MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET!"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET! amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, adószáma: , statisztikai számjele: , képviseletében: Csabai Lászlóné polgármester és dr. Szemán Sándor jegyző), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről a (cégjegyzékszáma: Cg., adószáma:., statisztikai számjele:..., képviseletében:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott, a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 1. Felek megállapítják, hogy a Megbízó, mint ajánlatkérő a napján megküldött ajánlattételi felhívással a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések szerinti, hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított tárgyában. 2. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban a Megbízott, mint ajánlattevő tette a bírálati szempont szerint a Megbízó, mint ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot, ezért az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a Megbízott lett, így a jelen megbízási szerződés megkötésére az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás alapján kerül sor. 3. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásra tekintettel az eljárásban keletkezett összes dokumentum, így különösen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és Megbízott nyertes ajánlata a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így azok irányadóak a jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében. 4. Felek megállapítják, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: Támogató) az Északalföldi Operatív Program keretén belül ÉAOP /B. kódszámon Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Megbízó április 30. napján a vonatkozó felhívás és útmutató szerint KIEPR /EARFÜ azonosító számon regisztrált projekt javaslatot nyújtott be, melyet a Támogató a szeptember 26. napján kelt, /1/2008. iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban: Támogatás) részesül. 5. Felek megállapítják, hogy a Támogatás felhasználása kapcsán a Támogató és a Megbízott közötti, a támogatás nyújtására vonatkozó szerződés tervezet (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) az egyik legfontosabb irányadó dokumentum, mely A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben (az eltérések listájában) rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása legfontosabb szabályait is összefoglalja. 6. Felek megállapítják, hogy a Támogatási Szerződés szerint a Megbízó kötelezettsége hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítsa meg, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet és a Támogatót bevonja.

2 2 7. Felek megállapítják, hogy a Megbízó a Támogatási Szerződésben foglaltakat a Megbízott, mint Városfejlesztő Társaság bevonásával jogosult és köteles teljesíteni. 8. Felek megállapítják, hogy a jelen megbízási szerződés tárgya a 7. pont szerinti kötelezettségek teljesítése során, illetőleg azzal összefüggésben a Felek közötti jogviszony szabályozása, ide értve a Projekt megvalósításához szükséges további feladatok maradéktalan ellátását is. 9. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok ellátásáért a jelen megbízási szerződés tartama alatt valamennyi, jelen megbízási szerződés szerinti feladat maradéktalan megvalósítása mellett összesen bruttó. Ft., azaz bruttó.. Forint megbízási díj illeti meg. A megbízási díj Ft. ÁFA-t, azaz.. Forint általános forgalmi adót tartalmaz. 10. Felek megállapodnak abban, hogy a 9. pont szerinti díjat a jelen megbízási szerződés szerinti valamennyi feladat hiánytalan ellátása esetére előre meghatározott fix összegben (átalányár-jelleggel) határozták meg, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen megbízási szerződésben foglalt valamennyi megbízotti tevékenység maradéktalan ellátására, ide értve a Megbízott munkavállalói számára fizetendő munkabért és közterheit, továbbá a jelen megbízási szerződés teljesítésébe más jogviszony alapján bevont harmadik személyek/szervezetek díjazását is. 11. Felek megállapodnak abban, hogy a 9. pont szerinti megbízási díjat a Megbízó teljesítési ütemezés alapján, részletekben, igazolt teljesítést követő napon belül fizeti meg a Megbízott részére az alábbiak szerint: Ütem Esedékesség Részlet I.. % II.. % III.. %. % A megbízási díj megfizetése a Megbízottnak a.nál/nél vezetett számú bankszámlája javára való átutalással történik. A teljesítés akkor számít történtnek, amikor a Megbízó költségvetési elszámolási számlája megterhelésre kerül. 12. A Megbízott köteles elősegíteni, hogy a Megbízó teljesíthesse az alábbi kötelezettségeit: - haladéktalanul jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget; - biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a Támogatási Szerződés teljesítésének keretén belül történő korlátlan felhasználására. 13. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja a Támogatási Szerződés aláírását követő nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt haladéktalanul be kell jelenteni, a Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap. 14. Felek megállapítják, hogy a Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a Támogatási Szerződésben meghatározott időpont.

3 3 15. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósításának határideje november 30. napja. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. A támogatás terhére a Projekt megvalósításának határidejéig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. A befejezési időpontot követően keletkezett illetve kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál a Projekt megvalósításának határidejét megelőző 60 (hatvan) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módozatoknál a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap. 16. Felek megállapítják, hogy a zárójelentés benyújtásának határideje a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap. 17. Felek megállapítják, hogy a Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Megbízó zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Megbízó a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyv elkészült. 18. Felek megállapítják, hogy a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége ezer Ft., azaz Kettőmilliárd-negyszázkilencvenmillió-negyvenkettőezer Forint. Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget és a 9. pont szerinti megbízási díjat is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Megbízó ebben az esetben is kizárólag a Támogatási Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult, ha a költségnövekedés oka a műszaki tartalom Megbízó általi változtatása vagy a Projektnek a tervezettnél lassabb megvalósulása. Amennyiben a költségnövekedés a Megbízó által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a Megbízó kérelmezheti a Támogatási Szerződés módosítását. A módosításra irányuló kérelemben a Megbízó köteles részletesen bemutatni és számszerűsíteni a költségnövekmény okait. A támogatás növeléséről a Kormány jogosult dönteni. A Megbízó által biztosított saját forrás aránya a Projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet. 19. Felek megállapítják, hogy a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége ezer Ft, azaz Kettőmilliárd-negyszázkilencvenmillió-negyvenkettőezer Forint. A Projekt elszámolható költségeit a Támogatási Szerződés 1. számú melléklet tartalmazza. Az elszámolható költségek részletezését a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 20. Felek megállapítják, hogy a Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Támogatási Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. 21. Felek megállapítják, hogy a támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 55,8 %-a, de legfeljebb ezer Ft, azaz Egymilliárdnyolcszáznegyvenhárommillió-ötszázötvenötezer Forint. Amennyiben a hatályos ÁFA szabályozás a Támogatási Szerződés hatálya alatt változik, úgy a megváltozott szabályozást kell figyelembe venni. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető. A támogatás intenzitása 55,8 %. 22. Felek megállapítják, hogy amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni kell.

4 4 23. Felek megállapítják, hogy a kifizetés igénylésének szabályait a Támogatási szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza. 24. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósítása során a támogatás a Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető adatok elérése érdekében használható és használandó fel. A számszerűsíthető eredmények teljesítése kötelező. 25. Felek megállapítják, hogy a Projektet több kedvezményezett (közöttük a Megbízó) valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. 26. Felek megállapítják, hogy amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elő a bejelentés, jelentéstétel, tájékoztatás kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesíthető. 27. Felek a jelen megbízási szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki az alábbiak szerint: Megbízó részéről: Név: Giba Tamás Tisztség: alpolgármester Postacím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: 42/ Telefax: 42/ Megbízott részéről: Név: Tisztség: Postacím: Telefon: Telefax: Felek a kapcsolattartó személyében, elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. 28. Felek megállapítják, hogy Megbízó az azonosító adataiban, illetve a Támogatási Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást haladéktalanul be kell jelenteni és a bejelentéshez csatolni kell a módosított dokumentumot. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása a Támogatási Szerződés megszegésének minősül. 29. Megbízott kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárul. Ennek alapján Megbízott szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

5 5 30. Felek megállapítják, hogy a Támogatási Szerződésben a Megbízó vállalta, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a Támogatási Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak rá nézve kötelező érvényűek. 31. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a városrehabilitációs beavatkozások végrehajtásához szükséges feladatok megoldása hatékony, rugalmas és átlátható piaci szemléletű menedzsment biztosítása mellett, a Megbízó költségvetésének tehermentesítésével, forrás- és tervezési koordináció megvalósításával, biztosítva a városrehabilitációs tevékenységek tervezhetőségét, finanszírozásuk kiszámíthatóbbá tételét, figyelemmel a magántőke bevonásának esetleges lehetőségeire. 32. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója stratégiai céljainak (az integrált városfejlesztési stratégiának) a megvalósítására, ezen belül a stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság, valamint a minőségi életkörülmények biztosítására. 33. Felek megállapodnak abban, hogy középtávú tematikus célként a Megbízott lehetőségeihez mérten megvalósítani törekszik a külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítására, a fejlett és innovatív vállalkozói infrastruktúra kiépítésére, a stabil és diverzifikált gazdasági struktúra kialakítására, a gazdaság igényeihez illeszkedő humánerőforrás-fejlesztésre, a(z inter)regionális szerepkör erősítésére, a fenntartható turizmus kialakítására és Nyíregyháza Megyei Jogú Város versenyképes turisztikai célterületté tételére, a kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítására és az épített környezet védelmére, a természeti és környezeti állapot javítására, a környezeti ártalmak csökkentésére, a lakosság egészségi állapotának javítására és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére, a magas szintű kultúra és a közművelődés lehetőségeinek biztosítására, a szociális biztonság megteremtésére. 34. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterület teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata, gazdaságfejlesztési elemek integrációja, a gazdasági partnerek koordinációja, Civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, Lakosság bevonása, fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel), a fenntartás koordinációja, további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása, a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése), a terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), a Megbízó beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése), az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele), adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás a Megbízóval, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala irodáival az Irányító Hatósággal a Közreműködő szervezettel, projekt partnerekkel, lakossággal, vállalkozókkal és a finanszírozásban résztvevő bankokkal), az akcióterületen megvalósuló projektekkel kapcsolatos teljes körű projektmenedzsment, a projekt megvalósulásának teljes körű adminisztratív feladatainak lefolytatása (elszámolások, dokumentációk elkészítése, beszerzése, felügyelete), projekt végrehajtásához szükséges koordinációs feladatok ellátása, projekt költségek kontrollja, kockázatkezelések, változások menedzselése, projekt szerződéskötésének előkészítése, lebonyolítása, projekt időütemezés menedzselése, kapcsolattartás a Támogatóval, megvalósítókkal, Közreműködő Szervezettel, projekt menedzseléséhez kapcsolódó találkozók, workshop-ok szervezése, projekt lezárása, értékelése, kapcsolattartás a szállítókkal és a Közreműködő

6 6 Szervezettel, a projekt belső monitoringjának megszervezése, tájékoztatási feladatok biztosítása, a Projekt menedzselése, rehabilitációs és vagyonkezelési feladatok ellátása. 35. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles a jelen megbízási szerződés szerinti tevékenységéről beszámolni negyedévente Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének, havonta pedig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének. 36. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen megbízási szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal, Megbízó érdekeit képviselve köteles eljárni, különös tekintettel arra is, hogy Megbízott feladatait a Megbízó nevében látja el. 37. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogosult a Megbízott tevékenységét folyamatosan és operatív módon ellenőrizni, a döntéshozó számára azonnali jelzéseket tenni a szükséghez képest. Ennek keretében Megbízó fenntartja magának azt a jogot, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése állandó kontrollt gyakoroljon a fejlesztési programok vonatkozásában. 38. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi stratégiai döntés meghozatala Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a joga és kötelezettsége, különös tekintettel az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az Akcióterületi Tervek, a rehabilitációs rendelet, pénzügyi tervek elfogadására, az Irányító Hatósággal és más szervezetekkel történő kötelezettségvállalásokra. 39. Felek megállapodnak abban, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala koordinációjában folyamatos háromoldalú információáramlást valósítanak meg egymás relációjában. 40. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles közreműködni a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára készülő előterjesztések kidolgozásában a városfejlesztési programok megvalósítása kapcsán, továbbá előkészíteni saját szakmai és pénzügyi beszámolóit, külön előterjesztési formában is. 41. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladatkörébe tartozik a jelen megbízási szerződés szerinti feladatokkal kapcsolatos üzleti stratégia elkészítése, megvalósítása, új üzleti lehetőségek felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a Megbízó és a forrásgazdák felé, kapcsolattartás a partnerekkel, a projekt előkészítése, a műszaki elemek kidolgozása, a tervek felülvizsgálatára, esetleges átdolgozásának kezdeményezése, az Akcióterületen később megvalósuló fejlesztések kidolgozása, a projekt elemeinek nyomon követése, az előrehaladási és fenntartási jelentések összeállítása, a kifizetés-igénylési dokumentáció összeállítása, új projekt előkészítése, projekt dokumentáció elkészítésének koordinálása, összeállítása, jelentések készítése, közbeszerzési, bonyolítói, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói, jogi és kommunikációs feladatok ellátása, a programok megvalósítása kapcsán szükséges több irányú beszámolási kötelezettség teljesítése. 42. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata az Irányító Hatósággal történő kapcsolattartás keretében különösen a rendszeres beszámolókon túl a soron kívüli információ igénylés teljesítése, tájékoztatás adása a program megvalósítása kapcsán fellépő változtatásáról, egyeztetés azok megvalósításnak lehetőségeiről. 43. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésével való kapcsolattartás keretében többek között negyedéves rendszerességgel a pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése a program megvalósításának állásáról, valamint azonnali jelzés adása, amennyiben a stratégiai elemek megvalósításában változás áll elő.

7 7 44. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterével történő kapcsolattartás keretében különösen havi rendszerességű megvalósulási jelentést adása, egyeztetés mindazokban a kérdésekben, melyek a projektelemek megvalósítása szempontjából stratégiai jelentőséggel bírnak. 45. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával történő napi szintű kapcsolattartás keretében különösen az egyeztetés a programok megvalósítása kapcsán, továbbá a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára előterjesztendő beszámolók leadása, tájékoztatás az Irányító Hatósággal való kapcsolatok állásáról. 46. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Felügyelő Bizottság elnökével történő napi szintű operatív kapcsolattartás keretében különösen egyeztetés a programok megvalósításáról és a hatáskörét meghaladó kifizetések engedélyeztetése. 47. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Projekt megvalósulásában részt vevő kivitelezőkkel történő kapcsolattartás keretében különösen napi kapcsolat tartása a feladatok végrehajtása érdekében, gondoskodás a fejlesztések szerződés szerinti műszaki tartalommal történő, időbeni végrehajtásáról, a teljesítések igazolásáról, az elvégzett feladatok pénzügyi teljesítéséről. 48. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles ellátni a kapcsolattartással, tájékoztatással kapcsolatos feladatokat a projektpartnerek, így a magánerős beruházók, civil szervezetek és egyházak viszonylatában. 49. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen megbízási szerződés szerinti feladatait oly módon köteles ellátni, hogy ezáltal elősegítse a programok hatékony végrehajtását, az érintett szereplők érdekeinek érvényesülését, a város hosszú távú városfejlesztési elképzeléseinek és vagyongazdálkodásának megvalósítását. 50. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata az érintett intézményekkel való együttműködés az Akcióterületi fejlesztések sikeres lebonyolítása érdekében, így különösen az operatív kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezettel és a Támogatóval, mely magában foglalja a Megbízó nevében való jelentési kötelezettségek teljesítését is. 51. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával történő operatív kapcsolattartás keretében különös hangsúlyt köteles fektetni a tervezés és a megvalósítás illetve az üzemeltetés során megvalósítandó együttműködésre, a szakmai koordináció keretében megjelölendő feladatok maradéktalan ellátására. 52. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósításába a Megbízó civil szervezeteket, történelmi egyházmegyei szervezeteket, vállalkozásokat, illetve a Nyírvíz Palotában lévő magántulajdonú üzletek tulajdonosait vonja be. 53. Felek megállapítják, hogy a konzorciumi partnerek közötti felelősségi viszonyt a konzorciumi megállapodás rögzíti. Felek megállapodnak abban, hogy a konzorciumi partnerekkel való operatív kapcsolattartás, a kezdő és időközi munkamegbeszélések lebonyolítása, és a konzorciumi partnerek pontos, határidőre való teljesítésének nyomon követése a Megbízott feladata. 54. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott feladata a projekten kívül partnerekkel, potenciális partnerek és stakeholderekkel való kapcsolattartás, valamint a kétirányú kommunikáció hatékony megvalósításához szükséges kommunikációs terv elkészítése, valamint a civil szervezetek bevonása a városfejlesztést érintő projektek megvalósításánál, különös tekintettel a Nyíregyházi Civil Fórum tájékoztatására minden, a város életét meghatározó fejlesztésnél. Ennek keretében Megbízott köteles a

8 8 Nyíregyházi Civil Fórum rendezvényein tájékoztatást adni a projekt megvalósulásáról, illetve a következő Akcióterületi fejlesztések tervezésénél a Civil Fórummal egyeztetni a tervezett projektelemekről, különös tekintettel az ESZA típusú soft projektelemekre. 55. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles az általa a jelen megbízási szerződés teljesítésébe bevont harmadik személyekkel napi szintű kapcsolattartást megvalósítani, feladata továbbá a szükséges szerződések előkészítése, a teljesítések ellenőrzése, valamint a Projekt megvalósulása során az úgynevezett kritikus út betartása, betartatása, melytől való eltérés esetén a Megbízót haladéktanul írásban jelentés formájában tájékoztatni köteles erről és a beavatkozások lehetséges módozataira javaslatot tesz. 56. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok megvalósítása és a fenntartás időszakában a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiai partnerként jelentkezik. 57. Jelen megbízási szerződés 9 (kilenc) oldalon és. ( ) db eredeti példányban készült. A jelen megbízási szerződéshez fizikai értelemben nem kerül csatolásra, de a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 3. pont szerinti dokumentumokon túlmenően a 4. pont szerinti felhívás, a 4. pont szerinti útmutató, minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Megbízó a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, a Támogatási Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (ÁSZF) megnevezésű dokumentum, A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése című Akcióterületi Terv, a partnerekkel megkötött konzorciumi szerződés, valamint a jelen megbízási szerződés megkötéséig keletkezett, illetőleg azt követően keletkező valamennyi bármely személyek között létrejött, vagy bármely személy által készített dokumentum, amely a jelen megbízási szerződés tárgyához bármilyen módon kapcsolódik. 58. A Megbízott a jelen megbízási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződés és az annak részét képező már meglévő dokumentumok tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a később keletkező dokumentumokat pedig beszerzi, megismeri és már most a jelen megbízási szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el. 59. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen megbízási szerződés, illetőleg az annak részét képező dokumentumok a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 60. Felek megállapodnak abban, hogy hivatalos kommunikációjuk lehetőleg személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. 61. A jelen megbízási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a jelen megbízási szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjával. Jelen megbízási szerződés a Támogatási Szerződés szerinti Projekt Záródokumentáció elfogadásáig tart. 62. Felek megállapítják, hogy a jelen megbízási szerződés megkötését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése /2009. (II.16.) számú határozatával jóváhagyta. 63. Megbízott képviselője kijelenti, hogy rendelkezik minden szükséges felhatalmazással a jelen megbízási szerződés aláírására.

9 9 64. Felek megállapítják, hogy harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen megbízási szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 65. A jelen megbízási szerződésben, az annak a 3. és 57. pontok szerint részét képező dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 66. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat. 67. Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési képességüket a jelen megbízási szerződés vonatkozásában sem bírósági, hatósági határozat sem jogszabály nem korlátozza és nem zárja ki. 68. Felek a jelen megbízási szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint az akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt írták alá. Nyíregyháza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében..... képviseletében (Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor) (.) polgármester jegyző Megbízó Megbízott

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST. 3. sz. melléklet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE: ADÓSZÁMA:. STAT. SZÁMJELE:.. KÉPVISELŐJE: TURAI ISTVÁN POLGÁRMESTER BANKSZÁMLA SZÁMA: - MINT

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS

MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS a DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0002 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

Városfejlesztő társaság létrehozása:

Városfejlesztő társaság létrehozása: VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága: Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 282/1997.(XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 282/1997.(XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 282/1997.(XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park elõkészítõ és a Parkba történõ befektetés-szervezõ munkákra szóló szerzõdések megtárgyalására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/616-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A fürdőprojekt lebonyolítására kötött Konzorciumi

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: 15735722-2-43;

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 23. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye:

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye: 1051 Budapest, József

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 12. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/10 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 28.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2016. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött Szerződés száma: IPARJOG_15 T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S - T e r v e z e t - amely létrejött egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Székhely: 1061 Budapest, Andrássy

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben