BIRÓ A. ZOLTÁN Kulturális értékek és regionális fejlesztéspolitika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIRÓ A. ZOLTÁN Kulturális értékek és regionális fejlesztéspolitika"

Átírás

1 BIRÓ A. ZOLTÁN Kulturális értékek és regionális fejlesztéspolitika Cultural values and regional development policy European Union regards multiculturality as a value, his development policy is urging the visualization and utilization of cultural identities of different regions. This is a real challenge for those interested in Szeklerland s development and a big responsibility for the regional elite. The study is based on the results of a regional foresight research of the elite group in the Szeklerland region, Romania. This study presents the opinions of the regional elite groups about the region s cultural values, regional and cultural identity, regional image in the context of regional characteristics. The basic conclusion of the study is that a paradigm shift is needed for the recognition and utilization of cultural facilities. Regional actors must notify and acknowledge the functions that cultural values can have in regional, local development, and only than regional cultural values can became regional advantages. A fejlesztéspolitikai gyakorlatban különösen az elmaradott térségek helyzetbehozására irányuló tervezésekben és programokban a kulturális értékek hasznosítására egyre nagyobb figyelem irányul. Ez a folyamat minden bizonynyal kapcsolatban van azzal a fölismeréssel, hogy a vidéki térségek és a települések imázsa, a térségi vagy lokális adottságok vizuális-diszkurzív megjelenítése a fejlesztési gyakorlatnak éppen olyan fontos eleme, mint az infrastrukturális beruházás vagy éppen a munkahelyteremtés. Ma már sok szakértő hangsúlyozza, hogy a térség vagy a település sikeres imázsa meghatározó része a fejlesztési forrásokért folyó versenynek (CSITE 1999, KOVÁCH KRISTÓF 2007), de kulcsfontosságú eleme az egyre inkább teret hódító regionális vagy lokális léptékű identitás építési folyamatoknak is. A lokális vagy regionális identitás alkotó elemeiként működő, vagy ilyen alkotóelemekké transzformálható kulturális értékek szerepe ezért kulcsfontosságú lehet (RAY 1998). A kulturális értékek fejlesztéspolitikai szerepe több szállal kötődik az adott térség elitjéhez. Különösen így van ez periferikus vagy félperiferikus térségekben, ahol a helyi elit a fejlesztéspolitikai terveknek és programoknak közvetlen és/vagy közvetett módon is résztvevője. Az általunk vizsgált székelyföldi térségről (Románia) ugyanez mondható el, ahol a professzionális fejlesztéspolitikai gyakorlat intézményesített modelljének most szerveződő formáit a térségi elitek a közvetlen szerepvállalás révén, illetve a mindennapi magatartásmódok és vélemények révén közvetett módon is befolyásolják. Kutatási programunk keretében arra kerestük a választ, hogy a térségi elitek miként viszonyulnak a térségi fejlesztéspolitikát meghatározó olyan összetevőkhöz, mint kulturális értékek, a térségi identitás, illetve a térségi imázs. Kutatási módszerként három évig tartó foresight típusú programot választottunk (HAVAS NYÍRI 2002, GERTLER WOLFE 2004), amely Delphi típusú kérdőívre alapozva, a célcsoport aktív bevonásával hívja elő a térségi fejlesztéssel kapcsolatos kulcsfontosságú témakörökben az elitek elvárásait, azok vélt érvényesülései esélyeit, illetve várható térségi hatásait (BIRÓ 2007, BIRÓ 2008). Jelen tanulmány keretében a kulturális értékekkel, a térségi identitással és a térségi imázzsal kapcsolatos viszonyulások néhány fontosabb aspektusát mutatom be, röviden jelezve a térségi kontextust is. 77

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 A székelyföldi térségben az utóbbi években többszintű térségi öndefiníciós folyamat indult be, ennek fontos részét képezik a regionális, a kistáji és lokális identitás rehabilitációjával kapcsolatos kezdeményezések, másfelől pedig a különféle léptékű és irányultságú fejlesztéspolitikai koncepciók és programok. Ezt a folyamatot több külső tényező is támogatja. Ezek között említhető a regionális fejlesztést vagy a vidékpolitikát támogató EU-programok ösztönző hatása, a lokális jelleg újbóli fölértékelődése a globális folyamatokkal szemben, a periferikus térségek versenyképességének növelésére irányuló kihívások, s nem utolsó sorban az olyan újszerű szakmai-fejlesztéspolitikai értelmezések, mint a kultúragazdaság (RAY 1998). A térségi öndefiníciós folyamat nyilván belső forrásokból is táplálkozik, de a fentebb említett külső hatások külön dinamizáló tényezőcsoportot jelentenek. A térségi identitáshoz, imázshoz, a kulturális értékekhez sorolható komponensek ebben az öndefiníciós folyamatban kiemelten fontos szerepet kapnak. Ennek többféle oka van, csak utalásszerűen említjük meg a fontosabbakat. A kulturális értékeket előtérbe helyező szemlélet legfontosabb mozgatórugója ebben a térségben etnikai jellegű. Az 1989 előtti kommunista rezsim sokféle eszközzel szorította háttérbe a térség magyar kulturális értékeit, ideértve a települések adminisztratív összevonásának gyakorlatát, a térségi művelődési intézmények munkájának korlátozását, a helyi művelődési élet megszüntetését, a települések magyar nevének megváltoztatását. Az 1989 után beindult intenzív identitás rehabilitációs folyamatok (intézményalapítások, ünnepek, névadások stb.) ezért értelemszerűen a kulturális aspektusokat helyezték előtérbe. A rehabilitációs folyamatok mellett a kulturális értékek előtérbe hozását támogatja a térségbe irányuló turizmus, a lokális identitás építési folyamatok fölértékelődése, s nem utolsósorban az az egyszerű tény, hogy a természeti értékek mellett a kulturális értékek képezik a térségi identitást kifejező elemkészletet. A fentiek alapján okkal feltételezhetjük, hogy a térségi elitek is fontosnak tartják a kulturális értékeket, a fejlesztéspolitikai gyakorlatban, a térség jövőjének alakulásában azoknak vélhetően fontos szerepet szánnak. A kutatási program során 1200 személyt kértünk a 11 témakörben 130 tételt tartalmazó Delphi kérdőív kitöltésére. A feldolgozás során négy elit kategóriát alakítottunk ki (adminisztratív elit, gazdasági elit, humán elit, technokrata elit), de elemeztük az eredményeket életkori csoportok (40 év alattiak, év közöttiek, 50 év felettiek), illetve lakóhely (falu-város) szerint is. A kulturális értékek, a térségi identitás és a térségi imázs témaköréhez 16 kérdés tartozott, ezek eredményeit önálló tanulmányokban is feldolgoztuk. A részelemzések eredményeinek fejlesztéspolitikai szempontú értékelése egész sor olyan következtetésre ad lehetőséget, amelyek a térségi fejlesztéspolitika kidolgozói számára nem kerülhetők meg. Lássuk a legfontosabb következtetéseket. A mellékelt ábrák elitcsoportok szerinti bontásban mutatják az egyes folyamatokhoz kapcsolódó térségi elvárásokat. A kulturális értékek vonatkozásában azt tapasztaltuk, hogy a térségi elitek szerint a gazdasági-társadalmi változások egyértelműen a kultúra ellenében hatnak, és ennek következménye a térségre nézve negatív. Ennek ellenére a térség kulturális értékeinek megtartásában vetett bizalom magas, a térségi elitek bíznak abban, hogy a térségi érték tár tartalma, mennyisége, társadalmi 78

3 BIRÓ A. Z.: KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSPOLITIKA szerepe nem csökken lényegesen. Ugyanakkor a kulturális értékek gazdasági hasznosítása tekintetében a vélemények nagyon megoszlanak, miközben egyetértés mutatkozik a tekintetben, hogy a hasznosítás ha sor kerülne rá pozitív hatással járna a térségre nézve. 1. ábra A gazdasági tevékenység mellett a kulturális élet fokozatosan háttérbe szorul 2. ábra A gazdasági tevékenység mellett a kulturális élet fokozatosan háttérbe szorul (negatív-pozitív hatás foglalkozási terület szerint) 79

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, ábra A térség jelenlegi kulturális értékei meg fognak őrződni 4. ábra A térség gazdaságilag is hasznosítani tudja kulturális értékeit 80

5 BIRÓ A. Z.: KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSPOLITIKA A hivatalosnak nevezhető társadalmi nyilvánosságban a hétköznapi beszédben is folyamatosan napirenden van a térségi identitás kérdése. Ebben a kontextusban nem véletlen, hogy a térségi identitás erősítése iránti igény az elitek körében is nagyon erős. Hangsúlyozzuk, hogy ez az igény alapvetően hitszerű, érzelmi jellegű. Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a lokális identitások erősödésének a térségi elitek nagyobb esélyt adnak mint a térségi identitásnak. 5. ábra Lényegesen megerősödik a regionális (székelyföldi) identitás 6. ábra Lényegesen megerősödik a regionális (székelyföldi) identitás (negatív-pozitív hatás foglalkozási terület szerint) 81

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, ábra A megerősödő helyi közösségek jelentik majd a térségben a legfontosabb közösségi erőt A térség ismertebbé tételének igénye és gyakorlata a Székelyföldön viszonylag új keletű jelenség, legalábbis ami az ilyen irányú törekvések megalapozottságát és rendszeres végzését illeti. A térség ismertebbé tétele az elitek számára úgy jelenik meg mint kitörési lehetőség. Ugyanakkor ezen a téren is tapasztaljuk azt az ambivalenciát, amely az identitás tematika kapcsán is fölmerült: a térségi elitek vélekedése szerint a lokális kezdeményezések ismertsége fog növekedni jobban, nem a térség ismertsége. Ez utóbbi tűnik fontosabbnak, de növekedési esély lokális téren mutatkozik. Mintegy ellenpontozva jó néhány térségi turisztikai kezdeményezést, az elitek véleménye alapján nem lenne célszerű megoldás ha a térség csak etnikai skanzenként jelenne meg. Összefoglalásként azt kell hangsúlyoznunk, hogy a kutatás eredményei tükrében meggyőzően mutatkoznak meg azok a területek, fejlesztési lehetőségek, politika- és projektalkotási dimenziók, amelyek esetében a térségi elitek támogatása egyértelmű vagy éppen nagyon magas. Ez hasznos fölismerés lehet, hiszen nem csupán az ezeken a területeken indítandó programok társadalmi támogatottsága látszik biztosnak, hanem a társadalmi részvétel, az erőforrás bevonás lehetőségét is előrevetíti. De ugyanolyan jól megmutatkoznak azok a területek és témakörök is, ahol a fejlesztési politikák kidolgozásához vagy a programok indításához még jelentős alapozásra, előkészítő munkára volna szükség. A kutatási eredmények a kulturális értékek esetében pozitív viszonyulást jeleznek. Azonban a térség kulturális adottságainak felismeréséhez és hasznosításához szemléletváltásra van szükség: a szereplőknek a jelenleginél fokozottabb mértékben kell tudatosítaniuk a kulturális értékeknek a térségi, a lokális fejlesztésben való komplex szerepét. Csak ebben az esetben válhatnak tényleges, gazdasági értelemben is hasznosuló térségi versenyelőnnyé a térségi kulturális értékek. 82

7 BIRÓ A. Z.: KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSPOLITIKA 8. ábra A térség ismertté tétele a legfontosabb kitörési lehetőség 9. ábra Az egyes sikeres települések lesznek ismertebbek és nem a térség egésze 83

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, ábra Ez a vidék csak etnikai skanzenként lesz érdekes a turisták számára 11. ábra Ez a vidék csak etnikai skanzenként lesz érdekes a turisták számára (negatív-pozitív hatás foglalkozási terület szerint) 84

9 BIRÓ A. Z.: KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSPOLITIKA Szakirodalom BIRÓ A. Z. (szerk., társszerző) (2007): Székelyföldi elitek jövőképe. Alutus Kiadó, Csíkszereda. BIRÓ A. Z. (szerk., társszerző) (2008): Székelyföldi jövőképek térségi fejlesztéspolitika. Alutus Kiadó, Csíkszereda. CSITE A. (1999): A paraszti közösségtől a ruralitásig: A nemzetközi vidékkutatások utóbbi harminc évének néhány kulcsproblémája. Szociológiai Szemle, GERTLER, M. S., WOLFE, D. A. (2004): Local social knowledge management: community actors, institutions and multilevel governance in regional foresight excercises. Futures, 2004/ HAVAS A., NYIRI L. (2002): Az Előretekintés (Foresight) regionális szinten. A módszer alkalmazásának lehetőségei Magyarországon az EU-csatlakozás időszakában. Budapest. KOVÁCH I., KRISTÓF L. (2007): Közvetítő szereplők a vidéki javak és szolgáltatások piacán. In: KOVÁCH I. (szerk.): A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon. L Harmattan Kiadó RAY, C. (1998): Culture, intellectual power and territorial rural development. Sociologia Ruralis,

Székelyföld: elitek és jövőképek 1 (Székelyföldi Foresight Program)

Székelyföld: elitek és jövőképek 1 (Székelyföldi Foresight Program) Biró A. Zoltán Gergely Orsolya Kiss Adél Ozsváth Berényi Hajnal Székelyföld: elitek és jövőképek 1 (Székelyföldi Foresight Program) A posztszocialista térségben, s ezen belül különösen a periferikus helyzetű

Részletesebben

Kulturális turizmusról, kultúragazdaságról alkotott vélemények Hargita megyében 1

Kulturális turizmusról, kultúragazdaságról alkotott vélemények Hargita megyében 1 Csomortáni Erika Kulturális turizmusról, kultúragazdaságról alkotott vélemények Hargita megyében 1 Az utóbbi néhány évben megváltozott a kultúra és a gazdaság viszonya, egyre több jele van annak, hogy

Részletesebben

Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában elméleti alapok. Civil and non-profit organisations in the cohesion policy theoretical background

Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában elméleti alapok. Civil and non-profit organisations in the cohesion policy theoretical background Tér és Társadalom / Space and Society 26. évf., 1. szám, 2012 Civil/nonprofit szervezetek a kohéziós politikában elméleti alapok Civil and non-profit organisations in the cohesion policy theoretical background

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

HORVÁTH ALPÁR FALUSI TURIZMUS VIDÉKFEJLESZTÉS

HORVÁTH ALPÁR FALUSI TURIZMUS VIDÉKFEJLESZTÉS HORVÁTH ALPÁR FALUSI TURIZMUS VIDÉKFEJLESZTÉS [Vákát oldal] TURIZMUSFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ROMÁNIÁBAN A turizmus és ezen belül a falusi turizmus fejlesztése egyrészt ágazati célokat követ, teljesíti a

Részletesebben

Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében

Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében Miklós István Forrásbevonási gyakorlat a székelyföldi kulturális intézmények esetében A kulturális intézményrendszer vizsgálata szociológiai kvantitatív (kérdõíves) módszerekkel számos olyan kérdést vet

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ GONDOLATOK

BEKÖSZÖNTŐ GONDOLATOK BEKÖSZÖNTŐ GONDOLATOK Közel egy év szünet, a Szerkesztőségben történt változások és a lap Nemzetgazdasági Tervezési Hivatali (NTH) átvétele után, egy megújult Falu Város Régiót (FVR) kínálunk nagy szeretetettel

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

Innovativit s és rendszerszerűség. hogy a szociális és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek

Innovativit s és rendszerszerűség. hogy a szociális és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek MAGYAR VALÓSÁG Rácz Andrea Innovativit s és rendszerszerűség a szoci lis és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek szemléletében A tanulmány a Norvég Civil Támogatási Alapra 2008 2009- ben pályázó,

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

VIDÉKFEJLESZTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 1 VIDÉKFEJLESZTÉS, VIDÉKFEJLESZTÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Szerkesztő: Bálint János Juhász Mária Katonáné Kovács Judit Nagy Géza DE ATC AVK 2007 2 Szerző: Bálint János Budapesti Corvinus Egyetem Juhász Mária

Részletesebben

Gondolatok a vidékfejlesztési programok értékeléséről: Társadalmi tanulás a LEADER programban

Gondolatok a vidékfejlesztési programok értékeléséről: Társadalmi tanulás a LEADER programban MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2009/25 Gondolatok a vidékfejlesztési programok értékeléséről: Társadalmi tanulás a LEADER programban NEMES GUSZTÁV CHRISTOPHER HIGH INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN

Részletesebben

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához WWW.KULTURPONT.HU A KULTÚRA HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁHOZ Válogatás a konferencia anyagából 3 BEMUTATKOZÁS A kultúra

Részletesebben

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. június (459 474. o.) NEMES GUSZTÁV Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei A tanulmány az Európai Unió

Részletesebben

AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN

AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 2. szám 191 211. (2001) AZ ISKOLAI HATÉKONYSÁG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA CSONGRÁD MEGYE ÁLTALÁNOS ISKOLÁIBAN Komlossy Ákos, Molnár Sándor és Vass Vilmos Szegedi Tudományegyetem,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai a Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi régióban

Szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai a Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi régióban Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Kóbor Krisztina Szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai a Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi régióban

Részletesebben

A turisztikai klaszterfejlesztés régiós tapasztalatai a Dél- Dunántúlon

A turisztikai klaszterfejlesztés régiós tapasztalatai a Dél- Dunántúlon 2014/III. pp. 1-16. ISSN: 2062-1655 Gonda Tibor A turisztikai klaszterfejlesztés régiós tapasztalatai a Dél- Dunántúlon Absztrakt Az elmúlt 2-3 évben az érdeklődés középpontjába került annak vizsgálata,

Részletesebben

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE

EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE EU KOHÉZIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS A FORRÁSFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYESSÉGE Budapest, 2009 1 E C O S T A T KORMÁNYZATI GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOM-STRATÉGIAI KUTATÓ INTÉZET

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Vőcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Vőcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel... 1 de 5 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Doktori értekezés Szegnerné dr. Dancs Henriette Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés-, és Sporttudományi

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

Kultúra és Fejlesztés az Európai Unió fejlesztéspolitikájában és az új Afrika Stratégiában

Kultúra és Fejlesztés az Európai Unió fejlesztéspolitikájában és az új Afrika Stratégiában Kultúra és Fejlesztés az Európai Unió fejlesztéspolitikájában és az új Afrika Stratégiában Fodor Erika B E V E Z E T Ő Nem a kultúra fejlődéséről és nem a fejlődés kulturális dimenzióiról szeretnénk beszélni.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZEMLE 2013/1-2.

SZOCIÁLIS SZEMLE 2013/1-2. A szociális gazdaság szerepe és jelentősége a helyi társadalom és gazdaság fejlesztésében, illetve a térségi-területi felzárkózásban The Role and Importance of Social Economy in the Development of Local

Részletesebben

TARTALOM 5. Novotny Gábor 91 A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS SIKERÉNEK KULCSKÉRDÉSEI NEMZETKÖZI MINTÁK ALAPJÁN

TARTALOM 5. Novotny Gábor 91 A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS SIKERÉNEK KULCSKÉRDÉSEI NEMZETKÖZI MINTÁK ALAPJÁN TARTALOM 5 Kaiser Tamás 7 A HORIZONTÁLIS EURÓPAIZÁCIÓ ÉS A HATÁR MENTI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK Ágh Attila 42 EURÓPA ÚJ HATÁRAI: A MAGYARORSZÁG 2015 PROJEKT CÉLKITÛZÉSEI Orova Márta 63 A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

Részletesebben

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Szemelvénygyűjtemény Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben