A Studium Alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Studium Alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A Studium Alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A Szakkollégium hivatalos neve: Tanári Lakások Szakkollégium - Marosvásárhely Angol nyelvű hivatalos neve: College Professorial Living Quarters Rövidített megnevezése: TLSZK Marosvásárhely Címe: Marosvásárhely Trébely u. 85 sz. Honlap: Bélyegző lenyomata: A Szakkollégium alapítása: alapkőletétel (szept. 27) Studium Alapítvány Képviselete: a Szakkollégium képviselője az Igazgató 2.. A Szakkollégium célja és feladatai: (1) A marosvásárhelyi magyar állami felsőoktatásban dolgozó egyetemi oktatók, nappali tagozatos magyar anyanyelvű PhD hallgatók, valamint rezidens orvosok lakásgondjaira kínál megoldást, a kollégiumi szobák és járulékos helységeinek (számítógépterem, kiskönyvtár, mosoda) a fent nevezett célcsoportok tagjainak önköltségi áron való kiadásával. (2) Továbbképző tanfolyamok, csoportos tevékenységek, előadások szervezése révén bővíti a szakmai munkára való felkészülés lehetőségeit, segíti az öntevékeny csoportok működését, valamint az egyéni önképzést (előadóterem, számítógépterem). (3) Előadótermének, oktatási eszközkészletének felhasználásával, ill. rendelkezésre bocsátásával a marosvásárhelyi magyar felsőoktatás színvonalának emelésére törekszik. (4) Közösségformáló központként működik otthont adva a marosvásárhelyi magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók (és nemcsak) rendezvényeinek, összejöveteleinek. 3.. (1) A Szakkollégium szervezeti felépítését, működését a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. (2) A Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatát és annak esetleges kibővítését a Kollégiumi Igazgató(k) készíti(k) el, a Lakótársulással egyeztetve és figyelembe véve annak véleményét. Az így megszületett szabályzatot a Studium Alapítvány Kuratóriuma fogadja el, ill. hagyja jóvá. (3) A szabályzat hatálya kiterjed a kollégium minden lakójára. (4) E szabályzat rendelkezéseinek megváltoztatása csak a lakótársulás elfogadásával, majd ezt követően a Studium Alapítvány Kuratóriumának a jóváhagyásával történhet.

2 4.. A Szakkollégium által nyújtott alapszolgáltatások: A Szakkollégium az alábbi alapszolgáltatások folyamatos biztosításáról gondoskodik: a. szobai berendezések használata, b. hideg- és melegvíz szolgáltatás, c. fűtés szolgáltatás biztosítása fűtésidényben, d. elektromos áram biztosítása világításhoz és a szakkollégium által biztosított, és engedélyezett eszközökhöz, e. közös használatú helyiségek szakirányú használata és azok takarítása (kivétel zenés-táncos buli rendezvények), f. mosoda használat, szárítási lehetőség biztosítása, g. állandó internet hozzáférés minden lakó lakrészében, h. kábel TV szolgáltatás minden lakrészben, i. konténeres szemétszállítás, j. rágcsáló- és rovarirtás végrehajtása, k. természetes elhasználódásból adódó karbantartási és javítási feladatok ellátása. 5.. A Szakkollégium szervezete: II. A Szakkollégium szervezete, irányítása és működése (1) A Szakkollégium legfelsőbb döntést hozó szerve a Studium Alapítvány Kuratóriumatiszteletben tartva a Tanári Lakások Szakkollégiumának a Studium Alapítványon belüli elfoglalt független státusát. (2) A TLSZK alulról fölfelé építkező szervezet. A legfontosabb döntéseket a Lakótársulás hozza meg. Ezeket az Igazgató(k) továbbítják esetenként a Studium Alapítvány Ügyvezetése, illetve a Studium Alapítvány Kuratóriuma felé. (3) A Szakkollégium felelős vezetője az Igazgatói Tanács, akinek tevékenységét a Studium Alapítvány elnöke és ügyvezető igazgatója felügyeli és egyben felette a munkáltatói jogokat is gyakorolja. (5) Az igazgatók munkáját a Kollégium gondnoka segíti. (6) A lakók érdekeit a Lakótársulás biztosítja.

3 6.. Szakkollégiumi tisztségek: Szakkollégiumi igazgató: (1) Az igazgató(k) a döntéshozatali szervek végrehajtói szerepét képezi(k). (2) Az igazgató(k) képviseli a Szakkollégiumot, felelős annak működéséért. (3) Az igazgató(k) személyére a lakótársulás tesz javaslatot, akit (akiket) a Studium Alapítvány Kuratóriuma nevez ki. Az igazgató(k) a TLSZK bármely, a lakótársulás által elfogadott lakója lehet. (4) A kinevezés legalább 1, legfeljebb 3 évre szól és új jelölés illetve elfogadás esetén legfeljebb egyszer megismételhető. A kinevezés 1 illetve 3 évnél hamarabb is lejárhat, amennyiben a lakók többsége nyomós ok(ok)ra támaszkodva megvonják a bizalmukat az igazgatótól és ezt írásban jelzik a Studium Alapítvány Kuratóriuma felé. (5) Az Igazgató(k) részletes feladatköre munkaköri leírásban van rögzítve. Szakkollégiumi igazgató(k) feladata: a. a kollégiumi igazgató(k) kötelessége a lakótársulás által javasolt és a Studium Alapítvány Kuratóriuma által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt határozatokat, valamint a Házirendet betartatni b. biztosítja, a Szakkollégium működését a szervezési és működési szabályzattal összhangban. c. operatívan biztosítja a Szakkollégium lakói számára az együttlakás normáinak, a Házirend és egyéb szabályzatok előírásainak betartását. d. a Szakkollégium számára a Studium Alapítvány költségvetésében elkülönített pénz- és tárgyi eszközök, ill. a személyi juttatások szabályszerű felhasználása és a helyes munkaerő-gazdálkodás figyelemmel kísérése. Újabb pénzforrások és tárgyi támogatások felkutatásával és gondos gazdálkodással járul hozzá a Szakkollégium anyagi keretének bővítéséhez. e. kollégiumi fegyelmi eljárás kezdeményezése nélkül írásban figyelmeztetheti a házi rendet megsértőket. f. gondoskodik a Kuratórium, valamint a lakók által kért adatok valósághű és időbeni szolgáltatásáról; statisztikák elkészítéséről; g. ellátja a kollégium fenntartásával és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat; h. javaslatot tesz a nagyjavítási és felújítási munkák elvégzésére; i. kidolgozza a Szakkollégium fejlesztési tervét; j. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szakkollégium alkalmazottai felett; k. végrehajtja és végrehajtatja a Kuratórium Szakkollégiumra vonatkozó döntéseit; l. gondoskodik a vagyonvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról és betartatásáról; m. gondoskodik a Szakkollégiumi felvételi eljárási rend lebonyolításáról; az új lakókat tájékoztatja a Működési Szabályzatról illetve a Házirendről

4 n. a Szakkollégium éves költségvetési és fejlesztési tervének elkészítése, melyet az i. pontban foglaltakkal benyújtja a Studium Alapítvány igazgatójának, megtervezi és gondosan ápolja a Szakkollégium megfelelő arculatát biztosító tevékenységeket (szórólap, internet, népszerűsítés); o. képviseli a kollégiumot a Kuratórium és a külső szervek előtt; p. félévente beszámolót készít a Studium Alapítvány igazgatója és gazdasági igazgatója számára, amit a lakótársulásnak is bemutat. q. végrehajtja a lakógyűlési döntéseket r. 7 nappal hamarabb kiküldi en valamint kifüggeszti a hirdető táblára a következő lakógyűlés időpontját, napirendi pontjait, javaslatait valamint a lakógyűlés lejárta után legkésőbb 5 napra kiküldi en valamint kifüggeszti a hirdető táblán az aktuális gyűlés határozatait s. a Szakkollégiumi térítési díjakat folyó hó 20.-ig kifüggeszti a hirdető táblára, illetve kiküldi ben Kollégiumi gondnok: (1) Ellátja a Szakkollégium üzemeltetési és adminisztratív irányítását, és tanácsaival segítséget nyújt az igazgató, a lakótársulás, valamint a felsőbb testületek tevékenységéhez. (2) Tevékenységét a Szakkollégium igazgató(k) felügyeli(k) és irányítja(k). (3) Részletes feladatköre rögzítve van munkaköri leírásban A kollégiumi gondnok feladata: a. rendelkezési joggal biztosítja a hatályos tűzrendészeti, munka- és balesetvédelmi, közegészségügyi és más hatósági előírások betartását; b. a munkavállalási szerződésében foglalt munkaórák ideje alatt eleget tesz a kollégium zavartalan működéséhez szükséges feladatoknak; c. rendkívüli esetben az igazgató munkaórákon kívül is kérheti a gondnok segítségét; d. javaslatot tehet az igazgatónak és a lakótársulásnak a kollégium fejlesztésére. Lakótársulás: (1) A pályázat útján bekerült lakókból áll és a döntéshozatali szervek törvényhozói szerepét tölti be. (2) Döntéseit lakógyűlések keretében hozza. A lakógyűlést az igazgató(k) vezeti(k), összeállítva a napirendi pontokat a lakók segítségével. A lakógyűlések menetét a Studium Alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumának Lakógyűlési Szabályzata írja elő. A lakótársulás feladata: a. A lakógyűlések keretében hozott határozatok kivitelezését figyelemmel követi; b. Határozataival hozzájárul a kollégium fejlesztéséhez; c. Részletes feladatköre és kötelezettségei rögzítve vannak a a Szakkollégium Házirendjében

5 Lakógyűlési szavazási szabályzat 1. csak a bentlakók szavazhatnak, titkos szavazás formájában 2. egy javaslat elfogadásához a lakógyűlésen jelenlevő lakók szavazatának egyszerű többsége, vagyis fele plusz egy szavazata szükséges 3. a szavazati jog nem ruházható át, csak családon belül 4. az elfogadott javaslat kötelező érvényű a TLSZK lakóira 7.. Szakkollégiumi tevékenységek: (1) Szakszemináriumi oktatás: Szaktanárok irányításával folyó szakmai képzés. (2) Nyelvi kurzusok. Az anyagi lehetőségektől függően a Szakkollégiumban szervezett idegen nyelvi tanfolyamok. (3) Általános kurzusok: A tudomány művelésével kapcsolatos speciális tanfolyamok (érveléstechnika, tudományos cikkírás, stb.). (4) Interdiszciplináris előadássorozat: Hetente havonta rendezett, a tudományosság, a művészetek és a közélet területéről meghívott előadókkal lebonyolított előadássorozat. (5) Bentlakói kezdeményezések: A Szakkollégium lakói saját kezdeményezésre olyan (tudományos, kulturális, sport, pályázás, stb.) tevékenységeket is végezhetnek, amik a Szakkollégium általános célkitűzéseivel összhangban vannak. Minden ilyen kezdeményezéshez és annak szervezéséhez előzetesen ki kell kérni az igazgató és lakótársulás engedélyét. 8.. A Szakkollégium gazdálkodása: (1) A Szakkollégium gazdálkodását a gazdasági ügyekkel megbízott igazgató irányítja. (2) A gazdálkodás anyagi forrásai: minden lakószoba önköltségi áron való bérléséből származó összegek. (3) Az önköltségi ár kifejezésben a következők foglaltatnak bele: a havonta elfogyasztott hideg-, melegvíz, villanyáram, földgázmennyiségnek megfelelő kiszámított érték, fűtési időszakban a fűtött felület függvényében kiszámított érték, javítási alapba befizetendő havi összeg, különböző, a lakókat terhelő javítások ellenértéke, adminisztráció költségei. Ezenkívül a Szakkollégium közös helyiségeinek (előtér, mosoda, számítógépterem stb.) fenntartási költségei, valamint a különböző, törvény megszabta adók arányos elosztásban. (4) A Szakkollégium épületének folyamatos karbantartására, a szükséges javítások finanszírozására a Szakkollégiumi pénzalapba havonta befizetendő a Szakkollégiumi Igazgatótanács által megállapított összeg. (5) A Szakkollégium bevételei a pályázatokból, alapítványoktól kapott összegek, valamint a Szakkollégium szabad kapacitásának értékesítéséből, továbbá a különböző tudományos rendezvényekből származó források. (6) A Szakkollégium gazdasági felügyeletét a Studium Alapítvány Gazdasági Igazgatója látja el.

6 9.. A Szakkollégium szabad kapacitásának hasznosítása: (1) A Szakkollégium két vendégszobája egész évben kiadható. A vendégszobák felhasználásánál elsőbbséget élveznek a Szakkollégium vendégei, a különböző kurzusok, speciális előadások meghívott előadói. (2) A szobák árát a lakógyűlés állapítja meg. A szobakiadások bevétele a Szakkollégium szabadon felhasználható pénzügyi keretét bővíti, rendeltetését a költségvetés határozza meg. (3) A Szakkollégium előadóterme szintén kiadható különböző rendezvények szervezésére. A bérleti díjat a Lakótársulás állapítja meg. Az előadóterem kiadásából származó bevétel a Szakkollégium szabadon felhasználható pénzügyi keretét bővíti, rendeltetését a költségvetés határozza meg. III. A Szakkollégium lakóinak jogai és kötelességei 10.. A Szakkollégium lakóinak jogai: (1) igénybe venni a Szakkollégium szolgáltatásait, valamint a Szakkollégium által biztosított tanulmányi, művelődési, szórakozási és sportolási lehetőségeket; (2) egy évben 12 alkalommal bérmentesen igénybe venni a Szakkollégium vendégszobáit (3) részt venni a szakkollégiumi rendezvényeken, (4) joga van a számára kijelölt férőhely zavartalan használatához és ahhoz, hogy a kollégiumi együttélésből eredő szükségszerű kötöttségeken túl zavartalanul tanulhasson és élhessen a szakkollégiumban (5) a szakkollégiummal vagy kollégista voltával kapcsolatos személyes vagy közösséget érintő kérdéseivel a szakkollégiumi igazgatóhoz fordulni; (6) kérelmére, észrevételére 10 napon belül választ kapni; (7) joga van hozzá, hogy a jelentkező sérelmeire megfelelő jogorvoslatot találjon, s az őt érintő kérdésekről tájékoztatást kapjon. (8) javaslatokkal, észrevételekkel élhet a szakkollégium fejlesztése, a szakkollégiumi tevékenységek hatékonyabbá tétele céljából, valamint az anyagi eszközök felhasználását illetően; (9) a Szakkollégiumi térítési díjak faliújságon, és elektronikus formában ( ) való leközléséhez

7 11.. A Szakkollégium lakóinak kötelességei: (1) betartani a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Házirend szabályait, a Lakógyűlési szabályzatot valamint a tűzrendészeti, a munka- és balesetvédelmi, a közegészségügyi és más hatósági előírásokat; (2) a Szakkollégium jó hírnevét megőrizni és gyarapítani; (3) a Szakkollégium tulajdonában lévő berendezési tárgyakat megóvni; (4) a Szakkollégiumnak szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt megtéríteni; (5) a Szakkollégium közös helységeiben felfedezett hibákat, rongálásokat azonnal jelenteni; (6) a saját szobájában rendszeresen takarítani és rendet tartani, valamint a közös használatú helyiségeket használat után rendben hagyni; (7) a Szakkollégiumi térítési díjakat kifüggesztés után 5 munkanappal befizetni, illetve késedelem esetén külön eljárási díjat fizetni, melyet a Szakkollégium igazgatója állapít meg; (8) részt venni a lakógyűléseken, tavaszi és őszi közmunkákon, valamint minden olyan más tevékenységen, amelyet az Igazgató(k) 7 nappal azelőtt kihirdet(nek) a közös levelező listán és hirdető táblán, a tagok csak indokolt esetben és az igazgató beleegyezésével hiányozhatnak Felvétel a Szakkollégiumba, a szakkollégiumi tagság megújítása: (1) A szakkollégiumi felvétel pályázat alapján történik. (2) A rendelkezésre álló 19 szoba elfoglalására pályázhatnak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Művészeti Egyetem, a Petru Maior Egyetem és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karán tanító magyar anyanyelvű egyetemi gyakornokok és tanársegédek, rezidens orvosok és teljes képzésű doktoranduszok, akiknek nincs a tulajdonában Marosvásárhelyen vagy annak 10 km-es körzetében lakás. (3) A pályázatokat a Studium Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, a nyertes pályázókat a kollégium igazgatója értesíti, az elbírálást követő 14 napon belül. (4) A lakhatási szerződés időtartama egyetemi oktatók esetében max. 3 (három) év, rezidens orvosok és teljes képzésű doktorandusok esetében max. 2 (kettő) év, amely a szerződés aláírásával, ill. a beköltözés időpontjával veszi kezdetét. (5) A szerződés lejárta után a pályázat ismét benyújtható és kedvező elbírálása esetén újabb szerződés köthető a megfelelő időtartamra. Újabb szerződés esetén lehetőleg az azelőtt elfoglalt szobát/lakrészt kapja a lakó. (6) Ugyanaz a személy maximum kétszer pályázhat szoba elnyerésére a TLSZK-ban, tehát egyetemi oktatók esetén a maximális szerződési időtartam 6 (hat) év, rezidens orvosok és teljes képzésű doktorandusok esetében 4 (négy) év.

8 13.. A szakkollégiumi elhelyezés: (1) A szakkollégiumi jogviszony akkor jön létre, ha a pályázó felvételt nyert a kollégiumba, oda be is költözött, valamint aláírta a lakhatási szerződést. (2) A szerződésben foglalt időtartam letelte előtt 3 (három) hónappal a Kuratórium a Szakkollégium igazgatójának javaslatára pályázatot ír ki a felszabaduló szobákra, amelyre a szóban forgó szoba lakója is benyújthatja pályázatát, ha a 6, 11, 12-es pontoknál leírtaknak eleget tesz. (3) Az előzőleg megnyert pályázat nem jelent semmiféle előnyt az újabb pályázás alkalmával, az elbírálás a Kuratórium által meghatározott pontrendszer alapján történik A szakkollégiumi jogviszony megszűnése: (1) A Studium Alapítvány Kuratóriuma felvételi határozata által létrejött kollégiumi jogviszonyt a Szakkollégium igazgató javaslatára a Kuratórium, a kiköltözésre vonatkozó 1 hónapos határidővel felmondhatja, ha a Szakkollégium lakója: a. nem tartja be a 6, 11-es pontokban foglalt kötelezettségeit, a Házirendet és a Lakhatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit b. a kollégiumnak szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, és annak megtérítését megtagadja, vagy a kártérítési kötelezettsége elismerése után a megtérítést alapos ok nélkül elmulasztja; c. a kollégium épületében vagy berendezési tárgyaiban a kollégiumi gondnokság engedélye nélkül átalakítást végez, és felszólításra az eredeti állapotot saját költségén nem állítja vissza; d. a közegészségügyi, a tűzrendészeti-, a munka- és balesetvédelmi és más hatósági előírásokat vétkesen megszegi; e. felszólítás ellenére sem fizeti ki a kollégiumi térítési díjat (2 havi hátralék esetén); f. nem költözik be a pályázat elnyerésétől számított 1 hónapon belül; g. írásban közli a Kollégium igazgatójával, hogy szobáját nem kívánja többé igénybe venni (felmond), a kiköltözésre vonatkozó 1 (egy) hónapos időtartam betartásával;

9 IV. Záró rendelkezések 15.. (1) A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Studium Alapítvány Kuratóriuma november 4-én elfogadta. (2) A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lép január 1-én Az SZMSZ mellékletei: Kollégiumi Házirend (1. sz. melléklet) A működési szabályzat újratárgyalásához legalább öt lakó kérése szükséges , Marosvásárhely

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 664/1300/43-2/2012. A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kollégiumi Működési Szabályzata BUDAPEST, 2008. (2014. június 20.

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

A PKE Gazdálkodási Szabályzata

A PKE Gazdálkodási Szabályzata A PKE Gazdálkodási Szabályzata Az Egyetemi Tanács 2014. szeptember 29-i ülésén, 85/2014. számú határozatával elfogadta a Gazdálkodási Szabályzatot. Ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzata 7. melléklet Öntevékeny körök szervezeti és működési szabályzatai (1) BME-VBK Mentor Kör... 1 (2) Ars Presso Kör... 12 (3) Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör... 18 (4) Martos Kerékpár Kör...

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Győr, 2015. Tartalom: Szervezeti és Működési Szabályzat Felvételi és Tagsági Szabályzat (1. sz. melléklet) Tanulmányi Szabályzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI SZABÁLYZATA Szeged, 2007. A Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: SZTE) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata

A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata PREAMBULUM Az Egyetem tudományos és oktatási céljainak megvalósitása érdekében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény (továbbiakban

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

BCE-KIK Kari melléklet

BCE-KIK Kari melléklet BCE-KIK Kari melléklet A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZIGAZGATÁSTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRÓL, TÉRÍTÉSEKRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT (Egyetemi Térítési

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 I. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt.

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt. TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:029333 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2013 1 A működési szabályzat hatálya

Részletesebben

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE)

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete (MÉHKE) szervezeti és működési szabályzata Hatályos: február 15-től Jóváhagyta az Elnökség 3/ (03.03.) döntése alapján. Budapest, március 3. Garanadra

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium NEVELŐTESTÜLETE a Nemzeti köznevelési törvény 25. 4.bekezdése alapján 2013. év március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Józsefvárosi Önkormányzat M O L N Á R FERENC M A G Y A R -ANGOL KÉT T A N Í T Á S I N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A : 484-0659; Fax: 318-7903 E-mail: grundsuli@freemail.hu; Web: http://www.molnarf-altisk.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Diószegi Sámuel Baptista Szakközép- és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. szeptember 1-jétől 1 BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat. Kerületi Nevelési Tanácsadó. 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Váci Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

A Váci Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. A Váci Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Annak érdekében, hogy... 4 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi u. 64. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. november Készítette: Gábor Áron igazgató Tartalomjegyzék A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben