Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á"

Átírás

1 OTIS Felvonó Kft.

2 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket és meg ala pí tot ta az Otis El eva tor Com pany-t. Otis ta lál má nya ré vén az épü le tek az ég fe lé tör het tek, új vá ro sok, köz pon tok ala kul hat tak ki. Ma az Otis dol go zót fog lal koz tat és termékeit a vi lág több mint 200 or szá gá ban értékesíti, köz tük Ma gyar or szá gon is. Az Otis Fel vo nó Kft. az Otis El eva tor Co. 100%-os tu laj do nú ma gyar or szá gi le ány vál lala ta. A cég 1990-es megalapítása óta több mint 4000 db felvonót és mozgólépcsőt értékesített és telepített hazánkban. Szerelőink közel 6000 felvonó és moz gó lépcső karbantartását végzik szerte az országban. Dolgozóink el kö te le zet tek az ügy fe lek bi zal mának nö ve lé sé ben, le gyen szó a vá sár ló k igé nye it mi nél in kább ki elé gí tő új ter mé kek ki fej lesz tésé ről, az épü let funk ci ó já nak és meg je le né sének vál to zá sá val lé pést tar tó mo der ni zá ci ó ról vagy a be ren de zés meg bíz ha tó üze mel te té sét biz to sí tó kar ban tar tás ról. Szolgáltatásainkban ar ra tö rek szünk, hogy min den te kin tet ben szé les kö rű en és egyé ni leg is meg fe lel jünk ügyfeleink el vá rá sai nak. Mérföldköveink: 1853 Elis ha Gra ves Otis fel ta lál ja a biz ton sá gi fogókészüléket és a New York ál lam be li Yon kers-ben meg ala pít ja cé gét, a vi lág el ső fel vo nó gyá rát A Pá ri zsi Vi lág ki ál lí tá son be mu tat ja az el ső moz gó lép csőt Az Otis El eva tor Co. a Uni ted Tech no lo gi es Cor po ra ti on tel jes tu laj do nú le ány vál la la tá vá vá lik Az Otis és a Gép- és Fel vo nó sze re lő Vál la lat GFV-Otis Fel vo nó Kft. né ven ve gyes vál la la tot ala pít Az Otis El eva tor Co. 100%-os tu laj don jo got sze rez a GFV-Otis Fel vo nó Kft.-ben. A ma gyar cég új ne ve a to váb bi ak ban Otis Fel vo nó Kft. lesz For ga lom ba hoz za az Otis 2000 fel vo nó csa lá dot Az Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ban fel sze relt impozáns pa no rá ma lift je i ért Épí tő i pa ri Mes ter díj jal tün te tik ki. Ez az el ső esz ten dő, ami kor a hi va ta los sta tiszti kák kimu ta tá sa sze rint az új fel vonók ha tó sá gi át adá sa te rén a vál la lat pi acve ze tő po zí ci ót ér el Ma gyar or szá gon is ki épül az OTIS LI NE rendszer, és az al kal ma zot tak Ser vi ce 2000 el ne ve zé sű tré ning progra mon sa já tít ják el a ve vő köz pon tú szem lé le tet Az Otis Fel vo nó Kft. fel épí ti és si ke re sen ta nú sít tat ja ISO 9002-es mi nő ség biz to sí tá si rend sze rét. Fel sze re lik az el ső REM távfel ügye le ti rendszert Pi ac ra lép a for ra dal mi an új tech no ló gi á kat al kal ma zó Gen2 gép ház nélk ü li fel vo nó rendszer El sők kö zött be ve ze ti az ISO 9001:2000 mi nő ség irányítá si szab ványt Megjelenik a lakóházak, kisebb forgalmú irodaházak ideális felvonója, a rendkívül környezetbarát, és több nemzetközi díjjal kitüntetett Gen2 Comfort ISO minőségirányítási szabvány bevezetése Újabb taggal bővül a Gen2 felvonócsalád: Piacon az egyedülállóan rugalmasan alkalmazható Gen2 Flex A Gen2 felvonócsalád a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nemzetközi elismeréseket kap környezetkímélő megoldásaiért Megjelenik a környezetvédelem érdekében kifejlesztett ReGen (visszatápláló) hajtás Az Otis megkapja az USGBC (Egyesült Államok Ökológiai Építészeti Tanácsa) elismerését környezetkímélő megoldások kifejlesztésében való vezető szerepéért.

3 Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á ja így fog lal össze: Olyan fel vo nók és moz gó lép csők ér té ke sí té sével kí vá nunk meg fe lel ni üz le ti part ne re ink és sa ját al kal ma zot ta ink ál tal tá masz tott el vá rások nak, me lyek min den te kin tet ben ki elé gí tik a vá sár lók és a hasz ná lók igé nye it, és a ver seny társa ink ter mék mi nő sé gét fe lül múl ják. Alap ve tő cé lunk, hogy a meg ren delt be ren dezé se ket a szer ző dé ses ha tár időn be lül, hi ányta la nul hely szín re szál lít suk, fel sze rel jük és meg ren de lő ink nek át ad juk, ezt kö ve tő en pe dig úgy tart suk kar ban azo kat, hogy meg hi bá so dás nél kül üze mel je nek a tervezett élettartamukon belül. 3.

4 4. Al kal ma zot tak Min de nek fel ett el kö te le zet tek va gyunk a te kin tet ben, hogy a magasszintű biztonságtechnikai rendszerünk segítségével ké nyel mes és egész sé ges mun ka kö rül mé nye ket és nyi tott, bi za lom te li pár be szé det biz to sít sunk al kal ma zotta ink szá má ra. Min den ki szá má ra egyen lő el bá nást, tisz tes sé ges és ob jek tív le he tő sé ge ket ígé rünk a fej lő dés re, elő lép te tés re és ju tal mazás ra. Nem to le rál juk a disz k ri mi ná ció és zak la tás sem mi lyen for má ját. Olyan lég kört te rem tünk, ami elő se gí ti a ké pes sé gek ki bon ta koz ta tá sát, a kö rül te kin tő koc ká zat vá lla lást és az újí tást. Ügy fe lek El kö te le zet tek va gyunk, hogy olyan szin tű szolgál ta tá so kat nyújt sunk ügy fe le ink szá má ra, amit el vár nak egy el ső osz tá lyú be szál lí tó tól. A le he tő leg ma ga sabb mi nő sé gű, leg biz tonsá go sabb és leg meg bíz ha tóbb ter mé ke ket és szol gál ta tá so kat nyújt juk ügy fe le ink ré szé re ked ve ző áron. Ősz in te, eti kus és tisz tes sé ges kap cso la tok ra és pár be széd re tö rek szünk ügy fe le in kkel. Igé nye i ket, kí ván sá ga i kat, prob lé má i kat min den kor fi gye lem be vesszük. Be szál lí tók Ősz in te és nyílt üz le ti kap cso la to kat épí tünk ki be szál lí tó ink kal, akik kor rekt és igaz sá gos arány ban ré sze sül nek si ke re ink ből. Tel je sít mé nyen, meg bíz ható sá gon, in no vá ci ón és bi zal mon ala pu ló hosszú tá vú kap cso la tok ki épí té sé re tö rek szünk. Bá to rít juk és ju tal maz zuk be szá llí tó ink tel je sít mé nyét, ami nö ve li ter mé ke ink és szol gál ta tá sa ink ér té két. Be szál lí tó in kat a tör vé nyek nek, az eti kus és be csü le tes üz le ti ma ga tar tás nak meg fe le lő en ver se nyez tet jük és mi nő sít jük. Pi a ci ver seny Az üz le ti ver seny ben erő sek és ki tar tó ak va gyunk. Ver seny ben ta nú sí tott ma ga tar tá sunk kor rekt, eti kus és tör vé nyes. El kö te le zet tek va gyunk a te kin tetben, hogy ügy fe le ink kel őszin tén, tor zí tás és szé pí tés nél kül meg is mertes sük ter mé ke ink és szol gál ta tá sa ink, vállalatunk elő nye it. Kö zös ség A vi lág egyik ve ze tő ipa ri vál la la taként támogatjuk a civil szervezeteket, és hozzájárulunk környezetünk fejlesztéséhez. Bá to rít juk és elő se gít jük al kal ma zot ta ink köz ügyek ben és kö zös sé gi moz gal mak ban va ló rész vé te lét. Te vé keny sé gün ket a leg ma ga sabb eti kai nor mák be tar tá sá val vé gez zük.

5 Termékeink Fel vo nó ink, moz gó lép cső ink fej lesz té se kor el ső ként vá sár ló ink vé le mé nyét vesszük fi gyelem be. Ter mé ke ink ala pos pi ac ku ta tás ered ménye ként szü let nek, te kin tet be vé ve meg ren de lő ink igé nye it, és a nem zet kö zi biz ton ság tech ni kai és kör nye zet vé del mi szem pon to kat. Kí ná la tunk ból kü lön bö ző mű sza ki és esz té ti kai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tő sze mély- és te her felvo nók, illetve moz gó lép csők és moz gó jár dák kö zül vá laszt hat nak az épü let ren del te té sé nek meg fe lelő en, le gyen szó akár csa lá di ház ról, be vá sár ló központ ról, szál lo dá ról, kór ház ról, köz in téz mény ről, akár gyár tó üzem ről, rak tár ról. No ha fel vo nó kat, moz gó lép cső ket, moz gó jár dá kat és egyéb be ren de zé se ket ér té ke sí tünk, a fő feladatunk az ügyfél számára legmegfelelőbb megoldás kidolgozása. Le gyen szó akár Ma gyar or szág leg ma ga sabb épü le té nek bo nyo lult fel vo nó rend sze ré ről, akár egy két szin tes csa lá di ház lift jé ről, ar ra tö rek szünk, hogy a le he tő legbiztonságosabb, legmegbízhatóbb és környezetbarát meg ol dást nyújt suk meg ren de lő ink nek. Az Otis egy találmánynak a fogókészülék feltalálásának köszönhette létrejöttét. Fejlődését azóta is újítások sora kíséri. Innovációink sorába illeszkednek a környezetünk védelme érdekében kifejlesztett legújabb termékeink: a ReGen (visszatápláló) hajtás és a felvonófülkék LED világítása, melyek máris számos nemzetközi elismerést szereztek vállalatunknak. A ReGen hajtással és LED világítással készült Gen2 felvonóink akár 75-80%- os energia-megtakarításra képesek a hagyományos hajtóművel és világítással rendelkező berendezésekhez képest. Fent Triplex felvonócsoport (Material Center, ) Jobbra mozgólépcső (Árkád bevásárlóközpont, ) ReGen (visszatápláló) hajtás 5. Korszerű LED fülkevilágítás Autófelvonó (Reálszisztéma Toyota autószalon, )

6 A felvonók hasonlóan más műszaki berendezésekhez időről-időre felújításra szorulnak. A felújítás többet jelent mint egyszerű alkatrészcsere, általa a felvonó esztétikusabbá és gazdaságosabban üze mel tethetővé tehe tő, biztonsága, teljesít ménye, komfortja javítható. A berendezések modernizációjára olyan rendszert fejlesztettünk ki, melynek során a felvonó részegységeinek cseréjét több fázisban, rövid határidőn belül, kiváló minőségben, világszínvonalú OTIS részegységek beépítésével végezzük el, legyen szó akár műemlék jellegű épületben, exkluzív irodaházban vagy panel lakóházban üzemelő felvonó felújításáról. A többfázisú modernizáció lényege, hogy a felvonó nem egyetlen, hanem a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével több kisebb beruházás eredményeképpen kerül újszerű állapotba. A több lépcsőben végrehajtott felújítás egyik nagy előnye, hogy ezáltal a régi, de még használható főegységek élettartamát a maximumra lehet növelni, sőt az egyes felújítások közötti időszakban, a beépített új elemek a meglévő egységekkel összehangolva folyamatosan biztosítják a felvonó zavartalan üzemét. Minden OTIS alkatrész közös jellemzője a biztonságos üzem, a nagyfokú megbízhatóság, a magas műszaki igényességű kivitel, és az egyszerű javíthatóság. Parlament Gen2 modernizáció Genex irodaház 6. Fülkei vezérlő- jelzőkészülék csere Hajtás csere

7 A legjobb felvonók, mozgólépcsők megbízható és gazdaságos üzemeltetéséhez is szükséges a megfelelő karbantartás. Mint az közismert, az a legjobb felvonós cég, amelyik a legjobb szerviz szolgáltatást nyújtja partnereinek. Ez az a tény, amiért kiemelten kezeljük, folyamatosan mérjük és javítjuk a szerviz területén nyújtott teljesítményünket. Legyen szó akár egy csillogó irodaház felvonóiról akár egy lakótelepi panelház felvonójáról, minden általunk értékesített és telepített termék vásárlója ugyanolyan kitüntető figyelemben részesül. Szervizhálózatunk az év 365 napján, a nap 24 órájában áll ügyfeleink rendelkezésére. Karbantartási programunk a legjobban képzett emberekkel, minőségi alkatrészekkel és megfelelő szerszámokkal biztosítja a berendezések hosszú távú, zavartalan működését függetlenül azok típusától, gyártójától. A rendszeresen elvégzendő feladatok meghatározásakor figyelembe vesszük a berendezés főbb műszaki adatait és igénybevételét. Az elvégzendő feladatokat számítógépes adatbázisban tartjuk nyilván, és vállalatunk felvonószerelői is ezen karbantartási programok alapján végzik napi munkájukat. Ma a legkorszerűbb és legbiztonságosabb megoldást az utasok és a berendezés üzemeltetői számára egy felvonó-távfelügyeleti rendszer és egy hatékony kommunikációs csatorna kiépítése jelenti. Az Otis Felvonó Kft. által kínált távfelügyeleti rendszer hiba vagy veszély esetén azonnali kétirányú hangkapcsolatot biztosít az utas illetve az Otis diszpécser központjának szakembere között. Az üzemzavar bejelentését követően diszpécserünk értesíti a legközelebbi szakképzett ügyeletest, aki az év bármely napján, a nap 24 órájában percen belül megkezdi a fülkében rekedt utasok mentését. 7.

8 8. Minőségirányítás Piacvezető pozíciónk megőrzése és vevőink bizalmának további erősítése érdekében az 1998-tól alkalmazott minőségbiztosítási rendszerünket to vább fejlesztettük, és 2001 ben az OTIS közép-európai vállalatai sorában az elsők között vezettük be az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minő ségirányítási rendszert ben tanúsítattuk az OHSAS 18001:1999 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonságirányítási rendszert. Kiemelt figyelmet fordítunk a vevőközpontúság, a folyamat-szemléletű irányítás és a folyamatos fejlesztés elveinek érvényesítésére. Fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében minőségirányítási rendszerünket továbbfejlesztjük; a kapcsolódó szabványokra épülő integrált minőségügyi és biztonságtechnikai rendszert vezetünk be, amely egyidejűleg szolgálja termékeink és szolgáltatásaink minőségének folyamatos javítását, valamint a biztonság és a hatékonyság további növelését. Mindezek tovább erősíthetik vevőink bizalmát és megszerzett piacvezető pozíciónkat. Biztonságtechnika Nap mint nap emberek milliói utaznak világszerte Otis felvonókkal. Belépnek a fülkébe, kiválasztják a megfelelő szintet, és megérkeznek a célállomásra, anélkül, hogy egy pillanatra is megfordulna a fejükben a biztonság kérdése. Számunkra ez az igazi siker. Mi sosem felejtünk el a biztonságra gondolni. Az Otis Vállalatcsoport több mint 150 éve élenjár a műszaki fejlesztésben és az ipari szabványok megalkotásában, amelyek mind dolgozóink, mind az utasok számára egyre nagyobb biztonságot nyújtanak. Küldetésünk, hogy a világ legbiztonságosabb berendezéseit állítsuk elő, és folytonosan növeljük a termékeinket vásárlók és a használók bizalmát. Társaságunk az Otis Felvonó Kft. a Vállalat-csoport tagjai között a biztonságtechnika területén is előkelő helyen áll ben elnyertük az Otis tagvállalatok között meghirdetett Folyamatos Fejlődés Díjat. Ezt az elismerést az a cég kaphatja meg, amely több éven át kiemelkedő biztonságtechnikai eredményeket ér el. Környezetvédelem Vállalatunk vezetése felismerte, hogy a ki emelkedő gazdasági eredmények mellett nem lehetünk passzív szemlélői környezetünk változásának; óvnunk, védenünk kell a természetet. Az Otis Felvonó Kft. vezetése és alkalmazottai felelősséget éreznek környezetük iránt, és elkötelezettek a helyi és nemzetközi környezetvédelmi törvények betartása mellett. Az Otis nál úgy dolgozunk, hogy a környezetre a lehető legkisebb kedvezőtlen hatást gyakoroljuk. Az Otis központ elismerése a biztonságtechnika irányításáért

9 Személyfelvonók La Siesta lakópark Ökocentrum lakópark Posta Bank 9. Árkád bevásárlóközpont Pécs Berzenczey utcai lakóház Rétköz Irodaház

10 Személyfelvonók art otel 10. Hilton West End BSR Irodaház

11 Személyfelvonók Lánchíd Palota 11. OTP Bank székház Castrum ház

12 Személyfelvonók Duna torony 12. Európa torony Vodafone Székház

13 Panorámafelvonók Csaba Center bevásárlóközpont Békéscsaba Schoepf-Merei Ágost Klinika 13. Récsei Center bevásárlóközpont Asia Center bevásárlóközpont Deák palota

14 Panorámafelvonók Nemzeti Színház 14. Bajcsy-Zs. út 37. Lakóház Természettudományi Múzeum Material Center Kölcsey Központ Debrecen

15 Mozgólépcsők, mozgójárdák Soroksári úti Tesco Áruház 15. Árkád bevásárlóközpont Győr Materiál Center bevásárlóközpont

16 Mozgólépcsők, mozgójárdák 16. Savoya Park bevásárlóközpont Fórum bevásárlóközpont Debrecen Allee bevásárlóközpont

17 Mozgólépcsők, mozgójárdák 17. Mom Park bevásárlóközpont West End City Center bevásárlóközpont Árkád bevásárlóközpont Árkád bevásárlóközpont Pécs

18 Teher- és betegszállító felvonók 18. Városi Önkormányzat Kórház Kalocsa Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budakeszi Szent Imre Kórház

19 Egyéb berendezések 19. Megyeri híd Természettudományi Múzeum A párizsi Louvre-ban működő személyemelő mintájára készített, mozgáskorlátozottakat szállító emelőberendezés Kőröshegyi völgyhíd

20 OTIS Felvonó Kft. 1082, Futó u Telefon: +36 1/ Fax: +36 1/ E mail: Internet:

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben