Általános Üzletszabályzat. K.9. számú melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzletszabályzat. K.9. számú melléklete"

Átírás

1 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.). számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K.9. számú melléklete A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Általános szerződési feltételek bankkártya üzletágra vonatkozóan

2 2 A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Általános szerződési feltételek bankkártya üzletágra vonatkozóan A Takarékbank Zrt (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; továbbiakban Kártyakibocsátó ), továbbá a Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (4028 Debrecen, Simonyi u. 20.) (továbbiakban: Kártya társkibocsátó ) jelen Üzletszabályzatban (továbbiakban: Üzletszabályzat ) meghatározott szolgáltatásokat az itt meghatározott általános szerződési feltételek szerint nyújtja a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos részére. Ha a Bankkártyaszerződés bármely rendelkezése ellentétes a jelen Üzletszabályzatban írtakkal, akkor a Bankkártya szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyban a Bankkártyaszerződés rendelkezései az irányadók. A Bankkártyaszerződésben, illetve jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kártyakibocsátó Általános Szerződési Feltételei az irányadók. Az Üzletszabályzat nyilvános, az a Hitelszövetkezet ügyfelei részére nyitva álló üzleti helyiségében megtekinthető és a Hitelszövetkezet azt a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja. 1. FOGALMAK Autorizáció (engedélyezés): a Kártyakibocsátóval szerződéses kapcsolatban álló engedélyezési központ által a tranzakciós kérésre adott válasz. Bankjegykiadó automata (ATM): Bankkártyával PIN kód megadásával működtethető, elsősorban pénztári funkciókat ellátó bankjegykiadó automata, mely alkalmas készpénzfelvételre, valamint lehetőséget biztosíthat befizetésre, PIN cserére, egyenleglekérdezésre, mobiltelefon feltöltésre és egyéb szolgáltatások igénybevételére. Bankkártya: Olyan távolról hozzáférést biztosító eszköz, amellyel birtokosa, rendszerint PIN kód vagy más hasonló azonosító használatával rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló bankszámla-követeléséről. Bankkártyaszerződés: A Számlatulajdonos, a Kártyabirtokos és a Kártyakibocsátó kiemelt közvetítőjeként eljáró Szentesi Hitelszövetkezet között megkötött egyedi szerződés, mely az ajánlattételnek minősülő, kitöltött Bankkártyaigénylőlap/ Bankkártyaszerződés Kártyakibocsátó általi aláírásával jön létre. Bankkártya Üzletszabályzat és Általános Üzleti Feltételek: jelen dokumentumot jelentik. Elfogadóhely: Mindazon helyeket jelöli (ATM-k, kereskedők, bankfiók, posta stb.), ahol a Bankkártyán szereplő Nemzetközi Kártyatársaság logója feltüntetésre kerül. Igénylőlap: A Bankkártya igénylésére szolgáló dokumentum, mely az igénylő általi kitöltéssel és aláírással szerződéses ajánlatnak, annak a Kártyakibocsátó vagy Kártya társkibocsátó aláírásával Bankkártyaszerződésnek minősűl.

3 3 Kártyabirtokos: Az a fő- vagy társkártyabirtokos természetes személy, akinek a nevére a Bankkártyát kiállították. A társkártyabirtokos kizárólag Számlatulajdonos/főkártyabirtokos megbízása alapján jogosult a Bankkártya használatára. Kártyakibocsátó: Takarékbank Zrt. Kártya társkibocsátó/forgalmazó: A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet, amelynél a Számlatulajdonos a bankszámláját vezeti, és amely a Számlatulajdonossal/ Kártyabirtokossal, mint a Kártyakibocsátó kiemelt közvetítője - Bankkártyaszerződést köt, és Bankkártyát bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére. Limit: A Kártya társkibocsátó Hirdetményében határértékeket (limiteket) állapíthat meg a Bankkártya használatához kapcsolódóan a készpénzfelvétel összegére és darabszámára, valamint a Bankkártyával történő vásárlások összegére és darabszámára vonatkozólag. Logo: Az a közös jel, embléma, amely a bankkártyákon és az Elfogadóhelyeken szerepel, és tájékoztatja a Kártyabirtokost arról, hogy melyek azok a helyek, ahol a kártya használható. PIN kód: A Bankkártyához tartozó, kizárólag a Kártyabirtokos által ismert 4 karakterű azonosító szám, amely az egyes tranzakciók esetében lehetővé teszi a Bankkártya elektronikus berendezéseken keresztül történő használatát. A PIN a Kártyabirtokos személyes, elektronikus aláírása, titkos jelszava, amellyel azonosítja önmagát a bankkártya szolgáltatások igénybevételekor. POS terminál: Az Elfogadóhelyeken felszerelt, a bankkártyával kezdeményezett tranzakciók lebonyolítására alkalmas elektronikus berendezés (elektronikus kártyaleolvasó), amelyhez PIN kód beviteli billentyűzet tartozik. SMS kártyaőr(kártyafigyelő): a kártyacsalásokhoz kapcsolódó kockázatok csökkentése érdekében a SIA Hungary által nyújtott szolgáltatás keretében rövid szöveges üzenet küldése az elektronikusan engedélyezett, valamint sikertelen és törölt tranzakciókról a szolgáltatást igénylő Kártyabirtokos mobiltelefonjára. Számlatulajdonos: Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Kártyakibocsátónál (Kártya társkibocsátónál) a Bankkártya tranzakciók lebonyolítására szolgáló bankszámla tulajdonosa. 2. A BANKKÁRTYA IGÉNYLÉSE, SZERZŐDÉSKÖTÉS 2.1. Kártya társkibocsátó a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli kérelmére bocsát Bankkártyát a Kártyabirtokos(ok) rendelkezésére. A Számlatulajdonos felelős a Kártyabirtokos (ok) kártyahasználatáért és köteles gondoskodni arról, hogy a Kártyabirtokos(ok) a jelen Üzletszabályzat feltételeit betartsák. A Számlatulajdonos nem jogosult megismerni a Kártyabirtokos(ok) részére rendelkezésre bocsátott PIN kódot. A Kártyakibocsátóval szemben hatálytalan a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos(ok) megállapodása a Bankkártya használatával kapcsolatban.

4 A Számlatulajdonos írásbeli nyilatkozat alapján, a letiltás szabályainak alkalmazásával letilthatja a Kártyabirtokos Bankkártya használatát. Ez esetben a Bankkártya Kártyakibocsátóhoz való visszajuttatásáról a Számlatulajdonos köteles gondoskodni A Számlatulajdonos és /vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult, mint leendő Kártyabirtokos a Kártya társkibocsátónál Igénylőlap kitöltésével és aláírásával tehet szerződéses ajánlatot Bankkártya igénybevételére. A Számlatulajdonos (Kártyabirtokos) az Igénylőlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kártya társkibocsátó az általa kitöltött adatokat ellenőrizze. Az ajánlat az Igénylőlap Kártya társkibocsátó általi aláírásával, az aláírás időpontjában válik szerződéssé. A Kártya társkibocsátó jogában áll a kártyaigénylést indokolás nélkül visszautasítani A Bankkártya megszemélyesítése csak a Kártyabirtokos személyi azonosító okmányában szereplő névre történhet A Kártyabirtokos értesítési címként postafiókot vagy bankfiókot nem adhat meg A Számlatulajdonos/Kártyabirtokos a Bankkártya rendelkezésére bocsátása tekintetében a Kártyakibocsátóval áll szerződéses jogviszonyban, függetlenül attól, hogy a bankszámláját a Kártyakibocsátó vagy a Kártya társkibocsátó vezeti-e A Kártya társkibocsátó tájékoztatja a Számlatulajdonost arról, hogy a Bankkártya előállításának a Kondíciós listában közzétett költségével a bankszámlát megterheli, továbbá arról, hogy a Bankkártya használatáért a bankszámlát megterheli az évente, a Kondíciós lista szerint felszámított díjjal A Kártya társkibocsátó a bankkártyát átvétel után aktiválni kell és aktív állapotban bocsátja a Kártyabirtokos rendelkezésére A Bankkártyát átvétel után aktiválni kell. A bankkártya aktiválására az alábbi módon van lehetőség: első PIN alapú tranzakcióval; Call Centeren keresztül (telefon: ); A Hitelszövetkezet központjában átvételkor. 3. A BANKKÁRTYASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A Kártya társkibocsátó fenntartja magának a jogot hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt a Számlatulajdonos számára nem hátrányos módon, egyoldalúan módosítsa. 3.1 A Kártya társkibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt a pénzforgalmi számla vezetésre vonatkozó általános szerződési feltételekben meghatározott feltételek és körülmények beállta esetén a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módon, egyoldalúan módosítsa. A Bankkártyaszerződés kamatot, díjat, költséget érintő a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen - módosítását a Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) a módosítás

5 5 hatálybalépését 60 nappal megelőzően, hirdetményben közzéteszi, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a Számlatulajdonos számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi. 3.2.A Kártya társkibocsátó a Számlatulajdonost a módosítási szándékáról a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 2 hónappal értesíti. A módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt nem tájékoztatja a Kártya társkibocsátót arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Kártya társkibocsátót a Számlatulajdonos arról tájékoztatja, hogy a módosítást nem fogadja el, a Bankkártya-szerződés a módosítás hatálybalépése előtti munkanapon automatikusan megszűnik. 4. A BANKKÁRTYASZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 4.1. A Bankkártya szerződés megszűnik: közös megegyezéssel, a megállapodott időpontban; felmondással, a felmondási idő leteltével; a bankszámlaszerződés megszűnésével; a Kártyabirtokos bankszámla feletti rendelkezési jogának megszűnésével, a Számlatulajdonos bejelentése alapján. azonnali hatállyal, ha a Kártyabirtokos nem tartja be a Bankkártyaszerződésben foglalt rendelkezéseket. Ilyennek minősül különösen ha a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos által el nem ismert bankkártya-használatot a PIN kóddal hajtották végre; a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos megszegte a Bankkártya, illetve a PIN kód átvételére, őrzésére vagy használatára vonatkozó, a jelen dokumentumban meghatározott vagy más módon előírt szabályokat; késedelmesen tett eleget a Bankkártya letiltására vonatkozó bejelentési kötelezettségének; a Bankkártyaszerződés megszűnésekor a Bankkártyát nem szolgáltatta vissza; társkártya esetén a főkártya megszűnésével Felmondásra a Számlatulajdonos a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával jogosult 1 hónapos felmondási idővel, míg a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, illetve súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal A Bankkártyaszerződés megszűnése esetén a Számlatulajdonos köteles a Bankkártyával kapcsolatos esedékes fizetési kötelezettségeit kiegyenlíteni és egyúttal fedezetet biztosítani a Kártya társkibocsátó számára a megszűnés napjáig keletkezett és később elszámolásra kerülő tranzakciókból eredő kifizetésekre és a bankköltségre A Bankkártyaszerződés megszűnésével egyidejűleg a Kártyabirtokos köteles a Bankkártyáját a számlavezetőnél leadni. 5. A BANKKÁRTYA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

6 A Kártya társkibocsátó a Bankkártya szerződés megkötésétől számított 15 napon belül telefonon keresztül értesíti a Kártyabirtokost bankkártyájának személyes átvételéről, vagy megállapodás esetén azt postai úton kézbesíti. Sikertelen kézbesítés miatt Kártya társkibocsátóhoz visszaérkezett Bankkártya vagy PIN küldemények kézhezvétele után Kártya társkibocsátó megkísérli a kapcsolatfelvételt a Számlatulajdonossal/ Kártyabirtokossal. Személyes átvétel esetén, a Bankkártya rendelkezésre bocsátása előtt a Kártyabirtokosnak fényképpel ellátott, aláírását is tartalmazó személyes okmánnyal kell igazolnia magát. Ellenkező esetben a Bankkártya átadását a Kártya társkibocsátó megtagadja A Kártyabirtokos a személyes átvétel előtt köteles ellenőrizni a Bankkártyán szereplő adatokat, majd azok rendben léte esetén a megfelelő helyen a Bankkártyát aláírni A Bankkártya átvételére vonatkozó értesítés keltezésének napjától számított 30 nap elteltével a Kártya társkibocsátó jogosult a Kondíciós listában meghatározott letéti díjat felszámítani és 3 hónap elteltével jogosult a Bankkártyaszerződést felmondani A Kibocsátó lezárt borítékban PIN kódot bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére. A Kártyakibocsátó gondoskodik arról, hogy a PIN kódot az előállítás során és a rendelkezésre bocsátásig terjedő időszak alatt a Kártyabirtokoson kívül más ne ismerhesse meg A Kártyabirtokos a Bankkártyát, mely a Kártyakibocsátó tulajdonát képezi, a Bankkártyaszerződésben foglaltak szerint használja. 6. A BANKKÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE, MEGÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA, VISSZASZOLGÁLTATÁSA 6.1. A Bankkártya a rajta feltüntetett érvényességi időszak lejárati napjának 24. órájáig érvényes A Bankszámlaszerződés megszűnésének időpontjában a kapcsolódó Bankkártya(k) lejártnak tekintendő(ek), függetlenül a rajta(uk) szereplő lejárati időponttól. A Bankkártyaszerződés megszűnéséről a Számlatulajdonosnak értesítenie kell a Kártyabirtokos(ok)-at. Ennek elmulasztásából eredő kár a Számlatulajdonost terheli A Kártya társkibocsátó a Bankkártya lejáratát megelőző 30 nappal automatikusan megújítja a Bankkártyát, amennyiben a Számlatulajdonos pénzügyi megítélése nem változott és a Számlatulajdonos vagy a Kártyabirtokos 45 nappal a lejárat előtt írásban nem jelezte, hogy nem kíván további bankkártyát Az új Bankkártyát a Kártyabirtokos személyesen, a lejárt Bankkártya egyidejű visszaszolgáltatásával veheti át, vagy postai kézbesítés esetén a régi kártya megsemmisítésével (átvágásával) veheti birtokba.

7 A Kártyabirtokos írásban pótkártyát igényelhet, ha a lejárati időn belül az rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, pl. megrongálódott, vagy a Kártyabirtokos neve megváltozott és ezt személyazonosító okmányában is érvényesítette (technikai csere). A pótkártya érvényességi ideje amennyiben a lejáratig több mint 4 hónap van hátra megegyezik az eredeti Bankkártyáéval A Kártyabirtokos írásban kérheti ellopott/elveszett/elrabolt Bankkártyájának pótlását, az eredeti Bankkártya érvényességi idején belül. Ebben az esetben a Bankkártya új kártyaszámmal és PIN kóddal kerül kibocsátásra, melynek érvényességi ideje megegyezik az eredeti Bankkártyájáéval, amennyiben a lejáratig több mint 4 hónap van hátra A 6.5. és 6.6. pontban írt pótkártyák előállításáért a Számlatulajdonos a Kártya társkibocsátó Kondíciós listában meghatározott díjat fizet, a Számlatulajdonos bankszámlájának megterhelésével A pótkártya átvételének szabályai megegyeznek a 6.4. pontban írtakkal A Kártyabirtokos köteles a Bankkártyát a Kártya társkibocsátó részére visszaszolgáltatni, ha a Bankkártya alapjául szolgáló bankszámlaszerződés és/vagy Bankkártya szerződés megszűnik; a Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) erre felszólítja A Bankkártya a Kártyakibocsátó kizárólagos tulajdona, ezért a Kártyakibocsátó Bankkártya visszaszolgáltatására irányuló felszólításának a Kártyabirtokos köteles haladéktalanul eleget tenni. Ha ezt nem teszi, úgy a Kártyakibocsátó jogosult a Bankkártyát a hatályos Hirdetményben közzétett letiltási díj felszámítása mellett letiltani A visszaadás elmulasztásából eredő és az esetleges további jogtalan használatból eredő károkért a felelősség a Kártyabirtokost és a Számlatulajdonost terheli. 7. A BANKKÁRTYA ÉS A PIN KÓD HASZNÁLATA ÉS ŐRZÉSE 7.1. A Kártyabirtokos köteles a PIN kódot titkosan kezelni, a kód megjegyzése után a PIN kódot tartalmazó borítékot azonnal megsemmisíteni vagy teljesen elkülönítetten tartani a Bankkártyától. Ennek megszegéséből eredő károk kizárólag a Kártyabirtokost terhelik. A Kártyabirtokos köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Bankkártya adataihoz, illetve a PIN kódhoz senki ne férhessen hozzá. Ha illetéktelen személy tudomására jutnak ezek az adatok, köteles ezt jelenteni és a Bankkártyát letiltatni. (ld. később.) 7.2. A Kártyabirtokos nem ruházhatja át a Bankkártya használati jogát, és nem teheti azt letétbe A PIN kód a Kártyabirtokos írásbeli kérelme alapján a Kondíciós Listában meghatározott díj megfizetése ellenében pótolható. 8. A BANKKÁRTYA RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

8 A Bankkártyával készpénzt lehet ATM-ből felvenni, illetve termékek és szolgáltatások ellenértékét lehet kiegyenlíteni az Elfogadóhelyeken kül- és belföldön, a kapcsolódó Bankszámlán szereplő egyenleg erejéig. A Kártyabirtokos a Bankkártya napi készpénzfelvételi és vásárlási limitjeit, valamint annak gyakoriságát a Hirdetményben feltüntetett díjak ellenében megváltoztathatja A Kártya társkibocsátó a Bankkártya használatával kapcsolatban hozzá benyújtott fizetési igényeket teljesíti és a Bankkártya alapjául szolgáló bankszámlára terheli, a beérkező jóváírásokat pedig jóváírja a Számlatulajdonos bankszámláján A Bankkártyával adott fizetési megbízás, illetve fizetési művelet visszavonhatatlan A Kártya társkibocsátó fizetési igényt az alábbi esetekben utasíthat vissza: a Kártyabirtokos személyazonosságában kétely merül fel; a Bankkártyát letiltották; a Bankkártya érvényességi ideje lejárt; a fizetési megbízás teljesítéséhez nincs fedezet A Számlatulajdonos köteles a Bankkártya alapjául szolgáló fedezetet, melyek a kártyatranzakciók lebonyolításához szükségesek, folyamatosan biztosítani Az ATM-ből történő készpénzfelvétel esetében az ATM-ből kapott bizonylat tájékoztatást ad a Kártyabirtokos részére a felvett készpénz összegéről, annak időpontjáról, az ATM helyéről, és bizonyos esetekben a fennmaradó egyenlegről. Ez a bizonylat - a tranzakció igazolására szolgáló elektronikus adattal megegyezően - ellenkező bizonyításáig rögzít és igazol minden műveletet A Bankkártyával történő készpénzfelvétel összege elszámolásra kerül a Kártya társkibocsátó által az elszámolásra való benyújtás értéknapjával ATM használata esetén a harmadik hibás PIN kód megadása után az automata a tranzakciót visszautasítja, és a Bankkártyát visszaadja vagy bevonja. Visszaadás esetén a Kártyabirtokos a Bankkártyát csak a következő nap 00:00 órájától használhatja. Bevonás esetén a Kártyabirtokosnak azonnal értesítenie kell a SIA által üzemeltetett Call Centert a következő telefonszámon: Az Elfogadóhelyeken a tranzakció jóváhagyása PIN kód, és/ vagy aláírás megadása mellett történik. A tranzakció jóváhagyását az Elfogadóhely egyéb biztonsági kód megadásához kötheti A Kártya társkibocsátó nem vállal felelősséget az abból eredő kárért, ha az elfogadóhely a Bankkártya elfogadását megtagadja, továbbá nem felel a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely közötti, a Bankkártya használatának alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért A Kártyabirtokos SMS szolgáltatást vehet igénybe, mely a Bankkártya biztonságos használatát támogatja. A szolgáltatás a bankszámlához kapcsolódó valamennyi

9 9 Bankkártyához beállítható. A Kártya társkibocsátó elektronikusan engedélyezett sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről és vásárlásról küld üzenetet. A szolgáltatásért a Kártya társkibocsátó a hatályos Kondíciós listában meghatározott díjat jogosult felszámítani Az Elfogadóhely kérésére a Kártyabirtokos köteles személyazonosságát igazolni A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártyabirtokos a Bankkártyát csak a bankszámlán fedezetül rendelkezésre tartott összeg erejéig használja A Kártya társkibocsátó a Számlatulajdonos bankszámláját a kártyamenedzsment rendszer által előállított tranzakciós adatok alapján terheli meg. A Kártya társkibocsátó az engedélyezett tranzakciók összegét a vonatkozó terhelés beérkezéséig, de maximum 30 napig tartja foglalásban. 9. DÍJAK, JUTALÉKOK ÉS KÖLTSÉGEK 9.1. A Kártyabirtokos a részére nyújtott bankkártya szolgáltatásokért a Kártya társkibocsátó mindenkor hatályos Kondíciós listában szereplő díjakat, jutalékokat és költségeket fizeti a Kártya társkibocsátó részére, melynek összegével az megterhelheti a Számlatulajdonos bankszámláját A Kártya társkibocsátó jogosult a felszámított díjak, jutalékok és költségek mértékét egyoldalúan, a Kártyabirtokosra kedvezőtlenül módosítani a Bankszámlaszerződésben, a Kondíciós listában illetve az Általános Üzletszabályzatban meghatározott esetekben az ott írt módon A Kártyakibocsátó a bankkártya szolgáltatások nyújtásához közreműködőt vehet igénybe. A Kártyakibocsátó a saját nevében igénybe vett, de a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos részére megrendelt és továbbértékesített szolgáltatások (közvetített szolgáltatás) ellenértékét jogosult a megrendelő Számlatulajdonosnak továbbszámlázni A Kártya társkibocsátó a Bankkártyával végrehajtott fizetési műveletekről havonta értesíti a Számlatulajdonost a bankszámlakivonattal. 10. A BANKKÁRTYA LETILTÁSA, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A Bankkártya letiltása a hatályos Kondíciós listában közölt letiltási díj felszámítása mellett a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos, illetőleg a Kártya társkibocsátó rendelkezése alapján történik A Bankkártya elvesztését, ellopását, elrablását, illetve ha a Bankkkártya adatai vagy a hozzátartozó PIN kód jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, vagy ha a Számlatulajdonos olyan bankkártyával végrehajtott tranzakciót észlelt a bankszámlakivonaton, amelyet nem ismer el, illetve ha a Bankkártyabirtokos bankszámla feletti rendelkezési joga megszűnt az erre vonatkozó tényt a Kártyabirtokos, illetve a

10 10 Számlatulajdonos köteles azonnal telefonon vagy személyesen bejelenteni az alábbi helyek valamelyikén és módon: a Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) nyitvatartási ideje alatt személyesen a fiók felkeresésével Kártyalopás, elrablás, illetve a Bankkártyával való visszaélés gyanúja esetén a Kártyabirtokos, illetve a Számlatulajdonos köteles haladéktalanul feljelentést tenni az illetékes rendőrségen és köteles a feljelentés másolatát a Kártyakibocsátóhoz eljuttatni A Bankkkártya letiltása, valamint a költség- és kockázatvállalás vonatkozásában a letiltás időpontjában Magyarországon érvényes helyi időt kell az irányadó időnek tekinteni A bejelentés akkor minősül megtettnek, ha a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos megadta a beazonosításához szükséges adatokat (Számlatulajdonos neve, Bankkártya fajtája, száma, Kártyabirtokos neve, anyja neve, születési adatai, levelezési címe, személyazonosító okmányának száma), és a letiltás tényét a bejelentés felvevője nyugtázta A Kártyabirtokos, illetve a Számlatulajdonos súlyosan gondatlan magatartásának minősül, ha a Kártyabirtokos és a Számlatulajdonos nem tesz eleget a Bankkártya letiltására vonatkozó azonnali bejelentési kötelezettségének A bejelentésről a call center hangfelvételt készít és nyilvántartást vezet, melyet 5 évig köteles megőrizni. A Kártyabirtokos a bejelentések tényéről, tartalmáról és időpontjáról igazolást kérhet Minthogy a bejelentő személyazonosságáról a letiltást felvevő szervezet csak korlátozottan képes meggyőződni, nem felel azokért a károkért, amelyek azért álltak elő, mert a bejelentés illetéktelen személytől származott A Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) nem felel a letiltással kapcsoltban a Kártyabirtokost/Számlatulajdonost terhelő kötelezettségek elmulasztásáért, az illetéktelen személytől érkező letiltásból eredő, a Kártyabirtokost/ Számlatulajdonost ért károkért A Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) jogosult letiltatni a Bankkártyát, amennyiben a Bankkártya elveszéséről, elrablásáról, ellopásáról, illetve hamisításáról tudomást szerez és a Bankkártyát a Kártyabirtokos, illetve a Számlatulajdonos nem tiltotta le; a Kártyabirtokos a Bankkártyaszerződésbe vagy jogszabályba ütköző módon használja a Bankkártyát; a Bankszámla/ Bankkkártyaszerződés megszűnt és a Bankkártya nem került visszaszolgáltatásra A letiltott Bankkártya helyett pótkártyát lehet igényelni. A letiltás végleges és visszavonhatatlan, azon túl a Bankkártyát nem lehet használni. Ha a bankkártya megkerülésére esély van, a Kártyakibocsátó dönthet a kártya ideiglenes blokkolásáról. Ha a Bankkártya 24 órán belül előkerül, akkor, a Kártyabirtokosnak a Kártyakibocsátóhoz kell fordulnia a Bankkártya újbóli aktiválása érdekében.

11 A Kártyakibocsátó jogosult a Bankkártya használatát felfüggeszteni, amennyiben a Számlatulajdonos vagy a Kártyabirtokos nem tartja be a Bankkártyaszerződésben foglaltakat. 11. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, REKLAMÁCIÓ A Kártyabirtokos a Bankkártyaszerződés hatályba lépésétől kezdve a bankkártyaszolgáltatásokkal kapcsolatosan információt, segítséget elsősorban a számlavezető Kártya társkibocsátótól kérhet a pontban meghatározott elérhetőségeken A Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos a bankszámlakivonat, valamint az egyes tranzakciókról készült bizonylatok alapján a tranzakciókkal kapcsolatban reklamációt jelenthet be. A bejelentés a számlavezető Kártya társkibocsátónál, az erre rendszeresített nyomtatványon írásban, a reklamáció alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatának melléklésével történhet. A reklamáció kivizsgálásához a Kártya társkibocsátó eredeti bizonylatok bemutatását is kérheti. A kért dokumentumok bemutatásának elmulasztásából eredő károkért a Kártya társkibocsátó nem vállal felelősséget A reklamáció bejelentésének határideje a kérdéses tranzakciót feltüntető bankszámlakivonat kiállításától számított 15 nap. A Számlatulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni a Kártya társkibocsátót, ha a bankszámlakivonatot az előző elszámolási időszak zárónapját követő hónap 20. napjáig nem kapja kézhez Ha a Kártyabirtokos/ Számlatulajdonos a reklamációt a pontban meghatározott határidőben nem jelenti be, úgy az elévülési időn belül érvényesítheti ugyan igényét, de a reklamáció határidőn kívüli bejelentéséből eredő kárért a Kártya társkibocsátó nem felel Az ATM használatával kapcsolatos reklamációk szintén a számlavezető Kártya társkibocsátónál, az erre rendszeresített nyomtatványon írásban, a reklamáció alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatának melléklésével történhet. Az ATM helytelen használatából és technikai hibájából eredő károkért a Kártya társkibocsátó nem vállal felelősséget A Bankkártyával fizetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációt a Kártyabirtokosnak elsősorban a termék eladójával és a szolgáltatás nyújtójával kell elintéznie. A Kártyabirtokos fizikai jelenléte nélkül végrehajtott tranzakció (pl. internetes vásárlás) reklamációs eljárásában a Kártya társkibocsátó a Nemzetközi Kártyatársasági szabályozásnak megfelelően jár el. A reklamációs eljárást követő esetleges jogvitában a Kártyakibocsátó nem vesz részt, de a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával a szükséges adatokat megadja a Kártyabirtokos részére Ha a reklamációt a Kártya társkibocsátó saját hatáskörében el tudja intézni, akkor 15 napon belül értesíti a Számlatulajdonost/Kártyabirtokost döntéséről és a megtett intézkedéseiről. Ha a reklamáció jogos, úgy a Számlatulajdonos számláján jóváírja a kifogásolt összeget.

12 Amennyiben a reklamáció elbírálására a Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott szabályok lesznek alkalmazandóak, úgy a Kártyakibocsátó a nemzetközi szabályokban előírt határidőn belül bírálja el a reklamációt az alábbiak szerint: alaptalan kifogás esetén elutasítja azt és arról a bejelentés megtételétől számított 15 napon belül írásban értesíti a reklamáló felet; jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a Kártya társkibocsátó haladéktalanul köteles megtéríteni a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos részére a fizetési művelet összegét, a bankszámlán a terhelés előtti állapotot helyreállítani és megtéríteni a fizető fél kárát figyelembe véve a pontban foglaltakat. A reklamáció elintézési határidejére a Kártyatársaság szabályzata az irányadó A reklamáció elutasítása esetén, ha ezt a Kártyakibocsátó megítélése szerint a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályzata lehetővé teszi, a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos kérelmére a Kártyakibocsátó a Nemzetközi Kártyatársaságnál külön eljárást kezdeményezhet A külön eljárás iránti kérelmet, a számlavezető Kártyakibocsátónál, vagy Kártya társkibocsátónál erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, az eljárás indokoltságát alátámasztó információk megadásával lehet megtenni A kérelem előterjesztésének határideje a reklamáció elutasítását tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 15 nap A Nemzetközi Kártyatársaságnál külön kérelemre indult eljárás költsége a Számlatulajdonost/ Kártyabirtokost terheli A reklamációval összefüggő költségeket a hatályos Kondíciós lista tartalmazza. 12. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK A Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos szerződésszegéséből és mulasztásából eredő károkért a Kártya társkibocsátó nem tartozik felelősséggel. A kiemelt közvetítőként megbízott Kártya társkibocsátó és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a megbízó Kártyakibocsátó felel A vonatkozó jogszabályok szerint a bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett, a Bankkártya elvesztéséből, ellopásából vagy jogosulatlan használatából eredő kárt a Kártyabirtokos /Számlatulajdonos legfeljebb Ft, azaz negyvenötezer forint erejéig viseli A bejelentési kötelezettség megtételét követően a Kártya társkibocsátó viseli a kárt az olyan, a Bankkártyával végrehajtott fizetési műveletek vonatkozásában, melyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Bankkártyával történtek, vagy a Bankkártya jogosulatlan használatából erednek, kivéve, ha a tranzakciók PIN kód megadásával kerültek végrehajtásra.

13 A Kártya társkibocsátó mentesül a alatt írt felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos csalárdul eljárva, vagy a kárt az alábbi kötelezettségei szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta: a PIN kódot nem tartotta biztonságban az adott helyzetben általában elvárható gondossági követelmények szerint; haladéktalanul nem jelentette be észlelése után, hogy a Bankkártyát ellopták, elvesztette vagy azt jogtalanul vagy jóvá nem hagyott módon használták Kizárólag a Kártyabirtokost és a Számlatulajdonost terheli a felelősség, ha a Bankkártyát a Kártyabirtokos nem rendeltetésszerűen használja, illetve a visszaszolgáltatandó Bankkártyát nem adja le, és ebből kár keletkezik A Kártyabirtokos és a Számlatulajdonos egymás közötti jogviszonya a Kártya társkibocsátó felé hatálytalan, az ebből eredő jogviták vonatkozásában a Kártya társkibocsátó nem felelős a Kártyabirtokos által a Számlatulajdonosnak okozott károkért. 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Kártyabirtokos az egyes tranzakciókról készült bizonylatot, valamint a Bankkártya használatával kapcsolatos valamennyi dokumentumot a saját érdekében köteles megőrizni és szükség esetén a Kártya társkibocsátó rendelkezésére bocsátani. Ellenkező esetben a Kártyakibocsátó az esetleges reklamációt a birtokában levő dokumentumok alapján bírálja el A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos a Bankkártyaszerződésben rögzített adataiban, illetve azzal összefüggő valamennyi lényeges körülményben történt változást köteles a számlavezető Kártya társkibocsátó részére haladéktalanul írásban bejelenteni A bankszámla legkorábban az ahhoz tartozó bankkártyák visszaszolgáltatását követő 30 nap elteltével szüntethető meg A bankszámla banktitoknak minősülő adatairól a Kártya társkibocsátó a Számlatulajdonos hozzájárulása nélkül csak a hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben és körben ad ki felvilágosítást harmadik személy részére. Ez alól kivételt képez a tiltólista közzététele az Elfogadóhelyek és Kifizetőhelyek részére, illetőleg a tranzakciók végrehajtásával kapcsolatos, a szükséges fedezet meglétéről vagy hiányáról történő információszolgáltatás A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Bankkártyaszerződést megszegő Számlatulajdonosról és Kártyabirtokosról a Kártyakibocsátó információt szolgáltasson az illetékes szerveknek A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)-ben meghatározott esetekben, az ott írt tartalommal, személyes adatai bekerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe, ideértve azt az esetet is, ha szerződéskötéskor valótlan információt, adatot közöl a Kártya társkibocsátóval.

14 A Számlatulajdonos/Kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a bankkártyájával összefüggő személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (2011. CXII.Tv.) rendelkezéseit figyelembe véve a bankkártyaműveletek feldolgozása érdekében a SIA Central Europe Zrt., mint a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. szerződött partnere külföldön ( Olaszországban) kezelje A Bankkártyaszerződésben, a jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hpt., a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény és a pénzforgalomra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Kártyakibocsátó Általános Szerződési Feltételei az irányadóak. Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Igazgatósága

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT A Széchenyi Bank Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12; tevékenységi engedély száma: E-206/2009; kelte: 2009. április 2; továbbiakban: Kártyakibocsátó ) jelen Üzletszabályzatban

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (K&H lakossági mobilinfo, K&H lakossági hitelkártya

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Kiegészítő fogalmi meghatározások

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Lakossági Ügyfelek részére szóló egységes Bankkártya hirdetmény Pillér Takarékszövetkezet www.pillertksz.hu Egységes Bankkártya Hirdetmény Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JANUÁR 02. NAPJÁTÓL (tartalmazza a 2012. november 08. napján meghirdetett kiegészítést) CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 1. FORINT ÉS

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Kártyagyártás + PIN pótlás Kártyagyártás pótlólag PIN pótlás

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.02. Hatályos: 2015.02.02-től Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: december 12. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A MULTIPONT KÁRTYÁKRÓL A hatályba lépés napja: december 12. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Multipont bankkártyák a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása/ bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes teljesítése esetén

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2013. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. december 19. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. Módosított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

Hirdetmény. Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói

Hirdetmény. Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Hirdetmény Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT JAVÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,3 Classic 4 Gold (Tensi CIB CIB Internet 2 234 Ft 4 48 16 733 Ft 856 Ft FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGHOZ...3 2. BANKKÁRTYA VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOKHOZ, pénzforgalmi számlákhoz...4

Részletesebben

I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával I. A bankkártyák használatáról A pénzügyi ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályok 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.05. Hatályos: 2015.04.15.-től Hpt. 279.. 15. bekezdés

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2014. AUGUSZTUS 1-TŐL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től 2015.11.02-TŐL NEM FORGALMAZOTT BANKKÁRTYÁK 2014.08.25-től az MTB 302/2014 sz. hitelintézeti körlevele alapján a bankpénztári POS felvétek díjainál

Részletesebben

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása.

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása. 1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz éves díjának változása. 45/2013.10.15. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI SMS SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások Bankszámla: a FÓKUSZ Takarékszövetkezet (6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a. cégj.:03-02-000232, a

Részletesebben

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től.

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től. 1/23 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezettel történt egyesülés

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONTOS ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA ÉS MASTERCARD PAYPASS KARÓRA KÉSZPÉNZ- HELYETTESÍTŐ FIZETÉSI

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 1-TŐL CIB Bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS 15.

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 2011. március 15-től a Bank nem fogad be Üzleti hitelkártyára vonatkozó új hiteligénylést. 2011. március 15-től a fennálló hitelszerződések az éves felülvizsgálatkor

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONT ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA, TOVÁBBÁ MASTERCARD PAYPASS KARÓRA ÉS MASTERCARD PAYPASS TAPASSZ

Részletesebben