Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori (Ph.D) értekezés tézisei FAANYAGOK FELÜLETI ÉRDESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA P ÉS R PROFILON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NAGYEDÉNYES FAJOKRA Csiha Csia Sopron 4

2 Doktori Iskoa: Cziráki József Faanyagtudomány (Vezet: Dr. Winker András) Program: Tudományág: Témavezet: Fafedogozó Technoógiák (Vezet: Dr. Kovács Zsot) Anyagtudományok és technoógiák Dr. Szabó Imre I. A kutatómunka tárgya és cékitzései A küönböz fafajok érdesség meghatározása során, ezen anyagra jeemz, sajátos probémaként merü fe, hogy míg egyes fajok szöveti szerkezete sr, nagy, nyitott edényekt mentes, addig más fajok kisebb-nagyobb átvágott edényeket tartamaznak, meyeknek számossága, jeenéte a mérési hosszon beü nagymértékben befoyásoja az eredményeket, torzítja a feüeti megmunkáás jóságának megítéését. Nagy, átvágott edényeket tartamazó fajok feüeti érdességének kiértékeése során gyakran taákozunk azza a probémáva, hogy egy igen jónak vét megmunkáás meett is, a statisztikai úton számított küönböz érdességi paraméterek egy igen rossz feüeti minségre engednek következtetni. Fevetdik annak szükségessége, hogy a feüet miyenségének objektív megítéése érdekében etávoítsuk a profibó az edények azon porcióit, meyek a mérési eredmények gyakorati hasznáhatóságát eehetetenítik. A probéma jeegzetesen oyan faanyagok méréséve és kiértékeéséve kapcsoatos, aho nagy, átvágott edények jeennek meg a mért profi mentén (mint p. az akác, tögy, kris, nyír), de mive a küönböz fafajokon beü is csak egy csoportot érint, ez a terüet hosszú idn keresztü kívü esett a figyeem átószögén. Az egyre szigorodó minségi eírások és evárások azonban ezen a terüeten is vátozást sürgetnek. Az edények zavaró jeenétének kiszréséve azonban koránt sem odódik meg minden probéma, mey a fafeüetek érdesség mérését jeemzi. A feüetek minsítése a gyakoratban jórészt kézze történik. A gyors és objektív minsítést az edények kiszrésén tú nagyban segítené, ha rendekezésre ána, egy oyan paraméter, amey a feüet vaódi jeegét egyszeren (egy paraméterre) írná e. Ennek értemében további vizsgáatokat végeztem annak fetérképezésére, hogy akamas ehet-e erre a feadatra a P profi ietve annak R z mintájára eáított P z paramétere. A témaváasztás aktuaitását oyan esetek is aátámasztják, amikor gyártó és megrende mérési ehetség és eírt jeemz hiányában nem tudtak megáapodni a gyártott tögy asztaapok érdességének megfeeségér. A efoytatott méréseknek ezen dogozat keretein beü is szk határt szab a tapintóts mérmszer, mey foyamatos gyártásközi eenrzésre akamatan. Várható kivátását szem ett tartva, az edények kiszrésére kidogozott ejárás függeten attó, hogy a profipontok adatait miyen mérmszerre vettük fe. A módszer essorban az edények kiszrését céozza, kitágítva az érdességmérés szempontjábó értékehet fafajok körét, miközben megviágítja a hagyományos méréstechnika néhány cészerten aspektusát. 3

3 Következtetések a szakirodaom fedogozása nyomán: 1. A faanyagok érdességéve kapcsoatos szakirodamat áttekintve egyértemen átszik, hogy a egnagyobb voumen pubikációk essorban német nyevterüetr származnak és többségükben a gyauás, és marás összefüggéseit vizsgáják, aig néhány pubikáció fogakozik a csiszoássa.. A cikkekb kitnik, hogy fafeüetek mérésére essorban tapintóts berendezéseket hasznának. A szerzk nagy többsége, a fémipari szabványokra és a berendezésre támaszkodva, fehasznáóként, kritika nékü akamazza fafeüetek mérésére és kiértékeésre, a rendekezésre áó mérmszert. A munkák aig egy kis része kérdjeezi meg a mérmszer és a mérési ejárás faanyagok mérésére és kiértékeésére vaó akamasságát és veti fe a feüvizsgáás szükségességét. 3. Több szerz véeménye egyezik abban, hogy az Abbott görbe paramétereit figyeembe véve, az anatómiai és megmunkáási érdesség eküöníthet, a megmunkáási- az R pk és R k, míg az anatómiai érdesség az R vk értékekben tükrözdik. Ezze szemben, azonban, nagyedényes fajok érdességének vizsgáata során számos pubikációban taákozunk azza a megjegyzésse, hogy a nagy edények jeenéte eeheteteníti a kiértékeést. Megfigyehet, hogy a nagyedényes fajok okozta kiértékeési probémákat a szerzk két úton odják meg: egyrészt már a minták megváasztásáná kihagyják a nagyedényes fajokat, vagy, amire szintén több pédát is taáunk, a nagyedényes fajokat visszavonják a minták sorábó, amint kiértékeésre kerü sor. Szükség van tehát oyan módszer kidogozására, ameye a nagyedényes fajok feüeti minsége jó értékehet. 4. A mérések irányáva kapcsoatban úgy összegezhetünk, hogy a szerzk mindenkor a rostra mereges mérési irányt váasztják, a döntést némeykor összehasonító mérésekke indokova, vagy gyakran anékü. A mért profion, tehát rostra meregesen, értemezik a huámosságot és az érdességet. Ugyanakkor több szerz is, egymástó függetenü úgy emíti a huámosságot, mint a rostta párhuzamosan mérhet kinematikai érdességet, ami azt jeenti, hogy faanyagok esetében rostra meregesen, a megmunkáásbó származó huámot nincs érteme keresni. Tekintette arra, hogy a mérésekhez a Mahr cég mszere át rendekezésre, ráátás nyít e visszásságra, amey abbó fakad, hogy a mérberendezések nem teszik ehetvé érdességi adatok számoását, anékü, hogy az esdeges P profibó huámosságot és érdességet ne váasztanánk szét. Vagyis a mérések során a huámosság fevétee (rostra meregesen is) egy,- a mérmszerre veejáró kényszer. 5. A mérmszerek a küönböz érdességi R paramétereket kizáróag az R profihoz rendeik hozzá, hoott fafeüetek méréséné ez torzuást okoz a vaódi feüeti geometriához képest. Szükség enne az esdeges profihoz hozzárendet érdességi paraméterek meghatározására és minsít paraméterként vaó akamasságának vizsgáatára. A fenti észrevéteek tükrében, jeen munka a femerüt evi megfontoások aátámasztását, az eentmondások tisztázását ietve egy oyan módszer kidogozását céozza, amey az edények etávoításán aapszik (a mért profibó), és ehetvé teszi a nagyedényes fafajok feüeti érdességének kiértékeését. Esként a P profion végrehajtott mérések esetében érdességi paraméterek megáapítására vot szükség, az R paraméterek mintájára. A P paraméterek kiaakítását és vizsgáatát az indokoja, hogy törekednünk ke a jeeneg kézze történ üzemi feüetminsítés kivátására, ezért a kézi értékeéshez egközeebb áó, vaóságos profi, az esdeges profi kiértékehetségének megteremtése, majd paramétereinek minsít jeemzként vaó akamassága a vizsgáatok f céja. Annak érdekében, hogy a P paraméterek jeentéstartama összehasonítható egyen, szükséges a profiok edény és huámosság szrése. Így egyazon profion vizsgáható mind a P z, mind az R z paraméter, mind pedig azok egymáshoz vaó viszonya, úgy, hogy az esdeges profi szrését egy robusztus becsésse eáított huám segítségéve végezzük, azért, hogy a hagyományos Gauss szr okozta torzuásokat az R profion ekerühessük. Az azonos hosszúságú mért szakaszokon a W z huámparamétert is értemezni ke, amey R z mintájára áítható e. Vizsgáva a nagy átvágott edényekt mentes bükk minta R z és P z értékeinek függését a szemcsefinomságtó, az edények kiszrése után a többi vizsgát fafajon is hasonó összefüggést vártunk. Eemeztük a P z /R z hányados és a W z huámparaméter viszonyát, átaános érvény összefüggést keresve. Küönböz feüetminséget adó csiszoó berendezéseken eáított akác mintákon megvizsgátuk a P z /R z hányados és a W z huámparaméter viszonyát. A P profi P z paraméterének jeemzésére fevettük és megvizsgátuk a P z =R z +W z paramétert és ezek egymáshoz vaó viszonyát. Mive a méréseket egyazon heyen többször is ke végezni, mindaddig, míg a minta és a mérmszer reatív dése kiküszöböhet, szükséges a nagyedényes fajokon is, egyazon nyomban ismétet mérések végrehajtása, 4 5

4 annak megáapítására, hogy ez miyen roncsoást eredményez a feüeteken, és hogyan jeentkezik az érdességi paraméterekben. Evégeztük a küönböz szemcsefinomságga csiszot nagyedényes fajok feüeti érdességének fetérképezését, az edények kiszrése foytán, annak igazoására, hogy az edények kiszrése következtében az aapszövet (Monár, 1999) érdessége jó korreá a csiszoószemcse finomságáva. Ezze szemben az edények etávoítása nékü, semmiyen összefüggés nem mutatható ki. II. A kutatómunka, módszer rövid összefogaása A vizsgáatokra essorban aboratóriumi körümények között - és csak bizonyos kiegészít vizsgáatokra - kerüt sor üzemi körümények között. A mintadarabok feüetének csiszoását a Nyugat- Magyarországi Egyetem Tanmheyében, kézi csiszoógéppe végeztük, SIA márkajezés, küönböz szemcsefinomságú, új, 75 x 533 mm-es, végteenített csiszoóvásznak fehasznáásáva. A csiszoóvásznak szemcsemérete a következ: 6, 8, 1, 1, 15, 18,, 4, 8, 3, 4, 5, 6. A vásznakat, a gyártó ajánásának vaamint az ISO nek megfeeen, a fehasznáást megezen, 7 órán keresztü 3± o C-on és 45 % reatív páratartamon kondicionáták. A korund csiszoószemcséket eektrosztatikus úton, mgyantáva rögzítették a magas fexibiitású ún. hajékony vászonra. A szemcseszórat zárt rendszer. A minták feüetér a csiszoatport finomszr, poreszívóhoz csatakoztatott keféve távoították e. Az azonos nyomban végzett mérésekhez fafajonként 15-ne és 18-assa megcsiszot, tögy, nyír és bükk mintát hasznátam fe, igazodva a gyakoratban eggyakrabban akamazott csiszoószemcse finomsághoz. Azonos nyomban 1-szer ismétet méréseket hajtottam végre annak vizsgáatára, hogyan vátozik az érdesség. A tapasztaatok aapján 3-4 igazítássa a dés már jó korrigáható. Az akácon minden szemcsefinomság meett -szor ismétet méréseket hajtottunk végre. Fafaj Szemcsefinomság Akác Tögy Kris Nyír Bükk Kézi és kontaktcsiszoón eáított minták R z és P z értékeinek összehasonító vizsgáatára 1-a, 15-e és 18-a csiszot mintákat aakítottunk ki, minden szemcsemérethez 5 darabot, úgy, hogy kézi és gépi csiszoón is készüt 5 feüet azonos csiszoó szemcse finomságga. A váasztott mérmszer: Perthometer S3P, tapintóts érdességmér, mey 5 m-es ekerekítési sugárra rendekezik. A mérmszert és a számítógépet RSC 3-es kábee összekötve, egy ASCII formátumban íródott programma megvaósítható az adatok exportáása. A kiegészít programra azért vot szükség, mert a mérmszer a mért profit papírcsíkon, nyomtatott formában jeeníti meg, az érdességi profihoz számot paramétereket digitáisan közi, így a program teremti meg az eredeti, mért adatokhoz vaó hozzáférést. Az edényszr, CurveCut program: Borand Dephi programnyeven íródott. A rutint Dr. Apár Tibor készítette, a szerz áta definiát agoritmus aapján. Az adatok behívása után megjeeníthet segítségéve az érdességi profi, küönböz febontás meett a gyakorisági görbe, kijeöhet a kivágandó tartomány és váasztóagosan megadható a kivágandó értékek heyettesítési értéke. A program, az edények etávoítása után, megrajzoja az érdességi profit és gyakorisági görbét, továbbá ehetséget kíná az adatok exportáására. További optimaizáása foytán, a szrt adatok és a megadott huámprofi adatait egyentenségi reációban eemezve, ehetvé teszi a szrés után a profiban maradó edénycsonkok etávoítását. Az edények kiszrése után eáó profion újraszámoja a regressziós egyenest és az etávoított edények széeit összehúzza. A továbbiakban, a P profibó, robusztus Gauss szrve eáított huámösszetev eváasztásáva R profit generá. A kíséreti mérések kiviteezéséné hagyományos Gauss szrve csak demonstrációs céa hajtottunk végre néhány mérést, a huám és az R profi eáítása mindenkor az ún. robusztus Gauss regressziós szrve történt, annak érdekében, hogy kiküszöböjük a hagyományos Gauss szr kedvezten kísér jeenségeit. A Gauss szr kedvezten kísér jeenségei: Nagyedényes fafajok mérésekor az edények környezetében, nagy ampitúdójú huámossági profit kapunk, a Gauss szr mködésének következtében. A vaóságoshoz képest, az érdességi profi jeentsen fetüremkedik, mesterséges váak jeennek meg az edények szájának környezetében. A jeenség mindkét huámhossz akamazásakor fenná, azonban rövidebb huámhosszt váasztva a torzuás jeentsebb. A kedvezten vátozás mértéke aapveten az edények méységét és 7

5 átmérjét függ, de befoyásoja az edények száma és a mérési hosszon beüi erendezdése, csoportosuása is. Gauss szrve szrve a nagyedényes fajokat, az érdességi R profion, a középvonahoz képest pozitív tartományban, fetüremkedések jeennek meg. Az R profi a vaódi profinak egy oyan torzuása, amey anyagot jeenít meg ott, aho a vaóságban az nem is étezik. Miután fevetdik a probéma, hogy a küönböz mérmszerek a szabványos paramétereket az érdességi profi aapján szogátatják, megfontoandó, hogy akamas-e a Gauss szrve szrt R profi nagyedényes fajok érdességének kvantitatív kiértékeésére. Mive az R profi torzuása a szrés miatt következik be, vizsgáandó a szrés szükségessége, ietve a Gauss szr kivátásának ehetsége. R profi gyakorisági görbéje Gauss szr (határhuámhossz,8 mm) Gauss szr (határhuámhossz,5 mm) P profi gyakorisági görbéje P profi R profi W profi P profi R profi W profi Az R profi gyakorisági görbéjén is megjeennek a fetrt edényszéek. Összehasonítva az R profi gyakorisági görbéjét a P profi gyakorisági görbéjéve, szembetn, hogy a pozitív tartományban az R profion dudor keetkezik, a fetrt edényszéek miatt, aminek a P profion nyoma sincs. Az aapszövet robusztus Gauss regressziós huámösszetevje: Az aapszövet huámösszetevjének eírása egyenérték azza a feadatta, hogy oyan huámot ke eáítanunk, amey a nagy edények környezetében nem húzódik bee a profiba, hanem ezeken a heyeken is megtartja az aapszövet jeegzetességét. A huámösszetev eírására az ISO/CTS , -ben kiadott szabványtervezet vezérfonaát hasznátuk fe, meyet ejuttattak több, a témában érintett kutatónak is és jeeneg a véeményezés szakaszában van. A szabványtervezet egy Brinkmann áta javasot ejárást tartamaz, amey robusztus becsésse, ún. robusztus Gauss regressziós szrésse áítja e a huámot. A szr azért visei a robusztus megnevezést, mert bizonyos megfontoások aapján úgy áítja e a huámot, hogy az nem érzékeny ún. kiógó adatokra. Nagyedényes faanyagokná a méy edények nem járunak hozzá a megmunkáás minségének jeemzéséhez és mint iyenek tekinthetk kiógó adatoknak. A robusztus Gauss regressziós szr a következ átaános regressziós erendezésse fogamazható meg (Gurau, ): n ( z wk ) = 1 δ m s k x min Aho a súyfüggvény: π x π exp n λ n ( k ) s k = x λ A fetrt edényszéek a pozitív tartományban jeennek meg. A megmunkáási hiba is a pozitív tartományban jeenik meg. Ezért nagyedényes fajokná az edények jeenéte a Gauss szrve eáított R profion közvetenü a megmunkáási érdesség értékét rontja z a szreten profi érdességi értéke w k a huám értéke a k indexné k súyfüggvény pozíciójának az indexe a profion beü a profipontok indexe s k a súyozó függvény δ hozzárendet vertikáis súy m 9

6 m az iterációs épés indexe x az adatvétei köz Az es épésben, amikor m=, akkor a huámosságot a hagyományos Gauss szrve áítja e és δ = 1 vertikáis súya szorzódik minden adat. Az ezt követ iterációk során, a δ értékét a következ fetéte adja: ( m) z ( m) w 1 ha: z w c ( ) B m ( ) cb m δ = A robusztus agoritmus egy regressziós szrést végez, majd iterá egy adatsoron mindaddig, míg a huám megfee nem esz. A robusztus szr ( m) egy függeges kiterjesztés súyfüggvényt ( ) is figyeembe vesz, minden egyes adatpontná. δ : nua és egy közötti értékeket vesz fe. c ( m) ( m) B = median z w Azon profipontok értékét, ameyek köze fekszenek egy ez (iterációs) épésben eáított huámprofihoz, δ egyhez közei értékéve szorozzuk, vagyis majdnem tejes értéküket megrzik. Ezze szemben azok a profipontok, ameyek c B -né nagyobb távoságra vannak a középvonató, nuáva szorzandók. Az iterációs épések száma a szabványtervezet szerint nem több hatná, tapasztaataim szerint eégséges a három. A robusztus regressziós huámprofi paramétere: w n s k ( m+ 1) = 1 k = n = 1 s z k δ δ ( m) ( m) küönben δ A P profi bevonása a vizsgáatokba Az érdesség eemzésére nagyszámú szabványos paraméter á rendekezésre, miközben a fafeüetek egyrészét érdesség mérésse eheteten minsíteni. Jeen munka kiviteezéséné mindvégig azt tartottuk szem ett, hogy a kapott eredmény, a feüetek érdességén keresztü történ minsítéshez közeebb vigyen. Figyeembe véve, hogy a finoman megmunkát feüetek érdességének minsítése a gyakoratban kézze történik, indokotnak tartottuk a P profi bevonását a vizsgáatokba, tekintve, hogy ez az a profi, amey egközeebb á a kézze tapintható vaódi profihoz Vizsgáandó, hogy a P profi paraméterei akamasak ehetnek-e minsít jeemznek, a kézze tapintott feüet érdességének eírására! Az összehasonítás aapját azonos profiok R z és P z paraméterei adják. A mérmszer (szabványosan) öt egyedi mérési szakaszon számoja R z értékét, így a P z paraméterre vaó összehasoníthatóság érdekében, P z értékeinek számoása a ehetséges hétte szemben, mindvégig öt szakaszon történt. Érvek az edények kiszrése meett: nagyon jó megmunkáás meett is, a profihosszon eforduó edények méységének és számának függvényében, kedvezten érdességi paraméterek adódhatnak, eehetetenítve a feüet minségének objektív megítéését. Az edények átmérje és méysége több nagyságrendde etér a vezetszövet jeemzit, így a minsítés során csak ronthat ez utóbbin eáó érdességi értékeken. a t, geometriájábó adódóan, a 45 -ná meredekebb edényfaakat nem tudja vaósághen emérni, így a profidiagramon megjeenített edény aakja nagymértékben etér a vaóságostó. véetenszer, hogy egy edényt miyen szögben van átvágva, és ho heyezkedik e a feszínhez viszonyítva, így figyeembe vétee a mérések kiértékeéséné hasznos információt nem szogátat. véetenszer, hogy egy adott mérési hosszon hány darab, miyen átmérj és miyen méység edény fordu e, így a kapott érdességi adatok a megmunkáás paramétereive nem korreának. edényszrés után a megmunkáás gyengébb minsége az Abbott görbe pozitív tartományában R pk -va jó azonosítható, míg korábban ezek az értékek keveredtek, esetenként feüfeddtek a fetrt edényszéek érdességéve. az edények jeenéte megvátoztatja a regressziós egyenest is. 1 11

7 Az edények kiszrésének evi megfontoásai: A szrés megvaósítása azon a megfontoáson aapszik, hogy az edények a középvonahoz képest negatív tartományban jeennek meg, így a gyakorisági görbén is, a negatív értékek tartományában, jeegzetes hosszan enyúó áb formájában azonosíthatók. A gyakorisági görbéb kiovasható, hogy az aapszövet akotta hordfeüetfeüet, a egszámosabb érdességi adat környékén van. Az edények kiszrésére kifejesztett Curve Cut program ehetséget kíná arra, hogy a gyakorisági görbén megjeöjük, majd tetszeges értékke heyettesítsük a kivágni kívánt tartomány adatainak mindegyikét. Az edényekhez tartozó adatokat nuáva heyettesítjük, így az eredeti érdességi adatáományba nem kerünek fiktív adatok. Gyakoriság (db) 18-a csiszot Akác minta gyakorisági görbéje edényszrés ett Az adatok heyettesítése: Érdesség (ym) 18-a csiszot Akác minta gyakorisági görbéje edényszrés után Ha az edény két szée közötti adatokat, az adatok számát megtartva, a huám heyi értékéve heyettesítjük: tuajdonképpen nem az edény kiszrése, hanem annak fetötése történne, ami nem ehet céunk, mert úgy vátoztatná meg az Abbott görbe efutását, hogy anyagot tüntetne fe ott, aho az vaójában nincsen. Az edények heyén, a huám heyi értékeire történ heyettesítés, az adatpontok számának megtartása meett, oyan feüetet eredményezne, ameyben az edények heyén igen sima porciók vannak. A heyettesítés így torzítaná R a értékét. Kijeenthetjük, hogy az edények szrése során nem cészer az adatok eredeti számának megtartása! Ennek értemében és tekintve, hogy a megmunkáás minségét az aapszöveten tudjuk értemezni, a szrés során az edények adatait úgy Gyakoriság (db) Érdesség (ym) távoítjuk e a profibó, hogy az aapszövetet jeemz huám értékéig szedjük vissza ket, majd az edény és a huám taákozásának két pontját összecsúsztatjuk, így az edényszéek környezetében ejátszódó jeenségek, azok vaós fetüremkedése ietve kiszakadása már részt vesz a megmunkáási minség jeemzésében. Az edényszrésse nyert profiok: R és P A P profi középvonaként a regressziós egyenest tartamazza. Az es épésben eáó regressziós egyenes dését és pozícióját az érdességi profiban, a méy edények száma és eheyezkedése határozza meg. Mive az érdességi értékek nuához viszonyítottak, az edényszrésse eáított profinak is meg ke keresni a regressziós egyenesét, majd a profipontok Y koordinátáit újra ke számoni, annak érdekében, hogy a meredekségét nuáva tegyük egyenvé! A épés azza indokoható, hogy csak az új regressziós egyenes fevéteéve számot érdességi értékek egyenértékek egy nagyedényekt mentes, az aapszövetet jeemz profi érdességi értékeive. A mérési ( P z ) eredmények az újraszámot regressziós egyenes fevétee és a profiadatok újraértemezése után kerütek kiértékeésre. Az edénymentes P profibó a továbbiakban R profit áítottunk e, a robusztus Gauss huámra történ szrés után. III. A kutatómunka eredményei: Nagy edényekt mentes bükkön a P z ietve R z értékek, és a csiszoószemcse finomsága között y = y a o + n aakú x hiperboikus összefüggést mutattunk ki. Ezze szemben a nagy átvágott edényeket tartamazó tögy mintákná sem az R z sem a P z értékek nem korreátak a csiszoószemcse finomságáva. A megmunkáási minség objektív megítéése érdekében kidogoztunk egy ejárást az edények gyors, pontos kiszrésére. Az ejárás enyei: - objektív, gyorsabb, pontosabb, mint a megévk - bármiyen számú érdességi adatra mködik - függeten attó, hogy miyen módon vettük fe az érdességi adatokat - a programma nem szabványos paraméterek mérésére és kiértékeésére is ehetség nyíik 1 13

8 - enyös odaát akkor tapasztahatjuk meg, ha nagyon hosszú a mért érdességi profi. Egyparaméteres minsít jeemzt keresve vizsgátuk a P z, W z és P z /R z paramétereket, vaamint ezek egymáshoz vaó viszonyát. Az edényszrés után mind P z mind R z értékei y = y + a hiperboikus Érdesség (µm) 14 o x összefüggés szerint vátoznak a csiszoószemcse finomságáva. Iy módon az edények szréséve eát a várt korreáció a P z, R z értékek és a csiszoószemcse finomsága között. A vizsgát mintákon a P z érdesség határa 5 m körüi, R z várható határérdessége 3-4 m. A P z /R z viszonyt aapu véve, a kiemeten vizsgát akác mintákon összehasonító vizsgáatokat végeztünk kézi csiszoógéppe és papucsos kontakt csiszoógéppe kiaakított feüetek érdességének jeemzésére. A P/R viszonyban az 5%-os etérés a két megmunkáásra jeemz határérték. Az edények kiszrése után fevett P z /R z hányados a profi huámosságára enged következtetni, de nem ad információt arró, hogy ez a huámosság miyen feüeti érdesség meett á e. Eméetieg etér érdesség profiokhoz is tartozhat azonos P/R viszony. Ahhoz hogy további információt kapjunk a huámosság és a P/R hányados viszonyáró, fevettük a huámok W z paramétereit. A (P z /R z ;W z ) értékpárokra az y = 1 + a x egyenet egyenesek ieszkednek. A P/R viszony 1-né Akác minták P z '/R z értékei a huámosság W z értékei függvényében kisebb számokra nem 1,8 értemezhet, ezért az egyenes P z /R z baró (;1)-e korátos. Növekv 1,6 Pz/Rz huámosság ineárisan növekv P/R viszonyt eredményezett a 1,4 vizsgát fafajok mindegyike 1, esetében. Az esdeges profi P z paraméterének jeentéstartamát 1, további eenrzésnek vetettük aá A profiok W z huámparaméterei (ym) azért, hogy kimutassuk, mekkora küönbségek vannak a mért ietve - az érdességi R z és huámossági W z paraméterek összegeként számított P z értékek között (P z =R z +W z ). A (P z /R z ;W z ) értékpárokra y = 1 + a x A profiok P' z /R z értékei 6 4 Akác R z értékei és a csiszoószem cse finom sága között fennáó hiperboikus összefüggés 4 6 A csiszoószemcse finomsága a = 1339,548 b = 1,446 y = 3,374 R =,9941 R =,9883 im y = x im y = 3,374 x = n egyenet egyenesek ieszkednek, a küönbség az 1 m körüi értéket a huámosság 1-1 m körüi értékéné éri e. A küönbség a P z, R z és W z paraméterek definíciójábó adódik, ti., hogy a P z, R z és W z értékeket öt aaphosszon mért P zi, R zi és W zi értékek (i=1-5) átagábó számítjuk. Ennek következtében növekv huám meett egyre n annak az eséye, hogy az aaphosszokon beü R z -nek oyan csúcsértéke fordu e, amey huám eszáó vagy feszáó ágán heyezkedik e és ezért az adott aaphosszon P zi értékében nem jeenik meg. Ha az aaphosszak számát nem öt-, hanem több szakaszban áapítjuk meg a mért és számot értékek egyezése javu. Egyparaméteres minsít jeemzt keresve, vizsgáva a P z, R z W z paramétereket az tapasztaható, hogy nincs oyan minsítésre akamas jeemz, amey egymagában tejes kören jeemezné a profi áapotát. Javasatot tettünk arra, hogy az érdesség megadása két paraméterre: (P z /R z ; R z ) történjék. Az R z paraméter meett, mey megmondja, hogy miyen érdes a kiaakított feüet, a P/R kiváó paraméter, mert érzéketesen fejezi ki, hogy a feüet - huámosodása áta - mennyive tér e az R profitó és ugyanakkor a feüeten a tényegesen fennáó áapotokat is kifejezi a jeenév P z paraméter áta. IV. Tézisek Az evégzett vizsgáatok a következ eredményre vezettek: 1. Kidogoztam egy ejárást az edények megjeöésére és kiszrésére, annak érdekében, hogy az edények gyakorisági görbe aapján történ azonosítása után, azok az aapszövetet jeemz huám értékéig egyenek etávoíthatók. Az ejárás függeten attó, hogy az adatokat miyen mérmszerre és miyen mért hosszon vettük fe, gyors kiértékeésre vaó akamassága fként a hosszú mérési szakaszok esetén mutatkozik meg. Az ejárássa ehetvé váik a nagyedényes fafajok megmunkáási érdességének objektív mérése és kiértékeése.. A gyors, objektív minsítést, mint szempontot szem ett tartva, tovább vizsgátam a P profit. Javasatot tettem arra, hogy az edények kiszrése után a fennmaradó adatokra, még a P profiná, új regressziós egyenest ke megáapítani, mert csak az új regressziós egyenes fevéteéve számot érdességi értékek egyenértékek egy nagyedényt mentes, de az aapszövetet jeemz profi érdességi értékeive. A kiszrt edények heyén az eredeti adatok számát nem cészer megtartani és a szrt 15

9 edények széeit össze ke vonni. Az R z mintájára bevezetett P z paraméterre képzett P z /R z hányadost a huámosság W z értékeinek függvényében vizsgáva, ineáris összefüggést áapítottam meg. A pontpárok az y = 1 + a x egyenesre jó ieszkednek. Az egyenes meredeksége a vizsgáatok aapján század m nagyságrend és az aapszövetet akotó eemek jeemzit - iy módon fafajtó is - függ. 3. Azonos R z értékhez küönböz mikrogeometriájú feüetek tartozhatnak, ezért a szabványosan hasznát R z egyparaméteres jeemz nem írja e tejes kören a feüeti profi miyenségét. Vizsgáva a P z, R z W z paramétereket azt tapasztatam, hogy nincs oyan minsítésre akamas, egyparaméteres jeemz, amey egymagában tejes kören jeemezné a profi áapotát. Javasatot tettem arra, hogy az érdesség megadása két paraméterre: (P z /R z ; R z ) történjék. 4. A paraméterek kiértékeési módjábó következik, hogy a mérési szakasz feosztását finomítva a P z értéke a P z =R z +W z értékhez tart. A mért P z és számot P z értékek közötti küönbséget a W z huámérték függvényében vizsgáva kimutattam, hogy a növekv huámparaméter, növekv küönbséget okoz, az összefüggés ineáris: y = 1 + a x szerint. A feüet jeemzése javu, ha az aaphosszak számát nem öt-, hanem több szakaszban áapítjuk meg. 5. A kidogozott edényszrési ejárássa akácon, tögyön, krisen és nyíren, négy nagyedényes fafajon, y = y a o + n aakú hiperboikus x összefüggést mutattam ki a nagyedényes fafajok aapszöveti érdessége és a csiszoószemcse finomsága között mind P, mind R profiokon. P profiok esetében a csiszoó szemcse finomságának minden határon túi növeéséve a küönböz fafajokon az érdesség 5,1 és 6,3 m között adódik, ezze szemben az R profiok esetében a határérték 3,3 és 5 m közötti. Ezek az értékek az adott fafaj un. anatómiai érdességére adhatnak feviágosítást. Attó méréstechnikai okokbó térnek e, amennyiben a tapintóts érdességmérve nyert jeemzink csak közeítik a kiaakut vaóságos profi jeemzit. V. Pubikációs jegyzék 1. Csiha, Cs. (1998): Feüetkeze technoógiai sorok összehasonító eemzése KIPA módszerre. (Doktori szigorat). Csiha, Cs. (1999): Wood surface evauation differenciation between vesses and other forms of roughness. Proceedings of the Fourth Internationa Conference on the deveopement of Wood Science, Wood Technoogy and Forestry Missenden Abbey. 3. Krisch, J. Csiha, Cs. (): Anaysing wood surface roughness using an S3P Perthometer and computer based data processing, Badania da mebarstwa XIII, Poznan, pp , 4. Csiha, Cs. - Krisch, J. (): Vesse fitration a method for anaisyng wood surface roughness of arge porous species, Drevarsky Vyskum 45(1): 13-, 5. Dr. Szabó, I. Csiha, Cs. (3): Ragasztási és feüetkezeési foyamatok. Egyetemi jegyzet. 6. Csiha, Cs. Apár, T. (3): Nagyedényes fafajok feüeti érdességének értékeése. Faipar LI. Évf. 3/1., pp.: Csiha Cs. (4): Measurement of wood surface roughness of big porous species. COST E18 Coatings on wood, Symposium on measurement methods, Coating Consutancy Proceedings, Copenhagen Szóban ehangzott eadások: 1. Csiha Cs. (1996): Bevonatok repedezése és kivátó okai. Szakmai napok Székeyudvarhey, Csiha Cs. (1997): Feüeti repedések kiértékeése számítógépes képeemz módszerre. Szakmai napok Marosvásárhey, 1997 Kutatási jeentések: 1.. Síkvidéki nyár és fenyütetvények termesztésének és a faanyag minségének összefüggései. OTKA, Faanyagismerettan Tanszék ( ):. High quaity products from Back Locust, OTKA, TGYI - Zóyomi Egyetem ( ) 3. Piacképes bútorcsaád önáó kifejesztése a hagyományos feüetkezeés és kézi festés, patinázás és öregít technoógiák együttes akamazásáva. OTKA - Hubertusz (1999-) 4. Bevonatok minsít rendszerének kidogozása, NKFP, (1999-1) 16 17

10 5. Betéri termékek fejesztése hazai faanyag bázison (ragasztási, színhomogenizáási, feüetkezeési kíséretek aapján), tömörfa parketták, fronteemek eáítása, NKFP, TGYI (-3) 6. Kütéri bútorcsaád eáítása tömörfábó (akácbó) technoógiai, szerkezet- és formatervezési kérdések megodása. Küönös figyeemme a színhomogenizáásra és a környezetbarát feüetkezeésre. (-3) 18

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Dr. Csiha Csilla egyetemi docens

Teljes publikációs lista. Dr. Csiha Csilla egyetemi docens Teljes publikációs lista Dr. Csiha Csilla egyetemi docens 2012 1. Papp ÉA, Csiha Cs, Valent J Colour change of some wood species during artificial xenon radiation In: 5th Color Specialist International

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet

Bio-motorhajtóanyagok befecskendezési jellemz=inek optimálása Optimization of Injection Parameters for Biofuel Jet Bio-motorhajtóanyagok befecskenezési jeemz=inek optimáása Optimization of Injection Parameters for Biofue Jet Dr BARABÁS István, Dr TODORU- Arian, Dr CSIBI VENCEL-József Koozsvári Mszaki Egyetem, Mechanika

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

perforált lemezek gyártás geometria

perforált lemezek gyártás geometria erforát emezek A erforát emezek egymástó azonos távoságra eheyezkedő, azonos méretű és formájú ykakka rendekező fémemezek. A ykasztási tísok sokféesége az akamazások és formák szinte korátan fehasznáását

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Kábel-membrán szerkezetek

Kábel-membrán szerkezetek Kábe-membrán szerkezetek Szereési aak meghatározása Definíció: Egy geometriai aak meghatározása adott peremfetéte és eőfeszítés esetén ameyné a beső erők egyensúyban vannak. Numerikus módszerek: Geometriai

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás Hőáguás (Váza). Sziárd hamazáapoú anyagok hőáguása a) Lineáris hőáguás b) érfogai hőáguás c) Feüei hőáguás 2. Foyékony hamazáapoú anyagok hőáguása. A víz rendeenes visekedése hőáguáskor 4. Gázok hőáguása

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája

1. Az ezekhez tartozó. egyenlet megoldásai: k 360. forgásszögek a. Két különböz egységvektor van, amelyek els koordinátája 8. modu: EGYSERBB TRIGONOMETRIKUS EGYENLETEK, EGYENLTLENSÉGEK 5 III. Trigonometrius egyenete Azoat az egyeneteet és egyentenségeet, ameyeben az ismereten vaamiyen szögfüggvénye szerepe, trigonometrius

Részletesebben

FÖLDHİ FELHASZNÁLÁSA ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁSOK KLIMATIZÁLÁSÁRA

FÖLDHİ FELHASZNÁLÁSA ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁSOK KLIMATIZÁLÁSÁRA 226 TÓTH L., SCHREMPF N., FOGARASI L., BIHERCZ G. FÖLDHİ FELHASZNÁLÁSA ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁSOK KLIMATIZÁLÁSÁRA EARTH HEAT USING TO CLIMATE OF GSM STATIONS Dr. Tóth Lászó DSc., Toth.Laszo@gek.szie.hu Dr. Schremf

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat Voge Pumpen Voge Pumpen Voge - bokkszivattyúk LMN / LM sorozat VOGEL bokkszivattyúk, LMN / LM sorozat Voge Pumpen Tejesítmény: LMN, méretek DN 32-80 LM, méretek DN 100-150 Térfogatáram 500 m 3 /h-ig Emeőmagasság

Részletesebben

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok Az eoaás során megismerjük: B ANYAGTUDOÁNY É TCHNOLÓGIA TANZÉK Anyagszerkezettan és anyagvizsgáat 3/4 echanikai tuajonságok és vizsgáatuk Dr. Kráics György kraics@eik.bme.hu az aaveto anyagi tuajonságok

Részletesebben

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

Alsónémedi Felszíni Vízelvezetésének Tanulmányterve megrendelő: Alsónémedi Polgármesteri Hivatala Asónémedi Feszíni Vízevezetésének Tanumányterve megrendeő: Asónémedi Pogármesteri Hivataa 2012. január Tsz.: 11-026 Terv és iratjegyzék ALSÓNÉMEDI FELSZÍNI VÍZELVEZETÉSÉNEK TANULMÁNYTERVE 1. Mûszaki eírás

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

more with metas Szendvicspaneek poiuretán hab magga SPF PU, SPD PU, SPB PU, SPC PU A poiuretán hab magga eátott szendvicspaneek univerzáis és modern termékek, kedvezõ hõszigeteési értékekke. A bevonatok,

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Pulzátor határok nélkül...

Pulzátor határok nélkül... Puzátor határok nékü... Disztribútor: V-N-V HÛTÉS- és FEJÉSTECHNIKA KFT. Pápa, Jókai M. u. 76. Fax: 89/511-016, 89/511-015 Mobi: 30/959-0007 Nagy árammegtakarítás Rövid várakozási idõ Maximáis vákuumstabiitás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben