CIRCULAR SAW BLADES PHKSZ 190 A1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIRCULAR SAW BLADES PHKSZ 190 A1"

Átírás

1 CIRCULAR SAW BLADES PHKSZ 190 A1 CIRCULAR SAW BLADES Operation and Safety Notes KÖRFŰRÉSZLAP Kezelési és biztonsági utalások KOTOUČE DO RUČNÍ OKRUŽNÍ PILY Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny BRZESZCZOTY DO RĘCZNEJ PIŁY TARCZOWEJ Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa LISTI ZA ROČNO KROŽNO ŽAGO Navodila za upravljanje in varnostna opozorila KOTÚČE DO RUČNEJ KOTÚČOVEJ PÍLY Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny HANDKREISSÄGEBLÄTTER Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 75909

2 Carefully read safety instructions and store in a safe location! Należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i zachować je! A biztonsági tudnivalókat gondosan olvassa el és jól őrizze meg! Varnostne napotke skrbno preberite in shranite! Přečtěte si bezpečnostní pokyny a dobře si je uschovejte! Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny astarostlivo ich uschovajte! Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und gut aufbewahren! GB Operation and Safety Notes Page 3 PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona 5 HU Kezelési és biztonsági utalások Oldal 7 SI Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran 9 CZ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 11 SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 13 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 15

3 The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Wear safety gloves Wear protective glasses Use a respirator mask Use ear protectors Safety Instructions for Circular Saw Blades Read before operation! The circular saw blades correspond to the DIN EN standard. They are compound tools with cutting tips made of carbide (HW or HC), stellite (ST) or polycrystalline diamond (DP), which are bonded in this case brazed onto the body of the saw blade. Always store circular saw blades in the original packaging; the saw blade must otherwise be protected against damage by other means. Store saw blades in a dry place and away from aggressive media. Handling circular saw blades carries a risk of injury on account of the very sharp cutting edges. Use circular saw blades only for their intended use to cut, trim or channel wood, wooden materials and related materials such as plastics, light metals and non-ferrous metals, and compound materials according to the manufacturer s instructions on woodworking machinery. Operation with manual and / or mechanical feed. Operation is against the direction of feed; operation in the same direction is only permitted with mechanical feed. The direction of rotation must be maintained, and the maximum speed must not be exceeded. The machinery manufacturer s regulations must be observed. Circular saw blades must be checked carefully for defects or damage by an expert prior to installation. If there are visible or otherwise recognisable signs of defects or damage, do not install the circular saw blade, or immediately stop working and mark the circular saw blade clearly so that it is not used again before it can be checked and approved for further use by an expert. Cracked or similarly damaged circular saw blades must not be welded or repaired in any other way. Installation of the circular saw blade and operation of the machine must only be performed by specially trained personnel who have been instructed on safety. Pay attention to the operating manual for the saw blade and the machine. Secure the machine to prevent it from being switched on unintentionally. Mount the circular saw blade only with the correct clamping flanges intended for the saw blade by the manufacturer and only with the intended tools and the tightening torque specified by the manufacturer. Tools and tool body must be mounted so they cannot come loose during operation. Clean dirt, grease, oil and water off clamping surfaces. GB 3

4 Reducing rings may only be used if they are made in accordance with the manufacturer s specification. Wrench extensions or striking tools must not be used for tightening. The allocation of the clamping flange diameter to the saw blade diameter is in accordance with European standards, e.g. DIN-EN , Chapter Wear safety gloves, close-fitting clothing and possibly ear protectors. After mounting the circular saw blade, replace all protective devices on the machine properly; if present, position the splitting wedge correctly. A test run should be performed by an expert. Do not reach into the area of the rotating tool. Keep anyone not involved in the work out of the danger zone. Do not make any adjustments in the area of the rotating tool. Pay attention to imbalance. The cutting edges of saw blades must not come into contact with any other blades, fixing elements or other machine components when they are running. Bore reduction rings must adhere securely to the saw blade and must not protrude over the body of the saw blade. Loose reduction rings must not be used. Reduction rings must only be so large in diameter that the circular saw blade can still be mounted securely. Never leave the machine running unattended. Circular saw blades may only be sharpened by an expert and repaired with original parts. Experts are persons who have the relevant technical training and experience, are familiar with the demands on the design and construction of circular saw blades, and understand the achievable safety regulations. Repair of circular saw blades is only permitted in accordance with the manufacturer s instructions and must take the following into account: the construction of the saw blade must not be altered. All safety regulations must be complied with. The tolerances for correct mounting must be observed. Clean using suitable special agents only. Action must be taken to prevent kickback, and the corresponding devices must be used. Examine the workpiece you wish to saw for foreign matter. Sharpen the circular saw blade at regular intervals. The following are signs of a dull tool: excessive wear marks on the cutting edges, chipped cutting edges, a poor-quality cut, excessive power consumption by the sawing machine. Saw blades with teeth that are thinner and / or shorter than 1 mm must be taken out of operation. 4 GB

5 W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Nosić rękawice ochronne Nosić okulary ochronne Zakładać maskę oddechową Zakładać ochronniki słuchu Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa tarcz do pił tarczowych Przeczytać przed użyciem! Tarcze do pił tarczowych są zgodne z normą DIN-EN Chodzi tu o przyrząd złożony, w którym płytki tnące ze stopu twardego (HW lub HC), stellitu (ST) lub diamentu polikrystalicznego (DP) umieszczone są na korpusie tarczy przez lutowanie twarde. Tarcze do pił tarczowych składować w oryginalnym opakowaniu lub zabezpieczyć je w inny sposób przed uszkodzeniem. Tarcze do pił tarczowych należy przechowywać w stanie suchym i z dala od agresywnych środków. Podczas obchodzenia się tarczami do pił tarczowych ze względu na bardzo ostre krawędzie tnące istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Tarcze do pił tarczowych stosować tylko w maszynach do obróbki drewna, zgodnie z ich przeznaczeniem: do cięcia, przycinania, wykonywania wpustów w drewnie, materiałach drewnopochodnych oraz tworzywach sztucznych, metalach lekkich i kolorowych, a także materiałach kompozytowych, w zależności od danych określonych przez producenta. Zastosowanie przy posuwie ręcznym i / lub mechanicznym. Dopuszczalna jest praca tylko w ruchu przeciwbieżnym, wyłącznie w przypadku posuwu mechanicznego możliwa jest praca w ruchu współbieżnym. Należy przestrzegać kierunku obrotu i nie wolno przekraczać maksymalnej liczby obrotów. Należy stosować się do przepisów określonych przez producenta maszyny. Przed założeniem na maszynę tarcze do pił tarczowych starannie sprawdzić pod kątem wad lub uszkodzeń. Sprawdzenia powinien dokonać ekspert. W przypadku widocznych lub dających się rozpoznać w inny sposób wad lub uszkodzeń tarcz do pił tarczowych nie wolno montować, względnie natychmiast przerwać obróbkę i jednoznacznie oznakować tarczę tak, aby nie mogła zostać ponownie użyta przed ponownym jej dopuszczeniem do eksploatacji przez eksperta. Tarcze do pił tarczowych uszkodzone przez pęknięcia, rysy lub tym podobne, nie mogą być spawane ani naprawiane w inny sposób. Montaż tarczy do pił tarczowych oraz obsługa maszyny może być wykonywana tylko przez specjalistyczny personel, przeszkolony także w zakresie bezpieczeństwa pracy. Przestrzegać instrukcji obsługi tarczy do pił tarczowych i maszyny. Maszynę zabezpieczyć przed niepożądanym włączeniem. Mocowanie tarczy do pił tarczowych wykonywać tylko za pomocą kołnierzy mocujących przewidzianych przez producenta maszyny i dostosowanych do danej tarczy i tylko za pomocą wyznaczonych narzędzi, z momentem dokręcania określonym przez producenta. PL 5

6 Narzędzia i korpusy narzędzi muszą być naciągnięte, aby przy użyciu nie mogły się oddzielić. Napinane powierzchnie muszą być oczyszczone z brudu, tłuszczu, oleju i wody. Wolno używać krążkόw redukcyjnych tylko gdy są wykonane według ustaleń producenta. Przedłużanie kluczy i używanie narzędzi udarowych do dokręcania jest niedozwolone. Dla przyporządkowania średnicy kołnierza mocującego do średnicy tarczy do pił tarczowych obowiązują normy europejskie, np. DIN-EN , rozdział Nosić rękawice ochronne, ściśle przylegającą odzież, ewentualnie stosować także ochronę słuchu. Po założeniu tarczy do pił tarczowych zamontować prawidłowo z powrotem wszystkie urządzenia ochronne maszyny i jeśli jest prawidłowo wypozycjonować klin rozdzielnik. Następnie osoba biegła w zakresie budowy i obsługi powinna wykonać próbny bieg maszyny. Nie sięgać rękoma w strefie obracającego się narzędzia. Osoby niebiorące udziału w pracy oddalić ze strefy zagrożenia. W strefie obracającego się narzędzia nie wykonywać żadnych prac nastawczych. Uważać na niewyważenie. Ostrza tarcz do pił tarczowych podczas obracania się nie mogą mieć kontaktu z innymi ostrzami, elementami mocującymi lub z innymi częściami maszyny. Pierścienie do redukcji otworów muszą być mocno połączone z tarczą do pił tarczowych za pomocą połączenia przyczepnego i nie mogą wystawać z boków poza korpus tarczy do pił tarczowych. Nie wolno stosować luźnych pierścieni redukujących. Pierścienie redukujące mogą mieć tylko taką średnicę, aby zapewnione było wciąż bezpieczne zamocowanie tarczy do pił tarczowych. Nigdy nie pozostawiać pracującej maszyny bez nadzoru. Materiał przeznaczony do cięcia zbadać pod kątem występowania ciał obcych. Tarcze do pił tarczowych należy zawczasu ostrzyć. Oznakami tępych narzędzi są: zbyt duże cechy zużycia na ostrzach, wyszczerbienia na ostrzach, niewystarczająca jakość cięcia, zbyt duży pobór prądu przez piłę tarczową. Tarcz do pił tarczowych, których zęby są cieńsze i / lub krótsze niż 1 mm, nie wolno już więcej używać. Tarcze do pił tarczowych mogą być ostrzone i naprawiane za pomocą części oryginalnych tylko przez osoby biegłe w tej dziedzinie. Osoby biegłe to osoby posiadające odpowiednie fachowe wykształcenie i doświadczenie, znające wymagania odnośnie konstrukcji i formy tarcz do pił tarczowych i rozumiejące dostępne przepisy z zakresu bezpieczeństwa. Naprawa tarcz do pił tarczowych jest dozwolona tylko zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta, należy przy tym przestrzegać poniższych punktów: Nie wolno zmieniać konstrukcji tarczy do pił tarczowych. Należy przestrzegać wytycznych z zakresu bezpieczeństwa. Należy zachować tolerancje określone dla prawidłowego mocowania tarcz. Do czyszczenia stosować tylko odpowiednie specjalne środki. Należy podjąć stosowne środki dla uniknięcia odrzutu oraz stosować odpowiednie urządzenia. 6 PL

7 Ebben a Használati utasításban / a készüléken a következő piktogrammokat használtuk: Viseljen védőkesztyűt Viseljen védőszemüveget Helyezze fel a légzésvédő maszkot Helyezze fel a hallásvédőt Körfűrészlapokra vonatkozó biztonsági utasítások Az üzembevétel előtt olvassa el! A körfűrészlapok megfelelnek a DIN-EN szabványnak. Betétes szerszámról van szó, amelynél a fűrész-alaptárcsára a keményfémből (HW vagy HC), stellitből (ST) vagy polikristályos gyémántbol (DP) készült vágólapokat anyaggal záró kötéssel, itt keményforrasztással erősítették rá. A körfűrészlapokat az originál csomagolásban kell tárolni, vagy más módon kell megóvni a károsodásokkal szemben. Tárolja a fűrészlapokat száraz állapotban és nem agresszív kőzegek környezetében. A körfűrészlapokkal való járásnál az éles élek miatt sérülésveszély áll fenn. A körfűrészlapokat csak a rendeltetésüknek megfelelően fafeldolgozó gépekben, fák, fa-munkadarabok és hasonló jellegű anyagok mint pld. műanyagok, könnyű- és színesfémek, valamint betét-munkadarabok vágására, rövidítésére, bennük nutok vágására használják aszerint, hogy a gyártó az egyes fűrészlapok számára mit szabott meg. Használat kézi- és / vagy mechanikai előtolásnál. A munka módja ellenfutásos, csak mechanikai előtolásnál engedélyezett az együttfutás. A forgási irányt be kell tartani és a maximális fordulatszámot nem szabad túllépni. A gép gyártójának az előírásait figyelembe kell venni. A gépre való szerelés előtt vizsgáltassák meg alaposan a körfűrészlapokat egy szakértővel. A látható, vagy másképpen felismerhető hiányosságokkal vagy sérülésekkel rendelkező körfűrészlapokat ne szereljék fel, illetve szakítsák meg azonnal azzal a megmunkálást. Utána jelöljék meg a körfűrészlapot egyértelműen úgy, hogy azt újra ne használják, mielőtt egy szakértő az újrahasználatát engedélyezné. A repedt vagy hasonló sérülésekkel rendelkező körfűrészlapokat nem szabad megheggeszteni, vagy más módon megjavítani. A körfűrészlap felszerelését és a gép kezelését csak biztonsági szemponból kioktatott, szakképzett személyzet végezheti. Vegyék figyelembe a fűrészlap és a gép használati utasítását. Biztosítsák a gépet a véletlenszerű bekapcsolásokkal szemben. A körfűrészlap rögzítését csak a gép gyártója által megadott, a fűrészlaphoz való szorító karimával, csak a megadott szerszámokkal és a gyártó álal megadott szorító nyomatékkal kell elvégezni. A szerszámokat és a szerszámok részeit úgy kell felfeszíteni, hogy azok az üzemelés alatt ne válhassanak le. A feszítőfelületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől, zsírtól, olajtól és víztől. Redukáló gyűrűket csak akkor szabad használni, ha azokat a gyártó előírásainak megfelelően gyártották. HU 7

8 A kulcsok meghosszabbítása és ütőszerszámok használata nem engedélyezett. A fűrészlap átmérőkhöz találó szorító karima átmérőjének a kiválasztásánál az európai szabványok érvényesek, pld. a DIN-EN , fejezete. Viseljenek védőkesztyűt, ügyeljenek arra, hogy a ruházatuk testhezálló legyen, esetleg viseljenek hallásvédőt. A körfűrészlap felszerelése után szereljék vissza szabályszerűen a gép valamennyi védőszerkezetét, és ha feszítő ék áll a rendelkezésre, állítsák be azt helyesen. Végeztessenek egy szakemberrel egy próbajáratást. Ne nyúljanak a forgó szerszám hatókörébe. Távolítsa el az illetéktelen személyeket a veszélyes tartományból. Beállítási munkálatokat a forgó szerszám környékén ne végezzenek. Figyeljenek a kiegyensúlyozatlanságokra. A fűrészlapéleknek forgás közben nem szabad más élekhez, rögzítő elemekhez vagy egyéb géprészekhez érni. A furatátmérő redukáló gyűrűket tapadó kötéssel szorosan kell a fűrészlaphoz kötni és azoknak oldalsó irányban nem szabad fűrészlap alaptárcsáján kívülre érni. Szabadon álló redukáló gyűrűket nem szabad alkalmazni. A redukáló gyűrűk átmérője csak akkora lehet, hogy a körfűrészlap biztos rögzítése lehetséges legyen. Ne hagyják a gépet felügyelet nélkül járni. A körfűrészlapokat csak szakembereknek szabad újra élezni és csak originál részekkel szabad rendbehozni. A szakemberek megfelelő szakképzéssel és tapasztalattal rendelkező személyek, akik a körfűrészlapok felépítésének és kialakításának a követelményeit ismerik, és az elérhető biztonsági előírások batartásának a módjához értenek. A körfűrészlapok rendbehozása csak a gyártó megadásainek megfelelően engedélyezett, és eközben a következőket kell figyelembe venni: A fűrészlap felépítését nem szabad megváltoztatni. A biztonsági előírásokat be kell tartani. A kifogástalan befogás tűréseit be kell tartani. A tisztításhoz csak megfelelő speciális szereket használjanak. Foganatosítsanak visszarúgásokat elkerülését szolgáló intézkedéseket, és használják az az erre a célra való szerkezeteket. Vizsgálják meg a munkadarabot esetleges idegen testek szempontjából. Élezzék újra időben a fűrészlapot. A szerszámok tompaságának a jelei a következők: túl nagy kopási nyomok az éleken, kitörések az éleken, nem kielégítő vágási minőség, a fűrészgép túl magas áramfogyasztása. Azokat a fűrészlapokat amelyek fogai 1 mm-nél vékonyabbak és / vagy rövidebbek, nem szabad többet használni. 8 HU

9 V teh navodilih za upravljanje / na napravi so uporabljeni naslednji piktogrami: Nosite zaščitne rokavice Nosite zaščitna očala Namestite zaščitno masko za dihanje Namestite zaščito za sluh Varnostna navodila za liste za krožne žage Preberite pred začetkom uporabe! Listi za krožne žage so skladni s standardom DIN-EN Gre za sestavljeno orodje, pri katerem so rezalne plošče iz karbidne trdnine (HW ali HC), stelita (ST) ali polikristalnega diamanta (DP) nanesene na osnovno telo žaginega lista s pomočjo nanašanja materiala, tukaj s pomočjo trdega spajkanja. Liste za krožne žage hranite v originalni embalaži ali pa žagin list drugače zaščitite pred poškodbami. Žagine liste hranite na suhem in ne v območju agresivnih medijev. Pri rokovanju z listi za krožne žage obstaja obstaja nevarnost poškodb zaradi zelo ostrih rezil. Liste za krožne žage uporabljajte samo za žaganje, odrezovanje in zarezovanje utorov pri obdelavi lesa, lesenih materialov in sorodnih vrst materialov kot so plastika, lahke in barvne kovine ter sestavljeni materiali, odvisno od podatkov proizvajalca na strojih za obdelavo lesa. Uporaba pri ročnem in / ali mehanskem podajanju. Način dela poteka protismerno, samo pri mehanskem podajanju je dovoljen istosmerni potek. Upoštevati je treba smer vrtenja, maksimalnega števila vrtljajev se ne sme prekoračiti. Treba je upoštevati predpise proizvajalca stroja. Strokovnjak mora liste za krožne žage pred montažo skrbno prekontrolirati, ali kažejo znake napak ali poškodb. V primeru vidnih ali drugače razpoznavnih napak ali poškodb lista za krožno žago ne montirajte oziroma obdelavo takoj prekinite in list za krožno žago jasno označite, tako da se ga ne uporabi ponovno, preden ni izročen strokovnjaku v ponovno uporabo. Listov za krožne žage, ki kažejo znake poškodb zaradi razpok ali podobnega, se ne sme variti ali drugače popravljati. List za krožno žago sme montirati in s strojem upravljati samo strokovno osebje, seznanjeno z varnostnimi ukrepi. Upoštevajte navodilo za uporabo žaginega lista in stroja. Stroj zavarujte pred nenamernim vklopom. Liste za krožne žage pritrjujte samo z vpenjalnimi prirobnicami, ki jih predvideva proizvajalec in so usklajene z žaginim listom, ter samo s pomočjo predvidenega orodja in samo s priteznim vrtilnim momentom, ki ga navaja proizvajalec. Orodje in obdelovanci morajo biti tako napeti, da se pri uporabi ne morejo odpustiti. Površine za napenjanje morate očistiti od umazanije, maščob, olja in vode. Reducirne obroče se sme uporabljati le, če so izdelani skladno z določili proizvajalca. SI 9

10 Podaljševanje ključev in uporaba udarnega orodja za pritegovanje nista dovoljena. Za usklajevanje premera vpenjalnih prirobnic s premerom žaginih listov veljajo evropski standardi, npr. DIN-EN , poglavje Nosite zaščitna rokavice, pazite na tesno prilegajoča oblačila, eventualno nosite zaščitne glušnike. Po montaži lista za krožno žago zopet montirajte vse zaščitne priprave stroja in pravilno pozicionirajte razporni klin, če je na voljo. Strokovnjak naj opravi poskusno obratovanje. Ne posegajte v območje vrtečega orodja. Neudeležene osebe odstranite iz območja nevarnosti. V območju vrtečega orodja ne izvajajte nastavitvenih del. Pazite na neuravnoteženost. Rezila žaginega lista pri vrtenju ne smejo priti v stik z drugimi rezili, pritrdilnimi elementi ali drugimi deli stroja. Reducirne obroče za odprtine je treba s pomočjo sprijemalne povezave trdno spojiti z žaginim listom in ob strani ne smejo segati preko osnovnega telesa žaginega lista. Ohlapnih reducirnih obročev se ne sme uporabljati. Premer reducirnih obročev sme biti samo tako velik, da je še dana varna pritrditev lista za krožno žago. Stroja ne pustite teči brez nadzora. Liste za krožne žage smejo naknadno brusiti ali z uporabo originalnih delov popravljati samo strokovnjaki. Strokovnjaki so osebe z ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnjami, ki poznajo konstrukcijske in oblikovne zahteve listov za krožne žage ter se spoznajo na razpoložljiva varnostna določila. Popravljanje listov za krožne žage je dovoljeno samo v skladu s podatki proizvajalca, pri čemer je treba upoštevati naslednje: Konstrukcije žaginega lista se ne sme spreminjati. Upoštevati je treba varnostna določila. Držati se je treba toleranc za brezhibno vpenjanje. Za čiščenje je treba uporabljati samo ustrezna specialna sredstva. Izvesti je treba potrebne ukrepe za preprečevanje povratnega udarca in uporabljati ustrezne priprave. Material za žaganje je treba prekontrolirati, ali vsebuje kakšne tujke. List za krožno žago pravočasno ponovno nabrusite. Znaki za topo orodje so: preveliki znaki obrabe rezil, odlomljeni deli rezil, nezadostna kvaliteta rezov, prevelika poraba toka stroja za žaganje. Žaginih listov, katerih zobje so tanjši in / ali krajši od 1 mm, se ne sme več uporabljati. 10 SI

11 V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: Nosit ochranné rukavice Nosit ochranné brýle Nosit ochranu dýchacích cest, nosit ochranu sluchu Nástroje a tělesa nástrojů musí být upnutá tak, aby se nemohli za provozu uvolnit Bezpečnostní pokyny pro listy kotoučové pily Přečtěte před uvedením do provozu! Listy kotoučové pily odpovídají normě DIN-EN Jedná se o spřažený nástroj, u něhož jsou břitové destičky z tvrdokovu (HW nebo HC), stelitu (ST) nebo polykrystalického diamantu (DP) umístěny na základní těleso pilové listu přilnutím materiálu, zde tvrdým pájením. Listy kotoučové pily skladujte v originálním obalu, nebo musí být pilový list jinak chráněn proti poškození. Pilové listy skladujte v suchu a ne v oblasti agresivních médií. Při zacházení s listy kotoučové pily existuje vzhledem k velmi ostrým ostřím nebezpečí úrazu. Listy kotoučové pily použijte k stanovenému účelu jen pro rozřezávání, zkracování, drážkování dřeva, dřevěných surovin a příbuzných materiálů, jako jsou umělé hmoty, lehké a barevné kovy, jakož i sdružené suroviny, na dřevozpracujících strojích vždy podle udání výrobce. Použití při ručním a / nebo mechanickém posuvu. Pracovní způsob je v protiběžném chodu, jen u mechanického posuvu je povolen souběžný chod. Musí se dodržovat směr otáčení a nesmí se překročit maximální počet otáček. Je třeba dodržovat předpisy výrobce strojů. Listy kotoučové pily musí znalec před montáží pečlivě zkontrolovat vzhledem k nedostatkům a poškozením. U viditelných nebo jinak rozpoznatelných nedostatků nebo poškození list kotoučové pily nezabudujte, případně opracování okamžitě přerušte a list kotoučové pily jednoznačně označte tak, aby se tento znovu nepoužil, dříve než opětné použití povolí znalec. Trhlinami nebo něčím podobným poškozené listy kotoučové pily se nesmějí svářet nebo jinak opravovat. Montáž listu kotoučové pily a obsluhu stroje smí konat jen vzhledem k bezpečnosti poučený odborný personál. Řiďte se provozním návodem pilového listu a stroje. Stroj zajistěte proti neuvědomělému zapnutí. List kotoučové pily upevněte jen upínacími přírubami sladěnými s pilovým listem, které jsou plánovány výrobcem a jen k tomu určenými nástroji s utahovacím momentem udaným výrobcem. Nástroje a tělesa nástrojů musí být upnutá tak, aby se nemohli za provozu uvolnit. Upínací plochy musí být vyčištěné vodou, bez mastnoty a oleje. Redukční kroužky lze použít jen tehdy, jsou-li vyrobeny podle ustanovení výrobce. Použití klíčů a použití rázových nástrojů k utažení není povoleno. CZ 11

12 Pro přiřazení průměru upínací příruby k průměru pilového listu platí evropské normy, např. DIN-EN , kapitola Noste ochranné rukavice, dbejte na těsně přiléhající oděv, eventuálně noste ochranu sluchu. Po zamontování listu kotoučové pily znovu odborně umístěte všechna ochranná zařízení stroje, správně polohujte rozpínací klín, je-li k dispozici. Zkušební chod má vykonat znalec. Oprava listů kotoučové pily je povolena jen podle údajů výrobce, přitom je třeba dbát následujícího: Konstrukce pilového listu se nesmí změnit. Musí se dodržovat bezpečnostní ustanovení. Musí se dodržovat tolerance pro bezvadné upnutí. K čištění použijte jen vhodný speciální prostředek. Nesahejte do oblasti rotujícího nástroje. Nezúčastněné osoby vzdalte z nebezpečné oblasti. Nekonejte seřizovací práce v oblasti rotujícího nástroje. Dbejte na vyváženost. Ostří pilového listu se nesmějí při otáčení dostat do styku s jinými ostřími, upevňovacími elementy nebo jiným strojními díly. Vývrt redukující kroužky musí být přilnavým spojením pevně spojeny s pilovým listem a nesmějí bočně přečnívat přes základní těleso pilového listu. Nesmí se použít volných redukčních kroužků. Redukční kroužky smějí mít jen tak velký průměr, aby bylo ještě dáno bezpečné upevnění listu kotoučové pily. Nikdy nenechejte běžet stroj bez dozoru. Musí se učinit opatření k zabránění zpětného rázu, a musí se použít příslušných zařízení. Řezaný materiál prozkoumejte vzhledem k cizím tělesům. List kotoučové pily včas naostřete. Známkami pro tupé nástroje jsou: příliš velká stopa opotřebení na ostřích, vylomení na ostřích, nedostatečná jakost řezu, příliš velký odběr proudu pily. Pilové listy, jejichž zuby jsou tenčí a / nebo kratší než 1 mm, se nesmí už více použít. Listy kotoučové pily smí jen znalec dodatečně nabrousit a originálními díly opravit. Znalec je osoba s příslušným odborným vzděláním a zkušeností, která zná požadavky na konstrukci a uspořádání listů kotoučové pily a vyzná se v dostupných bezpečnostních ustanoveních. 12 CZ

13 V tomto návode na obsluhu/na prístroji sú používané nasledujúce piktogramy: Noste ochranné rukavice Noste ochranné okuliare Nasaďte si ochrannú dýchaciu masku Noste ochranu sluchu Bezpečnostné pokyny k listom kotúčovej píly Prečítať pred uvedením do prevádzky! Listy kotúčovej píly spĺňajú normu DIN-EN Ide o kombinovaný nástroj, pri ktorom sú rezné doštičky z tvrdokovu (HW alebo HC), stelitu (ST) alebo polykryštalického diamantu (DP) osadené na základné teleso pílového listu adhéziou materiálu, v tomto prípade tvrdým spájkovaním. Listy kotúčovej píly skladujte v originálnom balení, v opačnom prípade musí byť pílový list inak chránený proti poškodeniu. Pílové listy skladujte na suchom mieste, mimo dosahu agresívnych médií. Pri manipulácii s listami kotúčovej píly existuje nebezpečenstvo poranenia na veľmi ostrých rezných hranách. Listy kotúčovej píly používajte len v súlade s určením na rezanie, prirezávanie, drážkovanie dreva, materiálov z dreva a príbuzných materiálov, ako sú plasty, ľahké a farebné kovy, ako aj kompozitných materiálov, v závislosti od údajov výrobcu, na strojoch určených na obrábanie dreva. Použitie pri manuálnom a / alebo mechanickom posuve. Pracovný postup je povolený v protismernom pohybe, len pri mechanickom posuve je prípustný synchrónny pohyb. Je potrebné dodržať smer otáčania a maximálne otáčky sa nesmú prekračovať. Riaďte sa predpismi výrobcu stroja. Listy kotúčovej píly musí pred montážou dôkladne skontrolovať odborník, či nie sú chybné alebo poškodené. V prípade viditeľných alebo inak rozpoznateľných nedostatkov či poškodení list kotúčovej píly nemontujte, prípadne ihneď prerušte obrábanie a list kotúčovej píly jasne označte, tak aby sa znovu nepoužil, skôr ako ho pre opätovné použitie schváli odborník. Listy kotúčovej píly poškodené prasklinami a podobne sa nesmú zvárať či inak opravovať. Montážou listu kotúčovej píly a obsluhou stroja poverte len skúsený personál zaškolený z hľadiska bezpečnosti. Riaďte sa návodom na obsluhu pílového listu a stroja. Stroj zaistite proti neúmyselnému zapnutiu. List kotúčovej píly pripevňujte len pomocou upínacích prírub zosúladených s pílovým listom, ktoré schválil výrobca stroja a len pomocou vyhradených nástrojov s momentom dotiahnutia uvádzaným výrobcom. Prístroje a telá prístrojov musia byť napnuté tak,aby sa počas prevádzky nemohli uvoľniť. Upínacie plochy nesmú obsahovať nečistoty, mastnotu, olej avodu. Redukčné krúžky sa smú používať iba vtedy, keď sú vyrobené zodpovedajúco určeniam výrobcu. SK 13

14 Predlžovanie kľúčov a používanie úderných nástrojov na doťahovanie je neprípustné. Pre priradenie priemeru upínacej príruby k priemeru pílového listu platia európske normy, napr. DIN-EN , kapitola Noste ochranné rukavice, dbajte na to, aby odev tesne priliehal, prípadne noste ochranu sluchu. Po montáži listu kotúčovej píly znovu dôkladne primontujte všetky ochranné zariadenia stroja a správne umiestnite štiepací klin, pokiaľ je k dispozícii. Odborník musí vykonať skúšobný chod. Nesiahajte do oblasti otáčajúceho sa nástroja. Nezúčastnené osoby vyveďte z rizikovej zóny. Nevykonávajte nastavovacie práce v oblasti otáčajúceho sa nástroja. Pozor na nevyváženosť. Rezné hrany pílového listu nesmú pri otáčaní prísť do styku s inými reznými hranami, upevňovacími prvkami alebo inými časťami stroja. Vŕtacie redukčné krúžky musia byť adhéznym spojom pevne spojené s pílovým listom a nesmú bočne prečnievať cez základné teleso pílového listu. Voľné redukčné krúžky sa nesmú používať. Priemer redukčných krúžkov smie byť len taký veľký, aby bolo zaistené bezpečné upevnenie listu kotúčovej píly. Stroj nenechávajte nikdy bežať bez dozoru. odborným vzdelaním a skúsenosťami, ktoré poznajú požiadavky na konštrukciu a konfiguráciu listov kotúčovej píly a vyznajú sa v dostupných bezpečnostných predpisoch. Údržba listov kotúčovej píly je povolená len v súlade s údajmi výrobcu, pričom je potrebné dodržať nasledovné: Konštrukcia pílového listu sa nesmie upravovať. Musia sa dodržať bezpečnostné predpisy. Musia sa dodržať tolerancie pre bezchybné upnutie. Na čistenie používajte len vhodné špeciálne prostriedky. Je potrebné prijať opatrenia na zabránenie spätného úderu, pričom sa musia používať príslušné zariadenia. Materiál určený na pílenie skontrolujte z hľadiska výskytu cudzích telies. List kotúčovej píly včas naostrite. Príznaky tupých nástrojov sú: nadmerná plocha opotrebenia na rezných hranách, vylomenia rezných hrán, nedostačujúca kvalita rezu, nadmerný príkon píly. Pílové listy, ktorých zuby sú tenšie a / alebo kratšie ako 1 mm, sa nesmú ďalej používať. Listy kotúčovej píly smie ostriť len odborník a pri údržbe sa smú používať len originálne diely. Odborníci sú osoby so zodpovedajúcim 14 SK

WXP 65, WXP 120, WXP 200, WXMP (MS), WXMT (MS), WXDP 120, WXDV 120

WXP 65, WXP 120, WXP 200, WXMP (MS), WXMT (MS), WXDP 120, WXDV 120 WXP 65, WXP 120, WXP 200, WXMP (MS), WXMT (MS), WXDP 120, WXDV 120 D E Betriebsanleitung G B Operating Instructions ES Manual de uso FR Mode d emploi IT Istruzioni per lùso P T Manual do utilizador NL

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL www.hausmeister.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Típus: HM 3000D Gőzölős Vasaló Naparovacia žehlička Napařovací žehlička Żelazko z generatorem

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240

Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 GB Installation and Operation Manual solid fuel heater BASEL II, SKAL II tested according to the standard EN 13240 1. Installation Instruction The heater has been designed to allow simple connection to

Részletesebben

Aquamax 3.500, 5.500, 10.000, 15.000

Aquamax 3.500, 5.500, 10.000, 15.000 T 305 545 612 400 1B/ID.25120/02L Aquamax 3.500, 5.500, 10.000, 15.000 Gebrauchsanweisung Directions for use Instrucciones de uso Használati utasítás Руководство по применению Bruksanvisning Instrukcja

Részletesebben

SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SM 800 PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 1464202000 Edition 1 2009-11 setting standards PŘÍRUČK

Részletesebben

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Gas alarm GA 617 IMPORTANT INFORMATION FOLLOWING AN ALARM If the alarm indicates a gas leak or you can smell gas: g DANGER OF EXPLOSION! Extinguish all open flames, embers and burning tobacco! h Do not

Részletesebben

ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER

ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER ELEKTRISCHER MULTI-COOKER ELEKTRIČNI MULTI-KUHALNIK / ELEKTROMOS MULTI COOKER Bedienungsanleitung Használati útmutató / Navodila za uporabo Deutsch 2 Magyar 24 Slovenščina 46 KUNDENDIENST SERVICE APRÈS-VENTE

Részletesebben

OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA

OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA KOMPAKTOWA INSTALACJA SOLARNA KOMPAKTNÍ SOLÁRNÍ INSTALACE SZOLÁR

Részletesebben

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30.

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30. 2 d e f 7 5 4 3 10 6 1 8 9 d a e b c f 3 User'sManual.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

#94062 GH 2600 P #94064 GH 2600

#94062 GH 2600 P #94064 GH 2600 #94062 GH 2600 P #94064 GH 2600 Deutsch 10 Originalbetriebsanleitung Elektro-Gartenhäcksler English 16 Translation of original operating instructions Electric Garden Shredder Français 22 Mode d emploi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése... 8 Megjelenés... 8 Ikonok... 9 Az érintőképernyő használata...

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,15 HU Magyar,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

CZ SK PL HU LV EN DE

CZ SK PL HU LV EN DE Odšťavňovač Odšťavovač Sokowirówka Facsaró Sulu Spiede Juice Extractor Entsafter LO 7045 LO 7046 CZ SK PL HU LV EN DE CZ CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Részletesebben

1. Verpackungsinhalt. Hinweis: diese an der überstehenden Lasche abziehen. es besteht Erstickungsgefahr.

1. Verpackungsinhalt. Hinweis: diese an der überstehenden Lasche abziehen. es besteht Erstickungsgefahr. Liebe Kundin, lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ hochwertigen MAGINON Produktes. Sie haben sich für ein modernes Netzwerksystem mit guter technischer Ausstattung und entsprechendem

Részletesebben

P. 1 P. 23 P. 45 P. 69

P. 1 P. 23 P. 45 P. 69 P. 1 P. 23 P. 45 P. 69 1 Declaration of Conformity We BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan declare that the Labelling System PT-2100 conforms with the following

Részletesebben

Digital Nightvision 5 x 50. DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo

Digital Nightvision 5 x 50. DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo Digital Nightvision 5 x 50 DK DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo (DK) ADVARSEL! Se aldrig direkte eller tæt på Solen gennem apparatet fare for BLINDHED!

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

Deutsch - 1 - LE MINI SENSOR KIT

Deutsch - 1 - LE MINI SENSOR KIT Deutsch - 1 - LE MINI SENSOR KIT Leister Process Technologies Riedstrasse CH-6060 Sarnen/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 2 4 Deutsch - 2 - Deutsch

Részletesebben

TV-Spielkonsole / TV-konzolo TV konzol / TV Games Console Console de jeux TV / Consola de TV

TV-Spielkonsole / TV-konzolo TV konzol / TV Games Console Console de jeux TV / Consola de TV TV-Spielkonsole / TV-konzolo TV konzol / TV Games Console Console de jeux TV / Consola de TV www.lexibook.com AT SLO HU EN FR ES Gebrauchsanweisung Navodila za uporabo Használati útmutató Instruction Manual

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

User manual. Car DVR with GPS logger & Speed camera detector TRUECAM A7

User manual. Car DVR with GPS logger & Speed camera detector TRUECAM A7 Car DVR with GPS logger & Speed camera detector 2304x1296@30FPS GPS logger & Speed camera detector Illuminated keyboard CPL & UV lens available TRUECAM A7 User manual Product picture & function...2 a)

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARTXF 109

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARTXF 109 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 CIS PL Polski,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data GB

Részletesebben

COROB FLEX 500-540. Felhasználói kézikönyv User s manual FLEX 540 FLEX 500 V2.0 - R0 (01/2015)

COROB FLEX 500-540. Felhasználói kézikönyv User s manual FLEX 540 FLEX 500 V2.0 - R0 (01/2015) COROB FLEX 500-540 Felhasználói kézikönyv User s manual V2.0 - R0 (01/2015) FLEX 540 FLEX 500 208147 Felhasználói kézikönyv Automatikus adagoló COROB FLEX 500-540 V2.0 - R0 (2015/01) EREDETI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie Twin Technology HR CZ SK HU PL RO BG GR Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Sesalnik Navodila za uporabo Podlahový vysavaè Návod k použití Podlahový vysávaè Návod na použitie Porszívó Használati útmutató

Részletesebben

Mini-Backofen Minisütő Mini-pečica s kovinskim ohišjem Bedienungsanleitung Használat / Uporaba

Mini-Backofen Minisütő Mini-pečica s kovinskim ohišjem Bedienungsanleitung Használat / Uporaba Mini-Backofen Minisütő Mini-pečica s kovinskim ohišjem Bedienungsanleitung Használat / Uporaba Deutsch... 3 Magyar... 23 Slovenščina... 45 KUNDENDIENST ÜGYFÉLSZOLGÁL POPRODAJNA PODPORA HU SLO 00800 / 456

Részletesebben