A bankrendszer. Onyestyák Nikolett Pénzügytan 1. Sportszervezı II. évfolyam. Pénzügyi közvetítık hazánkban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bankrendszer. Onyestyák Nikolett Pénzügytan 1. Sportszervezı II. évfolyam. Pénzügyi közvetítık hazánkban"

Átírás

1 A bankrendszer Onyestyák Nikolett Pénzügytan 1. Sportszervezı II. évfolyam Pénzügyi közvetítık hazánkban 1

2 A hitelintézet Az a pénzügyi intézmény, amely betétet győjt és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. Kizárólag hitelintézet jogosult betétgyőjtésre, pénzforgalmi szolgáltatásra és készpénz-helyettesítı fizetési eszköz kibocsátására, valamint az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására. Fajtái: - bank (Rt, minimum 2 milliárd alaptıke, minden szolgáltatás) - szakosított hitelintézet - szövetkezeti hitelintézet (min. 250 millió forint jegyzett tıke) A bankok kialakulása és fogalma 1. bank = pad I. e. 6. század Babilónia Igibi család bankháza Középkor Itália pénzváltás, cserélés, adás-vétel Amerika aranymegırzés bizonylattal címkézve, majd jelöletlenül A bank olyan, a kereskedelembıl kinıtt üzleti vállalkozás, amely betéti és hitelügyletekkel, valamint pénzforgalmi szolgáltatásokkal foglalkozik. 2

3 Bankok kialakulásának története: 1. Királyi raktárházak 2. Keresztes háborúk idején: a pénzkölcsönzık osztálya kialakul 3. Középkorban: az olasz városállamok mai modern bankrendszer ıse Angol bank: aranymővesekbıl lettek a bankárok lényeges a váltók leszámítolása A bankot emissziós és bankosztályra osztották, bankjegy kibocsátást limitálták válság miatt 44-es tv-t felfüggesztették ig új banktörvény 5. a többi jegybank: Banque de France, Deutsche Reichsbank 6. USA: Bank of the US, 20 éves idıtartamra pénzügyi zavar: 2. Bank of US 20 éven át, utána szabad banktevékenységek korszaka, 1914 FED (Federal Reserve System) 7. A század második felében jöttek létre a bankok különbözı típusai Magyar banktörténet: Österreichische National Bank Österreichische - Ungarische Bank mindkét országban Magyar Királyi Állami Jegyintézet Magyar Nemzeti Bank millió aranykorona alaptıkével, Rt. formájában államosítás megindul, MNB mint szocialista jegybankot alakították, ezzel teljes pénzforgalmi és hitelmonopóliuma lett január 1 óta kétszintő bankrendszer Kereskedelmi Bankok, hitelintézetek: Pesti MKB fontos szerep a szabadságharcban Földhitelintézet, M. Általános Hitelbank, a kiegyezés hatására a magyar bankok és takarékpénztárak száma megnıtt Magyar Királyi Postatakarékpénztár, Magyar Jelzáloghitelbank, OTP Magyar Beruházási Bankból lett az Állami Fejlesztési Bank, 3

4 A bankrendszer felépítését tekintve 1.) Egyszintő bankrendszer - többnyire a kötött devizagazdálkodást folytató országokban jellemzı. Az ország központi bankja a jegybanki teendık mellett hitelezési tevékenységet is folytat, vezeti a gazdálkodó szervezetek számláit, tehát közvetlen kapcsolatban áll a vállalati szférával. A központi bank mellett egy-egy tevékenységre szakosodott pénzintézetek is mőködnek. 2.) Kétszintő bankrendszer - a bankok, pénzintézetek között meghatározott alá-fölérendeltségi viszony áll fenn. A felsı szinten áll a jegybank és az alsó szinten a hitelintézetek, egyéb pénzintézetek. A gazdaság szereplıi, a vállalatok, a lakosság velük állnak közvetlen kapcsolatban, míg a jegybank csak a bankokkal tartja a kapcsolatot. Az egyszintő bankrendszer Elınyei: könnyebb irányítás, mert minden 1 kézben van áttekinthetıség a Kp-i bank jobban összhangban van a gazdasági irányítás többi elemével Hátrányai: rugalmatlan hitelmonopóliummal rendelkezik, így visszautasíthat jó hiteleket is jegybanki (makro) és hitelbanki (mikro) funkciók csak egymás terhére érvényesíthetık 4

5 A kétszintő bankrendszer Elınyei: Jegybanki hitelbanki funkciók elhatárolása Banki versengés az ügyfelekért Hatékonyabb dolgokat finanszírozzák Nyereségorientáltak Hátrányai: Hitelkereslet meghaladja a kínálatot Vállalat bankválasztása csak egyszerre szól (ott kell maradnia) Szükség van monetáris irányításra annak költségei vannak A legfontosabb banktípusok: 1.) a központi jegybank, 2.) a hitelintézetek (bankok régebbi elnevezésük szerint kereskedelmi bankok, szövetkezeti és szakosított hitelintézetek), 3.) a különféle egyéb hitelintézetek, pénzintézetek (takarékpénztárak, építési bankok, jelzáloghitelintézetek, klíringbankok, speciális hitelintézetek, biztosítótársaságok, stb). A hitelintézeteket és egyéb pénzintézeteket összefoglaló néven üzleti bankoknak is nevezik. 5

6 Mennyiségi monetáris irányítás eszközei 1 - refinanszírozási kamat: az a kamat, amelyet a KB számít fel a kereskedelmi bankok számára folyósított hitelek után 2 - nyíltpiaci mőveletek: KB értékpapírokat, állampapírokat forgalmaz, hogy a forgalomban lévı pénztömeget és hitelállományt szabályozza 3 - kötelezı tartalékrendszer: a Jegybanki pénzállomány és a kereskedelmi bankok betéteinek az arányát írja elı 4 - kontingensek: abszolút számokkal vagy a százalékos változás elıírásával szabályozzák a kereskedelmi bankok hitelállományát 5 - erkölcsi ráhatás:a kp-i bank kívánságait nem utasítás formájában közli, hanem szerény kérés Minıségi vagy szelektív eszközök A fentiek itt is alkalmazhatók, csak nem mindenkire nézve azonos módon. További eszközei: differenciált kamat, hitellejárat a hitel-igénybevevıtıl megkövetelt saját pénzhozzájárulás nagysága állami refinanszírozási lehetıségek biztosítása bizonyos hiteleknél állami garancia megkövetelése, illetve adása állami kamat-visszatérítés, vissztehermentes állami hozzájárulás a hitelbıl megvalósítani kívánt célhoz adósság-elengedés hitelbıl való kizárás stb... 6

7 A MAGYAR BANKRENDSZER január 1.-tıl kétszintő: kp-i bank mellett kereskedelmi bankok és szakosított pénzintézetek A Magyar Nemzeti Bank 1924-ben alakult meg és részvénytársasági formában mőködik alaptıkéje: 10 milliárd Ft feladatait a évi LVIII. jegybanktörvény rögzíti. Legfıbb szerve a közgyőlés, a monetáris politika irányítását a jegybanktanács végzi. A bank élén elnök áll, munkáját az igazgatótanács segíti. Az elnök évenként beszámol az Országgyőlésnek az MNB tevékenységérıl. Az MNB céljai Az MNB elsıdleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsıdleges céljának veszélyeztetése nélkül, a rendelkezésére álló monetáris politikai eszközökkel támogatja a Kormány gazdaságpolitikáját. 7

8 A jegybank legfontosabb feladatai a monetáris politika megvalósítása, a törvényes fizetıeszközök (forintbankjegy és -érme) kibocsátása az ország hivatalos deviza- és aranytartalékának kezelése, devizamőveletek végzése az árfolyam-politikával és a devizatartalék kezelésével kapcsolatosan, a belföldi fizetési és elszámolási, valamint értékpapírelszámolási rendszerek kialakítása és felvigyázása, a pénzforgalom zavartalan lebonyolítása érdekében, a pénzforgalom lebonyolításának szabályozása, a pénzügyi rendszer stabilitásának felügyelete, statisztikai adatok összegyőjtése és szolgáltatása az EU felé, számlavezetés a bankok és hitelintézetek részére, illetve hitelek nyújtása, valamint betétek elfogadása ugyanezektıl. A Jegybank szervei Közgyőlés: alapszabály megállapítása és módosítása az alap- és tartaléktıke meghatározása, a mérleg, a vagyon- és az eredmény-kimutatás megállapítása, az éves eredmény felosztása, az igazgatóság választott tagjai és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása. JB tanács (Monetáris tanács): MNB legfıbb monetáris politikai irányító szerve: határoz a monetáris politika irányelveirıl és az árfolyam-politikával kapcsolatos jegybanki álláspontról, ill. a jegybanki politika eszközeinek módosításáról. Elnök: 6 éves idıtartamra nevezik ki Igazgatóság: munkaviszonyban állnak a MNB - vel, segítik az elnököt a feladatok elvégzésében Felügyelı Bizottság: ellenırzı szerv 8

9 Az MNB elnökei Dr. Surányi György (1990. július november 30.) Dr. Bod Péter Ákos (1991. december december 14.) Dr. Surányi György (1995. március március 1.) Dr. Járai Zsigmond (2001. március március 2.) Simor András (2007. március 3.-) A magyar bankrendszer második szintje jan. 1-tıl 5 kereskedelmi bank, kisbankok, OTP, külföldi érdekeltségő bankok mőködtek pénzintézeti tv.: elhatárolta a pénzintézetek tevékenységi körét, és meghatározta a banki szolgáltatásokat (azóta már többször módosították) november: Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló tv. átláthatóbb, biztonságosabb legyen Mindezt az Eu - hoz való közeledés követelte meg (univerzális bankrendszert) 9

10 A pénzügyi szolgáltatás betétgyőjtés hitel, illetve kölcsönnyújtás pénzforgalmi szolgáltatások: bankszámla vezetés, fizetési és elszámolási forgalom lebonyolítás, elektronikus átutalási rendszer mőködtetés készpénz-helyettesítı fizetési eszközök forgalmazása kereskedelmi tevékenység valutával, devizával, váltóval, csekkel pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) befektetési alap letétkezelése letéti, illetve széfszolgáltatás hitel referencia szolgáltatás Magán-nyugdíjpénztár vagyonkezelése kezesség és bankgarancia vállalása pénzügyi lízing készpénzátutalás A bankok biztonságos mőködése A hitelintézetek tevékenységének felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PFSZ) látja 2000-tıl. A betétesek védelmét szolgálja az Országos Betétbiztosítási Alap. Elıírások a saját tıkére: Bank: 2 milliárd Ft., szakosított hitelintézet jegyzett tıkéjét külön törvény szabályozza, szövetkezeti hitelintézet: legalább 250 millió Ft. pénzügyi vállalkozáshoz min. 50 millió Ft. 10

11 Pénzügyi intézményekre vonatkozó szabályok befolyásoló részesedést csak olyan személy szerezhet, aki képes az irányításra egyetlen tulajdonos közvetlen és közvetett tulajdoni hányada sem haladhatja meg a jegyzett tıke 15% - át kivétel lehet az Állam és a feladatkörében eljáró betét, ill. intézményvédelmi alap Elıírások a hitelintézetek mőködésére vállalt nagykockázatok együttes összege nem haladhatja meg a szavatoló tıke nyolcszorosát nagykockázat = egy ügyfélnek nyújtott hitel v. kötelezettség vállalása meghaladja a szavatoló tıkéjének a 10% - át. (max 25%lehet) nem nyújtható kölcsön a hitelintézet saját részvényeinek megszerzéséhez, se a saját maga által kibocsátott banki papírok vásárlására, kivéve a munkavállalói tulajdon megteremtése érdekében nyújtott hitelek. biztonságát felügyelı szerv ellenırzi létrehozhatnak önkéntes betétbiztosítási illetve intézményvédelmi alapot is 11

12 Pénzügyi Szervek Állami felügyelete a kormány felügyelete alatt mőködik és önálló költségvetési szerv - a pénzügyi intézmények tevékenységének és mindenkori fizetıképességének ellenırzése - ügyfeleinek védelme, tisztességes piaci verseny fenntartásának elısegítése - véleményezési jog a pénz és tıkepiaci jogszabályok elıkészítésekor - egyes hitelintézeteknek szabványokat írhat elı szabályozása a bankok üzembiztonságát szolgálja Az Országos Betétbiztosítási Alap betétesek védelmére, minden hitelintézet köteles hozzá csatlakozni mint kötelezı felelısség biztosítás jogi személy, adót, illetéket nem kell fizetnie, saját tıkéje nem osztható fel. betétek befagyását megelızı intézkedések, megtörténte esetén kártalanítás bizonyos értékhatárig forrásai: csatlakozási díj, hitelintézetek befizetései, bírságok 80% - a, kölcsön és egyéb bevétel 12

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

1. Modul MIKROÖKONÓMIA. Közbeszerzési referens képzés - Gazdasági modul. Elıadás vázlatok, Oktató: Csiszárik- Kocsir Ágnes 1

1. Modul MIKROÖKONÓMIA. Közbeszerzési referens képzés - Gazdasági modul. Elıadás vázlatok, Oktató: Csiszárik- Kocsir Ágnes 1 1. Modul MIKROÖKONÓMIA 1 I. A KÖZGAZDASÁGTAN ALAPFOGALMAI Közgazdaságtan tárgya: Választások és döntések tudománya szűkös körülmények (szőkösség viszonyai) között, Az embereknek a gazdasági folyamatban

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Banküzemtan dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Kötelezı irodalom: Tananyag Elıadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetık. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

Tájékoztató. Diákhitel Központ Részvénytársaság

Tájékoztató. Diákhitel Központ Részvénytársaság Tájékoztató Diákhitel Központ Részvénytársaság 69. 500. 000. 000 Ft keretösszegő kötvényprogramjáról Vezetı Forgalmazó Államadósság Kezelı Központ Rt. Kibocsátó jogi tanácsadója Gárdos, Füredi, Mosonyi,

Részletesebben

A Betétbiztosítás szabályozása. Az Országos Betétbiztosítási Alap

A Betétbiztosítás szabályozása. Az Országos Betétbiztosítási Alap A Betétbiztosítás szabályozása Az Országos Betétbiztosítási Alap A hitelintézet köteles az Országos Betétbiztosítási Alaphoz csatlakozni. Nem köteles az Alaphoz csatlakozni a meghatározott pénzügyi szolgáltatás

Részletesebben

BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1

BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 Bagaméry Gergő 2 Typeset by L A TEX November 7, 2011 1 Készült: Varga József et. al. [2006]: és Szolgáltató Kft., Budapest, alapján. 2 baga.bce@gmail.com BANKÜZEMTAN. Tanszék Tanácsadó

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 2014.3.15. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

T/ 13080. számú törvényjavaslat. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

T/ 13080. számú törvényjavaslat. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13080. számú törvényjavaslat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 2013. évi törvény a hitelintézetekről

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ

PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ A pénz meghatározása 1. konvenció elmélet (történeti megközelítés) pénz kialakulása pénzhelyettesek modern pénz árupénz és az arany hitelpénz Elsı szakasz: a pénz

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

éves JeLenTés 2011 J/6890.

éves JeLenTés 2011 J/6890. éves JeLenTés 2011 J/6890. éves JeLenTés A Magyar nemzeti Bank 2011. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 1850 Budapest, Szabadság

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény

1996. évi CXII. törvény 6164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1996/109. szám 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekr ól és a pénzügyi vállalkozásokról* BEVEZET Ó RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. Ha nemzetközi szerz ódés másként

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya

2013. évi CCXXXVII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A törvény hatálya 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

MKB Nyíltvégő Európai Részvény Befektetési Alap

MKB Nyíltvégő Európai Részvény Befektetési Alap MKB Nyíltvégő Európai Részvény Befektetési Alap elnevezéső nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap MÓDOSÍTOTT RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt.

Részletesebben

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1.

2013. évi CCXXXVII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a) a Magyarország

Részletesebben

ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ

ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ Szabó Béla: ADATOK A JÁSZSÁG PÉNZINTÉZETEINEK MÚLTJÁHOZ ÉS JELENÉHEZ Új bankok nınek ki a jászberényi Fıtéren. Egy, kettı azután újabbak és újabbak. Az újak azt jelentik, hogy van igény, és a bankszakmában

Részletesebben