PREMIO CLUB Mőködési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PREMIO CLUB Mőködési Szabályzat"

Átírás

1 PREMIO CLUB Mőködési Szabályzat I. A PREMIO CLUB BEMUTATÁSA 1. A Premio Club egy az Eni Hungaria Zrt. által mőködtetett, hosszú idıtartamra tervezett törzsvásárlói rendszer, amelyben a tagok Premio Club kártyán az Eni Hungaria Zrt. által meghatározott vásárlásaik alapján, a Mőködési Szabályzatban meghatározott módon, árukra, szolgáltatásokra, ajándékokra (a továbbiakban: "prémium termék") beváltható pontokat győjthetnek (a továbbiakban: "Premio Club" vagy "Klub"). 2. Alapfogalmak - Kártya a Premio Club emblémáját viselı, a Premio Club kezelésére alkalmas chipkártya. - Kártya kibocsátó a kártya kibocsátója az Eni Hungaria Zrt. - Klubtag az a személy, aki szerzıdést köt az Eni Hungaria Zrt.-vel a Premio Club tagságára vonatkozóan és Premio Club Kártyával rendelkezik. - Pont a Premio Club jóváírási egysége, amely beváltható értékkel rendelkezik. - Üzemeltetı - a Premio Club törzsvásárlói rendszer az Eni Hungaria Zrt. tulajdonát képezi, aki a rendszer üzemeltetıje. - Mőködési Szabályzat a Premio Club tagságának feltételeit tartalmazó jelen dokumentum. A Premio Club tagságára vonatkozó szerzıdés aláírásával a Klubtag magára nézve kötelezınek fogadja el a Mőködési Szabályzat rendelkezéseit. Az Üzemeltetı fenntartja magának azt a jogot, hogy a Mőködési Szabályzatot idırıl-idıre a vásárlók egyidejő értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítások az erre vonatkozó mindenkori közlés szerint lépnek hatályba. - Pontjóváírás - a Pont értékének növelése, valamint a Pontok felírása a Kártyára. Ha a Klubtag a Kártya átadásakor írásban vagy szóban kifejezetten nem jelzi, hogy Pontbeváltást szeretne, akkor Pontjóváírás történik. - Pontkibocsátók azon partnerek köre, amelyek a vásárlások után prémium Pontokat adnak a Klubtagoknak. Ezek köre változhat, melyrıl Üzemeltetı értesíti a Klubtagokat. - Pontbeváltás - a Pontok csökkentése, amelynek feltétele a Klubtag kifejezett szóbeli vagy írásbeli kérése. - Pontbeváltók - azon partnerek köre, akik a Pontokat prémium termékekre váltják. Ezek köre idırıl idıre változhat. Az Üzemeltetı errıl a Klubtagot a Mőködési Szabályzatban foglaltak szerint tájékoztatja. A Premio Club tagsággal, esetleges reklamációval kapcsolatban, vagy egyéb kérdésekben a Premio Club Ügyfélszolgálata áll a Klubtagok rendelkezésére. 3. A Klubtagokat érintı minden változásról Üzemeltetı tájékoztatja a Klubtagokat a Pontkibocsátóknál és Pontbeváltóknál elhelyezett tájékoztatókban, illetve az Üzemeltetı honlapján a címen. II. A PREMIO CLUBBA TÖRTÉNİ BELÉPÉS 1. Klubtag lehet bármely természetes személy, aki elfogadja a Klub Mőködési Szabályzatát és állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik Magyarországon és nem áll cselekvıképességet kizáró gondnokság alatt. Azon Klubtagok, akik tagságukat más országokban szerzik meg, Magyarországon is győjthetnek pontokat, de a Pontbeváltásra csak abban az országban van mód, ahol a klubtagság létrejött. A 18. életévét be nem töltött személy szülıje/gondviselıje írásbeli hozzájárulásával szerezhet tagsági jogot, feltéve, hogy a gondviselıi hozzájáruló nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalták. Az Üzemeltetı dolgozói, a Pontbeváltó és Pontkibocsátó helyek üzemeltetıi és azok alkalmazottai, valamint azok Ptk b.) pont szerinti hozzátartozói tagsági jogokat nem szerezhetnek. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem léphetnek be a Premio Clubba.

2 2. A Klubba belépni a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet. A klubtagság kezdı idıpontja a Kártya kézhezvételének napja. A jelentkezési lap aláírója az aláírt jelentkezési lap Üzemeltetıhöz történı beérkezésének hatályával az Üzemeltetıvel szerzıdést köt. A szerzıdéskötéssel a Mőködési Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat mindkét fél magára nézve kötelezıen elfogadja. 3. A Klubtag a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával a megfelelı tájékoztatás tudatában önkéntesen, egyértelmően és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Eni Hungaria Zrt. a Klubtag által megadott fenti adatait valamint a Premio Club program keretében és annak mőködése során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen a Klubtaggal kapcsolatosan keletkezı adatokat ideértve többek között a vásárlástörténeti adatokat nyilvántartsa, és saját célja felhasználja közvetlen üzletszerzési, piackutatási és tájékoztatási célból. 4. A Klubtag egyetért azzal, hogy személyes adatait kezelje és direkt marketing célokra felhasználja az Üzemeltetı és a Klubban résztvevı csomagküldı szolgálat az adatvédelemrıl szóló, mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett. A Klubtag beleegyezését adja, valamint tudomásul veszi, hogy személyes adatai a Klub mőködtetéséhez feltétlenül szükséges terjedelemben kerülnek felhasználásra a Premio Club mőködésének idıtartama alatt a jelen Mőködési Szabályzatban foglalt célokból. A Klubtag az ily módon szerzett adatokhoz bármikor hozzáférhet az adatvédelmi törvény alapján és kérheti azok helyesbítését, vagy törlését. Az adatok törlésére vonatkozó kérelmet azonban a lenti II:7 pontban foglalt Premio Clubban való részvétel megszüntetési kérvényének is kell tekinteni. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Klubtag köteles tájékoztatni a Premio Club Ügyfélszolgálatot (telefonon vagy írásban), ha bármilyen változás történik a jelentkezési lapon megadott adataiban. 5. Jelentkezési lapok az Agip töltıállomásokon igényelhetık, adott mennyiségő üzemanyag vásárlását követıen. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a töltıállomáson elhelyezett győjtıládákba kell bedobni, vagy postán elküldeni az Üzemeltetı címére (Eni Hungaria Zrt., 2040 Budaörs, Agip u. 4.) 6. A jelentkezési lapot a valóságnak megfelelıen és olvashatóan kell kitölteni. (Lakcímként a pontos lakcímet kell megadni, postafiók, illetve üzleti székhely megjelölése nem elfogadott.) Az olvashatatlan, aláíratlan, hiányosan kitöltött vagy nem valós adatokat tartalmazó jelentkezési lapok érvénytelenek, azokat Üzemeltetı a jelentkezı külön értesítése nélkül figyelmen kívül hagyja. 7. A Kártyát a szabályosan kitöltött és aláírt jelentkezési lapnak az Üzemeltetıhöz történt beérkezésétıl számított 30 napon belül postán kapja meg a Klubtag. 8. A Premio Clubban való részvételt a Klubtag írásbeli kérvényével szüntetheti meg. Az Üzemeltetı bármikor azonnali hatállyal megszüntetheti a klubtagságot, ha a Klubtag a Mőködési Szabályzatot bármilyen módon megsérti, és ezzel szerzıdésszegést követ el. A klubtagság megszőnésével a Kártya érvénytelenné válik és a Kártyán lévı Pontok nem használhatók. III. PREMIO CLUB KÁRTYA 1. A Premio Club Kártya egy sorszámmal ellátott chipkártya, amely nem hitelkártya, és nem fizetési eszköz. A Kártya az Üzemeltetı tulajdona. A Kártya csak a Klubtag aláírásával érvényes. 2. Minden Klubtagnak csak egy Kártyája lehet, háztartásonként pedig maximum 5 Kártya igényelhetı és használható. 3. A Premio Club Kártya nem átruházható és csak az használhatja, akinek a neve (rányomtatva vagy a hátoldalán feltüntetve) a Kártyán szerepel, és személyes jelenléte a Pontjóváírásoknál és a Pontbeváltásoknál szükséges. A Pontbeváltók és Pontkibocsátók alkalmazottai kérhetik a Klubtag személyazonosságának hitelt érdemlı igazolását. Tilos a Kártyát a Pontkibocsátóknál Pontjóváírás céljából leadni. Az ilyen kártyákat a Pontkibocsátó bevonhatja, és az Üzemeltetı a Klubtagot a Klubból kizárhatja. 4. Egy nap ugyanazon a helyen egy Premio Club kártyával maximum három tranzakció (Pontjóváírás, Pontbeváltás stb.) megengedett.

3 5. Az Üzemeltetı a visszaélések számának csökkentése érdekében biztonsági szőrıket mőködtet, amelyek segítségével ellenırzi, hogy a Premio Club Kártya használata megfelel-e a Mőködési Szabályzatban foglaltaknak. A Klubtag kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetı ezzel kapcsolatban ellenırzések lefolytatására jogosult, továbbá visszaélés, illetve a Mőködési Szabályzattal ellentétes kártyahasználat gyanúja esetén jogosult a Kártya használatának felfüggesztésére vagy a Kártya letiltására. 6. A Premio Club Kártya használata esetén egyéb kedvezményt nem lehet igénybe venni. Agip Flotta Plusz, RTL Klub Kártya, Budapest Bank Lady Hitelkártya, EDC, MAKASZ, DKV, UTA vagy egyéb, további kedvezményt nyújtó kártyákkal együtt nem használható. Kivételek: Agip Routex Multicard, Agip Flotta-Kártya, Agip Expressz kártyák. Az Üzemeltetı fenntartja a jogát arra, hogy a kivételek körét az egyéb feltételek érintése nélkül, külön is megváltoztassa. A változás a közlésben megjelölt napon lép hatályba és valamennyi ezt követı ügyletre vonatkozik. III/A. ELVESZETT, ELLOPOTT, SÉRÜLT KÁRTYÁK 1. A Klubtag saját érdekében köteles a legrövidebb idın belül bejelenteni a Premio Club Ügyfélszolgálatnak, amennyiben Kártyáját eltulajdonítják vagy elveszíti. Az ellopott, vagy elveszett Kártyák letiltásra kerülnek. A Klubtag számára ezután 30 napon belül egy új Kártyát állítunk ki ugyanannyi ponttal, amennyi a letiltás pillanatában a Kártyáján volt. Már bevont Premio Club Kártya megtalálása esetén azt haladéktalanul el kell juttatni a Premio Club Ügyfélszolgálatnak. 2. Amennyiben a Klubtag bejelenti, hogy a Kártya megsérült vagy használhatatlanná vált, új Kártyára jogosult. A sérült Premio Club Kártyát vissza kell juttatni a Premio Club Ügyfélszolgálat címére. Az új Kártyák kézbesítésére a sérült Kártya beszolgáltatásától számított 30 napon belül kerül sor. Az új Kártyán az elızı Kártya pontegyenlege megjelenik. 3. Az új Kártya kiadását ugyanazon személynek az Üzemeltetı egy bizonyos összegő költségtérítés megfizetéséhez kötheti, amelyet a bejelentéskor elıre közöl a Klubtaggal. 4. A Kártyával történı esetleges visszaélésekért, vagy jogtalan használatáért az Üzemeltetı semmilyen esetben nem vállal felelısséget. Amennyiben a Klubtag a Kártya elvesztésének, vagy eltulajdonításának bejelentésekor nem adja meg a Kártya számát (a Klubtag köteles ezt a számot bejelenteni), az Üzemeltetı nem vállal felelısséget a Kártya letiltásával kapcsolatban, és nem garantálja azt sem, hogy a Pontok errıl a Kártyáról átkerülnek az új Kártyára. Amennyiben Klubtag egyszerre több Kártyát akar használni, vagy egyéb módon visszaél a Kártya cseréjével, akkor a Klubtagot kizárja a rendszer. 5. Egy Klubtag maximum kilenc alkalommal cserélhet Kártyát. A csere jogosultságát Üzemeltetı minden esetben megvizsgálhatja. 6. A szabálytalanul szerzett Kártyák (nem a Mőködési Szabályzatban leírtak szerint szerzett Kártya) használója ellen Üzemeltetı jogi eljárást kezdeményez, a Pontbeváltók és/vagy Pontkibocsátók dolgozója jogosult a Kártya bevonására és az ilyen személy adatainak rögzítésére. IV. A PRÉMIUM PONTOK 1. Prémium Pontok kizárólag a Klubtag tényleges vásárlásai után adhatóak a Pontkibocsátóknál, az ott elhelyezett tájékoztató anyagok szerint. Pontjóváírás a kártya átadásakor történik. Utólag nincs mód Pontjóváírásra. A vásárláskor kapott nyugtát, vagy számlát érdemes megırizni, mivel a késıbbiekben bármifajta reklamáció csak ezek bemutatásával fogadható el. 2. Üzemeltetı fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a Pontbeváltást, amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a Klubtag pontjait nem a tényleges vásárlásai alapján szerezte. Ebben az esetben Üzemeltetı visszatarthatja a megrendelt prémium terméket az ügy kivizsgálásáig.

4 3. Amennyiben a számítógép meghibásodása miatt a helyszínen nincs lehetıség Pontjóváírásra, akkor az esetrıl jegyzıkönyv készül, amelynek alapján utólag kerül sor a Pontjóváírásra. A Pontjóváírás lehetıségérıl az Üzemeltetı dönt és kizárólag a Premio Club Ügyfélszolgálat tudja elvégezni, amennyiben részére a panaszos eljuttatja Kártyáját és a jegyzıkönyv egy példányát. 4. A különbözı Kártyákon levı prémium Pontok nem egyesíthetıek. 5. Az olyan országokban, ahol szintén mőködik Premio Club, a magyar Klubtagok is szerezhetnek Pontokat az adott ország szabályzata szerint. A Pontbeváltásra azonban csak Magyarországon van mód. 6. A Klubtagok az Agip töltıállomásokon történı tankolásaik és vásárlásaik alapján kapnak prémium Pontokat. 1 liter bármely üzemanyag tankolása esetén 1 prémium Pontot adunk ki. Bármely shoptermék vagy szolgáltatás vásárlásakor minden, termékenként elköltött 100 Forint után 1 prémium Ponttal jutalmazzuk Klubtagjainkat. Kivételek: mobil feltöltıkártya és a dohányáru vásárlása esetén minden, termékenként elköltött 300 Ft után 1 Pont kerül felírásra a Premio Club Kártyára. Autópálya matrica vásárlás esetén nem jár Pont. Töredékértékek után nem jár Pont. 7. Kiemelt Klubtagokká válnak azok, akik adott idıszak alatt meghatározott mennyiségő üzemanyagot tankolnak. A kiemelt ügyfelek a következı idıszakban többszörös Pontot kapnak vásárlásaik után. A többszörös Pontok kiadása alól bizonyos fizetési módokat Üzemeltetı kizárhat: Agip Flotta-kártyás, Agip Expressz és Routex Multicard-dal történı fizetés esetén nincs többszörös Pont kiadás. Ezüst Premio Club Kártya: Az Ezüst Premio Club Kártya minden tankoláskor dupla prémium Pont jóváírását jelenti. Ezüstkártyás ügyféllé az a Klubtag válhat, aki a meghatározott 2 hónap alatt legalább 200 liter üzemanyagot tankol kútjainkon. A Kártya az ezt követı 2 hónapban lesz Ezüst Kártya. Arany Premio Club Kártya: Az Arany Premio Club Kártya minden tankoláskor és vásárláskor dupla prémium Pont jóváírását jelenti. Aranykártyás ügyféllé az a Klubtag válhat, aki a meghatározott 2 hónap alatt legalább 400 liter üzemanyagot tankol az Eni hálózatán. A Kártya az ezt követı 2 hónapban lesz Arany Kártya. Gyémánt Premio Club Kártya: Azon kiemelt ügyfeleink, akik minimum 1000 litert tankolnak 2 hónap alatt, és nem rendelkeznek Agip Flotta kártyával, Agip Expressz kártyával vagy Routex Multicard kártyával, Gyémánt Premio Club Kártyás Klubtaggá válhatnak. Minden tankolt liter után 3 pontot írunk jóvá Kártyájukon a következı 2 hónapban. Gyémánt Kártyás jogosultságot csak a központban lehet adni. Az Ezüst, Arany és Gyémánt Kártyák fizikailag ugyanúgy néznek ki, mint a normál Kártyák, csak a háttérbeállításai változnak. A kategóriák kiértékelésére minden páros hónap lezártával kerül sor. Tört hónapokban elszámolásra nincs lehetıség. 8. Üzemeltetı akciós jelleggel meghirdetheti a Pontok kiadását más kondíciók mellett országos, regionális, vagy helyi szinten. Ebben az esetben technikai okok miatt a IV./7.pontban részletezett kedvezményes konstrukció fel is függeszthetı, helyette más kondíciók alkalmazhatóak, amelyek érinthetik a már megszerzett jogosultságokat is. Az ilyen akciókról Üzemeltetı értesíti a Klubtagokat a Pontkibocsátó helyeken elhelyezett reklámanyagokon. 9. Minden olyan Pont, melyet nem a Mőködési Szabályzat szerint szereztek, szabálytalannak minısül. Az ilyen Pontokat felhasználók ellen Üzemeltetı eljárást kezdeményez, adatait a Pontbeváltók/Pontkibocsátók alkalmazottai felírhatják. V. PRÉMIUM PONTOK ELÉVÜLÉSE 1. Amennyiben a Klubtag a Kártyát legkevesebb tizenkét (12) hónapig nem használja, tehát azon tizenkét (12) hónapon belül tranzakció nem kerül regisztrálásra (vagyis sem Pontjóváírás, sem Pontbeváltás nem történik),

5 az Üzemeltetı jogosult a Kártyán lévı Pontok törlésére (pontelévülés). Az ilyen Kártyákon lévı Pontok törlésére minden évben kétszer, legkésıbb az év elsı hónapjának utolsó (január 31.) napjával, illetve az év hatodik hónapjának utolsó (június 30.) napjával kerülhet sor, és a törlést megelızı tizenkét (12) hónapos pontelévülési határidı is ettıl a naptól számítandó. Az ily módon történt ponttörléssel kapcsolatban a Klubtag Üzemeltetıvel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. VI. PRÉMIUM PONTOK BEVÁLTÁSA 1. A prémium Pontok tekintetében a Pontbeváltás a katalógusban szereplı prémium termékekre történhet. Ezenfelül idıszakosan a Pontbeváltás a promóciókban meghirdetett árukra, vagy szolgáltatásokra is történhet. A katalógusban feltüntetett utazási ajánlat nem minısül szálláshely közvetítésnek, kizárólag szálloda utalványokat biztosít. 2. A prémium termékek prémium Pont értékét a katalógus tartalmazza. A prémium termékek készpénzre nem válthatóak be. 3. A prémium termék Pontbeváltása csak és kizárólag azon teljes pontmennyiségek felhasználásával lehetséges, amelyek a Premio Club program aktuálisan hatályos hirdetményeiben megjelentek. 4. A katalógusban kétfajta prémium termékkör található. Az elsı azon prémium termékek köre, melyek azonnal átvehetıek a Pontbeváltó helyen (töltıállomáson), a készlet erejéig. Ilyen vásárlás esetén a szükséges Pont Kártyáról történı levonását követıen, illetve a Pontokat kiegészítendı készpénzfizetés ellenében, ha ennek feltételei fennállnak, a prémium termék átvehetı. A Pontbeváltóknál beszerezhetı prémium termékeket ugyanaz a Klubtag egy töltıállomáson naponta max. 3 ízben igényelheti. Magának a prémium termékeknek a kiváltása elıtt célszerő tájékozódni a töltıállomás személyzeténél, hogy az általa kiválasztott prémium termék éppen kapható-e. Amennyiben a prémium termék pillanatnyilag nem kapható a Pontbeváltó helyen, vagyis azt nem lehet kiadni, illetve nem lehet a postai úton történı utólagos kézbesítést igényelni. Amennyiben a Klubtag azonnal átvehetı prémium terméket választott, amely van készleten, azt azonnal átveheti a tényleges készpénzfizetés értékérıl kiállított nyugtával, vagy számlával együtt. A másik prémium termékkörbe olyan prémium termékek tartoznak, melyeket Üzemeltetı házhoz szállít. Ilyen vásárlás esetén a szükséges pontmennyiség Kártyáról történı levonását, illetve az adott prémium termék pontértéken felül fizetendı összeg megfizetését követıen a Klubtag számára a megrendelés tényét igazoló nyugtát vagy számlát nyomtatunk, amelyet kérünk megırizni az esetleges reklamációk érvényesítéséhez. A bizonylat bemutatása nélkül nem áll módunkban a reklamációkat figyelembe venni. Üzemeltetı elızetes telefonos egyeztetéssel biztosítja a prémium termék kiküldését a Klubtag által megadott szállítási címre (amennyiben változik a telefonszám vagy a cím, azonnal értesíteni kell a Premio Club Ügyfélszolgálatot). Amennyiben a Klubtag nem kapja meg a prémium terméket a Pontbeváltást követı 30 napon belül, kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Premio Club Ügyfélszolgálattal. 5. Minden prémium termék értékesítési árának 10%-át a Klubtag készpénzben vagy bankkártya felhasználásával a pontbeváltás helyén köteles megfizetni. A prémium termék értékesítési ára, illetve a készpénzben megfizetett termékár különbözet a Klubtag részérıl pontok formájában kerül megfizetésre az aktuálisan meghirdetett értékek szerint. 6. Amennyiben a kiszállított prémium termék a szállítás során megsérül vagy a szállítás következtében hibás lesz, akkor a Klubtag a Premio Club Ügyfélszolgálatán keresztül jogosult kérni a termék kicserélését vagy javítását abban az esetben, ha jegyzıkönyvvel tudja bizonyítani, hogy a prémium termék sérülten érkezett. Ebben az esetben amennyiben Üzemeltetı ki tudja cserélni a hibás vagy sérült prémium terméket, akkor 30 napon belül azt megteszi. Amennyiben nem tudja kicserélni, akkor a pontokat visszaadja a Klubtagnak. Amennyiben a prémium termék hibája nem a szállítás következménye, úgy a Klubtag javítási igénye esetén a prémium termék mellé kiállított garanciajegy alapján közvetlenül a szervizhez fordulhat.

6 7. A házhoz szállított prémium termék csak abban az esetben utasítható vissza, ha sérült, hibás vagy nem egyezik a rendeléssel. Amennyiben a Klubtag bármely más okból nem hajlandó átvenni a terméket, akkor a prémium termékért már levonásra került Pontokat nem tudjuk visszaadni. 8. A tévesen, vagy hibásan leadott adatok miatti késedelemért vagy nem teljesítésért Üzemeltetı nem vállal felelısséget. 9. Meghatározott prémium termékek esetén a kiszállítás postai úton történhet. Amennyiben a Klubtag (vagy annak írásos felhatalmazottja) nem tartózkodik a kézbesítéskor a megjelölt címen, akkor írásban értesítjük az átvétel lehetıségérıl. Amennyiben a Klubtag az elsı kiszállítás keltétıl számított 30 napon belül jelzi, hogy a megrendelt prémium terméket nem kapta meg, úgy az Üzemeltetı a megrendelést újraindítja, és az újraindítástól számított 30 napon belül házhoz szállítja a prémium terméket. Ha a termék rendelhetıségét az Üzemeltetı idıközben már leállította, a már levont prémium pontokat a Klubtag Premio Club Kártyáján jóváírja. Meghatározott prémium termékeket futárral szállítunk ki. A kiszállítás elıtt telefonon egyeztetjük a kiszállítás idıpontját a Klubtaggal. Amennyiben Klubtag a megbeszéltek ellenére nem tartózkodik kézbesítéskor a megjelölt címen, akkor a prémium terméket visszaszállítjuk. Ha Klubtag 30 napon belül jelzi igényét a prémium termékre, akkor a kiszállítást újraindítjuk, de a szállítás költsége a Klubtagot terheli. A szállítási díjakról az Ügyfélszolgálat tud felvilágosítást adni. Ha Klubtag nem vállalja a prémium termék kiszállításának díját, akkor nem szállítjuk ki ismét a prémium terméket, de Pontjóváírást a Pontbeváltással érintett Pontok helyett már nem tudunk eszközölni. Ha a prémium termék rendelhetıségét az Üzemeltetı idıközben már leállította, a már levont prémium pontokat a Klubtag Premio Club Kártyáján jóváírja. 10. Amennyiben a megrendelés teljesítésével kapcsolatban kifogás merül fel, ezt a Premio Club Ügyfélszolgálata csak a megrendelést igazoló bizonylat bemutatása esetén tudja megvizsgálni a megrendelés leadásától számított 60 napon belül. A Klubtag a részére átadott prémium terméket köteles az átvétel idıpontjában megvizsgálni és az esetlegesen észlelt hibákat három napos jogvesztı határidın belül az üzemeltetınek írásban bejelenteni. Csere igényt az egyéb feltételek fennállása esetén is csak ezen idın belül lehet érvényesíteni. Ezt követıen az általános szavatossági, illetve (kötelezı jótállás esetén) jótállási szabályok az irányadók. 11. A prémium termékek tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatban felmerülı esetleges adó, illeték a Klubtagot terheli, amelyet a pontbeváltás helyszínén vásárláskor fizet meg a termékértékesítésre vonatkozó szabályok alapján. 12. A prémium termékek prémium Pont értéke a katalógus érvényességi ideje alatt változatlan. Az Üzemeltetı fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben vagy új katalógus kibocsátása esetén a prémium termékek prémium Pont értékét illetve magát a kínálatot megváltoztassa. 13. Üzemeltetı idıszakosan lehetıvé teszi a Kártyatulajdonos számára, hogy Pontjai beváltásával kedvezményesen vásárolhasson üzemanyagot. Minden ilyen akció visszavonásig érvényes, kondícióit és az akcióban résztvevı töltıállomások körét Üzemeltetı bármikor megváltoztathatja. Az ilyen típusú akciók igénybevételével történı üzemanyag vásárlási szándékot fizetés elıtt jelezni kell. Kedvezmény csak egész literekre adható. A kedvezmény igénybevétele csak akkor lehetséges, ha a Klubtag kártyáján a teljes tankolásnak megfelelı pont mennyiség rendelkezésre áll. Az ilyen akciókról Üzemeltetı értesíti a Klubtagokat a Pontbeváltó helyeken elhelyezett reklámanyagokon. VII. A PREMIO CLUB ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE 1. A klubtagsággal kapcsolatban felvilágosítást a vásárlók a Premio Club Ügyfélszolgálattól kaphatnak telefonon (munkanapokon, munkaidıben) vagy levélben. Az Ügyfélszolgálat jár el a Kártyaletiltások és a Kártyákkal kapcsolatos reklamációk ügyében is. A Klubtag érdekében az érdeklıdı vagy letiltást kezdeményezı személytıl az Ügyfélszolgálat a Klubtag személyére vagy a kártya használatára vonatkozó kérdéseket tehet fel, vagy kérheti a személyazonosságának hitelt érdemlı igazolását. Az Ügyfélszolgálat

7 elérhetıségei: telefonszám: ; cím: Eni Hungaria Zrt Budaörs, Agip u. 4.; cím: 2. Az Ügyfélszolgálat dolgozója kérheti az igény írásban történı megerısítését pont, illetve ennél nagyobb pontértékre vonatkozó kérések kizárólag írásban nyújthatók be. 3. Bármely igényt kizárólag a Klubtag vagy annak felhatalmazottja (írásos felhatalmazás alapján) terjeszthet elı. 4. Amennyiben az ügyfélszolgálati munkatárs nem tud a Klubtag személyazonosságáról hitelt érdemlıen megbizonyosodni, úgy jogában áll a kérést elutasítani. Az Üzemeltetı a telefonon történt megkereséseket hangfelvételeken rögzítheti. VIII. A PREMIO CLUB KATALÓGUS 1. Az Üzemeltetı fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban szereplı prémium termékeket lecserélje olyan prémium termékekre, melyeknek használati értéke, valamint tulajdonságai hasonlóak az eredetivel, a prémium terméket a katalógusból akár végleg ki is emelheti. Az Üzemeltetı fenntartja magának azt a jogot is, hogy a katalógusok különbözı kiadásaiban megváltoztassa a felkínált prémium termékek pontértékeit. 2. A katalógusban szereplı prémium termékek képei csupán tájékoztató jellegőek, megjelenítésükben kisebb eltérések fordulhatnak elı a valós prémium termékhez képest. A prémium termékekhez kizárólag a katalógusban felsorolt kiegészítık tartoznak. 3. A katalógus összeállításánál az Üzemeltetı a tıle elvárható legnagyobb gondossággal járt el a prémium termékek kiválasztásában és leírásában, de nem tehetı felelıssé a nyomdahibákért. 4. Az Üzemeltetı fenntartja a jogot, hogy a megrendelt prémium termék hiánya esetén ahhoz hasonlót, vagy jobb minıségőt biztosítson. IX. A PREMIO CLUB MEGSZÜNTETÉSE 1. Tekintettel arra, hogy a Premio Club program keretében az Üzemeltetı a Klubtagok részére egyoldalúan nyújt kedvezményt, az Üzemeltetı jogosult a Klub jellemzıit, feltételrendszerét bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenıleges hatályú. 2. Az Üzemeltetı fenntartja magának a jogot, hogy a Klub mőködtetését befejezze azzal a feltétellel, hogy errıl a Pontkibocsátóknál és Pontbeváltóknál, az Üzemeltetı honlapján és nyomtatványok útján tájékoztatja a nyilvánosságot a Klub befejezése elıtt 60 nappal. A 60 napos határidı lejárta után a Klubtag elveszti azt a jogát, hogy bármilyen prémium terméket kiválasszon, vagy megrendeljen, mégpedig mindennemő kártérítés igénye nélkül. A 60 napos megszüntetési idıszak alatt prémium Pont már nem győjthetı. ENI HUNGARIA ZRT. Minden jog fenntartva.

PREMIO CLUB Működési Szabályzat

PREMIO CLUB Működési Szabályzat PREMIO CLUB Működési Szabályzat I. A PREMIO CLUB BEMUTATÁSA 1. A Premio Club egy az Eni Hungaria Zrt. által működtetett, hosszú időtartamra tervezett törzsvásárlói rendszer, amelyben a tagok Premio Club

Részletesebben

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz- Suzuki Ház co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Volán co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Volán co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs, Agip u. 4.)

Részletesebben

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata

Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák. Működési Szabályzata Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kedvezményes vásárlásra jogosító kártyák Működési Szabályzata I. Alapfogalmak 1. A Flotta Plusz-Biztosítas.hu co-branded kártya egy az Eni Hungaria Zrt. (2040 Budaörs,

Részletesebben

BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK

BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK BALERINA MOZGÁS KÖZPONT TÖRZSVENDÉG PROGRAM BEMUTATÁSA, ALAPFOGALMAK A Balerina Mozgás Központ Törzsvendég Programja (a továbbiakban: Program) hosszú távú, ügyfélmegtartó, és lojalitást ösztönző program,

Részletesebben

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA MKB-WESTEND ÉLMÉNYKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTALOM PROGRAM FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: MKB vagy Bank ) által kibocsátott MKB-WestEnd MasterCard Standard hitelkártyához (a továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat a Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételeirıl. Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat

Szabályzat a Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételeirıl. Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat Zaj Rendszerház Kft. Kedvezmény Kártya Program feltételei Szabályzat 1.) Kedvezmény Kártya A Kedvezmény Kártya Program (továbbiakban: Program ) olyan csoportos vevıjutalmazási rendszer, amelyben a Programban

Részletesebben

A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata

A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata A Válogassa meg, kihez hűséges! Csatlakozzon a Premio hűségprogramhoz és nyerjen! promóció hivatalos játékszabályzata Hivatalos játékszabályzat 1. A promóció szervezője A Válogassa meg, kihez hűséges!

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYBAN TÖRTÉNİ BIZTOSÍTÁSA PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja és hatálya 1.1. Jelen Szabályzat a gyámhatóságokról, valamint

Részletesebben

Törzsvásárlói Program Szabályzat

Törzsvásárlói Program Szabályzat Törzsvásárlói Program Szabályzat 1. A Szilas Patikát üzemeltető Szilas Patika Kft. Törzsvásárlói Programot indít, amely a Szilas Patikában érvényes. A szabályzat teljes szövege megtekinthető a www.szilaspatika.hu

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu

Részvételi és Játékszabályzat. További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái: www.katedra.hu Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: a Katedra Nyelviskola Hálózat iskolái:

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

PIKTOR PONT PROGRAM AJÁNDÉKKATALÓGUS. Ahol megszerezheti és beválthatja pontjait:

PIKTOR PONT PROGRAM AJÁNDÉKKATALÓGUS. Ahol megszerezheti és beválthatja pontjait: Ahol megszerezheti és beválthatja pontjait: 1024 Budapest, Retek u. 5. 1089 Budapest, Kálvária u. 28. 1135 Budapest, Tatai u. 12. 1173 Budapest, 525. tér 1. 1214 Budapest, Vénusz u. 25. 2000 Szentendre,

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház

SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház ÜZEMELTETİI ADATOK Név: Eurovill Profi Kft. Székhely: 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 36. Telephely: 1044

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF)

KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) KA-DO 3000 Kft. Általános részvételi feltételek (ÁRF) Általános tájékoztató: A KA-DO 3000 Kft. (6726 Szeged, Fő fasor 102., Cégjegyzékszám: 06-09-004945, továbbiakban KA-DO Kártyaközpont) ún. KA-DO 3000

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat

Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat Hivatalos promóciós részvételi- és játékszabályzat Fogyasztói promóció a magyarországi Agip töltıállomásokon (továbbiakban töltıállomás, töltıállomások): Legyen Tiéd a Törpök bögréje! 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZİJE

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Panda abc novemberi pontgyűjtő akció általános részvételi szabályzata

Panda abc novemberi pontgyűjtő akció általános részvételi szabályzata Panda abc 2016. novemberi pontgyűjtő akció általános részvételi szabályzata A Panda Express Kft. (székhely: H-6500 Baja, Török utca 26., cg.: 03-09-129517) a továbbiakban Szervező ) "Panda abc 2016. novemberi

Részletesebben

Részvételi és Játékszabályzat

Részvételi és Játékszabályzat Részvételi és Játékszabályzat I. A szervezı neve: Katedra Nyelviskola Kft. székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 1-3. cégjegyzékszáma: 01-09-162533 adószám: 10658996-2-42 További helyszínek: Katedra Nyelviskola

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

A NOVA Pharmacy Törzsvásárlói Program Szabályzata

A NOVA Pharmacy Törzsvásárlói Program Szabályzata A NOVA Pharmacy Törzsvásárlói Program Szabályzata 1. A törzsvásárlói program területi, időbeli és személyi hatálya A NOVA Pharmacy Törzsvásárlói Program (a továbbiakban: a Program) Szabályzata a Programban

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

GRIFF TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZAT

GRIFF TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZAT GRIFF TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZAT EGYEDÜLÁLLÓ KEDVEZMÉNYEK INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK 1. BEVEZETÉS A Griff, mint a magyarországi férfi konfekciópiac meghatározó szereplője már megalakulásakor legfontosabb

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

Csillag Patikák Törzsvásárlói Program Szabályzat Általános Szerződési Feltételek

Csillag Patikák Törzsvásárlói Program Szabályzat Általános Szerződési Feltételek Csillag Patikák Törzsvásárlói Program Szabályzat Általános Szerződési Feltételek 1. Szervező törzsvásárlói program területi érvényessége A Csillag Patikák Hálózata Törzsvásárlói Programot szervez, mely

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FupXtra katalógus (Eszpresszó szett) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. tavaszi nagykatalógus (kiegyenlítő csomag LCD ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának. Részvételi és Játékszabályzata

A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának. Részvételi és Játékszabályzata A Magyar Posta Zrt. Posta Hűségkártya Nyereményjátékának 1. Általános feltételek Részvételi és Játékszabályzata A Magyar Posta Zrt., a játék szervezője (a továbbiakban: szervező) Posta Hűségkártya Nyereményjátékot

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Az Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a PBS-HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12., Cégjegyzékszám: 01-09-941065, Adószám: 11139014-2-44,

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Általános üzleti feltételek

Általános üzleti feltételek Általános üzleti feltételek 1. Általános Az általános üzleti feltételek az Ostsprachen Fordítóteam és ügyfelei közötti üzleti forgalomra és szerzıdésekre vonatkoznak és a megbízás lebonyolításának teljes

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT M4 katalógus (Mikulással díszített karácsonyi lámpás) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. őszi nagykatalógus (10, 20, 50 vagy akár 100 részes LED értékcsomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Új ügyfelek katalógusa (100 részes szerszámkészlet) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

A MULTIPONT PROGRAM SZABÁLYZATA

A MULTIPONT PROGRAM SZABÁLYZATA A MULTIPONT PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TATA Kártya (Ifjúsági) Általános Szerzıdési Feltételek

TATA Kártya (Ifjúsági) Általános Szerzıdési Feltételek TATA Kártya (Ifjúsági) Általános Szerzıdési Feltételek Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Tata Város Önkormányzata, illetve az általa megbízott gazdasági

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal)

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (a továbbiakban: IBUSZ, székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg. 01-09-266780; engedélyszám: U-R 00967/1999/1999)

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

EGYÉNI ÉS VIP TÖRZSKÁRTYA ÜZLETI FELTÉTELEK

EGYÉNI ÉS VIP TÖRZSKÁRTYA ÜZLETI FELTÉTELEK EGYÉNI ÉS VIP TÖRZSKÁRTYA ÜZLETI FELTÉTELEK A HUNGUEST HOTELS Törzskártya Programja a HUNGUEST HOTELS szállodalánchoz tartozó valamennyi belföldi és külföldi szállodára kiterjed, kizárólag azonban a szállodai

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: 2013. augusztus 28-ától Közzétéve: 2013. június 24.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: 2013. augusztus 28-ától Közzétéve: 2013. június 24. Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Közzétéve: 2013. június 24. Tartalomjegyzék MKB Folyószámlahitel... 4 MKB Frissítı és MKB Frissítı Extra Folyószámlahitel...

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT M3 katalógus (Csúcs-értékcsomag LED-elektronika kategóriában) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT M3 katalógus (Csúcs-értékcsomag LED-elektronika kategóriában) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT M3 katalógus (Csúcs-értékcsomag LED-elektronika kategóriában) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

extra Pontgyűjtő Program Általános Szerződési Feltételek

extra Pontgyűjtő Program Általános Szerződési Feltételek extra Pontgyűjtő Program Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szabályzat ) I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Az extra Pontgyűjtő Programot (továbbiakban Program ), a Robert Bosch Kft. (cégjegyzékszám:

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szezonközi katalógus (Ezüstös viharlámpa) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozást az Adatkezelő önállóan végzi.

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozást az Adatkezelő önállóan végzi. Részvételi feltételek MaxxCreation Fotózz és nyerj applikáció A nyereményjáték szervezője a Modell és Hobby Kft. (Székhelye: 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10; Központi ügyintézés: 1033 Budapest, Szőlőkert

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT M2 katalógus (Mini, midi vagy maxi szolár szélmalom) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben