TARTALOM. Első rész ÁLTALÁNOS RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Első rész ÁLTALÁNOS RÉSZ"

Átírás

1 TARTALOM Előszó 25 Első rész ÁLTALÁNOS RÉSZ I. fejezet A befektetési és vállalkozási célú vagyontárgyak házassági vagyonjogi megítélésével összefüggő jogalkalmazási nehézségek elméleti és gyakorlati okai 29 II. fejezet A hatályos Csjt. és a Csjk. alkalmazhatóságának feltételei 33 III. fejezet A hatályos Csjt.-hez kapcsolódó ítélkezési gyakorlat kodifikációra érett eredményeinek az új Csjk. szövegébe történő beépítése A házastársi közös vagyon fogalma és tárgya A Legfelsőbb Bíróság hatályos Csjt., valamint az egyéb magánjogi szabályok (Evt., Gt., Szvt., Tpt.) és a privatizációs jogszabályok együttes alkalmazásán és értelmezésén alapuló ítélkezési gyakorlata szerint A házastársak egymás közötti, belső jogviszonya A házastársak és a harmadik személyek közötti külső jogviszonyok A közös vagyon fogalma, tárgya és köre a Csjk. Javaslatának törvényi szabályozás szerint A befektetési és vállalkozási célú közös vagyontárgyak alvagyoni jellegének meghatározása 37

2 TARTALOM 2.1. A Legfelsőbb Bíróság befektetési és vállalkozási célú közös vagyontárgyak alvagyoni jellegének meghatározásával kapcsolatos -jogértelmezésen alapuló - ítélkezési gyakorlata A foglalkozás gyakorlásához szükséges és az üzleti célú vagyontárgyak alvagyoni jellegének meghatározása a Csjk. speciális szabályai szerint A vagyonközösséghez tartozó befektetési és vállalkozási célú vagyontárgyakkal való rendelkezés joga és a korlátozott rendelkezési jog megsértésének jogkövetkezményei A házastársak és harmadik személyek közötti ügyletek fajtái A közös vagyontárgyakkal való rendelkezési joga és a korlátozott rendelkezési jog megsértésének jogkövetkezményei Felelősség a házastárs által kötött befektetési és vállalkozási célú ügyletért, illetve az üzleti és vállalkozási célú szerződésért A befektetési és vállalkozási célú vagyontárgyak megosztásának módja és jogkövetkezményei A közös vagyon megosztása a házastársak egymás közötti belső jogviszonyában A házastársak és a harmadik személyek közötti, ún. külső jogviszonyban azonban 46 Második rész A HÁZASTÁRSI KÖZÖS VAGYON KONKRÉT TÁRGYAI ÉS AZOK ÉRTÉKE Első cím A vagyonközösséghez tartozó személyes, családi és háztartási célokat szolgáló egyes aktív vagyontárgyak 51 I. fejezet Vagyoni értékű jogok és egyéb kötelmi jogi jellegű igények 53 1 A haszonélvezeti jog, mint vagyoni értékű jog alvagyoni jellege, megosztásának módja és feltételei.. 54

3 TARTALOM 1.1. A vagyonközösséghez tartozó haszonélvezeti jog alvagyoni jellege, megosztásának módja és feltételei A házastársak közös, vagy az egyikük kizárólagos tulajdonaként a másikuk haszonélvezeti jogával terhelten megvásárolt ingatlan, illetve az azt terhelő haszonélvezeti jog A közös gyermek vagy más harmadik személy tulajdonában álló ingatlanon a házasfelek által együttesen, vagy külön-külön megszerzett holtig tartó haszonélvezeti jog A vagyonközösséghez tartozó haszonélvezeti jog megosztásának módja A haszonélvezeti jog bírósági ítélettel történő megosztása A haszonélvezeti jog peren kívüli szerződéssel történő megosztása A haszonélvezeti jog alapítására és megosztására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos utólagos jogviták A közös kiskorú gyermek részére az egyik szülő által a saját haszonélvezeti jogával terhelt ingatlan megvételére vonatkozó adásvételi szerződés érvényessége A haszonélvezeti jog megosztása tárgyában létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges jognyilatkozat bírósági ítélettel történő pótlása A haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan jövőbeni megszerzésére vonatkozó megállapodás meghiúsulása esetén a haszonélvezeti jog pénzbeli ellenértékének megtérítése A használati jog Az állami, illetve önkormányzati lakáson fennálló bérleti jog, valamint a bennlakó bérlő által megvásárolt ingatlan alvagyoni jellege A lakáshasználati jog ellenérték, mint az állami, illetve önkormányzati lakáson fennálló önálló vagy közös lakásbérleti jog ellenértéke A bérleti jog, mint az egyes alvagyonok tárgya A bérleti jog, mint a közös vagyon tárgya A bérlőtárs házastársak által leadott lakásért az önkormányzat által fizetett pénzbeli térítés alvagyoni jellege és az önálló bérleti jog méltányos elszámolása.. 85

4 10 TARTALOM Az állami és tanácsi, illetve önkormányzati bérlakás házastársak általi megvásárlása esetén nyújtott kedvezmények alvagyoni jellege A vételi, vásárlási, illetve elővásárlási jog A bérlő általi lakottság tenyéré tekintettel nyújtott vételárengedmény A házastársak közös bérletének a megvásárlása esetén nyújtott vételárengedmény Az egyik házastárs önálló bérletének a közös megvásárlása esetén nyújtott vételárengedmény Az egyösszegű teljesítésre tekintettel nyújtott árengedmény A bérlő által a leszármazója részére megvásárolt volt önkormányzati bérlakás közös vagyoni jellege Az önkormányzati bérlakásnak az abban bennlakó bérlő szülő, mint haszonélvezeti jog-vevő, és a gyermeke, mint állagvevö általi közös megvásárlása A vételárhátralék részletekben való törlesztése, a törlesztéshez való hozzájárulás aránya és a házastársak tulajdoni hányadait terhelő haszonélvezeti jog A bérleti jog, mint a különvagyon tárgya A házasságkötéskor megvolt, de az életközösség ideje alatt a másik házastárs önálló bérleti jogába beolvadt önálló bérleti jog, méltányossági alapon való elszámolása Az életközösség ideje alatt a bérlő által a leszármazója részére megvásárolt volt önkormányzati bérlakás alvagyoni jellege A bérlő által a leszármazója részére megvásárolt bérlakás közös vagyoni jellege A bérlő által a leszármazója részére megvásárolt bérlakás különvagyoni jellege A szolgálati lakás bérleti jogviszonya értékének különvagyoni jellege A házasságkötés előtt megszerzett és az életközösség ideje alatt megvásárolt szolgálati lakás különvagyoni jellege Az életközösség ideje alatt megszerzett, majd annak megszűnése után megvásárolt szolgálati lakás különvagyoni jellege 109

5 TARTALOM A vegyült alvagyonok felhasználásával megvásárolt volt állami vagy önkormányzati bérlakás A különvagyonhoz tartozó (önálló) bérleti jog értékének a közös vagyonba való beutalása a kedvezményes vételár különvagyonból történő kifizetése mellett Az önálló bérleti jog értékének különvagyonként történő elszámolása a vételár közös-, vagy a másik fél különvagyoni pénzeszközeiből történő kifizetése mellett A bérleti jog értékének és a vegyült alvagyonok felhasználásával megvásárolt volt önkormányzati bérlakás tulajdoni hányadainak meghatározása A használati jog ellenérték nem bérlő házastársra eső részének meghatározására vonatkozó szabályok analóg alkalmazása A lakásingatlanra vonatkozó bérleti jog ellenértékének a viseléséhez való hozzájárulási arány figyelembevétele A lakásingatlanra vonatkozó tulajdonjog ellenértékének a viseléséhez való hozzájárulási arány figyelembevétele Az állami és önkormányzati bérlakásokra az R. és a Vhr. hatálya alá tartozó adásvételi szerződésekkel kapcsolatos Ítélkezési gyakorlatnak az Lt. hatálya alá tartozó adásvételi szerződésekre való megfelelő alkalmazhatósága Az önkormányzati lakás közösen létesített bővítményére vonatkozó bérleti jogviszony várományának az értéke A tartós földhasználati jog és az annak helyébe lépett érték Az üdülő (horgász)telek bérleti joga A telefonvonal belépési díja A lízingelt vagyontárgy értékének meghatározása és elszámolása a közös vagyon megosztása során A lízingszerződés fogalma, és tárgya a házastársak és a harmadik személyek közötti, ún. külső polgári jogi jogviszonyokban A lízingszerződés fogalma A pénzügyi (finanszírozási) lízingszerződés A működési (operatív) lízingszerződés A lízingbevevő A lízingszerződés tárgya A lízing, mint a házastársi közös vagyon tárgya, értéke és megosztásának módja 144

6 12 TARTALOM A lízing, mint a házastársi közös vagyon tárgya A személyes, családi, illetve háztartási célokra megszerzett lízingtárgy Az egyéni vállalkozó házastárs által megszerzett lízingtárgy A házastársak valamelyikének a részvételével működő szövetkezet vagy gazdasági társaság által megszerzett lízingtárgy A lízing jogcímén megszerzett vagyontárgyak közös-, illetve különvagyoni jellegének a meghatározása A lízingtárgy értéke A pénzügyi lízing tárgyának értéke A működési (operatív) lízing tárgyának értéke A vagyonközösséghez tartozó lízingtárgy megosztásának módja A lízingelt vagyontárgyak házastársak közötti megosztásának módja A szövetkezet, illetve a gazdasági társaság vagyonához tartozó lízingtárgy értékének meghatározása és elszámolása a szövetkezet, illetve a gazdasági társaság és annak tagjai közötti elszámolás során 155 Második Cím A vagyonközösséghez tartozó befektetési és vállalkozási célokat szolgáló egyes vagyontárgyak 157 II. fejezet Az értékpapírok, mint tulajdonjogi (dologi jogi) jellegű igények Az értékpapírokra vonatkozó jogi szabályozás rendszere. 159 l-l- Az értékpapírokra vonatkozó polgári jogi szabályok Az értékpapírokra vonatkozó általános polgári jogi szabályok Az értékpapírokra vonatkozó speciális polgári jogi szabályok Az értékpapír fogalmi elemei Az értékpapírral való rendelkezési jog Az értékpapír átruházásának módja A bemutatóra szóló értékpapír átruházásának módja.. 162

7 TARTALOM A nyomdai úton előállított névre szóló értékpapír - értékpapírjogi hatállyal történő - átruházásának módja A teljes forgatmány Az üres forgatmány A negatív rendeleti záradékkal ellátott értékpapír A dematerializált értékpapír átruházásának módja A joggyakorlásra jogosult A kifogás korlátozás Az értékpapírok jogi jellege Az értékpapírok megsemmisítése Az értékpapírok fizikai megsemmisítése Az (elveszett) értékpapírok jogi megsemmisítése Végrehajtás az értékpapírokra Az értékpapírok lefoglalása Az értékpapír értékesítése A bemutatóra szóló vagy egyébként korlátozás nélkül forgalomba hozható értékpapír értékesítése A korlátozottan forgalomba hozható értékpapír értékesítése Az értékpapírra vonatkozó speciális értékpapírjogi rendelkezések A tőkepiaci törvény A Tpt. szerinti értékpapír-fogalom A Tpt. hatálya alá tartozó értékpapírok köre A Tpt. hatálya alá tartozó értékpapírok előállításának módja A másodlagos értékpapír Az egyes értékpapírokra vonatkozó speciális jogszabályok Az értékpapírok elméleti csoportosítása Az értékpapírok a házastársi közös vagyon mérlegében Az értékpapír, mint a házastársi közös tulajdon tárgya A házastársak egymás közötti, ún. belső jogviszonya A házastársak és a harmadik személyek közötti, ún. külső jogviszony Az értékpapírok alvagyoni jellege Az értékpapír közös vagyoni jellege Az értékpapír különvagyoni jellege Az értékpapírok értéke Az értékpapír haszna és az értékpapír helyébe lépett érték 181

8 14 TARTALOM 3.5. Az értékpapírok megosztása A megosztás lehetséges módjai Elővásárlási, visszavásárlási és vételi jog az értékpapírok megosztása során Jogszabályon alapuló elővásárlási jog A másik, illetve többi tulajdonostárs jogszabályon alapuló elővásárlási joga a tulajdonostárs tulajdoni hányadára harmadik személlyel szemben A szövetkezeti üzletrész A részvény Szerződésen alapuló elővásárlási jog, visszavásárlási jog, továbbá vételi jog és vételi kötelezettség Nyilvántartásba vett értékpapírok A névre szóló részvény és az ideiglenes részvény A szövetkezeti üzletrész A névre szóló vagyonjegy Az egyes konkrét értékpapírok alvagyoni jellege, értéke és megosztásának módja A Tpt. atálya alá tartozó értékpapírok A részvény és az ideiglenes részvény A részvény fogalma A részvény dologi jellege A részvény tartalma A részvények csoportosítása A részvény házassági vagyonjogi szempontból lényeges tulajdonságai A részvény - aktív és passzív - alvagyoni jellege A részvény kibocsátási ideje szerint A részvényutalvány Az ideiglenes részvény A részvény (önálló és közös tulajdonú részvény) A részvény típusai szerint A bemutatóra szóló részvény A névre szóló részvény A részvényfajták szerint A törzsrészvény A dolgozói részvény A kamatozó részvény A visszaváltható részvény Az elsőbbségi jogot biztosító részvényfajták Az összevont címletű részvény 205

9 TARTALOM Az átváltoztatható kötvény és a jegyzési jogot biztosító részvény A részvény házastársi közös vagyoni jellegének a jogkövetkezményei A házastársak egymás közötti, belső jogviszonya A házastársak és a harmadik személyek közötti külső jogviszony A részvényátruházás szabályai Általános szabályok A névre szóló részvény értékpapírjogi és társasági jogi hatályú átruházása Különös szabályok Elővásárlási, visszavásárlási, vételi jog, illetve kötelezettség Az elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi, illetve a visszaváltható részvény és a részvényre biztosított elővásárlási jog, valamint a visszavásárlási és vételi jog, illetve kötelezettség elhatárolása Az ideiglenes részvény és a részvény házastársak közötti megosztása A részvények tagváltozást nem eredményező módon történő megosztása A részvények tagváltozást eredményező módon történő megosztása A régi Gt. és a Gt. hatálya alá tartozó részvénytársaságok részvényeinek tagváltozást eredményező módon történő megosztása Az új Gt. hatálya alá tartozó részvénytársaságok részvényeinek tagváltozást eredményező módon történő megosztása 216 A kötvény 225 A kincstári jegy 226 A letéti jegy 227 A befektetési jegy 228 A vagyonjegy 229 A vagyonjegy fogalma 230 A vagyonjegy alvagyoni jellege 231 A vagyonközösséghez tartozó vagyonjegy értéke 232 A vagyonjegy házastársak közötti megosztásának módja 232 A jelzáloglevél 233 A tőkejegy 234

10 16 TARTALOM Az Épt, illetőleg a Tpt. hatálya alá nem tartozó értékpapírokra vonatkozó speciális szabályok A váltó A csekk A közraktári jegy A kárpótlási jegy A kárpótlási jegy fogalma A kárpótlási jegy felhasználásának lehetősége és módjai A kárpótlási jegy átruházásnak módja A kárpótlási jegy értéke A kárpótlási jegy alvagyoni jellegének meghatározása A kárpótlási jegy alvagyoni jellege a juttatás alapjául szolgáló jogcím keletkezésének időpontja szerint A kárpótlási jegy alvagyoni jellege a juttatás alapjául szolgáló sérelem jellege szerint A hadifogság, mint személyes sérelem elszenvedése miatt juttatott kárpótlási jegy alvagyoni jellege Az egyik házastárs részére leszármazói jogon juttatott kárpótlási jegy alvagyoni jellege A kárpótlási jegy felhasználásával szerzett vagyontárgy alvagyoni jellege A kárpótlási jegy végrehajtás alóli mentessége A szövetkezeti üzletrész A postatakaréklevél 252 III. fejezet Kötelmi jogi és vegyes (részben dologi jogi, részben kötelmi jogi) jellegű igények Kötelmi jogi jellegű igények Vagyoni értékű jogok Az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti jogának értéke A meghatározott időre szóló üzemeltetési jog Követelések (és egyéb vagyoni tárgyú kötelezettségek) Vegyes - részben dologi jogi, részben kötelmi jogi - jellegű igények 256

11 TARTALOM 17 IV. fejezet Az egyéni vállalkozó házastárs vagyona 1. Az egyéni vállalkozó házastárs vállalkozói vagyona Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég, mint gazdálkodó szervezet Az egyéni vállalkozóra és az egyéni cégre vonatkozó jogi szabályozás lényege Az egyéni vállalkozói vagyon, mint a magánvagyon része A megosztandó közös vagyon tárgyának, körének és értékének a meghatározására irányadó időpont Az életközösség megszűnésének időpontja A felek erre vonatkozó szerződéses megállapodása vagy közös perbeli nyilatkozata alapján meghatározott időpont Az egyéni vállalkozás kétszemélyes kft.-vé való átalakítására vonatkozó szerződés jogi természete és a szerződés meghiúsulásának jogkövetkezményei Az egyéni vállalkozó házastárs vállalkozói vagyona, mint a közös vagyon tárgya Az egyéni vállalkozó házastárs vagyonközösséghez tartozó ún. vállalkozói vagyonának a köre Az egyéni vállalkozó vagyona, mint a közös aktív vagyon tárgya Az egyéni vállalkozás céljára szolgáló eszközök (aktívák) A befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök), valamint a forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok és pénzeszközök) Az életközösség megszakadása után egyszemélyes kft.-vé átalakított egyéni vállalkozás átalakulási vagyonmérlegébe beállított vagyontárgyak, valamint a vállalkozáshoz tartozó vagyontárgyak megszerzésével kapcsolatos adómegtakarítás A kft. törzstőkéjébe vagy törzstőkén felüli vagyonába kerülő vagyontárgyak A vállalkozáshoz tartozó vagyontárgyak megszerzésével kapcsolatos adómegtakarítás 277

12 18 TARTALOM A vállalkozói hitel felhasználásával megvásárolt és részben a házasfelek által közösen lakás céljára használt, részben pedig az általuk közösen alapított kft. által iroda céljára bérelt lakásingatlan A színlelt szerződéssel harmadik személy nevére megvásárolt vállalkozási célokat szolgáló üzlethelyiség közös vagyoni jellege Az egyéni vállalkozói tevékenységből eredő jövedelemnek az életközösség tartama alatt elért, illetőleg annak tartamára eső időarányos része Az egyéni vállalkozói vagyon, mint a közös passzív vagyon tárgya Az üzleti vagy más gazdasági tevékenység folytatásával összefüggő adósságok A vállalkozásba bevitt vagyontárgyakat terhelő vételár kifizetéséhez felvett hitel, valamint annak ügyleti és késedelmi kamata Közös adósság Részben közös, részben különadósság Különadósság Az egyik házasfél különvagyonához tartozó ingatlan vállalkozási célú megszerzésére, illetve betelepítésére felvett, és arra felhasznált kölcsöntartozás, mint különadósság Az életközösség ideje alatt szerzett egyéni vállalkozói tevékenységből eredő jövedelmet terhelő általános forgalmi adó, személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék Közös adósság Különadósság A vállalkozásból kivont vagyontárgyakkal összefüggésben felmerülő általános forgalmi adó és személyi jövedelemadó A közös adósságot, mint tőketartozást terhelő késedelmi kamat és végrehajtási költség közös vagyoni jellege A tagi kölcsön Az üzleti kockázat körébe tartozó adósság alvagyoni jellege A házastársak személyes, családi és háztartási célú, illetőleg befektetési és egyéni vállalkozási célú vagyonának elhatárolása 305

13 TARTALOM Az egyéni vállalkozó házastárs ún. vállalkozói vagyonának értéke Az egyéni vállalkozói vagyon értékének eljárásjogi eszközökkel történő megállapítása A bizonyítási teher megfordítása útján, a felek alkotmányos jogainak ütközése esetén A késedelmesen előterjesztett és előreláthatóan is eredménytelen bizonyítás mellőzése mellett, a rendelkezésre álló peradatok alapján Az egyéni vállalkozó üzlethelyiségében lévő árukészlet értékének bírói mérlegelés útján történő megállapítása Az egyéni vállalkozói vagyon értékének szakértői vélemény alapján történő megállapítása A vállalkozói vagyon értékének könyvszakértői vélemény és okirati bizonyítékok alapján történő meghatározása Az aggálytalan könyvszakértői vélemény Az aggályos könyvszakértői vélemény és az esetleg szükséges ingatlanforgalmi, műszaki és tárgyszakértői vélemény A házastársak rendelkezési joga a vagyonközösséghez tartozó egyéni vállalkozásba bevitt vagyontárgyak felett Az egyéni vállalkozó házastárs közös vagyonnal való egyoldalú rendelkezésének a jogkövetkezményei A befektetési és vállalkozási célokat szolgáló közös vagyonnal való egyoldalú rendelkezés jogkövetkezményei a házastársak egymás közötti, belső jogviszonyában Az egyéni vállalkozói tevékenység körében használt, de a vagyonközösséghez tartozó tárgyi eszközökkel és anyagkészlettel való egyoldalú rendelkezés jogkövetkezményei Az egyéni vállalkozó házastárs által egyoldalúan értékesített tárgyi eszközök és anyagkészlet értékének a vagyonmérlegbe való beállítása Az egyéni vállalkozó házastárs egyoldalú rendelkezésének a jogkövetkezményeként keletkezett késedelmi kamat közös adósságként történő elszámolásának mellőzése Az egyéni vállalkozás egyszemélyes kft.-vé történő átalakításával kapcsolatos egyoldalú rendelkezés jogkövetkezményeként használati díj fizetési kötelezettség megállapítása 332

14 20 TARTALOM A befektetési és vállalkozási célokat szolgáló közös vagyonnal való egyoldalú rendelkezés jogkövetkezményei a házastársak és az ügyletkötő harmadik személyek közötti, külső jogviszonyban A házastársak felelőssége az egyéni vállalkozó házastárs tevékenységéből eredő kötelezettségekért Az egyéni vállalkozó házastárs felelőssége a tevékenységéből eredő kötelezettségekért A nem vállalkozó házastárs hozzájárulásának vélelme és a harmadik személlyel szemben fennálló felelőssége az üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó házastárs által kötött külön ügyletért A nem vállalkozó (másik) házastárs korlátozott felelősségének kizárása a vállalkozó házastárs gazdálkodó szervezeti minőségében keletkezett tartozásáért A házastárs felelősségének kizárása házastársi vagyonközösséget kizáró vagyonjogi szerződéssel A felelősség kizárása a házastársi vagyonközösségnek az életközösség tartama alatt történő bíróság általi megszüntetése útján A felelősség korlátozása az egyéni vállalkozás egyszemélyes kft.-vé vagy egyszemélyes rt.-vé való átalakítása, illetőleg a vállalkozási forma és a tagi minőség megválasztása útján Az egyéni vállalkozói vagyon házastársak közötti megosztása A személyes, családi és háztartási célokat szolgáló vagyon körében szokásos megosztási módok Az egyéni vállalkozáshoz tartozó vagyontárgyaknak a vállalkozásból való kivonását eredményező, illetőleg azt nem eredményező megosztási módok Az egyéni vállalkozás kétszemélyes kft.-vé való átalakítására vonatkozó szerződéses megállapodás alapján és annak a meghiúsulása esetén alkalmazható megosztási mód A nem vállalkozó házastársat megillető értékkülönbözet utáni késedelmi kamat-fizetési kötelezettség hiánya A vállalkozói vagyon értéke utáni késedelmi kamatfizetési kötelezettség hiánya 348

15 TARTALOM Az árukészlet értéke utáni kamatfizetési kötelezettség hiánya A házastársak és az egyéni vállalkozás között létrejött egyéb polgári jogi jogviszonyokból eredő - vagyonközösséghez tartozó - követelések Az egyéni vállalkozó házastárs által használt vagyontárgyak használati díja Az egyéni vállalkozó házastárs által használt üzlethelyiség használati díja Az egyéni vállalkozó házastárs által használt gépek és berendezések használati díja A tagi kölcsön Az egyéni vállalkozó korlátlan felelőssége és a vele szembeni végrehajtás Az egyéni vállalkozó házastárs és a nem vállalkozó (másik) házastárs felelőssége a vállalkozó házastárs üzleti tevékenységéből eredő kötelezettségekért A bírósági végrehajtás szabályainak az egyéni vállalkozó elleni végrehajtásra való alkalmazása Az egyéni vállalkozó foglalkozásának (hivatásának) gyakorlásához nélkülözhetetlen vagyontárgyak foglalás alóli mentessége Az egyéni vállalkozóval szembeni biztosítási intézkedések (pénzkövetelés biztosítása, zárlat) Az egyéni vállalkozó tevékenységéből eredő tartozásokra vonatkozó biztosítási intézkedések a házastársak és a harmadik személy hitelezők közötti külső jogviszonyban A nem vállalkozó (másik) házastárs egyéni vállalkozó házastárssal szembeni közös vagy különvagyoni követelésének biztosítása a házastársak egymás közötti, belső jogviszonyában Végrehajtási igényper Végrehajtási igényper a nem vállalkozó (másik) házastárs különvagyonának a foglalás alóli feloldása iránt Házastársi vagyonközösségi igényper a nem vállalkozó (másik) házastárs közös vagyoni jutójának a foglalás alóli feloldása iránt 362

16 22 TARTALOM V. fejezet A társas vállalkozásbeli részesedések fajtái 365 VI. fejezet A kívülállók és a szövetkezeti tagok szövetkezetbeli részesedései A kívülállók és a szövetkezeti tagok szövetkezeti üzletrésze A szövetkezeti üzletrész az Ámt. és az Szvt. rendelkezési szerint A szövetkezeti üzletrész alvagyoni jellegének meghatározása Az alanyi jogon megszerzett szövetkezeti üzletrész alvagyoni jellege Az átruházás, illetve öröklés útján megszerzett szövetkezeti üzletrész alvagyoni jellege A szövetkezeti üzletrész értékének meghatározása A szövetkezeti üzletrész házastársak közötti megosztása A szövetkezeti üzletrész, mint forgalomképes vagyoni értékű jog átruházása, illetve házastársak közötti megosztása A szövetkezeti üzletrész, mint névre szóló forgatható értékpapír átruházása és a házastársak közötti megosztása Az elővásárlási jog és a szövetkezet által vezetett nyilvántartás figyelembe vétele a szövetkezeti üzletrészek megosztása során Végrehajtás a szövetkezeti üzletrészre A szövetkezeti üzletrész lefoglalása A vagyoni értékű jognak minősülő szövetkezeti üzletrész lefoglalása Az értékpapírnak minősülő szövetkezeti üzletrész lefoglalása Végrehajtás a szövetkezeti üzletrészre A szövetkezeti üzletrész helyébe lépett érték az Úszt. rendelkezései szerint A szövetkezeti üzletrész helyébe lépett érték az új Szvt. rendelkezései szerint A szövetkezeti üzletrész helyébe lépett érték, mint a közös vagyon tárgya 385

17 TARTALOM A szövetkezeti üzletrész helyébe lépett érték megosztása 2. A szövetkezeti tagok szövetkezeti részjegye és a szövetkezeti részjegyen alapuló elszámolási igény A szövetkezeti részjegy a régi Szvt. és az Szvt. rendelkezései szerint A szövetkezeti részjegy, mint a közös vagyon tárgya, alvagyoni jellege és értéke A régi Szvt. hatálya alá tartozó szövetkezeti részjegy megosztása A szövetkezeti részjegy és a szövetkezeti részjegy-okirat által tanúsított elszámolási igény az Szvt. és az Úszt. rendelkezései szerint A szövetkezeti részjegy és a részjegy-okirat által tanúsított elszámolási igény, mint a közös vagyon tárgya, alvagyoni jellege és értéke Az Uszt. hatálya alá tartozó új szövetkezeti részjegy megosztása A szövetkezeti részjegy végrehajtás alóli mentessége A szövetkezeti részjegy, a szövetkezeti befektetői részjegy és az átalakított szövetkezeti befektetési részjegy az új Szvt. rendelkezései szerint A szövetkezeti részjegy, a szövetkezeti befektetői részjegy és az átalakított szövetkezeti befektetői részjegy, mint a közös vagyon tárgya, alvagyoni jellege és értéke Az új Szvt. hatálya alá tartozó szövetkezeti részjegy megosztása A szövetkezeti részjegy, a befektető szövetkezeti részjegy, az átalakított befektető szövetkezeti részjegy és a közösségi alapból finanszírozott támogatások értékének a tagváltozást nem eredményező módon történő megosztása A szövetkezet bármely létszakában alkalmazható megosztási módok A forgalomképes kötelmi jellegű igények esetében - a szövetkezet egyes létszakaiban - alkalmazható megosztási módok A korlátozottan forgalomképes szövetkezeti részjegy, befektető szövetkezeti részjegy, illetve átalakított befektető szövetkezeti részjegy tagváltozást, illetve tulajdonosváltozást eredményező módon történő megosztása 406

18 24 TARTALOM 3. A szövetkezetbeli részesedés az új Polgári Törvénykönyv Harmadik- Családjogi Könyvének a rendelkezése szerint 409 VII. fejezet A társaságbeli részesedések 411 VIII. fejezet A polgári jogi társaságbeli részesedés A polgári jogi társaság jogi szabályozása A polgári jogi társaság típusai és fogalmi elemei A polgári jogi társaságbeli részesedés, mint a házastársi közös vagyon tárgya A polgári jogi társaságbeli részesedés, mint a házastársi közös vagyon értéke A polgári jogi társaságbeli részesedés házastársak közötti megosztásának módja A nem pjt.-tag (másik) házastárs felelőssége a tag házastárs polgári jogi társaság tagjaival és hitelezőivel szemben fennálló tartozásáért 417 A felhasznált irodalom jegyzéke 420

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás Tartalom Bevezető A házassági vagyonjog 11 I. A házastársak vagyonközössége - aktív, passzív, közös, különvagyon elhatárolása (Csjt. 27-28. ) - 1-21 13 1. A házastársak vagyonközössége, mint a közös tulajdonszerzés

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat - 1 - A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 16. (6) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.

MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1. KSH: 10117066-6419-122-14 Cg.: 14-02-000327 Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye - 1 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. sz. melléklete alapján Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára A nyilatkozatot adó személye

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043732 6419 122 05 Cg.: 05 02 000269 Szerencs és KörnyékeTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Főnix Takarékszövetkezet

Főnix Takarékszövetkezet MÉRLEG Főnix Takarékszövetkezet KSH: 10044575-6419-122-09 Cg.: 09-02-000063 MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043158 6419 122 03 Cg.: 03 02 000162 Borotai Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a tisztségviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára

Vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a tisztségviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára - 1 - A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 40. (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott rendelkezés szerint (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben