Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: augusztus 31.

2 Osztani magad, hogy így sokasodjál, Kicsikhez hajolni, - hogy magasodjál. Hallgatni ıket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világról. Váci Mihály 1. Iskolánk küldetésnyilatkozata A Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola nevelés centrikus, differenciált képzést biztosító intézmény. Minıségi oktató- és nevelımunkánk lehetıvé teszi a szülık elvárásainak és a gyerekek képességeinek megfelelı továbbtanulást, illetve munkába állást. Intézményünk mőködési folyamatai szabályozottak, ezzel együtt rugalmasan alkalmazkodnak a változó társadalmi elvárásokhoz. Névadóink nevének szellemében elkötelezettek vagyunk a nemzeti kultúra értékeinek védelme és a hagyományok megtartása mellett. Valljuk, hogy minden ember érték, így eredményes munkánk alapja a gyermek, szülı, pedagógus kölcsönösen elfogadó, toleráns együttmőködése Jelmondatunk: GONDOLKODJATOK, TEVÉKENYKEDJETEK, VALÓSÍTSÁTOK MEG ÖNMAGATOKAT! Ezt tőztük logóként iskolánk zászlajára és célként mindannyiunk elé, mert e felhívás tartalmát tekintjük a személyes boldogulás és közös jövınk zálogának. Nevelési alapelveink meghatározásában figyelemmel voltunk az iskola hagyományaira, a NAT, valamint az Értékközvetítı és képességfejlesztı program helyi nevelési rendszerünkkel harmonizáló elveire, számunkra is kívánatos értékeire valamint a kerettantervek ajánlásaira. 2. Az informatikai stratégia célja Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerő tudás-alapú társadalom követelményeinek megfelelı oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevı tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetıvé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi mőködést. Az oktatás informatikai jövıképe: az oktatási szektornak olyan szintre kell fejlıdnie, hogy a modern IKT-ra nagymértékben támaszkodva tartalmában és módszertanában is az információs társadalom kihívásainak megfelelı módon nyújtsa szolgáltatásait. Az informatikai fejlesztéseket egy széles körben elfogadott és kommunikált informatikai stratégiára kell alapozni. Az Európa Tanács lisszaboni értekezletén, 2000 tavaszán elfogadott eeurope kezdeményezés és ennek cselekvési programja kiemelt hangsúlyt helyez az információs társadalom technológiáinak minél szélesebb körő elterjesztésére és fejlesztésre, valamint megfogalmazza az elektronikus tanulás (elearning) fejlesztésének uniós célkitőzését. Az információs és tudásalapú társadalomban fontossá válik a megváltozó munkaerı piaci feltételekhez való alkalmazkodás képessége - lévén a gyorsuló technológiai fejlesztések miatt folyamatosan és egyre gyorsabban változnak a munkaerı-piaci elvárások, amelyek már egy

3 életen keresztül követelik meg a naprakészséget. A megváltozó munkaerı piaci feltételekhez való alkalmazkodás képességét IKT eszközökkel hatékonyan lehet kialakítani az esélyegyenlıség biztosítása mellett. Az oktatás feladata, hogy a tanulókat/hallgatókat felkészítse a munkaerıpiacon való eredményes szerepvállalásra, mely szerepnek fontos eleme az egész életen át való tanulásra való nyitottság valamint az IKT eszközök és alkalmazások készségszintő ismerete. Az IKT fejlesztések tartalmi vonatkozásai: EU versenyképesség, az információs társadalom kihívásainak megfelelı oktatás; Korszerő, IKT-ra alapozott módszerek meghonosítása az oktatásban; Az emberi erıforrás (pedagógusok, oktatók) felkészítése az IKT alkalmazására, továbbképzések; Az infrastrukturális ellátottság biztosítása; Az oktatásadminisztráció terén szervezetkorszerősítés, eredményesség javítása. A stratégiai fejlesztés célterületei: Infokommunikációs technológiával (IKT) támogatott oktatási módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése az oktatás minden szintjén. A teljes körő tananyag- és kiegészítı tudásbázisok elektronikus hozzáférhetıségének lehetıvé tétele Az intézményi informatikai infrastruktúra folyamatos biztosítása. Az oktatási, valamint a hozzá kapcsolódó ellenırzési, és egyéb adminisztrációs folyamatokat megfelelı minıséggel szolgáltató IT alkalmazások és infrastruktúra folyamatos fejlesztése, biztosítása. 3. Helyzetelemzés Intézményünk három oktatási egységbıl áll, melyek korábban önálló iskolák voltak, de elıször gazdasági szempontból, késıbb igazgatásilag összevonásra kerültek. A három egység, három különbözı telephelyen települt, melyek közül kettı viszonylag közel van egymáshoz, a harmadik viszont távolabb: Korábbi megnevezés Fekete István Általános Iskola Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Váci Mihály Általános Iskola Jelenlegi elnevezés József Attila utcai épület Fürst Sándor utcai épület Iskola utcai épület Ezen okokból az informatikai rendszer elég összetett. A fenntartó már az 1990-es évek közepén felismerte, hogy az oktatásban teret kell adni az - akkor még számítástechnikának nevezett informatikaoktatásnak. Ezért az iskolák költségvetésében lehetıségeihez mérten biztosította az anyagi forrásokat. 3

4 A Fürst Sándor utcai épületben 1995-ben került kialakításra két informatika terem, melyek a folyosó szélesebb részeibıl kerültek leválasztásra. Kezdetben csak 8 darab 386-os típusú PC volt az egyik teremben, a másikat csoportbontásra (nyelvóra) használtuk ig sikerült az egyik termet teljesen gépekkel ellátni, így a teremben már nem csak szakkör szinten, hanem tanórai szinten, ugyan csoportbontásban, oktathattunk. Közben megkezdıdött a másik terem felruházása is. Nagy lépés volt, amikor a Vörösmarty iskola bekapcsolódhatott a Sulinet programba ben ennek a programnak a keretében kaptunk 12 PC-t valamint 1 Novell Netware szervert. Ezzel teljes lett mindkét gépterem. Az ekkor kapott, és a korábbról meglévı szerverek segítségével megvalósíthatóvá vált a számítógépek hálózatba kötése (ezt saját erıbıl készítettük, és késıbb építettük tovább), így a tanulók és kollégák már nem voltak konkrét számítógéphez kötve a gépeken tárolt anyagaik miatt. A Sulinet programban szerepelt az iskolák internet eléréssel való ellátása is, akkor egy 64 Kbit-es ISDN vonalat kaptunk, amelynek ki kellett volna szolgálni az adminisztrációt, valamint a tanulókat. Közben szükségessé vált egy harmadik gépterem kiépítése, mivel olyan magas osztály létszámok voltak, hogy két teremben egy idıben nem tudtuk leültetni ıket. A harmadik termet a könyvtárban alakítottuk ki, gondolva arra, hogy a késıbbiekben majd információkeresés céljára lehet használni. Közben folyamatosan fejlesztettük a tanárok által elérhetı, illetve az adminisztrációban használható számítógépeket, mind mennyiségben, mind minıségben. Az adminisztratív tevékenységek nagy része átkerült papíralapú feldolgozásról elektronikus feldolgozásúra, és egyre nagyobb mértékben internetes elérés is szükséges hozzá (érettségi lebonyolítása, OKTV, tanári átsorolások, könyvelés, ). Szerencsére közben az internetes sávszélesség bıvült, elıször 64 kb/1 Mb-es ADSL vonalra, majd ez lényegében megnégyszerezıdött, így jelenleg 256 kb/4 Mb-es sávszélességő ADSL vonalunk van. Mely viszont kevés abban az esetben, ha mindkét gépteremben használják internetet és közben szeretnének dolgozni a gazdasági irodában ben az iskolaépület felújításra-bıvítésre került. Ekkor minden terembe hálózati végpont került kialakításra, valamint két újabb géptermet alakítottak ki, most már nem elsısorban informatika oktatására, hanem a többi tantárgy oktatásának segítésére. Beszerzésre került a felújítás során több laptop, melyeket az egyik teremben helyeztünk el és 15 PC melyeket a másikban. Mindkét új teremben lévı gépeken használjuk az XClass nevő felügyeleti rendszert. Beszereztünk egy szervernek való számítógépet is, melynek a meglévı régi szervereink feladatainak átvételét szánjuk (a szerver telepítése, tesztelése folyamatban van). Korábban webszervert és levelezı szervert is üzemeltetünk, viszont a nagy forgalom, a kis sávszélesség miatt a webszerver jobban használt részét külsı szolgáltatónál helyeztük el. A levelezıszervert megszüntettük, mert a tanulóknak és tanároknak saját címük van, és az iskolai levelezıszerver kihasználatlan volt. József Attila utcai épületben szintén 1995-ben vásároltuk az elsı PC-ket, és ekkor alakítottuk ki a számítógéptermet, melyben a hálózati végpontokat is kialakítottuk. Az évek folyamán 20 PC-ból álló géptermet sikerült üzemeltetni ben szerelték be a Sulinetes internet el- 4

5 érést, kezdetben 64 kb-es ISDN rendszerrel, késıbb bıvítették 1 Mb-es ADSL-re. Amely már akkor is kevés volt a normális mőködtetéshez. A hálózati elérést a tanári felé és az irodák felé is meghosszabbítottuk. A gépek az éve során elavultak, csak a karbantartásukra sikerült pénz szerezni. Közben szükségessé vált a gépterem, mint osztályterem, ezért egy kisebb terembe költöztettük a géptermet. Jelenleg 18 elavult gépen oktatjuk a tanulókat. Az iskola átszervezése folytán ebben az épületbe késıbb csak az alsó tagozatos tanulók fognak járni, így a terem gépeinek felújítása mindenképpen szükséges, lehetıség szerint jó grafikus felbontású gépekkel. Iskola utca épületbe 1999-ben került számítógép, melyet adminisztrációra használtak, majd az elkövetkezı években a technika terem mellett alakítottak ki géptermet 10 PC beszerzésével, melyeket hálózatba kapcsoltak, viszont a hálózati lehetıségeket nem használták ki ben egy pályázat során az iskola nyert 10 darab akkor korszerőnek mondható számítógépet és internet elérést, olyan feltétellel, hogy a településrészen lehetıleg minél több lakos kerüljön kapcsolatba a számítógéppel és az internettel. Több mint 100 lakost sikerült bevezetni az informatika rejtelmeibe, olyanokat is, akik anyagi helyzetüknél fogva valószínőleg soha nem találkoztak volna számítógéppel. Jelenleg még mindig az akkor, nyert gépeket üzemeltetjük, kiegészítve 12 használtan vásárolt számítógéppel. Közben a gépterem az alagsorban lévı terembıl a könyvtárba került áttelepítésre, és már komolyabb hálózat került kialakításra, valamennyi gép (tanári, adminisztratív) összekötésével. Ebbe az iskolarészbe is bekötésre került a Sulinetes szolgáltatás, amelynek jelenlegi sávszélessége 1 Mb-es. Még ezekkel az elavult gépekkel is sikerül ezt annyira leterhelni, hogy néha használhatatlan. 5

6 3.1. A számítástechnikai eszközökkel felszerelt helyiségek: Fürst Sándor utca Eszköz Helye Számítás-technika szaktanterem Tanári Irodák Szaktanterem Szertárak Könyvtár Szgép. konf. Laptop Nyomtató Elavult Korszerő 16 Elavult 2 Korszerő Digitális zsúrkocsi 1 Szkenner 1 Digitális videokamera 2 Digitális fényképezıgép 2 Tintasugaras nyomtató 2 1 Fekete-fehér lézernyomtató Színes lézernyomtató 1 Aktív tábla 4 Web kamera József Attila utca Projektor 9 Eszköz Helye Számítástechnika szaktanterem Szaktanterem Szertárak Tanári Irodák Könyvtár Szgép. konf. Laptop Elavult 18 2 Korszerő Elavult 2 Korszerő 2 Nyomtató Digitális zsúrkocsi Szkenner Digitális videokamera Digitális fényképezıgép Tintasugaras nyomtató Fekete-fehér lézernyomtató

7 Aktív tábla 1 Web kamera Projektor 5 Iskola utca Eszköz Szgép. konf. Laptop Helye Színes lézernyomtató Számítástechnika szaktanterem Elavult 22 Szaktanterem Szertárak Tanári Irodák Korszerő 1 Elavult Korszerő 1 Könyvtár (ua. mint gépterem) Nyomtató Digitális zsúrkocsi Szkenner 1 Digitális videokamera Digitális fényképezıgép Tintasugaras nyomtató Fekete-fehér lézernyomtató Színes lézernyomtató Aktív tábla Web kamera Projektor 1 7

8 3.2 Informatikai hálózat Intézményünk mindegyik telephelyén Sulinetes Internet hozzáféréssel rendelkezik, amelynek sávszélessége: letöltés-feltöltés: 4 Mb/s,-256 kb/s (Fürst S. utca); 1 Mb/s,-64 kb/s (József Attila utca és Iskola utca) Az optimális sávszélesség a következı lenne: letöltés-feltöltés: 30 Mb/s,- 1Mb/s, már csak a helyben üzemeltet webszerver miatt is. Hálózati topológia szempontjából mindenképpen a fa topológia, amelyben a tőzfal a kiindulási pont, rácsatlakoznak a szerverek és a switchek és access pointok, lehetıség szerint szabvány szerinti megvalósítással. (rack szekrény, patch panel) Az informatikai hálózat Internet hozzáférést biztosít a tanárok és diákok számára. Saját szerveren lévı adatokat a tanár kollégák láthatják és dolgozhatnak helyben anyagaikon, amelyeket akár órák alatt is meghívhatják a szerverrıl. Jelen pillanatban minden Fürst Sándor utcai tanteremben egy hálózati végpont található. Mivel minden tanteremben van hálózati végpont és elektromos hálózat is elbírja az interaktív táblát, ezért a tantervi csomagok fogadásakor további bıvítésre nem lesz szükség. Az iskola a közösségi terek hálózati lefedését vezeték nélküli hálózattal megoldottuk. A másik két telephelyen nincs teljesen kialakított hálózat. A József Attila utcában csak a gépteremben, valamint a tanári-irodában van kialakított hálózat. Hasonlóan az Iskola utcai épületéhez. A késıbbiekben, ezekben az épületekben szükséges a hálózat fejlesztése, lehetıség szerint kábeles, illetve vezeték nélküli megoldással. 3.3 IKT eszközök fogadása, elhelyezése Iskolánk a TIOP1.1.1/07-es pályázaton összesen 17 db interaktív táblát és 101 db multimédiás számítógépet nyert. Ezek az eszközökre egyelıre még várnunk kell, de ezeknek a digitális eszközöknek a fogadására megfelelıen felkészültünk. Karbantartó és rendszergazda segítségével a következı problémákat kell majd megoldani: Tanteremben készíteni kellene egy olyan asztalt, amibe be lehet zárni a notebookok esetlegesen a tanári munkaállomást és ahol található legalább 1 db 220V-os aljzat valamint a hálózati végpont. Minden egyes típusú gép merevlemezérıl kép fájl készítése G4L-el (mivel ez ingyenes). Amennyiben probléma van 1 órán (tapasztalatom szerint maximum 20 perc) belül visszaállítható számítógép mentéskori állapotát. Hetente egyszer gépek állapotának ellenırzése, olyan napon vagy délután, amikor már nincs oktatás. Ennek lépései a következık: bekapcsolás után minden funkció mőködösét ellenırizni, víruskeresı adatbázis aktualizálás (amennyiben ez nem automatikus), valamint a vírusnapló átnézése. Amennyiben szükséges az eszközök takarítása. Az új tanulói munkaállomások elhelyezését a meglévı termekben szeretnénk megoldani úgy, hogy az elavult gépeket cserélnénk le. A termekbe csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni és megbeszélés alapján bármelyik osztály igénybe veheti délelıtt tanóra keretében, délután pedig szakköri, tanórán kívüli foglalkozásra, a szabadidı hasznos eltöltéséhez. 8

9 3.4 Tartalomszolgáltatás Jelenleg saját weboldal (külsı szolgáltatónál), levelezı rendszer (központi tárhelyen) üzemel intézményünkben. A honlapon tesszük közzé az intézmény alapvetı dokumentumait. (SZMSZ, Pedagógiai Program, Helyi tanterv, Házirend), tájékoztatást adunk az iskolában folyó projektek megvalósításáról. Az online tartalom feltöltését minden olyan kolléga meg tudja tenni aki rendelkezik megfelelı jogosultsággal. A sávszélesség védelme érdekében a víruskeresı adatbázis minden hajnalba le van tükrözve a helyi szerverre, ahonnan a helyi számítógépek induláskor gyorsabban le tudják tölteni a friss adatbázist. Az iskola a fenntartó tájékoztatását és a statisztika készítését a Taninform rendszer segítségével készíti. Több kötelezıen használt program segíti a központi adatszolgáltatást. KIRrendszer, és a Taninform. 3.5 Adatvédelem és biztonság Az iskolák a tisztaszoftver keretében Windows operációs rendszer használatára jogosultak. Jelenleg a F-secure víruskeresıit alkalmazzuk a munkaállomásokon. Ezen felül még egyéb ingyenes kém program vagy rosszindulatú program eltávolítása alkalmas programot futtatunk. Az újonnan beszerzésre kerülı gépek hasonló védelmi rendszerrel rendelkeznek majd. Szervereinkbıl kettı Novell Netware operációs rendszerrel mőködik (az egyik vásárolt, a másik Sulinetes), illetve az internetes átjárót biztosító szerver linuxos. Levélszemét szőrés folyamatosan probléma, de mivel az iskola központi levelezése a Sulinetes központi tárhelyen keresztül mőködik, és ott a szőrést megoldják, nekünk azzal nem kell foglalkozni. Csak az egyéni levelezések esetén, viszont itt a kollégák ingyenes levelezı szervereket használnak, ahol ez szintén megoldott. 3.6 Pedagógiai hozzáadott érték A kompetencia alapú oktatás bevezetésével, az IKT oktatási módszerek elterjesztésével új nevelési-oktatási módszertan elterjedését várjuk Az egyéni haladási ütem megszervezésével az egyéni fejlesztés biztosítása A kooperatív technikák alkalmazása munkában, a tananyag feldolgozásban A fejlesztés kiterjesztése a tanulásra, gyakorlásra használt feladatok megújítására, a tárgyi feltételek megteremtésére Az új pedagógusszerepek kialakítása, a pedagógiai kultúra átalakítása A szülık bevonása a nevelési folyamat értékelésébe Az informatikai kultúra használata és a digitális munkamódszerek segítik a tanulást motiválóak, szívesebben dolgoznak a tanulók közelebb kerülnek a környezı valósághoz szórakoztatóak lényeges elem a közös, együttmőködı munka tanár-diák, diák-diák között, ezzel segítve a szociális kompetenciák fejlıdését is 9

10 A pedagógustól elvárt szakmai kompetenciák (IKT) szakmai felkészültsége birtokában tanulói személyiség komplex fejlesztése tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése pedagógiai folyamat tervezése tanulók képességeinek, készségeinek fejlesztése tanulási folyamat szervezése-irányítása szakmai elkötelezettség, önmővelés szakmai együttmőködés és kommunikáció: tanulókkal, szülıkkel, iskolai közösségekkel szakmai elkötelezettség, önmővelés A tanórákon jelenleg használt technikai berendezések: diavetítık, írásvetítık, tévé, DVD, videomagnó, számítógép, projektor Az IKT-val kiegészített kulcskompetenciák fejlesztésénél jelentıs szerepet kaphat a differenciált oktatás, differenciált feladatok kiválasztása, személyre szóló összeállítása, az egyéni fejlesztési tervek figyelembe vételével Az IKT alapú oktatási módszerek fejlesztésére az alábbi lehetıségek nyílnak: multimédiás prezentáció az oktatásban legelterjedtebb frontális módszertant támogatja CBT (Computer Based Teaching, számítógéppel segített tanítás) interaktív elemekkel teheti hatékonyabbá az oktatást, lehetıséget nyújthat az SNI tanulók fejlesztésére, segítheti új típusú módszertan alkalmazását. A kompetencia alapú programcsomagok több programja tudatosan felhasználja a számítógépek, internet és egyéb digitális technikák lehetıségeit Iskolánkban a kompetencia alapú oktatásban részt vevı osztályok éves órakeretének 25 % a IKT eszközökkel támogatott óra. Sok lehetıség közül választanak kollégáink a számítógéppel támogatott oktatásban: Nagy hatékonysággal egészítik ki a projektoktatás vagy kooperatív foglalkozások eszközrendszerét A digitális kultúra elterjesztését a digitális tananyagok, oktatóprogramok segítik Változatos órai felhasználást kínál a Sulinet Digitális Tudásbázisa (SDT): mozgóképek, képek, hangok, diák, animációk IKT-val támogatott mérés-értékelés új eszközei: számítógép segítségével kitöltött tesztek Bemeneti (tanóra elején) mérés fejlesztı célú mérés-értékelés (tanóra során) összegzı, szummatív értékelési eljárás a tanulók tudásszintjének mérésére 10

11 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédiás eszközök igénybevétele a tanórán a mérés-értékelési folyamatban interaktív tábla alkalmazása A pedagógusok az órákra való felkészülésükhöz, a dolgozatok elkészítéséhez, hivatalos ügyek intézéséhez, levelezéshez napi szinten, rendszeresen használják a számítógépet. Az iskolai adminisztráció szinte már elképzelhetetlen lenne számítógép nélkül: levelezés, jelentések-kimutatások, leltározás étkezés nyilvántartás stb. A tantestület 70 %-a rendelkezik azzal a tudással, mely az infokommunikációs technológiák oktatásban történı alkalmazásához szükséges. Továbbá szükséges a pedagógiai programunkba és helyi tantervekbe beépíteni a kompetencialapú oktatás elemeit. Az új módszer alkalmazásával, melynek szerves része az interaktív tábla, megnı a tanulókra fordítható idı, színesebbek, interaktívabbak lesznek az órák, a tanulók érdeklıdése megnıhet a különbözı tantárgyak iránt. 3.7 IKT terület SWOT analízise Belsı befolyásolható tényezık Erısségei tanárok elkötelezettsége tanárok motiváltsága tanulók elızetes tudása tanulók motiváltsága Külsı - nem befolyásolható tényezık Lehetıségek tanárok elkötelezettsége hosszú távú használhatóság újabb pályázati lehetıségek jó gyakorlat átvétel látogatási lehetıség más intézménybe cégek magánszemélyek támogatása Gyengeségek tanulók állapota nem teszi lehetıvé a digitális írásbeliség elsajátítását felkészítı tanfolyamok használhatósága nem megfelelı elavuló eszközök interaktív tábla használatának gyakorlata Fenyegetések meg lesz-e az igényeknek megfelelı eszköz pótlás egyre súlyosabb tanulók jönnek adaptálási lehetıség bürokráciában való elveszettség a pályázati tájékoztatás a mentorok részérıl nem egységes 11

12 4. Jövıkép megfogalmazása Olyan iskolát szeretnénk, amelyben: A pedagógusok, tanárok az órára való felkészülés keretében több, elıre elkészített, feldolgozott tananyag és tanmenet közül választhatnak, amelyek online módon elérhetıek, tovább szerkeszthetıek és alakíthatóak. Az opcionálisan választható tananyagok és tanmenet mellé módszertani útmutató is tartozik. A különféle tananyagok illeszkednek a különbözı igényekhez (hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény, iskola típus, stb.). Az órán a pedagógus, tanár, az elıre elkészített anyagot multimédiás tartalmak bemutatására is alkalmas berendezéssel mutatja be, felhasználva az IKT az oktatásban témában megszerzett ismereteit. A diákok interaktív módon tapasztalhatják meg, illetve alakíthatják a tananyag elemeit, ami jelentısen hozzájárul a megértéshez és a tananyag elsajátításához. A diákok az órán kívüli idıszakban is hozzáférnek az órai anyaghoz, annak kiegészítéseihez, ezekkel kapcsolatban önellenırzı és tanári ellenırzés mellett végezhetı feladatokat kapnak. Az oktatási intézmény nagy sávszélességő Internet kapcsolattal rendelkezik és legalább annyi számítógépes állomással, ahány az IKT-val támogatott tananyagok tárgyainak oktatásához szükséges. Az intézmény minden egyes pedagógusa, tanára külön számítógéppel dolgozhat, amely munkát egységes adminisztrációs rendszer támogatja az oktatás minden területén. A tanulók tanulmányi elırehaladása, az intézménnyel való kapcsolata, esetleges kedvezményei egyértelmően és egyszerően meghatározhatóak. Az intézmény mőködése, a támogatások, bevételek felhasználása átlátható és költségekhez köthetı. A különbözı programok, elektronikus tananyagok sikeressége, felhasználása statisztikailag külön kutatások nélkül is mérhetı, ezáltal az erıforrásokat könnyebb a tényleg sikeres területek felé csoportosítani. 12

13 5. Stratégiai célok meghatározása Probléma IKT eszközök tanórai alkalmazása hiányos Hiányos az informatikai felszereltség Hiányos a pedagógusok IKT eszközök alkalmazásához szükséges kompetenciája Kevés az Internetes sávszélesség Cél IKT-val támogatott környezet kialakítása, melyben megvalósul az 3 tanuló/1 laptop Számítástechnikai gépterem fejlesztése IKT eszközök alkalmazásához a nevelık felkészítése Prioritás Intézkedés (Projektek, akciók) 2 IKT eszközök beszerzése 1 Elavult számítógépek cseréje 3 Továbbképzések szorgalmazása, az egymástól való tanulás érvényesítése Sávszélesség bıvítése 4 Piackutatás, megrendelés elıkészítése Milyen változást eredményezhet az intézményben? Hang és képi megerısítés könnyítheti a gyerekek tanulását. Zárkózottabb gyerekeket is be lehet vonni a tanórába Több diák ismerkedhet meg a informatikával. A tanfolyam jellegétıl függıen képesség fejlesztés, módszerek elsajátítása 30/1 MBit/sec sávszélesség a kompetencia-alapú oktatás fenntarthatóságát szolgálja Milyen forrásból és mennyiért valósítható meg? pályázat TIOP pályázat Nem igényel forrást, amennyiben belsıs tartja Költségvetés 4000Ft/hó A megvalósítás határideje szept dec szept. A cél elérését befolyásoló tényezık Tanárok motiváltsága az új információ megszerzésére, akár szabad idejükbe (nyári szünet) Költségvetési források szőkülése

14 6. A célok eléréséhez szükséges projekttervi lépések Feladat: IKT-val támogatott környezet kialakítása Lépések: IKT eszközök beszerzés Tervezett költségek: TIOP pályázat forrása Várható hatások: Megfelelı számú IKT eszközök lesznek Feladat: IKT eszközök alkalmazásához a nevelık felkészítése Lépések: Belsı továbbképzés szervezése, jó gyakorlatok átvétele Tervezett költségek: lehetıségek szerint (pályázat) Várható hatások: Informatikai készségek kialakulás 7. TÁMOP-ban vállalt, IKT-val kapcsolatos fenntarthatósági monitoring mutatók teljesíthetıségének feltételei Az informatikai stratégiánkban megfogalmazott célok, feladatok mindegyike a kompetenciaalapú oktatás fenntarthatóságát szolgálja. Ezek segítségével az IKT alapú oktatás fokozatosan kiterjeszthetı a következı öt év alatt minden évfolyamon a teljes óraszám 25 százalékára a közismereti tárgyakból. A digitális kompetencia területet szeretnénk erısíteni kereszttantervi formában. Mindez szerepel az intézmény pedagógiai programjában is, s ezen célok összhangban vannak az intézmény küldetésével, s annak értékeit erısítik a megvalósulás során. A digitális kompetencia eszközszükséglete ráépül az intézmény informatikai struktúrájára és annak egyben szerves része is. Nem szabad azonban csak a hagyományos értelemben vett hardver-szoftver beruházásra gondolni csak. A hozzáadott pedagógiai értékek nélkül amelyek jelentıs szemléletváltással is járnak az órák megtervezésében, levezetésében a fejlesztési célok nem lehetnek eredményesek. Belsı képzések, hospitálások keretében átadjuk a már megszerzett tudást a programba újonnan belépı kollégáknak. A vállalások teljesítésének további feltétele, hogy legalább 30/1 MBit/sec sávszélesség bıvítésére kerüljön sor. 8. Záró gondolatok Gyermekeink jövıjének érdekében kiemelt szerepet szánunk az IKT kompetenciák fejlesztésére. Korunk megköveteli, hogy a mi tanulóink is felhasználói szinten rendelkezzenek számítástechnikai alapismeretekkel. Egyre több tanulót kell bevonni és megtanítani, hogy miként használják a kész programokat, hogyan hasznosítsák ismereteiket. A meglévı géppark és a pedagógusok szaktudása, a tanulók lelkesedése már eddig is szép eredményeket hozott. A fejlesztés során erre lehet alapozni. 9. Felülvizsgálat idıpontja A stratégia a fenti idıszak alatt évente felülvizsgálandó. A célok megvalósításának feltétele a források rendelkezésre állása.

15 A beavatkozás területei Projekt leírás 1 Általános célok Kompetencia területenként legyen digitális tábla 2 Projekt célja Kompetencia területenként a kötelezı tanórai foglalkozások teljes intézményi idıkeretének legalább %-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenı rendszerben kell elérni. 3 Várt eredmények Digitális tábla legyen minden tanteremben Objektíven igazolható eredményességi mutatók 15 Hatás indikátorok A tanulók motiváltsága tanórán javul. Módszertani megújulás, új eszközök használatának elterjedése a tantestületen belül 13 Cél indikátorok A digitális táblák kihasználtsága min. 25 %-os 11 Eredmény indikátorok interaktív tábla projektorral, számítógéppel Az ellenırzés forrásai és eszközei 16 Forrása Elégedettségi kérdıív (tanulók) Digitális tartalmakat dokumentáló óratervek 14 Forrása Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsgajegyzıkönyvek Jelenléti ív 12 Forrása Táblák vásárlását tanosító számlák Feltételezések (Külsı tényezık) 8 Feltételezések A pedagógusok is igénylik a digitális táblákat a tantermekben. Kompetencia alapú oktatás bevezetése, melynek eszközi feltétele a digitális tábla. 7 Feltételezések Pénzforrás a táblák beszerzéséhez rendelkezésre áll 4 Tevékenységek Pályázatok figyelése Anyagi források felkutatása Támogatók keresése a beszerzéshez 9 Eszközök Interaktív tábla Projektor Számítógép 10 Forrása - Költségek Tantermenként Ft (Számítógép lehet akciós is) 6 Feltételezések Projektorokat, táblákat felszerelı szakember gárda megléte (Szülık, vagy iskolai technikus) 5 Elıfeltételek Folyamatos igény a módszertani megújulásra

16 A beavatkozás területei Projekt leírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók Az ellenırzés forrásai és eszközei Feltételezések és kockázatok (Külsı tényezık) 1 Általános (hosszú távú, átfogó) célok Képzések a pedagógusok számára 15 Hatás indikátorok A tanítás módszertani megújulása, a digitális tartalmak használatának elterjedése a tantestületen belül 16 Az indikátorok forrásai Digitális tartalmakat dokumentáló tanmenetek, óralátogatások 2 Projekt konkrét célkitőzése Az IKT-vel támogatott tanóra tartásához szüksége ismeretek készségek elsajátítása 3 Várt eredmények A tantestület használja a digitális eszközöket, tananyagtartalmakat 13 Cél indikátorok % közötti IKT támogatott tanórák 11 Eredmény indikátorok 15 fı képzése 14 Az indikátorok forrásai Megszerzett tanúsítványok 12 Az indikátorok forrásai Képzést, vásárlást igazoló számlák 8 Feltételezések és kockázatok A pedagógusok igénylik a meglévı és majd rendszerbe kerülı IKT eszközök használatát, az ehhez szükséges digitális kompetenciát 7 Feltételezések és kockázatok Rendelkezünk pénzforrással a továbbképzésekre 4 Tevékenységek Továbbképzési normatíva tervezése Belsı képzések elindítása, szaktanárok, segítségével 9 Eszközök SDT SULINET Digitális tananyagtartalmak Oktató szoftverek 10 Információforrások Képzésekként 30 e Ft belsı képzések óradíja Digitális oktatócsomagok vásárlása csomagonként kb 50 e Ft 6 Feltételezések és kockázatok A belsı képzés megtartásához rendelkezésünkre állnak szaktanárok 5 Elıfeltételek A tantestület igényli a módszertani megújulást

17 A beavatkozás területei Projekt leírás 1 Általános (hosszú távú, átfogó) célok TÁMOP IKT eszközökkel támogatott órák számának növelése az oktatás hatékonyságának növekedése 2 Projekt konkrét célkitőzése Az IKT- val segített tanóra tartásához a feltételek biztosítása a kompetencia alapú oktatás támogatása a tanulók egyedi fejlıdéséhez igazodó tanulási folyamat a hátrányos helyzetőek és az SNI tanulók integrációjának támogatása 3 Várt eredmények Digitális írásbeliség megerısödése, az elektronikus tanulás képességének kialakítása (E-learning) Objektíven igazolható eredményességi mutatók 15 Hatás indikátorok multimédiás prezentáció interaktív elemekkel támogatott oktatás egyéni kompetenciafejlesztéshez e-learning, az önálló vagy mentorált tanulás kialakítása digitális tananyagtartalmak fejlesztése és ezek megjelenése 13 Cél indikátorok interaktív tartalmak megjelenése a pedagógiai programban 11 Eredmény indikátorok Az ellenırzés forrásai és eszközei 16 Az indikátorok forrásai az oktatás hatékonyságának növekedése Ellenırzések, napló 14 Az indikátorok forrásai Pedagógiai program Helyi tanterv 12 Az indikátorok forrásai Tanmenetek Feltételezések és kockázatok (Külsı tényezık) 8 Feltételezések és kockázatok A pedagógusok igénylik a módszertani megújulást és végrehajtják vállalásaikat 7 Feltételezések és kockázatok Helyes a tanév tervezése, a termek eszközök elérhetıek 4 Tevékenységek oktatás adminisztráció korszerő kontrolling módszerekre épülı tervezése 9 Eszközök 10 Információforrások Tantárgyfelosztás, órarendek tantárgytömbösítés 6 Feltételezések és kockázatok A kollégák kellı jártasságot szereztek az IKT eszközök használatában 5 Elıfeltételek Rendelkezünk a megfelelı eszközökkel, digitális tartalmakkal

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN Fehér Péter ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ feherp1@t-online.hu Szabó Béláné Széchenyi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit

AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE. Kutatási zárójelentés. Írta és szerkesztette: Lannert Judit AZ OKTATÁSI ÁGAZAT KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELEMZÉSE Kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Lannert Judit 2009. december 1 A tanulmány az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben