A Magyarországon működő külföldi irányatású leányvállalatok,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországon működő külföldi irányatású leányvállalatok, 2008 2009"

Átírás

1 Központi Statisztikai Hivatal A Magyarországon működő külföldi irányatású leányvállalatok, május Tartalom 1. Előzmények, célok A nem pénzügyi vállalkozások részvétele a nemzetgazdaságban A külföldi irányítású leányvállalatok tevékenysége A stratégiai döntéshozók székhelye A stratégiai döntésekben legnagyobb szerepet játszó országok A hazai és a külföldi irányítású szervezetek termelékenysége A változások fő tendenciái Külföldi irányítású pénzügyi vállalatok...7 Táblák (STADAT) Módszertan Elérhetőségek

2 1. Előzmények, célok A globalizáció megjelenésével és széles körű elterjedésével a gazdasági elemzők nemzetközi összehasonlításra alkalmas statisztikai adatokat igényelnek az Európai Unió tagállamaiban működő, külföldi irányítású leányvállalatok nemzetgazdasági szerepének, fontosabb tevékenységeinek, foglalkoztatási hatásainak értékelésére. Ezt felismerve alakította ki az Európai Unió a külföldi irányítású leányvállatok statisztikáját (Foreign Affi liate Statistics, közismert angol rövidítéssel FATS) tárgyévtől az unió tagállamaiban megkezdődött az összehangolt FATS-statisztikák összeállítása és publikálása. Ez a kiadvány az első közzététele a magyarországi FATS-adatoknak, melyek és évre vonatkoznak. 2 Ez az új statisztika a mintegy két évtizedes múlttal rendelkező közvetlen tőkebefektetések statisztikájától (Foreign Direct Investment, FDI) alapvetően két területen tér el. Egyrészt a megfigyelt mutatókat nem a közvetlen befektetők országa, hanem a külföldi leányvállalatok irányítását végzők székhelye szerint, azaz az adott esetben akár több országon is átnyúló, hosszú tulajdonosi lánc végén megjelenő végső tulajdonos alapján csoportosítjuk. Így az adatok elemzésével választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy valójában mely országokban működő tulajdonosok és milyen mértékben irányítják hazánkban az egyes ágazatok tevé kenységét, vagyis a globalizáció mely ágazatokat hogyan érinti. Másrészt, míg a közvetlen tőkebefektetések statisztikája elsősorban a befektetett tőke nagyságát veszi számba, a külföldi leányvállalatok statisztikája az érintett magyarországi vállalkozások teljesítményét, beruházását és munkaügyi adatait fi gyeli meg. Ezen adatokat vizsgálva elemezhetjük azt is, hogy mekkora és milyen típusú eltérések vannak a globalizált tőke irányításával működő és a hazai irányítású szervezetek mérete és termelékenysége között. 2. A nem pénzügyi vállalkozások részvétele a nemzetgazdaságban 2009-ben Magyarországon összesen (a mezőgazdasági és a pénzügyi nemzetgazdasági ágak adatai nélkül) több mint 18 ezer külföldi irányítású vállalkozás működött, ez az összes magyarországi működő vállalkozás 3,3%-ának felel meg. A felmért leányvállalatok közül a legtöbb a kereskedelemben (az összes külföldi irányítású vállalkozás 33,9%-a), az ingatlanügyletekkel foglalkozó nemzetgazdasági ágban (23,1%), valamint a feldol gozó ipar ban (12,8%) működött. A külföldi irányítású leányvállalatok aránya az összes vállalkozáshoz képest a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban a legnagyobb (21,9%). A külföldi irányítású leányvállalatok viszonylag kis számarányuk ellenére a nemzetgazdaság teljesítményének mintegy felét állítják elő: az összes árbevétel 51,7%-át, a termelési érték 53,6%- át, a hozzáadott érték 49,1%-át adják. Árbevételük részaránya megközelíti a kétharmadot a feldolgozóiparban, valamint az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban, és meghaladja a háromnegyedet az energia nemzetgazdasági ágban. A külföldi irányítású vállalatok adják a nem pénzügyi vállalatok évi beruházási teljesítményértéknek csaknem felét (48,3%), összesen közel 1500 milliárd Ft értékben. A külföldi döntéssel létrejött hazai beruházás több mint egyharmadát (37,3%) a feldolgozóipar kapta, és itt az öszszes nemzetgazdasági beruházás 66,2%-a a külföldi leányvállalatoknál va ló sult meg. A külföldi irányítású vállalatok részesedése a foglalkoztatásban kisebb arányú, mint a teljesítményben. A nem pénzügyi vállalatoknál foglalkoztatottak 24,2%-a, közel 600 ezer fő dolgozik külföldi irányítású vállalatnál. 2.1 A külföldi irányítású leányvállalatok tevékenysége Erős a koncentráció a külföldi irányítású, magyarországi leányvállalatok tevékenységeit tekintve, itt az egyes nemzetgazdasági ágak vállalkozásainak száma és teljesítménye a viszonyítási alap. A sorrendben első tíz szakágazathoz tartozó ilyen leányvállalatok együttes aránya az összes külföldi irányítású vállalkozás számában 71,9%, az árbevételükben 73,6%. 1 Módszertan mutatja be az új szakstatisztika jellemzőit. 2 A magyarországi adatokat évre a TEÁOR 2003 szerint, a tárgyévtől a TEÁOR 2008 szerint állítjuk elő. 2

3 A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, Tevékenység szerint a vállalkozások száma az ingatlanügyletek, valamint a kis- és nagykereskedelem ágazataiban a legnagyobb. A évi árbevétel értéke szerinti rangsorban a nagykereskedelem, az energiaipari és kereskedelmi ágazatok, a számítógép és elektronikai ter mékgyártás, a kiskereskedelem, valamint a közútijármű-gyártás teljesítménye van az élmezőnyben. A külföldiek által irányított vállalatok foglalkoztatottainak száma szerint a koncentráció némileg kisebb, az első tíz ágazat együttes évi aránya 59,7%. Az ilyen leányvállalatok legtöbb foglalkoztatottja a kiskereskedelemben található, majd a közútijármű-gyártás és a nagykereskedelem következik a rangsorban. Az árbevétel aránya szerint a külföldi irányítású vállalatok részesedése egyes ágazatokban meghaladja a 80%-ot. 1. tábla A külföldi leányvállalatok által az összes vállalkozás árbevételéből legalább 80%-ot elérő ágazatok, 2009 Gazdasági ágazat Összes Külföldi irányítású Arányuk az összes vállalkozás vállalkozás árbevétele, milliárd Ft árbevételéből, % Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 4 004, ,0 97,3 Közúti jármű gyártása 3 139, ,0 94,2 Távközlés 1 151, ,5 89,9 Dohánytermék gyártása 176,3 152,8 86,7 Villamos berendezés gyártása 896,7 744,3 83,0 Gép, gépi berendezés gyártása 1 677, ,8 81,5 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 88,7 72,0 81,2 Szennyeződésmentesítés 53,1 43,0 81,0 2.2 A stratégiai döntéshozók székhelye Az összehangolt statisztikai megfi gyelés egyik legfontosabb szempontja, hogy a leányvállalat végső ellenőrzését gyakorló, a vállalat működését meghatározó, stratégiai döntéshozó szer ve zet vagy magánszemély melyik országban található. A külföldi irányítású leányvállalatok statisztikája közelítő választ adhat a globalizáció folyamatával összefüggő kérdésekre. A Magyarországon működő külföldi leányvállalatok irányításában 2009-ben mintegy száz országban lévő tulajdonosi/irányító szervezet vett részt, ezek többségének (61,4%) székhelye az Európai Unió valamely tagállamában van. Az EU tagországainak többségi aránya (a szál láshelyszolgáltatást, vendéglátást kivéve) minden nemzetgazdasági ágban megállapítható. Ez az arány az energiaiparban a legnagyobb (74,8%), továbbá a bányászatban, a feldol gozó ipar ban, a víz- és hulladékgazdálkodásban, valamint a szállításban is meghaladja a 70%-ot. Az EU-tagországok irányító szerepe a legtöbb nemzetgazdasági ágban meghatározó a külföldi irányítású szervezetek teljesítménymutatóinak abszolút értékét, valamint arányait tekintve is. Bár az EU-tagországok leányvállalatai a vízgazdálkodás, szennyvízkezelés árbevételében 90,1%, az építőiparéban 93,8%-ot tesznek ki, azonban itt viszonylag alacsony az elért telje sítmények abszolút értéke. A külföldi irányítású leányvállalatok beruházásait vizsgálva is megfi gyelhető az Európai Unió országainak túlsúlya. Az EU szerepe csaknem kizárólagos az energia, a vízellátás, valamint a szállítási tevékenységet végző nemzetgazdasági ágakban, csupán a feldolgo zóiparba érkezik az EU-n kívüli országokból jelentősebb beruházás. 3

4 2.3 A stratégiai döntésekben legnagyobb szerepet játszó országok A magyarországi leányvállalatokat irányítók székhelye szerint is erős a koncentráció. Az összes külföldi irányítású magyarországi leányvállalat működésének stratégiai döntéseit, mintegy háromnegyedét mindössze tíz országban hozzák. Ezek közül legjelentősebb az Európai Unión belül Németország, Ausztria, Hollandia, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, az EU-n kívül pedig az Egyesült Államok, Svájc, Liechtenstein és a Seychelles-szigetek. 3 A legjelentősebb országok a külföldi leányvállalatok száma szerint, ábra Többi ország 26% Ausztria 15% Németország 14% Liechtenstein 3% Franciaország 4% Olaszország 4% Seychelles-szigetek 5% Svájc 5% Egyesült Királyság 6% Hollandia 6% Egyesült Államok 12% Az összes külföldi leányvállalat 14,4%-át Németországból irányítják. Ezek aránya az összes leányvállalat teljesítményében ennek a kétszerese; árbevételben 26,2%, hozzáadott értékben 28,0%. Az említett leányvállalatok mintegy 142 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, ami az összes külföldi irányítású vállalkozásnál foglalkoztatottak 24,2%-a. A német érdekeltségű leányvállalatok elsősorban a kereskedelemben (bolti vegyes kiskereskedelem és az ahhoz kapcsolódó nagykereskedelem, valamint üzemanyag-kereskedelem) és a feldolgozóiparban, azon belül a közútijármű-gyártásban és az ahhoz kapcsolódó iparágakban vannak jelen. Az említett ágakban a legnagyobb az árbevételük is. A külföldi országok közül Németország szintén a legnagyobb árbevételt realizálja az energiaiparon belül a villamosenergia-termelésben, -el látásban, valamint a gázkereskedelemben. A német érdekeltségek évi beruházásainak mintegy egyharmada (32,4%) a feldol gozóiparba irányult, a kereskedelemben viszont minimális a beruházási teljesítményük. Autópálya-beruházásra az összes német beruházás közel 20%-át, mintegy 90 milliárd Ft-ot fordítottak. Az Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosok székhelye a legnagyobb arányban az Egyesült Államokban van. Ezek száma és a teljesítményük nem éri el a német irá nyítású magyarországi leányvállalatokét. Az Egyesült Államok vállalatirányítói a második helyen vannak az éves árbevételük és a megtermelt hozzáadott értékük alapján. Nagy a gazdasági szerepük a feldol go zóiparon belül a gépgyártásban, a közútijárműalkatrész-gyártásban, az elektronikaialkatrész-gyártásban, valamint a számítógépgyártásban. A kereskedelem amerikai irányítású le ány vállalatai a gépjárműkereskedelemben realizálják a legnagyobb árbevételt. Ezt követi az élelmiszer, a gépi berendezések, valamint a háztartási cikkek nagykereskedelme. Az amerikai irányítású magyarországi leányvállalatok közel 76 ezer főt foglalkoztatnak. 3 A szervezetek száma szerinti első tíz irányító országban az adózás optimumát célzó cégalapítások is vannak, pl. liechtensteini, illetve a Seychelles-szigeteken bejegyzett jogi személyek tulajdonaként. 4

5 A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, Az első tíz ország a külföldi leányvállalatok árbevétele szerint, ábra Koreai Köztársaság 3% Többi ország 17% Németország 26% Finnország 3% Japán 4% Sv ájc 4% Egy esült Államok 15% Egy esült Király ság 6% Hollandia 6% Franciaország 7% Ausztria 9% A hazai külföldi irányítású leányvállalatok legtöbb irányítójának a székhelye Ausztriában van. Érdekeltségeik (a kereskedelemben működő nagyszervezetet kivéve), döntő többsége kis- és közepes méretű vállalkozás: 49 főnél többet foglalkoztat 238 szervezet, ebből mindössze 50 leányvállalat 249 fő feletti. Az összes külföldi irányítású leányvállalat teljesítményében kisebb az arányuk, mint a leányvállalatok számában: osztrák irányítású a vállalkozások 14,5%-a, az árbevételben csak 8,9%, hozzáadott értékben 8,4% az arányuk. Az ilyen leányvállalatok viszont 2009-ben mintegy 73 ezer főt foglalkoztattak, ez megközelíti a majdnem kétszeres teljesítményt realizáló amerikai irányításúak létszámát. A feldolgozóiparon belül elsősorban az élelmiszergyártásban, a betongyártásban, valamint a papírgyártásban vannak jelen osztrák leányvállalatok, valamint a kereskedelemben a vegyes bolti kiskereskedelemben, és a gépjármű- és a gépjárműüzemanyag-kereskedelemben jelentős a teljesítményük. A legtöbb osztrák beruházás 2009-ben a szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás szakágazatba irányult, (mintegy 100 milliárd Ft), ez az Ausztriából származó összes beruházás 37,5%-a. További európai országok is jelen vannak a leányvállalatok irányítói között (fontosabb tevékenységeik ágazata szerint): Franciaország (gyógyszergyártás, műanyagtermék-gyártás, villamosenergia-termelés és -kereskedelem, gázkereskedelem, bolti vegyes kiskereskedelem, háztartásicikk-ke reskedelem), Hollandia (elektronikus fogyasztásicikk-gyártás, gépjárműüzemanyag-kereskedelem), Egyesült Királyság (élelmiszer-nagykereskedelem, bolti vegyes kiskereskedelem), Svájc (gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme, gyógyszer-nagy keres ke delem), Olaszország (műanyagalapanyag-gyártás, villamosmotor-gyártás, gázkereskedelem, gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem), Finnország (híradás-technikai termékek gyártása). Számottevő Japán szerepe a hazai közútigépjármű- és alkatrészgyártásban, valamint az elektronikus fogyasztásicikk-gyártásban. 5

6 2.4 A hazai és a külföldi irányítású szervezetek termelékenysége A hazai és a külföldi irányítású szervezetek termelékenységének elemzését az éves gaz daságszerkezeti statisztika (SBS), valamint a külföldi leányvállalatok statisztikája alapján végeztük. Előnyben vannak a külföldi irányítású vállalkozások az egy főre jutó hozzáadott érték alap ján, a magyar irányítású vállalatok mutatójának értéke csak 40,2%-a a külföldi leány vál lalatok hasonló mutatójának (4013 ezer Ft/fő a hazai irányítású és 9977 ezer Ft/fő a külföldi irányítású vállalkozásoknál). Az összehasonlítás a nem mezőgazdasági, nem pénzügyi vállalkozásokra vonatkozik. A két csoport mutatóinak értéke az energiaiparban áll legközelebb egymáshoz, és az egy főre jutó hozzáadott érték itt a legnagyobb (2009-ben ezer Ft/fő). A két csoport termelékenységének eltérése az információ, kommunikáció ágakban a legszembetűnőbb. A külföldiek térnyerése is ebben a nemzetgazdasági ágban a legjellemzőbb; a külföldi irányítású vállalkozások évi aránya 76,8% az ágazat összes hozzáadott értékében. Viszonylag nagy a termelékenységi mutatók eltérése a feldolgozóiparban is: a hazai irányítású vállalkozások esetében ez 4862 ezer Ft/fő, míg a külföldi irányításúaknál 9017 ezer Ft/fő. Az egy vállalkozásra jutó alkalmazottak száma a leányvállalatok körében átlagosan tizenegyszer nagyobb, mint a hazai irányításúak azonos létszámmutatója. A legnagyobb az eltérés a kommunikáció, valamint a feldolgozóipar ágazataiban. Egy külföldi irányítású feldolgozóipari vállalkozás átlagosan 126 főt alkalmazott 2009-ben, a hazai irányításúak átlagosan mindössze 7 főt. Ennél is nagyobb a munkaerő koncentrációja a multinacionális szervezeteknél 4, alkalmazottaik egy feldolgozóipari vállalkozásra jutó száma átlagosan 374 fő volt 2009-ben. A multinacionális szervezetek aránya 2009-ben az összes külföldi irányítású vállalkozás 11%-a (2003 ilyen vállalkozás működött, nem számítva a mezőgazdasági és a pénzügyi nemzetgazdasági ágakat). Teljesítményarányuk viszont mintegy kétharmad az összes külföldi leányvállalat teljesítményében. Részesedésük az árbevételből a kereskedelemben (71,0%), a távközlésben (74,1%), a feldolgozóiparban (67,1%), valamint az energia nemzetgazdasági ágban (63,4%) a legnagyobb. A multinacionális vállalatok alkalmazzák a külföldi leányvállalatok foglalkoztatottainak több mint felét. 2.5 A változások fő tendenciái Az összes magyarországi vállalkozás száma 3,0%-kal csökkent 2009-ben az előző évhez képest, míg a külföldi irányítású szervezeteké ennél kisebb mértékben, 1,7%-kal mérséklődött. A csökkenés mértéke a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban, valamint a feldolgozóiparban volt a legnagyobb (10,6, illetve 4,0%). Növekedett a szervezetszám a bányászatban, az energiaipar, a szálláshely-szolgáltatásban és vendéglátásban, az ingatlanügyletekben, továbbá az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben. A vállalkozások évi teljesítményének a csökkenése meghaladta a szervezetszám mérséklődését. Az összes vállalkozás árbevétele 12,1%-kal kisebb, mint 2008-ban, ebből a külföldi irányításúaké 9,2%-kal mérséklődött. A külföldi leányvállalatok teljesítményének visszaesése a kereskedelemben (18,3%), valamint a feldolgozóiparban (12,9%) volt a legnagyobb mértékű. A feldolgozóipari leányvállalatok teljesítményének visszaesésével arányosan csökkent a foglalkoztatottak száma is, ugyanakkor a kereskedelem ágazataiban a foglalkoztatottak száma 1,8%-kal nagyobb volt, mint 2008-ban. A teljes vállalkozói körben megfi gyelt 8,6%-os csökkenéstől eltérően alakult az építőiparban mért árbevétel változása, mivel itt a külföldi irányítású szervezetek árbevétele csaknem másfélszeresre nőtt. Az összes külföldi leányvállalat bruttó tárgyi eszköz beruházásának évi értéke kisebb az előző évinél, a szállítás nemzetgazdasági ágban azonban az autópálya-építések hatására több mint 150 milliárd Ft-tal meghaladja azt. 4 Az EuroGroup Regiszter (Eurostat) definíciója szerint multinacionális egy szervezet, ha legalább két országban legalább három jogi egysége van. 6

7 A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, Külföldi irányítású pénzügyi vállalatok A gazdasági tevékenységek ágazati osztályozása (TEÁOR 2008) szerinti pénzügyi vál lal kozások pénzügyi, illetve biztosítási tevékenységet végeznek, a főtevékenységeik alapján a pénzügyi közvetítés, a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok, valamint az egyéb pén zügyi tevékenység ágazatba tartoznak (64., 65., illetve 66 ágazatok). Az Európai Unió FATS rendelete eltérő adatszolgáltatást ír elő a pénzügyi, illetve a nem pén zügyi vállalatokra, a speciális működési, valamint a teljesítménymérési feltételeiknek megfelelően. A pénzügyi vállalatok a bevételt, illetve a termelési értéket és a foglalkoztatottak létszámát adják meg. A következők a kétféle teljesítménymutatót a 3 említett ágazat szerint tartalmazzák a külföldi leányvállalatokra. Az egyéb pénzügyi tevékenység ágazatba tartozott 2009-ben az összes pénzügyi vállalkozás 97%-a, itt az egységek többsége néhány fős egyéni vállalkozás, nagyon kis teljesítménnyel és létszámmal, a másik két ágazat sokkal kevesebb vállalkozása lényegesen nagyobb súlyú mind a teljesítményt, mind a létszámot tekintve. A külföldi tulajdonú vállalkozások száma is ennek megfelelő összetételű. A pénzügyi köz vetítés ágazat összesen 453 vállalkozásának csaknem negyede (24%) külföldi le ányvállalat, a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban minden harmadik vállalkozás külföldi (32%). Elhanyagolható (csak 1%) viszont az egyéb pénzügyi tevékenységek ágazatban a többségi külföldi érdekeltségűek aránya. A 2. tábla hasonlítja össze a külföldi leányvállalatok részesedését az ágazatok összes foglalkoztatottainak számából. 2. tábla A pénzügyi külföldi leányvállalatok részesedése a szervezetek és a foglalkoztatottak számában, 2009 (%) Összes külföldi leányvállalat Ebből: EU-tagállamok aránya Ágazatok (TEÁOR 2008) részesedése szervezetek foglalkoztatottak szervezetek foglalkoztatottak Pénzügyi közvetítés Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok Egyéb pénzügyi tevékenység A következők az említett 3 ágazat speciális teljesítménymutatóit tartalmazzák, az előírt el számolási módszereikkel. A pénzügyi közvetítés ágazatra csak a termelési érték mutató ér tel mezett, itt a külföldi tulajdonú vállalkozások teljesítményének aránya 67%. Az árbevétel teljesítménymutatója szerint a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban a külföldi leányvállalatok részesesedése 57%, az egyéb pénzügyi tevékenységek ágazatban 28%. Az összes külföldi pénzügyi leányvállalat számában, országok szerint, a német és az osztrák vállalatok aránya a legnagyobb, például a pénzügyi közvetítés ágazatban 30, illetve 25%; a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban 52, illetve 20%, az egyéb pénzügyi tevékenységek ágazatban 25, illetve 40%. Az Európai Unió túlsúlya összességben is érvényesül, ebben az olasz és a francia érdekeltségűek is szerepet kapnak. A pénzügyi közvetítés ágazat teljesítményében meghatározó arányú német és osztrák bankok mindig is fontos szereplők voltak a magyar pénzügyi rendszerben. Az 1987-es hazai bankreform után nőtt a részesedésük, a magyar bankok nagy részének megvásárlásával, illetve új hitelintézetek alapításával. Bár az 1990-es években az olasz és a francia cégek is növelték szerepüket a magyar bankrendszerben, öszszességében megmaradt az osztrák és a német ban kok vezető szerepe. A pénzügyi közvetítés ágazatban működnek lízing és egyéb hitelezési tevékenységet végző vállalkozások is, amelyek szintén jobbára német és osztrák irányításúak, és vezető szerepük főleg a vállalkozások számában érvényesül. A teljesítmények rangsorában első helyen az osztrák cégek vannak, ezeket követik az olasz, a német, a belga, a holland és a francia leányvállalatok. Eltérők a nagyságviszonyok országok sze- 7

8 rint: a német és a francia érdekeltségű hálózatok több, kisebb teljesítményű egységgel működnek, az olasz és a belga irányításúakat kevesebb, de nagyobb teljesítményű pénzügyi vállalat jellemzi. Az Európai Unió országai mellett ebben az ágazatban az Egyesült Államok érdekeltségei is nagyarányúak minden mutató tekintetében. Külföldi irányítású vállalkozások termelési értéke a pénzügyi közvetítés ágazatban, ábra Egy esült Államok 13% Egy éb uniós tagország 6% Franciaország 4% Egy éb unión kív üli országok 1% Ausztria 25% Belgium 12% Németország 18% Olaszország 21% A biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban kizárólag a biztosítók lehetnek külföldi tulajdonban, a rezidens nyugdíjpénztárak külföldi irányítása nem engedélyezett. Az összes pénzügyi vállalkozás számában 32% a külföldi tulajdon aránya, csak a biztosítók körében 90%-os a részesedésük. A szervezetek számának országok szerinti rangsorát a német és az osztrák vállalkozások vezetik. A teljesítmény rangsorában más a helyzet: itt Németország az első, Ausztria csak a negyedik, és mindkét ország viszonylag sok kis biztosítót működtet. A francia, az olasz, a holland és a belga érdekeltségű biztosítóhálózatban kevesebb a vállalkozás, egyenként nagyobb teljesítménnyel. Külföldi irányítású vállalkozások díjbevétele a biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok ágazatban, ábra Egy éb uniós tagország 8% Franciaország 13% Unión kív üli országok 1% Németország 28% Ausztria 13% Olaszország 16% Hollandia 21% 8

9 A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, Az egyéb pénzügyi tevékenység ágazat teljesítményében a német befolyás jóval kisebb. Itt Hollandia vezeti a rangsort, az összes külföldi tulajdonú vállalkozás bevételeinek 28%-ával, ezt Ausztria követi, 26%-kal. A holland és a belga érdekeltségűek itt is viszonylag nagyobbak, a németek és az osztrákok inkább sok, kis teljesítményű vállalkozással vannak jelen. Külföldi irányítású vállalkozások bevétele az egyéb pénzügyi tevékenység ágazatban, ábra Egy esült Államok 8% Egy éb uniós tagország 5% Olaszország 9% Egy éb unión kív üli tagországok 5% Hollandia 27% Németország 9% Belgium 11% Ausztria 26% ISBN Elérhetőségek: Szerkesztők: Édes Marianna (nem pénzügyi vállalkozás) Telefon: (+36-1) , Nagy Gyöngyi (pénzügyi vállakozás) Telefon: (+36-1) , Információszolgálat, telefon: (+36-1) , fax: (+36-1)

10 Módszertan A külföldi leányvállalatok statisztikája (FATS) egyrészt megfi gyeli a Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok tevékenységét (inward FATS), másrészt tárgya a magyar ellenőrzés alatt álló, külföldön működő leányvállalatok tevékenysége (outward FATS). Ez utóbbiakra vonatkozóan a kisszámú sokaság miatt még nem rendelkezünk elegendő információval és tapasztalattal a megfelelő színvonalú adatminőség biztosításához, ezért elemzésünkben csupán az inward FATS adataira térünk ki. Külföldi irányítás alatt állónak tekintünk egy vállalkozást, ha a vállalat működését meghatározó stratégiai döntéseket nem magyarországi székhelyű szervezetek vagy magánszemélyek hozzák meg. A statisztika a nem pénzügyi vállalkozások esetében a teljesítményre (árbevétel, termelési érték, hozzáadott érték, vásárolt termékek és szolgáltatások összes értéke, valamint ebből a változatlan formában értékesített termékek és közvetített szolgáltatások, személyi jellegű kiadások), a munkaügyre (foglalkoztatottak száma, alkalmazottak száma), a kutatás-fejlesztésre (K+F-ráfordítás és -létszám) és a bruttó beruházásokra vonatkozó mutatókat fi gyel meg. A pénzügyi vállalatok mutatói: az árbevétel vagy termelési érték (ágazattól függően), vala mint a foglalkoztatottak száma. A megfi gyelt tárgyév december 31-i állapotának megfelelő adatokat a leányvállalat tevékenysége, valamint a leányvállalat irányítását végző szervezet, vagy magánszemély székhelyének országa szerint csoportosítjuk. A statisztika összeállításánál a legnagyobb kihívást a tulajdonosi láncolat végén lévő, irányító szervezet vagy magánszemély székhelyének meghatározása jelenti, melyre a vállalkozás nagyságától függően több módszert is alkalmazunk. Az 1 milliárd Ft feletti árbevételű, vagy 100 fő feletti, vagy 20 milliárd Ft feletti beruházással rendelkező vállalatok esetében nyilvános hatósági és céges információkat (elsősorban internetoldalak, 2009-ben 14%) is felhasználva határozzuk meg az országot. Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) felismerve azt, hogy a multinacionális szervezetek esetében minden tagország statisztikájában a végső irányító szervezetre vonatkozóan azonos székhellyel kell megjelenni, létrehozta az EuroGroup Regisztert, amely jelenleg mintegy 5 ezer olyan vállalkozás végső irányító szervezetére vonatkozó információit tartalmazza, amelyeknek az Európai Unió valamely országában van a székhelye. Ezeket az információkat egyre nagyobb arányban használjuk fel a FATS-statisztika összeállítása során. Az EuroGroup Regiszterből származó információk alapján meghatározott vállalkozások 2009-ben a magyarországi külföldi irányítású vállalkozások 11%-át adták, súlyuk azonban ennél jóval nagyobb, hiszen az általuk realizált árbevétel az összes Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalat 66%-át teszi ki. A kisszervezeteknél a nagyszámú sokaság miatt a fenti módszer nem alkalmazható. Ebben a körben azt feltételeztük, hogy a végső irányító egyúttal a közvetlen befektető, mely feltételezésünket egy 1200-as elemű, tevékenység és megye szerint rétegzett minta elemzésével vizsgáljuk. A prekoncepciónk évről évre beigazolódik, mivel a közvetlen befektető és a végső befektető között az azonosságot mutató korreláció az országok döntő többségében meghaladja a 90%-ot. Ezen országok esetében a hiányzó országkódokat a közvetlen befektetők információit tartalmazó cégbírósági adatokból pótoljuk (2009-ben 14%). Tekintettel arra, hogy a cégbírósági adatok sem teljes körűek, a hiányzó országokat donor adatokkal egészítjük ki ben a donorral pótolt székhelyadatok a teljes sokaság 61%-át adták, teljesítményük alapján súlyuk azonban elenyésző, mivel az általuk realizált árbevétel az összes Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalat árbevételének mindössze 2%-át teszi ki. 10

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010

A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 2013/22 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 22. szám 2013. március 29. A Magyarországon működő külföldi irányítású leányvállalatok, 2010 Tartalom 1 Előzmények, célok

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom Bevezetés... 2 1. Az információs és kommunikációs technológiák használatának

Részletesebben

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON Simon Dorottya dr. Gonda Imre VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés, előzmények Egy országnak akkor van esélye fenntartani hosszú távú versenyképességét, ha kijelöl olyan stratégiai területeket,

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A kis- és középvállalkozások számának alakulása... 5 Szervezeti

Részletesebben

A vállalkozások regionális sajátosságai

A vállalkozások regionális sajátosságai Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális sajátosságai 2013. október Tartalom Bevezetés... 2 Összefoglalás... 3 A működő vállalkozások számának alakulása... 4 A működő vállalkozások szervezeti

Részletesebben

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása TOP 100 A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Tartalom Jelentés az ipar 2013. évi teljesítményéről STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés (Az ipar helye a nemzetközi gazdasági környezetben)...2

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás-fejlesztés, 2012 Budapest, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2013 ISSN: 1419-9033 Készült: Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu 2013. július Tartalom Tartalom 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 2. A lakosság belföldi

Részletesebben

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verzió 2014. október 3. Tartalom Tartalom...2 Ábrajegyzék...5 Rövidítések jegyzéke...6 1. Helyzetelemzés...7 1.1. Magyarország és

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/49. A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04. 2015. június 26. STATISZTIKAI TÜKÖR A KSH jelenti: Gazdaság és társadalom, 2015/04 2015/49 2015. június 26. Tartalom Hazai és nemzetközi makrogazdasági és pénzügyi folyamatok...1 Ágazati teljesítmények...3 Társadalmi és

Részletesebben

TOP. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20 20 legnagyobb vállalkozása

TOP. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20 20 legnagyobb vállalkozása TARTALOM KÖSZÖNTÕ APEH ELEMZÉS Bevezetõ 7 I. A gazdálkodók bemutatása az árbevétel TOP listája alapján 10 II. A pénzügyi szektor bemutatása a mérlegfõösszeg TOP listája alapján 23 III. A 100+50 legjelentõsebb

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Veszprém, 2007. október 30. Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-141-4

Részletesebben

Bevezető. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése a régióról A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete Módszertan KSH

Bevezető. A Központi Statisztikai Hivatal elemzése a régióról A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete Módszertan KSH TOP A 1 T Bevezető A NAV elemzése a régió gazdaságáról Adóalanyok a délalföldi régióban Ügyfélkapcsolati és elektronikus szolgáltatások az állami adóhatóságnál Tájékoztató a gazdasági folyamatokról Módszertan

Részletesebben

Budapesti Mozaik 10. Budapest pénzügyi központ

Budapesti Mozaik 10. Budapest pénzügyi központ 2009/187 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 187. szám 2009. december 18. Budapesti Mozaik 10. Budapest pénzügyi központ A tartalomból 1 Bevezető 1 A pénzügyi szervezetek

Részletesebben

A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS

A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS 2014. MÁRCIUS 26. A FÉMIPAR MAGYARORSZÁGON GAZDASÁGI ELEMZÉS Várkonyi Gáspár ELSŐ FEJEZET AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA CÉLOK: a rendelkezésre álló információk alapján egy olyan jellemzés elkészítése, mely hitelesen

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb cége 2O1O

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb cége 2O1O 50 legjelentősebb cége 1 Tisztelt Olvasó! tökéletes koreográfia 2010. évben 15. alkalommal jelenik meg a gazdaságát bemutató TOP 50 kiadvány, az APEH Észak-alföldi Regionális Főigazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július Jelentés a turizmus 2013. évi teljesítményéről Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...4 2. A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Részletesebben

TOP 100. a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás. Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma

TOP 100. a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás. Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma TOP 100 a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma 2 0 0 9 Tisztelt Olvasó! 2009. évben harmadik alkalommal jelenik

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben