelmet folytattak a brahmanizmussal. Ez volt a dzsainizmus és a buddhizmus. A Kr. e. I. évezred második felében Észak-Indiában egy hatalmas asszimilációs folyamat: népek, kultúrák, vallások összeolvadása fejezıdött be. Az asszimilációs folyamat lezárulása nagy fellendülést hozott gazdasági és szellemi téren egyaránt. A vallásosság új elemeiként a kor meghozta a népi kultuszok felélénkülését is. A népi kultuszok nagy eposzokban fogalmazódnak meg. A Mahábhárata és a Rámájana ekkor rögzültek írásban, és bennük formálódtak ki a hinduizmus legfıbb tételei. A Mahábhárata egyik része a Bhagavad Ghítá (A Magasztos éneke) olyan kinyilatkoztatás, amely már a hinduizmus minden lényeges tanítását magába foglalja Istenrıl, a világról és a lélekrıl, és tökéletesen visszatükrözi a hinduizmus szellemét. Olyan "szent irat" ez a hinduk számára, mint a zsidóknak az Ószövetség, a keresztényeknek az Újszövetség, vagy az iszlámnak a Korán. A brahmanizmusban bekövetkezett változás legszembetőnıbben az istenek világának megváltozásában mutatkozik meg. Tisztelik még a védikus isteneket (Indra, Varuna, Agni, Mitra), de mások mindinkább háttérbe szorítják ıket. A három legelıkelıbb helyet most három isten foglalja el a panteonban: Brahma, Visnu és Siva. 7

8 Brahma :a világ keletkezésében döntı szerepet játszott. Visnu: a világ fennmaradásának elve. Siva: a mindenség teremtı és pusztító erıit jelképezi. Puránákban ("Régi történetek") Visnut és Sivát tekintik a hinduk a világ urának, az összes többi istent pedig az ı alárendeltjeiknek. Brahma, Visnu és Siva az istenség három alakja (háromalakúság = trimúrti), aki tevékenysége során mint a világegyetem teremtıje, fenntartója és elpusztítója jelenik meg. Ezeknek az isteneknek a kultusza teljesen eltérı a korábbiakétól. Templomokban, látványos ünnepi szertartásokkal fejezıdik ki. Ebben a korban épültek India legısibb templomai, amelyekben már az istenek szobrai is megtalálhatók. Visnu alakjának, mítoszainak kiteljesítése a Puránákban ("Régi történetek") kísérhetı figyelemmel. Ezek az idıszámításunk körüli évszázadokban lejegyzett teológiai írások a népi vallásosság történetei. Jelentıs szerepük volt a buddhizmus eszmei leküzdésében is. Ebben az idıben jöttek létre a különféle szekták. A szekták középpontjában Visnunak, Sivának, vagy megtestesüléseiknek (avatáráinak) kultuszát állították a középpontba. Visnu avatárái: közül a legnépszerőbb Krisna és Ráma, Siváéi közül :Natarádzsa és Siva "felesége" Sakti, más alakjában Párvatí, vagy Durgá. Matszja: óriáshal Visnu ebben az alakjában mentette ki a hetedig Manut és a világ teremtményeit a nagy vízözönbıl. Varáha vaddisznó alakjában elpusztította a démonokat és megmenttette az óceán mélyére süllyedt földet. Krisna a Mahábhárata címő eposz hıse, ı tárta fel az univerzum titkait a Bhagavad Gitában. Krisna ígéretet tett, hogy újraszületik valahányszor az erény megfogyatkozik a világban. A vaisnavák: Visnu, a saivák Siva, a sákták Sakti kultuszát tartják szektáik számára a legfontosabbnak, elismerve az összes többi istenség létét és szentségét is. A szekták élén szent férfiak, guruk állnak. İk a nép tanítói, vallási életének vezetıi, közvetítık az ember és az istenek között. A szektaszellem és a guruk szerepe a hinduizmusban napjainkig megmaradt. Sankara, a nagy brahmana teológus Kr. u. 800 körül kísérletet tett arra, hogy a sok egymás mellett létezı vallásos nézetet és kultuszt egységes egésszé foglalja össze. Kidolgozta a hinduizmus vallási rendszerének alapjait. Elismerte minden vallási tanítás és kultusz viszonylagos igazságát. Szerinte a különféle vallások a legfıbb egyetemes igazságnak csak részletaspektusai. Az igazság teljes egészében csak a meditatív elmélyülés révén ismerhetı meg. 8

9 A hinduizmus világképe, istenei Minden dologban és lényben örök törvény (dharma) munkálkodik. Ez a törvény megnyilvánul a természet rendjében, továbbá az erkölcsi rendben, amely mindenki számára elıírja a helyes magatartást, végül a mágikus-rituális rendben, amely a szent cselekedetekrıl, áldozatokról gondoskodik. Ez a Törvény (Világalapelv) mindenben és mindenen uralkodik. A hinduizmus néhány filozófiai irányzata (mímánszá, klasszikus szánkhja) valamennyi istent is alárendeli a dharmának. Eszerint az istenek is halandók. Nem tételezik fel egy örökkévaló Isten létét. Mivel a hinduizmus rendkívül szerteágazó, s nincs egységes tanítása, ezért többféle álláspont is elfogadott. A mai uralkodó nézet szerint létezik egy örök és változhatatlan személyes Isten, aki az összes, dharma alá vetett istenség fölött áll, s tılük lényegében különbözik (henoteizmus). Ezt a Mindenség-Istent emberhez hasonló külsejő túlvilági személyként képzelik el. Visnut vagy Sivát tartják a világ egyetlen urának. A hindu panteisták szerint minden a személytelen, örökkévaló Istenre, Brahmanra vezethetı vissza. A világban csak neki van igazi valósága. A sokszínő jelenségvilág nem a valóságban létezik, hanem csak a Brahman által, esetleg a mi "nemtudásunk" által megcsillantott csalóka "látszat" (májá). Brahman a világ ható ısoka, egyben anyagi ısoka is. İ a mindent átfogó, mindenütt és mindig jelenlevı isteni rendezıelv. İ bocsátotta ki magából az örök törvényt. Sankara és követıi (a teopantisták) szerint Brahman az ık, a Minden-Egy, az anyagi valóságon túli megfoghatatlan, határtalan, kezdet és vég nélküli, oszthatatlan, felfoghatatlan örök szellemi lét. Ez az abszolút Brahman azonos az ember belsı, isteni lényegével (lélek), az átmannal is. A Brahman jellemzı sajátosságokkal (attribútumokkal) rendelkezı alakban ísvaraként, mint a hívık imádatának tárgya nyilvánul meg. Isvara: mint "isteni rendezıelv" meghatározott funkciók szerint differenciálódik a Trimurtiban, a három fıisten tevékenységében: Brahma, a teremtı; Visnu a lét fenntartója; és Siva a pusztító és megújító. A hinduizmus alapelvei és tanrendszere A hinduizmus vallási és bölcseleti rendszerét Sankara dolgozta ki (Kr. u. 800 körül) az Upanisadok és a védanta ("A Védák végeredménye") alapján, a buddhizmus és iszlám hatása alatt. A hinduizmus tulajdonképpen nem más, mint reformált és modernizált brahmanizmus, amely a kasztrendszerrel szembehelyezkedı buddhizmus és a hódító iszlám szellemi leküzdését is igyekezett biztosítani. 9

10 Alapvetı tanítások A hinduizmus Alaptétele: a Brahman (világlélek) és a vele azonos átman (emberlélek) bír csak abszolút valósággal. A Brahman személytelen, meg nem nyilvánuló, felfoghatatlan. Egyedül a Brahman tökéletes valóság. Minden egyéb csak járulékos, feltételes, relatív, ami létlátszatát a világlélek létesítı erejének köszönheti. A hindu felfogás megkülönbözteti a lelket (átman), a szellemet és az elmét. 1.A lélek a látó-és tudó. 2.A szellem és elme csupán a látás és tudomásulvétel eszközei. Innen ered a nagy illúzió, a májá, amely az anyagi világnak teljes valósággal nem bíró voltát fejezi ki. A májá eltakarja a határtalan valóságot az anyagvilágba zárt szellem elıl. 3. Az én (ego) csak a szellemnek és elmének a terméke, és ezekkel együtt az anyagi létbe van zárva. Énünk csak önmagában és az általa felfogható anyagvilágban lát valóságot, és ragaszkodik ehhez. Ez a " nagy rabság ", amelybıl a megismerés útja vezet a felszabaduláshoz. Az életakarás hatalmas ereje köti az ént az anyagi léthez. Az életakarás (létakarás) miatt nem szőnhet meg az egyéni élet a test halálával. Az anyagvilág törvényei arra kényszerítik a lények halál után is megmaradó szellemi testét (és a benne rejlı ént), hogy ismételten visszatérjen az anyagi létbe, újjászületések (reinkarnáció) hosszú során át. Lélekvándorlás : Az újjászületések körforgása, a "lélek vándorlás " ("szamszára") nem szőnhet meg addig, amíg az én a léthez ragaszkodik, a létesülést szomjazza. Ez a reinkarnáció tanának lényege. Minden, ami az embert életében éri, csupán önnön elızı magatartásából és tetteibıl ered. A "karma törvénye" ("cselekedet") a sors meghatározója. A szabad akaratnak is szerepe van a karma útján. Az egyéni sors két összetevıje: 1. egyrészt a múlt cselekedeteinek összessége, 2. másrészt a szabad akarat. A sors vonala abba az irányba tolódik el, amelyik összetevı nagyobb erıvel hat. A jó akarat, igyekezet változtathat a sorson, de a jelen akarásának ereje csak a messze jövıben juthat érvényre, miután a múlt tetteinek súlyát leküzdötte. A tetteknek, cselekedeteknek az a lényege, jelentısége: hogy milyen relációban állnak a dharmával. A dharma kötelesség és kötelezettség, ami az istenekkel való kapcsolatra, valamint az ember társadalmi és egyéni kapcsolataira egyaránt vonatkozik. Fontos szabályozó elv ez, törvény értékő. A karma értéke a dharma viszonylatában mérhetı. Minél inkább összhangban van a dharma követelményeivel az emberi cselekedet, annál gyümölcsözıbb a következı élet számára. A dharmával összhangban álló karma pozitív folyamatokat hoz létre: az egyén újjászületésében közelebb kerül végcéljához: a móksához: (felszabadulás), ami a létkörforgásból való kikerülést jelenti. 10

11 A móksa a felhalmozott erényekkel közelíthetı meg. A tökéletesség állapotát - a Brahmannal való egyesülést csak a móksa által lehetséges elérni. Az egyéni léten a születések sorát szabályozó karma, a tettek következményeinek törvénye uralkodik. Ennek értelmében a felszabadulás nem következhet be, míg a karma az embert létforgatagba láncolja. Legfıbb feladat a tettkövetkezmények kötelékének meglazítása, majd megsemmisítése. Ennek útja a helyes tevékenységen átvezet. A végsı felszabadulás, megváltás felé vezetı út az etikailag helyes, jó cselekvés útja, a karma-marga. A hindu vallás legjellemzıbb vonása, hogy a végsı célt a Brahmannal való azonosulásban határozza meg, nem tekinti ezt mindenki számára közvetlen célnak, hanem eszközöket és utakat keres a megközelítésre. Nem ismer merev, megváltozhatatlan dogmát és "egyedül üdvözítı vallást" sem Ritusok, ünnepek A hinduizmus kultuszáról, ünnepeirıl A hindu vallásban megtalálható az istenszeretet áhítata; a megértés és az isteni kegyelem gondolata. A népvallás zajos, látványos, ceremóniadús. A hindu papok (guruk, "szent emberek"): tanítók, lelki vezetık. Hivatott közvetítık az ember és Isten között. Fı feladatuk az embereknek az istenekhez való vezetése és a hinduizmus szertartásainak végzése. A hindu templomok mindenekelıtt azért épültek, hogy fenntarthassák az Isten - egy közösség szellemi pártfogója - eleven jelenlétét. A templomokban sok szent tárgy, istenszobor, képmás található, amelyben az isten jelenléte formát ölt. Kis kamrában helyezik el ezeket. A kamrához imacsarnok kapcsolódik. A pap feladata a szent tárgyak gondozása és az áldozatok bemutatása. Az istentiszteletnek része a rituális zene és a tánc is, amelyet a szentélyhez csatlakozó pavilonban mutatnak be. Az istentiszteletkor leginkább virágokat, gyümölcsöt, egyéb terményeket, néha állatokat áldoznak. A pap az istenséget képviselı szent tárgyhoz érintett - ezáltal megszentelt - áldozati adományokat szétosztja a gyülekezetnek. Szent helyek A mőködı templom elsısorban az ima helye, de egyszersmind a társas élet központja is, ahol a szertartás után megvitatják ügyes-bajos dolgaikat. A legtöbb szentély fölé tornyot építettek. Ez a templom legfontosabb épületeleme, gazdagon díszített, legtöbbször piramis alakú építmény. Érdemszerzı vallásos cselekmény a szent helyekre való zarándoklás. Ilyenek a szent tavak, folyók, különösen a Gangesz, amelynek vize tisztító hatású: "lemossa a bőnöket". 11

12 A hindu vallás központja, szent búcsújáró helye Benáresz (Varanaszi) a szent folyó, a Gangesz partján. Bodhgája India észak-nyugati részén, a túlnépesedett Bihar államban található Gája, a hinduk szent városa, ahová a szubkontinens minden zugából folyamatosan érkeznek a zarándokok, hogy az isteneknek bemutatott áldozatok révén biztosítsanak kedvezı újjászületést elhunyt szeretteiknek. A várostól 13 km-re, a Nairandzsana folyó partján fekszik Bodhgája, a buddhista világ legszentebb, legnagyobb tiszteletnek örvendı zarándokhelye. Bodhgája jelentıségét az adja, hogy valamikor a Kr.e. 530-ik év táján itt érte el a megvilágosodást a buddhizmus megalapítója, Szidhárta Gótama herceg. A vallásalapítóként Sakjamuni Buddhaként ismert Szidhárta, egy fejedelmi család sarja, sok éves, a feltételekhez kötött, szenvedésnek alávetett létezésbıl kivezetı utat keresve érkezett Bodhgájába. Megérkeztekor már túl volt mind az élvezetekben való tobzódás, mind az önsanyargatás idıszakán, és rájött, hogy egyik sem nyújt tartós boldogságot, nem vezet az illúziószerő létbıl való felébredéshez. Bodhgájában szent fogadalmat tett, hogy addig marad meditációs elmélyülésben, míg eléri a teljes megvilágosodást. Szidhárta erıfeszítéseit siker koronázta: sikerült eltávolítania a tudatát elködösítı valamennyi fátylat, felismerte a szenvedés okait és eltávolításának módjait, megvilágosodottá, azaz Buddhává vált. Azt a jelenleg egy vörös homokkı tömbbel jelölt helyet, ahol a hagyomány szerint Szidhárta elérte a megvilágosodást, a buddhisták Vadzsraszánának, Gyémánt Trónusnak nevezik és a világegyetem középpontjaként tisztelik. A bódhifa, mely alatt a herceg állítólag meditált, szintén tisztelet tárgya. Bodhgája fı látványossága egyértelmően a 170 méter magas, elnyújtott gúla alakú Mahabódhi, azaz Nagy Megvilágosodás Templom. A stilizált növény- és állatmotívumokkal, a buddhista mitológiából merített jelenetekkel gazdagon díszített kıfalak egy impozáns Buddha szobrot rejtenek, mely a fı oltáron trónol. A templomot több száz sztupa, a megvilágosodást szimbolizáló, gúla vagy kúp alakú, jellegzetesen buddhista építmény veszi körül. A lenyőgözı épületegyüttes kora és építtetıjének személye nem tisztázott. Egyes kutatók szerint Asóka, az Indiát egyetlen hatalmas birodalomba kovácsoló, a buddhizmust pártfogoló kegyes élető király emeltette a Mahabódhi Templomot. A többség Kr.e Kr.u. 200 közötti idıszakra teszi az építkezést. A gigászi szentélyt elsı ízben a Gupta korból, a századból származó írások említik. Majd ezer éves virágzást követıen, Bodhgája fénykorának a 12. századi muzulmán invázió vetett véget. A Közép-Ázsiából érkezett hódítók elpusztították az észak-indiai buddhista kultúrát, és bár sok más hindu és buddhista szentélytıl eltérıen nem rombolták le, a feledés homályába taszították Bodhgáját. Századokon át, csak egy-egy vándorló tibeti vagy burmai szerzetes kereste fel az egyre inkább romosodó templomot. Bodhgája feltámasztása egy angol orientalistának, Sir Edwin Arnoldnak köszönhetı, aki 1891-ben létrehozta a templom restaurálására hivatott Mahabódhi Társaságot. 12

13 Bodhgáját jelenleg egy a Mahabódhi Templom nevet viselı bizottság igazgatja, melynek tagjai között buddhisták éppúgy vannak, mint hinduk. Ez utóbbiak jelenlétét az magyarázza, hogy Sakjamuni Buddha idıközben bekerült a hindu panteonba, a hívık Visnu, az egyik legfontosabb istenség inkarnációjaként imádják. Benáreszben a templomok, szentélyek, paloták és zarándoktanyák ezrei találhatók. A város szent jellege évezredek hagyományaiban gyökerezik. Mindig a szellemi törekvések központjának tekintették Indiában, bár sohasem tartották hindu vallási központnak. A hindu vallásrendszernek nincs intézményes hierarchiája, nincs tehát vallásfıje sem. Ez a látszólagos szervezetlenség a legnagyobb összetartó ereje a hindu vallásközösségnek. Ez tette lehetıvé, hogy a legkülönfélébb szellemi áramlatok mind beolvadhassanak a hinduizmus kereteibe. A hívı hindu mindennap többször is imádkozik a házi oltárnál vagy a lakásban elhelyezett istenképmás elıtt. A legfontosabb a kora reggeli fohászkodás és elmélkedés (meditáció). A hívı többször hangosan ismétli az általa tisztelt isten nevét, és kéri segítségét. A halotti és megemlékezı szertartásokat, imákat, áldozatokat a családfı és a férfi családtagok végzik. A vallási ünnepek nagyszabásúak, látványosak és népünnepély jellegőek. Nagy ünnepekül szerepelnek: Sivaratri (Siva ünnepe) februárban; Krisna születésnapja augusztusban. Divali a fény ünnepe (Újév), amelyet novemberben tartanak, Laksminak, a jó szerencse istennıjének a tiszteletére mutatnak be áldozatot. Minden házban lámpák gyújtásával emlékeznek meg róla. Holi-ünnep: kora tavasszal (február közepén) tartott vidám népünnepély Krisna tiszteletére. Eredetileg egy termékenységkultusz lehetett. Dasara-ünnepek: október közepén Káli tiszteletére rendezett, tíz napig tartó ünnepségsorozatot jelentenek, áldozat bemutatásával, zenével, tánccal, körmenetekkel. Ezen kívül számos olyan ünnep van még, amelyik csak egy-egy város vagy terület lakosságát érinti. Ezeket vagy valamelyik fıistenség, vagy egy helybéli istenség tiszteletére tartják évente, meghatározott idıpontban. Dzsainizmus A dzsainizmus a buddhizmussal párhuzamos, de teljesen önálló, s nála valamivel régibb vallás. A buddhizmus világvallás lett. A dzsainizmus megmaradt India határain belül, szívós, továbbélı, heterodox vallásként. Ma mintegy 3, 5 millió híve él Indiában. A dzsainizmus kialakulása története: Dzsanaputrára a vallásalapító A dzsainizmus két nagy vallásos személyiség mőködésére vezethetı vissza. Az egyik Pársvanátha, aki a Kr. e. 8. században, Bihar tartományban élt. Királyi nemzetségébıl származott. 30 éves korában visszavonult az élet örömeitıl, és aszkéta lett. Rövidesen a "megváltó ismeret" birtokába jutott, és hirdetni kezdte tanait. Szigorú aszkétarendet alapított. A dzsainista tradíció ıt tekinti az irányzat tulajdonképpeni megalapítójának. 13

14 A másik alapító személyiség Vardhamána (Kr. e ), szintén Bihar tartományából származó, ksatrija (harcos, nemes) eredető vándoraszkéta volt. Tizenkét évi otthontalan vándorlás alatt csak azt ette, amit alamizsnaként kapott, ott aludt, ahol az éjszaka érte. Testét egyetlen ruhadarab fedte, s amikor leszakadt róla, meztelenül maradt haláláig. A "gyızelmét", a megvilágosodást, a boldogító ismeretet a tizenharmadik esztendıben nyerte el. Ettıl kezdve Dzsina, azaz "gyıztes" Mahávira, vagyis "nagy hıs" lett, aki legyızte a világot. Tirthankarának, "ösvénycsináló"-nak is nevezték. Harmincévi igehirdetés, sikeres tanítói mőködés után, 72 éves korában halálra koplalta magát. Élete utolsó évtizedeiben híveit szigorú szerzetesrendbe szervezte. Kidolgozta a világi követıkkel szembeni követelményrendszert is. A dzsainizmus tudatos tiltakozást jelent a brahmanizmus kasztrendszere, vallási-filozófiaietikai tanításai, a brahmanák papi elhivatottsága ellen. A dzsainizmus a Védákat is elvetette, s helyébe a maga kánonját tette. Dzsina vallása: megmaradt nagyjából olyannak, ahogyan az alapító hirdette, és nem alkotott bonyolult dogmákat. A dzsainizmus néhány évszázad alatt elterjedt Indiában. Legnépszerőbb a magasrangúak, a harcos ksatriják és a gazdag kereskedı vaisják körében lett. Két nagy dzsaina centrum alakult ki Indiában, a Kathiávár félszigeten, Gudzsarátban és Rádzsasztán szomszédos területein, valamint Maiszur és Hájderábád környékén. (Bihar tartomány) éhínséget követıen települtek. A kivándorlókat vezetı szerzetesek a hagyományos ruhátlanság mellett döntöttek, a visszamaradottak vezetıi egy fehér lepelruha viselését fogadták el. Így különült el az "égruhájú", azaz mezítlenek (digambarák) és a "fehér ruhájú" (svétanibarák) szektája. A két szekta között nem a tanokban, csupán a rendtartásban mutatkozik lényeges különbség. A digambarák ma már legfeljebb templomaik visszavonultságában mutatkoznak meztelenül. Elhagyott tájakon, barlangokban ma is élnek ilyen "égruhájú" vezeklık. A dzsainista vallási-filozófiai irodalom mővelése a kolostorokban folyt. Kolostoraik, templomaik, szobrászati alkotásaik az indiai mővészet kiemelkedı példái. A dzsainizmus világképe, vallási alapelvei, etikai és szociális tanítása: A dzsainizmus felfogása szerint a világot teremtı, fenntartó és kormányzó isten nem létezik. A világ teremtetlen, öröktıl fogva létezı és örökkévaló; szellemi és anyagi elemek sokasága. A világon kétféle szubsztancia létezik: l. a szellemi (dzsíva) és a 2. nem szellemi (adzsíva). A dzsíva a lelkek megszámlálhatatlan sorozatából áll, amelyek örökkévalók, test nélküliek és tökéletesek. Az adzsíva szintén örökkévaló, de nem szellemi. Öt ilyen adzsíva létezik: a tér, az idı, a mozgás, a nyugalom és az anyag. 14

15 A dzsainizmus kultusza A dzsainizmusnak fejlett kultusza van. E kultusz nem az istenek imádását célozza, hanem a lelket akarja megtisztítani a hozzá tapadó karmától, s ezzel együtt a szenvedéstıl. A kultusz közössége azon alapul, hogy a gyülekezet e cél elérésén közös erıvel, egymás buzgóságából is merítve munkálkodjék. A kultusz példaképei a tirthankarák, elsısorban Dzsina. A kultusz gyakorlatilag a tirthankarák feletti meditációban és a himnuszok általi magasztalásokban nyilvánul meg. A laikus hívık a tirthankara szobrokat megmossák, feldíszítik, áldozati ajándékokkal halmozzák el. A tirthankarák tiszteletén kívül meghonosodtak bizonyos szertartások a születés, házasság, halál eseményével kapcsolatban is, hindu mintára. A dzsainistáknál is van egyfajta emlékhelykultusz, és a sztúpakultusz. A sztúpák - amelyek a buddhistáknál is közismertek vallásos relikviák ırzésére szolgáló, vagy valamely szent eseményre emlékeztetı építmények. A legrégibb és leghatalmasabb szent helyek a barlangtemplomok. A szabadban épült dzsainista templomok fantasztikus szépségőek, mővészi kivitelőek, építıanyaguk gyakran értékes márvány. A templomok belsejében, a szentélyben áll Dzsina szobra, körös-körül kis fülkékben a kisebb tirthankara szobrok. A templomi istentiszteletet szerzetesfunkcionáriusok végzik, akiket a gyülekezet tart el. A templomi kultuszban való részvétel feltétele a tisztaság. E célból a hívık elızetesen megtisztálkodnak, és ünnepi ruhát öltenek. Vannak a hindukkal közös ünnepeik is (pl. a Divali ünnep). A leghíresebb dzsaina templomok az Ábu-hegyen épült Dilvara-templomok, az indiai mővészet csodái. Zarándokhelyeik közül a legismertebb és leghíresebb a Parsnath-hegy, a legendák szerint Pársvanátha nirvánába menetelének helyszíne A Kr. u. I. ezredforduló táján a hinduizmus - a buddhizmus fokozatos meggyengülése, majd teljes kiszorulása következtében - megszerezte a vallási egyeduralmat az egész szubkontinens felett. Hamarosan azonban új és félelmetes hódítóval kerül szembe: az iszlám terjeszkedésével. A 15. századtól kezdve muszlim uralkodók megalapították India területén saját birodalmukat, és számos hindut az iszlám vallásra térítettek. A hinduizmus történetének utolsó ezer esztendeje a szektáknak egymás közötti és Sankara egységesítı vallásfilozófiája elleni, továbbá a muszlimok olykor fanatikus térítési kísérleteivel szembeni küzdelmekkel telt el. A 15. századtól már jelentkeztek a hindu-iszlám egyesülést szorgalmazó szekták és reformátorok is. A legjelentısebb ilyen szekta, amely monoteista célokért és a kasztrendszer ellen küzdött, a szikhek (tanítványok) mozgalma, amely máig tevékeny, önálló vallássá vált. 15

16 Modern hindu szentek Sri Ramakrisna A nyugati eszmék és a kereszténység már a 16. század elejétıl hatottak Indiában. Jelentıs befolyásra csak a 19. század elejétıl kezdve, a brit uralom korában tettek szert. Ezzel egy idıben léptek fel azok a hindu vallási mozgalmak is, amelyek a hinduizmus modernizálását tőzték ki célul. Ilyenek voltak : Brahma-Szamádzs, az "istenhívık gyülekezete", Árja-Szamádzs, az "árják gyülekezete". Néhány hithirdetı-reformátor a hinduizmust az idegen vallásokhoz igyekezett közelíteni. Legismertebb volt Sri Ramakrisna, aki megtisztult panteista vallást próbált létrehozni a Védák alapján. Követıi nagy hatású vallási missziót létesítettek, amely egész Indiát behálózza ben ért véget Indiában a brit uralom. Az indiai szubkontinensen két nagy ország jött létre: az Indiai Köztársaság, amely hindu vallási többségő ország, és Pakisztán iszlám köztársaság. Mindkettıben jelentékeny vallási kisebbségek is élnek: A felosztás után a vallási fanatikusok zavargásokat robbantottak ki, ezeknek sok ezer hindu és muszlim esett áldozatul. Megölték Mahátma Gandhit is, aki mindig a vallási megbékélés érdekében emelt szót. A hinduiszlám ellenségeskedés a mai napig is feszültségekre ad okot a két ország között. Az Indiai Köztársaság kormánya és az ország kormányzó pártja, a Nemzeti Kongresszus Párt minden eszközzel támogatja a hindu vallást, ugyanakkor elısegíti modernizálását is, hogy megszabadítsa legdurvább szokásaitól, kultuszaitól. A kasztszerő diszkriminációt a törvény tiltja. Indiában a deklarált vallásszabadság értelmében minden vallás hívıi egyenjogúak. A hinduizmus korunkban jelentıs hatást gyakorol más népek szellemi életére. Különösen a nyugat-európai és az amerikai értelmiség bizonyos rétegeit befolyásolja az indiai vallás és filozófia. Az indiai guruk és jógik tanítása nagy sikereket ért el, és sok követıre, érdeklıdıre talál a nyugati országokban. Kasza Miklós jegyzet Kelt

INDIA MŰVÉSZETE. i.e. III. évezredtől

INDIA MŰVÉSZETE. i.e. III. évezredtől INDIA MŰVÉSZETE i.e. III. évezredtől ÁTHALAD RAJTA A GANGESZ ÉS AZ INDUS. NEVÉT AZ UTÓBBIRÓL KAPTA. ŐSLAKÓI A DRAVIDÁK VOLTAK. KR.E. 1500 KÖRÜL JELENT MEG AZ ÚJ HÓDÍTÓ NÉP AZ ÁRJÁK. India nagy vallásai

Részletesebben

reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006

reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 A reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 Populáris lélekvándorláshit Nyugaton az ember lelke újra meg újra emberi testet ölt célja az ember továbbfejlődése a hinduizmusban mindig is megvolt

Részletesebben

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége?

Bevezetés az asztrológiába. Mi az asztrológia? Meddig terjed az érvényessége? Bevezetés az asztrológiába Ez a munka nem jöhetett volna létre Hajnal Albert máig kiadatlan munkájának, az Astrosophia Hermetica címő tanulmány kéziratának, ennek a nagyszerő, egységes, jól szerkesztett,

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el.

Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Segítségével a nyári meleg hónapokban is vizet vezettek csatornákon keresztül a földekre, így azok nem pusztultak el. Nílus áradásának szakaszai Áradás Sarjadás Forróság Egyiptom 1. Nílus Mezopotámia 2.

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Az ind filozófia és vallás alapjai

Az ind filozófia és vallás alapjai Az ind filozófia és vallás alapjai 2 Filozófia kezdetei: gyengébb vallási-politikai hatalom mellett, keleten India és Kína: erős patriarchális és mágikus hagyományok 3 Ind filozófia: szent könyvek Védák

Részletesebben

Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Brahmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Budapest, Gondolat, 1975.

Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás. Brahmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám. Budapest, Gondolat, 1975. [47] A new age szerzők a hinduizmusból különösen a szinkretizmust, a Minden-Egy tanát és a lélekvándorlás gondolatát veszik át. A hinduizmus vagy bráhmanizmus magába ölel szinte minden elképzelhető vallási

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához

hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához H hadzs (ar.) zarándoklás Mekkába, a muzulmánok szent helyére a Kábához, v. Medinába, Mohamed sírjához hadzsi (ar.) Mekkába v. Medinába zarándokló vagy ilyen zarándokutat megtett muzulmán háfiz (ar.) az

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

VILÁGVALLÁSOK A vallások világa

VILÁGVALLÁSOK A vallások világa VILÁGVALLÁSOK A vallások világa A. MODUL NEVE ÉS JELLEGE Név: Világvallások A vallások világa Típus: Kiegészítő modul Csoport: Egyházismeret Cím: Világvallások keresztyén szemmel B. MODUL CÉLRENDSZERE

Részletesebben

MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY. I. forduló 2012/2013

MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY. I. forduló 2012/2013 MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY I. forduló 2012/2013 A versenyzı neve: A versenyzı iskolája: Felkészítı tanára: Elérhetı pontszám: 100 pont Elért pontszám: Kedves Versenyzı! Szeretettel köszöntjük mint a megyei

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

LAKOS KATALIN. A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében. PhD Disszertáció TÉZISEK

LAKOS KATALIN. A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében. PhD Disszertáció TÉZISEK LAKOS KATALIN A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében PhD Disszertáció TÉZISEK Szegedi Tudományegyetem 2016 A Buddhával és a buddhizmussal foglalkozó legkorábbi munkákban

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Program készítéséért felelıs:

A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Környezetvédelmi Programja 2011-2016 évekre Budapest, 2011. 1 A Program készítéséért felelıs: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata A Program elkészítésében

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET VILÁGA

AZ ÓKORI KELET VILÁGA AZ ÓKORI KELET VILÁGA Közös jellemzők: 1. Itt alakultak ki az első városállamok. pl.: Mezopotámia: Ur, Uruk, Kis, Babilon; India: Mohendzso Daro, Harappa; Palesztina: Jerikó Uruk Mohendzso Daro Babilon

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Atörténelmi Tibet, vagyis Belsõ-

Atörténelmi Tibet, vagyis Belsõ- FIGYELÕ Tibet korai története Földrajz és történelem közöttük csak a 4 5 ezer méter magas hágókon lehet átkelni ha épp nem zárja el azokat a hó. Emiatt a légvonalban közel fekvõ területek között lényeges

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberáliskapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai

SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN. 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai SZİKE ISTVÁN A BŐNÜLDÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI HATÁRİRSÉGI TAPASZTALATOK ALAPJÁN 1. A Határırség bőnüldözıi feladatai A Határırség 1997. november 01-tıl kezdıdıen lát el bőnüldözési feladatokat

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÉSZREVÉTELEI az Aarhusi Egyezmény 10.

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Nıábrázolás az ókori India képzımővészetében

Nıábrázolás az ókori India képzımővészetében Nıábrázolás az ókori India képzımővészetében Írta: Constantinovits Milán András Ókortörténeti szeminárium TÖN-213 Kurzusvezetı: Puskás Ildikó doc. 1. Bevezetés Tanulmányomban az ókori indiai nıábrázolásokról

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977)

ISMERETLEN ARCÉLEK ZSUGYEL JÁNOS PHD: EGY VILÁGPOLGÁR ÚTJA A SZOCIALIZMUSTÓL A KATOLICIZMUSIG: ERNST FRIEDRICH SCHUMACHER (1911-1977) ISMERETLEN ARCÉLEK A Miskolci Keresztény Szemle rovatot indított Ismeretlen arcélek címmel. Ebben a rovatban idırıl-idıre, Magyarországon jórészt ismeretlen XX. századi európai személyiségek életútját,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.042/2011/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. H.-B. Z. ügyvéd) által

Részletesebben

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz

Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz Az ókori Kelet Földrajzi helyzete: Földrész Ország Folyó(k) Afrika Egyiptom Nílus Ázsia Mezopotámia Tigris Eufrátesz India Indus Gangesz Kína Sárga-folyó Kék-folyó Palesztina Jordán Fönícia Orontész Perzsia

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf. 27. 441/2010/5. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. E. M. vezetı jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (korábbi neve: Pannon GSM Távközlési

Részletesebben

1. nap - Delhi. Megérkezés a nemzetközi reptérre, majd transzfer a hotelbe, ahol 2 éjszakát töltünk. 2. nap Delhi

1. nap - Delhi. Megérkezés a nemzetközi reptérre, majd transzfer a hotelbe, ahol 2 éjszakát töltünk. 2. nap Delhi Zarándokút I. - India Nepál (16 nap / 15 éjszaka) 1. nap - Delhi Megérkezés a nemzetközi reptérre, majd transzfer a hotelbe, ahol 2 éjszakát töltünk. 2. nap Delhi Reggeli után egész napos városlátogatásra

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben