(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő"

Átírás

1 ACTIMEL KOLLÉGAGYORSÍTÓ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA Az ACTIMEL - KOLLÉGAGYORSÍTÓ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 210.) (a továbbiakban: Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott következő ügynökség, mint Lebonyolító látja el: Inspiro Solutions s.r.o. (székhelye: Drtinova 557/8, Prague 5, ) A Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs. 2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel és magyarországi irodai munkavégzési hellyel, valamint saját Facebook profillal ( Facebook profil ) rendelkező, a 2.3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, 18. életévet betöltött természetes személy ( Játékos vagy Résztvevő ) vehet részt, aki egy legfeljebb 25 fős irodai munkát végző kollektíva tagjaként a Játék 3. pontban írt időtartama alatti munkanapok bármelyikén (a) a weboldalról elérhető, microsite-on ( Microsite ) keresztül Facebook azonosítójával bejelentkezve regisztrál a Játékba, melynek során hozzájárul következő személyes adatainak a Szervező részére történő átadásához: Facebook azonosító (ID), profilkép és teljes név; és (b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő megjegyzést küld be a Microsite-on keresztül: Írd meg, hogy miért a Ti irodátoknak lenne szüksége leginkább egy kellemes reggelire ahhoz, hogy a kollégáknak jól induljon a nap! A nekünk legjobban tetsző pályázatokat egy finom irodai reggelivel jutalmazzuk. és (c) az (a) pont szerinti regisztrációt követően a (b) pontnak megfelelő megjegyzés elküldésével elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ), meghatározott valamennyi feltételt, valamint hozzájárul az (a) pont szerinti személyes adatainak a Játékkal összefüggő, az alábbi 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: Pályázat ) A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, nem módosítható, egy Játékos naponta csak egy Pályázat beküldésére jogosult a Játék időtartama alatt A Játékból ki vannak zárva: a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, illetve azok vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, továbbá az itt felsorolt személyeknek a Ptk (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói 2.4. A Játékosok a 2.1. (a) pont szerint rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag, adatok megváltozása, Facebook profil törlése, felfüggesztése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 1

2 2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a komment beküldéséhez, a Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Az adott Pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel és Lebonyolítóval szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy harmadik személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő, jogellenes magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett Pályázatot azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint a Játékost minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott Pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel és Lebonyolítóval szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA A Játékba Pályázatot a február 09. és március 3. közötti 15 következő munkanapon, minden munkanap 0 óra 00 perctől 23 óra 59 percig lehet beküldeni: február ,11.,12.,13.,16.,17.,18.,19.,20.,23.,24.,25.,26.,27. A fenti időpontok előtt és után, illetve a nem munkanapokon elküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt. A Pályázat beküldésének ideje a Szervező szerverére történő beérkezés percpontosságú időpontja. 4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK 4.1 A Szervező által a Microsite-on közzétett felhívásra - Írd meg, hogy miért a Ti irodátoknak lenne szüksége leginkább egy kellemes reggelire ahhoz, hogy a kollégáknak jól induljon a nap! A nekünk legjobban tetsző pályázatokat egy finom irodai reggelivel jutalmazzuk. a Játék 3. pont szerinti időtartama alatti 15 munkanap bármelyikén minden Játékos küldhet naponta egy, az alábbi feltételeknek megfelelő megjegyzést (kommentet) Pályázatként: - a megjegyzésnek a felhívás tartalmának és a jó ízlés kritériumának megfelelőnek kell lennie (kizárt pl. a közönséges, trágár, obszcén megfogalmazás); - a megjegyzés a Játékost is magába foglaló, legfeljebb 25 fős irodai munkahelyi kollektívára vonatkozzon; - a megjegyzés tartalma nem lehet jogszabályba ütköző, különösen nem sértheti a személyiségi, szerzői vagy iparjogvédelmi jogokat, és különösen nem lehet vallási-, nemi-, nemzeti-identitást, etnikai hovatartozást, erkölcsi normát vagy más személy jogos érdekét sértő A Játékosok által a 4.1. pont szerint beküldött minden komment a Lebonyolító által legfeljebb 2 órán belül megvizsgálásra kerül, és amennyiben bármelyik megjegyzés nem felel meg a Játékszabályzatban, különösen a fenti 4.1. pontban írt feltételeknek, úgy az a Microsite oldalán nem jelenik meg és érvénytelen Pályázatként a Játékból kizárásra kerül. 2

3 4.3. A Játék időtartama alatti munkanapokon érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok közül minden napra nézve 1-1 (egy-egy), vagyis a Játék időtartama alatt összesen 15 (tizenöt) Pályázat kerül nyertesként kiválasztásra a Pályázat beküldésének napját követő munkanapon 10:00 órakor (első alkalommal én, utolsó alkalommal án). Az adott napi nyeremény nyertese a Szervező által felállított 3 tagú bíráló bizottság számára a leginkább tetsző - a nap legötletesebb vagy legviccesebb kommentjének minősített - Pályázat lesz. A bizottság ülése nem nyilvános. A Lebonyolító a nyertességről privát FB üzenetben értesíti a nyertes Játékost, akinek legkésőbb 24 órán belül fel kell vennie a Lebonyolítóval a kapcsolatot a nyeremény átadásának egyeztetése érdekében, ellenkező esetben a nyereményre való jogosultságát elveszti Nyeremények: nyertesenként 1-1 db, összesen 15 (tizenöt) db irodai reggeli, a nyertes Játékossal egyeztetett létszámú, de egyenként legfeljebb 25 fős kollektíva részére, a következő élelmiszerekből összeállítva: (a) 2 kg gyümölcs (b) 1 kg zöldségféle (c) Mini szendvicsek max. 25 főre (d) Croissant-ok max. 25 főre (e) Sütemények max. 25 főre (f) 8 l narancslé (g) 2,5 l kávé és 2,5 dl tea 4.5. A Nyeremény készpénzre át nem váltható. Egy Játékos a Játék időtartama alatt legfeljebb egy Nyeremény nyerteseként kerülhet kihirdetésre és a Nyereményt csak saját munkahelyi kollektívája számára használhatja fel. 5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA 5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.3 pontban írt elbírálást követően haladéktalanul a Microsite felületén közzéteszi és a nyertes Játékost - legalább 3 alkalommal küldött privát FB üzenetben - felkéri, hogy adja meg elérhetőségeit, amelyen a Lebonyolító fel tudja venni vele a kapcsolatot a Nyeremény átadása érdekében ( Értesítés ). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve és Facebook profilképe jelenik meg. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni privát Facebook üzenetben és megadni a nyeremény átadásához szükséges elérhetőségeit. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és helyébe a 4.3. pont szerinti bíráló bizottság új nyertest választ, akinek a jelen pontban foglaltak szerint új Értesítést küld, melynek alapján az új nyertesnek is fel kell vennie a Lebonyolítóval a kapcsolatot legkésőbb 24 órán belül A futárszolgálat útján kiküldött Nyereményt a Játékos a Lebonyolítóval előzetesen egyeztetett magyarországi címen és időpontban veheti át. A Szervező a Nyeremény átvételére az előre egyeztetetten kívül újabb lehetőséget nem tud biztosítani A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK A Nyereményhez tartozó esetleges, bármilyen típusú adófizetési kötelezettséget és a Nyeremény kiszállításának futárszolgálati költségét a Szervező viseli. Szervezőt a 3

4 Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. 7. ADATKEZELÉS 7.1 Az adatkezelés a Játékra történő önkéntes jelentkezésen és hozzájáruláson alapul. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező mint adatkezelő, és a Lebonyolító mint a Szervező által megbízott adatfeldolgozó a Játékos által a 2.1. (a) pont szerint rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje. A személyes adatokból a Szervező adatbázist nem képez, azok a Játék lezárulása után legkésőbb 90 napon belül törlésre kerülnek; nyertesség esetén nevüket/profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. A Játékos által megadott 2.1. (a) pont szerinti személyes adatok kezelője a Szervező (Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft Budapest, Keresztúri út 210.), az adatok feldolgozását pedig a Lebonyolító (Inspiro Solutions s.r.o., (székhelye: Drtinova 557/8, Prague 5, ) végzi. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen: Amennyiben azonban az adattörlési/zárolási kérelem a Játék időtartama alatt történik, úgy a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban megszerezhető Nyeremény átvételére való jogosultsága elvész. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat. A Szervező a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezelést az illetékes Hatósághoz bejelentette. Az adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-82200/ VEGYES RENDELKEZÉSEK 8.1 Az Adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), s emiatt a Nyeremény átadásának Játékosnak felróható okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve a Microsite-ot vagy az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal Ha a játékos a Pályázat beküldése (kommentírás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Microsite rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 4

5 8.5. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik A jelen Játékszabályzat hozzáférhető a Honlapon illetve a Microsite-on keresztül, valamint a helyi tarifával hívható Danone Infovonalon ( ) munkanapokon, reggel 8 és este 20 óra között. A Játék időtartama alatt az azzal kapcsolatos kérdések esetén a Játékosok a Szervező Ügyfélszolgálathoz is fordulhatnak (a címen vagy a telefonszámon munkanapokon 8 és 20 óra között). A Microsite működésével, illetve a Pályázatok beküldésével kapcsolatos technikai problémákat a Lebonyolító következő elérhetőségén lehet jelezni: 8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Budapest, február 09. Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. Szervező 5

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hiperlike elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Negro Anno Nyerj klasszikusokat a Negróval elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Öröm a Sága konyhában elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár,

Részletesebben

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. "az én BAKANCSLISTÁM" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 1.1. A DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben