MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET!"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET! amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, adószáma: , statisztikai számjele: , képviseletében: Csabai Lászlóné polgármester és dr. Szemán Sándor jegyző), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről a (cégjegyzékszáma: Cg., adószáma:., statisztikai számjele:..., képviseletében:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott, a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 1. Felek megállapítják, hogy a Megbízó, mint ajánlatkérő a napján megküldött ajánlattételi felhívással a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések szerinti, hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított tárgyában. 2. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban a Megbízott, mint ajánlattevő tette a bírálati szempont szerint a Megbízó, mint ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot, ezért az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a Megbízott lett, így a jelen megbízási szerződés megkötésére az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás alapján kerül sor. 3. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásra tekintettel az eljárásban keletkezett összes dokumentum, így különösen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és Megbízott nyertes ajánlata a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így azok irányadóak a jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében. 4. Felek megállapítják, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: Támogató) az Északalföldi Operatív Program keretén belül ÉAOP /B. kódszámon Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Megbízó április 30. napján a vonatkozó felhívás és útmutató szerint KIEPR /EARFÜ azonosító számon regisztrált projekt javaslatot nyújtott be, melyet a Támogató a szeptember 26. napján kelt, /1/2008. iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban: Támogatás) részesül. 5. Felek megállapítják, hogy a Támogatás felhasználása kapcsán a Támogató és a Megbízott közötti, a támogatás nyújtására vonatkozó szerződés tervezet (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) az egyik legfontosabb irányadó dokumentum, mely A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben (az eltérések listájában) rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása legfontosabb szabályait is összefoglalja. 6. Felek megállapítják, hogy a Támogatási Szerződés szerint a Megbízó kötelezettsége hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítsa meg, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet és a Támogatót bevonja.

2 2 7. Felek megállapítják, hogy a Megbízó a Támogatási Szerződésben foglaltakat a Megbízott, mint Városfejlesztő Társaság bevonásával jogosult és köteles teljesíteni. 8. Felek megállapítják, hogy a jelen megbízási szerződés tárgya a 7. pont szerinti kötelezettségek teljesítése során, illetőleg azzal összefüggésben a Felek közötti jogviszony szabályozása, ide értve a Projekt megvalósításához szükséges további feladatok maradéktalan ellátását is. 9. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok ellátásáért a jelen megbízási szerződés tartama alatt valamennyi, jelen megbízási szerződés szerinti feladat maradéktalan megvalósítása mellett összesen bruttó. Ft., azaz bruttó.. Forint megbízási díj illeti meg. A megbízási díj Ft. ÁFA-t, azaz.. Forint általános forgalmi adót tartalmaz. 10. Felek megállapodnak abban, hogy a 9. pont szerinti díjat a jelen megbízási szerződés szerinti valamennyi feladat hiánytalan ellátása esetére előre meghatározott fix összegben (átalányár-jelleggel) határozták meg, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen megbízási szerződésben foglalt valamennyi megbízotti tevékenység maradéktalan ellátására, ide értve a Megbízott munkavállalói számára fizetendő munkabért és közterheit, továbbá a jelen megbízási szerződés teljesítésébe más jogviszony alapján bevont harmadik személyek/szervezetek díjazását is. 11. Felek megállapodnak abban, hogy a 9. pont szerinti megbízási díjat a Megbízó teljesítési ütemezés alapján, részletekben, igazolt teljesítést követő napon belül fizeti meg a Megbízott részére az alábbiak szerint: Ütem Esedékesség Részlet I.. % II.. % III.. %. % A megbízási díj megfizetése a Megbízottnak a.nál/nél vezetett számú bankszámlája javára való átutalással történik. A teljesítés akkor számít történtnek, amikor a Megbízó költségvetési elszámolási számlája megterhelésre kerül. 12. A Megbízott köteles elősegíteni, hogy a Megbízó teljesíthesse az alábbi kötelezettségeit: - haladéktalanul jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget; - biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a Támogatási Szerződés teljesítésének keretén belül történő korlátlan felhasználására. 13. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja a Támogatási Szerződés aláírását követő nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt haladéktalanul be kell jelenteni, a Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap. 14. Felek megállapítják, hogy a Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a Támogatási Szerződésben meghatározott időpont.

3 3 15. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósításának határideje november 30. napja. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. A támogatás terhére a Projekt megvalósításának határidejéig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. A befejezési időpontot követően keletkezett illetve kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál a Projekt megvalósításának határidejét megelőző 60 (hatvan) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módozatoknál a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap. 16. Felek megállapítják, hogy a zárójelentés benyújtásának határideje a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap. 17. Felek megállapítják, hogy a Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Megbízó zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Megbízó a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyv elkészült. 18. Felek megállapítják, hogy a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége ezer Ft., azaz Kettőmilliárd-negyszázkilencvenmillió-negyvenkettőezer Forint. Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget és a 9. pont szerinti megbízási díjat is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Megbízó ebben az esetben is kizárólag a Támogatási Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult, ha a költségnövekedés oka a műszaki tartalom Megbízó általi változtatása vagy a Projektnek a tervezettnél lassabb megvalósulása. Amennyiben a költségnövekedés a Megbízó által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a Megbízó kérelmezheti a Támogatási Szerződés módosítását. A módosításra irányuló kérelemben a Megbízó köteles részletesen bemutatni és számszerűsíteni a költségnövekmény okait. A támogatás növeléséről a Kormány jogosult dönteni. A Megbízó által biztosított saját forrás aránya a Projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet. 19. Felek megállapítják, hogy a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége ezer Ft, azaz Kettőmilliárd-negyszázkilencvenmillió-negyvenkettőezer Forint. A Projekt elszámolható költségeit a Támogatási Szerződés 1. számú melléklet tartalmazza. Az elszámolható költségek részletezését a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 20. Felek megállapítják, hogy a Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Támogatási Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. 21. Felek megállapítják, hogy a támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 55,8 %-a, de legfeljebb ezer Ft, azaz Egymilliárdnyolcszáznegyvenhárommillió-ötszázötvenötezer Forint. Amennyiben a hatályos ÁFA szabályozás a Támogatási Szerződés hatálya alatt változik, úgy a megváltozott szabályozást kell figyelembe venni. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető. A támogatás intenzitása 55,8 %. 22. Felek megállapítják, hogy amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni kell.

4 4 23. Felek megállapítják, hogy a kifizetés igénylésének szabályait a Támogatási szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza. 24. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósítása során a támogatás a Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető adatok elérése érdekében használható és használandó fel. A számszerűsíthető eredmények teljesítése kötelező. 25. Felek megállapítják, hogy a Projektet több kedvezményezett (közöttük a Megbízó) valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. 26. Felek megállapítják, hogy amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elő a bejelentés, jelentéstétel, tájékoztatás kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesíthető. 27. Felek a jelen megbízási szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki az alábbiak szerint: Megbízó részéről: Név: Giba Tamás Tisztség: alpolgármester Postacím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: 42/ Telefax: 42/ Megbízott részéről: Név: Tisztség: Postacím: Telefon: Telefax: Felek a kapcsolattartó személyében, elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. 28. Felek megállapítják, hogy Megbízó az azonosító adataiban, illetve a Támogatási Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást haladéktalanul be kell jelenteni és a bejelentéshez csatolni kell a módosított dokumentumot. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása a Támogatási Szerződés megszegésének minősül. 29. Megbízott kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárul. Ennek alapján Megbízott szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

5 5 30. Felek megállapítják, hogy a Támogatási Szerződésben a Megbízó vállalta, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a Támogatási Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak rá nézve kötelező érvényűek. 31. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a városrehabilitációs beavatkozások végrehajtásához szükséges feladatok megoldása hatékony, rugalmas és átlátható piaci szemléletű menedzsment biztosítása mellett, a Megbízó költségvetésének tehermentesítésével, forrás- és tervezési koordináció megvalósításával, biztosítva a városrehabilitációs tevékenységek tervezhetőségét, finanszírozásuk kiszámíthatóbbá tételét, figyelemmel a magántőke bevonásának esetleges lehetőségeire. 32. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója stratégiai céljainak (az integrált városfejlesztési stratégiának) a megvalósítására, ezen belül a stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság, valamint a minőségi életkörülmények biztosítására. 33. Felek megállapodnak abban, hogy középtávú tematikus célként a Megbízott lehetőségeihez mérten megvalósítani törekszik a külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítására, a fejlett és innovatív vállalkozói infrastruktúra kiépítésére, a stabil és diverzifikált gazdasági struktúra kialakítására, a gazdaság igényeihez illeszkedő humánerőforrás-fejlesztésre, a(z inter)regionális szerepkör erősítésére, a fenntartható turizmus kialakítására és Nyíregyháza Megyei Jogú Város versenyképes turisztikai célterületté tételére, a kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítására és az épített környezet védelmére, a természeti és környezeti állapot javítására, a környezeti ártalmak csökkentésére, a lakosság egészségi állapotának javítására és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére, a magas szintű kultúra és a közművelődés lehetőségeinek biztosítására, a szociális biztonság megteremtésére. 34. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterület teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata, gazdaságfejlesztési elemek integrációja, a gazdasági partnerek koordinációja, Civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, Lakosság bevonása, fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel), a fenntartás koordinációja, további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása, a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése), a terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), a Megbízó beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése), az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele), adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás a Megbízóval, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala irodáival az Irányító Hatósággal a Közreműködő szervezettel, projekt partnerekkel, lakossággal, vállalkozókkal és a finanszírozásban résztvevő bankokkal), az akcióterületen megvalósuló projektekkel kapcsolatos teljes körű projektmenedzsment, a projekt megvalósulásának teljes körű adminisztratív feladatainak lefolytatása (elszámolások, dokumentációk elkészítése, beszerzése, felügyelete), projekt végrehajtásához szükséges koordinációs feladatok ellátása, projekt költségek kontrollja, kockázatkezelések, változások menedzselése, projekt szerződéskötésének előkészítése, lebonyolítása, projekt időütemezés menedzselése, kapcsolattartás a Támogatóval, megvalósítókkal, Közreműködő Szervezettel, projekt menedzseléséhez kapcsolódó találkozók, workshop-ok szervezése, projekt lezárása, értékelése, kapcsolattartás a szállítókkal és a Közreműködő

6 6 Szervezettel, a projekt belső monitoringjának megszervezése, tájékoztatási feladatok biztosítása, a Projekt menedzselése, rehabilitációs és vagyonkezelési feladatok ellátása. 35. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles a jelen megbízási szerződés szerinti tevékenységéről beszámolni negyedévente Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének, havonta pedig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének. 36. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen megbízási szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal, Megbízó érdekeit képviselve köteles eljárni, különös tekintettel arra is, hogy Megbízott feladatait a Megbízó nevében látja el. 37. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogosult a Megbízott tevékenységét folyamatosan és operatív módon ellenőrizni, a döntéshozó számára azonnali jelzéseket tenni a szükséghez képest. Ennek keretében Megbízó fenntartja magának azt a jogot, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése állandó kontrollt gyakoroljon a fejlesztési programok vonatkozásában. 38. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi stratégiai döntés meghozatala Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a joga és kötelezettsége, különös tekintettel az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az Akcióterületi Tervek, a rehabilitációs rendelet, pénzügyi tervek elfogadására, az Irányító Hatósággal és más szervezetekkel történő kötelezettségvállalásokra. 39. Felek megállapodnak abban, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala koordinációjában folyamatos háromoldalú információáramlást valósítanak meg egymás relációjában. 40. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles közreműködni a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára készülő előterjesztések kidolgozásában a városfejlesztési programok megvalósítása kapcsán, továbbá előkészíteni saját szakmai és pénzügyi beszámolóit, külön előterjesztési formában is. 41. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladatkörébe tartozik a jelen megbízási szerződés szerinti feladatokkal kapcsolatos üzleti stratégia elkészítése, megvalósítása, új üzleti lehetőségek felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a Megbízó és a forrásgazdák felé, kapcsolattartás a partnerekkel, a projekt előkészítése, a műszaki elemek kidolgozása, a tervek felülvizsgálatára, esetleges átdolgozásának kezdeményezése, az Akcióterületen később megvalósuló fejlesztések kidolgozása, a projekt elemeinek nyomon követése, az előrehaladási és fenntartási jelentések összeállítása, a kifizetés-igénylési dokumentáció összeállítása, új projekt előkészítése, projekt dokumentáció elkészítésének koordinálása, összeállítása, jelentések készítése, közbeszerzési, bonyolítói, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói, jogi és kommunikációs feladatok ellátása, a programok megvalósítása kapcsán szükséges több irányú beszámolási kötelezettség teljesítése. 42. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata az Irányító Hatósággal történő kapcsolattartás keretében különösen a rendszeres beszámolókon túl a soron kívüli információ igénylés teljesítése, tájékoztatás adása a program megvalósítása kapcsán fellépő változtatásáról, egyeztetés azok megvalósításnak lehetőségeiről. 43. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésével való kapcsolattartás keretében többek között negyedéves rendszerességgel a pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése a program megvalósításának állásáról, valamint azonnali jelzés adása, amennyiben a stratégiai elemek megvalósításában változás áll elő.

7 7 44. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterével történő kapcsolattartás keretében különösen havi rendszerességű megvalósulási jelentést adása, egyeztetés mindazokban a kérdésekben, melyek a projektelemek megvalósítása szempontjából stratégiai jelentőséggel bírnak. 45. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával történő napi szintű kapcsolattartás keretében különösen az egyeztetés a programok megvalósítása kapcsán, továbbá a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára előterjesztendő beszámolók leadása, tájékoztatás az Irányító Hatósággal való kapcsolatok állásáról. 46. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Felügyelő Bizottság elnökével történő napi szintű operatív kapcsolattartás keretében különösen egyeztetés a programok megvalósításáról és a hatáskörét meghaladó kifizetések engedélyeztetése. 47. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Projekt megvalósulásában részt vevő kivitelezőkkel történő kapcsolattartás keretében különösen napi kapcsolat tartása a feladatok végrehajtása érdekében, gondoskodás a fejlesztések szerződés szerinti műszaki tartalommal történő, időbeni végrehajtásáról, a teljesítések igazolásáról, az elvégzett feladatok pénzügyi teljesítéséről. 48. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles ellátni a kapcsolattartással, tájékoztatással kapcsolatos feladatokat a projektpartnerek, így a magánerős beruházók, civil szervezetek és egyházak viszonylatában. 49. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen megbízási szerződés szerinti feladatait oly módon köteles ellátni, hogy ezáltal elősegítse a programok hatékony végrehajtását, az érintett szereplők érdekeinek érvényesülését, a város hosszú távú városfejlesztési elképzeléseinek és vagyongazdálkodásának megvalósítását. 50. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata az érintett intézményekkel való együttműködés az Akcióterületi fejlesztések sikeres lebonyolítása érdekében, így különösen az operatív kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezettel és a Támogatóval, mely magában foglalja a Megbízó nevében való jelentési kötelezettségek teljesítését is. 51. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával történő operatív kapcsolattartás keretében különös hangsúlyt köteles fektetni a tervezés és a megvalósítás illetve az üzemeltetés során megvalósítandó együttműködésre, a szakmai koordináció keretében megjelölendő feladatok maradéktalan ellátására. 52. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósításába a Megbízó civil szervezeteket, történelmi egyházmegyei szervezeteket, vállalkozásokat, illetve a Nyírvíz Palotában lévő magántulajdonú üzletek tulajdonosait vonja be. 53. Felek megállapítják, hogy a konzorciumi partnerek közötti felelősségi viszonyt a konzorciumi megállapodás rögzíti. Felek megállapodnak abban, hogy a konzorciumi partnerekkel való operatív kapcsolattartás, a kezdő és időközi munkamegbeszélések lebonyolítása, és a konzorciumi partnerek pontos, határidőre való teljesítésének nyomon követése a Megbízott feladata. 54. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott feladata a projekten kívül partnerekkel, potenciális partnerek és stakeholderekkel való kapcsolattartás, valamint a kétirányú kommunikáció hatékony megvalósításához szükséges kommunikációs terv elkészítése, valamint a civil szervezetek bevonása a városfejlesztést érintő projektek megvalósításánál, különös tekintettel a Nyíregyházi Civil Fórum tájékoztatására minden, a város életét meghatározó fejlesztésnél. Ennek keretében Megbízott köteles a

8 8 Nyíregyházi Civil Fórum rendezvényein tájékoztatást adni a projekt megvalósulásáról, illetve a következő Akcióterületi fejlesztések tervezésénél a Civil Fórummal egyeztetni a tervezett projektelemekről, különös tekintettel az ESZA típusú soft projektelemekre. 55. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles az általa a jelen megbízási szerződés teljesítésébe bevont harmadik személyekkel napi szintű kapcsolattartást megvalósítani, feladata továbbá a szükséges szerződések előkészítése, a teljesítések ellenőrzése, valamint a Projekt megvalósulása során az úgynevezett kritikus út betartása, betartatása, melytől való eltérés esetén a Megbízót haladéktanul írásban jelentés formájában tájékoztatni köteles erről és a beavatkozások lehetséges módozataira javaslatot tesz. 56. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok megvalósítása és a fenntartás időszakában a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiai partnerként jelentkezik. 57. Jelen megbízási szerződés 9 (kilenc) oldalon és. ( ) db eredeti példányban készült. A jelen megbízási szerződéshez fizikai értelemben nem kerül csatolásra, de a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 3. pont szerinti dokumentumokon túlmenően a 4. pont szerinti felhívás, a 4. pont szerinti útmutató, minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Megbízó a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, a Támogatási Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (ÁSZF) megnevezésű dokumentum, A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése című Akcióterületi Terv, a partnerekkel megkötött konzorciumi szerződés, valamint a jelen megbízási szerződés megkötéséig keletkezett, illetőleg azt követően keletkező valamennyi bármely személyek között létrejött, vagy bármely személy által készített dokumentum, amely a jelen megbízási szerződés tárgyához bármilyen módon kapcsolódik. 58. A Megbízott a jelen megbízási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződés és az annak részét képező már meglévő dokumentumok tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a később keletkező dokumentumokat pedig beszerzi, megismeri és már most a jelen megbízási szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el. 59. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen megbízási szerződés, illetőleg az annak részét képező dokumentumok a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 60. Felek megállapodnak abban, hogy hivatalos kommunikációjuk lehetőleg személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. 61. A jelen megbízási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a jelen megbízási szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjával. Jelen megbízási szerződés a Támogatási Szerződés szerinti Projekt Záródokumentáció elfogadásáig tart. 62. Felek megállapítják, hogy a jelen megbízási szerződés megkötését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése /2009. (II.16.) számú határozatával jóváhagyta. 63. Megbízott képviselője kijelenti, hogy rendelkezik minden szükséges felhatalmazással a jelen megbízási szerződés aláírására.

9 9 64. Felek megállapítják, hogy harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen megbízási szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 65. A jelen megbízási szerződésben, az annak a 3. és 57. pontok szerint részét képező dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 66. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat. 67. Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési képességüket a jelen megbízási szerződés vonatkozásában sem bírósági, hatósági határozat sem jogszabály nem korlátozza és nem zárja ki. 68. Felek a jelen megbízási szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint az akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt írták alá. Nyíregyháza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében..... képviseletében (Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor) (.) polgármester jegyző Megbízó Megbízott

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGLALT RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELELŐEN TELJESÍTI A JELEN SZERZŐDÉS 1. PONTJÁBAN EMLÍTETT MEGBÍZÁST. 3. sz. melléklet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE: ADÓSZÁMA:. STAT. SZÁMJELE:.. KÉPVISELŐJE: TURAI ISTVÁN POLGÁRMESTER BANKSZÁMLA SZÁMA: - MINT

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS

MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐ DÉS a DDOP-2.1.1/E.F-12-k2-2012-0002 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Városfejlesztő társaság létrehozása:

Városfejlesztő társaság létrehozása: VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága: Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Iktatószám: Kedvezményezett neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt címe: HELP Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 Támogatási Szerződés

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00004 Zöld kapu c. projekthez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások ellátása, közbeszerzésekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása, kötelező

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága november 3-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 29-283/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. adószáma: 15735722-2-43;

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 26-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i rendes ülésére Tárgy: Feladatellátási szerződés kötése a Dombóvár-Tamási (Pári)

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) KERETMEGÁLLAPODÁS Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2014-2020 programidőszakban megvalósuló városfejlesztési projektek előkészítésére és megvalósításának támogatására vonatkozó tanácsadói,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 282/1997.(XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 282/1997.(XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 282/1997.(XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Ipari Park elõkészítõ és a Parkba történõ befektetés-szervezõ munkákra szóló szerzõdések megtárgyalására

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/616-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A fürdőprojekt lebonyolítására kötött Konzorciumi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Tervezet MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet mely létrejött egyrészről Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás A Szerződés tárgya: TOP-6.8.2.-15 Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása, várostérségi foglalkoztatási

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről

Előterjesztés. Az EFOP pályázaton való részvételről Előterjesztés Az EFOP-1.5.2-16 pályázaton való részvételről Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás

Részletesebben

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~

~;t; (2;1,~~~s- . szám ú ;~~i;:~ HudazJt'l;!! ~~:.~:r:~~~~;~~~;;:;i t ü.,";,~~ ; 15 ~;t; (2;1,~~~s-. szám ú ;~~i;:~ Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KMOP-5.1.1/A-9-2f-211-1 azonosító számú "Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Európai Menekültügyi Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 41691/2012. JAVASLAT A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 17675/2014. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.1/B

Részletesebben

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről az Belügyminisztérium (rövidítve: BM, székhelye: 1051 Budapest, József

Részletesebben

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Közvetlen Támogatási Szerződés az Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (rövidítve BM, székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött

- T e r v e z e t - Szerződés száma: amely létrejött Szerződés száma: IPARJOG_15 T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S - T e r v e z e t - amely létrejött egyrészről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Székhely: 1061 Budapest, Andrássy

Részletesebben