CIRCULAR SAW BLADES PHKSZ 190 A1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIRCULAR SAW BLADES PHKSZ 190 A1"

Átírás

1 CIRCULAR SAW BLADES PHKSZ 190 A1 CIRCULAR SAW BLADES Operation and Safety Notes KÖRFŰRÉSZLAP Kezelési és biztonsági utalások KOTOUČE DO RUČNÍ OKRUŽNÍ PILY Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny BRZESZCZOTY DO RĘCZNEJ PIŁY TARCZOWEJ Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa LISTI ZA ROČNO KROŽNO ŽAGO Navodila za upravljanje in varnostna opozorila KOTÚČE DO RUČNEJ KOTÚČOVEJ PÍLY Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny HANDKREISSÄGEBLÄTTER Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 75909

2 Carefully read safety instructions and store in a safe location! Należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i zachować je! A biztonsági tudnivalókat gondosan olvassa el és jól őrizze meg! Varnostne napotke skrbno preberite in shranite! Přečtěte si bezpečnostní pokyny a dobře si je uschovejte! Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny astarostlivo ich uschovajte! Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und gut aufbewahren! GB Operation and Safety Notes Page 3 PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona 5 HU Kezelési és biztonsági utalások Oldal 7 SI Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran 9 CZ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 11 SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 13 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 15

3 The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Wear safety gloves Wear protective glasses Use a respirator mask Use ear protectors Safety Instructions for Circular Saw Blades Read before operation! The circular saw blades correspond to the DIN EN standard. They are compound tools with cutting tips made of carbide (HW or HC), stellite (ST) or polycrystalline diamond (DP), which are bonded in this case brazed onto the body of the saw blade. Always store circular saw blades in the original packaging; the saw blade must otherwise be protected against damage by other means. Store saw blades in a dry place and away from aggressive media. Handling circular saw blades carries a risk of injury on account of the very sharp cutting edges. Use circular saw blades only for their intended use to cut, trim or channel wood, wooden materials and related materials such as plastics, light metals and non-ferrous metals, and compound materials according to the manufacturer s instructions on woodworking machinery. Operation with manual and / or mechanical feed. Operation is against the direction of feed; operation in the same direction is only permitted with mechanical feed. The direction of rotation must be maintained, and the maximum speed must not be exceeded. The machinery manufacturer s regulations must be observed. Circular saw blades must be checked carefully for defects or damage by an expert prior to installation. If there are visible or otherwise recognisable signs of defects or damage, do not install the circular saw blade, or immediately stop working and mark the circular saw blade clearly so that it is not used again before it can be checked and approved for further use by an expert. Cracked or similarly damaged circular saw blades must not be welded or repaired in any other way. Installation of the circular saw blade and operation of the machine must only be performed by specially trained personnel who have been instructed on safety. Pay attention to the operating manual for the saw blade and the machine. Secure the machine to prevent it from being switched on unintentionally. Mount the circular saw blade only with the correct clamping flanges intended for the saw blade by the manufacturer and only with the intended tools and the tightening torque specified by the manufacturer. Tools and tool body must be mounted so they cannot come loose during operation. Clean dirt, grease, oil and water off clamping surfaces. GB 3

4 Reducing rings may only be used if they are made in accordance with the manufacturer s specification. Wrench extensions or striking tools must not be used for tightening. The allocation of the clamping flange diameter to the saw blade diameter is in accordance with European standards, e.g. DIN-EN , Chapter Wear safety gloves, close-fitting clothing and possibly ear protectors. After mounting the circular saw blade, replace all protective devices on the machine properly; if present, position the splitting wedge correctly. A test run should be performed by an expert. Do not reach into the area of the rotating tool. Keep anyone not involved in the work out of the danger zone. Do not make any adjustments in the area of the rotating tool. Pay attention to imbalance. The cutting edges of saw blades must not come into contact with any other blades, fixing elements or other machine components when they are running. Bore reduction rings must adhere securely to the saw blade and must not protrude over the body of the saw blade. Loose reduction rings must not be used. Reduction rings must only be so large in diameter that the circular saw blade can still be mounted securely. Never leave the machine running unattended. Circular saw blades may only be sharpened by an expert and repaired with original parts. Experts are persons who have the relevant technical training and experience, are familiar with the demands on the design and construction of circular saw blades, and understand the achievable safety regulations. Repair of circular saw blades is only permitted in accordance with the manufacturer s instructions and must take the following into account: the construction of the saw blade must not be altered. All safety regulations must be complied with. The tolerances for correct mounting must be observed. Clean using suitable special agents only. Action must be taken to prevent kickback, and the corresponding devices must be used. Examine the workpiece you wish to saw for foreign matter. Sharpen the circular saw blade at regular intervals. The following are signs of a dull tool: excessive wear marks on the cutting edges, chipped cutting edges, a poor-quality cut, excessive power consumption by the sawing machine. Saw blades with teeth that are thinner and / or shorter than 1 mm must be taken out of operation. 4 GB

5 W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Nosić rękawice ochronne Nosić okulary ochronne Zakładać maskę oddechową Zakładać ochronniki słuchu Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa tarcz do pił tarczowych Przeczytać przed użyciem! Tarcze do pił tarczowych są zgodne z normą DIN-EN Chodzi tu o przyrząd złożony, w którym płytki tnące ze stopu twardego (HW lub HC), stellitu (ST) lub diamentu polikrystalicznego (DP) umieszczone są na korpusie tarczy przez lutowanie twarde. Tarcze do pił tarczowych składować w oryginalnym opakowaniu lub zabezpieczyć je w inny sposób przed uszkodzeniem. Tarcze do pił tarczowych należy przechowywać w stanie suchym i z dala od agresywnych środków. Podczas obchodzenia się tarczami do pił tarczowych ze względu na bardzo ostre krawędzie tnące istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Tarcze do pił tarczowych stosować tylko w maszynach do obróbki drewna, zgodnie z ich przeznaczeniem: do cięcia, przycinania, wykonywania wpustów w drewnie, materiałach drewnopochodnych oraz tworzywach sztucznych, metalach lekkich i kolorowych, a także materiałach kompozytowych, w zależności od danych określonych przez producenta. Zastosowanie przy posuwie ręcznym i / lub mechanicznym. Dopuszczalna jest praca tylko w ruchu przeciwbieżnym, wyłącznie w przypadku posuwu mechanicznego możliwa jest praca w ruchu współbieżnym. Należy przestrzegać kierunku obrotu i nie wolno przekraczać maksymalnej liczby obrotów. Należy stosować się do przepisów określonych przez producenta maszyny. Przed założeniem na maszynę tarcze do pił tarczowych starannie sprawdzić pod kątem wad lub uszkodzeń. Sprawdzenia powinien dokonać ekspert. W przypadku widocznych lub dających się rozpoznać w inny sposób wad lub uszkodzeń tarcz do pił tarczowych nie wolno montować, względnie natychmiast przerwać obróbkę i jednoznacznie oznakować tarczę tak, aby nie mogła zostać ponownie użyta przed ponownym jej dopuszczeniem do eksploatacji przez eksperta. Tarcze do pił tarczowych uszkodzone przez pęknięcia, rysy lub tym podobne, nie mogą być spawane ani naprawiane w inny sposób. Montaż tarczy do pił tarczowych oraz obsługa maszyny może być wykonywana tylko przez specjalistyczny personel, przeszkolony także w zakresie bezpieczeństwa pracy. Przestrzegać instrukcji obsługi tarczy do pił tarczowych i maszyny. Maszynę zabezpieczyć przed niepożądanym włączeniem. Mocowanie tarczy do pił tarczowych wykonywać tylko za pomocą kołnierzy mocujących przewidzianych przez producenta maszyny i dostosowanych do danej tarczy i tylko za pomocą wyznaczonych narzędzi, z momentem dokręcania określonym przez producenta. PL 5

6 Narzędzia i korpusy narzędzi muszą być naciągnięte, aby przy użyciu nie mogły się oddzielić. Napinane powierzchnie muszą być oczyszczone z brudu, tłuszczu, oleju i wody. Wolno używać krążkόw redukcyjnych tylko gdy są wykonane według ustaleń producenta. Przedłużanie kluczy i używanie narzędzi udarowych do dokręcania jest niedozwolone. Dla przyporządkowania średnicy kołnierza mocującego do średnicy tarczy do pił tarczowych obowiązują normy europejskie, np. DIN-EN , rozdział Nosić rękawice ochronne, ściśle przylegającą odzież, ewentualnie stosować także ochronę słuchu. Po założeniu tarczy do pił tarczowych zamontować prawidłowo z powrotem wszystkie urządzenia ochronne maszyny i jeśli jest prawidłowo wypozycjonować klin rozdzielnik. Następnie osoba biegła w zakresie budowy i obsługi powinna wykonać próbny bieg maszyny. Nie sięgać rękoma w strefie obracającego się narzędzia. Osoby niebiorące udziału w pracy oddalić ze strefy zagrożenia. W strefie obracającego się narzędzia nie wykonywać żadnych prac nastawczych. Uważać na niewyważenie. Ostrza tarcz do pił tarczowych podczas obracania się nie mogą mieć kontaktu z innymi ostrzami, elementami mocującymi lub z innymi częściami maszyny. Pierścienie do redukcji otworów muszą być mocno połączone z tarczą do pił tarczowych za pomocą połączenia przyczepnego i nie mogą wystawać z boków poza korpus tarczy do pił tarczowych. Nie wolno stosować luźnych pierścieni redukujących. Pierścienie redukujące mogą mieć tylko taką średnicę, aby zapewnione było wciąż bezpieczne zamocowanie tarczy do pił tarczowych. Nigdy nie pozostawiać pracującej maszyny bez nadzoru. Materiał przeznaczony do cięcia zbadać pod kątem występowania ciał obcych. Tarcze do pił tarczowych należy zawczasu ostrzyć. Oznakami tępych narzędzi są: zbyt duże cechy zużycia na ostrzach, wyszczerbienia na ostrzach, niewystarczająca jakość cięcia, zbyt duży pobór prądu przez piłę tarczową. Tarcz do pił tarczowych, których zęby są cieńsze i / lub krótsze niż 1 mm, nie wolno już więcej używać. Tarcze do pił tarczowych mogą być ostrzone i naprawiane za pomocą części oryginalnych tylko przez osoby biegłe w tej dziedzinie. Osoby biegłe to osoby posiadające odpowiednie fachowe wykształcenie i doświadczenie, znające wymagania odnośnie konstrukcji i formy tarcz do pił tarczowych i rozumiejące dostępne przepisy z zakresu bezpieczeństwa. Naprawa tarcz do pił tarczowych jest dozwolona tylko zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta, należy przy tym przestrzegać poniższych punktów: Nie wolno zmieniać konstrukcji tarczy do pił tarczowych. Należy przestrzegać wytycznych z zakresu bezpieczeństwa. Należy zachować tolerancje określone dla prawidłowego mocowania tarcz. Do czyszczenia stosować tylko odpowiednie specjalne środki. Należy podjąć stosowne środki dla uniknięcia odrzutu oraz stosować odpowiednie urządzenia. 6 PL

7 Ebben a Használati utasításban / a készüléken a következő piktogrammokat használtuk: Viseljen védőkesztyűt Viseljen védőszemüveget Helyezze fel a légzésvédő maszkot Helyezze fel a hallásvédőt Körfűrészlapokra vonatkozó biztonsági utasítások Az üzembevétel előtt olvassa el! A körfűrészlapok megfelelnek a DIN-EN szabványnak. Betétes szerszámról van szó, amelynél a fűrész-alaptárcsára a keményfémből (HW vagy HC), stellitből (ST) vagy polikristályos gyémántbol (DP) készült vágólapokat anyaggal záró kötéssel, itt keményforrasztással erősítették rá. A körfűrészlapokat az originál csomagolásban kell tárolni, vagy más módon kell megóvni a károsodásokkal szemben. Tárolja a fűrészlapokat száraz állapotban és nem agresszív kőzegek környezetében. A körfűrészlapokkal való járásnál az éles élek miatt sérülésveszély áll fenn. A körfűrészlapokat csak a rendeltetésüknek megfelelően fafeldolgozó gépekben, fák, fa-munkadarabok és hasonló jellegű anyagok mint pld. műanyagok, könnyű- és színesfémek, valamint betét-munkadarabok vágására, rövidítésére, bennük nutok vágására használják aszerint, hogy a gyártó az egyes fűrészlapok számára mit szabott meg. Használat kézi- és / vagy mechanikai előtolásnál. A munka módja ellenfutásos, csak mechanikai előtolásnál engedélyezett az együttfutás. A forgási irányt be kell tartani és a maximális fordulatszámot nem szabad túllépni. A gép gyártójának az előírásait figyelembe kell venni. A gépre való szerelés előtt vizsgáltassák meg alaposan a körfűrészlapokat egy szakértővel. A látható, vagy másképpen felismerhető hiányosságokkal vagy sérülésekkel rendelkező körfűrészlapokat ne szereljék fel, illetve szakítsák meg azonnal azzal a megmunkálást. Utána jelöljék meg a körfűrészlapot egyértelműen úgy, hogy azt újra ne használják, mielőtt egy szakértő az újrahasználatát engedélyezné. A repedt vagy hasonló sérülésekkel rendelkező körfűrészlapokat nem szabad megheggeszteni, vagy más módon megjavítani. A körfűrészlap felszerelését és a gép kezelését csak biztonsági szemponból kioktatott, szakképzett személyzet végezheti. Vegyék figyelembe a fűrészlap és a gép használati utasítását. Biztosítsák a gépet a véletlenszerű bekapcsolásokkal szemben. A körfűrészlap rögzítését csak a gép gyártója által megadott, a fűrészlaphoz való szorító karimával, csak a megadott szerszámokkal és a gyártó álal megadott szorító nyomatékkal kell elvégezni. A szerszámokat és a szerszámok részeit úgy kell felfeszíteni, hogy azok az üzemelés alatt ne válhassanak le. A feszítőfelületeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől, zsírtól, olajtól és víztől. Redukáló gyűrűket csak akkor szabad használni, ha azokat a gyártó előírásainak megfelelően gyártották. HU 7

8 A kulcsok meghosszabbítása és ütőszerszámok használata nem engedélyezett. A fűrészlap átmérőkhöz találó szorító karima átmérőjének a kiválasztásánál az európai szabványok érvényesek, pld. a DIN-EN , fejezete. Viseljenek védőkesztyűt, ügyeljenek arra, hogy a ruházatuk testhezálló legyen, esetleg viseljenek hallásvédőt. A körfűrészlap felszerelése után szereljék vissza szabályszerűen a gép valamennyi védőszerkezetét, és ha feszítő ék áll a rendelkezésre, állítsák be azt helyesen. Végeztessenek egy szakemberrel egy próbajáratást. Ne nyúljanak a forgó szerszám hatókörébe. Távolítsa el az illetéktelen személyeket a veszélyes tartományból. Beállítási munkálatokat a forgó szerszám környékén ne végezzenek. Figyeljenek a kiegyensúlyozatlanságokra. A fűrészlapéleknek forgás közben nem szabad más élekhez, rögzítő elemekhez vagy egyéb géprészekhez érni. A furatátmérő redukáló gyűrűket tapadó kötéssel szorosan kell a fűrészlaphoz kötni és azoknak oldalsó irányban nem szabad fűrészlap alaptárcsáján kívülre érni. Szabadon álló redukáló gyűrűket nem szabad alkalmazni. A redukáló gyűrűk átmérője csak akkora lehet, hogy a körfűrészlap biztos rögzítése lehetséges legyen. Ne hagyják a gépet felügyelet nélkül járni. A körfűrészlapokat csak szakembereknek szabad újra élezni és csak originál részekkel szabad rendbehozni. A szakemberek megfelelő szakképzéssel és tapasztalattal rendelkező személyek, akik a körfűrészlapok felépítésének és kialakításának a követelményeit ismerik, és az elérhető biztonsági előírások batartásának a módjához értenek. A körfűrészlapok rendbehozása csak a gyártó megadásainek megfelelően engedélyezett, és eközben a következőket kell figyelembe venni: A fűrészlap felépítését nem szabad megváltoztatni. A biztonsági előírásokat be kell tartani. A kifogástalan befogás tűréseit be kell tartani. A tisztításhoz csak megfelelő speciális szereket használjanak. Foganatosítsanak visszarúgásokat elkerülését szolgáló intézkedéseket, és használják az az erre a célra való szerkezeteket. Vizsgálják meg a munkadarabot esetleges idegen testek szempontjából. Élezzék újra időben a fűrészlapot. A szerszámok tompaságának a jelei a következők: túl nagy kopási nyomok az éleken, kitörések az éleken, nem kielégítő vágási minőség, a fűrészgép túl magas áramfogyasztása. Azokat a fűrészlapokat amelyek fogai 1 mm-nél vékonyabbak és / vagy rövidebbek, nem szabad többet használni. 8 HU

9 V teh navodilih za upravljanje / na napravi so uporabljeni naslednji piktogrami: Nosite zaščitne rokavice Nosite zaščitna očala Namestite zaščitno masko za dihanje Namestite zaščito za sluh Varnostna navodila za liste za krožne žage Preberite pred začetkom uporabe! Listi za krožne žage so skladni s standardom DIN-EN Gre za sestavljeno orodje, pri katerem so rezalne plošče iz karbidne trdnine (HW ali HC), stelita (ST) ali polikristalnega diamanta (DP) nanesene na osnovno telo žaginega lista s pomočjo nanašanja materiala, tukaj s pomočjo trdega spajkanja. Liste za krožne žage hranite v originalni embalaži ali pa žagin list drugače zaščitite pred poškodbami. Žagine liste hranite na suhem in ne v območju agresivnih medijev. Pri rokovanju z listi za krožne žage obstaja obstaja nevarnost poškodb zaradi zelo ostrih rezil. Liste za krožne žage uporabljajte samo za žaganje, odrezovanje in zarezovanje utorov pri obdelavi lesa, lesenih materialov in sorodnih vrst materialov kot so plastika, lahke in barvne kovine ter sestavljeni materiali, odvisno od podatkov proizvajalca na strojih za obdelavo lesa. Uporaba pri ročnem in / ali mehanskem podajanju. Način dela poteka protismerno, samo pri mehanskem podajanju je dovoljen istosmerni potek. Upoštevati je treba smer vrtenja, maksimalnega števila vrtljajev se ne sme prekoračiti. Treba je upoštevati predpise proizvajalca stroja. Strokovnjak mora liste za krožne žage pred montažo skrbno prekontrolirati, ali kažejo znake napak ali poškodb. V primeru vidnih ali drugače razpoznavnih napak ali poškodb lista za krožno žago ne montirajte oziroma obdelavo takoj prekinite in list za krožno žago jasno označite, tako da se ga ne uporabi ponovno, preden ni izročen strokovnjaku v ponovno uporabo. Listov za krožne žage, ki kažejo znake poškodb zaradi razpok ali podobnega, se ne sme variti ali drugače popravljati. List za krožno žago sme montirati in s strojem upravljati samo strokovno osebje, seznanjeno z varnostnimi ukrepi. Upoštevajte navodilo za uporabo žaginega lista in stroja. Stroj zavarujte pred nenamernim vklopom. Liste za krožne žage pritrjujte samo z vpenjalnimi prirobnicami, ki jih predvideva proizvajalec in so usklajene z žaginim listom, ter samo s pomočjo predvidenega orodja in samo s priteznim vrtilnim momentom, ki ga navaja proizvajalec. Orodje in obdelovanci morajo biti tako napeti, da se pri uporabi ne morejo odpustiti. Površine za napenjanje morate očistiti od umazanije, maščob, olja in vode. Reducirne obroče se sme uporabljati le, če so izdelani skladno z določili proizvajalca. SI 9

10 Podaljševanje ključev in uporaba udarnega orodja za pritegovanje nista dovoljena. Za usklajevanje premera vpenjalnih prirobnic s premerom žaginih listov veljajo evropski standardi, npr. DIN-EN , poglavje Nosite zaščitna rokavice, pazite na tesno prilegajoča oblačila, eventualno nosite zaščitne glušnike. Po montaži lista za krožno žago zopet montirajte vse zaščitne priprave stroja in pravilno pozicionirajte razporni klin, če je na voljo. Strokovnjak naj opravi poskusno obratovanje. Ne posegajte v območje vrtečega orodja. Neudeležene osebe odstranite iz območja nevarnosti. V območju vrtečega orodja ne izvajajte nastavitvenih del. Pazite na neuravnoteženost. Rezila žaginega lista pri vrtenju ne smejo priti v stik z drugimi rezili, pritrdilnimi elementi ali drugimi deli stroja. Reducirne obroče za odprtine je treba s pomočjo sprijemalne povezave trdno spojiti z žaginim listom in ob strani ne smejo segati preko osnovnega telesa žaginega lista. Ohlapnih reducirnih obročev se ne sme uporabljati. Premer reducirnih obročev sme biti samo tako velik, da je še dana varna pritrditev lista za krožno žago. Stroja ne pustite teči brez nadzora. Liste za krožne žage smejo naknadno brusiti ali z uporabo originalnih delov popravljati samo strokovnjaki. Strokovnjaki so osebe z ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnjami, ki poznajo konstrukcijske in oblikovne zahteve listov za krožne žage ter se spoznajo na razpoložljiva varnostna določila. Popravljanje listov za krožne žage je dovoljeno samo v skladu s podatki proizvajalca, pri čemer je treba upoštevati naslednje: Konstrukcije žaginega lista se ne sme spreminjati. Upoštevati je treba varnostna določila. Držati se je treba toleranc za brezhibno vpenjanje. Za čiščenje je treba uporabljati samo ustrezna specialna sredstva. Izvesti je treba potrebne ukrepe za preprečevanje povratnega udarca in uporabljati ustrezne priprave. Material za žaganje je treba prekontrolirati, ali vsebuje kakšne tujke. List za krožno žago pravočasno ponovno nabrusite. Znaki za topo orodje so: preveliki znaki obrabe rezil, odlomljeni deli rezil, nezadostna kvaliteta rezov, prevelika poraba toka stroja za žaganje. Žaginih listov, katerih zobje so tanjši in / ali krajši od 1 mm, se ne sme več uporabljati. 10 SI

11 V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: Nosit ochranné rukavice Nosit ochranné brýle Nosit ochranu dýchacích cest, nosit ochranu sluchu Nástroje a tělesa nástrojů musí být upnutá tak, aby se nemohli za provozu uvolnit Bezpečnostní pokyny pro listy kotoučové pily Přečtěte před uvedením do provozu! Listy kotoučové pily odpovídají normě DIN-EN Jedná se o spřažený nástroj, u něhož jsou břitové destičky z tvrdokovu (HW nebo HC), stelitu (ST) nebo polykrystalického diamantu (DP) umístěny na základní těleso pilové listu přilnutím materiálu, zde tvrdým pájením. Listy kotoučové pily skladujte v originálním obalu, nebo musí být pilový list jinak chráněn proti poškození. Pilové listy skladujte v suchu a ne v oblasti agresivních médií. Při zacházení s listy kotoučové pily existuje vzhledem k velmi ostrým ostřím nebezpečí úrazu. Listy kotoučové pily použijte k stanovenému účelu jen pro rozřezávání, zkracování, drážkování dřeva, dřevěných surovin a příbuzných materiálů, jako jsou umělé hmoty, lehké a barevné kovy, jakož i sdružené suroviny, na dřevozpracujících strojích vždy podle udání výrobce. Použití při ručním a / nebo mechanickém posuvu. Pracovní způsob je v protiběžném chodu, jen u mechanického posuvu je povolen souběžný chod. Musí se dodržovat směr otáčení a nesmí se překročit maximální počet otáček. Je třeba dodržovat předpisy výrobce strojů. Listy kotoučové pily musí znalec před montáží pečlivě zkontrolovat vzhledem k nedostatkům a poškozením. U viditelných nebo jinak rozpoznatelných nedostatků nebo poškození list kotoučové pily nezabudujte, případně opracování okamžitě přerušte a list kotoučové pily jednoznačně označte tak, aby se tento znovu nepoužil, dříve než opětné použití povolí znalec. Trhlinami nebo něčím podobným poškozené listy kotoučové pily se nesmějí svářet nebo jinak opravovat. Montáž listu kotoučové pily a obsluhu stroje smí konat jen vzhledem k bezpečnosti poučený odborný personál. Řiďte se provozním návodem pilového listu a stroje. Stroj zajistěte proti neuvědomělému zapnutí. List kotoučové pily upevněte jen upínacími přírubami sladěnými s pilovým listem, které jsou plánovány výrobcem a jen k tomu určenými nástroji s utahovacím momentem udaným výrobcem. Nástroje a tělesa nástrojů musí být upnutá tak, aby se nemohli za provozu uvolnit. Upínací plochy musí být vyčištěné vodou, bez mastnoty a oleje. Redukční kroužky lze použít jen tehdy, jsou-li vyrobeny podle ustanovení výrobce. Použití klíčů a použití rázových nástrojů k utažení není povoleno. CZ 11

12 Pro přiřazení průměru upínací příruby k průměru pilového listu platí evropské normy, např. DIN-EN , kapitola Noste ochranné rukavice, dbejte na těsně přiléhající oděv, eventuálně noste ochranu sluchu. Po zamontování listu kotoučové pily znovu odborně umístěte všechna ochranná zařízení stroje, správně polohujte rozpínací klín, je-li k dispozici. Zkušební chod má vykonat znalec. Oprava listů kotoučové pily je povolena jen podle údajů výrobce, přitom je třeba dbát následujícího: Konstrukce pilového listu se nesmí změnit. Musí se dodržovat bezpečnostní ustanovení. Musí se dodržovat tolerance pro bezvadné upnutí. K čištění použijte jen vhodný speciální prostředek. Nesahejte do oblasti rotujícího nástroje. Nezúčastněné osoby vzdalte z nebezpečné oblasti. Nekonejte seřizovací práce v oblasti rotujícího nástroje. Dbejte na vyváženost. Ostří pilového listu se nesmějí při otáčení dostat do styku s jinými ostřími, upevňovacími elementy nebo jiným strojními díly. Vývrt redukující kroužky musí být přilnavým spojením pevně spojeny s pilovým listem a nesmějí bočně přečnívat přes základní těleso pilového listu. Nesmí se použít volných redukčních kroužků. Redukční kroužky smějí mít jen tak velký průměr, aby bylo ještě dáno bezpečné upevnění listu kotoučové pily. Nikdy nenechejte běžet stroj bez dozoru. Musí se učinit opatření k zabránění zpětného rázu, a musí se použít příslušných zařízení. Řezaný materiál prozkoumejte vzhledem k cizím tělesům. List kotoučové pily včas naostřete. Známkami pro tupé nástroje jsou: příliš velká stopa opotřebení na ostřích, vylomení na ostřích, nedostatečná jakost řezu, příliš velký odběr proudu pily. Pilové listy, jejichž zuby jsou tenčí a / nebo kratší než 1 mm, se nesmí už více použít. Listy kotoučové pily smí jen znalec dodatečně nabrousit a originálními díly opravit. Znalec je osoba s příslušným odborným vzděláním a zkušeností, která zná požadavky na konstrukci a uspořádání listů kotoučové pily a vyzná se v dostupných bezpečnostních ustanoveních. 12 CZ

13 V tomto návode na obsluhu/na prístroji sú používané nasledujúce piktogramy: Noste ochranné rukavice Noste ochranné okuliare Nasaďte si ochrannú dýchaciu masku Noste ochranu sluchu Bezpečnostné pokyny k listom kotúčovej píly Prečítať pred uvedením do prevádzky! Listy kotúčovej píly spĺňajú normu DIN-EN Ide o kombinovaný nástroj, pri ktorom sú rezné doštičky z tvrdokovu (HW alebo HC), stelitu (ST) alebo polykryštalického diamantu (DP) osadené na základné teleso pílového listu adhéziou materiálu, v tomto prípade tvrdým spájkovaním. Listy kotúčovej píly skladujte v originálnom balení, v opačnom prípade musí byť pílový list inak chránený proti poškodeniu. Pílové listy skladujte na suchom mieste, mimo dosahu agresívnych médií. Pri manipulácii s listami kotúčovej píly existuje nebezpečenstvo poranenia na veľmi ostrých rezných hranách. Listy kotúčovej píly používajte len v súlade s určením na rezanie, prirezávanie, drážkovanie dreva, materiálov z dreva a príbuzných materiálov, ako sú plasty, ľahké a farebné kovy, ako aj kompozitných materiálov, v závislosti od údajov výrobcu, na strojoch určených na obrábanie dreva. Použitie pri manuálnom a / alebo mechanickom posuve. Pracovný postup je povolený v protismernom pohybe, len pri mechanickom posuve je prípustný synchrónny pohyb. Je potrebné dodržať smer otáčania a maximálne otáčky sa nesmú prekračovať. Riaďte sa predpismi výrobcu stroja. Listy kotúčovej píly musí pred montážou dôkladne skontrolovať odborník, či nie sú chybné alebo poškodené. V prípade viditeľných alebo inak rozpoznateľných nedostatkov či poškodení list kotúčovej píly nemontujte, prípadne ihneď prerušte obrábanie a list kotúčovej píly jasne označte, tak aby sa znovu nepoužil, skôr ako ho pre opätovné použitie schváli odborník. Listy kotúčovej píly poškodené prasklinami a podobne sa nesmú zvárať či inak opravovať. Montážou listu kotúčovej píly a obsluhou stroja poverte len skúsený personál zaškolený z hľadiska bezpečnosti. Riaďte sa návodom na obsluhu pílového listu a stroja. Stroj zaistite proti neúmyselnému zapnutiu. List kotúčovej píly pripevňujte len pomocou upínacích prírub zosúladených s pílovým listom, ktoré schválil výrobca stroja a len pomocou vyhradených nástrojov s momentom dotiahnutia uvádzaným výrobcom. Prístroje a telá prístrojov musia byť napnuté tak,aby sa počas prevádzky nemohli uvoľniť. Upínacie plochy nesmú obsahovať nečistoty, mastnotu, olej avodu. Redukčné krúžky sa smú používať iba vtedy, keď sú vyrobené zodpovedajúco určeniam výrobcu. SK 13

14 Predlžovanie kľúčov a používanie úderných nástrojov na doťahovanie je neprípustné. Pre priradenie priemeru upínacej príruby k priemeru pílového listu platia európske normy, napr. DIN-EN , kapitola Noste ochranné rukavice, dbajte na to, aby odev tesne priliehal, prípadne noste ochranu sluchu. Po montáži listu kotúčovej píly znovu dôkladne primontujte všetky ochranné zariadenia stroja a správne umiestnite štiepací klin, pokiaľ je k dispozícii. Odborník musí vykonať skúšobný chod. Nesiahajte do oblasti otáčajúceho sa nástroja. Nezúčastnené osoby vyveďte z rizikovej zóny. Nevykonávajte nastavovacie práce v oblasti otáčajúceho sa nástroja. Pozor na nevyváženosť. Rezné hrany pílového listu nesmú pri otáčaní prísť do styku s inými reznými hranami, upevňovacími prvkami alebo inými časťami stroja. Vŕtacie redukčné krúžky musia byť adhéznym spojom pevne spojené s pílovým listom a nesmú bočne prečnievať cez základné teleso pílového listu. Voľné redukčné krúžky sa nesmú používať. Priemer redukčných krúžkov smie byť len taký veľký, aby bolo zaistené bezpečné upevnenie listu kotúčovej píly. Stroj nenechávajte nikdy bežať bez dozoru. odborným vzdelaním a skúsenosťami, ktoré poznajú požiadavky na konštrukciu a konfiguráciu listov kotúčovej píly a vyznajú sa v dostupných bezpečnostných predpisoch. Údržba listov kotúčovej píly je povolená len v súlade s údajmi výrobcu, pričom je potrebné dodržať nasledovné: Konštrukcia pílového listu sa nesmie upravovať. Musia sa dodržať bezpečnostné predpisy. Musia sa dodržať tolerancie pre bezchybné upnutie. Na čistenie používajte len vhodné špeciálne prostriedky. Je potrebné prijať opatrenia na zabránenie spätného úderu, pričom sa musia používať príslušné zariadenia. Materiál určený na pílenie skontrolujte z hľadiska výskytu cudzích telies. List kotúčovej píly včas naostrite. Príznaky tupých nástrojov sú: nadmerná plocha opotrebenia na rezných hranách, vylomenia rezných hrán, nedostačujúca kvalita rezu, nadmerný príkon píly. Pílové listy, ktorých zuby sú tenšie a / alebo kratšie ako 1 mm, sa nesmú ďalej používať. Listy kotúčovej píly smie ostriť len odborník a pri údržbe sa smú používať len originálne diely. Odborníci sú osoby so zodpovedajúcim 14 SK

15 In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Schutzhandschuhe tragen Schutzbrille tragen Atemschutzmaske anlegen Gehörschutz anlegen Sicherheitshinweise für Kreissägeblätter Vor Inbetriebnahme lesen! Die Kreissägeblätter entsprechen der Norm DIN-EN Es handelt sich um ein Verbundwerkzeug, bei dem die Schneidplatten aus Hartmetall (HW oder HC), Stellit (ST) oder polykristallinem Diamant (DP) auf den Sägeblatt-Grundkörper durch Stoffhaftung, hier durch Hartlöten, aufgebracht sind. Kreissägeblätter in der Originalverpackung lagern, oder das Sägeblatt muss anderweitig gegen Beschädigung geschützt sein. Sägeblätter trocken und nicht im Bereich aggressiver Medien lagern. Beim Umgang mit Kreissägeblättern besteht durch die sehr scharfen Schneiden Verletzungsgefahr. Kreissägeblätter nur bestimmungsgemäß zum Trennen, Ablängen, Nuten von Holz, Holzwerkstoffen und artverwandten Materialien wie Kunststoffen, Leicht- und Buntmetallen, sowie Verbundwerkstoffen, je nach Angaben des Herstellers auf Holzbearbeitungsmaschinen einsetzen. Anwendung bei Hand- und / oder mechanischem Vorschub. Die Arbeitsweise ist im Gegenlauf, nur bei mechanischem Vorschub ist Gleichlauf zugelassen. Die Drehrichtung ist einzuhalten und die maximale Drehzahl darf nicht überschritten werden. Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. Kreissägeblätter vor dem Einbau sorgfältig auf Mängel oder Beschädigungen durch Sachkundigen überprüfen. Bei sichtbaren oder anderweitig erkennbaren Mängeln oder Beschädigungen Kreissägeblatt nicht einbauen, beziehungsweise Bearbeitung sofort abbrechen und das Kreissägeblatt eindeutig kennzeichnen, so dass dieses nicht wieder zum Einsatz kommt, bevor es durch einen Sachkundigen zur Wiederverwendung freigegeben wird. Durch Risse oder Ähnliches beschädigte Kreissägeblätter dürfen nicht geschweißt oder anderweitig repariert werden. Einbau des Kreissägeblatts und Bedienung der Maschine nur durch sicherheitsmäßig unterwiesenes, sachkundiges Personal. Betriebsanleitung des Sägeblatts und der Maschine beachten. Maschine gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. Kreissägeblattbefestigung nur mit den vom Maschinenhersteller vorgesehenen, auf das Sägeblatt abgestimmten Spannflanschen und nur mit den vorgesehenen Werkzeugen mit dem vom Hersteller angegebenen Anzugsdrehmoment vornehmen. Werkzeuge und Werkzeugkörper müssen so aufgespannt sein, dass sie sich beim Betreiben nicht lösen können. Die Spannflächen müssen von Verschmutzungen, Fett, Öl und Wasser gereinigt werden. DE/AT/CH 15

16 Reduzierringe dürfen nur verwendet werden, wenn sie entsprechend der Festlegung des Herstellers gefertigt sind. Verlängern der Schlüssel und Verwendung von Schlagwerkzeugen zum Festziehen ist nicht zulässig. Für die Zuordnung des Spann-Flanschdurchmessers zum Sägeblattdurchmesser gelten die europäischen Normen, z.b. DIN-EN , Kapitel Schutzhandschuhe tragen, auf eng anliegende Kleidung achten, eventuell Gehörschutz tragen. Nach dem Einbau des Kreissägeblatts alle Schutzvorrichtungen der Maschine wieder ordnungsgemäß anbringen, wenn vorhanden Spaltkeil richtig positionieren. Probelauf durch einen Sachkundigen durchführen. Nicht in den Bereich des drehenden Werkzeugs fassen. Unbeteiligte Personen aus dem Gefahrenbereich entfernen. Keine Einstellarbeiten im Bereich des drehenden Werkzeugs vornehmen. Auf Unwucht achten. Sägeblattschneiden dürfen beim Drehen nicht mit anderen Schneiden, Befestigungselementen oder anderen Maschinenteilen in Berührung kommen. Bohrungsreduzierringe müssen durch Haftverbindung fest mit dem Sägeblatt verbunden sein und dürfen seitlich nicht über den Sägeblatt-Grundkörper überstehen. Lose Reduzierringe dürfen nicht verwendet werden. Reduzierringe dürfen im Durchmesser nur so groß sein, dass ein sicheres Befestigen des Kreissägeblatts noch gegeben ist. Maschine nie unbeaufsichtigt laufen lassen. Sägeblätter deren Zähne dünner und / oder kürzer als 1 mm sind, dürfen nicht mehr verwendet werden. Kreissägeblätter dürfen nur von Sachkundigen nachgeschärft und mit Originalteilen instand gesetzt werden. Sachkundige sind Personen mit entsprechender Fachausbildung und Erfahrung, die die Anforderungen an die Konstruktion und Gestaltung der Kreissägeblätter kennen und sich auf die erreichbaren Sicherheitsbestimmungen verstehen. Das Instandsetzen der Kreissägeblätter ist nur entsprechend den Angaben des Herstellers erlaubt, folgendes ist dabei zu beachten: Die Konstruktion des Sägeblatts darf nicht verändert werden. Die Sicherheitsbestimmungen müssen eingehalten werden. Die Toleranzen für einwandfreies Spannen müssen eingehalten werden. Zum Reinigen nur geeignete Spezialmittel verwenden. Maßnahmen zur Vermeidung von Rückschlag müssen getroffen werden, und die entsprechenden Einrichtungen müssen verwendet werden. Zu sägenden Werkstoff auf Fremdkörper untersuchen. Kreissägeblatt rechtzeitig nachschärfen. Anzeichen für stumpfe Werkzeuge sind: zu große Verschleißmarke an den Schneiden, Ausbrüche an den Schneiden, unzureichende Schnittgüte, zu hohe Stromaufnahme der Sägemaschine. 16 DE/AT/CH

17 IAN Abraham Diederichs GmbH & Co. ohg Oberkamper Straße D Wuppertal Art. Nr.: by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Információk állása Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stand der Informationen: 05 / 2012 Ident.-No.: PHKSZ 190 A PL / SI / CZ / SK IAN 75909

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás GB Undersink Cabinet Assembly instruction PL Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu HU Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás SI Spodnja omarica umivalnika Navodilo za monta o CZ Skøínka pod umyvadlo

Részletesebben

IAN SAW BLADE PHKSZ 9 A1 SAW BLADE TARCZA TNĄCA ŽAGIN LIST FŰRÉSZLAP PILOVÝ KOTOUČ PÍLOVÝ KOTÚČ SÄGEBLATT. Safety instructions

IAN SAW BLADE PHKSZ 9 A1 SAW BLADE TARCZA TNĄCA ŽAGIN LIST FŰRÉSZLAP PILOVÝ KOTOUČ PÍLOVÝ KOTÚČ SÄGEBLATT. Safety instructions SAW BLADE PHKSZ 9 A1 SAW BLADE Safety instructions FŰRÉSZLAP Biztonsági utasítások PILOVÝ KOTOUČ Bezpečnostní pokyny TARCZA TNĄCA Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ŽAGIN LIST Varnostna navodila PÍLOVÝ

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Bedienungsanleitung Kezelési útmutató Navodilo za uporabo

Bedienungsanleitung Kezelési útmutató Navodilo za uporabo Bedienungsanleitung Kezelési útmutató Navodilo za uporabo LED-Weihnachtskugel, mit Engel und LED-Farbwechsel LED-es karácsonyí díszgömb LED - okrasna krogla za božično drevo AT HU LED-Weihnachtskugel,

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

CIRCULAR SAW 5740 (F0155740.. )

CIRCULAR SAW 5740 (F0155740.. ) CIRCULAR SAW 5740 (F0155740.. ) ORIGINAL INSTRUCTIONS NOTICE ORIGINALE ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING I ORIGINAL ORIGINAL BRUGSANVISNING ORIGINAL BRUKSANVISNING ALKUPERÄISET

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

H 65SB2. Demolition Hammer Hammer ÚÔ ÛÙÈÎfi Młot udarowy Vésökalapács Sekací kladivo Kırıcı OÚÄoÈÌêÈ ÏoÎoÚoÍ

H 65SB2. Demolition Hammer Hammer ÚÔ ÛÙÈÎfi Młot udarowy Vésökalapács Sekací kladivo Kırıcı OÚÄoÈÌêÈ ÏoÎoÚoÍ Demolition Hammer Hammer ÚÔ ÛÙÈÎfi Młot udarowy Vésökalapács Sekací kladivo Kırıcı OÚÄoÈÌêÈ ÏoÎoÚoÍ H 6SB Read through carefully and understand these instructions before use. Diese Anleitung vor Benutzung

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPECCHIO BIFOCALE BIFOCAL MIRROR MIROIR BIFOCAL DREHBAR

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

IAN SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PZKS 1500 A1

IAN SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PZKS 1500 A1 SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PZKS 1500 A1 GB SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PZKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual HU VONÓ-, FEJEZŐ ÉS SARKALÓ FŰRÉSZ PZKS 1500

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

GSS 700 P # 94220 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. P.O.Box 8 Poèernická 120 CZ-360 05 Karlovy Vary

GSS 700 P # 94220 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. P.O.Box 8 Poèernická 120 CZ-360 05 Karlovy Vary GSS 700 P D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94220 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Hungary KFT Kossuth u. 72 H-8420 Zirc info@gude.hu www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

IAN MITRE SAW PKS 1500 A1

IAN MITRE SAW PKS 1500 A1 MITRE SAW PKS 1500 A1 GB MITRE SAW PKS 1500 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual HU FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ PKS 1500 A1 Kezelési és biztonsági útmutató Az eredeti

Részletesebben

IAN 104416 TABLE SAW PTK 2000 A1. TABLE SAW PTK 2000 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual

IAN 104416 TABLE SAW PTK 2000 A1. TABLE SAW PTK 2000 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual TABLE SAW PTK 2000 A1 GB TABLE SAW PTK 2000 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual HU FŰRÉSZASZTAL PTK 2000 A1 Kezelési és biztonsági útmutató Az eredeti használati

Részletesebben

DRUCKLUFT- SANDSTRAHL-SET HANDBUCH SŰRÍTETT LEVEGÕS HOMOKFÚVÓ-KÉSZLET KÉZIKÖNYV SET ORODIJ ZA PNEVMATSKO PESKANJE PRIROČNIK

DRUCKLUFT- SANDSTRAHL-SET HANDBUCH SŰRÍTETT LEVEGÕS HOMOKFÚVÓ-KÉSZLET KÉZIKÖNYV SET ORODIJ ZA PNEVMATSKO PESKANJE PRIROČNIK DRUCKLUFT- SANDSTRAHL-SET HANDBUCH SŰRÍTETT LEVEGÕS HOMOKFÚVÓ-KÉSZLET KÉZIKÖNYV SET ORODIJ ZA PNEVMATSKO PESKANJE PRIROČNIK KUNDENDIENST ÜGYFÉLSZOLGÁLAT PODPORA KUPCEM AT 0043 6246 72091-60 HU 0036-1-3475040

Részletesebben

Használati útmutató Navodila za uporabo SZÁMÚ FÚRÓÉLEZŐ KÉSZÜLÉK NAPRAVA ZA BRUŠENJE SVEDROV S1Z-DW03-75

Használati útmutató Navodila za uporabo SZÁMÚ FÚRÓÉLEZŐ KÉSZÜLÉK NAPRAVA ZA BRUŠENJE SVEDROV S1Z-DW03-75 MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo SZÁMÚ FÚRÓÉLEZŐ KÉSZÜLÉK NAPRAVA ZA BRUŠENJE SVEDROV S1Z-DW03-75 Magyar... Oldal 06 Slovenski...Stran 27 myhansecontrol.com User-friendly

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR

KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR KAPOSVÁRI VILLAMOSSÁGI GYÁR EN 900 ISO Típusú Hengeres biztosító betétek Typ Zylindrische Sicherungseinsätze Type ilindrical fuse-links Az erõsáramú biztosító betétek villamos áramkörök, készülékek és

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD

Részletesebben

HP332D. EN Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. udarowa Akkumulátoros csavarbehajtó Akumulátorová pneumatická HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18

HP332D. EN Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5. udarowa Akkumulátoros csavarbehajtó Akumulátorová pneumatická HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 EN Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5 PL HU SK CS UK RO udarowa Akkumulátoros csavarbehajtó Akumulátorová pneumatická cu acumulatori HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 8 NÁVOD NA OBSLUHU 4 NÁVOD K OBSLUZE

Részletesebben

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033

HAMBURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKSM 24VDC Cikkszám: 260.033 HABURG Használati útmutató Vezérlőmodul UKS 24VDC Cikkszám: 260.033 Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg Germany +49 40 89 71 20-0 Fax: +49 40 89 71 20-20 Internet:

Részletesebben

GH 2500 W # 94057 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. www.guede.com. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GH 2500 W # 94057 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. www.guede.com. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GH 2500 W D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94057 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ESN 1000Y. Elektromos kasza Üzembe helyezés elõtt olvassuk el a kezelési útmutatót! Elektro-Sense Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!

ESN 1000Y. Elektromos kasza Üzembe helyezés elõtt olvassuk el a kezelési útmutatót! Elektro-Sense Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen! ESN 1000Y HU DE Elektromos kasza Üzembe helyezés elõtt olvassuk el a kezelési útmutatót! Elektro-Sense Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen! GB Electric lawn trimmer Read operating instructions

Részletesebben

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015. PMD 7 OBJ_BUCH-1986-003.book Page 1 Tuesday, July 7, 2015 12:14 PM EEU EEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.07) T / 202

Részletesebben

FŰRÉSZASZTAL Kezelési és biztonsági utalások Eredeti használati utasítás

FŰRÉSZASZTAL Kezelési és biztonsági utalások Eredeti használati utasítás Anleitung_4340687:_ 07.06.2010 16:13 Uhr Seite 1 PTK 1700 A1 TABLE SAW Operation and Safety Notes Original operating instructions NAMIZNA KROŽNA ŽAGA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Originalna

Részletesebben

English... 13 Čeština... 31 Slovenčina... 49 Magyarul... 69 Polski... 89

English... 13 Čeština... 31 Slovenčina... 49 Magyarul... 69 Polski... 89 FZP 6005-E 2 English... 13 Čeština... 31 Slovenčina... 49 Magyarul... 69 Polski... 89 FZP 6005-E 3 1 4 3 2 1 9 6 5 16 15 17 14 13 12 11 10 8 7 18 25 26 24 19 27 21 20 22 23 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben

powercleaner Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Bruksanvisning

powercleaner Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Bruksanvisning powercleaner D Bedienungsanleitung GB USA Operating Instructions F NL S N Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Bruksanvisning FIN Käyttöohje DK I E P GR CZ H PL SK SLO RO RUS CHIN ROK Betjeningsvejledning

Részletesebben

PNEUMATIC IMPACT WRENCH PDSS 310 A1

PNEUMATIC IMPACT WRENCH PDSS 310 A1 PNEUMATIC IMPACT WRENCH PDSS 310 A1 PNEUMATIC IMPACT WRENCH Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PNEUMATIKUS LÉGKULCS Kezelési és biztonsági utalások Az originál használati

Részletesebben

W 6VM W 6V4 W 6VA4 W 6VB3 W 8VB2

W 6VM W 6V4 W 6VA4 W 6VB3 W 8VB2 Screw Driver Schrauber ÙÛ È Wkrętarka Csavarozó Šroubovák Elektrikli tornavida OÚÇepÚÍa W 6VM W 6V4 W 6VA4 W 6V W 8V W6VM W6V4 W6VA4 W6V W8V Read through carefully and understand these instructions before

Részletesebben

CIRCULAR SAW PHKS 1300 A1

CIRCULAR SAW PHKS 1300 A1 CIRCULAR SAW PHKS 1300 A1 CIRCULAR SAW Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KÉZI KÖRFŰRÉSZ Kezelési és biztonsági utalások Az originál használati utasítás fordítása RUČNÍ

Részletesebben

2-GANG SCHLAGBOHRMASCHINE MIT ABSAUGUNG

2-GANG SCHLAGBOHRMASCHINE MIT ABSAUGUNG 2-GANG SCHLAGBOHRMASCHINE MIT ABSAUGUNG ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG 2-SEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓGÉP ELSZÍVÓVAL EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS UDARNI VRTALNIK Z 2 HITROSTMA IN ODSESOVANJEM ORIGINALNA NAVODILA ZA UPORABO

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

FKS 2200 B1. Elektryczna piła łańcuchowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. Electric Chainsaw Translation of original operation manual

FKS 2200 B1. Elektryczna piła łańcuchowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. Electric Chainsaw Translation of original operation manual FKS 2200 B1 Electric Chainsaw Translation of original operation manual Elektryczna piła łańcuchowa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Elektromos láncfűrész Az originál használati utasítás fordítása

Részletesebben

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon TERASZOK.HU Élet a teraszon A KristallRoll egy innovatív, teleszkópos oldalsínekkel és speciális feszítő rendszerrel ellátott függőleges napellenző, szélvédő oldalfal. Ez az ideális megoldás, hogy verandáját,

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Szárítógép SL Navodila za uporabo 27 Sušilni stroj LAVATHERM 86590IH3. preciz.hu

HU Használati útmutató 2 Szárítógép SL Navodila za uporabo 27 Sušilni stroj LAVATHERM 86590IH3. preciz.hu HU Használati útmutató 2 Szárítógép SL Navodila za uporabo 27 Sušilni stroj LAVATHERM 86590IH3 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. TARTOZÉKOK...

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére For english version turn to page 2. Deutsche Version siehe Seite 3. Kivonat a különleges szállítási feltételekből Ajánlat neve: Igényjogosultság: Érvényességi terület: Érvényességi időszak: Érvénytartam:

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

IAN 96894 COMPRESSOR PKO 270 A1. COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual KOMPRESOR PKO 270 A1

IAN 96894 COMPRESSOR PKO 270 A1. COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual KOMPRESOR PKO 270 A1 COMPRESSOR PKO 270 A1 GB COMPRESSOR PKO 270 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual HU KOMPRESSZOR PKO 270 A1 Kezelési és biztonsági útmutató Az eredeti használati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCS Kezelési és biztonsági utalások Eredeti használati utasítás

FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCS Kezelési és biztonsági utalások Eredeti használati utasítás Anleitung_4258376:_ 22.10.2010 16:10 Uhr Seite 1 PBH 1100 A1 SDS-PLUS-HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Original operating instructions UDARNO VRTALNO KLADIVO Navodila za upravljanje in varnostna

Részletesebben

MIKRON HSM 300 Száraz megmunkálás vagy minimál mennyiségû kenés

MIKRON HSM 300 Száraz megmunkálás vagy minimál mennyiségû kenés MIKRON HSM 300 Száraz megmunkálás vagy minimál mennyiségû kenés Tulajdonságok Minimál kenéssel vagy grafitpor elszívással A bõvíthetõ gép, interfésszel az automatizáláshoz Integrált olajköd vagy grafitpor

Részletesebben

10/2000. (II. 23.) BM rendelet. a helyszíni bírságolás részletes szabályairól

10/2000. (II. 23.) BM rendelet. a helyszíni bírságolás részletes szabályairól 10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 167. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK Lifting Heben Emelés Pushing Drucken Nyomatás Pulling Ziehen Húzás UNIQUE FEATURES EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN EGYEDÜLÁLLÓ JELLEMZŐK

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

Bedienungsanleitung Használati útmutató Navodila za uporabo

Bedienungsanleitung Használati útmutató Navodila za uporabo MANUAL DEVELOPED IN GERMANY TM Bedienungsanleitung Használati útmutató Navodila za uporabo Laufrad für Kinder Futóbicikli gyerekeknek Otroški poganjalec myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ-DOB 10 M PNEVMATSKI BOBEN ZA CEV, 10 M

SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ-DOB 10 M PNEVMATSKI BOBEN ZA CEV, 10 M Használati útmutató Navodila za uporabo GYORS SŰRÍTETT LEVEGŐS TÖMLŐ-DOB 10 M PNEVMATSKI BOBEN ZA CEV, 10 M OPED I N VEL DE nse om my ha NY RMA GE MANUA L Magyar...Oldal 06 Slovenski...Stran 21 c o n t

Részletesebben

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO

SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo SZENNYVÍZSZIVATTYÚ ČRPALKA ZA UMAZANO VODO Magyar... Oldal 06 Slovensko... Stran 27 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben

BD 150. Art.-Nr.: 44.125.20. Návod k použití Dvoukotoučová bruska. Használati utasítás Kettôs köszörěhöz. Navodilo za uporabo Dvojni brusilnik

BD 150. Art.-Nr.: 44.125.20. Návod k použití Dvoukotoučová bruska. Használati utasítás Kettôs köszörěhöz. Navodilo za uporabo Dvojni brusilnik Anleitung BD 150, CZ/H/SLO 29.10.2001 10:43 Uhr Seite 1 CZ SLO Návod k použití Dvoukotoučová bruska Használati utasítás Kettôs köszörěhöz Navodilo za uporabo Dvojni brusilnik Art.-Nr.: 44.125.20 BD 150

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077. Használati utasítás Užívateľská príručka

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077. Használati utasítás Užívateľská príručka UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS központizár MOTOROK Centrálne zamykanie Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077 CL103 i User Manual Használati utasítás Užívateľská príručka EN User Manual Operation:

Részletesebben

A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO

A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO A U T O M A T A M O S Ó G É P WMB6510J BEKO Kérem először elolvasni! Tisztelt felhasználó, ennek a készüléknek a megvásárlásával, Önnek egy modern, kiváló minőségű mosógépe van, hosszú élettartammal, nagyfokú

Részletesebben

Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok

Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok ő H Akkumulátor töltők # 85055 # 85058 # 85059 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí s.r.o.

Részletesebben

C 4/12-50. Printed: 14.02.2014 Doc-Nr: PUB / 5170397 / 000 / 00

C 4/12-50. Printed: 14.02.2014 Doc-Nr: PUB / 5170397 / 000 / 00 C 4/12-50 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Instrukcja obsługi

Részletesebben

Natalia III Nadstawka 100

Natalia III Nadstawka 100 PL NSTRUKCJA MONTAÝU, BG ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLETUNG, F NSTRUCTONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR NSTRUKCJA MONTAŽE, H SZERELÉS UTASTÁS, RO NSTRUCÞUN DE MONTAJ, RUS

Részletesebben

ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22

ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 ESL 7310RO HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...6

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC

LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC Magyar...Oldal 07 Slovenski... Stran 17 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR kódokkal

Részletesebben

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A.

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PV4421 FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PV4421 FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM BIZTONSÁGI ADATLAP Az anyag/készítmény azonosítása 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termék neve FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM A vállalat/vállalkozás azonosítása Life Technologies 5791

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

TE DRS-S. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5135219 / 000 / 00

TE DRS-S. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5135219 / 000 / 00 TE DRS-S Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P. preciz.hu

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P. preciz.hu HU Használati útmutató 2 Mosogatógép SL Navodila za uporabo 22 Pomivalni stroj FAVORIT 66600 VI1P 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. KEZELŐPANEL...7

Részletesebben

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 B1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of the original instructions FÚRÓÉLEZO GÉP Kezelési és biztonsági utalások Az originál használati utasítás

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

GMT 355 # 40534 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GMT 355 # 40534 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GMT 355 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 40534 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró

Kezelési utasítás AMAZONE. ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402. ZA-XW Perfect 502. Műtrágyaszóró Kezelési utasítás AMAZONE ZA-X Perfect 602 ZA-X Perfect 902 ZA-X Perfect 1402 ZA-XW Perfect 502 Műtrágyaszóró MG 1727 BAG0044.0 01.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és

Részletesebben

Flamcomat, Flexcon M-K SPC bővítmény modul, SD-kártya HUN

Flamcomat, Flexcon M-K SPC bővítmény modul, SD-kártya HUN Flamcomat, Flexcon M-K SPC bővítmény modul, SD-kártya HUN Szerelési és kezelési útmutató Kiegészítő dokumentum Az eredeti kezelési utasítás fordítása BE Flamco Belux J. Van Elewijckstraat 59 B -1853 Grimbergen

Részletesebben

DREHMOMENTSCHLÜSSELSATZ

DREHMOMENTSCHLÜSSELSATZ DREHMOMENTSCHLÜSSELSATZ NYOMATÉKKULCS MOMENTNI KLJUČ - KOMPLET HANDBUCH KÉZIKÖNYV PRIROČNIK KUNDENDIENST ÜGYFÉLSZOLGÁLAT POPRODAJNA PODPORA 0820 / 820 170* *(0,15 pro Minute aus dem österreichischen Festnetz.

Részletesebben

Hochentaster GHT 620 Magassági ágnyeső Višinski obvejevalnik

Hochentaster GHT 620 Magassági ágnyeső Višinski obvejevalnik Anleitung_GHT_620_AT_SPK7:_ 18.05.2011 15:51 Uhr Seite 1 Hochentaster GHT 620 Magassági ágnyeső Višinski obvejevalnik Originalbetriebsanleitung Eredeti használati utasítás Originalna navodila za uporabo

Részletesebben

EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 SK NÁVOD NA OBSLUHU 24 CS NÁVOD K OBSLUZE 30 HS6601

EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 SK NÁVOD NA OBSLUHU 24 CS NÁVOD K OBSLUZE 30 HS6601 EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 PL HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 8 SK NÁVOD NA OBSLUHU CS NÁVOD K OBSLUZE 0 UK RO DE 9 6 HS660 5 5 5 5.88 6 5 5.88 5.88 A B 0 5 SPECIFIKACE HS660 65 mm pod úhlem 0 5,5 mm

Részletesebben