VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközök és ingatlanok igénybevételének rendjéről Megállapította a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Elnöksége január 06. napján Hatályos: január 6. napjától ph... Dr. Baráth Etele Elnök

2 1 A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a továbbiakban: elnökség) a Szövetség Alapszabályának 6. (3) bekezdés i) pontja, és a 25. (2) bekezdés a) pontja alapján a tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő eszközök és ingatlanok igénybevételének rendjére vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja: 1. A Szabályzat hatálya Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki/amely a Szövetség tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő eszközöket és ingatlanokat igénybe veszi, használja, illetőleg minden olyan szövetségi tisztségviselőre, alkalmazottra és egyéb közreműködőre, akinek az eszköz vagy az ingatlan felett más szabályzat vagy szerződés alapján rendelkezési joga van. 2. Az ingatlanok használata (1) A Szövetség tulajdonában lévő, 1138 Budapest, Latorca u. 2. szám alatt található ingatlan elsődlegesen a Szövetség székhelyeként funkcionál. A használat rendjét a hivatali szervezet és a technikai csoport részére a Főtitkár határozza meg. A Főtitkár az Elnök és az Általános alelnök egyetértésével, a Gazdálkodási szabályzatban foglaltak szem előtt tartásával dönt a hivatali szervezet és a technikai csoport által nem használt helyiségek bérbe-, használatba adásáról. A bérbe- és használatba adásról minden esetben írásba foglalt szerződést kell kötni. A Szövetség tagszervezetei részére egyedi események céljára biztosított használat esetén, amennyiben az térítésmentesen történik, szerződést nem kell kötni, a tagszervezet azonban köteles betartani a székhely házirendjét. (2) A Szövetség vagyonkezelésében lévő 1215 Budapest, Duna u. 61. szám alatt található Kolonics György Vízisport Központ (a továbbiakban: Kolonics Vízitelep) üzemeltetője a Szövetség megbízásából a Canoe Kft. (Továbbiakban: Canoe Kft.) A mindennapos üzemeltetéshez kapcsolódó vállalkozási és megbízási szerződések, bérleti szerződések megkötésére a Canoe Kft. ügyvezetője jogosult. A Kolonics Vízitelepet a Szövetség tagszervezetei sporttevékenység céljára igénybe vehetik a mindenkori kapacitás függvényében. A Kolonics Vízitelep igénybevevője köteles betartani a hatályos házirendet. A hatályos házirendet a Canoe Kft. ügyvezetője a honlapon hozza nyilvánosságra. (3) A Kolonics Vízitelep igénybevétele esetén a Canoe Kft. által kibocsátott számla alapján kell az igénybevevőnek a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező használati díjakat a használat megkezdése előtt megfizetnie. 1 napnál hosszabb igénybevétel esetén a kiállított számla fizetési módja lehet átutalás, azzal, hogy a fizetési határidő rövidebb, mint az igénybevétel időtartama, főszabályként azonban 8 napnál nem lehet hosszabb. (4) Az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat évtől a Főtitkár jogosult megállapítani. Amennyiben az éves díjváltozás a KSH által megállapított infláció mértékét meghaladja, annak megállapításához az Elnökség jóváhagyása szükséges.

3 2 (5) Az ingatlanok használata során a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt az igénybevevő/használó köteles megtéríteni. A bekövetkezett kárról az igénybevevő köteles haladéktalanul értesíteni a Canoe Kft. ügyvezetőjét vagy annak megbízott munkatársát, a Canoe Kft. az igénybevevő/használó költségén jogosult a kárt elhárítani, a keletkezett hibát kijavítani. A költségeket azok megfizetésének elmaradása esetén - a Szövetség a károkozó tagszervezet tagszervezeti támogatásából jogosult levonni és a károkozó tagszervezet helyett a Canoe Kft. számláját kiegyenlíteni. Az igénybevevő/használó a rendeltetésszerű használat során esetlegesen bekövetkező károkról és hibákról is köteles a Canoe Kft. ügyvezetőjét vagy annak megbízott munkatársát haladáktalanul értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén a nem rendeltetésszerű használat jogkövetkezményei alkalmazhatók. 3. Az ingó vagyontárgyak használata (1) A Szövetség eszközeit a jelen Szabályzat alapján sporttevékenység céljára díj ellenében lehet igénybe venni. A Szövetség tagszervezetének képviselője vagy a tagszervezet képviselőjének a Polgári Törvénykönyben meghatározott feltételeknek megfelelő meghatalmazásával a meghatalmazott, a jelen Szabályzat 2. számú mellékletét képező Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával veheti át az eszközt. Az ingó vagyontárgyak átadása és visszavételének helyszíne főszabály szerint - a Kolonics Vízitelep. Amennyiben a vagyontárgyat a Canoe Kft. szállítja a helyszínre, akkor a szállító eszköz visszaútja is számlázásra kerül a Kolonics Vízitelep díjszabásában feltüntetett ár szerint. A gépjárművek átadása üzemanyaggal teletöltve történik, az igénybevevő köteles a gépjárművet üzemanyaggal teletöltve visszaadni. Ennek hiányában a Szövetség a gépjárművet teletankolja és annak költségét az igénybevevőnek leszámlázza. (2) A Szövetség meghatározott időszakokban és körben térítésmentesen biztosítja egyes eszközök használatát az alábbiak szerint: a) a Szövetség a válogatott edzőtáborok idejére az edzőtábor lebonyolításához a kapitányok (2013. október 1. után a Szakmai igazgató) által felkért szakági edzők részére motorcsónakot biztosít, ideértve a térítésmentes szállítást is, b) a világversenyekre utazó csapattagok részére a Szakmai igazgató jogosult a világversenyt közvetlenül megelőző edzőtábor és a világversenyen való részvétel idejére bármely hajóegység részére a Szövetség tulajdonában lévő hajót térítésmentesen használatra átadni, c) a Főtitkár a Szakmai igazgatóval folytatott konzultációt követően jogosult a Szövetség tulajdonában vagy használatában lévő eszközt térítésmentesen használatra átadni a Szövetség tagszervezete részére (3) A Szövetség a felkészülési időszakban kedvezményes díjszabással biztosít motorcsónakot azon tagszervezetnél edzői munkát végző sportszakemberek részére, akiknek csoportjában az előző évben felnőtt Olimpián vagy felnőtt síkvizi Világbajnokságon olimpiai versenyszámban I-III. helyezést elért versenyző készül és az edző a versenyző felkészítésében közvetlenül vesz részt. A kedvezményes díjszabás a Kolonics Vízitelep díjszabásában feltüntetett ár 50%-a. A kedvezményes díjszabás alapján biztosított eszközök átvételi és visszaadási helye - főszabály szerint - a Kolonics Vízitelep. Amennyiben a szállítás közelebbi helyről is lehetséges, akkor a Főtitkár döntése alapján a megtett km mennyiséget onnantól kell számolni. A szállítás vagy a hajószállító utánfutó (vonta) bérlése a Kolonics Vízitelep díjszabásában feltüntetett ár 70%-a.

4 3 (4) Az igénybevevő köteles az átvett eszközt rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt az igénybevevő köteles megtéríteni. A bekövetkezett kárról az igénybevevő köteles haladéktalanul értesíteni a Canoe Kft. ügyvezetőjét vagy annak megbízott munkatársát, a Canoe Kft. az igénybevevő/használó költségén jogosult a kárt elhárítani, a keletkezett hibát kijavítani. A költségeket azok megfizetésének elmaradása esetén - a Szövetség a károkozó tagszervezet tagszervezeti támogatásából jogosult levonni és a károkozó tagszervezet helyett a Canoe Kft. számláját kiegyenlíteni. Az igénybevevő/használó a rendeltetésszerű használat során esetlegesen bekövetkező károkról és hibákról is köteles a Canoe Kft. ügyvezetőjét vagy annak megbízott munkatársát haladáktalanul értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén a nem rendeltetésszerű használat jogkövetkezményei alkalmazhatók. (5) Gépjárművel történő károkozás esetén az igénybevevő köteles viselni a gépjárműre kötött biztosítás alapján a biztosító által meg nem térített kárt (önrész, harmadik személynek okozott, felelősségbiztosítás alapján nem térített kár, avulás, stb.). 4. Egyéb rendelkezések (1) Az ingatlanokat, eszközöket igénybevevő, azokban gondatlan vagy nem rendeltetésszerű használat miatt történő károkozás esetén a sportszervezettel, sportolóval, sportszakemberrel szemben a jelen Szabályzatban meghatározott szankciókon, kártérítési kötelezettségen túl a Szövetség Fegyelmi Szabályzatában és egyéb szabályzataiban meghatározott szankciók is alkalmazhatók. (2) Amennyiben a sportszervezet, illetőleg a vele jogviszonyban lévő sportoló vagy sportszakember az igénybevétel során gondatlanul vagy nem rendeltetésszerűen használja az ingatlanokat vagy eszközöket, illetve a Kolonics Edzőközpontot ideértve annak szobáit, pihenőszobáit is - jogosulatlanul használja, a további igénybevételből kizárható. Ezen határozat meghozatalára a Canoe Kft. ügyvezetője javaslata alapján a Főtitkár jogosult, mely döntést az igénybevételből kizárt sportszervezet az Elnökséghez intézett kérelemben kifogásolhatja meg. (3) Az igénybevevő/használó az igénybe vett ingatlan használati lehetőségét, az átvett eszközt nem adhatja tovább, azt kizárólag saját maga, az igénybevételre bejelentett sportolói, sportszakemberei használhatják. (4) Jelen Szabályzat végrehajtására a hatályban lévő magyar jogszabályok, az azokkal kapcsolatos általánosan elfogadott gyakorlat, valamint a Szövetség egyéb szabályzatai az irányadóak. (5) E Szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére vita esetén a Szövetség Elnöksége jogosult.

5 4 5. Értelmező rendelkezések 1. Az értelmező rendelkezések kiterjednek a jelen szabályzatra és a jelen szabályzat mellékleteire is. 2. A létesítményhasználati díj tartalmazza a létesítmény használatát és 1 db egyes hajó tárolását is a vonatkozó időszakra. 3. Önmagában a hajótárolási díj nem tartalmazza a létesítmény használatának díját. 4. A 3. (1) bekezdésben megjelölt Átadás-átvételi jegyzőkönyv (2. számú melléklet) a gyakorlatban a Kolonics Vízitelep nyilvántarási rendszere által elkészített, nyomtatott dokumentum. Az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására a tagszervezet részéről annak képviselője vagy a képviselő meghatalmazottja jogosult. 5. A 3. (1) és (5) bekezdése esetében a szállítás megtett km mennyiségét a szállítóeszköz útja alapján kell számolni. Például dunavarsányi edzéshelyszín esetében a táborkezdésre Bp. Dunavarsány - Bp., a tábor zárásakor Bp. - Dunavarsány Bp. 6. Bármely eszköz átadására csak a Canoe Kft. ügyvezetőjével vagy az általa megjelölt munkatársával előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor. Amennyiben szükséges, az időpont egyeztetés előtt be kell szerezni a Főtitkár engedélyét is. 7. A pihenőszoba, a pihenőágy vagy egyéb eszközök, edzéslehetőségek foglalása (kizárólag írásban vagy ben lehetséges) csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt a CanoeKft. ügyvezetője írásban vagy ben visszaigazolta. A foglalás lemodása (kizárólag írásban vagy ben) esetén az igénybevételi ár 100% kerül számlázásra, ha a foglalás lemondása az igénybevétel megkezdése előtt 7 naptári nap vagy annál rövidebb időszakban történik. A foglalás lemondása esetén az igénybevételi ár 50%-a kerül számlázásra, ha a foglalás lemondása az igénybevétel megkezdése előtt 8-15 naptári nap közötti időszakban történik. Amennyiben a foglalás lemondására az igénybevétel megkezdése előtt 16 vagy azt meghaladó naptári nappal kerül sor, akkor számlázás nem történik. 8. Az írásbeli foglalás, illetve a foglalás lemondásának címe a Kolonics Vízitelep postacíme. Az ben történő foglalás vagy a foglalás lemondása a címen lehetséges. 9. Késedelmes fizetés esetén a Canoe Kft. késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 10. Biankó öltözőszekrény: nem névre szól, alkalmi használata után a kulcsot le kell adni aa recepción. 11. Dedikált öltözőszekrény: névre szól, a díjfizetés időszaka alatt zárva tartható, a kulcs elvihető. 12. Pihenőszoba: a faházakban elhelyezkedő 2 vagy 3 ágyas szoba. A pihenőszobában található pihenőágyak csak dedikált igénybevételre használhatók, azaz csak olyan személy használhatja, akinek a pihenőágy az adott időszakban kifizetésre került. A pihenőágyak napközbeni, nyitvatartási időben való használatra szolgálnak. A pihenőágyak beosztásáról a Canoe Kft. ügyvezetője vagy az általa megbízott munkatársa dönt, az igénybevevő kérésének lehetőség szerinti-, valamint a Kolonics Vízitelep gazdaságos kihasználásának szempontját is figyelembe véve. 13. A pihenőágyas díj tartalmazza a létesítmény, a pihenőágy, valamint 1 db egyes hajó tárolásának díját a vonatkozó időszakra. 14. Válogatott ár: a szövetségi kapitányok (2013. október 1. után a Szakmai igazgató) által kihirdetett válogatott keret tagja részére megállapított díjszabás a válogatottsága időtartamára.

6 5 15. VIP személyek: a. a Szövetség Örökös bajnoka b. az aktív edzői státusszal rendelkező edzők c. a Szövetség és a Canoe Kft. munkavállalói 16. VIP ár: a VIP személyek részére megállapított díjszabás. 17. A VIP személyek létesítményhasználata ingyenes. A létesítményhasználatban foglalt 1 db egyes hajó tárolása is ingyenes, annak időszaka évente, március 01-től október 31-ig terjed. Ezen időszakon kívül tárolási díjat kell fizetni. 18. Fedett hajótárolás: a hajó tárolása épületen belül történik. 19. A díjszabásban szereplő időszakok értelmezése: a. 1 hét: 7 naptári nap, az igénybevétel kezdő napja a számításba beletartozik b. 1 hónap: 30 naptári nap, az igénybevétel kezdő napja a számításba beletartozik c. 4 havi: 120 naptári nap, az igénybevétel kezdő napja a számításba beletartozik d. 8 havi: 240 naptári nap, az igénybevétel kezdő napja a számításba beletartozik e. évi: 365 naptári nap, az igénybevétel kezdő napja a számításba beletartozik 20. A sárkányhajó bérlése 2 óra időtartamra csak a telephelyen lehetséges. 21. Amennyiben a motorcsónak bérlése tankolással együtt történik, akkor a tankolt üzemanyag mennyisége a normál használatot nem haladhatja meg. 22. Mikrobusz, illetve vonta bérbeadása nem tagszervezeti bérlés esetén csak a Főtitkár előzetes engedélye alapján lehetséges. 1. számú melléklet A Kolonics Vízitelep Díjszabása 2. számú melléklet ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV Alulírott Átvevő nyilatkozom, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megnevezett tagszervezet, szervezet vagy személy (továbbiakban: Használó) nevében és meghatalmazásával, a Magyar Kajak-Kenu Szövetségtől (továbbiakban: Szövetség; 1138 Budapest, Latorca u.2) átvettem a túloldalon megnevezett sporteszközt/eszközöket. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megnevezett Használó részéről hivatalos meghatalmazással nem rendelkezem, akkor minden az alábbiakban részletezett a Használóra vonatkozó kötelezettségért személyesen felelek. Kijelentem, hogy a Szövetség Vagyongazdálkodási Szabályzatát, az abban foglalt feltételeket ismerem és azokat elfogadom. A megnevezett sporteszköz/eszközök átvételével a Használónak egyidejűleg tudomása van arról, hogy annak szakszerű karban- és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodnia kell. Az átvett vagyontárgy biztonságos tárolásáért, őrzéséért felelősséggel tartozik. A Használó tudomásul veszi továbbá, hogy köteles megtéríteni minden olyan kárt (javítási költség és értékcsökkenés), mely a sporteszköz nem rendeltetésszerű használata miatt, vagy annak következtében áll elő, azaz ha megállapítható, hogy a jelentős értékű vagyontárgy/eszköz használata során az elvárható gondosságot megsértette. Használó kijelenti, hogy az átvett gépjármű vezetéséhez szükséges érvényes gépjárművezetői engedéllyel a gépjármű vezetésére felhatalmazott személyek rendelkeznek. Használó tudomásul veszi, hogy a gépjárművet az átvételi szintig tankolva és kitakarítva köteles

7 6 visszaadni. Használó kijelenti, hogy az átvett csónakmotorral felszerelt hajó vezetéséhez szükséges hajóvezetői jogosítvánnyal minden az általa a motorcsónak vezetésére felhatalmazott személy rendelkezik. Használó tudomásul veszi, hogy az általa átvett eszközt haladéktalanul visszaszolgáltatni köteles, amennyiben a Szövetség részéről erre vonatkozóan értesítést, illetve felszólítást kap. Amennyiben a Használó tagszervezet az eszköz visszaszolgáltatási kötelezettségének, illetve az összegszerűen megállapított kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a tagszervezeti használó tudomásul veszi, hogy a költségeket a Szövetség a károkozó tagszervezet tagszervezeti támogatásából jogosult levonni. A Használó a rendeltetésszerű használat során esetlegesen bekövetkező károkról és hibákról is köteles a Szövetséget haladáktalanul értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén a nem rendeltetésszerű használat jogkövetkezményei alkalmazhatók. A Használó tudomásul veszi, hogy a fenti körtelezettségek megsértése esetén a Szövetség az igényét vele szemben haladéktalanul akár peres eljárás keretében is érvényesíti. Kiadás telephelyvezető: Kiadva: hó nap óra perc Az eszközöket a fentiek szerint, hiánytalanul átvettem: Átvevő olvasható neve: Átadó aláírása: Átvevő aláírása: Visszavétel telephelyvezető: Visszavéve: hó nap óra perc Az eszközöket a fenti lista vissza oszlopának megfelelően visszaadtam: Visszaadó olvasható neve: Visszavevő aláírása: Visszaadó aláírása:

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet) A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó ( Bérbeadó ) jogosult a gépjármű bérbeadására

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BÉRLETI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 1082 Budapest, Baross utca 84. Gépjármű üzemeltetési szabályzat Érvényes: 2013. október 1-től (Ez a szabályzat az eddigi szabályozásokat hatályon kívül helyezi.)

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG A GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK, HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A vállalkozások működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. OFFICES2GO BÉRLETI SZERZŐDÉSEIHEZ Hatályba lépés: 2013. december 9. Tartalomjegyzék 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A BÉRBEADÓ ÁLTAL A BÉRLEMÉNYHEZ

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2013. január 01. Záradék: Jelen előterjesztést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. r:~~il. ilq.. ~.7..:j!JG (2010 2.1

BÉRLETI SZERZŐDÉS. r:~~il. ilq.. ~.7..:j!JG (2010 2.1 BÉRLETI SZERZŐDÉS Szerződésszám: OOLlO G4472699 r:~~il. ilq.. ~.7..:j!JG (2010 Amely létrejött egyrészről a CIB Rent Operatív Lízing Zrt. a továbbiakban Bérbeadó, cím: 1138 Budapest, Váci út 140. adószám:

Részletesebben

SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZEMÉLY- ÉS ESZKÖZFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám Azonosító BIZALMAS! Személy- és Eszközfelügyeleti Távfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés 1. oldal, összesen: 10 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Jelen ÁSZF az RFID Marketing Kft. szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et tartalmazza. Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától 1 Tartalom Tartalom...

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK E Könyvelési szerződést kötötték: Megrendelőként: NÉV / CÉGNÉV: KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÉKHELY: ADÓSZÁM: CÉGJEGYZÉKSZÁM: KÉPVISELŐ: LEVELEZÉSI CÍM: E-MAIL CÍM: HONLAP CÍM: Conto-Lab

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben