1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: december 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9."

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: december A készítmény neve: 6020 BESA-VAL CONVERTER Termék kód: Alkalmazási terület: kötıanyag Gyártó cég neve: Bernardo Ecenarro, S.A. cím: Pol. Ind. San Lorenzo Elgoibar (Guipuzcoa), Spanyolország telefon: (0034) , (0034) Forgalmazó cég neve: Carsystem Hungária Kft. cím: 9028 Gyır, Régi Veszprémi út telefon: fax: Sürgısségi telefon:egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest,Nagyvárad tér.2. Telefon: Fax: Díjmentesen hívható: Veszélyes anyag tartalom: CAS EINECS Megnevezés % Veszélyjel R- mondat szám szám butoxietanol <=2,5 Xn 20/21/ butanon oxim <1 Xi xilol Xn 20/ etilbenzol 2,5-10 Xn, F Veszélyesség szerinti besorolás: Xn, ártalmas Veszélyszimbólum: András kereszt A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R10 Gyúlékony. R20/21/22 Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R36/37/38 Szem- és bırizgató hatású, izgatja a légutakat. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! S23 A keletkezı gızt/permetet nem szabad belélegezni. S24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembe jutást. S29 Csatornába engedni nem szabad. S36/37/39 Megfelelı védıruházatot, védıkesztyőt és szem/arcvédıt kell viselni. S38Ha a szellızés elégtelen, megfelelı légzıkészüléket kell használni S51 Csak jól szellıztetett helyen használható. S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

2 4. Elsısegélynyújtás 2/5 Belégzést követıen: vigyük a sérültet friss levegıre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Tartsuk melegen. A helyszínre hívjunk orvost. Bırre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bırt bı szappanos folyóvízzel. Soha ne használjunk oldószert lemosásra. Irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvosi ellátás szükséges. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább percen át - bı folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejő mozgatása mellett. Szakorvosi ellátás indokolt. Lenyelés esetén: A helyszínre azonnal hívjunk orvost. A sérültet vigyük friss levegıre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg és fektessük kényelmes helyzetbe. Hánytatás tilos. Eszméletlen betegnek semmit ne adjunk szájon át. 5. Tőzveszélyesség 5.1. Tőzoltás: Tőzoltáshoz alkoholálló habot, CO 2 -t, poroltót kell használni, kiterjedt tőz vízpermettel oltható. Biztonsági okokból erıs vízsugarat nem szabad a tőzfészekre irányítani. A veszélyeztetett helyen lévı tartályokat vízzel hőteni kell és lehetıleg el kell távolítani a veszélyzónából. Tőz esetén keletkezı veszélyes bomlástermékek: CO x -ek, NO x -ek, sőrő fekete füst. Gıze a levegıvel robbanóképes elegyet képez. Ennek sőrősége nagyobb a levegıénél, a talaj mentén kúszik, meggyulladásakor a láng visszacsaphat. A keletkezı gázokat nem szabad belélegezni Tőzoltáskor a teljes testfelületet védı, antisztatikus anyagból készült ruházat, védıkesztyő, védılábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos védelmet nyújtó izolációs légzésvédı használata kötelezı. 6. Óvintézkedés baleset esetén 6.1. Személyi védelem A munkatérben csak a mentésben részt vevı, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Antisztatikus védıruha, védıkesztyő, védılábbeli, védıszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védıruházat és védıeszközök alkalmazása), továbbá gızök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelezı Kiömlés esetén A kiömlött anyagot nem gyúlékony felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, egyéb univerzális kötıanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkezı veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására feljogosított céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületek tisztítására detergens tartalmú tisztítószereket lehet használni, oldószereket ne alkalmazzunk. Megsemmisítés: a hatósági elıírások szerint veszélyes hulladékégetıben. Vizekbe, közcsatornába történı bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetık értesítendık Környezetvédelem A készítményt élıvízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

3 7. Kezelés és tárolás 3/5 Kezelés: Gıze nehezebb a levegınél, a padozaton szétterül. Levegıvel érintkezve robbanásveszélyes gázok keletkezhetnek. Gyújtóforrástól, nyílt lángtól, forró felülettıl védett helyen használható. A munkahelyen csak biztonsági elektromos berendezésekkel ellátott eszközöket szabad használni, a dolgozók viseljenek antisztatikus védıruhát, védılábbelit (a sztatikus feltöltıdés ellen védekezni kell). A tárolóedényeket zárva kell tartani. A készítmény permetének, gızének belégzését kerülni kell. Kerülni kell a készítmény bırre, illetve szembe kerülését. Használata során a 8. pontban elıírt egyéni védıeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés elıírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, biztonsági elektromos berendezésekkel ellátott, az elektromos feltöltıdéstıl védelmet nyújtó padozatú, jól szellızı, hővös, száraz helyen, 5-30 C között, élelmiszerektıl elkülönítetten, függıleges helyzetben tárolandó. Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos! A direkt napsugárzástól, a sztatikus feltöltıdés ellen védeni kell. Erıs savaktól, lúgos anyagoktól, oxidálószerektıl távol tartandó. A raktárban illetéktelen személy nem tartózkodhat. 8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei 8.1. Mőszaki intézkedések Felhasználása csak megfelelı hatásfokú szellıztetés (általános és helyi elszívás biztosítása) mellett lehetséges Munkahelyi levegıben megengedett határérték A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását: 2- butoxietanol ÁK - érték: 98 mg/m 3 CK - érték: 246 mg/m 3 xilol ÁK - érték: 221 mg/m 3, CK - érték: 442 mg/m 3 etil-benzol ÁK - érték: 442 mg/m 3 CK - érték: 884 mg/m 3 A légtérszennyezettség koncentrációját levegımérésekkel kell ellenırizni Egyéni védelem Légzésvédelem: elégtelen hatásfokú szellıztetés esetén, por-, gız-, permet keletkezésének veszélyekor légzésvédelem biztosítása szükséges. A termék szórásos felvitele elégtelen szellıztetés esetén - csak légzésvédı használata mellett történhet. Testfelület: az oldószerekkel szemben védelmet nyújtó, az irritatív hatással szemben ellenálló és a bırön át történı felszívódást megakadályozó, a teljes testfelületet védı antisztatikus ruházat és védılábbeli. Kézvédelem: a bırön át történı felszívódást megakadályozó védıkesztyő (szennyezıdés esetén cserélni kell). Szemvédelem: védıszemüveg és/vagy védıálarc. Az elszennyezıdött védıruházatot le kell cserélni (a készítmény bırön át is felszívódó komponenst tartalmaz).

4 8.4. Egyéb 4/5 Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, szóródását, padozatra, ruházatra, szembe-, bırre való jutását, porának/gızének belégzését. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék toxikológiai tulajdonságaira, egészségkárosító hatására. A munka szüneteiben és a munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. A munkavállalók rendszeres orvosi ellenırzése (elızetes és idıszakos alkalmassági vizsgálatok) szükséges. A készítménnyel terhes nık, fiatalkorúak nem foglalkoztathatók. 9. Fizikai-kémiai jellemzık: - Fizikai állapot: - halmazállapot: viszkózus folyadék - forráspont: >35 C - lobbanáspont: C - gızsőrőség: nehezebb mint a levegı - robbanási koncentráció határértéke: alsó: 0,8 tf% - relatív sőrőség: 0,97 + 0,03 - oldhatóság vízben: részlegesen elegyedik 10. Stabilitás és reakciókészség Rendeltetésszerő alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek. Hıbomlás vagy tőz esetén CO x, NO x -ek, valamint sőrő fekete füst keletkezik. 11. Toxikológiai információk Gızeinek munkahelyi légtérben megengedett határértéket meghaladó tartós belégzése irritálja a légzırendszert, a nyálkahártyákat, központi idegrendszeri tüneteket és vesekárosodást okozhat. Tünetek: fejfájás, szédülés, álmosság, fáradtság. Ismételt vagy hosszabb ideig tartó expozíciója bırirritációt és a bır kiszáradását okozhatja. Szembe kerülve irritációt és reverzibilis helyi károsodást okozhat. 12. Ökotoxikológiai adatok: A készítményt élıvízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos. xilol: A vízi organizmusokra mérgezı: LC 50 /96 óra mg/l. A halálos határkoncentráció szivárványospisztrángra 10 mg/l. A mérgezı határkoncentráció Daphnia magna EC mg/l. A halak íze megváltozik. Vízminıséget veszélyeztetı folyadék, vízminıség-veszélyességi osztálya Hulladékkezelés, ártalmatlanítás A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: (szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, vagy lakk- hulladékok). 14. Szállításra vonatkozó elıírások ADR/RID osztály: 3 gyúlékony folyékony anyagok szám/bető: 31 UN-szám: 1263 Megnevezés: festék segédanyag

5 15. Szabályozási információk 5/5 A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Veszélyes anyagok: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet, 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról Munkavédelem: Az évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek Munkahelyi levegıben megengedhetı határértékek: 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet 16. Egyéb elıírások Foglalkozásszerő felhasználásra. Ez a biztonsági adatlap a gyártó által készített biztonsági adatlap alapján készült és meggyızıdésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelı mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkezı 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet elıírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás idıpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Carsystem Hungária Kft Gyır, Régi Veszprémi út

6 CÍMKETERV Alkalmazási terület: kötıanyag 6020 BESA-VAL CONVERTER Veszélyes anyag tartalom: 2-butoxietanol <=2,5 % 2-butanon oxim <1 % xilol % etilbenzol 2,5-10 % R10 Gyúlékony. R20/21/22 Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R36/37/38 Szem- és bırizgató hatású, izgatja a légutakat. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás! S23 A keletkezı gızt/permetet nem szabad belélegezni. S24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembe jutást. S36/37/39 Megfelelı védıruházatot, védıkesztyőt és szem/arcvédıt kell viselni. S38Ha a szellızés elégtelen, megfelelı légzıkészüléket kell használni S51 Csak jól szellıztetett helyen használható. S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Xn, ártalmas Ipari felhasználásra készült termék. Bejelentés száma: Gyártó: Bernardo Ecenarro, S.A.Pol. Ind. San Lorenzo Elgoibar (Guipuzcoa), Spanyolország Forgalmazó: Carsystem Hungária Kft Gyır, Régi Veszprémi út telefon: fax:

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA - 1 - Kiállítás dátuma: 2008-08-13 Felülvizsgálat dátuma: 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag vagy készítmény felhasználása Gyártó cég neve: címe:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév:

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Biztonsági Adatlap Kiadás dátuma: 1999. január Felülvizsgálva: 2010. 12. 27. Oldalak száma: 1-5 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Baumit GV 25 (Baumit MPI 25) 1.2.

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0935

Biztonsági adatlap Azonosító: 0935 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: PREVENT téli szélvédmosó 25 C 1.2. A társaság/vállalat azonosítása Gyártó/forgalmazó:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap.

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelo Biztonsági Adatlap. Terméksz. : AJ94-7609 0101 Oldal 1 tól 14 1 01 Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Termékazonosító GLASURIT 90-MAS QP609 Grigio Paladio AJ94-7609 0101 53170489 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy a készítmény azonosítása A készítmény használata Szinonima vagy szinonimák Kémiai család CAS sz. Vállalat azonosító adatai CD475

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése Brigéciol D-3 Oldal: 1/6 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása BRIGÉCIOL D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet szerint A készítés kelte: 2008. január 16. Felülvizsgálva: 2015. január 15. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben