Rom Nagy Siva pusztáin egyedűl őrszellem az éjben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rom Nagy Siva pusztáin egyedűl őrszellem az éjben"

Átírás

1 Rom Nagy Siva pusztáin egyedűl őrszellem az éjben - A Rom és a védikus mitológia összefüggései - A szerző neve: Uhlár Karola A szerző szakja, évfolyama: magyar szak, IV. évfolyam Az intézmény neve: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A témavezető neve, beosztása, intézmény neve: Dr. Török Lajos, egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2 A Rom felé forduló recepció Mi lehet az oka, hogy A Rom első megjelentésétől kezdve folyamatosan foglalkoztatja a Vörösmarty-recepciót? Annak ellenére, hogy a mű egyértelműen része a Vörösmarty-kánonnak, eddig nem született olyan értelmezés, mely a szöveg ellentmondásait megnyugtatóan tudná magyarázni, s ezért az újra és újra aktualizálódik a recepció számára. A szöveg ellentmondásosságára, nehezen érthetőségére számos elemzés reflektál. Legkézenfekvőbb példaként szolgál a sokat idézett részlet Erdélyi Jánostól: "Mi legyen ezen allegoria értelme...kivenni bajos 1 ". Riedl Frigyes szerint "a...költemény értelmében van valami homályosság 2 ", egy mai elemző pedig így ír a szöveggel való találkozásáról: "...most, amilyen hihetetlenül mellbevágóan, olyan váratlanul hosszasan azt kellett tapasztalnom, jószerivel egy szót sem értek a szövegből. Már legalább a harmadik olvasásánál jártam, és még mindig semmi, de komolyan semmi - hogy mi történik itt? És kivel? És most akkor mi van? 3 " Nyilvánvaló, hogy a szöveg bizonyos, egymásnak ellentmondó elemei, illetve a megfelelő kontextus hiánya akadályozták az értelemalkotást. Dolgozatommal arra teszek kísérletet, hogy a védikus, hindu mitológia jelentős elemei segítségével, a szöveg ellentmondásosságát felvállalva, működő értelmezési kontextust találjak, s a képződő összefüggésrendszeren belül vizsgáljam az álommotívum Vörösmarty- művekben betöltött szerepét, valamint a kívánságteljesítő mesék és A Rom kapcsolatát. Először arra a kérdésre keresem a választ, hogy melyek azok az elemek, melyek a szöveg befogadóinak értelmezési nehézséget okoztak. Az ellentmondásos figura: Romisten A Rom első olvasásakor feltűnik, hogy a szöveg markánsan két részre bomlik, a részek között az ifjú érkezése képez határt (eszerint az első 53 sor az első, az sor a második szövegegység). A két szövegrész határán a befogadó törést érez, s ennek legfőbb oka az, hogy az összetartozást megteremteni hivatott figura, Romisten folyamatosan jelen van ugyan a történésben, de alakja nem tűnik következetesen felépítettnek. 1

3 Az első szövegrészből a másodikba átlépve, ahogy fordulnak az események úgy mintha Romisten is pálforduláson menne keresztül, az első részben megismert pusztító, romboló istenből minden átmenet nélkül boldogsághozó, kívánságteljesítő istenné lényegül át. Összetettségével, ellentmondásosságával magára irányítja a figyelmet, a szöveg recepciótörténetét áttekintve megállapítható, hogy a viták és értelmezési nehézségek nagy része az ő alakja köré összpontosul. A legtöbb értelmezési stratégia keretébe nem fér bele egy ilyen antagonisztikus attribútumokkal bíró figura, s ezért a problémával kapcsolatban valamilyen elkerülő technikát alkalmaz. Lássuk a legjellemzőbb példákat. Számos dolgozat Romisten alakját nem tekinti kulcsfontosságúnak, ellentmondásait nem próbálja értelmezni, a szöveg más aspektusaira koncentrál. Ez a megoldás felveti számomra a kérdést, hogy mennyire lehet adekvát egy olyan elemzés, mely a szöveg egyik központi alakjának szembetűnő sajátosságait (például önellentmondásait), és a szövegben ezek által indukált, illetve hozzájuk szorosan kapcsolódó elemeket figyelmen kívül hagyja. Mások Romistennek vagy csak a kívánságteljesítő, "pozitív" 4, vagy csak a pusztító, negatív szerepét veszik irányadónak az értelmezéskor. Ez utóbbi látásmódok esetében fennáll a veszély, hogy az értelmezést torzíthatja, pontosabban hiányosságra kárhoztatja, hogy Romisten alakját egyoldalúan szemlélik, mindig az adott értelmezési koncepció szempontjából fontos tulajdonságait hangsúlyozzák. Ennek következménye, hogy ezeknél az értelmezéseknél fellép a félreolvasás kényszere, hiszen egyes szövegrészeket - az általuk nem preferált Romisten-archoz kapcsolódókat - figyelmen kívül kell hagyniuk. Az utóbbi évtizedekben született kritikákban az a megközelítés gyakori, amelyik Romistent a negatív erő megtestesülésének tekinti, Romisten és Véd viszonyát a párszista dualista felfogás mentén gondolja el 5. E felfogás szerint a világ kétpólusú, ellentétek harca, ahol az egymással ellentétes erők képviselői összebékíthetetlenek, semmilyen magasabb szempont szerint nem szintetizálhatók. Ha e szemléletet felhasználva értelmezzük A Romot, Romisten a negatív, Véd pedig a pozitív erők megtestesítője. Romisten negatív voltát az ilyen szempontú elemzések leginkább a következő tételek mentén bizonyítják: 2

4 1. Romisten a "dúlás komor istene", lényege a rombolás. E felfogás képviselői úgy bizonyítják, hogy Romisten a negatív pólus képviselője, hogy a rombolást eredendően negatív előjellel látják el. Ha viszont szem előtt tartjuk, hogy a rombolás, illetve a pusztulás szükségszerű mozzanata minden sorsnak, illetve a megújulás feltétele, akkor ez a szükségszerűség relativizálja a pusztulás negatív színezetét. Szegedy-Maszák Mihály szerint A Rom és Az emberek a lebomlást nem rendellenesnek, de kifejezetten rendszerszerűnek tünteti föl Romisten az ifjú kalandor negyedik kérése miatt haragra gerjed, s az utolsó álmot nem az ifjú vágyainak megfelelően váltja valóra. A második szövegrészben a kívánságteljesítő meseséma, valamint a mesei hármas szabály működik 7. Az ifjú megszegi a mese világában érvényes törvényt, ezért negyedik kérését jogtalannak tekinthetjük, s így Romisten haragja jogos. Ezek szerint nem bizonyítható, hogy Romisten a negatív pólus képviselőjének tekinthető. A következőkben egy olyan értelmezési alternatívát szeretnék felvázolni, mely Romisten sokarcúságát, ellentmondásosságát fókuszban tartva értelmezi újra A Rom szövegvilágát. A Rom mitologikus alakjai: Romisten, Véd, és az ifjú kalandor Koncepcióm kiindulópontját a szövegben szereplő Síva 8 szó adja. Véleményem szerint ezt a szót nem a sivatagból való elvonásnak, és nem is a Chiva városnév franciás olvasatának kell tekintenünk 9. Vörösmarty Sívát mint a hinduizmus egyik központi istenét említi, hogy A Rom mitologikus alakjainak értelmezéséhez támpontot adjon. Fölvetődik a kérdés, hogy Vörösmarty volt-e olyan szoros kapcsolatban a keleti irodalommal, kultúrával, ami valószínűsítheti, hogy a hindu mitológia egy istenének nevét művében szerepeltette. Vörösmarty és a keleti kultúra kapcsolatáról a következők tudhatók: 1828-tól szerkesztette a Tudományos Gyűjtemény című folyóiratot, melyben napvilágot láttak azok a keleti irodalommal foglalkozó cikkek, melyeket ő maga fordított a német Ausland című lapból 10. Ugyanebben a folyóiratban jelent meg az a hirdetés, mely a 3

5 német Ezeregyéjszaka-fordítás megjelenéséről tudósítja az olvasókat. Vörösmarty e német nyelvű kiadás szövegét kezdi el magyarra fordítani. Staud Géza egyik tanulmányában foglalkozik a keleti irodalom Vörösmarty költészetére tett hatásával. Azt mondja: "Az Ezeregyéjszakának Vörösmartyra tett hatása nem külsőleges. Ő teljesen feldolgozza, átgyúrja erős líraiságával és csak transzponált formában jelenik meg előttünk. 11 " Eszerint a Vörösmarty műveknek, így A Romnak is mélyrétegeit megvizsgálva találhatunk rá a keleti irodalom hatásának nyomaira. Síva isten ismeretére konkrét filológiai bizonyítéknak tekinthető az a szerkesztői jegyzet, melyet Vörösmarty Ezergyéjszaka-fordításának Brahman Padmanáról szóló meséjéhez fűzött. A jegyzet a következő: "Visnu, az indus szentháromság' második személye, a' fentartó hatalom jelképe 12 ". Vörösmarty szentháromságról beszél, ezért valószínűleg nem csak a második személyét", Visnut ismerte, hanem a másik két tagját, Brahmát és Sívát is. Ha pedig ismerte Síva istent, akkor kevéssé valószínű, hogy A Romban az ő nevével hangalakilag és írásképileg pontosan megegyező szót más jelentésben szerepeltetett volna. Az a tény pedig, hogy ezeket az isteneket egy "szentháromság" tagjaiként kezeli, megmutatja, hogy mely attribútumaikat tekintette elsődlegesnek, hogyan értelmezte szerepüket. Az indus szentháromság Először tekintsük át a hinduizmus néhány, a szöveg értelmezése szempontjából fontos elemét. A hinduizmus nem kinyilatkoztatott, dogmatikus vallás, folyamatos változásban van s még ma is olvaszt be magába új elemeket. Ennek köszönhetően panteonjának alakjai (például Síva, Visnu és Brahma) nem statikusak, attribútumaik, funkcióik koronként, hitközösségenként változnak. Az i.e. 1. évezredben az árja és a nem árja papság közösen alakítja ki a brahmanizmus vallási irányzatát az árja szent iratok (pl. a Védák) és a dravida hagyományok ötvözésével. Síva a brahmanikus filozófiában jelenik meg a (Vörösmarty által is említett) hindu szentháromság egyik tagjaként. Ez a hármasság a Trimurti (háromalakúság, háromarcúság). Ez a szemléletmód a három istent, Brahmát, Visnut és Sívát egy lény különböző megtestesüléseinek fogja fel. Igyekszik funkcióikat és egymáshoz való viszonyaikat rendszerben látni. Eszerint mindhárom isten a lét folytonosságát biztosító 4

6 erő része: Brahma a teremtő, Visnu a fenntartó, Síva pedig a pusztító és megújító. A három isten által betöltött funkciók összekapcsolása illett az élet, halál, újjászületés ciklusának brahmanikus fogalmához. Mint említettem, ez a háromarcú isten a lét folytonosságának biztosításáért felelős. A lét folytonosságát a ciklusok egymásutánja adja, ugyanis a hindu gondolkodás a létezést mikro- (emberi életút) és makroszinten (reinkarnáció, világok léte) is ciklikusként gondolja el. Minden ciklus sémája kötött: egy adott létforma születésének, fenntartásának, majd pusztulásának egymásutánja. A ciklusokat mindig Síva köti egymással össze: ő semmisíti meg minden ciklus lezárásakor az aktualitását vesztett létformát, ezzel megteremtve az új megszületésének lehetőségét. Itt következik Brahma szerepe, aki formát ad az új létezőnek, Visnu fellépése pedig akkor válik szükségessé, ha ezt az új létformát valamilyen veszély fenyegeti. A kör azzal zárul be, hogy az adott létforma aktualitását veszti, s így ismét Sívának kell színre lépnie. Hogyan kapcsolható mindez A Romhoz? Véleményem szerint a szöveg mitologikus alakjainak viszonyrendszere analógiát mutat a fent említett háromalakú hindu istenség természetével. A Rom világában Síva szerepét Romisten 13, Visnuét Véd, Brahmáét pedig az ifjú kalandor tölti be. Kezdjük Síva isten bemutatásával, majd hasonlítsuk össze természetét Romistenével. Síva - Visnu mellett - már a brahmanizmus kialakulását megelőzően a hinduizmus egyik legfőbb istene volt. Alakja az idők során számos változáson ment keresztül, sok mindent magába olvasztott, s így közel sem egységes. Számos részleges megtestesülése van, melyekben isteni természetének csak egy bizonyos aspektusa jelenik meg. Ezek a "szerepek" sokfélék, s látszólag egymással ellentétesek 14 (ahogy Romisten esetében is), de Síva lényege éppen az, hogy az ellentéteket kibékítse azáltal, hogy önmagában egyesíti őket. A Rom szempontjából isteni természetének két fontos vonására kell figyelnünk. Az egyik a már emlegetett pusztító és megújító szerep, a másik pedig az aszkéta. A Romisten és Síva közti összefüggéseket a mű történésein időrendben végighaladva bontom ki, hiszen ha A Rom istenalakjai az indus szentháromság analógiájára születhettek, akkor az is valószínűsíthető, hogy ezek az istenek működésükkel a szöveg világképét, a történések dramaturgiáját a már említett ciklikus gondolkodásmód értelmében alakítják. Ez a ciklikusság A Rom második, az ifjú álmait leíró részében 5

7 különösen szembetűnő és egyértelmű, de tulajdonképpen az egész szövegre kiterjeszthető. Nézzük, hogyan működik az indus szentháromság analógiája a szövegben, illetve hogy illeszthetők A Rom történései az istenalakok körül képződő kontextusba. A szöveg cselekménye a létciklusnak azon a pontján indul, mikor az adott létforma aktualitását vesztette: a valaha "hírben ragyogott Országok háza" immár "elhagyott lak", "a szélvészek bús palotája", ahol "nehéz ónlábaival sétált el az óság / 'S a' mi előbb fény volt, abból nem hágy vala többé / Semmi csodálandót" 15. Ez adja az alkalmat Romisten és Véd összeütközésére: Romisten e létforma elpusztítására, Véd pedig ugyanennek fenntartására törekszik. Ezen a ponton válik érthetővé az, hogy miért nem értelmezhetjük Romistent a párszista dualista felfogás mentén egyértelműen "a negatív erő" megtestesítőjeként. Véd és Romisten szerepét nem a pozitív-negatív, hanem az időszerű-nem időszerű skálán kell elhelyezni. Egyszerűen szólva, Véd szerepe (a fenntartás vagy megmentés) alapvetően pozitív asszociációkat indít el, de ebben az esetben mégsem tekinthető pozitívnak, mert nem időszerű, hiszen a Véd által fenntartani kívánt létforma aktualitását vesztette. A Romisten által képviselt pusztítás főleg negatív képeket idéz, de ezt a negatív színezetet kioltja az, hogy Romisten fellépése időszerű, sőt, a szöveg továbbhaladása szempontjából szükségszerű. Ilyen értelmezés esetén Romisten pusztító tevékenysége elveszti öncélúságát, mivel a rombolás célja immár az lesz, hogy a megújulás lehetőségét megteremtse. A létciklus következő állomása a teremtés, ez a mozzanat azonban késik. Romisten elvégezte pusztító munkáját, s ezután várakozni kezd. Hosszu szakálla mohát lengették pusztai szellők, S várkoszorúzta fejét zsibbadt könyökére nyugasztva, A szomorú sivatagba miként nézett ki merően, Messze Araltónak látszván hallgatni zugását. Évekig így és túl azokon gyász gondolatokban Fárasztotta eszét, s ha talán vész harsoga által S a föveny országát felvették szárnyai, akkor Ébrede álmaiból s hullván gyér hosszu szakálla, Zenge szilaj dalszót és a zivatarba sohajta. 16 6

8 A pusztában, meditációszerű állapotban várakozó Romisten képe felidézheti Sívának aszkétai megtestesülését. Sívát ebben a megtestesülésében remeteként ábrázolják, aki a társadalomtól és a világtól elvonulva él, örök meditációba merülve. Elmélyedésből és önmegtartóztatásból meríti szellemi erejét, ez a forrása csodatevő hatalmának. Ez megmagyarázhatja, hogy a Síva analógiájára született Romisten miért ül évszázadokig magányosan a sivatagban, illetve honnan származik kívánságteljesítő hatalma. Az is lehetséges, hogy Romisten csak e várakozásban eszmél rá igazi feladatára, ugyanúgy, mint Síva az egyik ind rege szerint: "Megértette, hogy fékezhetetlen heve semmi jóra nem vezethet; magába vonult, leküzdötte indulatát, majd gondolatát a létezés értelmére irányította. Számolhatatlan idők elmúltával ráeszmélt önmaga igazi természetére és feladatára Tudván tudta már, hogy lényegében egy ő mind a lét gyökerével, mind a teremtővel, dolga pedig az, hogy a létesült dolgoknak a törvény szabta időben véget vessen, elpusztítsa a mulandó formákat, hogy új alakzatok keletkezhessenek belőlük 17. " Hogy melyik értelmezési lehetőséget választjuk, a történet folytathatósága szempontjából mindegy, mindkettő lehetővé, sőt indokolttá teszi Romisten fogadalmát, illetve kívánságteljesítő, boldogsághozó képességét. Romisten elvégezte pusztító munkáját, a ciklikus időszemlélet értelmében a teremtés mozzanatának kell következnie. A következő történés a szövegben az ifjú kalandor érkezése, majd álomba merülése. Az álom Vörösmarty költészetében hangsúlyos, komplex motívum, sokféle funkció kapcsolódik hozzá. A Romban az álom/álmodás és a teremtés között szoros összefüggés feltételezhető, melyet érdemes megvizsgálni. Ezt követően nézzük meg néhány más Vörösmartyszöveg alapján, hogy melyek az álom motívumához kapcsolódó tipikus jegyek, s hogyan jelennek meg ezek A Romban. Az álom szerepe A Romban a létciklus következő állomása: a teremtés Induljunk ki Martinkó András véleményéből, aki szerint az álom tipikusan a földi menny megjelenési formája. Tanulmányában 18 kifejti, hogy a földi menny 7

9 keresésének eszméje az egész életműben jelen van, summázatát Vörösmarty a következő sorokban fogalmazta meg: Mennyet kell a földön is keresni, Mennyet, a föld úgyis elveszendő, Elveszendők, akik rajta élnek. Martinkó végigkíséri a föld és a menny különböző megjelenési formáit Vörösmarty költészetében. A földhöz minden esetben a való : a halál, a múlandóság, az ember tér- és időbeli bezártsága kapcsolódik. A menny színtere az álom, képzelet, itt jelenik meg minden égi, a lány, a szerelem, az ifjúság, az ártatlanság. Az álom és a menny kapcsolatáról ezt írja: Az egyik legfontosabb mennyforma: az álom irracionális, prelogikus, teremtő erejű, szabad világ Az álom A Romban is mennyforma, az ideális világ megteremtődésének lehetősége. Itt kapcsolódik össze a létciklus soron következő mozzanata -a teremtés- az álommal. A teremtés aktusa az ifjú és Romisten együttműködése folytán valósul meg. A teremtés a következő sémát követi: Az ifjú kalandorban felébred a vágy valami iránt, s elképzel, megálmodik egy világot, melyben a vágya kielégül. Az elképzelt világ azonban nem marad meg az álom szintjén, mert Romisten fogadalma értelmében realizálja, valóra váltja az álmot. Az ifjú, romantikus szubjektum alkalmas arra, hogy teremtővé váljon képzelőereje segítségével. Szerepe tulajdonképpen az, hogy a világok megvalósulásának az álmodás aktusa által formát, keretet adjon. Gondoljunk vissza az indus szentháromság és A Rom alakjainak viszonyrendszere közti analógiára, illetve az általuk működtetett szövegszerkezetre. A Rom szövege a fenntartó (Véd-Visnu) és romboló (Romisten-Síva) erők harcával indul, majd a romboló erő győz, így a pusztulás valósul meg. Ezután a ciklikusság értelmében az újjászületésnek, teremtésnek kell következnie, s mint az imént láthattuk, A Romban az ifjú a teremtő szerepébe lép. Így több szempontból is kézenfekvő az ifjú kalandor, és az indus szentháromság harmadik tagja, a teremtésért felelős Brahma azonosítása. Ezzel az azonosítással teljessé válik az analógia az indus szentháromság és A Rom alakjainak viszonyrendszere, valamint a létciklus állomásai és A Rom történései között. 8

10 Az ifjú három lehetőséget kap Romistentől, hogy megálmodja a földi mennyet, elképzelje az önmaga számára ideális világot, látjuk azonban, hogy ezek a világok nem maradandóak, nem képesek tartósan mennyként funkcionálni. Vajon minek köszönhető, hogy mindig újabb világokra van szükség? Romisten szerepe a teremtésben - fogadalma értelmében - az, hogy az "valóra váltsa" az álmokat, vagyis realizálja őket. Ezzel a mozzanattal azonban az álmok álomszerűsége elvész, és az álomvilág mintájára létrejövő világok statikussá válnak. Az ifjút viszont vágyai újra és újra dinamizálják s ezért mindig meghaladja ezeket a statikus világokat. Úgy tűnik, hogy a tökéletes világ megteremtése lehetetlen vállalkozás, mert a megálmodott világ a realizálódás pillanatában "leválik" az álmodóról, aki nem tud többé a vágyainak megfelelő változtatásokat tenni rajta, s így elkerülhetetlenül diszharmónia alakul ki a teremtő és teremtett világa között. Az ifjú kalandor nem ébred rá, hogy ez a folyamat végtelen, az ideális világ megteremtése mindig kísérlet marad. Az álomvilágok természetére vonatkozóan pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy csak addig funkcionálhatnak vágyott világként, amíg megtartják álomszerűségüket, vagyis azt a tulajdonságukat, hogy képesek folyamatosan változni az álmod(oz)ó vágyainak függvényében. Feltűnő, hogy az ifjú álmai valamiféle szabályosság mentén rendeződnek, ezért érdemes részletesen megvizsgálni az álmok természetét, egymáshoz való viszonyát, s így feltérképezni egymással való összefüggéseiket. Az álmok szerveződése A Romban Az ifjú, Romistenhez való érkezését megelőzően már végigjárt egy "utat": "Sors és a' szerelem nem hagyták béke' ölében / Lennie boldoggá, nem harczok' förgetegében 19." A "béke öle" A Romban pásztori idillként valósul meg, a "sors és szerelem" hatalma a második és harmadik álomban érvényesül, a "harczok förgetege" az ifjú negyedik álma. Vagyis Romistenhez való érkezése előtt megtett út sémája megegyezik a később álmaiban megtett útéval, tehát négy álom együtt megismétli azt a ciklust, sémát, ami az ifjú életében már egyszer lezajlott. 9

11 Úgy tűnik, hogy kényszerpályán mozog: vágyai ugyanannak a körnek újra és újra befutására kényszerítik. Vagyis az ő léte is leírható ciklusok egymásutánjaként. Az álmok egymást szükségszerűen feltételező, "fejlődő" rendszert alkotnak, zárt kört: a hős első álmában második álmában harmadik álmában negyedik álmában létállapota magány társasági lét szerelem hazafi életének dombos hegyvidék családi otthon harctér színtere vidék "hatásköre" ura önmagának alávetett emberek családjának ura ~ családfő népének ura és a nyájnak (szolgák) ura "státusza" egyszerű gazdag családfő fejedelem pásztor földesúr vágya emberek társaságra egyenrangú társra mások szabadságára elvonulás az emberi világtól (?) A ciklikus szerkesztésmód, és hogy a szövegbeli történések jelentős hányada az álom szférájában zajlik, jellemző a kívánságteljesítő, azon belül is a keleti mesékre. Az álomban és az ébrenlétben eltelt idő összefüggései szintén hasonlóak A Romban illetve az említett mesékben. Mielőtt erre rátérnék, érdemes megvizsgálni az álmok és az álmodók szerepét más Vörösmarty-szövegekben illetve A Romban, mivel itt az álom és a teremtés szoros kapcsolatban van egymással. Az álom motívumának megjelenése Vörösmarty költészetében Az álom funkciói 1, Az álomvilág az ideális világ megteremtődésének lehetősége A Vörösmarty művekben az álom elsődlegesen az ideális világ megteremtődésének lehetősége. Az ilyen szövegekben az álmodó szubjektumnak az álomhoz való viszonya pozitív, vágyik az álomba merülésre. Az álom világa vágyott világként, menedékként 10

12 tűnik fel, a szerelmesek, akik az ébrenlétben el vannak választva egymástól, itt tudnak találkozni, ez a boldogság színhelye. Ezek az álmok olyan álmodót feltételeznek, aki az álomvilágon kívül boldogtalan, magányos, rezignált. Ilyen típusú álommal és álmodóval találkozunk az Álom és való című versben: Álmaim, a csalfák, éjfélkor adták meg ölemnek A kedvest, s forró csókjait itta tüzem. Még boldogságom soha ekkép nem vala teljes: A szív kéjeiben lelkem örömre hajolt. Serkentem; tündér javaim kisuhantak eszemből, S most a csók helyein gyenge könyűke remeg. Tipikusan ez a képlet jelenik meg Helvila halálán, illetve A hamis leányka című művekben. A Romban is megjelenik ez az álomfunkció, de láttuk, hogy itt nem tud működni. Vagyis a szöveg fordulópont az álomszemlélet szempontjából: kiderül, hogy az álom nem tud ideális világként, földi mennyként funkcionálni. 2, Álmodás = álmodozás, ábrándozás Az álom ezekben a szövegekben akadályként funkcionál a szubjektum számára. Az álom világáról ilyenkor semmit sem tudunk, üres térnek tűnik. Jó példa erre a Csongor és Tünde, ahol a hős kifejezetten kerüli az álomba merülést, mert az álom elválasztja szerelmesétől, megakadályozza találkozásukat, ha azonban mégis elalszik, az álombeli vízióiról semmit sem tudunk. Az Álom című versben szintén ilyen funkciót tölt be az álom. Sírsz? Ne sírj. Hajtsd rám fejedet. Tán egyet még kérhetek, Az egy csókot, az utolsót, Aztán, Emma, elmegyek. És a lányka ráhajolván Édes csókot vett, s adott, Kért, mosolygott, és vigasztalt De az ifjú álmodott. 11

13 Ébredezvén elszalasztá Mind a csókot, mind a lányt; S még kesergé, és ohajtá A bús kedves látományt. A szubjektum és az álom viszonya 1, A szubjektum tudatosan törekszik az álomba merülésre Ilyenkor a szubjektumnak általában pozitív, ritkábban ambivalens a viszonya az álomhoz. Egyértelműen pozitív viszony figyelhető meg például a Helvila halálán-ban ( álom, álom, édes álom ), ambivalens pedig az Álom és való-ban ( álmaim, a csalfák ). Ambivalens álom-álmodó viszony esetén az álmodó egyértelműen tisztában van azzal, hogy az álom csalatás, vagyis esetleges, ideiglenes, és hogy az álomvilágból vissza kell térnie az ébrenlétbe. 2, A szubjektum kerüli az álomba merülést A szubjektum ilyenkor kerüli az álomba merülést, mert valami miatt (mondjuk azért, hogy szerelmesével találkozhasson) fontos lenne az ébrenlét világában maradnia. A Csongor és Tündében és az Álomban figyelhető meg a szubjektumnak az álomba merülést elkerülni igyekvő magatartása. 3, A szubjektum álomba merülése véletlenszerű, az álomhoz való viszonya nem tisztázott A Rom ifjú kalandorának az első álom előtt nem tisztázható az álomhoz való viszonya, azt azonban tudjuk, hogy az a történet előrehaladtával szép lassan kialakul az álomhoz való pozitív attitűdje. Az álmok által tételezett álmodók Azokban az esetekben, amikor az álomvilág ideális világként jelenik meg, az álmodó az álomvilágban találja meg boldogságát, az ébrenlétben pedig boldogtalan, általában magányos szerelmes (Helvila halálán), vagy kiüresedett, rezignált figura (A Rom ifjú kalndora). 12

14 Azokban a szövegekben, ahol a szubjektumnak el kellene kerülnie az álomba merülést, de ő mégis elalszik, az álom az álmodóra valamiféle érzéketlenséget, tetszhalott állapotot hoz, amelyből mások nem tudják visszahozni az ébrenlétbe. (Csongor és Tünde, Álom) Az álmodó szubjektum A Romban: Az ifjú kalandor Milyen álmodót feltételeznek az álmok A Romban, hogyan jellemezhetnénk az ifjú kalandort? Feltűnő, hogy az első álomban semmilyen egyedi vonással nincs felruházva. Az első álom és a benne mozgó álmodó az antik eposzok archetipikus világára emlékeztet: a bukolikus idillben, magányosan, ámde a természettel harmóniában él az egyszerű pásztor. Az individuális jellemvonások az idő előrehaladtával, az újabb álomvilágokban fokozatosan jelennek meg, az ifjú kalandor romantizálódik, az általános emberi értékeket képviselő hősből a saját népe szabadságáért harcoló hazafivá válik. Ezáltal A Rom álomvilágai és hőse az antik eposztól a romantikus nemzeti eposz felé haladó utat járják be. A negyedik álomban az ifjú rátalál önmagára: rájön, hogy a nép, melyet fel akar szabadítani, az ő népe. Innentől kezdve ő nem csak egy "ifjú kalandor", hanem a pártusok fejedelme. Ez a momentum emeli ki A Romot az emberi vágyak természetről általánosságban elmélkedő tanmese keretei közül, ez teszi - a pártus-magyar rokonítás értelmében 20 - egyértelműen magyar vonatkozásúvá. Most térjünk vissza arra a kérdésre, hogyan jelenik meg a kívánságteljesítő meseséma A Romban. A kívánságteljesítő meseséma működése A Romban A kívánságteljesítő mesékben gyakran megjelenik ez a séma: a hős meggondolatlanul elpazarolja kéréseit, s csak ezután döbben rá, mi az amit valójában kérnie kellett volna, s ehelyett milyen hiábavalóságokat kért. Sokszor a kívánságteljesítő lény előre figyelmezteti a hőst: "De kívánságod jól kiválaszd, / Mert újra aztán nem kívánhatsz!" 21. Ezután általában az történik, hogy a hős - a figyelmeztetés ellenére - mégsem gondolja át elég jól kéréseit, s az utolsó kérését arra kell felhasználnia, hogy az azt megelőzőket 13

15 érvénytelenítse, s így visszakerüljön - jobb híján - a kiinduló helyzetbe 22. "Se nyereség, se veszteség" 23, legalábbis materiális értelemben. A Romban ez a séma kissé módosulva jelenik meg. Romisten nem figyelmezteti előre az ifjút, sem a kívánságteljesítésről, sem a teljesülő kívánságok számáról, az ifjú viszont már a pásztori idill világában megsejti, hogy álmát Romisten váltotta valóra, s hogy kéréseivel hozzá kell fordulnia. A kívánságok számát a hármas, mint törvényerejű meseszám szabályozza, s az a mesék világában is érvényes szabály, hogy "a törvény nem ismerete nem menetesít a törvény hatálya alól", vagyis az ifjúnak bűnhődnie kell, amiért negyedszer is kéréssel fordul Romistenhez. Szintén a mesesémába illeszkedik, hogy az ifjú meggondolatlanul, egyéni boldogságának betöltésére irányuló vágyainak engedelmeskedve álmodja meg a világokat, csak azután irányul önmagán kívülálló dologra a figyelme, miután az egyénként elérhető boldogsághoz eljutott. Az ifjú szempontjából a történet tragikumát az adja, hogy túl későn ébred rá arra, hogy pártusnak a magyarok ősének, és azon belül is vezetőnek született, és ezáltal arra van determinálva, hogy nem ragadhat meg a személyes földi menny szintjén. Felvetődik a kérdés: hogyan lehetett volna A Rom világában megvalósítani a pártus nép felszabadítását, a "közboldogságot? Az ifjú csak abban az esetben használhatta volna fel kívánságait a pártus-magyar nép felszabadítása és felvirágoztatása érdekében, ha eleve lemond az egyéni boldogságára irányuló törekvéseiről, kiszáll a saját vágyai által meghatározott kényszerű körforgásból. A Rom szerint választani kell az egyéni- és közboldogságra való törekvés között, mert mindkettő megvalósítása meghaladja az emberi lét és teljesítőképesség kereteit. 14

16 Jegyzetek 1 ERDÉLYI János, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, Budapest, Akadémiai, 1991.k, 85. o. 2 RIEDL Frigyes, Vörösmarty M. Élete és művei, az egyetemi előadást lejegyezte és kiadta: CSOMA Kálmán, DEVESCOVI Balázs, A Rom, A Khaos és A Matrix, in A Rom, Budapest Szeged, 2003, Gondolat Kiadói Kör Pompeji (dekon KÖNYVek) 4 Például Gyulai Pál értelmezése: Romisten csak három álmát teljesíti egy jámbor vitéznek, mit a népmondák és mesék szerint akármely tündér, sőt varázsló megtehet. GYULAI Pál, Vörösmarty életrajza, 1985, Szépirodalmi 5 Például: GERE Zsolt, Örökké Romokban kell hevernie mindennek, in A Rom, Budapest Szeged, 2003, Gondolat Kiadói Kör Pompeji (dekon KÖNYVek) 6 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Vörösmarty és a romantikus töredék, in Vörösmarty és a romantika, szerk. TAKÁCS József, Pécs-Budapest, 2002., Művészetek Háza Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 7 Vlagyimir Jakovlevics PROPP, A mese morfológiája, Budapest, 2005, Osiris 8 A Síva szó háromszor fordul elő A Romban. 1.sor: Hol Siva végtelen fövenyében lankadoz a nap, sor: Rom pedig a düledék palotán fölütötte tanyáját, / Nagy Siva pusztáin egyedűl őrszellem az éjben., 345. sor: Nagy Siva bús fövenyein a napnak látta lehúnytát A műből származó összes idézet forrása: A Rom, in Vörösmarty Mihály összes művei, HORVÁTH Károly MARTINKÓ András, Budapest, 1967., Akadémiai (kritikai kiadás) 15

17 9 A kritikai kiadás szerint: Siva: a név Vörösmarty alkotása, bizonyára elvonás a sivatagból. Esetleg Chiva Aral-tó közelében lévő város franciás olvasata is szerepet játszhatott a név keletkezésében. A kritikai kiadásban használt íráskép egészen pontosan ez: Siva. Mivel A Rom kézirata nem maradt ránk, elképzelhető, hogy ezt az írásképet csak a kiadás szerzőinek szóértelmezése indokolja. 10 Pl.: A persa literatura (megjelent az Auslandban: 1828., a Tudományos Gyűjteményben: II.), Hinduk drámai literaturájáról (T. Gy.: ) 11 STAUD Géza, Vörösmarty, in Az orientalizmus a magyar romantikában, Budapest, 1999, Terebess 12 Vörösmarty Ezeregyéjszaka-fordításának kritikai kiadásából, Vörösmarty Mihály összes művei 13., HORVÁTH Károly MARTINKÓ András, Budapest, 1967., Akadémiai 13 Zentai Mária már felvetette Rom és Síva azonosításának lehetőségét. ZENTAI Mária, Ösvények és romok, in A Rom, Budapest Szeged, 2003, Gondolat Kiadói Kör Pompeji (dekon KÖNYVek) 14 Síva megtestesülései például: A Kegyes, A Rémületes, A Nagy Aszkéta, A Tánc Királya, A Vágy Ura stb. Különösebb magyarázat nélkül, e megnevezésekből is látható, az istenség sokoldalúsága és ellentmondásossága. 15 A Rom: sor 16 A Rom: sor 17 A világ teremtése, in Indiai regék és mondák, feldolgozta: BAKTAY Ervin, 2004, Móra. 16

18 18 MARTINKÓ András, A földi menny eszméje Vörösmarty életművében, in MARTINKÓ András, Teremtő idők, Budapest, 1977, Szépirodalmi 19 A Rom: sor 20 Vörösmarty A Rom megírásának idejében a pártus-magyar rokonság tekintetében Horvát István elméletét fogadta el. HORVÁT István, Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történetéből, 2001, Anahita- Ninti Bt. (A magyar múlt eltitkolt évezredei III.) Véleményem szerint a pártusok említésének célja pusztán az, hogy A Rom megteremtse a mindenkori magyar olvasóban az érintettség érzését. 21, 23 Idézetek a Szent Márton ajándéka c. meséből, in Szamártestamentum, középkori francia mesék és bohózatok, fordította NAGY László, 1983, Helikon 22 Érdekes kérdés, hogy a hős valóban a kiinduló helyzetbe kerül-e vissza. Zentai Mária ezzel kapcsolatban említ egy összefüggést: egy régi keleti idő-parabola, amely A Rom megírásánál nem sokkal régebben foglalkoztatja Vörösmartyt ben jelent meg Ezeregyéjszaka fordítása. Itt szerepel Sahabeddin sejk története, amely a következő legendából indul ki: Gábor arkangyal Mahometet kiemeli ágyából, megmutat neki mindent a hét égben, paradicsomban és pokolban, majd visszahozza. Mindez olyan rövid idő alatt játszódik le, hogy a visszatéréskor még nem folyt ki a víz abból a kancsóból, amelyet induláskor Gábor a szárnyával felborított Az időnek ehhez hasonló értelmezésére épül A Rom is. 17

19 Egyéb felhasznált irodalom - Mircea ELIADE, Vallási hiedelmek és eszmék története I., Budapest, 1994, Osiris - Helmuth von GLASENAPP, Az öt világvallás, Budapest, 1987, Gondolat - TOLDY Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története a légrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban , 1987, Szépirodalmi - WALDAPFEL József, Vörösmarty és kora, in Irodalmi tanulmányok, 1957, Szépirodalmi - ZENTAI Mária, Vörösmarty Mihály: A Rom (Elemzés), in Acta historiae litterarum Hungaricarum, Tomus XVIII. Szeged,

Példa a report dokumentumosztály használatára

Példa a report dokumentumosztály használatára Példa a report dokumentumosztály használatára Szerző neve évszám Tartalomjegyzék 1. Valószínűségszámítás 5 1.1. Események matematikai modellezése.............. 5 1.2. A valószínűség matematikai modellezése............

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Alaphang tréning 2. rész - Családreform

Alaphang tréning 2. rész - Családreform Alaphang tréning 2. rész - Családreform Munkafüzet 2. Alaphang tréning 2. Családreform 2. rész Ideje másképp látni a világot és a gyereked 2. lecke Mintamókus 2. 1. Eszközök és az ő forrásuk azaz kinek

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Kelemen Emese Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Tóth Krisztina: Pixel. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2011 Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a pixel jelentése elemi képpont, amelyek

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006

reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 A reinkarnáció Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 Populáris lélekvándorláshit Nyugaton az ember lelke újra meg újra emberi testet ölt célja az ember továbbfejlődése a hinduizmusban mindig is megvolt

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

63 5 84 36 Elősz ű ű ű ELSŐ FEJEZET ᔗ匷 y má ve á e e g e e ᔗ匷 e e g k e e e g k, A MERIDIÁNOK ű e e g k b 365 ÉRINTÉS ÉS BIZALOM v gyá ű A SIACU SZINTJEI ű gygyí m á, A SIACU HASZNAI MILYEN ÁLLAPOTOKON

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Nyolc év a tv előtt PAVEL CÂMPEANU. Társadalom és televíziós idő

Nyolc év a tv előtt PAVEL CÂMPEANU. Társadalom és televíziós idő PAVEL CÂMPEANU Nyolc év a tv előtt Társadalom és televíziós idő Az emberi viszonyok történeti lényege a szükségszerűség. Viszonyait látványnyá változtatva, az ember a történelmi szükségszerűséget teszi

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Szöveg címe: Nagy karácsonyi örökbefogadás Forrás: Kép forrása: az alapítványi szórólap

Szöveg címe: Nagy karácsonyi örökbefogadás Forrás:  Kép forrása: az alapítványi szórólap Szöveg címe: Nagy karácsonyi örökbefogadás Forrás: http://www.allatkertialapitvany.hu/ Kép forrása: az alapítványi szórólap Szövegtípus: dokumentum (hirdetés, poszter) Szöveg olvashatósága: közepes nehézségű

Részletesebben

9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2.

9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. 9. A SZOLGA ÚTJA (1 MÓZ 24) Gyülekezeti óraszám: 1. Iskolai óraszám: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Keresztyén Bibliai lexikon; Kálvin J. Kiadó; Bp. 1995. John Bright; Izrael története;

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN

HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN SZAK Andrea HELYI KONFLIKTUSOK AZ ÍROTT MÉDIÁBAN LOCAL CONFLICTS IN THE PRESS A tanulmány a tartalomelemzés módszertanával vizsgálja az írott sajtóban megjelent 2004-es koszovói konfliktus, s egyben vizsgálja

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal

Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1 Mátrixjátékok tiszta nyeregponttal 1. Példa. Két játékos Aladár és Bendegúz rendelkeznek egy-egy tetraéderrel, melyek lapjaira rendre az 1, 2, 3, 4 számokat írták. Egy megadott jelre egyszerre felmutatják

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009.

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009. JÁTSZANI IS ENGEDD A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése Készítette: Meleg Gábor Budapest, 2009. ELSŐ RÉSZ A drámapedagógia térhódítása I. 1. A drámapedagógia fogalma Sokan tettek arra kísérletet,

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Jámborné Balogh Tünde:Szivárványhíd. Szitakötő 25.sz. Összeállította: Nagyné Kozma Ildikó

Jámborné Balogh Tünde:Szivárványhíd. Szitakötő 25.sz. Összeállította: Nagyné Kozma Ildikó Jámborné Balogh Tünde:Szivárványhíd Szitakötő 25.sz. Összeállította: Nagyné Kozma Ildikó A csoportmunka szabályai Egy zseninél mindig többre jut több, Feladatok elosztása: vezető szószóló krónikás idő

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

Májusi új könyveinkből

Májusi új könyveinkből Májusi új könyveinkből Mary Jo Putney: Egy hamis hölgy Budapest, General Press 2012. Lady Kiri Lawford mindent megtesz, hogy tökéletes úrinőként tagja lehessen az előkelő angol társaságnak, indiai gyökereit

Részletesebben

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK I. Az értekezés tárgya Umberto Eco talán a Foucault-inga írása idején a következő tapasztalatáról számolt be: A Buchmesse standjai közt járva feltűnik,

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A CSOPORT, AHOVÁ TARTOZUNK - a beteg, a betegség és a szakember -

A CSOPORT, AHOVÁ TARTOZUNK - a beteg, a betegség és a szakember - dr.terenyi Zoltán A CSOPORT, AHOVÁ TARTOZUNK - a beteg, a betegség és a szakember - DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Kaposvár, 2011 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben