INDOKOLÁS Létavértes Városi Önkormányzat évi költségvetéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INDOKOLÁS Létavértes Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséhez"

Átírás

1 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL INDOKOLÁS Létavértes Városi Önkormányzat évi költségvetéséhez JOGSZABÁLYI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A decemberében megalkotott jogszabályok sok más területtel együtt - az önkormányzatok költségvetésének elkészítésére, szerkezetére, tartalmára elfogadására vonatkozó szabályokat is átalakította. A költségvetés tervezésekor az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kellett figyelembe venni. 1. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (továbbiakban Ötv.) 2. Az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht.) 3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr. ) 4. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. Törvény 5. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban stabilitási törvény) 6. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. Törvény (továbbiakban 7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt.) 8. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szerveik feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 9. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. Rendelet 10. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 11. A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.) Korm. Rendelet Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik (Ötv ) (2)) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg (Áht (1), a képviselőtestület hatásköréből a feladat nem ruházható át (Ötv (1)). A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős (Ötv. 90..) A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (bevételi és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik (Áht ) bekezdés) A költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetének a költségvetési többletet vagy hiányt (együtt költségvetési egyenleg) A 1

2 költségvetési hiány finanszírozásáról a költségvetési rendeletben kell rendelkezni (Áht. 5.. (3)) A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését (2011. december 28.) követő 45. napig (2012. február 11.) nyújtja be a képviselőtestületnek (Áht (2)) december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, költségvetési szerveik, valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetését. A jogszabály módosítást követően Áht (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat január 1-től elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a Polgármesteri Hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Ávr. körvonalazza, hogy mely feladatokat kell önkormányzatnál és melyeket a Polgármesteri Hivatalnál szerepeltetni, tervezni. Szintén lényegi változás az átláthatóság alkotmányos követelményének megfelelése céljából -, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szervek részére, melyet a polgármester, illetve a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagy jóvá (Áht (5) bekezdés). Az önálló költségvetésből következően a gazdálkodásról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. Az elkülönülés a pénzforgalomra is vonatkozik, tehát az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok önálló számlaszámmal (adószámmal, törzsszámmal) kell rendelkezzenek. Fentiekből tehát kiderül, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a jövőben csak az önkormányzati támogatással kapcsolódnak a települési önkormányzat költségvetéséhez, minden más szempontból elkülönül. Az ehhez szükséges intézkedéseket megtettük, illetve folyamatban van. RÉSZLETES INDOKOLÁS I. Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai évben Az önkormányzat költségvetési politikájának megfogalmazáskor figyelemmel kell lenni az Ötv-ben meghatározott kötelező feladatok ellátására, a gazdaági programban kijelölt célok megvalósítására, a lakossági igények lehetőség szerinti kielégítésére, az állam központi törekvéseire, valamint a gazdasági válság következményeire. A költségvetés tervezésekor az önkormányzat pénzügyi, gazdasági teherbíró képességének szem előtt tartásával a működőképesség fenntartását tűztük ki célul. A bevételek növelése érdekében tett intézkedésekkor szem előtt tartottuk a lakosság teherbíró képességét (adókivetés), s az egyéb bevételek esetében sem számíthatunk az inflációs mértéket meghaladó növekményre. 2

3 II. A költségvetés-politika céljai és keretei Működőképesség fenntartása a évi költségvetés visszafogott és takarékos teljesítésére alapozva. Fejlesztések csak uniós pályázatok elnyerésével történhetnek. Fel kell készülni az iskolák, valamint a járóbeteg szakrendelő állami tulajdonba adására, illetve az esetleges visszaszerződésekre. A jogszabályi keretek erre vonatkozóan jelenleg ne ismertek. Az óvoda építés pályázatának elszámolás megtörtént, így kezdeményezhetjük a használaton kívüli épületek elidegenítési tilalmának feloldását, más módon történő hasznosítását. Nem ismert még a Tűzvédelmi törvény módosításából adódó önkormányzati kötelező finanszírozás összegszerűsége és más részletszabályai sem. Térségi szerepünkkel összhangban fel kell készülnünk a járás székhely kialakításából adódó többlet feladatokra (4 hasznosítható ingatlan). Az elmúlt év döntésének következményeként az Szociális Szolgáltató Központ átadása a költségvetés hiányát érezhetően kedvezően befolyásolta (6-7 millió Ft). III. Magyarország évi költségvetésének elfogadásáról szóló évi CLXXXVIII. költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. Törvényt december 19-én fogadta el az Országgyűlés, melyben meghatározta a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegét, a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatás mértékét és feltételeit, valamint a kiegészítő támogatás mértékét. Rendelkezik, továbbá az átengedett bevétlek mértékéről, valamint az illetékek és más bevételek szabályozásáról A normatív állami támogatás mértékéről elmondható, hogy azok szinte teljes mértékben a évi (sőt évi) szinten maradtak. Kivételt jelent a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira biztosított hozzájárulás fajlagos összege Ft/fő összegről Ft/fő összegre emelkedett. Csökkent a pedagógus továbbképzésekre igénybe vehető normatíva. ( Ft-ról Ft-ra) Összegszerűségben nem változott azonban a felhasználás feltételeiben változás történt az ingyenes és kedvezményes étkeztetésre biztosított normatíva Összegszerűségében szintén nem változott, de kötött felhasználású normatívaként vehető igénybe az informatikai fejlesztések normatívája. A normatív állami támogatások fajlagos összegét a 6. számú melléklet mutatja be. IV. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai 3

4 A/ BEVÉTELEK Önkormányzat sajátos működési bevételei Ide tartoznak a helyi adók, az átengedett központi adó (gépjármű adó, SZJA). A kommunális adó mértéke a Képviselőtestület döntése alapján Ft/év/ingatlan. Az ebből származó összes bevétel e/ft. Iparűzési adó 1,6 %-os mértéke változatlan maradt. A bevételt 70 millió forinttal terveztük. A helyi adókhoz kapcsolód késedelmi pótlék és bírság összege e/ft. Átengedett központi adókból származó bevétel : gépjármű adó e/ft, talajterhelési díj 200 e/ft és SZJA visszaosztott része e/ft. Intézményi működési bevételek Ide tartoznak az étkezési térítési díjak, uszodai szolgáltatási díj, terembérleti díjak, sírhely díj és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek. Jelentős többletbevételre számolunk a volt pedagógus földek bérműveltetés útján történő hasznosításából: eft 4 Támogatások, hozzájárulások Ide tartoznak a normatív állami hozzájárulás, valamint a kötött felhasználású állami támogatás. Normatívából e/ft, kötött felhasználású támogatásból e/ft, segélyek visszaigényléséből e/ft. Állami támogatás mindösszesen e/ft Közhatalmi bevételek Illetékek, bírságok, igazgatási szolgáltatások díjbevétele. Önkormányzatunknál ilyen jogcímű bevétel az okmányirodai, valamint a helyszíni és szabálysértési bírságok. A bevétel nagyságrendje nem jelentős. Támogatásértékű bevételek Itt jelenik meg az OEP finanszírozás. Ügyeletre e/ft, míg védőnői szolgálatra e/ft-ot tervezünk. (Az összeg külön jogszabályban részletezett feltételek alapján kerül megállapításra, havi bontásban) Az összeg évek óta bár nem drasztikusan de folyamatosan csökken. Közfoglalkoztatás támogatása: e/ft, mely tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak központi támogatását. Támogatásértékű bevétel továbbá a Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulástól intézményfenntartásra, illetve közös feladatellátásra átvett pénzeszköz. Normatíva átadásával: Gyermekjóléti normatíva: e/ft és gyermekek napközbeni alternatív ellátásának normatívája e/ft Kistérségi alapból átadott: e/ft Társult települések hozzájárulása e/ft Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadást, felhalmozási bevétel azonos mértéke mellett lehet megvalósítani. Felhalmozási bevételnek minősül az ingatlan értékesítésből származó bevétel, átvett pénzeszköz, pénzmaradvány, valamint hitel.

5 Óvoda beruházás BM önereje 2011-ben nem került kifizetésre teljes összegben. A fennmaradó összeg, e/ft nyújt fedezetet a fejlesztési hitelkamat e/ft, a LÉTA-MED tőkepótlás e/ft, a Létavértes SC 97 LEADER pályázat önerejének biztosítására nyújtott e/ft, valamint e/ft tartalék (pályázati önrészek) tervezéséhez. Önkormányzati ingatlan értékesítésből származó bevételként 500 e/ft-ot terveztünk a Gazdasági Bizottság javaslata alapján, amelyek cserekerti és zártkerti ingatlanok értékesítéséből származik. Átvett pénzeszközök Államháztartáson kívülről fejlesztési célra átvett pénzeszközzel nem terveztünk. Kölcsönök Ilyen jogcímen nem terveztünk bevételt. Pénzforgalom nélküli bevétele Előző évi pénzmaradványunk nincs. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Az Áhsz. előírásai szerint éves szinten nettósítva kell megjeleníteni a likvid hitelek felvételét törlesztését. Működési célú hitel felvételére a hiány összegét terveztük be. Felhalmozási célú hitel felvétellel a belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések pályázatának támogatás megelőlegező hitel és önerő hitel formáját terveztük. B/ KIADÁSOK Működési költségvetés kiadása A személyi juttatások (bér+járulékai) teszik ki az önkormányzati működési kiadások közel 50 %-át. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: köztisztviselő 38 fő, közalkalmazott 185 fő (prémium évek program keretében foglalkoztatottak száma 5 fő), munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó 45 fő, Összesen: 279 fő (részmunkaidősök teljes munkaidőre számításával 268 főt jelent) Az elmúlt 5 év vonatkozásában megállapítható, hogy az önkormányzati, intézményi foglalkoztatottak száma jelentősen csökkent 291 főről, 279 főre ben az új óvoda építése miatt 47 főről 51 főre nőtt a foglalkoztatottak létszáma. Az Arany János Általános Iskolában az elmúlt öt évben 74 főről 72 főre, az Irinyi János Általános Iskolában 35 főről 30 főre. Az intézményi létszám csökkenésével egy időben a közfoglalkoztatás keretében intézményeknél foglalkoztatottak száma jelentősen nőtt. (A közfoglalkoztatottak számát meghatározza, hogy az adott évben a Munkaügyi Központ hány főben határozza meg a kötelezően foglalkoztatandóak számát.) A foglalkoztatottak az önkormányzatnál foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül kerülnek ki. A költségvetés készítés időszakában a Munkaügyi Központ nem tud biztos információkkal szolgálni a foglalkoztatandók számát illetően, ezért a korábbi évek átlagában 38 főt terveztünk. Ez 8 órás foglalkoztatásra átszámolva 29 főt jelent. Személyi juttatások tervezésénél minden intézménynél egységesen figyelembe vettük és elvontuk a kinevezett és helyettes dolgozók bére közötti különbözetet. Ez 4 millió forintos nagyságrendet jelent. Jelentősen, több, mint 8 millió forinttal növelte a költségvetés számadatait a minimálbér növekedése, valamint a középfokú végzettségűek bérgarancia megadása. 5

6 A túlórákat az elmúlt évi szinten terveztük. Némi emelkedés van a soros előlépések miatti óradíj emelkedések területén. A járulékok emelkedéséhez vezetett a cafetéria rendszer átalakítása miatt új elemként bevezetett százalékos egészségügyi hozzájárulás 11,9 % mértékkel. Az előirányzatok nem tartalmazzák a bérkompenzáció miatt jelentkező költségeket, mivel azt az állam 100 %-ban megtéríti és a havi összege jelenleg nem ismert. Negyedéves előirányzat módosításkor ezek összegszerűen is megjelennek majd a költségvetésben. Dologi kiadások tervezésénél a évi költségvetési koncepcióban elfogadott 4,2 % inflációs növekmény, valamint 2 %-os ÁFA emelkedés mértékével számoltunk. A költségvetés tervezésének első fázisában az intézményi és önkormányzati tervszámok figyelembe vételével a működési hiány 127 millió forintot tett ki. A költségvetési hiány csökkenésére vonatkozó intézményvezetői egyeztetések alkalmával előirányoztuk az alapilletmények 3 %-os, míg a dologi kiadások 5 %-os csökkentését. Ennek eredményeként a hiány 102 millió forintra csökkent, amely a végrehajtás szintjén még továbbra sem volt kezelhető. Ezt követően a további csökkentések érdekében a dologi kiadásoknál a évi tényleges teljesítést vettük alapul, amely egy visszafogott, takarékos gazdálkodás eredménye volt. Itt azonban figyelembe vettük a közüzemi és közszolgáltatási díjak 4,2 %-os emelkedését, valamint az ÁFA 2 %-os emelését. Ezzel a működési hiányt e/ft-ra csökkentettük. A dologi kiadásoknál a évi szintet meghaladóan került betervezésre a Kossuth u. 3. szám alatti, valamint az Anya és csecsemő védelem Kossuth u. 10. szám alatti ingatlanának ingatlan rendbetétele, előírásoknak való megfeleltetése (1.700 e/ft), valamint a szerződésben vállalt önkormányzati kötelezettség Rácz József Kölcsey utca 10. szám alatti lakos kerítés építésének költsége (250 e/ft), homok kitermelés miatt januárban megfizetett bányajáradék (604 e/ft) A szociális juttatásokat érintő jogszabályok figyelembe vételével számoltunk a segélyek összegének meghatározásakor. Működési célú pénzeszköz átadásként terveztük a civil szervezetek támogatását, ezen belül a Köztestületi Tűzoltóság e/ft, Lovasjárőr Alapítvány e/ft, Létavértes SC 97 Sportegyesület e/ft, civil szervezetek pályázati lehetősége 440 e/ft. Támogatásértékű kiadásként terveztük a járóbeteg szakrendelő támogatását e/ft-tal, a nemzetiségi önkormányzatok 205 e/ft éves támogatását, valamint az előző évi pénzmaradványuk (kötelezően előírt) átadását. Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújításként betervezésre került a Művelődési Ház LEADER pályázat keretében történő felújítása e/ft, ÉAOP belvíz pályázat évi kiadása e/ft összegben. Itt került tervezésre a LÉTA-MED tőkepótlás e/ft, a Létavértes SC 97 LEADER pályázat önerejének biztosítására nyújtott e/ft, Fejlesztési célú hitel kamat e/ft. Felhalmozási kiadások összesen e/ft Az ivóvízminőség-javító program 100 %-os támogatottságú, így megvalósulása esetén sem jelent kiadást. 6

7 Kölcsönök Önkormányzat kölcsön nyújtását nem tervezi. Tartalékok Tartalék terhére e/ft fejlesztési tartalékot terveztünk pályázati önrészek fedezetére. Működésre általános tartalékként előre nem tervezhető feladatok ellátáshoz e/ft-ot terveztünk. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása Fejlesztési hitel törlesztésére e/ft-ot terveztünk, amelyből az Arany János Iskola felújítása miatti törlesztő részélet e/ft, az óvoda beruházás önerejére e/ft, a HTA pályázat (Polg.hiv, piac szelektív hulladék gyűjtő, európapark, vértesi játszótér) e/ft, a évi támogatás megelőlegező hitel (óvoda építés és közművelődési TÁMOP pályázat) törlesztése e/ft. IV. Az Áht. 24. (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza 1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást), Az önkormányzat évi költségvetésének főösszege e/ft. A költségvetési bevételek összege e/ft, költségvetési kiadások összege e/ft, költségvetési hiánya e/ft, mely a működéshez kapcsolódik teljes összegben. 2. előirányzat felhasználási tervét, A terv tizenkét havi bontásban tartalmazza az előirányzat felhasználást mind bevétel, mind kiadás vonatkozásában. A központi támogatásokat jogszabályban rögzített %-os leutalás figyelembe vételével számítottuk. Az adóbevételek két részletben, március és szeptember hónapban realizálódnak. Az intézményi térítési díjak bevétele 10 hónap alatt történik. 3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, A 3. melléklet tartalmazza az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleit, valamint az intézményi világítás korszerűsítés tárgyévi és a futamidő végéig számított összegeit. V. A hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése Az államháztartási szabályok szerint a hiány finanszírozása vagy előző évi pénzmaradvány terhére, vagy hitel felvételével teljesíthető. A működési hiány fedezetére 100 millió forint erejéig likvid hitel és 28 millió forint munkabér hitelkeret áll rendelkezésre. (A hitelszerződés évközben lejár, azt a Képviselőtestület felhatalmazásával a polgármesternek meg kell újítani.) A felhalmozási hiány fedezetére jelenleg forrást jelent a felhalmozási bevételek alatt részletezettek szerint az óvoda BM önerő pályázat fennmaradó összege. Ezen túlmenően további fejlesztések megvalósítására csak önkormányzati felhalmozási célú bevétel 7

8 (ingatlan eladás) realizálásával, vagy további hitel felvételével nyílik lehetőség. A hitele felvétel csak Kormány engedéllyel történhet. Ezzel jelenleg nem kívánunk élni. ÖSSZEGZÉS A évi költségvetési terv számadatit áttekintve elmondhatjuk, hogy sikerült jelentős mértékben lecsökkenteni a hiányunkat, azonban ennek teljesítése minden eddiginél gondosabb gazdálkodást igényel. Azokból a törvénymódosításokból adódó változások, amelyek ezt követően jelennek meg végrehajtási rendeletek formájában még nagymértékben átírhatják a költségvetés bevételi és kiadási oldalait, tovább bővíthetik a feladatainkat. Nem ismert az oktatási intézmények átvételének metodikája, azonban a vagyon vesztés az ingatlanok átadásával egyértelmű. Így a vagyon/hitel arány mint saját likviditási mutató kedvezőtlenül változik. Új elem az önkormányzati tűzoltóságok kötelező finanszírozása, melynek mértékét nem ismerve a bázis év kiadását terveztük. A közfoglalkoztatás finanszírozásának formája és mértéke nem ismeretes, azért a kiadás/bevétel számai módosulhatnak. Iskolatej program finanszírozása bár a szolgáltatás fontos a termelői szállító kilépésével többletterhet jelent. A pedagógus földek saját műveltetésével többlet kiadásunk lesz, de jelentős többletbevétel keletkezik. Új elem a LÉT.A.MED. Zrt tőkepótlása és évi működési hiányának tervszáma, melyhez a pénzeszköz átadás feltétele a tulajdonosi közösség döntése is. A Ft hiány pótlásához a költségvetési törvényben foglalt ÖNHIKI Alap igénybevételére vélhetően utolsó évben pályázat beadásával feltétlenül számítunk. Az önkormányzat alkalmazotti létszámot elküldeni nem kíván, az utóbbi időben kivonult létszám pótlása néhány helyen szükséges. A dologi kiadásszint bázisévi tényadatokhoz igazítása a költségvetés végrehajtásában minden döntéshozó kiemelt felelősége kell, hogy legyen! Kérem a képviselőtársakat, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodását figyelembe véve az önkormányzat és intézményei évi költségvetését támogatni szíveskedjenek. Létavértes, Menyhárt Károly polgármester 8

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére. Tét Város Önkormányzatának 2012.

Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére. Tét Város Önkormányzatának 2012. Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére 2012. évi költségvetés Tét Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/197/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása Sorszám: III/1. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

4/2. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére

4/2. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére 4/2. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i soros ülésére 4. napirend Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 5-i ülésére. Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete Érintett osztályvezető Gazdálkodási osztályvezető Szervezés aláírás dátum Jegyző Polgármester Előterjesztés száma: /2015. Előterjesztő: Gromon István polgármester Előterjesztést készítette: Schauer Andrea

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére Önkormányzat Képviselő-testület PÁPATESZÉR Szám: 3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Pápateszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órakor tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Pápateszér

Részletesebben