A Studium Alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Studium Alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A Studium Alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A Szakkollégium hivatalos neve: Tanári Lakások Szakkollégium - Marosvásárhely Angol nyelvű hivatalos neve: College Professorial Living Quarters Rövidített megnevezése: TLSZK Marosvásárhely Címe: Marosvásárhely Trébely u. 85 sz. Honlap: Bélyegző lenyomata: A Szakkollégium alapítása: alapkőletétel (szept. 27) Studium Alapítvány Képviselete: a Szakkollégium képviselője az Igazgató 2.. A Szakkollégium célja és feladatai: (1) A marosvásárhelyi magyar állami felsőoktatásban dolgozó egyetemi oktatók, nappali tagozatos magyar anyanyelvű PhD hallgatók, valamint rezidens orvosok lakásgondjaira kínál megoldást, a kollégiumi szobák és járulékos helységeinek (számítógépterem, kiskönyvtár, mosoda) a fent nevezett célcsoportok tagjainak önköltségi áron való kiadásával. (2) Továbbképző tanfolyamok, csoportos tevékenységek, előadások szervezése révén bővíti a szakmai munkára való felkészülés lehetőségeit, segíti az öntevékeny csoportok működését, valamint az egyéni önképzést (előadóterem, számítógépterem). (3) Előadótermének, oktatási eszközkészletének felhasználásával, ill. rendelkezésre bocsátásával a marosvásárhelyi magyar felsőoktatás színvonalának emelésére törekszik. (4) Közösségformáló központként működik otthont adva a marosvásárhelyi magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók (és nemcsak) rendezvényeinek, összejöveteleinek. 3.. (1) A Szakkollégium szervezeti felépítését, működését a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. (2) A Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatát és annak esetleges kibővítését a Kollégiumi Igazgató(k) készíti(k) el, a Lakótársulással egyeztetve és figyelembe véve annak véleményét. Az így megszületett szabályzatot a Studium Alapítvány Kuratóriuma fogadja el, ill. hagyja jóvá. (3) A szabályzat hatálya kiterjed a kollégium minden lakójára. (4) E szabályzat rendelkezéseinek megváltoztatása csak a lakótársulás elfogadásával, majd ezt követően a Studium Alapítvány Kuratóriumának a jóváhagyásával történhet.

2 4.. A Szakkollégium által nyújtott alapszolgáltatások: A Szakkollégium az alábbi alapszolgáltatások folyamatos biztosításáról gondoskodik: a. szobai berendezések használata, b. hideg- és melegvíz szolgáltatás, c. fűtés szolgáltatás biztosítása fűtésidényben, d. elektromos áram biztosítása világításhoz és a szakkollégium által biztosított, és engedélyezett eszközökhöz, e. közös használatú helyiségek szakirányú használata és azok takarítása (kivétel zenés-táncos buli rendezvények), f. mosoda használat, szárítási lehetőség biztosítása, g. állandó internet hozzáférés minden lakó lakrészében, h. kábel TV szolgáltatás minden lakrészben, i. konténeres szemétszállítás, j. rágcsáló- és rovarirtás végrehajtása, k. természetes elhasználódásból adódó karbantartási és javítási feladatok ellátása. 5.. A Szakkollégium szervezete: II. A Szakkollégium szervezete, irányítása és működése (1) A Szakkollégium legfelsőbb döntést hozó szerve a Studium Alapítvány Kuratóriumatiszteletben tartva a Tanári Lakások Szakkollégiumának a Studium Alapítványon belüli elfoglalt független státusát. (2) A TLSZK alulról fölfelé építkező szervezet. A legfontosabb döntéseket a Lakótársulás hozza meg. Ezeket az Igazgató(k) továbbítják esetenként a Studium Alapítvány Ügyvezetése, illetve a Studium Alapítvány Kuratóriuma felé. (3) A Szakkollégium felelős vezetője az Igazgatói Tanács, akinek tevékenységét a Studium Alapítvány elnöke és ügyvezető igazgatója felügyeli és egyben felette a munkáltatói jogokat is gyakorolja. (5) Az igazgatók munkáját a Kollégium gondnoka segíti. (6) A lakók érdekeit a Lakótársulás biztosítja.

3 6.. Szakkollégiumi tisztségek: Szakkollégiumi igazgató: (1) Az igazgató(k) a döntéshozatali szervek végrehajtói szerepét képezi(k). (2) Az igazgató(k) képviseli a Szakkollégiumot, felelős annak működéséért. (3) Az igazgató(k) személyére a lakótársulás tesz javaslatot, akit (akiket) a Studium Alapítvány Kuratóriuma nevez ki. Az igazgató(k) a TLSZK bármely, a lakótársulás által elfogadott lakója lehet. (4) A kinevezés legalább 1, legfeljebb 3 évre szól és új jelölés illetve elfogadás esetén legfeljebb egyszer megismételhető. A kinevezés 1 illetve 3 évnél hamarabb is lejárhat, amennyiben a lakók többsége nyomós ok(ok)ra támaszkodva megvonják a bizalmukat az igazgatótól és ezt írásban jelzik a Studium Alapítvány Kuratóriuma felé. (5) Az Igazgató(k) részletes feladatköre munkaköri leírásban van rögzítve. Szakkollégiumi igazgató(k) feladata: a. a kollégiumi igazgató(k) kötelessége a lakótársulás által javasolt és a Studium Alapítvány Kuratóriuma által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt határozatokat, valamint a Házirendet betartatni b. biztosítja, a Szakkollégium működését a szervezési és működési szabályzattal összhangban. c. operatívan biztosítja a Szakkollégium lakói számára az együttlakás normáinak, a Házirend és egyéb szabályzatok előírásainak betartását. d. a Szakkollégium számára a Studium Alapítvány költségvetésében elkülönített pénz- és tárgyi eszközök, ill. a személyi juttatások szabályszerű felhasználása és a helyes munkaerő-gazdálkodás figyelemmel kísérése. Újabb pénzforrások és tárgyi támogatások felkutatásával és gondos gazdálkodással járul hozzá a Szakkollégium anyagi keretének bővítéséhez. e. kollégiumi fegyelmi eljárás kezdeményezése nélkül írásban figyelmeztetheti a házi rendet megsértőket. f. gondoskodik a Kuratórium, valamint a lakók által kért adatok valósághű és időbeni szolgáltatásáról; statisztikák elkészítéséről; g. ellátja a kollégium fenntartásával és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat; h. javaslatot tesz a nagyjavítási és felújítási munkák elvégzésére; i. kidolgozza a Szakkollégium fejlesztési tervét; j. gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szakkollégium alkalmazottai felett; k. végrehajtja és végrehajtatja a Kuratórium Szakkollégiumra vonatkozó döntéseit; l. gondoskodik a vagyonvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról és betartatásáról; m. gondoskodik a Szakkollégiumi felvételi eljárási rend lebonyolításáról; az új lakókat tájékoztatja a Működési Szabályzatról illetve a Házirendről

4 n. a Szakkollégium éves költségvetési és fejlesztési tervének elkészítése, melyet az i. pontban foglaltakkal benyújtja a Studium Alapítvány igazgatójának, megtervezi és gondosan ápolja a Szakkollégium megfelelő arculatát biztosító tevékenységeket (szórólap, internet, népszerűsítés); o. képviseli a kollégiumot a Kuratórium és a külső szervek előtt; p. félévente beszámolót készít a Studium Alapítvány igazgatója és gazdasági igazgatója számára, amit a lakótársulásnak is bemutat. q. végrehajtja a lakógyűlési döntéseket r. 7 nappal hamarabb kiküldi en valamint kifüggeszti a hirdető táblára a következő lakógyűlés időpontját, napirendi pontjait, javaslatait valamint a lakógyűlés lejárta után legkésőbb 5 napra kiküldi en valamint kifüggeszti a hirdető táblán az aktuális gyűlés határozatait s. a Szakkollégiumi térítési díjakat folyó hó 20.-ig kifüggeszti a hirdető táblára, illetve kiküldi ben Kollégiumi gondnok: (1) Ellátja a Szakkollégium üzemeltetési és adminisztratív irányítását, és tanácsaival segítséget nyújt az igazgató, a lakótársulás, valamint a felsőbb testületek tevékenységéhez. (2) Tevékenységét a Szakkollégium igazgató(k) felügyeli(k) és irányítja(k). (3) Részletes feladatköre rögzítve van munkaköri leírásban A kollégiumi gondnok feladata: a. rendelkezési joggal biztosítja a hatályos tűzrendészeti, munka- és balesetvédelmi, közegészségügyi és más hatósági előírások betartását; b. a munkavállalási szerződésében foglalt munkaórák ideje alatt eleget tesz a kollégium zavartalan működéséhez szükséges feladatoknak; c. rendkívüli esetben az igazgató munkaórákon kívül is kérheti a gondnok segítségét; d. javaslatot tehet az igazgatónak és a lakótársulásnak a kollégium fejlesztésére. Lakótársulás: (1) A pályázat útján bekerült lakókból áll és a döntéshozatali szervek törvényhozói szerepét tölti be. (2) Döntéseit lakógyűlések keretében hozza. A lakógyűlést az igazgató(k) vezeti(k), összeállítva a napirendi pontokat a lakók segítségével. A lakógyűlések menetét a Studium Alapítvány Tanári Lakások Szakkollégiumának Lakógyűlési Szabályzata írja elő. A lakótársulás feladata: a. A lakógyűlések keretében hozott határozatok kivitelezését figyelemmel követi; b. Határozataival hozzájárul a kollégium fejlesztéséhez; c. Részletes feladatköre és kötelezettségei rögzítve vannak a a Szakkollégium Házirendjében

5 Lakógyűlési szavazási szabályzat 1. csak a bentlakók szavazhatnak, titkos szavazás formájában 2. egy javaslat elfogadásához a lakógyűlésen jelenlevő lakók szavazatának egyszerű többsége, vagyis fele plusz egy szavazata szükséges 3. a szavazati jog nem ruházható át, csak családon belül 4. az elfogadott javaslat kötelező érvényű a TLSZK lakóira 7.. Szakkollégiumi tevékenységek: (1) Szakszemináriumi oktatás: Szaktanárok irányításával folyó szakmai képzés. (2) Nyelvi kurzusok. Az anyagi lehetőségektől függően a Szakkollégiumban szervezett idegen nyelvi tanfolyamok. (3) Általános kurzusok: A tudomány művelésével kapcsolatos speciális tanfolyamok (érveléstechnika, tudományos cikkírás, stb.). (4) Interdiszciplináris előadássorozat: Hetente havonta rendezett, a tudományosság, a művészetek és a közélet területéről meghívott előadókkal lebonyolított előadássorozat. (5) Bentlakói kezdeményezések: A Szakkollégium lakói saját kezdeményezésre olyan (tudományos, kulturális, sport, pályázás, stb.) tevékenységeket is végezhetnek, amik a Szakkollégium általános célkitűzéseivel összhangban vannak. Minden ilyen kezdeményezéshez és annak szervezéséhez előzetesen ki kell kérni az igazgató és lakótársulás engedélyét. 8.. A Szakkollégium gazdálkodása: (1) A Szakkollégium gazdálkodását a gazdasági ügyekkel megbízott igazgató irányítja. (2) A gazdálkodás anyagi forrásai: minden lakószoba önköltségi áron való bérléséből származó összegek. (3) Az önköltségi ár kifejezésben a következők foglaltatnak bele: a havonta elfogyasztott hideg-, melegvíz, villanyáram, földgázmennyiségnek megfelelő kiszámított érték, fűtési időszakban a fűtött felület függvényében kiszámított érték, javítási alapba befizetendő havi összeg, különböző, a lakókat terhelő javítások ellenértéke, adminisztráció költségei. Ezenkívül a Szakkollégium közös helyiségeinek (előtér, mosoda, számítógépterem stb.) fenntartási költségei, valamint a különböző, törvény megszabta adók arányos elosztásban. (4) A Szakkollégium épületének folyamatos karbantartására, a szükséges javítások finanszírozására a Szakkollégiumi pénzalapba havonta befizetendő a Szakkollégiumi Igazgatótanács által megállapított összeg. (5) A Szakkollégium bevételei a pályázatokból, alapítványoktól kapott összegek, valamint a Szakkollégium szabad kapacitásának értékesítéséből, továbbá a különböző tudományos rendezvényekből származó források. (6) A Szakkollégium gazdasági felügyeletét a Studium Alapítvány Gazdasági Igazgatója látja el.

6 9.. A Szakkollégium szabad kapacitásának hasznosítása: (1) A Szakkollégium két vendégszobája egész évben kiadható. A vendégszobák felhasználásánál elsőbbséget élveznek a Szakkollégium vendégei, a különböző kurzusok, speciális előadások meghívott előadói. (2) A szobák árát a lakógyűlés állapítja meg. A szobakiadások bevétele a Szakkollégium szabadon felhasználható pénzügyi keretét bővíti, rendeltetését a költségvetés határozza meg. (3) A Szakkollégium előadóterme szintén kiadható különböző rendezvények szervezésére. A bérleti díjat a Lakótársulás állapítja meg. Az előadóterem kiadásából származó bevétel a Szakkollégium szabadon felhasználható pénzügyi keretét bővíti, rendeltetését a költségvetés határozza meg. III. A Szakkollégium lakóinak jogai és kötelességei 10.. A Szakkollégium lakóinak jogai: (1) igénybe venni a Szakkollégium szolgáltatásait, valamint a Szakkollégium által biztosított tanulmányi, művelődési, szórakozási és sportolási lehetőségeket; (2) egy évben 12 alkalommal bérmentesen igénybe venni a Szakkollégium vendégszobáit (3) részt venni a szakkollégiumi rendezvényeken, (4) joga van a számára kijelölt férőhely zavartalan használatához és ahhoz, hogy a kollégiumi együttélésből eredő szükségszerű kötöttségeken túl zavartalanul tanulhasson és élhessen a szakkollégiumban (5) a szakkollégiummal vagy kollégista voltával kapcsolatos személyes vagy közösséget érintő kérdéseivel a szakkollégiumi igazgatóhoz fordulni; (6) kérelmére, észrevételére 10 napon belül választ kapni; (7) joga van hozzá, hogy a jelentkező sérelmeire megfelelő jogorvoslatot találjon, s az őt érintő kérdésekről tájékoztatást kapjon. (8) javaslatokkal, észrevételekkel élhet a szakkollégium fejlesztése, a szakkollégiumi tevékenységek hatékonyabbá tétele céljából, valamint az anyagi eszközök felhasználását illetően; (9) a Szakkollégiumi térítési díjak faliújságon, és elektronikus formában ( ) való leközléséhez

7 11.. A Szakkollégium lakóinak kötelességei: (1) betartani a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Házirend szabályait, a Lakógyűlési szabályzatot valamint a tűzrendészeti, a munka- és balesetvédelmi, a közegészségügyi és más hatósági előírásokat; (2) a Szakkollégium jó hírnevét megőrizni és gyarapítani; (3) a Szakkollégium tulajdonában lévő berendezési tárgyakat megóvni; (4) a Szakkollégiumnak szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt megtéríteni; (5) a Szakkollégium közös helységeiben felfedezett hibákat, rongálásokat azonnal jelenteni; (6) a saját szobájában rendszeresen takarítani és rendet tartani, valamint a közös használatú helyiségeket használat után rendben hagyni; (7) a Szakkollégiumi térítési díjakat kifüggesztés után 5 munkanappal befizetni, illetve késedelem esetén külön eljárási díjat fizetni, melyet a Szakkollégium igazgatója állapít meg; (8) részt venni a lakógyűléseken, tavaszi és őszi közmunkákon, valamint minden olyan más tevékenységen, amelyet az Igazgató(k) 7 nappal azelőtt kihirdet(nek) a közös levelező listán és hirdető táblán, a tagok csak indokolt esetben és az igazgató beleegyezésével hiányozhatnak Felvétel a Szakkollégiumba, a szakkollégiumi tagság megújítása: (1) A szakkollégiumi felvétel pályázat alapján történik. (2) A rendelkezésre álló 19 szoba elfoglalására pályázhatnak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Művészeti Egyetem, a Petru Maior Egyetem és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karán tanító magyar anyanyelvű egyetemi gyakornokok és tanársegédek, rezidens orvosok és teljes képzésű doktoranduszok, akiknek nincs a tulajdonában Marosvásárhelyen vagy annak 10 km-es körzetében lakás. (3) A pályázatokat a Studium Alapítvány Kuratóriuma bírálja el, a nyertes pályázókat a kollégium igazgatója értesíti, az elbírálást követő 14 napon belül. (4) A lakhatási szerződés időtartama egyetemi oktatók esetében max. 3 (három) év, rezidens orvosok és teljes képzésű doktorandusok esetében max. 2 (kettő) év, amely a szerződés aláírásával, ill. a beköltözés időpontjával veszi kezdetét. (5) A szerződés lejárta után a pályázat ismét benyújtható és kedvező elbírálása esetén újabb szerződés köthető a megfelelő időtartamra. Újabb szerződés esetén lehetőleg az azelőtt elfoglalt szobát/lakrészt kapja a lakó. (6) Ugyanaz a személy maximum kétszer pályázhat szoba elnyerésére a TLSZK-ban, tehát egyetemi oktatók esetén a maximális szerződési időtartam 6 (hat) év, rezidens orvosok és teljes képzésű doktorandusok esetében 4 (négy) év.

8 13.. A szakkollégiumi elhelyezés: (1) A szakkollégiumi jogviszony akkor jön létre, ha a pályázó felvételt nyert a kollégiumba, oda be is költözött, valamint aláírta a lakhatási szerződést. (2) A szerződésben foglalt időtartam letelte előtt 3 (három) hónappal a Kuratórium a Szakkollégium igazgatójának javaslatára pályázatot ír ki a felszabaduló szobákra, amelyre a szóban forgó szoba lakója is benyújthatja pályázatát, ha a 6, 11, 12-es pontoknál leírtaknak eleget tesz. (3) Az előzőleg megnyert pályázat nem jelent semmiféle előnyt az újabb pályázás alkalmával, az elbírálás a Kuratórium által meghatározott pontrendszer alapján történik A szakkollégiumi jogviszony megszűnése: (1) A Studium Alapítvány Kuratóriuma felvételi határozata által létrejött kollégiumi jogviszonyt a Szakkollégium igazgató javaslatára a Kuratórium, a kiköltözésre vonatkozó 1 hónapos határidővel felmondhatja, ha a Szakkollégium lakója: a. nem tartja be a 6, 11-es pontokban foglalt kötelezettségeit, a Házirendet és a Lakhatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit b. a kollégiumnak szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, és annak megtérítését megtagadja, vagy a kártérítési kötelezettsége elismerése után a megtérítést alapos ok nélkül elmulasztja; c. a kollégium épületében vagy berendezési tárgyaiban a kollégiumi gondnokság engedélye nélkül átalakítást végez, és felszólításra az eredeti állapotot saját költségén nem állítja vissza; d. a közegészségügyi, a tűzrendészeti-, a munka- és balesetvédelmi és más hatósági előírásokat vétkesen megszegi; e. felszólítás ellenére sem fizeti ki a kollégiumi térítési díjat (2 havi hátralék esetén); f. nem költözik be a pályázat elnyerésétől számított 1 hónapon belül; g. írásban közli a Kollégium igazgatójával, hogy szobáját nem kívánja többé igénybe venni (felmond), a kiköltözésre vonatkozó 1 (egy) hónapos időtartam betartásával;

9 IV. Záró rendelkezések 15.. (1) A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Studium Alapítvány Kuratóriuma november 4-én elfogadta. (2) A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lép január 1-én Az SZMSZ mellékletei: Kollégiumi Házirend (1. sz. melléklet) A működési szabályzat újratárgyalásához legalább öt lakó kérése szükséges , Marosvásárhely

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Kollégiumigazgató A Wesley János Lelkészképző Főiskola KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest,

Részletesebben

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől a Szent István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Kollégiuma (...) mint használatba adó továbbiakban Kollégium ; másfelől Név: Születési név: Anyja

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 4. 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. április május A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/F melléklet A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet A szakkollégium célja, feladata Célja katolikus keresztény értelmiség nevelése, mely saját szakterületén magas színvonalon

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/../2015 KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Ikt. sz.: SZF/../2015 KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: SZF/../2015 S Z O L N O K I F Ő I S K O L A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat

Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és a felsőoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 2. A diákönkormányzat felépítése és működése...3 3. A diákönkormányzat választási szabályai és megbízatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Utolsó módosítás: 2016. március 31., hatályba lép:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 5. 4. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. május szeptember A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. Általános rendelkezések 1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) saját és bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű

Részletesebben

Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje. Nyíregyháza, 2008.

Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje. Nyíregyháza, 2008. Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje Nyíregyháza, 2008. 1 Campus Hotel és Kollégium Működési Ügyrendje 1.. A kollégium neve, címe, bélyegző lenyomata 1.) A kollégium neve: "Campus Hotel és Kollégium"

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 25. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 B E V E Z E T É S Az Egyetemi Kollégium Szervezeti

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/7.1. A BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendje

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/7.1. A BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendje III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/7.1. A BCE kollégiumainak és a kollégiumban működő szakkollégiumainak szervezeti és működési rendje Az Egyetemi Tanács a Hallgatói Önkormányzat egyetértése mellett

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 24. sz melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz.sz. példány A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.3 I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 3. A szerződésben biztosított alapszolgáltatások és külön szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek. 3. A szerződésben biztosított alapszolgáltatások és külön szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezető rendelkezések: 1.1. Jelen Általános Szereződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a SZIE Gödöllői Kollégiuma és a Kollégiumban férőhely-használati jogot

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Hallgatói Képviselet jutalmazása

A Hallgatói Képviselet jutalmazása BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet A Hallgatói Képviselet jutalmazása Elfogadta a Hallgatói Képviselet

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata

Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2016. ( II. 15.) határozata Tardona Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. ( II. 15.) határozata az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe vételének szabályozásáról, valamint a bérleti

Részletesebben

Kollégiumi Felvételi Szabályzat

Kollégiumi Felvételi Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Kollégiumi Felvételi Szabályzat A elfogadta 2015. december 7-én. Hatályos 2015. december 11-től.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

PROTESTÁNS FELSŐOKTATÁSI SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATA

PROTESTÁNS FELSŐOKTATÁSI SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A MAGYAR PROTESTÁNS TANULMÁNYI ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE PROTESTÁNS FELSŐOKTATÁSI SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATA 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Hatályba lépett: 2010. szeptember 6. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Hatályba lépett: 2011.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NETCLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NETCLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I KOLLÉGIUM A NETCLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1., Általános Rendelkezések: 1. A a Széchenyi István Egyetem Kollégiumainak öntevékeny szervezete, a Kollégiumi Bizottság részönkormányzata. 2.

Részletesebben

A CAMPUS KOLLÉGIUM ÜGYRENDJE

A CAMPUS KOLLÉGIUM ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A CAMPUS KOLLÉGIUM ÜGYRENDJE Elfogadva: 2010. február 16. Utolsó módosítás: 2014. május 13., hatályba lép: 2014. május 15-én CAMPUS KOLLÉGUM ÜGYRENDJE A Campus Kollégium ügyrendjét

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Fekete Zoltán Kollégium és Machatsek Gyula

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Kerpely Antal Kollégium Szervezeti- és Működési Szabályzat

Kerpely Antal Kollégium Szervezeti- és Működési Szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Kerpely Antal Kollégium Szervezeti- és Működési Szabályzat 2013. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2 (43). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 78-2012/2013. (2013. 06.18.) határozatával

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Wáli István Református Cigány Szakkollégium. Szervezeti és Működési Szabályzat

Wáli István Református Cigány Szakkollégium. Szervezeti és Működési Szabályzat Wáli István Református Cigány Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzat Preambulum A magyarországi cigány felzárkózás érdekében kiemelt feladat a jövőt építő értelmiség képzése. E cél megvalósítása

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben