Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: augusztus 31.

2 Osztani magad, hogy így sokasodjál, Kicsikhez hajolni, - hogy magasodjál. Hallgatni ıket, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világról. Váci Mihály 1. Iskolánk küldetésnyilatkozata A Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola nevelés centrikus, differenciált képzést biztosító intézmény. Minıségi oktató- és nevelımunkánk lehetıvé teszi a szülık elvárásainak és a gyerekek képességeinek megfelelı továbbtanulást, illetve munkába állást. Intézményünk mőködési folyamatai szabályozottak, ezzel együtt rugalmasan alkalmazkodnak a változó társadalmi elvárásokhoz. Névadóink nevének szellemében elkötelezettek vagyunk a nemzeti kultúra értékeinek védelme és a hagyományok megtartása mellett. Valljuk, hogy minden ember érték, így eredményes munkánk alapja a gyermek, szülı, pedagógus kölcsönösen elfogadó, toleráns együttmőködése Jelmondatunk: GONDOLKODJATOK, TEVÉKENYKEDJETEK, VALÓSÍTSÁTOK MEG ÖNMAGATOKAT! Ezt tőztük logóként iskolánk zászlajára és célként mindannyiunk elé, mert e felhívás tartalmát tekintjük a személyes boldogulás és közös jövınk zálogának. Nevelési alapelveink meghatározásában figyelemmel voltunk az iskola hagyományaira, a NAT, valamint az Értékközvetítı és képességfejlesztı program helyi nevelési rendszerünkkel harmonizáló elveire, számunkra is kívánatos értékeire valamint a kerettantervek ajánlásaira. 2. Az informatikai stratégia célja Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerő tudás-alapú társadalom követelményeinek megfelelı oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök és oktatási módszerek létrehozása, amelyek hatékonyan támogatják az iskolai oktatásban résztvevı tanulók és tanárok munkáját, valamint olyan oktatást támogató igazgatási információs rendszerek bevezetését és használatát teszik lehetıvé, amelyek hatékonyabbá teszik az intézményi mőködést. Az oktatás informatikai jövıképe: az oktatási szektornak olyan szintre kell fejlıdnie, hogy a modern IKT-ra nagymértékben támaszkodva tartalmában és módszertanában is az információs társadalom kihívásainak megfelelı módon nyújtsa szolgáltatásait. Az informatikai fejlesztéseket egy széles körben elfogadott és kommunikált informatikai stratégiára kell alapozni. Az Európa Tanács lisszaboni értekezletén, 2000 tavaszán elfogadott eeurope kezdeményezés és ennek cselekvési programja kiemelt hangsúlyt helyez az információs társadalom technológiáinak minél szélesebb körő elterjesztésére és fejlesztésre, valamint megfogalmazza az elektronikus tanulás (elearning) fejlesztésének uniós célkitőzését. Az információs és tudásalapú társadalomban fontossá válik a megváltozó munkaerı piaci feltételekhez való alkalmazkodás képessége - lévén a gyorsuló technológiai fejlesztések miatt folyamatosan és egyre gyorsabban változnak a munkaerı-piaci elvárások, amelyek már egy

3 életen keresztül követelik meg a naprakészséget. A megváltozó munkaerı piaci feltételekhez való alkalmazkodás képességét IKT eszközökkel hatékonyan lehet kialakítani az esélyegyenlıség biztosítása mellett. Az oktatás feladata, hogy a tanulókat/hallgatókat felkészítse a munkaerıpiacon való eredményes szerepvállalásra, mely szerepnek fontos eleme az egész életen át való tanulásra való nyitottság valamint az IKT eszközök és alkalmazások készségszintő ismerete. Az IKT fejlesztések tartalmi vonatkozásai: EU versenyképesség, az információs társadalom kihívásainak megfelelı oktatás; Korszerő, IKT-ra alapozott módszerek meghonosítása az oktatásban; Az emberi erıforrás (pedagógusok, oktatók) felkészítése az IKT alkalmazására, továbbképzések; Az infrastrukturális ellátottság biztosítása; Az oktatásadminisztráció terén szervezetkorszerősítés, eredményesség javítása. A stratégiai fejlesztés célterületei: Infokommunikációs technológiával (IKT) támogatott oktatási módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése az oktatás minden szintjén. A teljes körő tananyag- és kiegészítı tudásbázisok elektronikus hozzáférhetıségének lehetıvé tétele Az intézményi informatikai infrastruktúra folyamatos biztosítása. Az oktatási, valamint a hozzá kapcsolódó ellenırzési, és egyéb adminisztrációs folyamatokat megfelelı minıséggel szolgáltató IT alkalmazások és infrastruktúra folyamatos fejlesztése, biztosítása. 3. Helyzetelemzés Intézményünk három oktatási egységbıl áll, melyek korábban önálló iskolák voltak, de elıször gazdasági szempontból, késıbb igazgatásilag összevonásra kerültek. A három egység, három különbözı telephelyen települt, melyek közül kettı viszonylag közel van egymáshoz, a harmadik viszont távolabb: Korábbi megnevezés Fekete István Általános Iskola Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Váci Mihály Általános Iskola Jelenlegi elnevezés József Attila utcai épület Fürst Sándor utcai épület Iskola utcai épület Ezen okokból az informatikai rendszer elég összetett. A fenntartó már az 1990-es évek közepén felismerte, hogy az oktatásban teret kell adni az - akkor még számítástechnikának nevezett informatikaoktatásnak. Ezért az iskolák költségvetésében lehetıségeihez mérten biztosította az anyagi forrásokat. 3

4 A Fürst Sándor utcai épületben 1995-ben került kialakításra két informatika terem, melyek a folyosó szélesebb részeibıl kerültek leválasztásra. Kezdetben csak 8 darab 386-os típusú PC volt az egyik teremben, a másikat csoportbontásra (nyelvóra) használtuk ig sikerült az egyik termet teljesen gépekkel ellátni, így a teremben már nem csak szakkör szinten, hanem tanórai szinten, ugyan csoportbontásban, oktathattunk. Közben megkezdıdött a másik terem felruházása is. Nagy lépés volt, amikor a Vörösmarty iskola bekapcsolódhatott a Sulinet programba ben ennek a programnak a keretében kaptunk 12 PC-t valamint 1 Novell Netware szervert. Ezzel teljes lett mindkét gépterem. Az ekkor kapott, és a korábbról meglévı szerverek segítségével megvalósíthatóvá vált a számítógépek hálózatba kötése (ezt saját erıbıl készítettük, és késıbb építettük tovább), így a tanulók és kollégák már nem voltak konkrét számítógéphez kötve a gépeken tárolt anyagaik miatt. A Sulinet programban szerepelt az iskolák internet eléréssel való ellátása is, akkor egy 64 Kbit-es ISDN vonalat kaptunk, amelynek ki kellett volna szolgálni az adminisztrációt, valamint a tanulókat. Közben szükségessé vált egy harmadik gépterem kiépítése, mivel olyan magas osztály létszámok voltak, hogy két teremben egy idıben nem tudtuk leültetni ıket. A harmadik termet a könyvtárban alakítottuk ki, gondolva arra, hogy a késıbbiekben majd információkeresés céljára lehet használni. Közben folyamatosan fejlesztettük a tanárok által elérhetı, illetve az adminisztrációban használható számítógépeket, mind mennyiségben, mind minıségben. Az adminisztratív tevékenységek nagy része átkerült papíralapú feldolgozásról elektronikus feldolgozásúra, és egyre nagyobb mértékben internetes elérés is szükséges hozzá (érettségi lebonyolítása, OKTV, tanári átsorolások, könyvelés, ). Szerencsére közben az internetes sávszélesség bıvült, elıször 64 kb/1 Mb-es ADSL vonalra, majd ez lényegében megnégyszerezıdött, így jelenleg 256 kb/4 Mb-es sávszélességő ADSL vonalunk van. Mely viszont kevés abban az esetben, ha mindkét gépteremben használják internetet és közben szeretnének dolgozni a gazdasági irodában ben az iskolaépület felújításra-bıvítésre került. Ekkor minden terembe hálózati végpont került kialakításra, valamint két újabb géptermet alakítottak ki, most már nem elsısorban informatika oktatására, hanem a többi tantárgy oktatásának segítésére. Beszerzésre került a felújítás során több laptop, melyeket az egyik teremben helyeztünk el és 15 PC melyeket a másikban. Mindkét új teremben lévı gépeken használjuk az XClass nevő felügyeleti rendszert. Beszereztünk egy szervernek való számítógépet is, melynek a meglévı régi szervereink feladatainak átvételét szánjuk (a szerver telepítése, tesztelése folyamatban van). Korábban webszervert és levelezı szervert is üzemeltetünk, viszont a nagy forgalom, a kis sávszélesség miatt a webszerver jobban használt részét külsı szolgáltatónál helyeztük el. A levelezıszervert megszüntettük, mert a tanulóknak és tanároknak saját címük van, és az iskolai levelezıszerver kihasználatlan volt. József Attila utcai épületben szintén 1995-ben vásároltuk az elsı PC-ket, és ekkor alakítottuk ki a számítógéptermet, melyben a hálózati végpontokat is kialakítottuk. Az évek folyamán 20 PC-ból álló géptermet sikerült üzemeltetni ben szerelték be a Sulinetes internet el- 4

5 érést, kezdetben 64 kb-es ISDN rendszerrel, késıbb bıvítették 1 Mb-es ADSL-re. Amely már akkor is kevés volt a normális mőködtetéshez. A hálózati elérést a tanári felé és az irodák felé is meghosszabbítottuk. A gépek az éve során elavultak, csak a karbantartásukra sikerült pénz szerezni. Közben szükségessé vált a gépterem, mint osztályterem, ezért egy kisebb terembe költöztettük a géptermet. Jelenleg 18 elavult gépen oktatjuk a tanulókat. Az iskola átszervezése folytán ebben az épületbe késıbb csak az alsó tagozatos tanulók fognak járni, így a terem gépeinek felújítása mindenképpen szükséges, lehetıség szerint jó grafikus felbontású gépekkel. Iskola utca épületbe 1999-ben került számítógép, melyet adminisztrációra használtak, majd az elkövetkezı években a technika terem mellett alakítottak ki géptermet 10 PC beszerzésével, melyeket hálózatba kapcsoltak, viszont a hálózati lehetıségeket nem használták ki ben egy pályázat során az iskola nyert 10 darab akkor korszerőnek mondható számítógépet és internet elérést, olyan feltétellel, hogy a településrészen lehetıleg minél több lakos kerüljön kapcsolatba a számítógéppel és az internettel. Több mint 100 lakost sikerült bevezetni az informatika rejtelmeibe, olyanokat is, akik anyagi helyzetüknél fogva valószínőleg soha nem találkoztak volna számítógéppel. Jelenleg még mindig az akkor, nyert gépeket üzemeltetjük, kiegészítve 12 használtan vásárolt számítógéppel. Közben a gépterem az alagsorban lévı terembıl a könyvtárba került áttelepítésre, és már komolyabb hálózat került kialakításra, valamennyi gép (tanári, adminisztratív) összekötésével. Ebbe az iskolarészbe is bekötésre került a Sulinetes szolgáltatás, amelynek jelenlegi sávszélessége 1 Mb-es. Még ezekkel az elavult gépekkel is sikerül ezt annyira leterhelni, hogy néha használhatatlan. 5

6 3.1. A számítástechnikai eszközökkel felszerelt helyiségek: Fürst Sándor utca Eszköz Helye Számítás-technika szaktanterem Tanári Irodák Szaktanterem Szertárak Könyvtár Szgép. konf. Laptop Nyomtató Elavult Korszerő 16 Elavult 2 Korszerő Digitális zsúrkocsi 1 Szkenner 1 Digitális videokamera 2 Digitális fényképezıgép 2 Tintasugaras nyomtató 2 1 Fekete-fehér lézernyomtató Színes lézernyomtató 1 Aktív tábla 4 Web kamera József Attila utca Projektor 9 Eszköz Helye Számítástechnika szaktanterem Szaktanterem Szertárak Tanári Irodák Könyvtár Szgép. konf. Laptop Elavult 18 2 Korszerő Elavult 2 Korszerő 2 Nyomtató Digitális zsúrkocsi Szkenner Digitális videokamera Digitális fényképezıgép Tintasugaras nyomtató Fekete-fehér lézernyomtató

7 Aktív tábla 1 Web kamera Projektor 5 Iskola utca Eszköz Szgép. konf. Laptop Helye Színes lézernyomtató Számítástechnika szaktanterem Elavult 22 Szaktanterem Szertárak Tanári Irodák Korszerő 1 Elavult Korszerő 1 Könyvtár (ua. mint gépterem) Nyomtató Digitális zsúrkocsi Szkenner 1 Digitális videokamera Digitális fényképezıgép Tintasugaras nyomtató Fekete-fehér lézernyomtató Színes lézernyomtató Aktív tábla Web kamera Projektor 1 7

8 3.2 Informatikai hálózat Intézményünk mindegyik telephelyén Sulinetes Internet hozzáféréssel rendelkezik, amelynek sávszélessége: letöltés-feltöltés: 4 Mb/s,-256 kb/s (Fürst S. utca); 1 Mb/s,-64 kb/s (József Attila utca és Iskola utca) Az optimális sávszélesség a következı lenne: letöltés-feltöltés: 30 Mb/s,- 1Mb/s, már csak a helyben üzemeltet webszerver miatt is. Hálózati topológia szempontjából mindenképpen a fa topológia, amelyben a tőzfal a kiindulási pont, rácsatlakoznak a szerverek és a switchek és access pointok, lehetıség szerint szabvány szerinti megvalósítással. (rack szekrény, patch panel) Az informatikai hálózat Internet hozzáférést biztosít a tanárok és diákok számára. Saját szerveren lévı adatokat a tanár kollégák láthatják és dolgozhatnak helyben anyagaikon, amelyeket akár órák alatt is meghívhatják a szerverrıl. Jelen pillanatban minden Fürst Sándor utcai tanteremben egy hálózati végpont található. Mivel minden tanteremben van hálózati végpont és elektromos hálózat is elbírja az interaktív táblát, ezért a tantervi csomagok fogadásakor további bıvítésre nem lesz szükség. Az iskola a közösségi terek hálózati lefedését vezeték nélküli hálózattal megoldottuk. A másik két telephelyen nincs teljesen kialakított hálózat. A József Attila utcában csak a gépteremben, valamint a tanári-irodában van kialakított hálózat. Hasonlóan az Iskola utcai épületéhez. A késıbbiekben, ezekben az épületekben szükséges a hálózat fejlesztése, lehetıség szerint kábeles, illetve vezeték nélküli megoldással. 3.3 IKT eszközök fogadása, elhelyezése Iskolánk a TIOP1.1.1/07-es pályázaton összesen 17 db interaktív táblát és 101 db multimédiás számítógépet nyert. Ezek az eszközökre egyelıre még várnunk kell, de ezeknek a digitális eszközöknek a fogadására megfelelıen felkészültünk. Karbantartó és rendszergazda segítségével a következı problémákat kell majd megoldani: Tanteremben készíteni kellene egy olyan asztalt, amibe be lehet zárni a notebookok esetlegesen a tanári munkaállomást és ahol található legalább 1 db 220V-os aljzat valamint a hálózati végpont. Minden egyes típusú gép merevlemezérıl kép fájl készítése G4L-el (mivel ez ingyenes). Amennyiben probléma van 1 órán (tapasztalatom szerint maximum 20 perc) belül visszaállítható számítógép mentéskori állapotát. Hetente egyszer gépek állapotának ellenırzése, olyan napon vagy délután, amikor már nincs oktatás. Ennek lépései a következık: bekapcsolás után minden funkció mőködösét ellenırizni, víruskeresı adatbázis aktualizálás (amennyiben ez nem automatikus), valamint a vírusnapló átnézése. Amennyiben szükséges az eszközök takarítása. Az új tanulói munkaállomások elhelyezését a meglévı termekben szeretnénk megoldani úgy, hogy az elavult gépeket cserélnénk le. A termekbe csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni és megbeszélés alapján bármelyik osztály igénybe veheti délelıtt tanóra keretében, délután pedig szakköri, tanórán kívüli foglalkozásra, a szabadidı hasznos eltöltéséhez. 8

9 3.4 Tartalomszolgáltatás Jelenleg saját weboldal (külsı szolgáltatónál), levelezı rendszer (központi tárhelyen) üzemel intézményünkben. A honlapon tesszük közzé az intézmény alapvetı dokumentumait. (SZMSZ, Pedagógiai Program, Helyi tanterv, Házirend), tájékoztatást adunk az iskolában folyó projektek megvalósításáról. Az online tartalom feltöltését minden olyan kolléga meg tudja tenni aki rendelkezik megfelelı jogosultsággal. A sávszélesség védelme érdekében a víruskeresı adatbázis minden hajnalba le van tükrözve a helyi szerverre, ahonnan a helyi számítógépek induláskor gyorsabban le tudják tölteni a friss adatbázist. Az iskola a fenntartó tájékoztatását és a statisztika készítését a Taninform rendszer segítségével készíti. Több kötelezıen használt program segíti a központi adatszolgáltatást. KIRrendszer, és a Taninform. 3.5 Adatvédelem és biztonság Az iskolák a tisztaszoftver keretében Windows operációs rendszer használatára jogosultak. Jelenleg a F-secure víruskeresıit alkalmazzuk a munkaállomásokon. Ezen felül még egyéb ingyenes kém program vagy rosszindulatú program eltávolítása alkalmas programot futtatunk. Az újonnan beszerzésre kerülı gépek hasonló védelmi rendszerrel rendelkeznek majd. Szervereinkbıl kettı Novell Netware operációs rendszerrel mőködik (az egyik vásárolt, a másik Sulinetes), illetve az internetes átjárót biztosító szerver linuxos. Levélszemét szőrés folyamatosan probléma, de mivel az iskola központi levelezése a Sulinetes központi tárhelyen keresztül mőködik, és ott a szőrést megoldják, nekünk azzal nem kell foglalkozni. Csak az egyéni levelezések esetén, viszont itt a kollégák ingyenes levelezı szervereket használnak, ahol ez szintén megoldott. 3.6 Pedagógiai hozzáadott érték A kompetencia alapú oktatás bevezetésével, az IKT oktatási módszerek elterjesztésével új nevelési-oktatási módszertan elterjedését várjuk Az egyéni haladási ütem megszervezésével az egyéni fejlesztés biztosítása A kooperatív technikák alkalmazása munkában, a tananyag feldolgozásban A fejlesztés kiterjesztése a tanulásra, gyakorlásra használt feladatok megújítására, a tárgyi feltételek megteremtésére Az új pedagógusszerepek kialakítása, a pedagógiai kultúra átalakítása A szülık bevonása a nevelési folyamat értékelésébe Az informatikai kultúra használata és a digitális munkamódszerek segítik a tanulást motiválóak, szívesebben dolgoznak a tanulók közelebb kerülnek a környezı valósághoz szórakoztatóak lényeges elem a közös, együttmőködı munka tanár-diák, diák-diák között, ezzel segítve a szociális kompetenciák fejlıdését is 9

10 A pedagógustól elvárt szakmai kompetenciák (IKT) szakmai felkészültsége birtokában tanulói személyiség komplex fejlesztése tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése pedagógiai folyamat tervezése tanulók képességeinek, készségeinek fejlesztése tanulási folyamat szervezése-irányítása szakmai elkötelezettség, önmővelés szakmai együttmőködés és kommunikáció: tanulókkal, szülıkkel, iskolai közösségekkel szakmai elkötelezettség, önmővelés A tanórákon jelenleg használt technikai berendezések: diavetítık, írásvetítık, tévé, DVD, videomagnó, számítógép, projektor Az IKT-val kiegészített kulcskompetenciák fejlesztésénél jelentıs szerepet kaphat a differenciált oktatás, differenciált feladatok kiválasztása, személyre szóló összeállítása, az egyéni fejlesztési tervek figyelembe vételével Az IKT alapú oktatási módszerek fejlesztésére az alábbi lehetıségek nyílnak: multimédiás prezentáció az oktatásban legelterjedtebb frontális módszertant támogatja CBT (Computer Based Teaching, számítógéppel segített tanítás) interaktív elemekkel teheti hatékonyabbá az oktatást, lehetıséget nyújthat az SNI tanulók fejlesztésére, segítheti új típusú módszertan alkalmazását. A kompetencia alapú programcsomagok több programja tudatosan felhasználja a számítógépek, internet és egyéb digitális technikák lehetıségeit Iskolánkban a kompetencia alapú oktatásban részt vevı osztályok éves órakeretének 25 % a IKT eszközökkel támogatott óra. Sok lehetıség közül választanak kollégáink a számítógéppel támogatott oktatásban: Nagy hatékonysággal egészítik ki a projektoktatás vagy kooperatív foglalkozások eszközrendszerét A digitális kultúra elterjesztését a digitális tananyagok, oktatóprogramok segítik Változatos órai felhasználást kínál a Sulinet Digitális Tudásbázisa (SDT): mozgóképek, képek, hangok, diák, animációk IKT-val támogatott mérés-értékelés új eszközei: számítógép segítségével kitöltött tesztek Bemeneti (tanóra elején) mérés fejlesztı célú mérés-értékelés (tanóra során) összegzı, szummatív értékelési eljárás a tanulók tudásszintjének mérésére 10

11 számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédiás eszközök igénybevétele a tanórán a mérés-értékelési folyamatban interaktív tábla alkalmazása A pedagógusok az órákra való felkészülésükhöz, a dolgozatok elkészítéséhez, hivatalos ügyek intézéséhez, levelezéshez napi szinten, rendszeresen használják a számítógépet. Az iskolai adminisztráció szinte már elképzelhetetlen lenne számítógép nélkül: levelezés, jelentések-kimutatások, leltározás étkezés nyilvántartás stb. A tantestület 70 %-a rendelkezik azzal a tudással, mely az infokommunikációs technológiák oktatásban történı alkalmazásához szükséges. Továbbá szükséges a pedagógiai programunkba és helyi tantervekbe beépíteni a kompetencialapú oktatás elemeit. Az új módszer alkalmazásával, melynek szerves része az interaktív tábla, megnı a tanulókra fordítható idı, színesebbek, interaktívabbak lesznek az órák, a tanulók érdeklıdése megnıhet a különbözı tantárgyak iránt. 3.7 IKT terület SWOT analízise Belsı befolyásolható tényezık Erısségei tanárok elkötelezettsége tanárok motiváltsága tanulók elızetes tudása tanulók motiváltsága Külsı - nem befolyásolható tényezık Lehetıségek tanárok elkötelezettsége hosszú távú használhatóság újabb pályázati lehetıségek jó gyakorlat átvétel látogatási lehetıség más intézménybe cégek magánszemélyek támogatása Gyengeségek tanulók állapota nem teszi lehetıvé a digitális írásbeliség elsajátítását felkészítı tanfolyamok használhatósága nem megfelelı elavuló eszközök interaktív tábla használatának gyakorlata Fenyegetések meg lesz-e az igényeknek megfelelı eszköz pótlás egyre súlyosabb tanulók jönnek adaptálási lehetıség bürokráciában való elveszettség a pályázati tájékoztatás a mentorok részérıl nem egységes 11

12 4. Jövıkép megfogalmazása Olyan iskolát szeretnénk, amelyben: A pedagógusok, tanárok az órára való felkészülés keretében több, elıre elkészített, feldolgozott tananyag és tanmenet közül választhatnak, amelyek online módon elérhetıek, tovább szerkeszthetıek és alakíthatóak. Az opcionálisan választható tananyagok és tanmenet mellé módszertani útmutató is tartozik. A különféle tananyagok illeszkednek a különbözı igényekhez (hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény, iskola típus, stb.). Az órán a pedagógus, tanár, az elıre elkészített anyagot multimédiás tartalmak bemutatására is alkalmas berendezéssel mutatja be, felhasználva az IKT az oktatásban témában megszerzett ismereteit. A diákok interaktív módon tapasztalhatják meg, illetve alakíthatják a tananyag elemeit, ami jelentısen hozzájárul a megértéshez és a tananyag elsajátításához. A diákok az órán kívüli idıszakban is hozzáférnek az órai anyaghoz, annak kiegészítéseihez, ezekkel kapcsolatban önellenırzı és tanári ellenırzés mellett végezhetı feladatokat kapnak. Az oktatási intézmény nagy sávszélességő Internet kapcsolattal rendelkezik és legalább annyi számítógépes állomással, ahány az IKT-val támogatott tananyagok tárgyainak oktatásához szükséges. Az intézmény minden egyes pedagógusa, tanára külön számítógéppel dolgozhat, amely munkát egységes adminisztrációs rendszer támogatja az oktatás minden területén. A tanulók tanulmányi elırehaladása, az intézménnyel való kapcsolata, esetleges kedvezményei egyértelmően és egyszerően meghatározhatóak. Az intézmény mőködése, a támogatások, bevételek felhasználása átlátható és költségekhez köthetı. A különbözı programok, elektronikus tananyagok sikeressége, felhasználása statisztikailag külön kutatások nélkül is mérhetı, ezáltal az erıforrásokat könnyebb a tényleg sikeres területek felé csoportosítani. 12

13 5. Stratégiai célok meghatározása Probléma IKT eszközök tanórai alkalmazása hiányos Hiányos az informatikai felszereltség Hiányos a pedagógusok IKT eszközök alkalmazásához szükséges kompetenciája Kevés az Internetes sávszélesség Cél IKT-val támogatott környezet kialakítása, melyben megvalósul az 3 tanuló/1 laptop Számítástechnikai gépterem fejlesztése IKT eszközök alkalmazásához a nevelık felkészítése Prioritás Intézkedés (Projektek, akciók) 2 IKT eszközök beszerzése 1 Elavult számítógépek cseréje 3 Továbbképzések szorgalmazása, az egymástól való tanulás érvényesítése Sávszélesség bıvítése 4 Piackutatás, megrendelés elıkészítése Milyen változást eredményezhet az intézményben? Hang és képi megerısítés könnyítheti a gyerekek tanulását. Zárkózottabb gyerekeket is be lehet vonni a tanórába Több diák ismerkedhet meg a informatikával. A tanfolyam jellegétıl függıen képesség fejlesztés, módszerek elsajátítása 30/1 MBit/sec sávszélesség a kompetencia-alapú oktatás fenntarthatóságát szolgálja Milyen forrásból és mennyiért valósítható meg? pályázat TIOP pályázat Nem igényel forrást, amennyiben belsıs tartja Költségvetés 4000Ft/hó A megvalósítás határideje szept dec szept. A cél elérését befolyásoló tényezık Tanárok motiváltsága az új információ megszerzésére, akár szabad idejükbe (nyári szünet) Költségvetési források szőkülése

14 6. A célok eléréséhez szükséges projekttervi lépések Feladat: IKT-val támogatott környezet kialakítása Lépések: IKT eszközök beszerzés Tervezett költségek: TIOP pályázat forrása Várható hatások: Megfelelı számú IKT eszközök lesznek Feladat: IKT eszközök alkalmazásához a nevelık felkészítése Lépések: Belsı továbbképzés szervezése, jó gyakorlatok átvétele Tervezett költségek: lehetıségek szerint (pályázat) Várható hatások: Informatikai készségek kialakulás 7. TÁMOP-ban vállalt, IKT-val kapcsolatos fenntarthatósági monitoring mutatók teljesíthetıségének feltételei Az informatikai stratégiánkban megfogalmazott célok, feladatok mindegyike a kompetenciaalapú oktatás fenntarthatóságát szolgálja. Ezek segítségével az IKT alapú oktatás fokozatosan kiterjeszthetı a következı öt év alatt minden évfolyamon a teljes óraszám 25 százalékára a közismereti tárgyakból. A digitális kompetencia területet szeretnénk erısíteni kereszttantervi formában. Mindez szerepel az intézmény pedagógiai programjában is, s ezen célok összhangban vannak az intézmény küldetésével, s annak értékeit erısítik a megvalósulás során. A digitális kompetencia eszközszükséglete ráépül az intézmény informatikai struktúrájára és annak egyben szerves része is. Nem szabad azonban csak a hagyományos értelemben vett hardver-szoftver beruházásra gondolni csak. A hozzáadott pedagógiai értékek nélkül amelyek jelentıs szemléletváltással is járnak az órák megtervezésében, levezetésében a fejlesztési célok nem lehetnek eredményesek. Belsı képzések, hospitálások keretében átadjuk a már megszerzett tudást a programba újonnan belépı kollégáknak. A vállalások teljesítésének további feltétele, hogy legalább 30/1 MBit/sec sávszélesség bıvítésére kerüljön sor. 8. Záró gondolatok Gyermekeink jövıjének érdekében kiemelt szerepet szánunk az IKT kompetenciák fejlesztésére. Korunk megköveteli, hogy a mi tanulóink is felhasználói szinten rendelkezzenek számítástechnikai alapismeretekkel. Egyre több tanulót kell bevonni és megtanítani, hogy miként használják a kész programokat, hogyan hasznosítsák ismereteiket. A meglévı géppark és a pedagógusok szaktudása, a tanulók lelkesedése már eddig is szép eredményeket hozott. A fejlesztés során erre lehet alapozni. 9. Felülvizsgálat idıpontja A stratégia a fenti idıszak alatt évente felülvizsgálandó. A célok megvalósításának feltétele a források rendelkezésre állása.

15 A beavatkozás területei Projekt leírás 1 Általános célok Kompetencia területenként legyen digitális tábla 2 Projekt célja Kompetencia területenként a kötelezı tanórai foglalkozások teljes intézményi idıkeretének legalább %-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenı rendszerben kell elérni. 3 Várt eredmények Digitális tábla legyen minden tanteremben Objektíven igazolható eredményességi mutatók 15 Hatás indikátorok A tanulók motiváltsága tanórán javul. Módszertani megújulás, új eszközök használatának elterjedése a tantestületen belül 13 Cél indikátorok A digitális táblák kihasználtsága min. 25 %-os 11 Eredmény indikátorok interaktív tábla projektorral, számítógéppel Az ellenırzés forrásai és eszközei 16 Forrása Elégedettségi kérdıív (tanulók) Digitális tartalmakat dokumentáló óratervek 14 Forrása Kiadott tanúsítványok nyilvántartása Vizsgajegyzıkönyvek Jelenléti ív 12 Forrása Táblák vásárlását tanosító számlák Feltételezések (Külsı tényezık) 8 Feltételezések A pedagógusok is igénylik a digitális táblákat a tantermekben. Kompetencia alapú oktatás bevezetése, melynek eszközi feltétele a digitális tábla. 7 Feltételezések Pénzforrás a táblák beszerzéséhez rendelkezésre áll 4 Tevékenységek Pályázatok figyelése Anyagi források felkutatása Támogatók keresése a beszerzéshez 9 Eszközök Interaktív tábla Projektor Számítógép 10 Forrása - Költségek Tantermenként Ft (Számítógép lehet akciós is) 6 Feltételezések Projektorokat, táblákat felszerelı szakember gárda megléte (Szülık, vagy iskolai technikus) 5 Elıfeltételek Folyamatos igény a módszertani megújulásra

16 A beavatkozás területei Projekt leírás Objektíven igazolható eredményességi mutatók Az ellenırzés forrásai és eszközei Feltételezések és kockázatok (Külsı tényezık) 1 Általános (hosszú távú, átfogó) célok Képzések a pedagógusok számára 15 Hatás indikátorok A tanítás módszertani megújulása, a digitális tartalmak használatának elterjedése a tantestületen belül 16 Az indikátorok forrásai Digitális tartalmakat dokumentáló tanmenetek, óralátogatások 2 Projekt konkrét célkitőzése Az IKT-vel támogatott tanóra tartásához szüksége ismeretek készségek elsajátítása 3 Várt eredmények A tantestület használja a digitális eszközöket, tananyagtartalmakat 13 Cél indikátorok % közötti IKT támogatott tanórák 11 Eredmény indikátorok 15 fı képzése 14 Az indikátorok forrásai Megszerzett tanúsítványok 12 Az indikátorok forrásai Képzést, vásárlást igazoló számlák 8 Feltételezések és kockázatok A pedagógusok igénylik a meglévı és majd rendszerbe kerülı IKT eszközök használatát, az ehhez szükséges digitális kompetenciát 7 Feltételezések és kockázatok Rendelkezünk pénzforrással a továbbképzésekre 4 Tevékenységek Továbbképzési normatíva tervezése Belsı képzések elindítása, szaktanárok, segítségével 9 Eszközök SDT SULINET Digitális tananyagtartalmak Oktató szoftverek 10 Információforrások Képzésekként 30 e Ft belsı képzések óradíja Digitális oktatócsomagok vásárlása csomagonként kb 50 e Ft 6 Feltételezések és kockázatok A belsı képzés megtartásához rendelkezésünkre állnak szaktanárok 5 Elıfeltételek A tantestület igényli a módszertani megújulást

17 A beavatkozás területei Projekt leírás 1 Általános (hosszú távú, átfogó) célok TÁMOP IKT eszközökkel támogatott órák számának növelése az oktatás hatékonyságának növekedése 2 Projekt konkrét célkitőzése Az IKT- val segített tanóra tartásához a feltételek biztosítása a kompetencia alapú oktatás támogatása a tanulók egyedi fejlıdéséhez igazodó tanulási folyamat a hátrányos helyzetőek és az SNI tanulók integrációjának támogatása 3 Várt eredmények Digitális írásbeliség megerısödése, az elektronikus tanulás képességének kialakítása (E-learning) Objektíven igazolható eredményességi mutatók 15 Hatás indikátorok multimédiás prezentáció interaktív elemekkel támogatott oktatás egyéni kompetenciafejlesztéshez e-learning, az önálló vagy mentorált tanulás kialakítása digitális tananyagtartalmak fejlesztése és ezek megjelenése 13 Cél indikátorok interaktív tartalmak megjelenése a pedagógiai programban 11 Eredmény indikátorok Az ellenırzés forrásai és eszközei 16 Az indikátorok forrásai az oktatás hatékonyságának növekedése Ellenırzések, napló 14 Az indikátorok forrásai Pedagógiai program Helyi tanterv 12 Az indikátorok forrásai Tanmenetek Feltételezések és kockázatok (Külsı tényezık) 8 Feltételezések és kockázatok A pedagógusok igénylik a módszertani megújulást és végrehajtják vállalásaikat 7 Feltételezések és kockázatok Helyes a tanév tervezése, a termek eszközök elérhetıek 4 Tevékenységek oktatás adminisztráció korszerő kontrolling módszerekre épülı tervezése 9 Eszközök 10 Információforrások Tantárgyfelosztás, órarendek tantárgytömbösítés 6 Feltételezések és kockázatok A kollégák kellı jártasságot szereztek az IKT eszközök használatában 5 Elıfeltételek Rendelkezünk a megfelelı eszközökkel, digitális tartalmakkal

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA TÁMOP-3.1.4.- A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című konstrukció keretében a Szélrózsa elnevezésű pályázata. VMÖ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA 2009-2016 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS 2. HELYZETFELMÉRÉS Informatikai hálózat IKT eszközök IKT tartalom Belső tartalomszolgáltatás Adatbiztonság Vírusvédelem

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Középtávú terv az informatikai fejlesztésére a Borsos Miklós Általános Iskolában Tanácsadói megjegyzés: Az itt leírtak csak minták. Nem kötelezı követni. Mindenképpen javaslom a

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA - INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP -1.1.1-07/1-2008-0941 Vörösmarty

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola. IKT Stratégia Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola IKT Stratégia Nyíregyháza 2012 1. Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Informatikai Stratégiája www.kozmutza.hu 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. Hardver ellátottság...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Sokorópátka Középtávú terv az intézmény informatikai fejlesztésére takacs.andor@chello.hu 0620-9830-624 1/7 Az IKT

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Informatikai stratégia Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégia 2011-2015 Az Informatikai Stratégiát Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2011.(VI.27.) Kt. számú határozatával

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

IKT stratégia József Attila Általános Iskola

IKT stratégia József Attila Általános Iskola IKT stratégia József Attila Általános Iskola Az intézményi informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08.

A VKTKT iskoláinak. inak informatikai nak fejlesztése. Projektnyitó 2011.02.08. A VKTKT iskoláinak inak informatikai infrastruktúrájának nak fejlesztése se Projektnyitó 2011.02.08. TIOP -1.1.1-07/1-2008-06130613 Út t a nyertességig I. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA INFORMATIKAI STRATÉGIA A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban. TIOP -1.1.1-07/1-2008-0941 2 0

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

IKT stratégiai terv 2010-2015. Készítette: Koháry Orsolya szakmai vezető, igazgató. Fenntartó: Isaszeg Város Önkormányzata

IKT stratégiai terv 2010-2015. Készítette: Koháry Orsolya szakmai vezető, igazgató. Fenntartó: Isaszeg Város Önkormányzata IKT stratégiai terv 2010-2015 Készítette: Koháry Orsolya szakmai vezető, igazgató Fenntartó: Isaszeg Város Önkormányzata Bevezetés A stratégia célja a fenti időszakra az intézmény informatikai állapotfelmérése

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma IDİMÉRLEG NAPLÓ PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Az idımérleg napló kitöltése A kutatás célja, hogy idımérleg-naplók segítségével betekintést nyerjünk

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia Szent István Általános Iskola Informatikai stratégia 2011-2015 Bevezetés Az intézmény neve: Szent István Általános Iskola Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. OM azonosítója: 200895 Időszak:

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat

Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat Félévi értékelés TÁMOP 3.1.4. pályázat 2009. AUGUSZTUS Augusztus 17-18-19 Projektmenedzsment képzés Augusztus 17-18-19 Szövegértés-szövegalkotás módszertani képzés Augusztus 24-25-26 Matematika módszertani

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Felmérés célja: 1. a meglévő információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT) eszközeinek életkora, 2. a meglévő IKT eszközök

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma

A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma A Paragvári és a Neumann Iskola konzorciuma Pályázatunk címe Közös tudásbázis kialakítása az iskolai könyvtárak fejlesztésével Együttműködés a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Neumann János Általános

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben