Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2013. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3.Tel./fax: 52/ Tájékoztató Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évben Készítette: Bóta Barbara aljegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. -ának (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelésre legutóbb április 25-én tartott testületi ülésen került sor. Akkor a Képviselő-testület a beszámolót elfogadta. A most beterjesztésre kerülő értékelés a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott szempontok alapján került összeállításra. A rendeletből kikerült (és ezért e beszámoló sem tartalmazza) a jegyzői hatáskörben hozott gyámhatósági intézkedések bemutatása, hiszen e hatáskört január 1-től a járási hivatalok vették át. Jelen tájékoztató továbbá nem tartalmazza a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó adatokat, arról külön tájékozatót készített a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás. E tájékoztatást a Képviselő-testület április 26-án tartott ülésén tudomásul vette. Az egyes rendszeres és rendkívüli ellátások (óvodáztatási támogatás, rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) megállapítása és folyósítása továbbra is a jegyző, illetve az önkormányzat hatáskörében maradt. Gyermekvédelmi feladatok ellátásával hivatalunkban 2 fő köztisztviselő foglalkozik (kapcsolat munkakörben egyéb feladataik ellátása mellett), munkájukat az Önkormányzati Irodán az aljegyző irányításával végzik. A tájékoztató összeállítása a feladat ellátásban érintett valamennyi munkavállaló aktív közreműködésével, az általuk szolgáltatott adatok alapján történt. 2

3 1. Demográfiai adatok Településünk lakosságszáma december 31-i állapot szerint 5485 fő (ez az előző évhez viszonyítva minimális növekedést jelent, a lakosságszám összesen 3 fővel nőtt). A 18 év alattiak száma összesen 1245 fő, amely a tavalyi 1254 főnek 99,28 %- a. Az előző évben a 60 év feletti korosztály számában csökkenés volt megfigyelhető, az idén e korosztályban ismét ugyanez volt a tendencia, a tavalyi 1254 főhöz képest, 1232 főre csökkent az e korosztályhoz tartozók létszáma. Hosszú évek óta először írhatjuk le, hogy a lakosság számának csökkenő tendenciája megfordult és igaz, hogy csak minimális mértékben, de növekedett az állandó lakosság száma. A 60 év feletti lakosság arányának csökkenése is megfigyelhető, továbbra is magas a számuk, de a 18. év alattiak száma már magasabb, így nem mondhatjuk településünkre, hogy az elöregedő. A 18 év alatti korosztály létszámát bemutató táblázatunkat az alábbiakban láthatják, e táblázatban összehasonlítjuk az adatokat az előző (2012) évivel: Korcsoportok év (fő) év (fő) 0-3 évesek évesek évesek évesek Összesen: A táblázat szerint a 0-3 éves korosztályban és a 7-14 évesek számában növekedés figyelhető meg, azonban ez semmi tudta korrigálni a másik két korosztályban megfigyelhető csökkenést A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma az előző évihez viszonyítva minimális mértékben növekedett, 2013-ban összesen 811 gyermek részére állapítottunk meg gyermekvédelmi kedvezményt, az előző évben ez a szám 809 fő volt. Azaz a hátrányos helyzetű gyermekeknek mind a száma, mind a célcsoporton belüli aránya növekedett. 3

4 2. Egyes pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A Gyvt. 19., 20., 20/A. és 20/B. -a szabályozza az ellátás feltételeit. Elsősorban jövedelemhatárhoz köti a megállapítás feltételeit: a gyermek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori nyugdíjminimum 130%-át, egyedülálló szülő esetén a 140%-át. Továbbá a családnak meg kell felelni a törvényben meghatározott vagyoni feltételeknek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igazolja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire, a Gyvt. 20/A. szerinti természetbeni támogatásra és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre. Részbeni feltételként funkcionál az óvodáztatási támogatás megállapításánál is évben növekedett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (809 főről, 811 főre). Ezzel együtt a támogatásra jogosult családok számának növekedése volt tapasztalható, a támogatásra jogosult családok száma 2012-ben 356 volt, 2013-ben 370. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokban az átlagos gyermeklétszám 2,19. Az alábbi táblázat bemutatja a gyermeklétszám megoszlását az érintett családokban: Megnevezés 1 gyermekes 2 gyermekes 3 gyermekes 4 vagy 5 6 v. annál összesen gyermekes több gyermekes Családok Ebből: egyedülálló szülő Továbbra is jellemző a csonka családok száma, kiugróan magas a gyermeküket egyedül nevelők aránya a kedvezményezettek körében. A gyermekek jellemzően élettársi kapcsolatokból születnek, mely kapcsolatokra a stabilitás nem jellemző. 4

5 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek életkori adatai: Megnevezés Gyermekek száma Ebből tartósan beteg, fogyatékos 0-6 éves 7-14 éves éves 19 éves és összesen annál idősebb Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és családok száma rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok 2013 évben a megállapított gyermekvédelmi kedvezmény megszüntetésére nem került sor. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás az ingyenes tankönyvellátás. A tanulók ingyenes tankönyvellátására fordítható összeget a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. A költségvetési törvény alapján járó normatív támogatást az iskola fenntartója, a Magyar Katolikus Egyház Nyíregyházi Egyházmegyéje hasonlóan a korábbi fenntartó Önkormányzathoz kiegészíti és ennek köszönhetően valamennyi Egyeken tanuló gyermek ingyen jut a tankönyvekhez. 5

6 Gyermekvédelmi kedvezmény természetben október 1-től a Gyvt. 20/A-a alapján, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, - a tárgyév november 1-én fennáll tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. (Az utalvány értéke 5800 Ft. gyermekenként) E támogatásban év augusztus hónapjában 792 gyermek részesült, összesen Ft. összegben, november hónapban 807 gyermek részére, Ft. értékű utalvány került átadásra. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, akkor részére az önkormányzat a Gyvt-ben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. E hatáskört átruházott hatáskörként - a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági Bizottság gyakorolja. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz bár kötelező feladat állami normatíva nem igényelhető, az teljes mértékben önkormányzatunk költségvetését terheli évben a szűkös anyagi lehetőségek mellett is összesen 145 kérelmezőnek állapított meg a bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, összesen Ft-ot felhasználva. A támogatás összege egy kérelmezőre vetítve átlagosan Ft. volt. Egy-egy kérelmező akár több alkalommal is részesült támogatásban (max. 3), ennek megoszlását az alábbi táblázat és diagram mutatja be: Egyszer részesült támogatásban Kétszer részesült támogatásban Háromszor részesült támogatásban Összesen: 54 fő 39 fő 52 fő 145 fő 6

7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma fő Egyszer részesült támogatásban Kétszer részesült támogatásban Háromszor részesült támogatásban Óvodáztatási támogatás 2009 évben került bevezetésre ez a támogatási kategória. Célja az volt, hogy a szülőket motiválja gyermekük óvodai nevelésben való részesítésére, illetve rendszeres óvodába járatására. Azok részére jár, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és halmozottan hátrányos helyzetüket a jegyző megállapította (határozatban). Az óvodáztatási támogatás évente 2 alkalommal jár (június és december hónapokban). Az összege első alkalommal Ft, minden további alkalommal, alkalmanként Ft. Óvodáztatási támogatásban, 2013 júniusában 98 gyermek és 2013 decemberében 39 gyermek összesen Ft támogatásban részesült. A jogosultak számát bemutató összehasonlító táblázat: jogosultsági hónapok év (fő) év (fő) június december Összesen:

8 A kifizetett összeget bemutató összehasonlító táblázat: jogosultsági hónapok év (Ft) év (Ft.) június december Összesen: Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó évben hatályba lépő - jogszabály módosítás előírta, hogy csak annak állapítható meg óvodáztatási támogatás, aki részére a jegyző előzetesen, jogerős határozattal megállapította, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása kérelemre induló eljárás. A évben hatályba lépő változásról igyekeztünk kiértesíteni valamennyi érintettet, ennek ellenére, többen nem kérték a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, ez az oka annak, hogy december hónapban jelentősen visszaesett az óvodáztatási támogatásra jogosultak száma. 3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat működtetését a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja végzi. A működés tapasztalatiról részletes tájékoztató készült, amelyet a Képviselő-testület - a 2014.április 24-én tartott ülésén - megtárgyalt és az abban foglaltakat tudomásul vette, ezért e tájékoztatóban már nem kerül külön bemutatásra. Gyermekek napközbeni ellátása A Gyvt a kimondja, hogy a gyermek napközbeni felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását, és étkezését meg kell szervezni, ha a szülő, gondviselő arra valamilyen ok (pl. munka, betegség) miatt arra nem képes. Településünkön erre szolgáló intézmények az óvoda és az iskolai napközi szeptemberétől az óvodában un. óvodabölcsőde csoport is működik, azaz a 2. életévüket betöltött gyermekek napközbeni felügyelete is biztosított (az egységes óvoda-bölcsőde csoportban), max. 5 fő részére. A 4-6 éves korosztály magas száma, valamint a szeptembertől beindult óvoda-bölcsőde csoport miatt, 2012 évben összesen 216 fő óvodáskorú gyermek napközbeni ellátását 8

9 oldotta meg az óvoda. Ez az adat tartalmazza a 2. életévüket betöltött 5 fő óvodabölcsődés számát is. Az iskolában csökkent a napközbeni ellátást (napközit, iskolaotthont) igénybe vevők száma, az előző évhez képest, összesen 203 fő veszi igénybe az ellátást (az előző évben ez a szám 261 fő volt). Gyermekétkeztetés A gyermekétkeztetés biztosítására intézményes keretek között az általános iskolában és az óvodában van lehetőség. Iskolai étkeztetést (ezen belül ebédet) 2013 évben 337 (2012. évhez képest 30 fővel több) gyermek igényelt, ebből 280 gyermek ingyenesen kapott ellátást (előző évben 263 fő volt ez a létszám), 13 gyermek pedig 50%-os kedvezményt kapott (2012-ben 15 fő kapott 50%-os kedvezményt), térítéssel mindössze 44 fő étkezett (előző évben 29 fő). Az idei évben a gyermekek 83,08%-a ingyenesen étkezett, 3,86%-a kedvezménnyel és mindössze 13,06%-uk fizette a teljes térítési díjat. Az arányok az előző évhez képest kis mértékben javultak (tavaly a 10%-ot sem érte el a teljes térítési díjat fizetők aránya. Az óvodában 2013-ban 164 gyermek részesült ingyenes étkezésben (előző évben 156 fő) 8 gyermek kapott 50%-os kedvezményt (előző évben is ugyanennyi volt a számuk). A teljes térítési díjat 42 gyermek után fizették meg (ez a szám 36 volt az előző évben. (Ingyenes étkezés jár: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek, 50% kedvezmény: 3 vagy többgyermekes családoknak, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek után). Gyermekek átmeneti gondozása A Gyvt aiban szabályozott jogintézmény, amely a gyermek teljes körű ellátásra terjed ki, abban az esetben, ha azt szülő körülményei, egészségi állapota, távolléte, vagy más akadályozó körülmény miatt azt nem tudja megoldani. 9

10 A szolgáltatás 2000 óta működik településünkön. Jelenleg a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központja látja el. Településünkön nincs nagy igény a szolgáltatásra (általában családi segítséggel meg tudják oldani az átmeneti jelleggel felmerülő problémát). Hasonlóan a korábbi évekhez, ezt a szolgáltatást 2013 évben sem vették igénybe. 4. Szakmai ellenőrzések tapasztalatai évben szakmai ellenőrzések Hivatalunkban nem voltak. 5. Bűnmegelőzési program, bűnügyi helyzet Önkormányzatunk 2004-ben megalkotta a település közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját, 2005-ben megalakult a bűnmegelőzési kerekasztal. A koncepció következetes megvalósítása jelentősen segíthet a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében, illetve a családon belüli erőszak visszaszorításában. Nagyon fontos, hogy mind a szülők, mind a nevelők illetve az illetékes szervek, fórumok olyan nevelő tájékoztatást adjanak a fiatalok részére, hogy kialakuljon bennük az elutasító magatartás a bűnelkövetéssel, illetve a kábítószer fogyasztással szemben. A bűnmegelőzés érdekében a gyermekvédelemben érintett valamennyi hatóságnak, szolgálatnak, oktatási intézménynek, civil szervezetnek hatékonyan együtt működni szükséges, és biztosítani kell a gyors információ-áramlást. A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság adatai szerint a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetők száma évben az alábbiak szerint alakult: Gyermekkorú Fiatalkorú Szabálysértés (rendőrségi hatáskörbe tartozó szabs.) Bűncselekmény 6 48 Jellemző bűnözési problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében: Egyre több esetben hallunk a gyermekkorúak körében elkövetett verekedésről, bántalmazásról, olykor csoportba verődve, a feltűnés kedvéért garázdaság jellegű 10

11 bűncselekményt követnek el. Gyermek-, és fiatalkorú személyek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények súlyos testi sértés kísérlet, garázdaság helyszíne többnyire oktatási intézmény. Ezen esetekben a bűncselekmények áldozataira jellemző, hogy akaratuk könnyen hajlítható,valamint visszahúzódó magatartása miatt az osztályközösségben hangadóként megjelenő elkövető által célponttá válnak, sajnos, ezek sok esetben látenciában maradnak Jellemző bűnözési problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében: A szabályszegő fiatalkorúak körében domináló a nem megfelelő családi háttér. Ebben a korosztályban már jellemző, főleg a hétvégenkénti alkoholos befolyásoltság, amelyből kifolyólag - nem foglalkozva a társadalmi és büntetőjogi normákkal - követnek el különféle bűncselekményeket. Ugyanúgy jellemző itt is, mint a gyermekkorúaknál, a csoportokba verődés, kitűnés a többiek közül. A gyermek-, és fiatalkorú elkövetők a nyomozások túlnyomó részében iskolatársaik, vagy fiatalabb, gyengébb fizikumú személyek sérelmére követik el. Az elkövetők célja az erőfölény bizonyítása, illetőleg a kedvtelésből elkövetett bántalmazás. A fiatalkorúak által elkövetett jellemző bűncselekmények: lopás, garázdaság, testi sértések, visszaélés kábítószerrel. A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településeken: évben 49 fő kapcsán, míg évben 38 fő kapcsán élt jelzéssel, valamint Adatlap megküldésével a rendőrség a kapitányság illetékességi területén lévő Gyermekjóléti Szolgálatok felé év. Gyermekjóléti Szolgálat Önkormányzat Jegyzője Balmazújváros Hortobágy 0 0 Egyek 8 13 Tiszacsege Újszentmargita 0 0 Összesen

12 Fiatalkorú elkövetők településenkénti lebontásban ( ) Nő Férfi Balmazújváros - 29 Egyek 10 Hortobágy - - Tiszacsege - 5 Újszentmargita - - Összesen Gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények: év (fő) év (fő) Bűncselekményben sértett gyermekkorú A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok: A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság területén évben 14, évben 6 esetben került sor kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatosan nyomozás elrendelésére évben összesen 26 főt, évben 43 főt vontak ezen nyomozások során eljárás alá, akik közül 2012-ben 8, 2013-ben 11 fiatalkorú volt, a többiek pedig fiatal felnőttek. A probléma felett nem szabad szemet hunyni. Tudatában kell lenni annak, hogy a kábítószer jelen van társadalmunkban, fiataljaink körében is. Ebből kifolyólag szem előtt kell tartani a fiatalokat, viselkedési formáikat, ennek megfelelően sulykolni kell a kábítószer fogyasztás ártalmait, a jövőjük szempontjából is a vele járó káros következményeket. Az ezzel kapcsolatos feladatokat közösen kell végezni a különböző fiatalokkal foglalkozó társadalmi, illetve civil szervezetekkel, valamint az iskolákkal együttműködve. 12

13 Mindenképpen említést kell tenni a büntetőjog által csak új pszichoaktív anyagnak hívott bódító szerekről, melyeknek a fogyasztása nem büntetendő, azonban hatásmechanizmusa többnyire kiszámíthatatlan, és a kábítószerekhez mérten olcsó is. Nemcsak a fiatalokat kell kellő ismeretekkel tájékoztatni, sok esetben tapasztalat, hogy a felnőtt korosztály is szülő, pedagógus kevés ismerettel rendelkezik e témával kapcsolatosan. A családon belüli erőszak körében a veszélyeztetettség az esetek döntő többségében a szülők italozó, alkoholista életmódjával függ össze. Nem egy esetben nemcsak az apa, hanem az anya is ilyen életmódot folytat. Az elkövetés sajátosságaira jellemző, hogy férj-feleség, illetve élettársi kapcsolatokból eredő családi veszekedések, bántalmazások történtek. Általában az elkövető férfi, aki ittas állapotából kifolyólag családi veszekedéseket idéz elő. Jellemző helyszín: lakóházak, lakások, ritkább esetben utca. Visszatérő probléma, hogy az ügyek vizsgálata során már a sértett sem tesz az elkövetőre terhelő vallomást, tanúvallomásában már próbálja enyhíteni, semmitmondónak feltüntetni az elkövető cselekményének súlyát. Amennyiben a sérülés 8 napon belül gyógyuló, több esetben a magánindítványát nem terjeszti elő. Kiskorú veszélyeztetése bűntette miatt folytatott eljárások során többször felmerül problémaként, hogy a gyermekek befolyásolva vannak valamelyik szülő által, és nem az átélt sérelmeket adják vissza kihallgatásaik során. A rendőrség önmagában kevés e problémák kezelésére, szükséges továbbra is a szoros együttműködés más illetékes társadalmi szervezetekkel. Megoldást jelenthetne működő klubterápiás foglalkozás, pszichiátriai, és egyéb hasonló problémamegoldó jellegű kezelések alkalmazása a problémás családoknál. 13

14 7. Együttműködés a civil szervezetekkel Településünkön több civil szervezet is működik a gyermekvédelem területén. Ezek: az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány, a Talentum Alapítvány, a Gyermekétkeztetési Alapítvány Egyeki Kuratóriuma. Településünkön a könyvtárban Ifjúsági Klub működik, amely a gyermekek szabadidő eltöltésének megszervezését segíti, akár hétvégenként is. A helyi Polgárőrségünk ifjúsági tagozatot is létrehozott, hozzájárulva ezzel a bűnmegelőzés hatékonyságának növeléséhez. A civil szervezetek, valamint a különböző hatóságok, intézmények munkájukat összehangolva, eredményesen működnek együtt a településen élő gyermekek érdekében. 8. Javaslatok, észrevételek A évi adatok alapján is az alábbi észrevételek, javaslatok tehetők: a) Pozitív változásnak tekinthető, hogy évben megállt településünkön a lakosság szám csökkenése és településünk már nem minősül elöregedőnek, hiszen a 18 év alattiak száma meghaladja a 60. év felettiekét. Azonban a 18. év alattiak számának kismértékű csökkenése mellett növekedett a rászoruló gyermekek száma és még inkább aránya. Az 1245 fő 18. év alattiból 811 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (65,14%). b) Az adatok az idén is azt mutatják, hogy a család szociális rászorultsága és gyermekekkel kapcsolatos (bűnözési, magatartási) problémák továbbra is szoros összefüggésben vannak. Jellemző módon e családokban a szülők egyike (vagy mindkettő) munkanélküli és legmagasabb iskolai végzettségük a 8 általános. Számukra továbbra is komplex programok kidolgozása (munkahelyteremtés-képzés) és megvalósítása indokolt évben már voltak erre próbálkozások: közmunka program kiterjesztése, téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében megvalósuló képzések. 14

15 c) A gyermekek magatartászavarainak, iskolai problémáinak kezelésére a rendőrség javaslatával összhangban mindenképp olyan megoldást javasolnék, ahol - akár csoportfoglalkozások keretében lehetőség van különböző terápiás (stresszoldó, dühkezelő, problémamegoldó, stb..) technikák alkalmazására. Lehetőség szerint e terápás technikákat ki kellene terjeszteni a problémával érintett gyermekek szüleire is. Egyek, Bóta Barbara aljegyző 15

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról 2012. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról 2012. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3.Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4. VESZPRÉM MEGYE Tel/fax: 87/413-233 87/510-595 E-mail: titkarsag@zalahalap.hu Szám: 2/140-16/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. Év E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Szajol településen 2012.

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: Xl 5105-512015. Ügyintéző: Pataki Erzsébet, Dr. Bede Sándor, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére , Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól Előadó: Németh József polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. (6)

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben