Általános Üzletszabályzat. K.9. számú melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzletszabályzat. K.9. számú melléklete"

Átírás

1 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.). számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K.9. számú melléklete A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Általános szerződési feltételek bankkártya üzletágra vonatkozóan

2 2 A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Általános szerződési feltételek bankkártya üzletágra vonatkozóan A Takarékbank Zrt (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; továbbiakban Kártyakibocsátó ), továbbá a Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (4028 Debrecen, Simonyi u. 20.) (továbbiakban: Kártya társkibocsátó ) jelen Üzletszabályzatban (továbbiakban: Üzletszabályzat ) meghatározott szolgáltatásokat az itt meghatározott általános szerződési feltételek szerint nyújtja a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos részére. Ha a Bankkártyaszerződés bármely rendelkezése ellentétes a jelen Üzletszabályzatban írtakkal, akkor a Bankkártya szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyban a Bankkártyaszerződés rendelkezései az irányadók. A Bankkártyaszerződésben, illetve jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kártyakibocsátó Általános Szerződési Feltételei az irányadók. Az Üzletszabályzat nyilvános, az a Hitelszövetkezet ügyfelei részére nyitva álló üzleti helyiségében megtekinthető és a Hitelszövetkezet azt a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja. 1. FOGALMAK Autorizáció (engedélyezés): a Kártyakibocsátóval szerződéses kapcsolatban álló engedélyezési központ által a tranzakciós kérésre adott válasz. Bankjegykiadó automata (ATM): Bankkártyával PIN kód megadásával működtethető, elsősorban pénztári funkciókat ellátó bankjegykiadó automata, mely alkalmas készpénzfelvételre, valamint lehetőséget biztosíthat befizetésre, PIN cserére, egyenleglekérdezésre, mobiltelefon feltöltésre és egyéb szolgáltatások igénybevételére. Bankkártya: Olyan távolról hozzáférést biztosító eszköz, amellyel birtokosa, rendszerint PIN kód vagy más hasonló azonosító használatával rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló bankszámla-követeléséről. Bankkártyaszerződés: A Számlatulajdonos, a Kártyabirtokos és a Kártyakibocsátó kiemelt közvetítőjeként eljáró Szentesi Hitelszövetkezet között megkötött egyedi szerződés, mely az ajánlattételnek minősülő, kitöltött Bankkártyaigénylőlap/ Bankkártyaszerződés Kártyakibocsátó általi aláírásával jön létre. Bankkártya Üzletszabályzat és Általános Üzleti Feltételek: jelen dokumentumot jelentik. Elfogadóhely: Mindazon helyeket jelöli (ATM-k, kereskedők, bankfiók, posta stb.), ahol a Bankkártyán szereplő Nemzetközi Kártyatársaság logója feltüntetésre kerül. Igénylőlap: A Bankkártya igénylésére szolgáló dokumentum, mely az igénylő általi kitöltéssel és aláírással szerződéses ajánlatnak, annak a Kártyakibocsátó vagy Kártya társkibocsátó aláírásával Bankkártyaszerződésnek minősűl.

3 3 Kártyabirtokos: Az a fő- vagy társkártyabirtokos természetes személy, akinek a nevére a Bankkártyát kiállították. A társkártyabirtokos kizárólag Számlatulajdonos/főkártyabirtokos megbízása alapján jogosult a Bankkártya használatára. Kártyakibocsátó: Takarékbank Zrt. Kártya társkibocsátó/forgalmazó: A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet, amelynél a Számlatulajdonos a bankszámláját vezeti, és amely a Számlatulajdonossal/ Kártyabirtokossal, mint a Kártyakibocsátó kiemelt közvetítője - Bankkártyaszerződést köt, és Bankkártyát bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére. Limit: A Kártya társkibocsátó Hirdetményében határértékeket (limiteket) állapíthat meg a Bankkártya használatához kapcsolódóan a készpénzfelvétel összegére és darabszámára, valamint a Bankkártyával történő vásárlások összegére és darabszámára vonatkozólag. Logo: Az a közös jel, embléma, amely a bankkártyákon és az Elfogadóhelyeken szerepel, és tájékoztatja a Kártyabirtokost arról, hogy melyek azok a helyek, ahol a kártya használható. PIN kód: A Bankkártyához tartozó, kizárólag a Kártyabirtokos által ismert 4 karakterű azonosító szám, amely az egyes tranzakciók esetében lehetővé teszi a Bankkártya elektronikus berendezéseken keresztül történő használatát. A PIN a Kártyabirtokos személyes, elektronikus aláírása, titkos jelszava, amellyel azonosítja önmagát a bankkártya szolgáltatások igénybevételekor. POS terminál: Az Elfogadóhelyeken felszerelt, a bankkártyával kezdeményezett tranzakciók lebonyolítására alkalmas elektronikus berendezés (elektronikus kártyaleolvasó), amelyhez PIN kód beviteli billentyűzet tartozik. SMS kártyaőr(kártyafigyelő): a kártyacsalásokhoz kapcsolódó kockázatok csökkentése érdekében a SIA Hungary által nyújtott szolgáltatás keretében rövid szöveges üzenet küldése az elektronikusan engedélyezett, valamint sikertelen és törölt tranzakciókról a szolgáltatást igénylő Kártyabirtokos mobiltelefonjára. Számlatulajdonos: Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Kártyakibocsátónál (Kártya társkibocsátónál) a Bankkártya tranzakciók lebonyolítására szolgáló bankszámla tulajdonosa. 2. A BANKKÁRTYA IGÉNYLÉSE, SZERZŐDÉSKÖTÉS 2.1. Kártya társkibocsátó a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli kérelmére bocsát Bankkártyát a Kártyabirtokos(ok) rendelkezésére. A Számlatulajdonos felelős a Kártyabirtokos (ok) kártyahasználatáért és köteles gondoskodni arról, hogy a Kártyabirtokos(ok) a jelen Üzletszabályzat feltételeit betartsák. A Számlatulajdonos nem jogosult megismerni a Kártyabirtokos(ok) részére rendelkezésre bocsátott PIN kódot. A Kártyakibocsátóval szemben hatálytalan a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos(ok) megállapodása a Bankkártya használatával kapcsolatban.

4 A Számlatulajdonos írásbeli nyilatkozat alapján, a letiltás szabályainak alkalmazásával letilthatja a Kártyabirtokos Bankkártya használatát. Ez esetben a Bankkártya Kártyakibocsátóhoz való visszajuttatásáról a Számlatulajdonos köteles gondoskodni A Számlatulajdonos és /vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult, mint leendő Kártyabirtokos a Kártya társkibocsátónál Igénylőlap kitöltésével és aláírásával tehet szerződéses ajánlatot Bankkártya igénybevételére. A Számlatulajdonos (Kártyabirtokos) az Igénylőlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kártya társkibocsátó az általa kitöltött adatokat ellenőrizze. Az ajánlat az Igénylőlap Kártya társkibocsátó általi aláírásával, az aláírás időpontjában válik szerződéssé. A Kártya társkibocsátó jogában áll a kártyaigénylést indokolás nélkül visszautasítani A Bankkártya megszemélyesítése csak a Kártyabirtokos személyi azonosító okmányában szereplő névre történhet A Kártyabirtokos értesítési címként postafiókot vagy bankfiókot nem adhat meg A Számlatulajdonos/Kártyabirtokos a Bankkártya rendelkezésére bocsátása tekintetében a Kártyakibocsátóval áll szerződéses jogviszonyban, függetlenül attól, hogy a bankszámláját a Kártyakibocsátó vagy a Kártya társkibocsátó vezeti-e A Kártya társkibocsátó tájékoztatja a Számlatulajdonost arról, hogy a Bankkártya előállításának a Kondíciós listában közzétett költségével a bankszámlát megterheli, továbbá arról, hogy a Bankkártya használatáért a bankszámlát megterheli az évente, a Kondíciós lista szerint felszámított díjjal A Kártya társkibocsátó a bankkártyát átvétel után aktiválni kell és aktív állapotban bocsátja a Kártyabirtokos rendelkezésére A Bankkártyát átvétel után aktiválni kell. A bankkártya aktiválására az alábbi módon van lehetőség: első PIN alapú tranzakcióval; Call Centeren keresztül (telefon: ); A Hitelszövetkezet központjában átvételkor. 3. A BANKKÁRTYASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A Kártya társkibocsátó fenntartja magának a jogot hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt a Számlatulajdonos számára nem hátrányos módon, egyoldalúan módosítsa. 3.1 A Kártya társkibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a kamatot, díjat, költséget vagy bármely más szerződési feltételt a pénzforgalmi számla vezetésre vonatkozó általános szerződési feltételekben meghatározott feltételek és körülmények beállta esetén a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módon, egyoldalúan módosítsa. A Bankkártyaszerződés kamatot, díjat, költséget érintő a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen - módosítását a Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) a módosítás

5 5 hatálybalépését 60 nappal megelőzően, hirdetményben közzéteszi, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a Számlatulajdonos számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi. 3.2.A Kártya társkibocsátó a Számlatulajdonost a módosítási szándékáról a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 2 hónappal értesíti. A módosítást a Számlatulajdonos részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt nem tájékoztatja a Kártya társkibocsátót arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Kártya társkibocsátót a Számlatulajdonos arról tájékoztatja, hogy a módosítást nem fogadja el, a Bankkártya-szerződés a módosítás hatálybalépése előtti munkanapon automatikusan megszűnik. 4. A BANKKÁRTYASZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 4.1. A Bankkártya szerződés megszűnik: közös megegyezéssel, a megállapodott időpontban; felmondással, a felmondási idő leteltével; a bankszámlaszerződés megszűnésével; a Kártyabirtokos bankszámla feletti rendelkezési jogának megszűnésével, a Számlatulajdonos bejelentése alapján. azonnali hatállyal, ha a Kártyabirtokos nem tartja be a Bankkártyaszerződésben foglalt rendelkezéseket. Ilyennek minősül különösen ha a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos által el nem ismert bankkártya-használatot a PIN kóddal hajtották végre; a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos megszegte a Bankkártya, illetve a PIN kód átvételére, őrzésére vagy használatára vonatkozó, a jelen dokumentumban meghatározott vagy más módon előírt szabályokat; késedelmesen tett eleget a Bankkártya letiltására vonatkozó bejelentési kötelezettségének; a Bankkártyaszerződés megszűnésekor a Bankkártyát nem szolgáltatta vissza; társkártya esetén a főkártya megszűnésével Felmondásra a Számlatulajdonos a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával jogosult 1 hónapos felmondási idővel, míg a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 2 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, illetve súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal A Bankkártyaszerződés megszűnése esetén a Számlatulajdonos köteles a Bankkártyával kapcsolatos esedékes fizetési kötelezettségeit kiegyenlíteni és egyúttal fedezetet biztosítani a Kártya társkibocsátó számára a megszűnés napjáig keletkezett és később elszámolásra kerülő tranzakciókból eredő kifizetésekre és a bankköltségre A Bankkártyaszerződés megszűnésével egyidejűleg a Kártyabirtokos köteles a Bankkártyáját a számlavezetőnél leadni. 5. A BANKKÁRTYA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

6 A Kártya társkibocsátó a Bankkártya szerződés megkötésétől számított 15 napon belül telefonon keresztül értesíti a Kártyabirtokost bankkártyájának személyes átvételéről, vagy megállapodás esetén azt postai úton kézbesíti. Sikertelen kézbesítés miatt Kártya társkibocsátóhoz visszaérkezett Bankkártya vagy PIN küldemények kézhezvétele után Kártya társkibocsátó megkísérli a kapcsolatfelvételt a Számlatulajdonossal/ Kártyabirtokossal. Személyes átvétel esetén, a Bankkártya rendelkezésre bocsátása előtt a Kártyabirtokosnak fényképpel ellátott, aláírását is tartalmazó személyes okmánnyal kell igazolnia magát. Ellenkező esetben a Bankkártya átadását a Kártya társkibocsátó megtagadja A Kártyabirtokos a személyes átvétel előtt köteles ellenőrizni a Bankkártyán szereplő adatokat, majd azok rendben léte esetén a megfelelő helyen a Bankkártyát aláírni A Bankkártya átvételére vonatkozó értesítés keltezésének napjától számított 30 nap elteltével a Kártya társkibocsátó jogosult a Kondíciós listában meghatározott letéti díjat felszámítani és 3 hónap elteltével jogosult a Bankkártyaszerződést felmondani A Kibocsátó lezárt borítékban PIN kódot bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére. A Kártyakibocsátó gondoskodik arról, hogy a PIN kódot az előállítás során és a rendelkezésre bocsátásig terjedő időszak alatt a Kártyabirtokoson kívül más ne ismerhesse meg A Kártyabirtokos a Bankkártyát, mely a Kártyakibocsátó tulajdonát képezi, a Bankkártyaszerződésben foglaltak szerint használja. 6. A BANKKÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE, MEGÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA, VISSZASZOLGÁLTATÁSA 6.1. A Bankkártya a rajta feltüntetett érvényességi időszak lejárati napjának 24. órájáig érvényes A Bankszámlaszerződés megszűnésének időpontjában a kapcsolódó Bankkártya(k) lejártnak tekintendő(ek), függetlenül a rajta(uk) szereplő lejárati időponttól. A Bankkártyaszerződés megszűnéséről a Számlatulajdonosnak értesítenie kell a Kártyabirtokos(ok)-at. Ennek elmulasztásából eredő kár a Számlatulajdonost terheli A Kártya társkibocsátó a Bankkártya lejáratát megelőző 30 nappal automatikusan megújítja a Bankkártyát, amennyiben a Számlatulajdonos pénzügyi megítélése nem változott és a Számlatulajdonos vagy a Kártyabirtokos 45 nappal a lejárat előtt írásban nem jelezte, hogy nem kíván további bankkártyát Az új Bankkártyát a Kártyabirtokos személyesen, a lejárt Bankkártya egyidejű visszaszolgáltatásával veheti át, vagy postai kézbesítés esetén a régi kártya megsemmisítésével (átvágásával) veheti birtokba.

7 A Kártyabirtokos írásban pótkártyát igényelhet, ha a lejárati időn belül az rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, pl. megrongálódott, vagy a Kártyabirtokos neve megváltozott és ezt személyazonosító okmányában is érvényesítette (technikai csere). A pótkártya érvényességi ideje amennyiben a lejáratig több mint 4 hónap van hátra megegyezik az eredeti Bankkártyáéval A Kártyabirtokos írásban kérheti ellopott/elveszett/elrabolt Bankkártyájának pótlását, az eredeti Bankkártya érvényességi idején belül. Ebben az esetben a Bankkártya új kártyaszámmal és PIN kóddal kerül kibocsátásra, melynek érvényességi ideje megegyezik az eredeti Bankkártyájáéval, amennyiben a lejáratig több mint 4 hónap van hátra A 6.5. és 6.6. pontban írt pótkártyák előállításáért a Számlatulajdonos a Kártya társkibocsátó Kondíciós listában meghatározott díjat fizet, a Számlatulajdonos bankszámlájának megterhelésével A pótkártya átvételének szabályai megegyeznek a 6.4. pontban írtakkal A Kártyabirtokos köteles a Bankkártyát a Kártya társkibocsátó részére visszaszolgáltatni, ha a Bankkártya alapjául szolgáló bankszámlaszerződés és/vagy Bankkártya szerződés megszűnik; a Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) erre felszólítja A Bankkártya a Kártyakibocsátó kizárólagos tulajdona, ezért a Kártyakibocsátó Bankkártya visszaszolgáltatására irányuló felszólításának a Kártyabirtokos köteles haladéktalanul eleget tenni. Ha ezt nem teszi, úgy a Kártyakibocsátó jogosult a Bankkártyát a hatályos Hirdetményben közzétett letiltási díj felszámítása mellett letiltani A visszaadás elmulasztásából eredő és az esetleges további jogtalan használatból eredő károkért a felelősség a Kártyabirtokost és a Számlatulajdonost terheli. 7. A BANKKÁRTYA ÉS A PIN KÓD HASZNÁLATA ÉS ŐRZÉSE 7.1. A Kártyabirtokos köteles a PIN kódot titkosan kezelni, a kód megjegyzése után a PIN kódot tartalmazó borítékot azonnal megsemmisíteni vagy teljesen elkülönítetten tartani a Bankkártyától. Ennek megszegéséből eredő károk kizárólag a Kártyabirtokost terhelik. A Kártyabirtokos köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Bankkártya adataihoz, illetve a PIN kódhoz senki ne férhessen hozzá. Ha illetéktelen személy tudomására jutnak ezek az adatok, köteles ezt jelenteni és a Bankkártyát letiltatni. (ld. később.) 7.2. A Kártyabirtokos nem ruházhatja át a Bankkártya használati jogát, és nem teheti azt letétbe A PIN kód a Kártyabirtokos írásbeli kérelme alapján a Kondíciós Listában meghatározott díj megfizetése ellenében pótolható. 8. A BANKKÁRTYA RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

8 A Bankkártyával készpénzt lehet ATM-ből felvenni, illetve termékek és szolgáltatások ellenértékét lehet kiegyenlíteni az Elfogadóhelyeken kül- és belföldön, a kapcsolódó Bankszámlán szereplő egyenleg erejéig. A Kártyabirtokos a Bankkártya napi készpénzfelvételi és vásárlási limitjeit, valamint annak gyakoriságát a Hirdetményben feltüntetett díjak ellenében megváltoztathatja A Kártya társkibocsátó a Bankkártya használatával kapcsolatban hozzá benyújtott fizetési igényeket teljesíti és a Bankkártya alapjául szolgáló bankszámlára terheli, a beérkező jóváírásokat pedig jóváírja a Számlatulajdonos bankszámláján A Bankkártyával adott fizetési megbízás, illetve fizetési művelet visszavonhatatlan A Kártya társkibocsátó fizetési igényt az alábbi esetekben utasíthat vissza: a Kártyabirtokos személyazonosságában kétely merül fel; a Bankkártyát letiltották; a Bankkártya érvényességi ideje lejárt; a fizetési megbízás teljesítéséhez nincs fedezet A Számlatulajdonos köteles a Bankkártya alapjául szolgáló fedezetet, melyek a kártyatranzakciók lebonyolításához szükségesek, folyamatosan biztosítani Az ATM-ből történő készpénzfelvétel esetében az ATM-ből kapott bizonylat tájékoztatást ad a Kártyabirtokos részére a felvett készpénz összegéről, annak időpontjáról, az ATM helyéről, és bizonyos esetekben a fennmaradó egyenlegről. Ez a bizonylat - a tranzakció igazolására szolgáló elektronikus adattal megegyezően - ellenkező bizonyításáig rögzít és igazol minden műveletet A Bankkártyával történő készpénzfelvétel összege elszámolásra kerül a Kártya társkibocsátó által az elszámolásra való benyújtás értéknapjával ATM használata esetén a harmadik hibás PIN kód megadása után az automata a tranzakciót visszautasítja, és a Bankkártyát visszaadja vagy bevonja. Visszaadás esetén a Kártyabirtokos a Bankkártyát csak a következő nap 00:00 órájától használhatja. Bevonás esetén a Kártyabirtokosnak azonnal értesítenie kell a SIA által üzemeltetett Call Centert a következő telefonszámon: Az Elfogadóhelyeken a tranzakció jóváhagyása PIN kód, és/ vagy aláírás megadása mellett történik. A tranzakció jóváhagyását az Elfogadóhely egyéb biztonsági kód megadásához kötheti A Kártya társkibocsátó nem vállal felelősséget az abból eredő kárért, ha az elfogadóhely a Bankkártya elfogadását megtagadja, továbbá nem felel a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely közötti, a Bankkártya használatának alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért A Kártyabirtokos SMS szolgáltatást vehet igénybe, mely a Bankkártya biztonságos használatát támogatja. A szolgáltatás a bankszámlához kapcsolódó valamennyi

9 9 Bankkártyához beállítható. A Kártya társkibocsátó elektronikusan engedélyezett sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről és vásárlásról küld üzenetet. A szolgáltatásért a Kártya társkibocsátó a hatályos Kondíciós listában meghatározott díjat jogosult felszámítani Az Elfogadóhely kérésére a Kártyabirtokos köteles személyazonosságát igazolni A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártyabirtokos a Bankkártyát csak a bankszámlán fedezetül rendelkezésre tartott összeg erejéig használja A Kártya társkibocsátó a Számlatulajdonos bankszámláját a kártyamenedzsment rendszer által előállított tranzakciós adatok alapján terheli meg. A Kártya társkibocsátó az engedélyezett tranzakciók összegét a vonatkozó terhelés beérkezéséig, de maximum 30 napig tartja foglalásban. 9. DÍJAK, JUTALÉKOK ÉS KÖLTSÉGEK 9.1. A Kártyabirtokos a részére nyújtott bankkártya szolgáltatásokért a Kártya társkibocsátó mindenkor hatályos Kondíciós listában szereplő díjakat, jutalékokat és költségeket fizeti a Kártya társkibocsátó részére, melynek összegével az megterhelheti a Számlatulajdonos bankszámláját A Kártya társkibocsátó jogosult a felszámított díjak, jutalékok és költségek mértékét egyoldalúan, a Kártyabirtokosra kedvezőtlenül módosítani a Bankszámlaszerződésben, a Kondíciós listában illetve az Általános Üzletszabályzatban meghatározott esetekben az ott írt módon A Kártyakibocsátó a bankkártya szolgáltatások nyújtásához közreműködőt vehet igénybe. A Kártyakibocsátó a saját nevében igénybe vett, de a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos részére megrendelt és továbbértékesített szolgáltatások (közvetített szolgáltatás) ellenértékét jogosult a megrendelő Számlatulajdonosnak továbbszámlázni A Kártya társkibocsátó a Bankkártyával végrehajtott fizetési műveletekről havonta értesíti a Számlatulajdonost a bankszámlakivonattal. 10. A BANKKÁRTYA LETILTÁSA, BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A Bankkártya letiltása a hatályos Kondíciós listában közölt letiltási díj felszámítása mellett a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos, illetőleg a Kártya társkibocsátó rendelkezése alapján történik A Bankkártya elvesztését, ellopását, elrablását, illetve ha a Bankkkártya adatai vagy a hozzátartozó PIN kód jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, vagy ha a Számlatulajdonos olyan bankkártyával végrehajtott tranzakciót észlelt a bankszámlakivonaton, amelyet nem ismer el, illetve ha a Bankkártyabirtokos bankszámla feletti rendelkezési joga megszűnt az erre vonatkozó tényt a Kártyabirtokos, illetve a

10 10 Számlatulajdonos köteles azonnal telefonon vagy személyesen bejelenteni az alábbi helyek valamelyikén és módon: a Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) nyitvatartási ideje alatt személyesen a fiók felkeresésével Kártyalopás, elrablás, illetve a Bankkártyával való visszaélés gyanúja esetén a Kártyabirtokos, illetve a Számlatulajdonos köteles haladéktalanul feljelentést tenni az illetékes rendőrségen és köteles a feljelentés másolatát a Kártyakibocsátóhoz eljuttatni A Bankkkártya letiltása, valamint a költség- és kockázatvállalás vonatkozásában a letiltás időpontjában Magyarországon érvényes helyi időt kell az irányadó időnek tekinteni A bejelentés akkor minősül megtettnek, ha a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos megadta a beazonosításához szükséges adatokat (Számlatulajdonos neve, Bankkártya fajtája, száma, Kártyabirtokos neve, anyja neve, születési adatai, levelezési címe, személyazonosító okmányának száma), és a letiltás tényét a bejelentés felvevője nyugtázta A Kártyabirtokos, illetve a Számlatulajdonos súlyosan gondatlan magatartásának minősül, ha a Kártyabirtokos és a Számlatulajdonos nem tesz eleget a Bankkártya letiltására vonatkozó azonnali bejelentési kötelezettségének A bejelentésről a call center hangfelvételt készít és nyilvántartást vezet, melyet 5 évig köteles megőrizni. A Kártyabirtokos a bejelentések tényéről, tartalmáról és időpontjáról igazolást kérhet Minthogy a bejelentő személyazonosságáról a letiltást felvevő szervezet csak korlátozottan képes meggyőződni, nem felel azokért a károkért, amelyek azért álltak elő, mert a bejelentés illetéktelen személytől származott A Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) nem felel a letiltással kapcsoltban a Kártyabirtokost/Számlatulajdonost terhelő kötelezettségek elmulasztásáért, az illetéktelen személytől érkező letiltásból eredő, a Kártyabirtokost/ Számlatulajdonost ért károkért A Kártyakibocsátó (Kártya társkibocsátó) jogosult letiltatni a Bankkártyát, amennyiben a Bankkártya elveszéséről, elrablásáról, ellopásáról, illetve hamisításáról tudomást szerez és a Bankkártyát a Kártyabirtokos, illetve a Számlatulajdonos nem tiltotta le; a Kártyabirtokos a Bankkártyaszerződésbe vagy jogszabályba ütköző módon használja a Bankkártyát; a Bankszámla/ Bankkkártyaszerződés megszűnt és a Bankkártya nem került visszaszolgáltatásra A letiltott Bankkártya helyett pótkártyát lehet igényelni. A letiltás végleges és visszavonhatatlan, azon túl a Bankkártyát nem lehet használni. Ha a bankkártya megkerülésére esély van, a Kártyakibocsátó dönthet a kártya ideiglenes blokkolásáról. Ha a Bankkártya 24 órán belül előkerül, akkor, a Kártyabirtokosnak a Kártyakibocsátóhoz kell fordulnia a Bankkártya újbóli aktiválása érdekében.

11 A Kártyakibocsátó jogosult a Bankkártya használatát felfüggeszteni, amennyiben a Számlatulajdonos vagy a Kártyabirtokos nem tartja be a Bankkártyaszerződésben foglaltakat. 11. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, REKLAMÁCIÓ A Kártyabirtokos a Bankkártyaszerződés hatályba lépésétől kezdve a bankkártyaszolgáltatásokkal kapcsolatosan információt, segítséget elsősorban a számlavezető Kártya társkibocsátótól kérhet a pontban meghatározott elérhetőségeken A Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos a bankszámlakivonat, valamint az egyes tranzakciókról készült bizonylatok alapján a tranzakciókkal kapcsolatban reklamációt jelenthet be. A bejelentés a számlavezető Kártya társkibocsátónál, az erre rendszeresített nyomtatványon írásban, a reklamáció alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatának melléklésével történhet. A reklamáció kivizsgálásához a Kártya társkibocsátó eredeti bizonylatok bemutatását is kérheti. A kért dokumentumok bemutatásának elmulasztásából eredő károkért a Kártya társkibocsátó nem vállal felelősséget A reklamáció bejelentésének határideje a kérdéses tranzakciót feltüntető bankszámlakivonat kiállításától számított 15 nap. A Számlatulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni a Kártya társkibocsátót, ha a bankszámlakivonatot az előző elszámolási időszak zárónapját követő hónap 20. napjáig nem kapja kézhez Ha a Kártyabirtokos/ Számlatulajdonos a reklamációt a pontban meghatározott határidőben nem jelenti be, úgy az elévülési időn belül érvényesítheti ugyan igényét, de a reklamáció határidőn kívüli bejelentéséből eredő kárért a Kártya társkibocsátó nem felel Az ATM használatával kapcsolatos reklamációk szintén a számlavezető Kártya társkibocsátónál, az erre rendszeresített nyomtatványon írásban, a reklamáció alátámasztására szolgáló dokumentumok másolatának melléklésével történhet. Az ATM helytelen használatából és technikai hibájából eredő károkért a Kártya társkibocsátó nem vállal felelősséget A Bankkártyával fizetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációt a Kártyabirtokosnak elsősorban a termék eladójával és a szolgáltatás nyújtójával kell elintéznie. A Kártyabirtokos fizikai jelenléte nélkül végrehajtott tranzakció (pl. internetes vásárlás) reklamációs eljárásában a Kártya társkibocsátó a Nemzetközi Kártyatársasági szabályozásnak megfelelően jár el. A reklamációs eljárást követő esetleges jogvitában a Kártyakibocsátó nem vesz részt, de a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával a szükséges adatokat megadja a Kártyabirtokos részére Ha a reklamációt a Kártya társkibocsátó saját hatáskörében el tudja intézni, akkor 15 napon belül értesíti a Számlatulajdonost/Kártyabirtokost döntéséről és a megtett intézkedéseiről. Ha a reklamáció jogos, úgy a Számlatulajdonos számláján jóváírja a kifogásolt összeget.

12 Amennyiben a reklamáció elbírálására a Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott szabályok lesznek alkalmazandóak, úgy a Kártyakibocsátó a nemzetközi szabályokban előírt határidőn belül bírálja el a reklamációt az alábbiak szerint: alaptalan kifogás esetén elutasítja azt és arról a bejelentés megtételétől számított 15 napon belül írásban értesíti a reklamáló felet; jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a Kártya társkibocsátó haladéktalanul köteles megtéríteni a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos részére a fizetési művelet összegét, a bankszámlán a terhelés előtti állapotot helyreállítani és megtéríteni a fizető fél kárát figyelembe véve a pontban foglaltakat. A reklamáció elintézési határidejére a Kártyatársaság szabályzata az irányadó A reklamáció elutasítása esetén, ha ezt a Kártyakibocsátó megítélése szerint a Nemzetközi Kártyatársaságok szabályzata lehetővé teszi, a Számlatulajdonos/Kártyabirtokos kérelmére a Kártyakibocsátó a Nemzetközi Kártyatársaságnál külön eljárást kezdeményezhet A külön eljárás iránti kérelmet, a számlavezető Kártyakibocsátónál, vagy Kártya társkibocsátónál erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, az eljárás indokoltságát alátámasztó információk megadásával lehet megtenni A kérelem előterjesztésének határideje a reklamáció elutasítását tartalmazó értesítés kézhezvételétől számított 15 nap A Nemzetközi Kártyatársaságnál külön kérelemre indult eljárás költsége a Számlatulajdonost/ Kártyabirtokost terheli A reklamációval összefüggő költségeket a hatályos Kondíciós lista tartalmazza. 12. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK A Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos szerződésszegéséből és mulasztásából eredő károkért a Kártya társkibocsátó nem tartozik felelősséggel. A kiemelt közvetítőként megbízott Kártya társkibocsátó és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a megbízó Kártyakibocsátó felel A vonatkozó jogszabályok szerint a bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett, a Bankkártya elvesztéséből, ellopásából vagy jogosulatlan használatából eredő kárt a Kártyabirtokos /Számlatulajdonos legfeljebb Ft, azaz negyvenötezer forint erejéig viseli A bejelentési kötelezettség megtételét követően a Kártya társkibocsátó viseli a kárt az olyan, a Bankkártyával végrehajtott fizetési műveletek vonatkozásában, melyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott Bankkártyával történtek, vagy a Bankkártya jogosulatlan használatából erednek, kivéve, ha a tranzakciók PIN kód megadásával kerültek végrehajtásra.

13 A Kártya társkibocsátó mentesül a alatt írt felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a Kártyabirtokos/Számlatulajdonos csalárdul eljárva, vagy a kárt az alábbi kötelezettségei szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta: a PIN kódot nem tartotta biztonságban az adott helyzetben általában elvárható gondossági követelmények szerint; haladéktalanul nem jelentette be észlelése után, hogy a Bankkártyát ellopták, elvesztette vagy azt jogtalanul vagy jóvá nem hagyott módon használták Kizárólag a Kártyabirtokost és a Számlatulajdonost terheli a felelősség, ha a Bankkártyát a Kártyabirtokos nem rendeltetésszerűen használja, illetve a visszaszolgáltatandó Bankkártyát nem adja le, és ebből kár keletkezik A Kártyabirtokos és a Számlatulajdonos egymás közötti jogviszonya a Kártya társkibocsátó felé hatálytalan, az ebből eredő jogviták vonatkozásában a Kártya társkibocsátó nem felelős a Kártyabirtokos által a Számlatulajdonosnak okozott károkért. 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Kártyabirtokos az egyes tranzakciókról készült bizonylatot, valamint a Bankkártya használatával kapcsolatos valamennyi dokumentumot a saját érdekében köteles megőrizni és szükség esetén a Kártya társkibocsátó rendelkezésére bocsátani. Ellenkező esetben a Kártyakibocsátó az esetleges reklamációt a birtokában levő dokumentumok alapján bírálja el A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos a Bankkártyaszerződésben rögzített adataiban, illetve azzal összefüggő valamennyi lényeges körülményben történt változást köteles a számlavezető Kártya társkibocsátó részére haladéktalanul írásban bejelenteni A bankszámla legkorábban az ahhoz tartozó bankkártyák visszaszolgáltatását követő 30 nap elteltével szüntethető meg A bankszámla banktitoknak minősülő adatairól a Kártya társkibocsátó a Számlatulajdonos hozzájárulása nélkül csak a hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben és körben ad ki felvilágosítást harmadik személy részére. Ez alól kivételt képez a tiltólista közzététele az Elfogadóhelyek és Kifizetőhelyek részére, illetőleg a tranzakciók végrehajtásával kapcsolatos, a szükséges fedezet meglétéről vagy hiányáról történő információszolgáltatás A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Bankkártyaszerződést megszegő Számlatulajdonosról és Kártyabirtokosról a Kártyakibocsátó információt szolgáltasson az illetékes szerveknek A Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)-ben meghatározott esetekben, az ott írt tartalommal, személyes adatai bekerülhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerbe, ideértve azt az esetet is, ha szerződéskötéskor valótlan információt, adatot közöl a Kártya társkibocsátóval.

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT A Széchenyi Bank Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12; tevékenységi engedély száma: E-206/2009; kelte: 2009. április 2; továbbiakban: Kártyakibocsátó ) jelen Üzletszabályzatban

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata 1 Bankkártya szolgáltatás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. számára a Pénzügyi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2015. február 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2015. február 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012. november 5-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. 04.14. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró engedélyező

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. augusztus 25-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. augusztus 25-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. augusztus 25-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. március 15-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. március 15-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2009. november 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ 33. számú melléklet 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben