RsHun Sun RuneScape Toolkit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RsHun Sun RuneScape Toolkit"

Átírás

1 COMPUTER SCHOOL Számítástechnikai Szakközépiskola RsHun Sun RuneScape Toolkit Konzulens: Imre Zsolt! Készítette: Fürst Péter Számítástechnikai programozó 2009 Budapest

2 Ta r t a l o m j e g y z é k Bevezetés!... 4 Rszerkövetelmény!... 6 Fejleszt"i környezet!... 7 CodeGear Delphi 2009!... 7 Felhasználói dokumentáció!... 9 Az RsHun Sun program telepítése!... 9 Az RsHun Sun program eltávolítása! Az RsHun Sun program indítása! Fejleszt"i dokumentáció! A program szerkezete! A program m#ködése! Adat letöltés és feltöltés TIdHTTP segítségével! Adatfeldolgozás REGEXP segítségével! JSON tömb feldolgozása! Automatikus kiegészítés - találati lista! Keresés késleltetése billenty# lenyomása után! Képerny"kép készítése! Saját lapfülek relése TPageControl komponenshez! Egyéni számológép! Gyorskeres" funkciók! Wiki rszerekben való keresés! Program és számítógép inaktivitásának ideje! Játékid" feltöltése, eltárolása! TCheckListBox elemére való kattintás! Súgó ment"övek elhelyezése! TMaskEdit értéktartományának lekorlátozása! Jelszó titkosított tárolása!

3 Általános függvény: benne van-e a tömbben?! Két TDateTimePicker id"intervallum kiválasztáshoz! ShellExecute függvény! Teszt dokumentáció! Hibakezelés! Felhasznált irodalom! Mellékletek! Delphi unitok! activetabs! Calculator! clanlists! Events! gametimereq! ge_lookup! getgametime! ImageView! itemdb! loadingscreen! main! monsterdb! screenshot! settings! splashscr! sunaboutus! sunhelp! tracker! updatemap! worlddata!

4 Bevezetés Szakdolgozatom témájának megválasztásakor fontosnak találtam, hogy olyan programot készítsek ami témájában közel áll az érdekl!dési körömhöz illetve múlt-, és jelenbeli tevékenységeimhez, illetve az elkészülte után közzétehet! legyen, és hasznos kiegészít! sokak számára. Olyan egyszer", könnyen használható program elkészítésére törekedtem, ami interneten keresztül gyorsan letölthet!, tehát nem nagy méret". A felhasználói grafikus felület is rhagyó, hiszen elrugaszkodtam a hagyományos szürke, Windows stílusú kinézett!l, helyette egy webes kinézetet kölcsönöztem a program minden részének, így különleges hangulatot kölcsönözve neki, illetve a kezelését is megkönnyítve. Fejleszt!i környezetnek a Code Gear Delphi 2009-et választottam, amely egy 4. generációs fejleszt!i környezet. A Delphi programnyelve az Object Pascal, amely egy strukturált és objektum orientált nyelv. A hatékonyabb programfejlesztéshez vizuális fejleszt!környezetet is tartalmaz, mely a VCL, a vizuális komponensek könyvtára segítségével kifejezetten magas szint" és hatékony fejlesztést tesz lehet!vé. A programban sokszor használom az Internet Direct (Indy) komponenseket, kiváltképp az IdHTTP komponenst, weboldalak és egyéb webes adatok letöltéséhez. Az Indy egy nyílt forráskódú internet komponens csomag, amely népszer" internet protokollokat tartalmaz Delphiben megírva. Delphi 6-tól fölfelé a telepít! része. Az IdHTTP komponens a HTTP protokollon keresztül tölti le a weboldalak forráskódját, egy böngész!t szimulálva a webkiszolgáló felé. A HTTP (HyperText Transfer Protocol) egy információátviteli protokoll a világhálón. Az eredeti célja a HTML lapok publikálása és fogadása volt. A szakdolgozat témájának középpontjában egy, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a második legnépszer"bb 4

5 interneten keresztül játszható, Java-alapú MMORPG 1 áll, a RuneScape, a Jagex Ltd. els! számú játéka. A játék népszer"sége részben köszönhet! annak, hogy a legtöbb Internetes böngész!n keresztül játszható, függetlenül a platformtól (Windows, MAC OS, Linux, stb.), a lényeg a Java környezet megléte. Az általam elkészített program, egy beépített Mozilla Gecko 2 alapú böngész!ben futtatja a játékot, illetve segédkezet ad a játékosnak több, kulcs témakörben a játékhoz kapcsolódóan. 1 A MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game nagyon sok szerepl"s online szerepjáték) interneten, online játszható szerepjáték. 2 A Gecko egy nyílt forráskódú böngész"motor, melyet a Mozilla családba tartozó szoftverek, és azok leszármazottjai (beleértve a Netscape kés"bbi változatait) a webes tartalmak megjelenítéséhez használnak. 5

6 Rszerkövetelmény Minimális rszerkövetelmény: Legalább 500 MHz sebesség" processzor 128 MB memória 30 MB szabad lemezterület Windows XP SP2 vagy újabb 56k vagy jobb internet kapcsolat Billenty"zet Egér Legalább 1024x768-as felbontást támogató monitor Ajánlott rszerkövetelmény: 1,5 GHz sebesség" processzor 512 MB memória Windows XP SP3 vagy újabb Sun Java Version 6 Update 12 vagy újabb legalább Nvidia Gforce 3 vagy jobb videokártya 1Mbit vagy gyorsabb internet kapcsolat Billenty"zet Egér Legalább 1024x768-as felbontást támogató monitor 6

7 F e j l e s z t!i környezet CodeGear Delphi 2009 A Delphi egy szoftver fejleszt! környezet Microsoft Windows programok készítéséhez. A Delphi Pascal-alapú programozási nyelvet használ, ez az Object Pascal. A Delphi forráskódot natív x86-os kódra fordítja. Kezeli a VCL/CLX (Vizuális Komponens Könyvtár) komponenseket, és harmadik fél által készített komponenseket is. El!nye a Delphinek, hogy egy magas szint" programozási nyelv, ugyan akkor relatív könny" használni valamint a kiforrott Pascal nyelven alapul. A Delphit a Pascalhoz képest els!sorban nem oktatási célból készítették, de a magas szint" nyelvi lehet!ségek mellett szintén támogatja az egyszer"bb, alacsonyabb szint" programozást. A nyelv objektum orientáltsága teszi lehet!vé, hogy a programok még átláthatóbbak legyenek más nyelven írt programoknál, amik többszörös örökl!dést engedélyeznek. A Delphi hátránya, hogy önmagában nem egy több platformos fejleszt! eszköz. Viszont, a Delphi.NET kompatibilis a.net keretrszerrel, ami több platformosnak terveztetett. A Kylix-ot, ami Delphi program Linuxra való portolását tette lehet!vé, már nem fejlesztik. Minden újabb Delphi verzió nagy figyelmet szentel arra, hogy megtartsa a kompatibilitását az el!z! verziókhoz, amennyire ez lehetséges. Ez lehet!vé teszi a felhasználó számára, hogy a kódját úgy írhassa meg, hogy a kés!bbiekben ne kelljen aggódjon a hibás felületek és funkciók miatt. A Delphi 2009-es verziója sok újdonságot tartalmaz a tervez! felületen a felhasználó számára. Több ponton is megkönnyíti a tervezést, és a kód írást. Ebben a verzióban, a régebbi verziókhoz képest lehet!ség van keresni a komponens könyvtárban, így sokkal könnyebb megtalálni a keresett eszközt, mindamellett nagyobb teret is kapott ez a panel, így átláthatóbbá vált. A form pozicionálására egy kis téglalap ad teret, így az egész 7

8 képerny!höz képest lehetséges elhelyezni az ablakot anélkül, hogy az minket zavarna a fejlesztésben. A program kód szerkeszt! is megújult, hiszen automatikusan kiteszi a lezáró -eket, illetve magától tabulálja a kódot. A felhasználónak megkönnyíti a munkáját azzal, hogy nem kell a forráskód szépségével tör!dnie, és fölösleges ráfordítás nélkül könnyen átlátható is lesz a kód mások számára is. Az automatikus kiegészítés is megújult, gyorsabb és informatívabb. A hibakeresés számomra kicsit frissebbnek t"nt, hiszen most már a figyel! (Watches) résznél lehet!ség van nem csak változók, hanem függvények értékének figyelésére is, ez sok esetben hasznos lehet. Ezek mellett sok új, hasznos hiba keres! eszköz került a helyi menübe. Ezek mellett a helyi menü tartalmaz több, kommentári lehet!séget, példának okáért, egy kattintásra kommentárrá teszi a kijelölt forrás részt. Ez ugyan úgy remekül m"ködik billenty" kombinációval is. A Delphi 2009 már támogatja a modern karakterkódolásokat is, mint például az interneten egyre jobban elterjedt unicode-ot. Fontos kiemelni, hogy a tervez! felület már Windows Vista Aero kompatibilis, tehát nem szükséges semmi külön komponens használata, hogy natív felületet kapjunk, ám megmaradt az XP manifest komponens, feltehet!leg a visszamen!leges kompatibilitás miatt. A Delphi 2009 alapból tartalmazza a Microsoft új, az Office 2007-es csomagban használt Ribbon grafikus felületét, egy egyszer" licence letöltésével máris használható az összes Ribbon komponens, ami a megszokottól eltér! kezelést nyújt a felhasználónak a programban. Szokatlan lehet els!re, de bizonyára megszokható. 8

9 Felhasználói dokumentáció Az RsHun Sun program telepítése A CD-n található telepít! csomagra v a l ó d u p l a e g é r k a t t i n t á s s a l indítható a telepítés. A t e l e p í t! i n d u l á s a k o r a telepít! nyelvének kiválasztása után, a s z o k á s o s üdvözl! képerny! jelenik meg, ahol a Tovább gomb lenyomásával lehet továbblépni. A V á l a s s z o n t e l e p í t é s i h e l y e t címszóval ellátott ablakban kell megadni azt a mappát vagy elérési utat, ahová a program települni fog. A T a l l ó z á s... gombbal lehetséges kiválasztani a kívánt könyvtárat. Az itt megadott mappába kerül telepítésre a program, ha létezik az adott könyvtár akkor a program megkérdezi, hogy biztosan oda kívánja-e telepíteni. 9

10 A következ! ablakban a Start menü parancsikon helyét lehet szintén Tallózással kiválasztani, vagy a jelöl! négyzettel lehet!ség van kihagyni ezt. A Tovább gomb után b e á l l í t h a t ó, h o g y létrehozásra kerüljön-e Asztal illetve Gyorsindítás p a r a n c s i k o n a z eszköztáron. T o v á b b u t á n, megtekinthet! k a kiválasztott beállítások, m a j d a Te l e p í t é s g o m b r a k a t t i n t v a megkezdhet! a telepítés folyamata. 10

11 A telepítés végeztével az utolsó ablakban lehet! s é g v a n a p rogram a zonnali i n d í t á s á n a k kiválasztására, majd a Befejezés gombra a telepít! bezárul. Az RsHun Sun program eltávolítása A programot eltávolítani vagy a Start menüben lév! Uninstall program, vagy a program könyvtárában található unins000.exe futtatásával lehetséges. A telepít! automatikusan eltávolítja a program minden összetev!jét a számítógépr!l. Az RsHun Sun program indítása A z R s H u n S u n ( t o v á b b i a k b a n : S u n ) indításakor a Tölt! képerny! után a Frissít! panel jelenik meg, ahol az Indít gombra k a t t i n t v a a z i n t e r n e t e n k e r e s z t ü l f r i s s e b b adatbázisokat keres a program. Amennyiben található frissítés, akkor Az el!bbi gomb helyén egy Frissít gomb jelenik meg, erre kattintva letölt!dik a frissítés, majd elindul a program. Amennyiben nem található frissítés rögtön elindul. A jobb alsó sarokban található jelöl!négyzet 11

12 bejelölésével a frissítés automatikusan végrehajtásra kerül a program következ! indításától kezdve. Els! i n d u l á s k o r a B e á l l í t á s o k p a n e l jelenik meg. Itt tanácsos elvégezni a fontosabb b e á l l í t á s o k a t e l s! kézb!l. Amennyiben relkezik felhasználói f i ó k k a l a z R s H u n Fórumán 3, akkor itt lehet!ség van a belépési adatok megadására. Proxy szerveren keresztül történ! internetre való kapcsolódás esetén ez is megadható itt. A További beállítások lapfülön megadható a képerny!mentések helye a Tallózás... gomb segítéségével. A fontosabb beállítások végeztével az Oké gombra kattintva megnyílik a f! program ablak. 3 RsHun Magyar Runescape Közösség és Klán 12

13 A f! ablak három nagy részre tagolható: Menüsáv A menüsávon található menüpontok:!beállítások Megnyitja a Beállítások panelt.!nézet Program nézetére vonatkozó beállításokat tartalmazza.!könyvjelz!k A felhasználó számára hasznos internetes könyvjelz!ket tartalmazza. Az alapértelmezett böngész!ben nyílik meg. 13

14 !Képerny!mentések Megnyitja a Képerny!mentések panelt!képerny! lementése Játék közben a gombra kattintva, vagy a Print Screen billenty" lenyomásával használható. Képet készít a játékablakról. Inaktív, amikor nem fut a játék.!súgó A Súgó tartalomjegyzékét és a program névjegyét nyitja meg.!óra Az aktuális id!t jeleníti meg, lenyitva pedig a dátumot. Játékterület A játékterületen indításkor a program kezd!oldala tölt!dik be az internetr!l. A tetején található gomb segítségével lehet!ség van továbblépni a játék oldalára 4, onnan elindítani a játékot, illetve alatta találhatóak a programra vonatkozó friss hírek. A játékterület a RuneScape nev" fül. 4 RuneScape - Massive Online Adventure Game 14

15 További fülek találhatóak még a játékterület mellett:!szörnyek Egy szörny keresés eredményét jeleníti meg. Az oldalsávon való keresésben kiválasztott szörny részletes adatait jeleníti meg képpel. A bal fels! sarokban található nagyító ikonnal közvetlen odaugrik az oldalsávon a szörny keresése részhez.!tárgyak A Szörnyek a második a fülek sorában. Egy tárgy keresés eredményét jeleníti meg. Az oldalsávon való keresésben kiválasztott tárgy részletes adatait jeleníti meg képpel. A bal fels! sarokban található nagyító ikonnal közvetlen odaugrik az oldalsávon a tárgy keresése részhez.!játékid!k Az Egyéni játékid!ket jeleníti meg grafikonon, illetve napi, heti és havi toplistában. Lehet!ség van innen a játékid! visszaállítására is, amennyiben az nem 0.!Wiki keresés A Wiki keresés fülön különböz! wikikben lehet keresni. A Magyar RuneScape Wiki mellett a The RuneScape Wiki-ben, illetve a Wikipedia 15 különböz! nyelv" oldala kereshet!. A wiki kiválasztása a nevére való kattintással történik. Oldalsáv Az oldalsávon találhatóak a játékhoz hasznos eszközök, információ források.!gyorskeres! A gyorskeres! egy multifunkcionális keres!. Több 15

16 funkciója is van, és minden elérhet! a keresés gomb vagy az enter lenyomása nélkül. F! funkciók:! Számológép! Hiscores Lekérdez!! Combat Kalkulátor! Grand Exchange Lekérdez!! World Lekérdez!! Klán Lekérdez!! Szinthez szükséges!hiscores Lekérdez! A keresett karakter adatait jeleníti meg az internetr!l.!combat Kalkulátor A keresett karakter combat /harci/ skilljei /képességei/ alapján megmutatja a szintjét. Manuálisan is beállíthatók a szintek.!grand Exchange Lekérdez! Tárgy árának való Grand Exchangeb!l 5 való lekérdezéshez ad lehet!séget. A keresés eredményében kiválasztott tárgy adatai alul jelennek meg.!szörny-, és Tárgykeres! Ezen a részen szörny és tárgy részletes adatait lehet megtekinteni. A "Keresés" helyettesít! szöveget tartalmazó mez!t!l jobbra található a választó. A lefelé nyílra kattintva megjelenik a lista, amiben kijelöl! a kívánt keresési 5 RuneScape Grand Exchange 16

17 cél. A cél megjelölése után a "Keresés" helyettesít! szöveggel ellátott mez!be írandó a kiválasztott cél neve, tárgy vagy szörny. A név beírás után, enter billenty" lenyomásával elindítható a keresés. A keresési találatok az alatta található mez!ben jelennek meg mindkét esetben. Részletes adatok a találati mez!ben való dupla kattintással jeleníthet!ek meg.!koordináta lokátor A játékban található kincskereséshez nyújt segítséget, a keresett koordinátát megjeleníti a térképen.!üres lap Az Üres lap egy egyszer" szöveges mez!, lehet!séget ad szöveges információk eltárolására. Ez az információ mindig ott lesz. A tartalom automatikusan mentésre kerül a módosítást követ!en, nehogy bármi fontos is elvesszék.!id!mér!k Az id!mér!k sávon található stopperóra, egyszer" id!zít!, játékban található halálfej illetve sír elt"néséig való visszaszámláló. A programban több helyen található egy-egy kis ment!öv. Ennek segítségével érhet! el a programrészhez kapcsolódó részletes súgó. 17

18 F e j l e s z t!i dokumentáció A p r o g r a m s z e r k e z e t e settingsfrm loadscreen frmabout frmmain frmscreenshots frmsunhelp frmimageview 18

19 A p r o g r a m m " ködése A d a t l e t ö l t é s é s f e l t ö l t é s T I d H T T P s e g í t s é g é v e l A TIdHTTP egy Indy komponens. Ezt használtam weboldalak forrásának, illetve egyéb internetes szövegek letöltésére, valamint kép feltöltésére internetes formon keresztül. A komponens kezeli mind a POST és a GET HTTP adattovábbítást illetve lekérést. Az egyszer" weboldal forrás lekéréséhez a GET metódust használtam, ehhez külön függvényt is tartalmaz. A els!, kötelez! paraméterként a weboldal url címét várja, második opcionális paramétere, pedig egy TStrings típus, amibe visszaadja a letöltött adatot. Amennyiben ez a TStrings típusú változó nem kerül megadásra abban az esetben a forrás a visszatérési string értékb!l kapható meg. Legtöbb esetben én ezt a megoldást használtam. procedure downloadwebsource; var source : string; with TIdHTTP.Create do source := get( ); finally Free; A POST metódust a kép feltöltésénél használtam. Ugyan úgy m"ködik mint egy weboldalon található feltölt! form, csak itt nekem kellett megadnom a különböz! inputokat és értékeit. Ezeknek a paramétereknek a megadásához létezik egy TIdMultiPartFormDataStream típus, amihez hozzáadható file vagy text típusú input, akár csak HTML-ben. Amint elkészültek a paraméterek egy TIdMultiPartFormDataStream típusú változóban, a feltöltés a TIdHTTP post függvényével kezdhet! meg. Els! paraméterként meg kell adni az url címet, másodiknak pedig az input paramétereket. procedure TfrmScreenshots.RsHunUpload(scr : TScreenshot); var Params: TIdMultiPartFormDataStream; url : string; data : string; url := 'http://rshun.hu/forum/sunreq.php'; 19

20 Params := TIdMultiPartForm! DataStream.Create; Params.AddFile('image',iSettings.ReadString('Screenshot','path','') + '/' + String(scr.filename),'application/octet-stream'); Params.AddFormField('mod','upload'); imupload.request.username := settingsfrm.erhuser.text; imupload.request.password := settingsfrm.erhpwd.text; imupload.request.basicauthentication := True; data := imupload.post(url,params); except on exception do finally Params.Free; if ExecRegExpr('^http:\/\/[\w\d\.\/\-_]+$',data) then setimurl(string(scr.filename),data) ShowMessage('Nem sikerült a feltöltés.'); imupload.request.username := ''; imupload.request.password := ''; imupload.request.basicauthentication := False; screenshot.pas ( ) A proxy szerveren keresztüli internet kapcsolat esetén lehet!ség van a beállításokban annak beállítása, amit minden TIdHTTP kapcsolat használ is ezek után. A feltöltésnél illetve más internetes adattovábbításoknál is alkalmazok HTTP autentikációt a weboldal felé, így a felhasználónév és jelszót is itt adom meg a TIdHTTP-nek. A weboldal ezzel megkapja a nevet és a jelszót ami alapján be tudja azonosítani a felhasználót, ez alapján a bejelentkezés alapján tárolja el a képet vagy egyéb adatokat, például a játékid!t. A d a t f e l d o l g o z á s R E G E X P s e g í t s é g é v e l A program több részén is használtam úgynevezett REGEXP-t, vagyis szabályos kifejezéseket (Regular Expressions). A szabályos kifejezés egy olyan, bizonyos szintaktikai szabályok szerint leírt string, amivel meghatározható stringek egy halmaza. Több helyen internetes weboldalak forráskódjából kell kiszednem több adatot, erre írtam regexp-t. Így a kért adatokat egyszer"en visszaadja az algoritmus. A regexp használatához küls! unitot használtam. Delphibe egyel!re nincs beépítve. 20

21 procedure getdatafromsource; var source, url, title, text : string; source := <a href= title= RsHun Magyar RuneScape Közösség és Klán Fóruma >Tovább a fórumra</a> ; with TRegExpr.Create do Expression := <a href= ([^ ]*) title= ([^ ]*) > ([^ ]*) </ a> ; if Exec(source) then url := Match[1]; title := Match[2]; text := Match[3]; finally Free; A regexpnek el!ször is meg kell adni a kifejezést, ami illeszkedni fog a szövegre. A kifejezésben a zárójel () jelzi a találatot, amit vissza ad majd, a fenti példából tehát három találatot ad majd vissza amennyiben lesz találat a stringben. Az ezt követ! elágazás csak akkor fut le, amennyiben a megadott szövegben megtalálható a kifejezés. A Match tömb 0. eleme az egész találat, majd ezt követ!en a többi számozott a kifejezésnek megfelel! sorrben következnek. Lehet!ség van ciklussal több találat lekérésére is. A kifejezést úgy kell megírni, hogy az bonyolultabb esetekben is illeszkedjen, ez f!leg hosszabb keresésnél okoz problémát. Végezetül az elágazásban a létrehozott változók megkapják a talált értékeket. JSON tömb feldolgozása A JSON (JavaScript Object Notation) egy könny" számítógépes adatcserél! formátum. Ez egy szöveg-alapú, könnyen olvasható formátum, egyszer" adatstruktúrák és társított tömbök (objektumok) kifejezésére. A JSON formátumot leggyakrabban strukturált adatok hálózaton keresztül való továbbítására használják. A JSON tömböt interneten keresztül tölti le a program több unitjában is. Olyan adathalmazok ezek, amiket a webszerver állít el! PHP 21

22 segítségével. Mivel a Delphi jelenleg nem képes feldolgozni ilyen adat halmazt, sem el!állítani azt, ezért küls! unitot vettem igénybe, ez az LkJSON v1.05 (készítette Leonid Koninin). A komponens els! lépésben feldolgozza a szöveges JSON tömböt, és ezt egy saját asszociatív tömbbe teszi. Ezt követ!en lehet az adatokat kinyerni bel!le mez! név vagy mez! index alapján. Rkívül jól kezeli a több dimenziós tömböket is. Ezt követ!en az adatokat tetszés szerint lehet feldolgozni. procedure requestusersall; var data : WideString; Params: TStringStream; js:tlkjsonobject; xs:tlkjsonbase; I : integer; {$ifdef USE_D2009} ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; {$if} Params := TStringStream.Create(''); Params.WriteString('all=' + '1'); data := datarequest.post(requesturl, Params); except on exception do xs := TlkJSON.ParseText(data); finally js := TlkJSONobject(xs); if assigned(js) then for I := 0 to js.count - 2 do SetLength(userList,Length(userList) + 1); userlist[i] := shortstring(js.child[i].field['pf_rs_nick'].value); if assigned(xs) then FreeAndNil(xs); tracker.pas (69-102) Ebben az összetett példában nevek egy tömbjét töltöm le el!re létrehozott TIdHTTP komponens segítségével. Az adat lekéréshez szükséges paraméter megadása, ez határozza meg, hogy a PHP oldal milyen adatot helyez a tömbbe. Amennyiben hiba lépne föl a lekérés közben, abban az esetben az eljárás nem fut tovább. 22

23 Tehát a kapott adat el!ször feldolgozásra kerül egy JSONbase-be, majd amennyiben ez sikeres volt, tehát szintaktikailag helyes volt a string, feldolgozásra kerülhet JSONObject-be. Ami már egy tömbként viselked! típus. A tömbb!l ciklussal nyerem ki az adatokat mez! név alapján, és egy általam deklarált string típusú dinamikus tömbbe kerülnek. Végül pedig a JSONbase felszabadításra kerül. Automatikus kiegészítés - találati lista Program szerte a keres! mez!kbe írva megjelenik egy találati lista. A beírt szöveg alapján potenciális lehet!ségeket ajánlja föl. A listából ezt követ!en kiválasztható a keresett szó, amennyiben az megtalálható ott. A megszokott ilyen listáktól eltér!en, a programban ezek nem a mez!ben korábban beírt szavakból épülnek föl, hanem egy el!re meghatározott szöveges adatbázisból. A listához TListBox-ot használtam. Ez a TListBox futásid!ben kerül létrehozásra az els! keresés alkalmával, ezután a keresések között rejtve marad. A keresés billenty" lenyomásra kezd!dik meg, tehát ahogy elkezd a felhasználó írni a keres!mez!be, a program elkezdi keresni az adott szavak között a már beírt részlet, és megjeleníti a potenciális találatokat. A találatok csak szó eleji egyezésekb!l kerülnek ki minden esetben, majd hozzáadódnak a listához. A lista minden esetben a keres! mez! alatt helyezkedik el, a keres! mez! szélességével megegyez!en. procedure TfrmMain.geNameComplete(geItemNameS:string); //tárgynév listát hozza létre és tölti föl a keresett tárgy alapján var I :integer; if itemnamelist = nil then itemnamelist := TListBox.Create(self); with itemnamelist do Parent := panelge; Hide; Width := 201; Left := 4; Top := 25; BevelInner := bvnone; BevelOuter := bvnone; onexit := TTAutocDestr; 23

24 OnKeyDown := genamefill; Font.Name := 'Terbuchet MS'; with itemnamelist do Items.Clear; if Length(geItemNameS) > 2 then getitemmatch(geitemnames); for I := 0 to High(itemMatches) do AddItem(String(itemMatches[I]),TObject(I)); if Items.Count > 0 then Show Hide; main.pas ( ) A találati listából válogatni egér dupla kattintással is lehet, ez esetben rögtön elindul a keresés, de lehet!ség van a lefelé kurzor mozgató billenty"vel illetve a TAB billenty"vel a listába menni a keres! mez!b!l. Ezt követ!en enter billenty"vel lehetséges kiválasztani és elindítani a szóra a további keresést. ESC billenty" lenyomására a lista elt"nik. A TAB billenty"t sajnálatos módon a Windows lefoglalja, ezért egy hurokkal kellett azt lefoglaljam, különben csak a form elemek közti váltásra képes. A hurok beillesztésével azonban a KeyDown esemény megkapja a TAB billenty"t is, így könnyen letudtam kezelni, hogy annak lenyomásával lehessen a listába lépni, illetve abban válogatni. Keresés késleltetése billenty" lenyomása után A programban lév! Gyorskeres! automatikus keresést végez, keresés gomb vagy enter nyomása nélkül. A programban tárolt adatoknál a keres! mez! Change eseményére való keresés indítás megoldható lett volna, azonban a Gyorskeres! internetr!l letöltött adatban is keres, ami nem közvetlen elérés". Mivel az interneten lév! adatok letöltése internetes sebességt!l függ!en több másodpercet is igénybe vehetnek, ezért a billenty" leütésre végzett keresés hibát okozott a letöltésekben. Egyetlen megoldást a keresés késleltetése jelentette ami azt jelenti, hogy a program csak akkor kezdi el a keresést, ha az utolsó billenty" lenyomás 24

25 - tehát keres! mez!be való gépelés - után eltelt egy bizonyos id!. A programban ez az id! 1 másodperc. Ez azt eredményezi, hogy nem századmásodpercenként keletkezik újabb keresés kérés, hanem csak amikor arra valóban szükség van. Azonban ez még mindig nem volt elég az interneten történ! kereséshez, f!ként lassabb internet kapcsolat esetén. Ennek okáért az internetes lekérés folyamata alatt a keres! mez! disabled módba vált, vagyis nem lehet bele írni, így elkerülhet! a lekérés túlterhelése, viszont a keresés még mindig komfortos marad. A keresés késleltetéséhez, a gyorskeres! mez!ben történt Change eseménykor eltárolásra kerül egy globális változóban az aktuális id! - vagyis az utolsó változás ideje. Az el!re létrehozott TTimer komponens ezután másodpercenként megvizsgálja, hogy történt-e változás a mez!ben, vagyis a változás ideje nem 0, ekkor pedig megkezdi a keresést, és a keresés idejét visszaállítja 0-ra. A programban kiválasztható, hogy a gyorskeres! mikben keressen, ezért található egy feltétel erre is. Tehát amennyiben az internet elérést igényl! keresések ki vannak kapcsolva, abban az esetben a késleltetés kimarad, és a keresés azonnal végrehajtásra kerül. K é p e r n y!kép készítése A program egyik fontos funkciója, hogy képes képet készíteni a játékról. A kép készítés vagy gombnyomásra, vagy a billenty"zet PrtScr gombjára történik. Mivel a játék overlay megjelenítést használ - akárcsak a videó lejátszók - így az ablakról készített képen a játék helyén feketeség volt. A megoldást a teljes képerny!r!l való kép készítése jelentette, majd ebb!l vágom ki a szükséges területet. A terület meghatározása az ablak pozíciójából és méretéb!l történik. procedure TfrmMain.aScreenShotExecute(Ser: var // hdc of Desktop bmp: TBitmap; filename : string; 25

26 browserpos : TPoint;... ScreenShot(browserPos.X, browserpos.y, bmp.width, bmp.height,bmp); screenshottaken := True; cropifneeded(bmp); case screenshottype of 2: bmp.savetofile(filename + '.bmp'); 0: with TJPEGImage.Create do Assign(bmp); Performance := jpbestquality; CompressionQuality := 100; Compress; SaveToFile(fileName + '.jpg'); finally Free; 1: with TPngImage.Create do Assign(bmp); SaveToFile(fileName + '.png'); finally Free; {Release a bitmap} bmp.free; main.pas ( ) A programban beállítható a képerny!mentés formátuma, alapból bitmapot készít, azonban ez átalakítható. Így a kép elkészültével, beállítástól függ!en kerül kiválasztásra a mentés formátuma. BMP mentése esetén nem szükséges konvertálás, ám JPEG-be való mentésnél a TJPEGImage objektumot felhasználva átalakítom a képet, majd úgy kerül mentésre, ugyan így a PNG a TPNGImage objektummal kerül konvertálásra és mentésre. A játékterület méretére történ! vágáson kívül, még egyéb fölösleges fekete rész is levágásra kerül. Ezek a kisebb játékablak körüli fekete részek, akkor adódnak, ha alacsony részletességben fut a játék, ennek az ablaknak fix a mérete. Tehát a fölösleges rész levágása érdekében, a 26

27 program megvizsgálja, hogy a jobb és bal alsó saroktól 5-5px távolságra lév! szín a képen fekete-e, amennyiben igen, akkor az el!re meghatározott méretre vágja a képet. A kért pozícióban lév! pixel színét a Canvas.Pixel metódusa adja vissza, tehát a két sarok vizsgálata képezi a levágás feltételét. A képre beillesztésre kerül egy másik apró kép, ami a program ikonja, ez fixen a jobb fels! sarokba kerül, ezért is szükséges, hogy a képen ne legyenek fölösleges részek, mert akkor a rá kerül! adatok nem lesznek a megfelel! helyen. A logón kívül még egy letakart területre kerül az aktuális dátum is. Ennek a pozíciója jobbról és alulról fix, így könny" volt meghatározni, illetve ráírni. Saját lapfülek relése TPageControl komponenshez Mivel a Delphi nem kínál túl sok lehet!séget a TPageControl tulajdonságainak, színeinek, kereteinek módosítására, ezért készítettem egy külön unitot, ami elvégzi a TPageControl lapfülei helyett a navigálást, egy esztétikus alternatívát nyújtva. A formon ehhez létre kell hozni egy TPageControl, illetve egy TPanel komponens, ezek lesznek az alapok. Ezekkel hozható létre az objektum, ami a meglév! lapokhoz készít egyéni füleket. A f! objektum a TCustomTab, ez hozza létre az egyéni füleket, illetve tárolja azokat. Minden oldal egy-egy TTabPiece, tehát minden fül saját magát rajzolja föl, illetve kezeli az egérmozgásokat. Minden fül egy-egy TPaintbox, ami futásid!ben jön létre az el!re megadott TPanelen. Ennek a TPaintBoxnak a szélessége függ az oldal feliratától, magassága pedig az el!re elkészített képek, vagyis a design függvénye. A kinézete megváltozik MouseEnter eseményen, majd visszaáll MouseLeave-n. A fülre való kattintáskor szintén egy másik állást vesz föl, illetve ebben az esetben újra rajzolásra kerül az összes fül, ezzel biztosítva, hogy csak egy lesz aktív állapotban. 27

Visual Basic és Excel makrók

Visual Basic és Excel makrók Excel és Visual Basic 1. 1. Bevezetés Visual Basic és Excel makrók Az Excel táblázatkezelvel sok probléma megoldható a beépített függvények és eljárások segítségével. Vannak más problémák, amelyekre az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. oldal

Tartalomjegyzék. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. A tartalomkezel rendszerek általános bemutatása...4 PHP-Nuke...5 Drupal...5 3. A Mambo és Joomla rendszerek bemutatása A Joomla elemzése...7 4. Felhasználói felület

Részletesebben

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás

Webszerkesztés, a web programozás alapjai. 3. modul PHP programozás Webszerkesztés, a web programozás alapjai 3. modul PHP programozás Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 Szemere Bertalan

Részletesebben

WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL

WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL DEBRECENI EGYETEM Informatikai Kar WEB ALAPÚ FOGLALÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA INGYENES SZOFTVEREKKEL Témavezet : Pánovics János Egyetemi tanársegéd Készítette: Kósa Anita Programtervez matematikus DEBRECEN

Részletesebben

Szakdolgozat. Török Attila

Szakdolgozat. Török Attila Szakdolgozat Török Attila 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szerencsejáték portál és rulett szimulátor megvalósítása Témavezetı: Dr. Nyakóné Dr. Juhász Katalin Szakdolgozat készítıje: Török Attila Debrecen

Részletesebben

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék

Vinnai Zoltán: HTML. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezető foglalkozás...3 2. Alapismeretek...4 2.1. Alapfogalmak...4 2.2. Weboldalak megjelenítési folyamata...5 2.3. Ellenőrző kérdések...6 3. HTML fájlok és készítésük...6 3.1. A HTML

Részletesebben

PROGRAMOZÁS DELPHIBEN I.

PROGRAMOZÁS DELPHIBEN I. Selye János Egyetem - Komárno VÉGH Ladislav PROGRAMOZÁS DELPHIBEN I. Komárno, 2012 Előszó A "Programozás Delphiben I." tankönyv azok számára készült, akik már foglalkoztak programozással Turbo Pascal,

Részletesebben

Bevezetés a Visual C# 2008 használatába

Bevezetés a Visual C# 2008 használatába Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok informatika területre Bevezetés a Visual C# 2008 használatába 11. évfolyam TANULÓI JEGYZET A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Dinamikus webprogramozás Király, Roland

Dinamikus webprogramozás Király, Roland Király, Roland Király, Roland Publication date 2011 Szerzői jog 2011 EKF Matematikai és Informatikai Intézet Copyright 2011, EKF Mat.- Inf. Int. Tartalom 1. Dinamikus webprogramozás... 1 1. Tartalom kezelő

Részletesebben

Programozás Delphi-ben

Programozás Delphi-ben Tartalom Mgr. Végh László Programozás Delphi-ben Komárom, 2006. október 26. Mgr. Végh László, 2005-2006 http://www.prog.ide.sk 1. Mi a Delphi?...1 2. Az integrált fejlesztői környezet...3 3. Első programunk

Részletesebben

Java alkalmazás átalakítása webalkalmazássá

Java alkalmazás átalakítása webalkalmazássá Debreceni Egyetem Informatikai Kar Java alkalmazás átalakítása webalkalmazássá Témavezet: Espák Miklós Egyetemi tanársegéd Készítette: Tóth Ákos Programozó Matematikus Debrecen 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés...2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS Kulcs-Szoftver termékcsaládhoz Negyedik 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. TECHNIKAI JELLEMZŐK... 4 II. TERMÉKTÁMOGATÁS... 5 III. TELEPÍTÉS... 7 III. 1. RENDSZERIGÉNY... 7 III. 2. A TELEPÍTÉS

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv E-FB használatához v 1.0.0.26 2012. február

Felhasználói kézikönyv E-FB használatához v 1.0.0.26 2012. február az E-FB Elektronikus Felszámoló biztos Ügyviteli Rendszerhez használatához v 1.0.0.26 2012. február Tartalomjegyzék 70/2. oldal 1 Bevezetés... 4 2 Követelményrendszer... 5 2.1 Informatikai követelmények...

Részletesebben

INFORMATIKAI ISMERETEK

INFORMATIKAI ISMERETEK Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K INFORMATIKAI ISMERETEK IT alapismeretek OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Első lépések weboldalak programozásához

Első lépések weboldalak programozásához Király Roland Első lépések weboldalak programozásához Jegyzet Tartalomjegyzék Első lépések weboldalak programozásához...1 Tartalomjegyzék...2 Előszó...2 Tartalomkezelő rendszerek...3 Webprogramok...4 Változók...9

Részletesebben

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék

forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék forrás: www.oktatovideok.hu Web és PHP leckék Tartalomjegyzék HTML alapok... 3 HTML űrlapok... 9 JavaScript alapok... 12 Apache PHP - MySQL... 16 PHP alapok... 21 Űrlapok feldolgozása PHP-vel... 26 Adatbázis

Részletesebben

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon:

Informatikai tevékenység 2234 Maglód, Széchenyi u. 4. +36.30.215.6737 +36.29.325.854 Mérnöki, tanácsadói tevékenység Iroda: Mobil: Telefon: +36.22.534.280 +36.22.534.282 Számlázó és Készletnyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv Készítette: Újfalusi Krisztián UFO-INFO Bt. 2006.03.20. UFO-INFO Bt. Kézikönyv: Számlázó és Készletnyilvántartó

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. Auto-szűrő fejlesztése OLAP jelentések utólagos, offline tovább-feldolgozására Konzulens: Dr.

Részletesebben

Pentaschool Oktatási Központ Számítástechnikai programozó Z S Í R O S T I B O R E L E K T R O N I K U S K E R E S K E D E L M I P O R T Á L F E J L E S Z T É S E Kolman Nándor Szaktanár konzulens T A R

Részletesebben

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ WORDPRESS FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ e-motions Kft. 1 1. Tartalomjegyzék WordPress Felhasználói dokumentáció... 1 1. Tartalomjegyzék...2 2. A WordPress szoftverről...4 3. Online dokumentáció... 5 A WordPress

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Információtechnológiai Tanszék

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Információtechnológiai Tanszék ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Információtechnológiai Tanszék SZAKDOLGOZAT BEVEZETÉS A LIBREOFFICE BASIC HASZNÁLATÁBA TANÁRI SEGÉDLET Fölker Csaba Tanszéki konzulens: Biró Csaba 2013.

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

DELPHI tanfolyami jegyzet

DELPHI tanfolyami jegyzet DELPHI tanfolyami jegyzet Barhács Oktatóközpont 2004. Delphi modul - 1. fejezet Delphi elméleti alapok Bevezetés Windows alapú alkalmazások fejlesztéséhez jó darabig csak a C nyelv állt rendelkezésre.

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZOFTVERFEJLESZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar GRAFIKUS ADATBÁZISKEZELŐ, ÉS ADATFELDOLGOZÓ SZOFTVER NAPFIZIKAI ALKALMAZÁSHOZ

Debreceni Egyetem Informatikai Kar GRAFIKUS ADATBÁZISKEZELŐ, ÉS ADATFELDOLGOZÓ SZOFTVER NAPFIZIKAI ALKALMAZÁSHOZ Debreceni Egyetem Informatikai Kar GRAFIKUS ADATBÁZISKEZELŐ, ÉS ADATFELDOLGOZÓ SZOFTVER NAPFIZIKAI ALKALMAZÁSHOZ Témavezető: Dr. Tóth László egyetemi adjunktus Készítették: Molnár Csaba Siteri László Weinbach

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Mészáros Péter

SZAKDOLGOZAT. Mészáros Péter SZAKDOLGOZAT Mészáros Péter Debrecen 2011 Debreceni Egyetem Informatika Kar WEBES ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS A MAGYAR IMMUNOLÓGIAI TÁRSASÁG SZÁMÁRA Témavezető: Dr. Végh János DSc, egyetemi tanár Külső konzulens:

Részletesebben

Számítógép alapismeretek

Számítógép alapismeretek Számítógép alapismeretek jegyzet Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak, számítógép kezelés (2.-11. oldal) 1.1 Alapfogalmak (Hardver, Szoftver, Operációs rendszer, stb.) 1.2 A számítógép felépítése (CPU, RAM,

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

Programozási alapismeretek (VBScript)

Programozási alapismeretek (VBScript) Programozási alapismeretek (VBScript) 8/1 Programozási alapismeretek (VBScript) A programozási nyelveknek két alapvető típusa van. Az egyikbe tartoznak azok, amelyeknek forráskódját egy fejlesztőkörnyezetben

Részletesebben

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Mgr. Námesztovszki Zsolt A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Szabadka, 2009. Alapfogalmak Az adattárolás mértékegységei A számítógép világában ugyanolyan fontos szerep jut a mértékegységeknek, mint hétköznapi

Részletesebben