MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET!"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET! amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám, adószáma: , statisztikai számjele: , képviseletében: Csabai Lászlóné polgármester és dr. Szemán Sándor jegyző), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről a (cégjegyzékszáma: Cg., adószáma:., statisztikai számjele:..., képviseletében:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott, a továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 1. Felek megállapítják, hogy a Megbízó, mint ajánlatkérő a napján megküldött ajánlattételi felhívással a közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések szerinti, hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított tárgyában. 2. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban a Megbízott, mint ajánlattevő tette a bírálati szempont szerint a Megbízó, mint ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlatot, ezért az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a Megbízott lett, így a jelen megbízási szerződés megkötésére az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás alapján kerül sor. 3. Felek megállapítják, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásra tekintettel az eljárásban keletkezett összes dokumentum, így különösen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és Megbízott nyertes ajánlata a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, így azok irányadóak a jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében. 4. Felek megállapítják, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: Támogató) az Északalföldi Operatív Program keretén belül ÉAOP /B. kódszámon Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Megbízó április 30. napján a vonatkozó felhívás és útmutató szerint KIEPR /EARFÜ azonosító számon regisztrált projekt javaslatot nyújtott be, melyet a Támogató a szeptember 26. napján kelt, /1/2008. iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban (a továbbiakban: Támogatás) részesül. 5. Felek megállapítják, hogy a Támogatás felhasználása kapcsán a Támogató és a Megbízott közötti, a támogatás nyújtására vonatkozó szerződés tervezet (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) az egyik legfontosabb irányadó dokumentum, mely A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben (az eltérések listájában) rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása legfontosabb szabályait is összefoglalja. 6. Felek megállapítják, hogy a Támogatási Szerződés szerint a Megbízó kötelezettsége hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítsa meg, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet és a Támogatót bevonja.

2 2 7. Felek megállapítják, hogy a Megbízó a Támogatási Szerződésben foglaltakat a Megbízott, mint Városfejlesztő Társaság bevonásával jogosult és köteles teljesíteni. 8. Felek megállapítják, hogy a jelen megbízási szerződés tárgya a 7. pont szerinti kötelezettségek teljesítése során, illetőleg azzal összefüggésben a Felek közötti jogviszony szabályozása, ide értve a Projekt megvalósításához szükséges további feladatok maradéktalan ellátását is. 9. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok ellátásáért a jelen megbízási szerződés tartama alatt valamennyi, jelen megbízási szerződés szerinti feladat maradéktalan megvalósítása mellett összesen bruttó. Ft., azaz bruttó.. Forint megbízási díj illeti meg. A megbízási díj Ft. ÁFA-t, azaz.. Forint általános forgalmi adót tartalmaz. 10. Felek megállapodnak abban, hogy a 9. pont szerinti díjat a jelen megbízási szerződés szerinti valamennyi feladat hiánytalan ellátása esetére előre meghatározott fix összegben (átalányár-jelleggel) határozták meg, melynek fedezetet kell nyújtania a jelen megbízási szerződésben foglalt valamennyi megbízotti tevékenység maradéktalan ellátására, ide értve a Megbízott munkavállalói számára fizetendő munkabért és közterheit, továbbá a jelen megbízási szerződés teljesítésébe más jogviszony alapján bevont harmadik személyek/szervezetek díjazását is. 11. Felek megállapodnak abban, hogy a 9. pont szerinti megbízási díjat a Megbízó teljesítési ütemezés alapján, részletekben, igazolt teljesítést követő napon belül fizeti meg a Megbízott részére az alábbiak szerint: Ütem Esedékesség Részlet I.. % II.. % III.. %. % A megbízási díj megfizetése a Megbízottnak a.nál/nél vezetett számú bankszámlája javára való átutalással történik. A teljesítés akkor számít történtnek, amikor a Megbízó költségvetési elszámolási számlája megterhelésre kerül. 12. A Megbízott köteles elősegíteni, hogy a Megbízó teljesíthesse az alábbi kötelezettségeit: - haladéktalanul jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget; - biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a Támogatási Szerződés teljesítésének keretén belül történő korlátlan felhasználására. 13. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja a Támogatási Szerződés aláírását követő nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt haladéktalanul be kell jelenteni, a Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap. 14. Felek megállapítják, hogy a Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a Támogatási Szerződésben meghatározott időpont.

3 3 15. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósításának határideje november 30. napja. A Projekt megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. A támogatás terhére a Projekt megvalósításának határidejéig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el. A befejezési időpontot követően keletkezett illetve kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál a Projekt megvalósításának határidejét megelőző 60 (hatvan) naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módozatoknál a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap. 16. Felek megállapítják, hogy a zárójelentés benyújtásának határideje a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap. 17. Felek megállapítják, hogy a Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Megbízó zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Támogatási Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Megbízó a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyv elkészült. 18. Felek megállapítják, hogy a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége ezer Ft., azaz Kettőmilliárd-negyszázkilencvenmillió-negyvenkettőezer Forint. Ha a Projekt összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget és a 9. pont szerinti megbízási díjat is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Megbízó ebben az esetben is kizárólag a Támogatási Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult, ha a költségnövekedés oka a műszaki tartalom Megbízó általi változtatása vagy a Projektnek a tervezettnél lassabb megvalósulása. Amennyiben a költségnövekedés a Megbízó által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a Megbízó kérelmezheti a Támogatási Szerződés módosítását. A módosításra irányuló kérelemben a Megbízó köteles részletesen bemutatni és számszerűsíteni a költségnövekmény okait. A támogatás növeléséről a Kormány jogosult dönteni. A Megbízó által biztosított saját forrás aránya a Projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet. 19. Felek megállapítják, hogy a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költsége ezer Ft, azaz Kettőmilliárd-negyszázkilencvenmillió-negyvenkettőezer Forint. A Projekt elszámolható költségeit a Támogatási Szerződés 1. számú melléklet tartalmazza. Az elszámolható költségek részletezését a Támogatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 20. Felek megállapítják, hogy a Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Támogatási Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. 21. Felek megállapítják, hogy a támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 55,8 %-a, de legfeljebb ezer Ft, azaz Egymilliárdnyolcszáznegyvenhárommillió-ötszázötvenötezer Forint. Amennyiben a hatályos ÁFA szabályozás a Támogatási Szerződés hatálya alatt változik, úgy a megváltozott szabályozást kell figyelembe venni. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető. A támogatás intenzitása 55,8 %. 22. Felek megállapítják, hogy amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni kell.

4 4 23. Felek megállapítják, hogy a kifizetés igénylésének szabályait a Támogatási szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza. 24. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósítása során a támogatás a Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető adatok elérése érdekében használható és használandó fel. A számszerűsíthető eredmények teljesítése kötelező. 25. Felek megállapítják, hogy a Projektet több kedvezményezett (közöttük a Megbízó) valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. 26. Felek megállapítják, hogy amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elő a bejelentés, jelentéstétel, tájékoztatás kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesíthető. 27. Felek a jelen megbízási szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki az alábbiak szerint: Megbízó részéről: Név: Giba Tamás Tisztség: alpolgármester Postacím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: 42/ Telefax: 42/ Megbízott részéről: Név: Tisztség: Postacím: Telefon: Telefax: Felek a kapcsolattartó személyében, elérhetőségeiben bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatják egymást. 28. Felek megállapítják, hogy Megbízó az azonosító adataiban, illetve a Támogatási Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást haladéktalanul be kell jelenteni és a bejelentéshez csatolni kell a módosított dokumentumot. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása a Támogatási Szerződés megszegésének minősül. 29. Megbízott kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárul. Ennek alapján Megbízott szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

5 5 30. Felek megállapítják, hogy a Támogatási Szerződésben a Megbízó vállalta, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a Támogatási Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak rá nézve kötelező érvényűek. 31. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a városrehabilitációs beavatkozások végrehajtásához szükséges feladatok megoldása hatékony, rugalmas és átlátható piaci szemléletű menedzsment biztosítása mellett, a Megbízó költségvetésének tehermentesítésével, forrás- és tervezési koordináció megvalósításával, biztosítva a városrehabilitációs tevékenységek tervezhetőségét, finanszírozásuk kiszámíthatóbbá tételét, figyelemmel a magántőke bevonásának esetleges lehetőségeire. 32. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója stratégiai céljainak (az integrált városfejlesztési stratégiának) a megvalósítására, ezen belül a stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság, valamint a minőségi életkörülmények biztosítására. 33. Felek megállapodnak abban, hogy középtávú tematikus célként a Megbízott lehetőségeihez mérten megvalósítani törekszik a külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítására, a fejlett és innovatív vállalkozói infrastruktúra kiépítésére, a stabil és diverzifikált gazdasági struktúra kialakítására, a gazdaság igényeihez illeszkedő humánerőforrás-fejlesztésre, a(z inter)regionális szerepkör erősítésére, a fenntartható turizmus kialakítására és Nyíregyháza Megyei Jogú Város versenyképes turisztikai célterületté tételére, a kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítására és az épített környezet védelmére, a természeti és környezeti állapot javítására, a környezeti ártalmak csökkentésére, a lakosság egészségi állapotának javítására és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére, a magas szintű kultúra és a közművelődés lehetőségeinek biztosítására, a szociális biztonság megteremtésére. 34. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterület teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata, gazdaságfejlesztési elemek integrációja, a gazdasági partnerek koordinációja, Civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, Lakosság bevonása, fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel), a fenntartás koordinációja, további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása, a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése), a terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), a Megbízó beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele), a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése), az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele), adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás a Megbízóval, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala irodáival az Irányító Hatósággal a Közreműködő szervezettel, projekt partnerekkel, lakossággal, vállalkozókkal és a finanszírozásban résztvevő bankokkal), az akcióterületen megvalósuló projektekkel kapcsolatos teljes körű projektmenedzsment, a projekt megvalósulásának teljes körű adminisztratív feladatainak lefolytatása (elszámolások, dokumentációk elkészítése, beszerzése, felügyelete), projekt végrehajtásához szükséges koordinációs feladatok ellátása, projekt költségek kontrollja, kockázatkezelések, változások menedzselése, projekt szerződéskötésének előkészítése, lebonyolítása, projekt időütemezés menedzselése, kapcsolattartás a Támogatóval, megvalósítókkal, Közreműködő Szervezettel, projekt menedzseléséhez kapcsolódó találkozók, workshop-ok szervezése, projekt lezárása, értékelése, kapcsolattartás a szállítókkal és a Közreműködő

6 6 Szervezettel, a projekt belső monitoringjának megszervezése, tájékoztatási feladatok biztosítása, a Projekt menedzselése, rehabilitációs és vagyonkezelési feladatok ellátása. 35. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles a jelen megbízási szerződés szerinti tevékenységéről beszámolni negyedévente Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének, havonta pedig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének. 36. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen megbízási szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal, Megbízó érdekeit képviselve köteles eljárni, különös tekintettel arra is, hogy Megbízott feladatait a Megbízó nevében látja el. 37. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogosult a Megbízott tevékenységét folyamatosan és operatív módon ellenőrizni, a döntéshozó számára azonnali jelzéseket tenni a szükséghez képest. Ennek keretében Megbízó fenntartja magának azt a jogot, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése állandó kontrollt gyakoroljon a fejlesztési programok vonatkozásában. 38. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi stratégiai döntés meghozatala Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a joga és kötelezettsége, különös tekintettel az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az Akcióterületi Tervek, a rehabilitációs rendelet, pénzügyi tervek elfogadására, az Irányító Hatósággal és más szervezetekkel történő kötelezettségvállalásokra. 39. Felek megállapodnak abban, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala koordinációjában folyamatos háromoldalú információáramlást valósítanak meg egymás relációjában. 40. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles közreműködni a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára készülő előterjesztések kidolgozásában a városfejlesztési programok megvalósítása kapcsán, továbbá előkészíteni saját szakmai és pénzügyi beszámolóit, külön előterjesztési formában is. 41. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladatkörébe tartozik a jelen megbízási szerződés szerinti feladatokkal kapcsolatos üzleti stratégia elkészítése, megvalósítása, új üzleti lehetőségek felkutatása, rendszeres beszámolás, jelentés a Megbízó és a forrásgazdák felé, kapcsolattartás a partnerekkel, a projekt előkészítése, a műszaki elemek kidolgozása, a tervek felülvizsgálatára, esetleges átdolgozásának kezdeményezése, az Akcióterületen később megvalósuló fejlesztések kidolgozása, a projekt elemeinek nyomon követése, az előrehaladási és fenntartási jelentések összeállítása, a kifizetés-igénylési dokumentáció összeállítása, új projekt előkészítése, projekt dokumentáció elkészítésének koordinálása, összeállítása, jelentések készítése, közbeszerzési, bonyolítói, műszaki ellenőri, könyvvizsgálói, jogi és kommunikációs feladatok ellátása, a programok megvalósítása kapcsán szükséges több irányú beszámolási kötelezettség teljesítése. 42. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata az Irányító Hatósággal történő kapcsolattartás keretében különösen a rendszeres beszámolókon túl a soron kívüli információ igénylés teljesítése, tájékoztatás adása a program megvalósítása kapcsán fellépő változtatásáról, egyeztetés azok megvalósításnak lehetőségeiről. 43. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésével való kapcsolattartás keretében többek között negyedéves rendszerességgel a pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése a program megvalósításának állásáról, valamint azonnali jelzés adása, amennyiben a stratégiai elemek megvalósításában változás áll elő.

7 7 44. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterével történő kapcsolattartás keretében különösen havi rendszerességű megvalósulási jelentést adása, egyeztetés mindazokban a kérdésekben, melyek a projektelemek megvalósítása szempontjából stratégiai jelentőséggel bírnak. 45. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával történő napi szintű kapcsolattartás keretében különösen az egyeztetés a programok megvalósítása kapcsán, továbbá a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése számára előterjesztendő beszámolók leadása, tájékoztatás az Irányító Hatósággal való kapcsolatok állásáról. 46. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Felügyelő Bizottság elnökével történő napi szintű operatív kapcsolattartás keretében különösen egyeztetés a programok megvalósításáról és a hatáskörét meghaladó kifizetések engedélyeztetése. 47. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata a Projekt megvalósulásában részt vevő kivitelezőkkel történő kapcsolattartás keretében különösen napi kapcsolat tartása a feladatok végrehajtása érdekében, gondoskodás a fejlesztések szerződés szerinti műszaki tartalommal történő, időbeni végrehajtásáról, a teljesítések igazolásáról, az elvégzett feladatok pénzügyi teljesítéséről. 48. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles ellátni a kapcsolattartással, tájékoztatással kapcsolatos feladatokat a projektpartnerek, így a magánerős beruházók, civil szervezetek és egyházak viszonylatában. 49. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a jelen megbízási szerződés szerinti feladatait oly módon köteles ellátni, hogy ezáltal elősegítse a programok hatékony végrehajtását, az érintett szereplők érdekeinek érvényesülését, a város hosszú távú városfejlesztési elképzeléseinek és vagyongazdálkodásának megvalósítását. 50. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott feladata az érintett intézményekkel való együttműködés az Akcióterületi fejlesztések sikeres lebonyolítása érdekében, így különösen az operatív kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, a Közreműködő Szervezettel és a Támogatóval, mely magában foglalja a Megbízó nevében való jelentési kötelezettségek teljesítését is. 51. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával történő operatív kapcsolattartás keretében különös hangsúlyt köteles fektetni a tervezés és a megvalósítás illetve az üzemeltetés során megvalósítandó együttműködésre, a szakmai koordináció keretében megjelölendő feladatok maradéktalan ellátására. 52. Felek megállapítják, hogy a Projekt megvalósításába a Megbízó civil szervezeteket, történelmi egyházmegyei szervezeteket, vállalkozásokat, illetve a Nyírvíz Palotában lévő magántulajdonú üzletek tulajdonosait vonja be. 53. Felek megállapítják, hogy a konzorciumi partnerek közötti felelősségi viszonyt a konzorciumi megállapodás rögzíti. Felek megállapodnak abban, hogy a konzorciumi partnerekkel való operatív kapcsolattartás, a kezdő és időközi munkamegbeszélések lebonyolítása, és a konzorciumi partnerek pontos, határidőre való teljesítésének nyomon követése a Megbízott feladata. 54. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott feladata a projekten kívül partnerekkel, potenciális partnerek és stakeholderekkel való kapcsolattartás, valamint a kétirányú kommunikáció hatékony megvalósításához szükséges kommunikációs terv elkészítése, valamint a civil szervezetek bevonása a városfejlesztést érintő projektek megvalósításánál, különös tekintettel a Nyíregyházi Civil Fórum tájékoztatására minden, a város életét meghatározó fejlesztésnél. Ennek keretében Megbízott köteles a

8 8 Nyíregyházi Civil Fórum rendezvényein tájékoztatást adni a projekt megvalósulásáról, illetve a következő Akcióterületi fejlesztések tervezésénél a Civil Fórummal egyeztetni a tervezett projektelemekről, különös tekintettel az ESZA típusú soft projektelemekre. 55. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott köteles az általa a jelen megbízási szerződés teljesítésébe bevont harmadik személyekkel napi szintű kapcsolattartást megvalósítani, feladata továbbá a szükséges szerződések előkészítése, a teljesítések ellenőrzése, valamint a Projekt megvalósulása során az úgynevezett kritikus út betartása, betartatása, melytől való eltérés esetén a Megbízót haladéktanul írásban jelentés formájában tájékoztatni köteles erről és a beavatkozások lehetséges módozataira javaslatot tesz. 56. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen megbízási szerződés szerinti feladatok megvalósítása és a fenntartás időszakában a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiai partnerként jelentkezik. 57. Jelen megbízási szerződés 9 (kilenc) oldalon és. ( ) db eredeti példányban készült. A jelen megbízási szerződéshez fizikai értelemben nem kerül csatolásra, de a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 3. pont szerinti dokumentumokon túlmenően a 4. pont szerinti felhívás, a 4. pont szerinti útmutató, minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Megbízó a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, a Támogatási Szerződés, az Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (ÁSZF) megnevezésű dokumentum, A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése című Akcióterületi Terv, a partnerekkel megkötött konzorciumi szerződés, valamint a jelen megbízási szerződés megkötéséig keletkezett, illetőleg azt követően keletkező valamennyi bármely személyek között létrejött, vagy bármely személy által készített dokumentum, amely a jelen megbízási szerződés tárgyához bármilyen módon kapcsolódik. 58. A Megbízott a jelen megbízási szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződés és az annak részét képező már meglévő dokumentumok tartalmát és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, a később keletkező dokumentumokat pedig beszerzi, megismeri és már most a jelen megbízási szerződés aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el. 59. Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen megbízási szerződés, illetőleg az annak részét képező dokumentumok a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 60. Felek megállapodnak abban, hogy hivatalos kommunikációjuk lehetőleg személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. 61. A jelen megbízási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a jelen megbízási szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjával. Jelen megbízási szerződés a Támogatási Szerződés szerinti Projekt Záródokumentáció elfogadásáig tart. 62. Felek megállapítják, hogy a jelen megbízási szerződés megkötését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése /2009. (II.16.) számú határozatával jóváhagyta. 63. Megbízott képviselője kijelenti, hogy rendelkezik minden szükséges felhatalmazással a jelen megbízási szerződés aláírására.

9 9 64. Felek megállapítják, hogy harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen megbízási szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 65. A jelen megbízási szerződésben, az annak a 3. és 57. pontok szerint részét képező dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 66. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat. 67. Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési képességüket a jelen megbízási szerződés vonatkozásában sem bírósági, hatósági határozat sem jogszabály nem korlátozza és nem zárja ki. 68. Felek a jelen megbízási szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint az akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt írták alá. Nyíregyháza, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében..... képviseletében (Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor) (.) polgármester jegyző Megbízó Megbízott

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Együttműködéssel az alapszolgáltatások fejlesztéséért TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0026 1 / 33 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,

Részletesebben

Adószám: 15346676-2-04 Bankszámlaszáma: 11733003-15346676 00000000, mint konzorcium vezető önkormányzat között

Adószám: 15346676-2-04 Bankszámlaszáma: 11733003-15346676 00000000, mint konzorcium vezető önkormányzat között Azonosító szám: Támogatási szerződés tervezet projekt előkészítéséhez amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató).

Részletesebben

Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez

Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez Azonosító szám: KEOP-7.2.1.3/10-11-2011-0003 Támogatási Szerződés Projekt előkészítéshez amely létrejött, egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Ügyiratszám: FPH / - /2014 Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.), képviseli:

Részletesebben

TAMOGATASI SZERZŐDÉS

TAMOGATASI SZERZŐDÉS TAMOGATASI SZERZŐDÉS ZALA VÁRI IVÓ VÍZMINŐSÉG-JA PROGRAM VÍTÓ Azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0037 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség twww.ujszechenyiterv.gov.hu 0640631639 i ) AO 1 A projekt az Európai

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben