I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM"

Átírás

1

2 I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM 1.1. Bevezetés Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete megbízásából készül a város teljes közigazgatási területére kiterjedően a Településrendezési Terv. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban: Étv) előírásainak megfelelően Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az érvényben lévő rendezési tervi eszközök felülvizsgálatát, Szabályozási terv és Helyi Építési szabályzat készítését határozta el. Ennek megfelelően kell elkészíteni a Településfejlesztési koncepciót, mely megalapozza a további rendezési eszközök készítését. Kiskunfélegyháza Építési Szabályzat (KÉSZ) és Szabályozási Terv célja a Településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terv meghatározásainak jogi eszközökkel történő érvényesítése, azaz az egyes területek használatának, beépítésének, természeti, táji és épített környezeti értékek védelmének, a környezetvédelmi követelmények jogi szabályozása a város közigazgatási területére eső összes telekingatlanra. Előzmények A város 1978-ban készült általános rendezési terve között került teljes körű felülvizsgálatra egy ben elfogadott városrendezési program alapján. A kilencvenes évek végén készült megyei és a számos tekintetben abból megcsapolt kistérségi stratégiai programok azonban sematikusak, nem követik a gazdaságés vidékfejlesztési politikák elmúlt években felgyorsult változásait. A jelenleg ismert feltételekből kiindulva, a közelmúlt tendenciáit a jövőbe vetítve, megfogalmazható és radikális fejlesztéspolitikai változások hiányában reális jövőkép, igen távol áll attól a képtől, amely a koncepció kidolgozásához alkalmazott Delphi jövőkutatási eljárás keretében tükröződik a helyi hozzáértők elvárásaiban. Elvárás, és elérhetőnek gondolt cél, hogy a város a fejlett európai városok színvonalát eléri, a létbiztonság erősödik, a mezőgazdaság és ipar dinamikusan fejlődik. A koncepció készítésének tervi és tanulmánytervi megalapozói: Bács-Kiskun Megye és Kilenc Kistérsége Területfejlesztési Koncepciója és Fejlesztési Programjavaslatai (VÁTI-MTA RKK Kecskemét, 1998) Bács- Kiskun Megye Komplex Tervének Területrendezési Terve (területrendezési koncepció és terv, VÁTI-MTA RKK Kecskemét, 1999), Homokhátsági települések szilárdhulladék-kezelési rendszerének kialakítása projekt javaslat (Homokhátsági RÖT ) A települési térbeli vonatkozások tekintetében kiindulási alapot képeztek: az 5/1995 tervszám alatti, 7/1997. (III.5.) Ök. sz. rendelettel elfogadott rendezési terv, egyes kisebb területek elfogadott rendezési tervei és az önkormányzat által 2002-ig készíttetett tanulmánytervek, térségi programok, valamint a városközpontra pályázati formában készült tanulmány és a helyi rendeletek. Kiemelt figyelmet kaptak a már elfogadott rendezési tervek egyeztetési folyamatában megfogalmazott észrevételek. A koncepció összhangban van az Országos Területfejlesztési Koncepcióval és az Országos Területrendezési Terv januári egyeztetések lezárása utáni elfogadásra előkészített anyagával A településfejlesztési koncepció funkciója A településfejlesztési koncepció funkciója, hogy megjelenítse, időben tagolja a város életére kiható, a lakosság számára előnyös és tartós változások elérésének fő irányvonalait. Azzal, hogy kiemel egyes irányokat, mások háttérbe szorulnak. Elfogadható, ha az egyes polgárok mozgástere eltérő mértékben bővül, de elvileg egyetlen polgár sem kerülhet a már elértnél hátrányosabb helyzetbe. Ezért a koncepció lényeges eleme az elkerülhetetlen hátrányok ellensúlyozása, kompenzációk biztosítása. A változások kívánatos és lehetséges arculata rutinszerűen megfogalmazható a gazdálkodás, a kommunikáció (anyagi és szellemi áramlások), a környezeti beleértve a kulturális feltételek, valamint a hatalmi viszonyok felől. De nincs olyan általános városi polgár, akit az ilyen leírás megérintene, az így megfogalmazott jövőkép irányában elkötelezett lenne. Minden egyes polgár joggal várja el, hogy saját élete szemszögéből legyenek láthatók, az ő egyéni életére szabott lehetőségek. Az elvárások elvileg végtelenül sokfélék. A létfeltételek hasonlósága és a rendelkezésre álló minták, információk szűkössége folytán azonban igen sok hasonló elvárás fogalmazódik meg tavaszán több mint ötszáz megkérdezett városi polgár közül közel félszázan írták le milyen változásokat várnak a város közelebbi és távolabbi jövőjében. A válaszok elegendően nagy száma lehetőséget ad arra, hogy a legalapvetőbb elvárások megfelelő súllyal érvényesüljenek a város fejlesztési koncepciójában. Vannak olyan kérdések, amelyek megválaszolása szakértői oldalról igen nehéz. Ezért a kérdésekre adott válaszok elsősorban figyelemfelhívók, az önkormányzati testület válaszai adhatnak végleges alapot a fejlesztési főirányok kiélesítéséhez. T-4 TERV 1 Planet C.P. Mérnöki Iroda

3 Az önkormányzat által határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció ad alapot a településrendezési terv elkészítéséhez Helyzetelemzés A jelenlegi helyzet térségi jellemzői a megyei és kistérségi fejlesztési dokumentumok SWOT analízis munkarészei keretében kerültek megfogalmazásra. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem állapítható meg a vizsgálat megbízhatósága, mivel sem a résztvevők körére, sem az alkalmazott kommunikációs menetrendre, sem az általánosítások módszerére vonatkozó meghatározások nem találhatók a szövegekben, a belső és külső jellemzők összekapcsolására vonatkozó szakmai elvárások nem teljesülnek. Különösen nehéz értelmezi a vonatkozó anyagot arra tekintettel, hogy a témakörök kiemelése, rendezése előtt nem fogalmazódtak meg a vizsgálódási irányokat is formáló alapvető hipotézisek. A fenti fenntartások ellenére személyes szakértői megkérdezések alapján összeállítottuk a konvencionális SWOT analízis táblázatokat. A jövőre vonatkozó elvárásokat, azok egymáshoz kapcsolódását, prioritásait és a megvalósulás becsült idő-sávját megfogalmazó, hiteles, világszerte elismert tudományos módszerrel, a DELPHI eljárás alkalmazásával tárja fel a településfejlesztési koncepció vonatkozó munkarésze. A megkérdezettek köre 600 fő a válaszadók megfelelő számával megbízhatóan, hitelesen reprezentálja a városi lakosság körében megfogalmazódó véleményeket. Az egyeztetési folyamat fázisai és a vizsgálati területek Az előző rendezési tervhez kapcsolódó valamennyi észrevétel feldolgozása és a helyszíni vizsgálatok tapasztalatai alapján, valamennyi műszaki meghatározás vonatkozásában tervezői feladat volt alternatív megoldások keresése, és ahol ezeknek realitása van, azok kiemelt bemutatása. Az egyeztetés itt arra irányult, hogy a műszaki szempontú érvek mellett megjelenjenek a helyi érdekviszonyokhoz, tulajdonviszonyokhoz, helyi szokásokhoz illetve a város fejlesztési teljesítőképességéhez kapcsolódó problémák. A polgármesteri és városfejlesztési szakemberekkel történő egyeztetések után közel harminc olyan téma fogalmazódott meg, amelyeket az önkormányzat bizottságainak, a város meghatározó gazdasági szereplőinek, civil szerveződéseinek meg kellett tárgyalniuk. Vannak olyan témakörök, amelyekre vonatkozóan hosszú idő óta nem alakult ki konszenzus, így különösen e témákra vonatkozóan kompromisszumos megoldási javaslatokat kellett megfogalmazni vagy párhuzamosan több változatot kellett továbbvinni. A jövőkép, a város hosszú távú átfogó fejlesztési céljainak meghatározása, a SWOT analízisben megállapított gyengeségek megváltoztatásával és az erősségek kihasználásával A városfejlesztési koncepció átfogó fejlesztési céljait az önkormányzati bizottsági, vállalkozói és civil szervezetek körében történt megvitatás után, a SWOT analízis által feltárt adottságok és lehetőségek tekintetbe vételével, a Delphi vizsgálatban domináns elvárások figyelembevételével kell végleges formába foglalni. Fejlesztési prioritások, a jövőképbe foglalt célok eléréséhez szükséges stratégia megfogalmazása A jelenleg ismert feltételekből kiindulva, a közelmúlt tendenciáit a jövőbe vetítve megfogalmazható és radikális fejlesztéspolitikai változások hiányában reálisnak tartott jövőkép igen távol áll attól a képtől, amely a koncepció kidolgozásához alkalmazott Delphi jövőkutatási eljárás keretében tükröződik a helyi hozzáértők elvárásaiban. Elvárás, és elérhetőnek gondolt cél, hogy a város a fejlett európai városok színvonalát eléri, a létbiztonság erősödik, a mezőgazdaság és ipar dinamikusan fejlődik. Elvárás, hogy a kormányzás beleértve az önkormányzati munkát is szelídebb, toleránsabb legyen. Nyilvánvaló, hogy a szerény jövedelemből élők számára minden radikális változás a létbiztonságot veszélyezteti. Azonban a város gazdaságának radikális megújítása nélkül nincs esély a vágyott célok elérésére. A gazdaságkorszerűsítés csak a leggondosabban kidolgozott foglalkoztatás- és szociálpolitikai védőháló kiépítésével együtt történhet. A közeljövő legsürgetőbb feladata a fejlesztési támogatások megszerzéséhez szükséges pályázati technikák elsajátítása. Igen fontos, hogy reprezentációs beruházások - pl. a főtér túlméretezett átalakítása - ne terheljék túl az önkormányzatot, hogy képes legyen a városszerkezet korszerűsítő és infrastruktúraellátottságot javító fejlesztési pályázatokhoz az önrészt biztosítani. Alternatívák a népességmegtartó képesség növelésére, kitörési pontok a gazdaság fejlesztésére A település népességmegtartó képességét növelő programoknak nem az országos népességszám csökkenési trend helyi megfordítására kell irányulnia. Elsődleges cél a leginkább mobil, könnyen elillanó értelmiségi és szakképzett népesség elvándorlásának lassítása a vonzó városi életminőség biztosításával: a minőségi oktatási és kulturális szolgáltatások többszintű térségi rendszerét ki kell építeni Kiskunfélegyházán, mint Kecskemét pihenő-városrészén a szabadidős funkciók nagyszabású gazdagítása szükséges. T-4 TERV 2 Planet C.P. Mérnöki Iroda

4 Számolni kell azzal, hogy a város alacsony presztízsű lakóterületeivel és kiterjedt iparterületeivel a pihenésre ideális hely illúzióját igen nehéz megteremteni. A gazdaságfejlesztés kitörési pontjai A kilencvenes évek közepén megfogalmazott gazdasági környezet jellemzők alig változtak. A város regionális gazdaságföldrajzi helyzete adott: Kecskemét és Szeged mellett központ-szerepköre csekély. A megyén belül a hasonló helyzetben lévő Kiskunmajsával és Kiskunhalassal, még erőteljesebben Csongráddal és Szentessel kooperációs kapcsolatokat alkothat. A Tisza, a Kiskunsági Nemzeti Park, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet közelsége a város számára meghatározó jelentőségű gazdaságerősítő lehetőséget jelent, a vidékfejlesztési EUforrások elérésére is komoly esélyt ad. Alternatív program egyben a nagyobb településekkel kezdeményezett kooperáció esélyét is erősítni a Tiszaalpár-Kiskunfélegyháza-Bugac idegenfogalmi-vidékfejlesztési kistengely megszervezése. Halaszthatatlan a folyamatos térségi kooperációs kapcsolattartás megszervezése. Akkor is, ha az az első években látszólag semmiféle eredménnyel nem jár. Először igen alaposan meg kell ismerni a partnereket. Kisebb kísérleti projektek sorát kell kidolgozni. Újra kell fogalmazni a Kecskeméthez fűződő kapcsolatot is. Először az idegenforgalomhoz is kapcsolódó szolgáltató szektorban javasolt önkormányzati támogatással együttműködési formákat kialakítani. Felül kell vizsgálni a közlekedés gazdaságfejlesztő hatására vonatkozó elgondolásokat. Ezek élesen szemben állnak a megkérdezettek tapasztalatával. Az autópálya közelsége a város saját gazdasági kapacitásának szerénysége folytán nem fejlődést dinamizáló tényező. Az egyvágányú vasút kétvágányúvá fejlesztése hasonló okból nem indukál észlelhető gazdasági fejlődést. Tévesek az 1995-ös rendezési program vendéglátási tevékenységhez kapcsolódó meghatározásai is. A város jelenleg nem rendelkezik olyan programmal, szolgáltatásokkal, amelyekre komoly idegenforgalom-növekedés prognosztizálható. A kedvező közlekedési helyzetre és Kiskunhalas már kidolgozottabb termék-arculatára is alapozva, feltétlenül meg kell komponálni a három hasonló pozíciójú település közös termék-arculatát. A város repülőtere minimális felszereltséggel rendelkezik, de kiválóan fejleszthető, nem csupán helyi sportrepülés céljára használható, idegenforgalmi jelentősége lehet, gazdaságfejlesztés tekintetében viszont a közeljövőben nem lehet számottevő szerepe. Jelentőséget nyerhet akkor, ha elláthatja Kecskemét polgári repülőterének szerepét. Ilyen tartalmú stratégiai döntés elérése elsődleges cél. A demográfiai adatok és tendenciák alapján iránymutatás az intézményhálózat korszerűsítésére az ellátottsági szint meghatározására (kapacitásigény) A demográfiai tendenciák alapján az elöregedés gyorsul, így az egészségügyi, idősgondozó és időskori szabadidős létesítmények iránt. Sajátos helyi problémát jelent a külterületi idős lakosság gondozása és ellátása. Nem javasolt öregek napközi otthonait és szociális otthonokat létesíteni nagyobb számban. Olyan ellátó intézmény kiépítése szükséges, amely az időskorúak otthonaiban történő kölcsönös vendégjárást megszervezi, a fiatalok részére a segítő szolgáltatások széles körét segít felkínálni. Az ellátottság tehát akkor megfelelő, ha nem csupán az idősek szokásos intézményesített gondozása, hanem az emberi kapcsolat-hálók megőrzését és erősítését is megszervezi. Az új helyi ellátó feladatok új helyi képzési profilokat igényelnek. A demográfiai adatokat és a gazdaság prosperitás problémáit együtt figyelve, szükséges az oktatás középszintjét megerősíteni, a helyi foglalkoztatási kínálat figyelembevételével. A helyi gazdaság igényeire hangolt képzés bizonyos értelemben szűkíti a polgárok mozgásterét, ilyen értelemben megtartó tényező. Javaslat a gazdasági szerkezet modernizálására az ipar, a mezőgazdaság és a turizmus területén A mezőgazdaság, vidékfejlesztés prioritásai: Az Európai Unió a Világbankhoz hasonlóan egyetlen jövőt enged meg Magyarország számára: nagy valószínűséggel külföldi tulajdonú nagybirtokokon profitközpontú mezőgazdasági termelést, bérmunkássá degradált parasztsággal, a gyengébb talajú térségekben vidékfejlesztés címén a helyi ellátásra szolgáló mezőgazdasági tevékenység akadályozásával. Szerződéses rendszert terveznek úgynevezett kulturális, környezeti, szociális szolgáltatások elvégzésére, ahol átstilizált közmunkásokként kiszolgálók és kiszolgáltatottak lesznek az önálló gazdálkodói képességükre ma még büszke családok gyermekei. Jelenleg nem érzékelhető olyan ellenállás, amely ezt a folyamatot meg tudná akadályozni. Ezért őszintén szembe kell nézni azzal, hogy a mezőgazdasági munkából ma is csak tengődő családok öt, maximum tíz éven belül életmódváltásra kényszerülnek. Kiskunfélegyháza önkormányzatának ki kell dolgoznia a város közigazgatási területén belül érintett, hozzávetőleg ezer tanyai gazdálkodó többsége részére az uniós, közvetlen kifizetéses szolgáltatásként elismert tevékenységi formákat. T-4 TERV 3 Planet C.P. Mérnöki Iroda

5 Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a kistérségben több mint tízezer mezőgazdasági egyéni vállalkozóra vár radikális gazdasági környezet-változás (1997-es adatok szerint lakosból egyéni vállalkozó). A tönkremenő vállalkozások köréből a városokban keres munkahelyet a cca még nem nyugdíjas korú munkaerő legalább harmada, ugyanakkor az eddig kisegítőként dolgozó házastársak köréből is legalább ezer fő. A következő évtizedben Kiskunfélegyháza városban keresnek munkát mintegy kétezren, évente legalább kétszázan. A tanya-gazdaságokat nem számolják fel erőszakkal, de mai minimális jövedelemszerzési lehetőségeiket is elveszítik. A nagyjövőjű biogazdálkodás is csak nagygazdaságokban marad életképes. Ezen a területen még lehetőség van hazai tulajdonú új típusú szövetkezetek kialakítására, erre azonban Kiskunfélegyháza és környéke gazdálkodóit önkormányzati és központi támogatással fel kell készíteni. Fenti számítások életszerűségét erősíti, hogy már az 1999-es vidékfejlesztési stratégiai program tartalmazza: Csökkent a mezőgazdaságból élők száma, ez a tendencia a kiéleződő piaci verseny, a birtokkoncentráció, a magasabb fokú gépesítettség és a modernizálódó gazdálkodási formák következtében nagy valószínűséggel a jövőben is folytatódni fog. A város keleti külterületén a szántóföldi termelés marad a meghatározó, a nyugati homokos zónában jellemző kertgazdálkodás jövője bizonytalan. A változások itt is a birtoknagyság növekedése és a változatosság csökkenése irányába mutatnak. A kialakult szerkezet fenntartása addig indokolt, amíg a gazdálkodás legalább az önellátás szintjét eléri. Az állattenyésztés a kistérségben jelentős jövedelemforrás marad, a térségben történő feldolgozás fejlesztési irányai tisztázatlanok, ez azonban a rendezési tervben a területfelhasználás-meghatározást nem akadályozza. A megyei vidékfejlesztési program keretében helyet kapott a környezetkímélő gazdálkodás fejlesztése, különösen a természetvédelmi területeken. Ez a megközelítés azonban kevéssé érinti a biogazdálkodást, amely így kimaradt a megyei és kistérségi fejlesztési főirányok közül! Az erdősítési program csak megyei szinten megfogalmazott, és késik az operatív program kidolgozása. Foglalkoztatási szempontból az átmenet időszakában nincs meghatározó jelentősége. Az 1999-ben kidolgozott megyei vidékfejlesztési program teljes átdolgozása szükséges, mivel az nem tükrözi az EU 2000-ben véglegesített (EUREK2000) radikálisan új regionális politikai elhatározásait, és az azokhoz tartozó új pénzügyi vonatkozásokat. Világosan meg kell különböztetni azokat a feladatokat, amelyek a közeljövőben a privát szférára tartoznak, és azokat, ahol a települési önkormányzatok és térségfejlesztés szervezeteinek közreműködése nélkülözhetetlen. Igen nehezen ítélhető meg, hogy melyek azok a nagyléptékű fejlesztések, amelyek az önkormányzati és térségfejlesztési támogatások vonzereje miatt valósulnak meg. Nagy pontossággal megállapítható ugyanakkor, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a magántőke nem vállal fel. Nem térségfejlesztési feladat, pl. magán-vállalkozások termékmarketingjének támogatása, EU-konform minőségellenőrzési rendszerük kiépítése. De feltétlenül az a kistermelők átképzése, kooperációra orientálása. Kiskunfélegyháza kistérség fejlesztési programjában megyei program-elemként szerepel a mezőgazdasági termelés-feldolgozás-értékesítés teljes vertikumának támogatása. Fentiek tükrében ez alapvetően elhibázott elgondolás, hiszen ezek a befektetések néhány év múlva külföldi tulajdonba kerülnek töredék-áron. Jelenleg nem tisztázott, hogy milyen minőségi paramétereket kell elérnie a természeti és épített környezetnek, hogy a valóban idegenforgalmi jövedelemtermelő tényező legyen. Szelektálni szükséges abban a tekintetben is, hogy az idegenforgalmi termékként kezelhető, hálózatba foglalt értékek prioritást élvezzenek. A kereskedelem és szolgáltatás A kereskedelmi vállalkozások száma jelenleg a kényszervállalkozások sokaságából eredően igen nagy. A középés kisvárosok felé nyomuló nemzetközi kereskedelmi vállalkozások a néhány üzlettel és szűkös nagykereskedelmi bázissal működő, hazai vállalkozásokat veszélyeztetik elsősorban. Különösen a helyi kereskedelmi vállalkozások védelme indokolt. Ilyen megyei és kistérségi program azonban nem fogalmazódott meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megfogalmazódott, hogy azok csak az alapszolgáltatások körében bővültek. A magasabb jövedelmezőségű szolgáltató ágazatok biztosítás, pénzügy, gazdasági szolgáltatások megerősödésére csak a város gazdasági potenciáljának erősödése ad esélyt. Másfelől viszont e szolgáltatások hiánya taszítóan hat a gazdasági vállalkozásokra. A nyugat európai kisvárosok gyakorlatához hasonlóan fiókegységek kiépítését kell szorgalmazni, átmenetileg kedvezményes bérlemény-biztosítással. Ipar A rendszerváltás után leálltak az ipari terméket előállító Tsz-melléküzemágak, és lényegében csak Kiskunfélegyházán maradt fenn néhány üzem. Egyik sem elegendően nagy ahhoz, hogy azok igényére helyi szakképzés és különösen fejlesztő bázis lenne alapozható. A kistérség fejlesztési stratégiai program szerint a keletkező jövedelmek elkerülnek a térségből. A mezőgazdasági termékfeldolgozás széleskörű a városban és a kistérségben is, a megtermelt jövedelmek mozgása, felhasználása feltáratlan. A vállalkozások lényegében belső piacra termelnek. T-4 TERV 4 Planet C.P. Mérnöki Iroda

6 Az iparban foglalkoztatottak száma az összlakosság 10%-a. A nyilvántartott munkanélküliek száma meghaladja a 800-at, 50% volt iparban foglalkoztatott, ezek fele tartósan munkanélküli, tehát a termelésbe visszaemelése nem reális. Képzett, illetve átképezhető ipari termelésbe vonható munkaerő a városban legfeljebb 600 fő. A meglévő ipari üzemek termelékenységének növekedése, nem fejleszthető üzemek megszűnése révén, a jelenlegi munkaerő 20%-a veszti el munkahelyét a következő évtizedben. A felszabadult munkaerő legfeljebb 50%-a, 300 fő mozgósítható más területre. A környező települések foglalkoztatási nehézségei folytán 20 km-es sugarú térségből további fő munkaerő kínálattal lehet számolni, megfelelő képzési arculat esetén. Fentiek behatárolják a stratégiai fejlesztési programban megjeleníthető ipari, ipari parki fejlesztések nagyságrendjét. Mindösszesen fő mozgósítható és felkészíthető munkaerővel lehet számolni egy nagyobb szabású beruházásnál. Más ipari parkok tapasztalatai alapján egy nagyobb összefüggő ipari park terület előkészítése indokolt, legalább 50 hektár területen. A földterület minőségének, a közművesítési és ráközlekedési lehetőségeknek eltérő súlyú figyelembevételére öt javasolt fejlesztési területet került megjelölésre, ezek közül kell a legoptimálisabbat kiválasztani. A jelenleg működő ipari üzemek közül négy üzem dolgozói létszáma haladja meg a kétszáz, de nem éri el az ötszáz főt. Ezek telephely-méretét alapul véve újabb üzemek fogadására elegendő területet biztosítanak a város belterületének déli határánál elhelyezkedő, elfogadott rendezési tervvel megalapozott gazdasági területek. Egy látszólag csekély probléma miatt azonban, alapos átdolgozásra szorulnak, amely átdolgozás következtében a csapadékvíz-kezelés megoldása érdekében - e területek jelentősen lecsökkennek. Egy korszerű technológiával létesülő, fejlesztésre is területet biztosító beruházásnál a dolgozói létszámra jutó fajlagos területigény nagyságrenddel nagyobb annál, mint ami a meglévő üzemeknél kialakult. Gazdaságfejlesztés és fenntarthatóság A jövőben valamennyi jelentős beruházáshoz különféle mélységű környezet-tanulmányokat kell készíteni a funkcionális mérlegeken (auditokon) túl. Bár vannak olyan törekvések, hogy a civil szervezetek felelősségi körébe utalják a fenntarthatóság feltételei fennállásának ellenőrzését, nyilvánvaló, hogy csak a települési és nagyobb térségi önkormányzatok rendelkeznek olyan jogosítványokkal, hogy a haszonmaximalizálásra törekvő vállalkozásokat féken tartsák. Az önkormányzat jogosítványait területekre lebontó városrendezési szabályozásnak biztosítania kell: helyettesíthető kultúra-megtartó és idegenforgalmi erőforrás védelmét) az energiatakarékosságot és a lehető legtisztább technológiákat a nem megújuló források védelmét termelődő hulladékmennyiség csökkentését és újrahasznosítását a föld teljes értékű forrásnak tekintését a biodiverzitás városi területen történő megőrzését a városba behatoló összefüggő zöld folyosókkal Kiskunfélegyháza munkahelyteremtő törekvései során belekényszerül tőkeallokációs, a helyi erőforrásokat kizsákmányoló tőkekihelyezési programokba. A civil szervezetek azt tudják elérni, hogy a város számára jelentős értékvesztést és kiszolgáltatottságot okozó képviselői akciókat megakadályozzák. Illik feltételezni, hogy nem korrupcióból, hanem tudatlanságból erednek a hibás döntések. A város nem megújuló értékeinek többsége nem védett. Ilyenek a koros növények és épületek is, közöttük a fürdő és a vasútállomás melletti katonai létesítmény. A legvédtelenebbek a lakóházak, különösen az azok együttesében megjelenő város-karakter. Ezt napról napra roncsolják az önmagukat megmutatni, kidülleszteni akaró építészek és építtetők. Ha nem alakul ki szerződés erejű kompromisszumos megállapodás a megőrzendő városképi arculat feltétlen védelmére, akkor a város igen gyorsan és tartósan levethetetlen, múlt nélküli, sablonosan modernkedő és újgazdag városarculatot fog ölteni. A fenntarthatóság jegyében a város körül meg fognak jelenni a modern áramtermelő szélkerekek. Kevéssé ismert, hogy ezek rengeteg madarat pusztítanak el. Tehát különösen védett területek és madárvonulási övezetek közelébe nem kerülhetnek. Az új lakóövezetek kialakításához iránymutatás (lakásépítési fejezet) Új lakóövezetek kialakítása csak családiházas beépítéssel illeszkedik a kialakult városszerkezetbe. Ennek megfelelő infrastruktúra megjelenítése szükséges a rendezési terv keretében. A település lakott helyeinek eltérő formái eltérő fejlesztési formákat igényelnek. A városközponti igénytelen többszintes társasházak és a külsőbb lakótelep-szerű beépítés többszintes társasházainak korszerűsítése szükséges a lakásstruktúra megváltoztatása nélkül. A családiházas területeken az átépítések építészeti minőségének emelése szükséges. A tanyák fejlesztésénél figyelembe kell venni e létesítmények sokszínű működési formáit, ennek megfelelő rendezési szabályozást kell érvényesíteni. T-4 TERV 5 Planet C.P. Mérnöki Iroda

7 Földhasználati stratégiai javaslat Magyarország területrendezési tervében levő 3 kategóriás földhasználati zónaterv figyelembevételével Földhasználati stratégia: Alapvetően három földhasználati kategóriát különböztethetünk meg: intenzív agrárterületek extenzív agrárterületek védelmi területek Intenzív művelésű agrárterületek: Jó minőségű területeken folytatható nagy táblaosztású területeken intenzív szántóföldi növénytermesztés a település É-ÉK-i részén A kertségekben, primőr zöldség, virág, valamint gyümölcs és szőlőtermesztés folyik. Ennek igen nagy a munkaerő szükséglete, ugyanakkor biztos a felvevő piac. Ezeket a területeket tovább lehetne növelni, bővíteni (alma, őszibarack, dinnye, bogyósok esetleg gyógynövénytermesztés). Az extenzív agrárművelésű területek: Külterjes legeltetésre alkalmas gyepterületek a D-i DNy-i részeken (kivéve a nagyüzemi libatartás). Az állatállomány nagyságát és ennek megfelelően az összetételét a piaci viszonyok (juh, szarvasmarha tenyésztés, tejtermelés) valamint későbbiekben az EU-hoz való csatlakozás feltételei fogják meghatározni. Védelmi területek: elsődlegesen nem művelésre szánt, hanem különböző, egyéb céllal kijelölt védőzónák, pufferterületek. Lehetnek talajvédelmi, tájvédelmi, természetvédelmi, mezővédelmi (erdősáv), vízvédelmi stb. céllal lehatárolt földrészletek, erdők és gyepek. Környezetértékelés meghatározottsága Itt két alapvetően fontos kategória határozható meg: Agrártermelési meghatározottságú terület Környezetérzékenységi meghatározottságú terület Agrártermelési meghatározottságú a jó minőségű csernozjom talajon folytatott mezőgazdasági művelés a település É-ÉK-i részén, ahol lehetőség van a jelentős méretű táblák kialakítására. Nem annyira érzékeny a deflációra, valamint jobb a terület vízháztartása is. Környezetérzékenységi meghatározottságú terület: A település D-DNy-i részén elhelyezkedő részek. Jellemző legfontosabb talajkárosító hatások a homokterületeken jelentkező defláció, a löszös területeken jelentkező belvizek nyomán az erózió és ezzel összefüggésben a másodlagos szikesedés. A defláció ellen mezővédő erdősávok telepítésével, a belvizes területeken a földhasználat átalakításával lehet védekezni pl.: szántó-gyep konverzió. A térséget sújtó vízhiány hatására a mezőgazdasági területek termőképessége jelentősen csökken, ami veszélyezteti a külterületei lakott területeket is. Föld és talajvédelmi szempontból a felhagyott bányagödröket rekultiválni kell, mivel komoly veszélyt jelent a szennyeződés bekerülése a talajvízbe és a felszín közeli rétegekbe. A stratégia által meghatározott feladatok, fejlesztések felsorolása. A fejlesztési koncepció által meghatározott fejlesztési irányok, rövid és középtávú célok, feladatok részletes kidolgozása a 2008-ig terjedő időszakra Közlekedési infrastruktúra és környezetének fejlesztése Az elmúlt évek során az autópálya megvalósulása után nem csökkentek, hanem nőttek a közlekedésre vonatkozó lakossági kritikák. Az igen drága autópálya-használat miatt a teherforgalom szinte teljes egészében továbbra is a városközponton zúg át. A legnagyobb a lakossági egyetértés abban a tekintetben, hogy a jelenlegi helyzetet azonnal meg kell változtatni. A vasúti felüljáróval is rendelkező elkerülő útvonalra kell terelni az átmenő kamion- és tehergépjármű forgalmat, ugyanakkor meg kell oldani, hogy a személygépkocsi-forgalom és a helyi ellátás szelídebb feltöltő teherforgalma a központhoz közelebb fekvő elkerülő úton tegye jól elérhetővé a központot. Ugyancsak agyontárgyalt téma a központbeli parkolás megoldatlansága. Valamennyi eddig elkészült tanulmány, ötlet számbavételével egyetlen elfogadható megoldás javasolható. Ezt a mellékelt vázlattervek mutatják be. A belvárosba vezető főutat északi oldalról nem szabad a vasúton átvezetni, hanem egy vasút előtti körforgalmi csomóponttal el kell vezetni keleti irányba. Ez az útvonal körülöleli a belvárost, és lecsatlakozásai vannak a központ felé. A kamion-forgalmat már korábban el kell terelni a vasúti felüljárónál jobbra, az autópálya mellett futó útra, és ez a forgalom lényegében minden zajra érzékeny lakóterületet elkerül. Az út menti terület-sáv kiválóan alkalmas gazdasági tevékenységek fogadására, amennyiben a talaj-jellemzők ezt megengedik. A közlekedésfejlesztési feladatok között kiemelten szerepel a vasút kétvágányosítása. Nem jelenik meg azonban egy igen karakteres működési mód igénye: a helyközi vasút, a kvázi-villamosként működő vasút, amely szerves kapcsolatot teremthetne Kecskemét és Kiskunfélegyháza között. T-4 TERV 6 Planet C.P. Mérnöki Iroda

8 A tömegközlekedés másik kényes területe a buszközlekedés. A vasútállomás térségében és a központban is. Törekedni kell arra, hogy a városképi értéket képviselő egyházi épületeket és karakteres kapuzatot a buszok sora minél kevésbé takarja. A gyalogos közlekedési zónák kialakítása tekintetében fokozott jelentőséget kap a Szent János u. Bajcsy Zs. u. Gorkij u. sarok beépítési megoldása a főtér közelében. Itt lehet még utoljára olyan belső gyalogos-átjárót kiképezni, ami megkíméli a sétálót a buszállomás és környéke látványától. A parkolás megoldására egyetlen nagy valószínűséggel jó megoldás alakítható ki költségtakarékosan és városképi szempontból is igényesen. A piac felett kell egy többszintes parkolót kiképezni, szabadon formálható templomoldali homlokzattal. Ez valódi építészeti pályázati feladat. A javasolt központi útvezetés lényeges jellemzője, hogy egy 30 km/ó max. sebességű személy- esetleg busz forgalmat átenged a városháza mellett, de attól határozottan elhúzva, és egy keskeny, összesen kétsávos útvonalat fordít rá a buszállomással már amúgy is tönkretett látványú Bajcsy Zsilinszky utcára. A mozi felőli (Szent János utcai) tér-rész továbbra is kissé elszakad a többi gyalogos tértől. Itt nyílik azonban lehetőség egy olyan intézményépület megvalósítására, amely a városháza és templom méltó párja. (országos pályázattal és külföldi zsűritagokkal biztosítva a maximális minőséget). A városközpont fejlesztése A gyalogos és gépjármű-közlekedés illetve parkolás szempontjából indokolt fejlesztések a közlekedési infrastruktúra fejlesztése kapcsán kerültek megfogalmazásra. A városközponti funkciók rendszere és azok fejlesztési lehetőségei tekintetében kívánatos egy önálló intézményrendszer-elemző munkarész kidolgozása. A központ építészeti értékeire vonatkozó vizsgálat és fejlesztési javaslat az értékvédelmi munkarészben jelenik meg. A központ sétálóút-hálózatának kifejlesztéséhez ki kell munkálni egy hurkos útvonal-hálózatot, amely többféle kombinációban lehetővé teszi az oda-vissza közlekedésre nem kényszerítő gyalogos mozgást. A kisebb és nagyobb közlekedési hurkokat a mellékelt vázlat mutatja be. a-c: A legszűkebb gyalogoshurok-sor: részletezve: a/1: Városháza udvar megnyitása a/2: Művelődési ház földszint megnyitása a/3: Sarki étterem teraszosítással a/4: Visszafordító pavilon (kamarakiállító, földdomb alatti nagyobb térbe vezető előtér) a/5: Földszinti funkció látványossá alakítása a/6: A bank előtt a tér felőli oldalon a szökőkút közelében köztéri alkotások a/7: Halászcsárda, minőségjavítással b/1: Béke tér bal oldalán a csárda után: új egyemeletes épület, világszínvonalú megformálással, az udvar esti megnyitásával b/2: Új piac és parkoló épület: a szomszédos iskola-épület felé teljesen lezárt homlokzattal készül, a Pázmány Péter utca felőli lakások sávjában is zárt. A többi oldalfelület elegendő az átszellőztetésre. A templom felőli földszinti oldalon este is elegáns portálos üzletek kapjanak helyet. b/3: Az iskola földszintjén az utca felé megnyitható ifjúsági kulturális tevékenység tere (zenei, képzőművészeti, modellező, stb.) kaphat teret. b/4: A legkényesebb befordító-beszívó funkciók tere: a múzeum esti udvari nyitott terével, a szomszédos épület udvarának megnyitásával esti szabadidős és vendéglátó programmal b/5: térplasztikákkal kirakott sétány a parókia kerítése mellett b/5: a parkoló-látvány kitakarása zöld fallal, b/6: áruház hátsó oldal átépítése, pl. az alsó zóna árkádosításával b/7: épület-arculat feljavítása, alsó zónában elegáns portálokkal b/8: változatlanul marad, kiválóan megfelel. c/1: A Bajcsy Zsilinszky utcai üres telek beépítése országos pályázaton nyertes épülettel, amelynek az udvara átjárható, attraktív udvarán át lehet haladni a Gorkij utca felé. c/2: A Bajcsy Zs. utca túlsó sarkán lévő telek beépítését és a jelenlegi mozi telkének a tér irányába kibővített telkét egy rendkívül attraktív épület-párral kell beépíteni, ennek szükségességét a rendezési terv készítői be fogják mutatni. c/3: A mozi helyére kerülő épületnek a városháza épülettel közel egyenrangú jelentős középületnek kell lennie, előadóterem, több moziterem, egyéb kulturális célú helyiségek együttesével. Javasolt a művelődési ház funkciók ide helyezése is. Ez az épület fogja meg a teret, hogy ne essen szét. c/4: A hézagos zártsorú beépítés megtartásával finomítható, esetleg emeletessé átépíthető épületek földszinten és udvarokon sétálók részére megnyitva. c/5: A városközponti ötletpályázatban foglaltaktól eltérően a mereven zártsorú beépítés nem javasolt. Igen lényeges a saroképület nagyvonalúságához illeszkedés. A foghíj túloldalán a földszintes épület T-4 TERV 7 Planet C.P. Mérnöki Iroda

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2005 A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. III. kötet - Településfejlesztési stratégia

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. III. kötet - Településfejlesztési stratégia GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció III. kötet - Településfejlesztési stratégia Tartalom 1 A fejlesztés lehetséges irányai 4 1.1 A település fejlesztését befolyásoló tényezők összefoglaló

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIA Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2014. (VI. 27.) Ökt határozatával 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat

BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat BELÜGYMINISZTÉRIUM BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: 2015. május Egyeztetési

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Újfehértó város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiája és operatív programjai

Újfehértó város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiája és operatív programjai ÚJFEHÉRTÓ A megújuló lehetőségek városa Újfehértó város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiája és operatív programjai Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó...

Részletesebben

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...5 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN...5 1.2. KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG...5

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tudás alapú, piacképes és diverzifikált gazdaság létrehozása a környezeti állapot megőrzésével, térségi összefogással Nagykálló

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS)

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) A MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1 A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) B MINTATERÜLET: KÁLI MEDENCE MIKROTÉRSÉG (II. KÖTET) FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2009. december

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG Készült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

Egyeztetési anyag KUNSZENTMÁRTON VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. 2015. április

Egyeztetési anyag KUNSZENTMÁRTON VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. 2015. április KUNSZENTMÁRTON VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Egyeztetési anyag Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 Készítette: TRENECON

Részletesebben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Településszerkezeti terv Munkaközi anyag

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Településszerkezeti terv Munkaközi anyag Településrendezési eszközök felülvizsgálata Településszerkezeti terv Munkaközi anyag ÖRVÉNYES Véleményezési eljárás anyaga Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes,

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Koncepció egységes szerkezetbe foglalása készült: Szeged mj. város Önkormányzata Megbízásából a T.T.T. Városépítő Település-, Magas és Mélyépítés Tervező Bt-nél

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA EGYEZTETÉSI ANYAG Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZBERÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Pestszentimre Jövőképe

Pestszentimre Jövőképe VILÁGPOLGÁR IRODA TANÁCSADÓ Pestszentimre Jövőképe 2010 Összeállította: Studio Metropolitana Nonprofit Kft. a Világpolgár 2000. Tanácsadói Iroda közreműködésével Megbízó: Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE

ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE HELYZETELEMZÉS, PROJEKTLELTÁR, PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július ÚJKÍGYÓS FEJLESZTÉSI AKCIÓTERVE Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 1013 Budapest,

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 VASVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben