BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. július 28.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. július 28.)"

Átírás

1 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. július 28.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek teherkocsik alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (az értesítés a C(2006) számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/861/EK) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, említett, zajra, teherkocsikra és telematikai alkalmazásokra vonatkozó kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásait. tekintettel a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ), és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére, (5) Az alapparaméterek alapján létrehozott ÁME-tervezetet egy bevezető jelentés is kísérte, mely az irányelv 6. cikke (5) bekezdésében meghatározott költség-haszon elemzést is tartalmazta. mivel: (1) A 2001/16/EK irányelv 2. cikkének c) alpontjával összhangban a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer strukturális és funkcionális alrendszerekre oszlik. (2) Az irányelv 23. cikke (1) bekezdésének megfelelően a járművek teherkocsik alrendszerre ki kell dolgozni a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásait (ÁME). (3) Az ÁME létrehozásának első lépéseként a közös képviseleti testületként jelölt Vasutak Kölcsönös Átjárhatóságának Európai Szövetsége (AEIF) egy ÁME-tervezetet készít. (6) Az ÁME-tervezeteket a bevezető jelentés fényében megvizsgálta a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, július 23-i 96/48/ EK tanácsi irányelv ( 3 ) 21. cikke alapján létrehozott bizottság. (7) A 2001/16/EK irányelv és az ÁME-k a felújításokra vonatkoznak, de a karbantartással összefüggő alkatrészcserékre nem. A tagállamokat azonban arra bíztatják, hogy amikor módjukban áll, és ahol a karbantartással összefüggő munka mértéke indokolttá teszi, alkalmazzák az ÁME-t a karbantartással összefüggő alkatrészcserékre. (4) A 2001/16/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban az AEIF megbízást kapott arra, hogy ÁMEtervezetet készítsen a járművek teherkocsik alrendszerről. Ennek az ÁME-tervezetnek az alapparamétereit a április 29-i 2004/446/EK bizottsági határozata fogadta el, mely meghatározta a 2001/16/EK irányelvben ( 2 ) ( 1 ) HL L 110., , 1. o. A 2004/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 164., , 114. o.) módosított irányelv. ( 2 ) HL L 155., , 1. o. (8) Az új, felújított vagy korszerűsített kocsik üzembe helyezésénél figyelembe kell venni a környezetre gyakorolt hatást, amelybe beletartozik a zaj hatása is. Ezért fontos, hogy az e határozat tárgyát képező ÁME végrehajtása a zaj ÁME előírásaival egyezve történjen, oly mértékben hogy a zaj ÁME vonatkozzon a teherkocsikra is. ( 3 ) HL L 235., , 6. o. A legutóbb a 2004/50/EK irányelvvel módosított irányelv.

2 L 344/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja (9) Jelenlegi változatában az ÁME nem foglalkozik kimerítően a kölcsönös átjárhatóság minden aspektusával; azokat a tételeket, amelyek kimaradtak, az ÁME JJ. mellékletében a Nyitott Pontok alá sorolták. Mivel a kölcsönös átjárhatóság hitelesítését a 2001/16/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban az ÁME-k előírásaira történő hivatkozással kell kialakítani, az ennek a határozatnak a kihirdetése és a csatolt ÁME maradéktalan végrehajtása közötti átmeneti időszakban meg kell állapítani, a csatolt ÁME-kban világosan említett feltételeken túl, a teljesítendő feltételeket. (10) Az egyes tagállamok kötelesek a többi tagállamot és a Bizottságot tájékoztatni azokról a vonatkozó nemzeti műszaki szabályokról, melyeket a kölcsönös átjárhatóság elérése érdekében, és a 2001/16/EK irányelv alapvető követelményeinek eleget téve alkalmaznak, továbbá az általuk kinevezett olyan szervekről, amelyek végrehajtják a megfelelőség vagy a használat alkalmasság értékelés folyamatát, valamint arról az ellenőrző folyamatról, melyet az alrendszerek kölcsönös átjárhatóságának igazolására használnak a 2001/16/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése értelmében. Ez utóbbi célból a 2001/16/EK irányelvben a 16. cikk (2) bekezdésének végrehajtása érdekében meghatározott elveket és kritériumokat a tagállamok lehetőség szerint alkalmazzák a 2001/16/EK irányelv 20. cikke értelmében bejelentett szervek alkalmazásakor. A Bizottság elemzést készít a tagállamok által a nemzeti szabályokra, eljárásokra, az eljárások végrehajtásával megbízott szervekre és az eljárások időtartamára vonatkozóan továbbított információról, és adott esetben tárgyal a bizottsággal további intézkedések elfogadásának szükségességéről. (11) A szóban forgó ÁME esetében csak akkor legyen szükséges az egyedi technológiák vagy műszaki megoldások használata, ha ez elengedhetetlen a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának eléréséhez. (12) Az ÁME a vonatkozó tervezet készítésének idején fellelhető legjobb szakértői tudáson alapul. A technológiában történt előrelépések, illetve a működési, biztonsági vagy társadalmi követelmények szükségessé tehetik az ÁME módosítását vagy kiegészítését. Adott esetben a 2001/16/EK irányelv 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően felülvizsgálati vagy korszerűsítési eljárást kezdeményeznek. (13) Az innováció ösztönzésére és a megszerzett tapasztalat figyelembevételére a csatolt ÁME-t rendszeres időközönként vizsgálják felül. (14) Ahol innovatív megoldásokat javasolnak, a gyártó vagy az ajánlatkérő nyilatkozik arról, hogy ezek mennyiben térnek el az ÁME érintett szakaszától. Az Európai Vasúti Ügynökség véglegesíti a megfelelő funkcionális és kapcsolódási pontokra vonatkozó előírásokat a megoldás tekintetében, és kidolgozza az értékelési módszereket. (15) A teherkocsik jelenleg létező nemzeti, kétoldalú, több nemzetet érintő, illetve nemzetközi megállapodások szerint működnek. Fontos, hogy ezek a megállapodások ne akadályozzák a kölcsönös átjárhatóság felé vezető jelenlegi és jövőbeli fejlődést. Ezért szükséges, hogy a Bizottság megvizsgálja a megállapodásokat annak meghatározása érdekében, hogy a határozatban szereplő ÁME felülvizsgálatra szorul-e. (16) A zavar elkerülése érdekében szükséges kijelenteni, hogy a 2004/446/EK bizottsági határozat azon rendelkezései, melyek a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer alapparamétereire vonatkoznak, hatályukat vesztik. (17) E határozat rendelkezései összhangban vannak a 96/48/EK tanácsi irányelv 21. cikke által létrehozott bizottság véleményével, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk A 2001/16/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett, transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek teherkocsik alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírást ( ÁME ) a Bizottság elfogadja. Az ÁME e határozat mellékletében kerül meghatározásra. Az ÁME-t a 2001/16/EK irányelv I. mellékletében meghatározottak szerint teljes mértékben kell alkalmazni a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer teherkocsi járműveire, figyelembe véve e határozat 2. és 3. cikkét. 2. cikk (1) Tekintettel azokra a kérdésekre, melyeket az ÁME JJ. mellékletében a Nyitott pontok alá soroltak, a 2001/16/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének értelmében a kölcsönös átjárhatóság ellenőrzéséhez szükséges feltételek azok a tagállamokban alkalmazandó technikai szabályok, melyek engedélyezik az e határozat hatálya alá tartozó alrendszer üzembe helyezését. (2) Az e határozatról szóló értesítést követő hat hónapon belül minden tagállam értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot: a) az első bekezdésben említett alkalmazandó műszaki szabályokról; b) a megfelelőségértékelési és ellenőrzési eljárásokról, amelyeket e szabályok alkalmazása során kell alkalmazni; c) az említett megfelelőségértékelési és ellenőrzési eljárások végrehajtására kinevezett szervekről. 3. cikk A csatolt ÁME hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a tagállamok a következő típusú megállapodásokról értesítik a Bizottságot: a) nemzeti, kétoldalú vagy több nemzetet érintő megállapodások a tagállamok és vasúti vállalkozások vagy infrastruktúra-működtetők között, melyek vagy állandó, vagy ideiglenes jellegűek, és amelyeket a szándékolt szállítási szolgáltatás nagyon egyedi vagy helyi jellege tesz indokolttá;

3 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/3 b) kétoldalú vagy többoldalú megállapodások vasúti vállalkozások, infrastruktúra-működtetők vagy biztonsági hatóságok között, melyek helyi vagy regionális szinten jelentős mértékben biztosítják a kölcsönös átjárhatóságot; c) nemzetközi megállapodások egy vagy több tagállam és legalább egy harmadik ország között, illetve tagállamok vasúti vállalkozásai vagy infrastruktúra-működtetői és legalább egy harmadik ország vasúti vállalkozásai vagy infrastruktúra-működtetői között, és amelyek helyi vagy regionális szinten jelentős mértékben biztosítják a kölcsönös átjárhatóságot. 4. cikk A 2004/446/EK határozat azon rendelkezései, melyek a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer alapparamétereit érintik, hatályukat vesztik e határozat hatálybalépésének napjától kezdődően. 5. cikk Ez a határozat 6 hónappal a róla szóló értesítés megtételét követően lép életbe. 6. cikk Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. Kelt Brüsszelben, július 28-án. a Bizottság részéről Jacques BARROT alelnök

4 L 344/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja MELLÉKLET Az átjárhatósági műszaki előírások Alrendszer: Gördülőállomány Hatály: Áruszállító kocsik 1. Bevezetés MŰSZAKI HATÁLY TERÜLETI HATÁLY EZEN ÁME TARTALMA Az alrendszer/hatály meghatározása AZ ALRENDSZER MEGHATÁROZÁSA AZ ALRENDSZER FUNKCIÓI AZ ALRENDSZER KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI Alapvető követelmények ÁLTALÁNOS AZ ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK A KÖVETKEZŐKET ÉRINTIK: ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Biztonság Megbízhatóság és rendelkezésre állás Egészségvédelem Környezetvédelem Műszaki összeegyeztethetőség A GÖRDÜLŐÁLLOMÁNY ALRENDSZERRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK Biztonság Megbízhatóság és rendelkezésre állás Műszaki összeegyeztethetőség A KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK Egészség és biztonság Környezetvédelem Műszaki összeegyeztethetőség MÁS ALRENDSZEREKRE JELLEMZŐ, DE A GÖRDÜLŐÁLLOMÁNY ALRENDSZERT IS ÉRINTŐ KÖVETELMÉNYEK Infrastruktúra alrendszer Biztonság

5 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/ Energiaellátási alrendszer Biztonság Környezetvédelem Műszaki összeegyeztethetőség Ellenőrző-irányító és jelzőrendszerek Biztonság Műszaki összeegyeztethetőség Üzemeltetés és forgalomirányítás Biztonság Megbízhatóság és rendelkezésre állás Műszaki összeegyeztethetőség Telematikai alkalmazások személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatásokhoz Műszaki összeegyeztethetőség Megbízhatóság és rendelkezésre állás Egészségvédelem Biztonság Az alrendszer jellemzői BEVEZETÉS AZ ALRENDSZER MŰKÖDÉSI ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI Általános Szerkezetek és mechanikus alkatrészek: Kapcsolódás (pl. összekapcsolás) a járművek, járműszerelvények és vonatok között Általános Funkcionális és műszaki előírások Ütközők Vonókészülék A vonó- és ütközőkészülék kölcsönhatása Biztonságos elérés és kijárat a gördülőállomány esetében A jármű fő szerkezetének szilárdsága és a rakomány rögzítése

6 L 344/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Általános Kivételes terhelések Hosszanti irányú tervezési terhelések Maximális függőleges terhelés Terhelések kombinációja Emelés Berendezések csatlakoztatása (a felépítményt / forgóvázat is ideértve) Más kivételes terhek Használati (kifáradást okozó) terhelések A terhelés forrásai A kifáradási határ bemutatása A jármű fő szerkezetének merevsége Deformálódások A vibráció módjai Torziós merevség Tartozékok A rakomány rögzítése Az ajtók zárása és reteszelése Az áruszállító kocsik jelölése Veszélyes áruk Általános A veszélyes áruk szállítására szolgáló gördülőállományra vonatkozó jogszabályok A szállítótartályokra vonatkozó további jogszabályok Karbantartási szabályok A jármű és a vágány kölcsönhatása és annak méretezése Kinematikus űrszelvény Statikus tengelyterhelés és lineáris terhelés A földi vonatfigyelő rendszereket befolyásoló gördülőállomány-paraméterek Elektromos ellenállás:

7 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/ Forró csapágy észlelés A járművek futásjósága Általános Funkcionális és műszaki előírások Kisiklás elleni biztonság és menetstabilitás Kisiklás elleni biztonság csavart vágányon való futáskor Karbantartási szabályok Felfüggesztés Hosszanti irányú nyomóerők Általános Funkcionális és műszaki előírások Fékezés Fékteljesítmény Általános Funkcionális és műszaki előírás A vonat vezérlő vezetéke A fékteljesítmény elemei Mechanikai részegységek Energiatárolás Az energia határértékei: Kerékcsúszás elleni védelem (WSP) Levegőellátás Rögzítőfék Kommunikáció A jármű képessége a járművek közötti információtovábbításra A jármű képessége a föld és a jármű közötti információtovábbításra Általános Funkcionális és műszaki előírás Karbantartási szabályok

8 L 344/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Környezeti feltételek Környezeti feltételek Általános Funkcionális és műszaki előírások Magasság Hőmérséklet Páratartalom Légmozgás Eső Hó, jég és jégeső Napsugárzás Szennyezésnek való ellenállás Aerodinamikai hatások Oldalszél Rendszervédelem Szükséghelyzeti intézkedések Tűzbiztonság Általános Funkcionális és műszaki előírás Fogalom-meghatározások Normatív hivatkozások Tervezési szabályok Az anyagokra vonatkozó követelmények A tűzvédelmi intézkedések fenntartása Elektromos védelem Általános Funkcionális és műszaki előírások Az áruszállító kocsik tartós kötései Az áruszállító kocsik elektromos berendezéseinek rögzítése

9 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/ A zárjelzők felszerelése Általános Funkcionális és műszaki előírások Jellemzők Pozíció Az áruszállító kocsik hidraulikus és pneumatikus berendezéseire vonatkozó rendelkezések Általános Funkcionális és műszaki előírások Karbantartás: Karbantartási dokumentáció A karbantartási dokumentáció definíciója, tartalma és kritériumai Karbantartási dokumentáció A karbantartási dokumentáció kezelése A KAPCSOLÓDÁSI PONTOK MŰKÖDÉSI ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSAI Általános Ellenőrző-irányító és jelzőrendszerek alrendszer Statikus tengelyterhelés, dinamikus kerékterhelés és lineáris terhelés ( szakasz) Kerekek A földi vonatfigyelő rendszereket befolyásoló gördülőállomány-paraméterek Fékezés Fékteljesítmény Forgalmi műveletek és forgalomirányítás alrendszer Kapcsolódási pontok a járművek, járműszerelvények és vonatok között Az ajtók zárása és reteszelése A rakomány rögzítése Az áruszállító kocsik jelölése Veszélyes áruk Hosszanti irányú nyomóerők Fékteljesítmény Kommunikáció

10 L 344/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A jármű képessége a föld és a jármű közötti információtovábbításra Környezeti feltételek Aerodinamikai hatások Oldalszél Szükséghelyzeti intézkedések Tűzbiztonság A fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszer Infrastruktúra alrendszer Kapcsolódási pontok a járművek, járműszerelvények és vonatok között A jármű fő szerkezetének szilárdsága és a rakomány rögzítése Kinematikus űrszelvény Statikus tengelyterhelés, dinamikus kerékterhelés és lineáris terhelés A járművek futásjósága Hosszanti irányú nyomóerők Környezeti feltételek Tűzvédelem Energiaellátási alrendszer A Tanács 96/49/EK irányelve és annak melléklete (RID) Veszélyes áruk Hagyományos vasúti zaj ÁME ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYOK KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK INFRASTRUKTÚRA- ÉS GÖRDÜLŐÁLLOMÁNY-NYILVÁNTARTÁS Infrastruktúra-nyilvántartás Gördülőállomány-nyilvántartás Kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek MEGHATÁROZÁS

11 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/ INNOVATÍV MEGOLDÁSOK A RENDSZERELEMEK FELSOROLÁSA Szerkezetek és mechanikus alkatrészek Ütközők Vonókészülék Jelölési matricák A jármű és a vágány kölcsönhatása és annak méretezése Forgóváz és futómű Kerékpárok Kerekek Tengelyek Fékezés Forgalmazó A raksúlyváltó relészelepe / Automatikus fékezésváltás az üres és a terhelt állapot között Kerékcsúszás ellen védő eszköz Hézagállító Fékhenger / működtető elem Pneumatikus csatlakozó fél Végcsap Az elosztó leválasztó eszköze Fékbetét Féktuskók Fékvezeték-ürítő gyorsítószelep Automatikus terhelésérzékelő és automatikus raksúlyváltó eszköz Kommunikáció Környezeti feltételek Rendszervédelem A RENDSZERELEMEK TELJESÍTMÉNYE ÉS ELŐÍRÁSAI Szerkezetek és mechanikus alkatrészek

12 L 344/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Ütközők Vonókészülék Jelölési matricák A jármű és a vágány kölcsönhatása és annak méretezése Forgóváz és futómű Kerékpárok Kerekek Tengelyek Fékezés A jelen ÁME kiadásának idejére jóváhagyott rendszerelemek Forgalmazó A raksúlyváltó relészelepe / Automatikus fékváltás az üres és a terhelt állapot között Kerékcsúszás ellen védő eszköz Hézagállító Fékhenger / működtető elem Pneumatikus csatlakozó fél Végcsap Az elosztó leválasztó eszköze Fékbetét Féktuskók Fékvezeték-ürítő gyorsítószelep Automatikus terhelésérzékelő és az üres és az automatikus raksúlyváltó eszköz A rendszerelemek megfelelőségének és/vagy használatra való alkalmasságának vizsgálata és az alrendszer hitelesítése KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGOT LEHETŐVÉ TEVŐ RENDSZERELEMEK Vizsgálati eljárások Modulok Általános A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek meglévő megoldásai A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek innovatív megoldásai

13 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/ A használatra való alkalmasság értékelése A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek értékelési előírásai Szerkezetek és mechanikus alkatrészek Ütközők Vonókészülék Az áruszállító kocsik jelölése A jármű és a vágány kölcsönhatása és annak méretezése Forgóváz és futómű Kerékpárok Kerekek Tengely Fékezés HAGYOMÁNYOS VASÚTI GÖRDÜLŐÁLLOMÁNY ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSIK ALRENDSZER Vizsgálati eljárások Modulok Általános Innovatív megoldások A karbantartás értékelése Az alrendszer értékelésének előírásai Szerkezetek és mechanikus alkatrészek A jármű fő szerkezetének ereje és a rakomány rögzítése A jármű és a vágány kölcsönhatása és annak méretezése A járművek futásjósága A részleges típus-jóváhagyási eljárás alkalmazása Az új kocsik tanúsítása A futásjóság vizsgálata alóli mentességek a 100 vagy 120 km/h sebességig való közlekedésre épített vagy átalakított kocsik esetében Az oldalsó ütközőkkel rendelkező áruszállító kocsikra ható hosszanti irányú nyomóerők Az áruszállító kocsik mérése Fékezés

14 L 344/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Fékteljesítmény A fékrendszer minimális vizsgálata Környezeti feltételek Hőmérséklet és más környezeti viszonyok Hőmérséklet Más környezeti viszonyok Aerodinamikai hatások Oldalszél Megvalósítás ÁLTALÁNOS AZ ÁME FELÜLVIZSGÁLATA A JELEN ÁME ALKALMAZÁSA ÚJ GÖRDÜLŐÁLLOMÁNYRA MEGLÉVŐ GÖRDÜLŐÁLLOMÁNY A jelen ÁME alkalmazása meglévő gördülőállományra A meglévő áruszállító kocsik korszerűsítése és felújítása A kocsik jelölésére vonatkozó további követelmények A NEMZETI, KÉTOLDALÚ, TÖBBOLDALÚ VAGY NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN ÜZEMELŐ KOCSIK Meglévő megállapodások Jövőbeni megállapodások A KOCSIK ÜZEMBE HELYEZÉSE KÜLÖNLEGES ESETEK Bevezetés A különleges esetek felsorolása Szerkezetek és mechanikus alkatrészek: Kapcsolódás (pl. összekapcsolás) a járművek, járműszerelvények és vonatok között Nyomtáv: mm Nyomtáv: mm Nyomtáv: mm / mm Nyomtáv: 1 520mm

15 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 344/ mm-es nyomtáv Az ütközők középvonalai közötti távolság A járművek közötti kapcsolódás Általános speciális eset az mm-es vagy kisebb nyomtávú hálózaton Biztonságos elérés és kijárat a gördülőállomány esetében A gördülőállomány biztonságos elérése és kivezetése az Ír Köztársaságban és Észak-Írországban A jármű fő szerkezetének ereje és a rakomány rögzítése mm-es nyomtávú vonalak mm-es nyomtáv Emelés A jármű és a vágány kölcsönhatása és annak méretezése Kinematikus űrszelvény Kinematikus űrszelvény, Nagy-Britannia és mm-es nyomtávú kocsik Kinematikus űrszelvény, Finnország Kinematikus űrszelvény, Spanyolország és Portugália Kinematikus űrszelvény, Írország Statikus tengelyterhelés, dinamikus kerékterhelés és lineáris terhelés Statikus tengelyterhelés, dinamikus kerékterhelés és lineáris terhelés, Finnország Statikus tengelyterhelés, dinamikus kerékterhelés és lineáris terhelés, Nagy-Britannia Statikus tengelyterhelés, dinamikus kerékterhelés és lineáris terhelés, Litvánia, Lettország, Észtország Statikus tengelyterhelés, dinamikus kerékterhelés és lineáris terhelés, Ír Köztársaság és Észak-Írország A földi vonatfigyelő rendszereket befolyásoló gördülőállomány paraméterek A járművek futásjósága A különböző nyomtávokkal kapcsolatos kerékátmérők speciális eseteinek felsorolása A kerekek anyaga: Különleges terhelési esetek: A jármű futásjósága, Spanyolország és Portugália A jármű futásjósága, Ír Köztársaság és Észak-Írország Hosszanti irányú nyomóerők

16 L 344/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Hosszanti irányú nyomóerők, Lengyelország és Szlovákia, a kiválasztott mm-es vonalakon, Litvánia, Lettország, Észtország Forgóváz és futómű Forgóváz és futómű, Lengyelország és Szlovákia, a kiválasztott mm-es vonalakon, Litvánia, Lettország, Észtország Forgóváz és futómű, Spanyolország és Portugália Fékezés Fékteljesítmény Fékteljesítmény, Nagy-Britannia Fékteljesítmény, Lengyelország és Szlovákia, a kiválasztott mm-es vonalakon, Litvánia, Lettország, Észtország Fékteljesítmény, Finnország Fékteljesítmény, Spanyolország és Portugália Fékteljesítmény, Finnország, Svédország, Norvégia, Észtország, Lettország és Litvánia Fékteljesítmény, Ír Köztársaság és Észak-Írország Rögzítőfék Rögzítőfék, Nagy-Britannia Rögzítőfék, Ír Köztársaság és Észak-Írország Környezeti feltételek Környezeti feltételek Környezeti feltételek, Spanyolország és Portugália Tűzbiztonság Tűzbiztonság, Spanyolország és Portugália Elektromos védelem Elektromos védelem, Lengyelország és Szlovákia, a kiválasztott mm-es vonalakon, Litvánia, Lettország, Észtország A tagállamok által előírt speciális esetek táblázata

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2007. december 21.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2007. december 21.) L 64/72 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.7. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. december 21.) a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerben a mozgáskorlátozott személyekkel kapcsolatos

Részletesebben

BME ITS. Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek esetében.

BME ITS. Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek esetében. BME ITS Közlekedési- és Jármű Nonprofit Zártkörűen Működő BME ITS Tájékoztató a választható megfelelőség-értékelési eljárásokról Infrastruktúra és rendszerelemeinek esetében Szabályzat SZA-1-01-00 ÉRVÉNYBEN

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2008D0231 HU 25.10.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. február 1.) a 96/48/EK

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE

A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE 2011.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 57/21 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2011/18/EU IRÁNYELVE (2011. március 1.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 18. (OR. en) 12541/13 TRANS 400

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 18. (OR. en) 12541/13 TRANS 400 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 18. (OR. en) 12541/13 TRANS 400 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 16. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D027153/02

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2011.5.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 139/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2011. április 26.) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer mozdonyok és személyszállító

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2006D0920 HU 01.07.2009 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK)

BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2006. augusztus 11.) (EGT vonatkozású szöveg) (2006/920/EK) 2006.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. augusztus 11.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer

Részletesebben

L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3.

L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. L 92/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.4.3. A BIZOTTSÁG 308/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési

Részletesebben

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I.em BME ITS

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I.em BME ITS BME ITS Tájékoztató a kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer és rendszerelemeinek megfelelőségértékelési tanúsítására vonatkozó kérelem tartalmi követelményeivel kapcsolatban Szabályzat

Részletesebben

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 287/14 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.8. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. augusztus 13.) a klasszikus sertéspestis Szlovák Köztársaságban 2004-ben történő felszámolásához való közösségi pénzügyi

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2015.6.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2015/995 RENDELETE (2015. június 8.) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 30. (02.04) (OR. en) 8350/12 TRANS 109 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 30. (02.04) (OR. en) 8350/12 TRANS 109 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. március 30. (02.04) (OR. en) 8350/12 TRANS 109 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. március 27. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)310 végleges 2010/0169 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA ( ) az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 1., 3., 4., 6., 7., 8.,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Cseh Vasúti Kutatóintézet Rt.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Cseh Vasúti Kutatóintézet Rt. Cseh Vasúti Kutatóintézet Rt. CR INF TSI 2011/275/EU Alapinformációk - Bizottság 2011/275/EU sz. döntvényének melléklete - Európai vasúti ügynökség (ERA) - A TSI földrajzi hatálya: - transz-európai hagyományos

Részletesebben

Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN

Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása. Budapest A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN Tengelyátszerelt küldemények, szabályozások változása Budapest 2016.09.26. 1 FÁK üzleti potenciál 2 2 TENGELYÁTSZERELT KÜLDEMÉNYEK Моskva Dourges Duisburg Brest San Stino di Livenza 3 3 Kilépő határpontok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.5.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 126/53 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2011. április 26.) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszerének átjárhatósági műszaki előírásairól

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D034473/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. augusztus 20. (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. augusztus 6. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG 2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. március 6.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

BIZOTTSÁG. 2006.12.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 342/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

BIZOTTSÁG. 2006.12.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 342/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2006.12.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 342/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2006. november 7. a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer

Részletesebben

M1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/16/EK IRÁNYELVE. a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról. (HL L 110., , 1 o.

M1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/16/EK IRÁNYELVE. a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról. (HL L 110., , 1 o. 2001L0016 HU 02.06.2007 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B M1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/16/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Európai ajánlások, előírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09.

Európai ajánlások, előírások összefoglalása. Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Európai ajánlások, előírások összefoglalása Daczi László PLF TEO 2009.10.09. Tartalom: 1. UIC döntvények 2. EU szabványok 3. EU direktívák, Vasúti csomagok 4. TSI-k 1. UIC döntvények 3 típusa: -Kötelező

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 26. (26.01) (OR. en) 5145/11 ADD 1 TRANS 2

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 26. (26.01) (OR. en) 5145/11 ADD 1 TRANS 2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. január 26. (26.01) (OR. en) 5145/11 ADD 1 TRANS 2 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. január 7 Címzett: a Tanács Főtitkársága Tárgy: Tervezet

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 13. (14.11) (OR. en) 16152/12 TRANS 393

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 13. (14.11) (OR. en) 16152/12 TRANS 393 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. november 13. (14.11) (OR. en) 16152/12 TRANS 393 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. november 9. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

L 328/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 328/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 328/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.15. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. december 13.) a veszélyes áruk közúti fuvarozására vonatkozó 94/55/EK irányelv értelmében bizonyos eltérések

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2007. december 20.)

HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2007. december 20.) 2008.3.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 64/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2011.5.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 144/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2011. május 12.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2010.12.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 319/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott,

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. július 31. (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. július 25. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 13. (OR. en) 6465/14 TRANS 58

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 13. (OR. en) 6465/14 TRANS 58 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 13. (OR. en) 6465/14 TRANS 58 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 10. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D026966/03

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet. a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet. a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról 1. oldal 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (2) bekezdés 19. pontjában, valamint a 18. tekintetében

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2011.5.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 126/1 II (Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2011. április 26.) a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energiaellátás alrendszerének

Részletesebben

Útmutató az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) alkalmazásához

Útmutató az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) alkalmazásához Európai Vasúti Ügynökség Útmutató az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) alkalmazásához A 2007. július 13-i C(2007)3371 végleges határozat által biztosított keretfelhatalmazás alapján ERA szám: ERA

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Az átjárhatóság műszaki specifikációi. Az Energia alrendszer

Az átjárhatóság műszaki specifikációi. Az Energia alrendszer Az átjárhatóság műszaki specifikációi Az Energia alrendszer A nagysebességű és a hagyományos vasúti rendszer átjárhatóságának műszaki specifikációi TSI HS ENE 2008/284/EU TSI CR ENE 2011/274/EU A hagyományos

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.12.2007 COM(2007) 840 végleges 2007/0284 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok világító

Részletesebben

Az IC + 200 km/h sebességre alkalmas személykocsi fejlesztése, tervezése, hatósági engedélyeztetése

Az IC + 200 km/h sebességre alkalmas személykocsi fejlesztése, tervezése, hatósági engedélyeztetése Az IC + 200 km/h sebességre alkalmas személykocsi fejlesztése, tervezése, hatósági engedélyeztetése Stósz István MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Főmérnökség vezető Nemzeti Közlekedési Napok - 2013.11.06. Dia 1 Dia 2

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 PÉLDÁNY

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 PÉLDÁNY KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-01 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX)

MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [...](2013) XXX tervezet MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK 2010.9.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238/7 IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/62/EU IRÁNYELVE (2010. szeptember 8.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó 80/720/EGK és 86/297/EGK

Részletesebben

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM)

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszer (CSM) Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Európai Vasúti Ügynökség Biztonsági egység Biztonságértékelési ágazat Cím: 120 Rue Marc LEFRANCQ

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28.

L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. L 115/40 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.4.28. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA L 293/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.11.11. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. november 10.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. részének a telepekről származó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi

Részletesebben

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc

Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés. httc Precíz Diagnosztika Intelligens Mérés httc Innovatív Megoldások A Jövő... Lényeges eleme a folyamatos, megbízható információ szolgáltatás és a kerékhibák korai felismerése. Világszerte növekvő vasúti forgalom

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a nem közforgalmi repülésekre vonatkozó műszaki követelmények és közigazgatási eljárások meghatározásáról, valamint

Részletesebben

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24.

L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. L 306/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.24. AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 92/2005 határozata (2005. július 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

Részletesebben

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29.

L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. L 169/64 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.6.29. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2007. június 26.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE L 314/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.1. A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héavisszatérítéssel

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. február 19. (OR. en) 6648/14 AGRILEG 39 DENLEG 36 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. február 17. Címzett: Biz. dok. sz.: D030733/03 Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 51/21

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 51/21 2006.2.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 51/21 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. február 3.) az egyes gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozó statisztikai felméréseket érintő 2001/109/EK európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX)

A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE (XXX) a folyékony olaj és zsír tengeri szállítása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben